Ćelijske organele - Darko Stevanović - Danijela Veljković

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    3.767

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Takmienje na portalu www.nasaskola.net"biramo najbolju lekciju"februar 2012. godine,elijske organele, Biologija, Darko Stevanovi, Danijela Veljkovi,Gimnazija Aleksinac

Transcript

  • 1. -Biologija-elijske organeleDarko Stevanovi I4Aleksinaka gimnazija AleksinacProfesor: Neboja Lazarevi 1

2. elijske organele Svaka elija se sastoji iz citoplazme sa elijskim organelama i elijske membranekoja ih ograuje od spoljanje sredine. U zavisnosti od njihove funkcije i oblikapostoje : Endopolazmatina mrea i ribozomi Goldijev aparat Lizozomski sistem Vakuole Mitohondrije Hloroplasti Citoskelet2 3. Ribozomi Oni odlikuju i prokariotske i eukariotske elije,nalaze se u citoplazmi elija,kao i umitohondrijama i hloroplastima. Vrlo su mali,svega 30nm i sastoje se iz velike i malepodjedinice. Svaku od tih podjedinica ine proteini i ribozomske ribonukleinskekiseline,jedne od 3 klasa RNK.Kako ne sadre membranu neki od biologiara ih neubrajaju u organele. Njihova glavna funkcija je u sintezi proteina,a da bi u njoj uestvovali oni moraju bitipovezani tako da grade poliribozom. Poliribozom moe slobodno da pluta ucitoplazmi,ili da bude povezan za Endoplazmatini retikulumom. Slobodni ribozomiuestvuju u sintezi proteina koji odlikuju citoplazmu i citoskelet,kao i proteina koji sudeo membrana citoplazminih organela.3 4. Endoplazmatina mrea,retikulum To je citolazmina organela koju formiraju sistemi membrana koji naleu jedan nadrugog. Mogu biti slobodni,ili privreni za deo jedrovog ovoja. Te membrane suizgraene od lipida,proteina i ugljenih hidrata. Postoje dve vrste retikuluma: Granuliran,kada se na povrini citoplazme nalaze poliribozomi. Glatki tip,gde se nikada ne mogu nai poliribozomi i obino imaju cevkoliku grau.Uloga retikuluma je u sintezi proteina i lipida. U granuliranom retikulumu se sintetiu proteini i dodaju im se oligosaharidi,na taj nain se formiraju membraniski proteini. Dok se u oblasti glatkog retikuluma obavlja sinteza lipida elijske membrane. 4 5. Goldijev aparat Prvi naunik koji je zapazio ovu organelu je bio Goldi,Italjan,po kome je ovaorganela i dobila ime. Izgraen je od membrana koje ograniavaju unutranji prostor i cisterne. Temembrane su sastavlene od sakula kesica. Nekoliko sakula ini diktiozom,jedinicu grae Goldijevog aparata. Oko njih se nalazi vei broj vezikula, koje imajuprenosnu ulogu. Funkcija ove organele se najvie moe povezati sa funkcijom Endoplazmatinogretikuluma. Zato to se u cisternama sakula Goldzijevog aparata vri izmenaoligarhjskih komponenata proteina,a zatim i razvrstavanje proteina,i najzad,njihovousmeravanje i izdvajanje iz ovog aparata.5 6. Lizozomi i lizozomski sistem Oni su povezani i sa procesima endocitoze i sa procesima sinteze enzima. Sva iva bia unose u svoj organizam razne bakterije i siune organizme,oni seunose pomou enoditoznih vezikula i kada dou u organizam razlau se pomou ovihorganela. To razlaganje obavljaju hidrolitiki enzimi , oni te materije razlau naproteine, lipide, ugljene hidrate i nukleinske kiseline.Ti enzimi se nazivaju primarnienzimi. Onog trenutka kada se primarni enzimi spoje sa ovim vezikulama oni postajusekundarni enzimi. A nakon zavrenog razlaganja,ovi enzimi izlaze iz vakuola i onamaterija to ostane se naziva tercijalni enzim. Lizozomi mogu da obavljaju 2 vrste razlaganja: Heterofagiju kada razlau druge materije Autofagiju kada ponu da razlau same sebe. 6 7. Vakuole One odlikuju biljne elije i poput drugihorganela omeene su membranom,koja senaziva tonoplast. Unutar tonoplasta senalazi vakuolarni sadraj - vodena sredinasa jonima,malim molekulima i mnogimorganiskim kiselinama. Pored ovihsupstanici mogu se nai i proteini,pigmenti,tanini,kao i hidrolitikienzimi. Oni su ti koji imaju glavnu ulogu irazlau brojne supstrate u vakuolarnomsadraju. Iz tog razloga vakuole se moguporediti sa lizozomima.7 8. Mitohondrije Da bi sama elija mogla da funkcionie ona mora koristiti energiju,tu energiju dobija izovih organela. Hemijsku energiju za sve procese prua hidroliza adenozin-trifosfata ATP-a,to podrazumeva da se oduzme jedna fosfatna grupa i nastane adenozin-difosfat. Graa sastoje se iz spoljanje mitohondrijske membrane ,koja je u dodiru sacitolazmom i unutranje membrane, koja ograniava unutranjost mitohondrije,onaje mnogo puta vea od spoljanje,ali pored toga razlikuje se i po tome to ima kriste prevoje. Unutranji deo,koji je kao citoplazma se naziva mitohondrijski matriks. Utom matriksu se nalazi DNK i ribozomi mitohondrije,to je samo jo jedan odznakova da mitohondrija vri hidrolizu. 8 9. Hloroplasti Oni spadaju u takozvane plastide,imaju zelenu boju koja potie od pigmentahlorofila. Sastoje se od ovojnice hloroplasta,a unutar nje je stroma, to je isto to imatriks kod mitohondrija. U stromi se nalaze tilakodni sistemi, tu spadaju tilakoidistrome i tilakoidi granuma. Glavna funkcija ove organele je mogunost obavljanjafotosinteze. Tokom tog procesa,hlorofil apsorbuje Sunevu energiju i kroz nizprocesa je pretvara u ATP. Zahvaljujui ovom procesu se preiuje savugljendioksid u vazduhu i mi zauzvrat dobijamo kiseonik. Pored svih ovihdelova,hloroplasti sadre i DNK i ribozome hloroplasta, nalik mitohondrijama.9 10. Citoskelet On je izgraen od struktura vlaknastog i cevkastog oblika i formiraju elijski skelet,citoskelet. Zahvaljujui njemu sve organe u eliji mogu da se kreu usklaeno. Poredove njegova funkcija je i u odravanju stalnog oblika elije,a ima i ulogu u elijskojdeobi. Osnovni elmenti koji ga ine su aktinski filamenti i mikrotubule. Filamenti su vlaknasti i sadre aktin,mogu i da se povezuju i u perlasti niz. Oni su tikoji upravljaju kretanjem ostalih organela. Mikrotubule su cevkolike grae i njihova glavna uloga je u elijskoj deobi,tanijestvaranju centriola.10