41
L’ ART

Concepte De L\ Art

  • Upload
    gloria

  • View
    1.573

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aprendre el concepte de l'art

Citation preview

Page 1: Concepte De L\ Art

L’ ART

Page 2: Concepte De L\ Art

L’IMPULS ARTÍSTIC

Les persones experimentem sentiments, emocions, Les persones experimentem sentiments, emocions, sensacions, desitjos, somnis, creences i sentim la necessitat sensacions, desitjos, somnis, creences i sentim la necessitat d’expressar-los.d’expressar-los.

L’art prové d’un impuls innat dels humans per crear: els L’art prové d’un impuls innat dels humans per crear: els nens dibuixen, construeixen...sempre creen.nens dibuixen, construeixen...sempre creen.

Els animals creen dins la natura allò que ve determinat per Els animals creen dins la natura allò que ve determinat per la seva espècie. No expressen idees individuals o culturals.la seva espècie. No expressen idees individuals o culturals.

Les estructures que fan els animals només tenen una funció Les estructures que fan els animals només tenen una funció utilitària (niu, formiguer, cau) no són simbòliques ni tenen utilitària (niu, formiguer, cau) no són simbòliques ni tenen significat, tampoc les decoren com les humanes.significat, tampoc les decoren com les humanes.

Page 3: Concepte De L\ Art

CONCEPTE D’OBRA D’ART

El 1927, el fotògraf E. El 1927, el fotògraf E. Steichen va comprar a Steichen va comprar a França “Ocell a l’espai” de França “Ocell a l’espai” de Brancusi. El va declarar Brancusi. El va declarar com a obra d’art a la duana com a obra d’art a la duana americana per a no pagar americana per a no pagar impostos. Però la duana ho impostos. Però la duana ho va declarar no-art i que va declarar no-art i que entrava dins la categoria entrava dins la categoria d’estris de cuina.d’estris de cuina.

Imposà una taxa de 600$Imposà una taxa de 600$

Page 4: Concepte De L\ Art

EL CONCEPTE D’OBRA D’ART

Gertrud Vanderbilt Whitney, escultora i fundadora del Whitney Museum, va patrocinar la demanda contra la duana. Es van presentar dos tipus de testimonis:

(d) els conservadors, platònics, considerant que l’Art és mímesis i techne; aquests buscaven el cap, peus, o plomes de la cua; pels conservadors ni era una imitació de la natura ni la producció d’un tècnic expert;

(b) els moderns deien que l’ocell presentava l’essència d’una au; l’autor hauria copsat l’essència d’una au suspesa en l’espai; la seva gracilitat expressa l’essència d’una au, i el polit evoca la seva relació amb el sol, quan vola. Aquests deien que l’Art s’origina en les percepcions de l’artista:Van guanyar.

Page 5: Concepte De L\ Art

QUÈ ÉS L’ ART?

Page 6: Concepte De L\ Art

Qui es considera artista?

L’artista és una persona que posseeix una sensibilitat L’artista és una persona que posseeix una sensibilitat especial per expressar emocions, sentiments innats a la especial per expressar emocions, sentiments innats a la nostra espècie.nostra espècie.

Té unes habilitats especials, domina una tècnica per crear Té unes habilitats especials, domina una tècnica per crear formes que expressin aquests sentiments.formes que expressin aquests sentiments.

Crea un llenguatge capaç de comunicar amb imatges aquests Crea un llenguatge capaç de comunicar amb imatges aquests sentiments i de fer-los descobrir als altres.sentiments i de fer-los descobrir als altres.

L’artista és un creador de noves formes, de nous llenguatges L’artista és un creador de noves formes, de nous llenguatges per expressar emocions, sentiments i comunicar-los.per expressar emocions, sentiments i comunicar-los.

Page 7: Concepte De L\ Art

L’ARTISTA ÉS....

Un artista té la capacitat d’observar la Un artista té la capacitat d’observar la natura i transformar-la en art mitjançant les natura i transformar-la en art mitjançant les metàfores de la imaginació.metàfores de la imaginació.

L’artista és aquella persona que posseeix L’artista és aquella persona que posseeix una sensibilitat especial i unes habilitats per una sensibilitat especial i unes habilitats per crear i expressar emocions mitjançant una crear i expressar emocions mitjançant una nova realitat: l’obra d’art.nova realitat: l’obra d’art.

Page 8: Concepte De L\ Art

1. La creació artística

ART:ART: Concepte canviant al llarg de la històriaConcepte canviant al llarg de la història Una necessitat vital (depen de la sensibilitat...)Una necessitat vital (depen de la sensibilitat...) Una habilitat (Una habilitat (arsars)) Llenguatge: forma de comunicació i expressióLlenguatge: forma de comunicació i expressió Interpretació de la realitat: símbols, significatsInterpretació de la realitat: símbols, significats Una creació: l’artista transforma la realitat.Una creació: l’artista transforma la realitat.

