23
Competències i EpD Una proposta per a la integració de l’educació per al desenvolupament en el currículum escolar

Competències i EpD

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Competències i EpD

Competències i EpD

Una proposta per a la integració de l’educació per al desenvolupament en el currículum escolar

Page 2: Competències i EpD

Competències i EpD és un programa iniciat afinals del 2010 que ha generat un procés de formació i de reflexió entre professorat i personal tècnic d’ONG sobre comincorporar l’EpD en el currículum deprimària i secundària

OBJECTIUS

• QUÈ: Definir el marc conceptual i el marc didàctic –metodològic per incorporar l’EpD a l’àmbit escolardes de la perspectiva de les competències bàsiques

• COM: Establir un espai comú de formació, reflexió itreball col·laboratiu entre el professorat de primàriai secundària i el personal tècnic de les ONGD

• PER A QUÈ: Promoure una actitud reflexiva i críticasobre la pràctica educativa i les seves possibilitatsde canvi

PUNTS DE PARTIDA

• La necessitat d’adequar els materials i recursos queofereixen les ONGD a l’àmbit escolar de maneraque es puguin utilitzar dintre de la programacióordinària, i no com a continguts afegits.

• L’actual currículum que posa l’accent en lescompetències dóna a l’ensenyament un caràctertransversal, complex i integrador, ofereix unexcel·lent lligam amb les bases, principis imetodologies de l’EpD.

Page 3: Competències i EpD

El procés participatiu

Grup de treball: (1ª etapa: nov 2010 – jul 2012)

• OBJECTIU: Formació conjunta en competències, EpD, metodologies, avaluació, compromís i paper del professorat...

• PARTICIPANTS: 50% ONG 25% professorat 25% doble perfils + persones expertes convidades

• RESULTATS: Idees i reflexions pels contingutsde la guia; Aprendre a mirar a través dels ulls del’altre – marc teòric i metodològic compartit;Establir uns principis de treball

Page 4: Competències i EpD

El procés participatiu

Comissions: (2ª etapa: set 2012 – feb 2013)

• OBJECTIU: Generar continguts per la guia.

• PARTICIPANTS: 4 comissions conformades per tècniques d’ONG i professorat: Continguts de primària; Continguts de secundària; Metodologies; Avaluació.

• RESULTATS: Identificació de continguts clau de primària i secundaria en el currículum oficial; Mapa de metodologies i estratègies didàctiques; Elaboració d’instruments d’avaluació.

Page 5: Competències i EpD

El procés participatiu

Grups d’experts: (3ª etapa: març – des 2013)

• OBJECTIU: Definir 6 currículums (Gènere; Cultura de Pau; DDHH, ciutadania i governança; Sostenibilitat econòmica i social; Medi ambient, i Interculturalitat.

• PARTICIPANTS: persones especialitzades en cada temàtica (d’àmbit formal i no formal)

• RESULTATS: Sis currículums, desplegats des del cicle inicial de primària a 4rt d’ESO, i vinculats al currículum oficial.

Page 6: Competències i EpD

El Model Curricular de Competències i Educació per al Desenvolupament

Pilars del model curricular Competències i EpD

Complexitat Vinculació Adequació Contextualització

Finalitats educatives

Page 7: Competències i EpD

Els QUATRE REPTES de Competències i EpD

Per a què eduquem? (Finalitats educatives)

Amb quins sabers? (Continguts d’aprenentatge)

Com eduquem? (Enfocament metodològic)

Com sabem que eduquem? (Avaluació)

Page 8: Competències i EpD

Finalitats educatives de l’EpD en l’àmbit escolar

1. Promoure l’equitat entre homes i dones, a partir dels valors de la igualtat, la justícia i la no discriminació per motiu de gènere, sexe o opció afectivosexual

2. Promoure la pau en l’entorn proper, mitjançant l’anàlisi dels factors de violència i de pau a l’aula o al centre, i la pràctica d’habilitats que facilitin la convivència

3. Fomentar la presa de decisions i la participació activa orientada a respectar i defensar els drets humans i la convivència democràtica

4. Comprometre’s i responsabilitzar-se a favor de relacions equitatives per contribuir a una economia de producció i de consum alternatiu, més justa a nivell local i global

5. Conèixer, valorar i aplicar el conjunt de valors naturals, socials i culturals que afecten i condicionen el benestar de la vida dels éssers vius, de les persones, de les societats actuals i les seves generacions futures.

