47
GV : Đỗ Vũ Huyền Duyên Nữ

Bo Ca Voi Bo Doi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bo Ca Voi  Bo Doi

GV : Đỗ Vũ Huyền Duyên Nữ

Page 2: Bo Ca Voi  Bo Doi
Page 3: Bo Ca Voi  Bo Doi

KIỂM TRA BÀI CŨ

• Đặc điểm chung nhất của lớp thú là gì?

• Phân biệt bộ thú huyệt và bộ thú túi?

Page 4: Bo Ca Voi  Bo Doi

Thử tài quan sát

Page 5: Bo Ca Voi  Bo Doi

Thử tài quan sát

Page 6: Bo Ca Voi  Bo Doi

• Kể tên con vật em quan sát được?

• Chúng thích nghi đời sống như thế nào?

Page 7: Bo Ca Voi  Bo Doi

(Tiếp theo)

Page 8: Bo Ca Voi  Bo Doi

Nêu đặc điểm về đời sống của dơi.

I. Bộ dơi :

Trong hang hốc cây

gác chuông trên cây

thích nghi bay lượn

Page 9: Bo Ca Voi  Bo Doi

Chú thích vào các số của tranh cấu tạo ngoài dơi ?

Cánh tay

ống tay

Bàn tay

Ngón tay

Page 10: Bo Ca Voi  Bo Doi

Dơi thích nghi đời sống bay thể hiện ở đặc điểm nào?

Chi trước biến thành cánh

Cánh dơi có đặc điểm gì khác cánh chim?

Cánh dơi là một màng da rộng, phủ lông mao thưa, mềm mại, nối liền cánh tay, ống tay, xương bàn và xương ngón tay

Page 11: Bo Ca Voi  Bo Doi

?Taïi sao Dôi

bieát bay nhö chim nhöng

laïi ñöôïc xeáp vaøo lôùp thuù?

Dôi ñöôïc xeáp vaøo lôùp thuù vì dôi ñeû con vaø nuoâi con baèng söõa. Thaân dôi coù loâng mao

Page 12: Bo Ca Voi  Bo Doi

* Nhận xét gì về chi sau và thân dơi ?

Chi sau yếu .Thân ngắn và hẹp

Page 13: Bo Ca Voi  Bo Doi

Phân biệt cách bay của dơi và cách bay của chim?

Dơi bay thoăn thoắt, thay hướng đổi chiều linh hoạt, không có đường bay rõ rệt. Buông mình cất cánhChim có chi sau khỏe, nhún đà cất cánh, bay có đường bay rõ rệt

Page 14: Bo Ca Voi  Bo Doi

Thử tài quan sát

Dựa vào nguồn thức ăn, người ta phân biệt có mấy loại dơi?

Page 15: Bo Ca Voi  Bo Doi

Bộ răng của dơi có đặc điểm gì thích nghi ăn sâu bọ?

Bộ răng nhọn để cắn giập vỏ trứng của côn trùng

Page 16: Bo Ca Voi  Bo Doi

Dơi có vai trò gì trong đời sống

Lợi ích : Diệt côn trùng gây hại, phân dơi làm phân bón, thuốc nổ

Tác hại : Ăn quả, hút máu động vật…

Page 17: Bo Ca Voi  Bo Doi
Page 18: Bo Ca Voi  Bo Doi

I. Bộ dơi : • Đại diện : Dơi ăn sâu bọ, dơi ăn quả… • Cấu tạo thích nghi đời sống bay: Chi trước

biến đổi thành cánh da,màng cánh rộng, thân ngắn và hẹp bay thoăn thoắt, thay hướng đổi chiều linh hoạt

• Chi sau nhỏ và yếu, có tư thế bám vào cành cây, treo ngược cơ thể, khi bắt đầu bay, chân rời vật bám, tự buông mình từ cao

1 2

3

4

5

6

Page 19: Bo Ca Voi  Bo Doi

II. Bộ cá voi :

Page 20: Bo Ca Voi  Bo Doi

Quan sát cá voi- đọc thông tin SGK?

Thảo luận :

Phân tích đặc điểm thích nghi ở nước của cá voi?

Page 21: Bo Ca Voi  Bo Doi

Quan sát vây ngực cá voi và chú thích vào hình?

Xương cánh tay

Xương ống tay

Xương bàn tay

Xương ngón tay

Page 22: Bo Ca Voi  Bo Doi

Miệng cá voi có đặc điểm gì? Mô tả động tác ăn của cá voi?

Page 23: Bo Ca Voi  Bo Doi
Page 24: Bo Ca Voi  Bo Doi

CÁ VOI SÁT THỦ ĐẺ CON

Page 25: Bo Ca Voi  Bo Doi

Vì sao caù voi coù ñaëc ñieåm gioáng caù nhöng laïi ñöôïc xeáp vaøo lôùp thuù?

Caù voi ñöôïc xeáp vaøo lôùp thuù vì caù voi ñeû con vaø nuoâi con baèng söõa.

Page 26: Bo Ca Voi  Bo Doi

Con gì đây

Page 27: Bo Ca Voi  Bo Doi

Nêu đặc điểm của cá heo?

Nêu đặc điểm phân biệt cá heo và cá voi?

Page 28: Bo Ca Voi  Bo Doi

Bộ cá voi có vai trò gì

trong đời sống ?

Page 29: Bo Ca Voi  Bo Doi
Page 30: Bo Ca Voi  Bo Doi

II. Bộ cá voi : • Đại diện : Cá voi xanh, cá heo …

• Cấu tạo thích nghi đời sống hoàn toàn ở nước :

– Cơ thể hình thoi, cổ rất ngắn, lớp mỡ dưới da rất dày

– Chi trước biến đổi thành chi bơi có dạng bơi chèo

• Vây đuôi nằm ngang

• Bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc

1

Page 31: Bo Ca Voi  Bo Doi

Quan sát một số loài thú sống ở nước?