Page 9: Concepte De L\ Art

Definicions D’Art

Habilitat a través de l’estudi i l’experiènciaHabilitat a través de l’estudi i l’experiència Forma de fer mitjançant normes establertesForma de fer mitjançant normes establertes Obra en la qual predomina la creativitat, inspiració, Obra en la qual predomina la creativitat, inspiració,

singularitat...singularitat... Allò que provoca bellesa o emoció estèticaAllò que provoca bellesa o emoció estètica Allò que complau els sentitsAllò que complau els sentits Forma de comunicacióForma de comunicació Proposta cultural que captiva per la seva forma i/o Proposta cultural que captiva per la seva forma i/o

contingutcontingut Reflexe de la històriaReflexe de la història

Page 10: Concepte De L\ Art

Exercici

Per què són obres Per què són obres d’art?d’art?

La llibertat guiant al La llibertat guiant al poble poble de Delacroixde Delacroix

Page 11: Concepte De L\ Art

Bellesa??

Antigament L’art com a recerca de Antigament L’art com a recerca de l’ideal de bellesa (sobretot fins l’art l’ideal de bellesa (sobretot fins l’art contemporani)contemporani)

Quelcom espiritual, interior en l’art...Quelcom espiritual, interior en l’art... Concepte canviant al llarg de la història Concepte canviant al llarg de la història

(cànons, modes...)(cànons, modes...) Tendència a valorar l’art des d’aquest punt Tendència a valorar l’art des d’aquest punt

de vistade vista

Page 12: Concepte De L\ Art

Contempla...

Page 13: Concepte De L\ Art

Bellesa femenina?

Page 14: Concepte De L\ Art

Bellesa masculina?

Page 15: Concepte De L\ Art

ANÀLISI D’UNA OBRA D’ART

Aspectes tècnics: anàlisi formal.Aspectes tècnics: anàlisi formal. Característiques deCaracterístiques de l’estill’estil (valorar les capacitats de les capacitats de

cada època, les innovacions...)cada època, les innovacions...) Aspectes intel.lectuals i espiritualsAspectes intel.lectuals i espirituals o religiosos o religiosos

(idees i creences)(idees i creences) Elements socialsElements socials (clientela, mecenes...) (clientela, mecenes...) FuncióFunció: útil i simbòlica: útil i simbòlica Context històric

Page 16: Concepte De L\ Art

QUÈ ÉS L’ART?

L’art com a expresssióL’art com a expresssióAmbient que envolta l’artistaAmbient que envolta l’artista

(influencies,escoles, tendències, situacions (influencies,escoles, tendències, situacions personals...)personals...)

Elements individualsElements individuals (personalitat, “geni”...) (personalitat, “geni”...)Interpretació (reflexió) de la realitatInterpretació (reflexió) de la realitat per tal per tal

de crear, innovar...de crear, innovar...

Page 17: Concepte De L\ Art

VEHICLES DE L’ART

Són els mitjans que s’utilitzen per crear obres d’artSón els mitjans que s’utilitzen per crear obres d’art

Es divideixen en Arts Majors (Les set Arts) i Arts menorsEs divideixen en Arts Majors (Les set Arts) i Arts menors

Les Set Arts Majors són: Arquitectura, Escultura, Pintura, Música, Les Set Arts Majors són: Arquitectura, Escultura, Pintura, Música, Dansa, poesia i cinema.Dansa, poesia i cinema.

Les arts menors es relacionen amb l’artesania, el disseny: ceràmica, Les arts menors es relacionen amb l’artesania, el disseny: ceràmica, orfebreria, decoració…orfebreria, decoració…

..

Page 18: Concepte De L\ Art

Estil artístic

Del llatí Del llatí stilos stilos i aquesta del grec i aquesta del grec stylos stylos ““Manera pròpia de fer d’un artista o d’una Manera pròpia de fer d’un artista o d’una

època”època” Terme ja utilitzat al s.XVI Terme ja utilitzat al s.XVI S.XVIII. Winckelman (Teòric de l’art S.XVIII. Winckelman (Teòric de l’art

clàssic)clàssic) Anàlisi Anàlisi biològicabiològica de l’estil: 3 fases (arcàica, de l’estil: 3 fases (arcàica,

clàssica, barroca)clàssica, barroca)

Page 19: Concepte De L\ Art

EL MECENES

Ve de Gai Clini Mecenes (s. I)Ve de Gai Clini Mecenes (s. I) Amant de l’art que, a més, el protegeix Amant de l’art que, a més, el protegeix

econòmicament.econòmicament. Col.lecionista que estimula la creació Col.lecionista que estimula la creació

d’obres afavorint les condicions per al seu d’obres afavorint les condicions per al seu desenvolupament (beques, cursos...)desenvolupament (beques, cursos...)

Institucions com a mecenes ( Església, Institucions com a mecenes ( Església, Estat, patrocinadors...)Estat, patrocinadors...)

Page 20: Concepte De L\ Art

Coves d’Altamira

Page 21: Concepte De L\ Art

Venus de Milo

Aprox. 120 aCAprox. 120 aC

Page 22: Concepte De L\ Art

Pantocràtor de Taüll

Page 23: Concepte De L\ Art

Sagrada Família

Antoni Gaudí Antoni Gaudí 1883 - ....1883 - ....