6. Construir relacions inclusives basades en el respecte, el diàleg i l’enriquiment mutu entre totes les persones i grups socials, rebutjant els estereotips, prejudicis i discriminacions per motius d’origen o pertinença

Page 9: Competències i EpD
Page 10: Competències i EpD

Components que integren els sabers de l’EpD

• Complexitat

• Autoconeixement i

desenvolupament personal

• Relacions amb els altres

• Transformació de l’entorn

Page 11: Competències i EpD
Page 12: Competències i EpD

Entendre l’educació allunyada de la transmissió de coneixements, conceptes i idees.

Entendre l’educació des d’un enfocament ampli centrat en la mobilització de sabers

És necessari que l’enfocament metodològic sigui coherent amb les finalitats i amb els sabers.

És necessari que l’enfocament metodològic afavoreixi la globalitat, la transversalitat i laintegració.

Exigeix la combinació de diferents mètodes, estratègies i tècniques didàctiques

És preferible prioritzar accions educatives a mig i llarg termini. Tot i així, no menysprear lesaccions puntuals.

Requereix un canvi d’estructura de disseny curricular basat en tasques

Idees clau en relació a la metodologia

Page 13: Competències i EpD

Estratègies i tècniques didàctiques de l’EpD en l’àmbit escolar

ESTRATÈGIA DIDÀCTICA

Anàlisi crítica de la realitat Estudi de casos, mapes conceptuals

Indagació i construcció conjunta del coneixement Treball x projectes, grups recerca, webquest

Interdependència positiva Treball cooperatiu

Autoconeixement i desenvolupament personal Clarificació de valors o dilemes morals

Participativo - dialògiques Debat, assemblea de classe i/o centre

Transformació social i desenvoupament comunitari APS, campanyes de sensibilització

Page 14: Competències i EpD

Principis per avaluar l’EpD en l’àmbit escolar

L’avaluació és una forma d’aprendre: permet regular els aprenentatges, promoure el protagonisme i l’autonomia de l'alumnat en el procés d’aprenentatge

L’ús d’instruments d'avaluació que ajudin a la conscienciació de l'alumnat: què aprenc, com ho aprenc, per què ho aprenc i per a què ho aprenc

Les actituds importen: Atès que l’EpD incita l'alumnat a implicar-se en la transformació de l'entorn, l'avaluació de les actituds pren una especial rellevància.

Page 15: Competències i EpD
Page 16: Competències i EpD

Guia d’Orientacions Pedagògiques

Page 17: Competències i EpD

Guia d’Orientacions Pedagògiques

Page 18: Competències i EpD

Guia d’Orientacions Pedagògiques

Page 19: Competències i EpD

Guia d’Orientacions Pedagògiques

Page 20: Competències i EpD

Guia d’Orientacions Pedagògiques

Page 21: Competències i EpD

Possibles usos de la Guia als centres educatius i entitats

Com a eina per a la formació (professorat i ONG...)

Com a eina per elaborar una acció didàctica (activitat, unitat didàctica, projecte...)

Com a eina per valorar / revisar una acció didàctica (activitat, unitat didàctica, projecte...)

Page 22: Competències i EpD

Vinculació a la Guia de les pràctiques i materials d’EpD

Incorporem a la Guia les nostre pràctiques i materials d’EpD

Page 23: Competències i EpD

Pots consultar la guia a:

www.competenciesiepd.edualter.org

Moltes gràcies!!!