BEC Makabayan

 • View
  5.757

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PSSLC for Makabayan

Text of BEC Makabayan

 • 1. 2002 KURIKULUM SA BATAYANG EDUKASYON SA LEVEL SEKONDARI Departmento ng EdukasyonKAWANIHAN NG EDUKASYONG SEKONDARI DepEd Complex, Meralco Ave., Pasig City
 • 2. PANIMULA Ang handbuk na ito ay naglalayong makapagbigay ng pagkalahatangpananaw tungkol sa programa ng Makabayan sa level secondari. Magsisilbinggabay din ito sa pagpapatupad ng kurikulum, sa pagpapabatid ng mga patakaranat gabay sa mga dapat isagawa at isakatuparan. Sa madaling kabatiran at pag-unawa, ang handbuk ay naglalaman ngmga sumusunod: - Ang deskripsyon na kung saan tinitiyak ang focus at empasis ng larangan ng pagkatuto at ang wikang panturo na gagamitin. - Ang yunit kredit na nagpapakita ng bilang ng yunit na nakalaan sa larangan ng pagkatuto na nakabatay sa apatnapung (40) minuto bawat yunit kredit at siyang gagamitin sa pag-eebalweyt ng mga mag-aaral tungo sa susunod na level. - Ang laang oras panklasrum na tumitiyak sa bilang ng minuto o oras ng pagtuturo sa bawat araw o bawat linggo. - Ang mga inaasahang bunga na naglalahat sa mga pangkalahatang kasanayan sa pagkatuto na dapat taglayin ng mga mag-aaral pagkatapos ng ng bawat taon. - Ang saklaw na pagkakasunod-sunod ng mga aralin at kontent at ang lawak ng larangan ng pagkatuto batay sa mga konsepto at paksa. - Ang mga mungkahing istratehiya na kinakailangang gamitin upang higit na madevelop agn kontent, mapataas ang mga antas ng kasanayan at maipakita ang pinagsanib na pagkatuto. - Ang mga kagamitan na kinabibilangan ng mga inaprubahang gamitin sa pagturo. Kabilang din ang kagamitang tutulong sa paglalapat ng information and communication technology kung kinakailangan. - Ang batayan ng pagmamarka na tumitiyak kung paano susukatin ang kinalabasan ng pagkatuto at mga tiyak na kakayahan ng mga mag- aaral na dapat lapatan ng marka. - Ang mga kasanayan sa pagkatuto na tumitiyak sa mga kaalaman, kasanayan, gawi at mga pagpapahalagang kinakailangang madevelop at matamo sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto.
 • 3. - Ang hulwarang banghay-aralin na nagpapamalas ng proseso ng makabuluhang pagtuturo at pagkatuto sa pamamagitan ng paggamit na ibat ibang paraan ng integrasyon ng paglalapat ng mga kinakailangang mga kasanayang pangpamuhay (life skills) at kasanayan sa mataas na antas ng pag-iisip (higher order thinking skills), pagpapakita ng pagpoproseso ng mga pagpapahalaga ( valuing process ) ng ibat ibang interaktiv na gawaing tutugon sa mga pangangailangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang handbuk ay binuo bilang gabay at hindi upang gawing de-kahon angoperasyonalisasyon ng kurikulum. Hindi rin ito binuo upang gumawa ngrestriksyon kung paano ang gagawing pagpapatupad ng kurikulum. Angpappapasya kung paano higit na mapaghuhusay ang level ng pagkatuto aynakasalalay pa rin sa mga paaralan, mga punongguro at mga guro. Sila ang higitna nakaaalam ng tamang direksyong dapat nilang tahakin at kung paano nila itomararating.
 • 4. NILALAMANAraling Panlipunan .. 1Teknolohiya at Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 39Musika, Sining at Edukasyong Pangkatawan at Pangkalusugan . 136Edukasyong sa Pagpapahalaga 200
 • 5. ARALING PANLIPUNAN
 • 6. NILALAMANPanimula - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - iDeskripsyon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1Yunit Kredit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1Laang Oras Pangklasrum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1Mga Inaasahang Bunga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2Saklaw at Pagkakasunod-sunod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3Mga Mungkahing Istratehiya at Kagamitan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9Batayan sa Pagmamarka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10Mga Kasanayan sa Pagkatuto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 iii