Bò biển

Page 32: Bo Ca Voi  Bo Doi

Hải cẩu

Page 33: Bo Ca Voi  Bo Doi

Đầu cá nhà táng

Page 34: Bo Ca Voi  Bo Doi

Người dân miền biển thường gọi cá voi là gì,

Vì sao có tên gọi như vậy ?

Page 35: Bo Ca Voi  Bo Doi

Thaûo luaän nhoùm hoaøn thaønh baûng so saùnh caáu taïo ngoaøi vaø taäp tính aên giöõa dôi vaø caù voi tr 161 sgk.Teân ñoäng

vaätChi tröôùc Chi

sauñuoâi Caùch di

chuyeånThöùc aên

Ñaëc ñieåm raêng, caùch aên

Dôi

Caù voi xanh

Caâu traû lôøilöïa choïn

-Caùnh da-Vaây bôi

-Tieâu bieán-Nhoû yeáu

-Vaây ñuoâi-Ñuoâi ngaén

-Bay khoâng coù ñöôøng bay roõ reät-Bôi uoán mình theo chieàu doïc.

-Toâm, caù, ñoäng vaät nhoû.-Saâu boï.

-Khoâng coù raêng, loïc moài baèng caùc khe cuûa taám söøng mieäng.-Raêng nhoïn saéc, raêng phaù vôõ voû cöùng cuûa saâu boï.

CỦNG CỐ

Page 36: Bo Ca Voi  Bo Doi

Teân ñoäng vaät

Chi tröôùc

Chi sau ñuoâi Caùch di chuyeån

Thöùc aên

Ñaëc ñieåm raêng, caùch aên

Dôi

Caù voi xanh

Caùnh da

Nhoû yeáu

Ñuoâi ngaén

Bay khoâng coù ñöôøng bay roõ reät

Saâu boï.

Raêng nhoïn saéc, raêng phaù vôõ voû cöùng cuûa saâu boï.

Vaây bôi

Tieâu bieán

Vaây ñuoâi

Bôi uoán mình theo chieàu doïc.

Toâm, caù, ñoäng vaät nhoû.

Khoâng coù raêng, loïc moài baèng caùc khe cuûa taám söøng mieäng.

Page 37: Bo Ca Voi  Bo Doi

RAĐA CỦA DƠI

Page 38: Bo Ca Voi  Bo Doi

RAĐA CỦA DƠI

Page 39: Bo Ca Voi  Bo Doi

Đặc điểm nào sau đây không phải của bộ dơi?

a) Màng cánh rộng , có lông mao

b) Có 2 kiểu bay là bay lượn và bay vỗ cánh

c) Đẻ con và nuôi con bằng sữa

d) Chi sau yếu, bám vào cành cây, treo ngược cơ thể

Page 40: Bo Ca Voi  Bo Doi

Loài nào sau đây không thuộc về bộ cá voi?

a) Cá nhà táng

b) Cá heo

c) Cá voi đao phủ

d) Cá sấu

Page 41: Bo Ca Voi  Bo Doi

Loài nào sau đây không phải lớp thú?

a) Hà mã

b) Hải cẩu

c) Hải âu

d) Hải ly

Page 42: Bo Ca Voi  Bo Doi

Điều nào sau đây không đúng đối với dơi ?

a) Răng nhọn, sắc

b) Dơi không cất cánh mà thả từ trên cao xuống

c) Đẻ con và nuôi con bằng sữa

d) Mũi là cơ quan phát ra siêu âm

Page 43: Bo Ca Voi  Bo Doi

Đối với cá voi đặc điểm nào sau đây đúng?

a) Cá voi ăn tôm, cá ,tảo

b) Sinh sản trong nước , nuôi con bằng sữa

c) Có khả năng phát ra siêu âm

d) Câu a,b,c đúng

Page 44: Bo Ca Voi  Bo Doi

• Học bài

• Đọc bài 50

• Thực hiện trả lời các câu hỏi trong bài

Page 45: Bo Ca Voi  Bo Doi
Page 46: Bo Ca Voi  Bo Doi

M.Anh Q.Anh K.AnhM.Caàm K.ChiT.CöôøngN.Cöôøng

M.ÑöùcDuõng DöôngM.DuyeânH.DuyeânNg.HaøTr.Haø

Haäu Hoaøng Khoa Linh Loäc Luaân Minh

Ngaân Ngoïc PhongM.PhöôngT>PhöôngPhöôïng Taân

T.ThaûoM.ThaûoThieân Thoa Thöùc Thuyø Tieán

Toaïi Troïng M.Tuù TuøngTuyeânUyeân Haï Vy

Nhö YÙ

T.Cöôøng

Page 47: Bo Ca Voi  Bo Doi

I. Bộ dơi : • Đại diện : Dơi ăn sâu bọ, dơi ăn quả… • Cấu tạo thích nghi đời sống bay: Chi trước biến đổi thành

cánh da,màng cánh rộng, thân ngắn và hẹp bay thoăn thoắt, thay hướng đổi chiều linh hoạt

• Chi sau nhỏ và yếu, có tư thế bám vào cành cây, treo ngược cơ thể, khi bắt đầu bay, chân rời vật bám, tự buông mình từ cao

II. Bộ cá voi : • Đại diện : Cá voi xanh, cá heo … • Cấu tạo thích nghi đời sống hoàn toàn ở nước :

– Cơ thể hình thoi, cổ rất ngắn, lớp mỡ dưới da rất dày– Chi trước biến đổi thành chi bơi có dạng bơi chèo

• Vây đuôi nằm ngang • Bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc ./.