Athens VS Sparta

  • View
    266

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Athens VS Sparta

  • 1. Ang MgaLungsod-Estadong Greece..

2. ATHENS ANDSPARTA 3. ATHENSAthens: Modelo ng DemokrasyaSa simula, ang Athens ay pinamunuan ngmonarko o hari. Pumalit dito ang siyam namayayamang pinuno na kung tawagin ayang arkon (archon). Ang mga arkongnanungkulan nang isang taon ay halal ngisang Asamblea. 4. Ang Asamblea (Assembly) ay binubuo ng mgataong may pag-aaring lupa. Hindi na napabutiang kalagayan ng higit na nakararami at maramiang napilitang maging alipin ng pamunuangAthenian. Upang maiwasan ang paglala nglumalakas na sentimyento at pagtutol ng mgatao laban sa pamahalaan, ang mga pinuno aynagsagawa ng mga pagbabagong nagbigay-daan tungo sa pagtatag ng demokrasya. 5. Mga Taong Nagsulong ng Pagbabago Ang unang kinikilalang nagpalabas ngreporma ay ang aristokratang si Draco.Noong 621 B.C. pinasinop at naisulat angmga batas na titiyak na ang mga ito ayipatutupad sa lahat. Mahigpit at malupitang mga parusang iginawad sanagkasala. 6. Sumunod ni Draco ay si Solon na nagpautos ngpagpapawalang-bisa ng utang ng mgamagsasaka at pagpapaalis ng pang-aalipin dahilsa pagkakautang. Nilagyan din niya nglimitasyon ang laki ng lupang maaaring ariin ngmga mayayaman. Kasabay ng pagbabagongpangkabuhayan ay ang repormangpampulitikang ipinatupad niya.Binigyan niya ang Asamblea ng karapatansa pagtutol sa mga batas na ipinasa ngkonseho. 7. Ang pangatlong nagsulong ng pagbabagoay ang pinunong si Pisistratus. Inalis niyaang batas na nagsasabing ang mga may-ari ng lupa lamang ang maaring magingmamamayan at magkaroon ng karapatangbumoto. Dahil dito, dumami ang bilang ngmamamayang Athenian. 8. Sa Athens, ang mga mamamayang lalakiay sangkot sa pagtalakay, pagpapasya, atpaggawa ng batas. Ang mga kababaihanay hindi itinuturing na mamamayan atwalang pulitikal na karapatan. Ito aynangangahulugang hindi sila kasali sapagpapasya at pagboto ng mga pinuno. 9. SPARTAKaiba sa Athens, ang pamahalaang Sparta aynasa ilalim ng pamumunong awtoritayan ngiilang tao. Ang kapangyarihang pulitikal ay nasakamay ng Konseho ng mga Nakatatanda nabinuo ng 28 mayayamang Spartan na ang edaday 60 pataas. Ito ay tumatayong korte supremaat ito din and nagmumungkahi ng batas saAsamblea. Taun-taon, ang Asamblea ay pumipiling limang katao upang mamuno at mangasiwasa polis. 10. Hangad ng estado ang pagpapanatili ngkaayusan at maiwasan ang mga pag-aalsa. Tungo dito, kailangan nila ngmalakas at disiplinadong hukbo. Kayatbata pa lamang ang isang Spartan aydumaraan na sa masusing pagsasala.Ang mga mahihina at mga maykapansanan ay iniiwan sa burol upangmamatay at ang mga malulusog ayibinabalik sa pamilya. 11. Ang mga pitong taong gulang na mgabata ay nagsisimula na ng pagsasanay-militar. Matindi ang ginagaangpagsasanay sa mga ito. Pinahihirapan atsinasaktan sila nang husto upangmasubok ang kanilang kakayahangmagtiis nang hindi nagrereklamo.Pinagsusuot sila ng manipis na damit athinahayaang nakayapak upang magingmatatag sa lamig. 12. Inaasahang magiging mahusay namandirigma ang isang Spartan nataglay ang pagiging matapang, matiisin,disiplinado, at maalam sa ibat ibangtaktika sa pakikipagdigma. Dahil dito,bantog ang Sparta sa pagkakaroon ngmahusay na hukbo sa Greece. 13. Women also had training to go through, veryhard, although more self focused. Their lifegoal was to have healthy baby boys, so thatthese children could go into the military. Thewomen had to train, as well, keeping theirbodies fit, and strong They ate healthy andexercised on a regular basis, not for theirown benefit, but for the up coming of theirchild. Like other Greek women the Spartanwomen obeyed their fathers and husbands.Unlike most, the Spartan women had theability to hold and inherit land property.Because the men were training and fighting,the women ran the family estates. 14. THIS IS.. THE EEENNND!!