 • 7. DESKRIPSYON Ang Araling Panlipunan, na itinuturo batay sa Pilipinong pananaw ay binubuo ng mga sumusunod: Araling Panlipunan I ay pinamagatang Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas. Ang kurso ay tumatalakay sa ugnayan ng heyograpiya, ekonomiya, sosyolohiya, agham pulitikal sa mga mahahalagang pangyayaring naganap sa kasaysayan ng Pilipinas simula sa mga sinaunang pamayanan hanggang sa kasalukuyang panahon. Masusi ring tinatalakay ang istruktura ng pamahalaang Pilipinas upang maipokus sa pag-aaral ang pagkamamamayan, demokrasya, mabuting pamumuno at pagpapabuti ng kapakanang pambayan. Araling Panlipunan II ay may pamagat na Pag-aaral ng mga Bansang Asyano. Tinatalakay ng aralin kung paano ang heyograpiya, kasaysayan, pamahalaan at kultural na aspeto ng bansang Asyano na nakaaapekto sa pagsulong at pag-unlad ng mga bansa. Araling Panlipunan III ay may pamagat na Kasaysayan ng Daigdig. Iniuugnay ng heyograpiya sa mga pangyayari ng kasaysayan ng mga bansa sa aspetong pulitikal, sosyal at ekonomiko ng bansa. Araling Panlipunan IV ay ang pag-aaral ng Ekonomiks. Batay sa mga batayang prinsipyo ng ekonomiks ang mga pagsusuring ginagawa sa mga isyung-pulitiko at pangkabuhayan ng bansa.YUNIT KREDIT/LAANG ORAS PANGKLASRUM: See DepEd Order No. 37, s. 2003, Revised Implementing Guidelines of the2003 Secondary Education Curriculum Effective School 2003-2004
 • 8. MGA INAASAHANG BUNGA Pagkatapos ng apat na taon, ang mag-aaral ay inaasahang may sapat na kaalaman, kasanayan at pananagutan upang aktibong makalahok bilang isang mamamayan ng isang malaya, maunlad at mapayapang bansa at daigdig. Pagkatapos ng ikatlong taon, ang mag-aaral ay inaasahang aktibongmakatatalakay ng mga kasalukuyang kalagayan ng daigdig batay sa kasaysayan atmga doktrinang sosyo-pulitiko-ekonomiks tungo sa pandaigdigang kaayusan, partikularang globalisasyon at abot-kayang pag-unlad. Pagkatapos ng ikalawang taon, maipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa,paggalang at pakikilahok ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa sa Asya batay sa kulturaat pagpapahalagang Asyano, tungo sa ikapagtatamo ng panrehiyon at pandaigdigangkaayusan at kapayapaan. Pagkatapos ng unang taon, inaasahang magpapahalaga ng mag-aaral angpamana ng lahi bilang pundasyon sa pagganap ng mga karapatan at tungkulin ng isangmabuting mamamayan; pakikibahagi sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran ngsariling pamayanan; at pagmamalaki sa pagka-Pilipino.
 • 9. SAKLAW AT PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA ARALIN Ang Kasaysayan at Pag-aaral ng mga Bansang Ang Kasaysayan ng Daigdig Ekonomiks Pamahalaan ng Pilipinas AsyanoKahulugan at Batayan ng Katangiang Pisikal ng Bawat Simula ng Pag-unlad Kahulugan kasaysayan ng Pilipinas Rehiyon sa Asya Heograpiya ng Daigdig Kaugnayan sa ibang disiplinaKahulugan ng Kasaysayan * Teorya ng Pinagmulan Dibisyon ng Ekonomiks Bilang Disiplinang Yamang tao sa Asya Panlipunan Mga Unang Tao KahalagahanHeograpiyang Pisikal at * Teorya ng Pinagmulan Paghahati ng Ekonomiks Kasaysayan ng Pilipinas Batayang Konsepto ng EkonomiksYamang-Tao Mga Sinaunang MaykroekonomiksMga Sinaunang Pamayanan KabihasnanPagdating at paglaganap ng Demand Islam * SalikPakikipag-ugnayan sa ibang Elastisidad ng Demand BansaKolonisasyon at Ebangheli- Suplay sasyon