Page 24: Concepte De L\ Art

Les senyoretes d’Avignon

PicassoPicasso

Page 25: Concepte De L\ Art

Urinari (Marcel Duchamp. 1917)

Urinari de 60 cm de altura. Urinari de 60 cm de altura. Sota la signatura de R. Sota la signatura de R. Mutt, Marcel Duchamp va Mutt, Marcel Duchamp va presentar un urinari com presentar un urinari com escultura al Salón de la escultura al Salón de la Sociedat d’Artistas Sociedat d’Artistas Independients de Nova Independients de Nova York. El jurat, del qual ell York. El jurat, del qual ell mateix formava part, la va mateix formava part, la va retirar. L’artista va dimitir retirar. L’artista va dimitir com a mesura de protesta. com a mesura de protesta.

Page 26: Concepte De L\ Art

Conservació dels béns mobiliars: Els museus

Orígen Orígen • Grècia clàssica: Grècia clàssica: Tresors...Tresors...• Renaixement: Col·leccionisme dels Renaixement: Col·leccionisme dels

mecenes (Mèdicis, Papes...)mecenes (Mèdicis, Papes...)• Continuïtat (Monarques, Continuïtat (Monarques,

Burgesos...): base dels museus més Burgesos...): base dels museus més coneguts (coneguts (El Prado, Louvre, Museus El Prado, Louvre, Museus Vaticans, British Museum...)Vaticans, British Museum...)

Page 27: Concepte De L\ Art

Definició

““Un museu és una INSTITUCIÓ PRIVADA O Un museu és una INSTITUCIÓ PRIVADA O PÚBLICA, NO LUCRATIVA, AL SERVEI DE PÚBLICA, NO LUCRATIVA, AL SERVEI DE LA COMUNITAT”LA COMUNITAT”

Funcions: Conservar, exposar i difondre bens Funcions: Conservar, exposar i difondre bens patrimonials que tenen en dipòsit, propietat o patrimonials que tenen en dipòsit, propietat o intercanviintercanvi

Altres conceptes: Galeria d’Art, Sala d’expossició, Altres conceptes: Galeria d’Art, Sala d’expossició, Mercat, Fira d’art...Mercat, Fira d’art...

Page 28: Concepte De L\ Art

FIFI

Page 29: Concepte De L\ Art

Patrimoni històrico-artístic

També anomenat: També anomenat: BENS CULTURALS BENS CULTURALS (mobles i immobles)(mobles i immobles)

Segons el manifest de la Convenció de Segons el manifest de la Convenció de l’Haia (1945)l’Haia (1945)

Béns que tinguin una gran importància per Béns que tinguin una gran importància per als patrimoni cultural dels poblesals patrimoni cultural dels pobles

UNESCO: UNESCO: Patrimoni cultural de la Patrimoni cultural de la humanitathumanitat

Page 30: Concepte De L\ Art

TOLEDO (centre històric)

Page 31: Concepte De L\ Art

Santiago de Compostel.la

Page 32: Concepte De L\ Art

Àvila

Page 33: Concepte De L\ Art

Parc Güell

Page 34: Concepte De L\ Art

L’Alhambra de Granada

Page 35: Concepte De L\ Art

Restauració dels bens culturals

RestauracióRestauració: Finalitat d’assegurar la : Finalitat d’assegurar la pervivència dels béns que, a causa del valor pervivència dels béns que, a causa del valor artístic o de la importància històrica que artístic o de la importància històrica que tenen mereixen ser conservats.tenen mereixen ser conservats.

Page 36: Concepte De L\ Art

Passos a seguir

Catalogar les pecesCatalogar les peces Analitzar l’estat de conservacióAnalitzar l’estat de conservació Documentació i històriaDocumentació i història

S’ha de tenir en compte si només es pretén S’ha de tenir en compte si només es pretén tornar a l’obra el valor artístic i cultural o tornar a l’obra el valor artístic i cultural o donar-li una utilitat diferentdonar-li una utilitat diferent

Page 37: Concepte De L\ Art

Tipus de restauració

Restauració “estilística” Restauració “estilística” (Viollet-le-Duc)(Viollet-le-Duc) Conservació preventiva Conservació preventiva (John Ruskin)(John Ruskin) Restauració científica o moderna Restauració científica o moderna (corrent (corrent

italiana)italiana) Restauració intervencionistaRestauració intervencionista

Page 38: Concepte De L\ Art

Eugène Viollet-le-Duc

S.XIXS.XIX Neix el concepte Neix el concepte

modern de restauraciómodern de restauració Màxim exponent de la Màxim exponent de la

restauració estilísticarestauració estilística Restauració de Restauració de

Carcasonne (França)Carcasonne (França)

Page 39: Concepte De L\ Art

Notre-Dame de Paris

Page 40: Concepte De L\ Art

Edifici Can Serra

Corrent Corrent intervencionistaintervencionista

Page 41: Concepte De L\ Art

2. Natura de l’obra d’art

Què s’ha de tenir en compte quan Què s’ha de tenir en compte quan parlem d’OBRA D’ART?parlem d’OBRA D’ART?