Click here to load reader

Araling Panglipunan: Kabihasnang shang

  • View
    2.154

  • Download
    20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Grade 7 Group Report: Social Studies

Text of Araling Panglipunan: Kabihasnang shang

  • 1. Group IAraling PanglipunanSPA Grade 7-1 FRA

2. Kabihasnang Shang(1766 1028 BCE) 3. Ang Shang ay ang unangdayuhang tribo na permanentengnanirahan sa ibabang bahagi ngYellow River (Huang Ho). Ito rinang ikalawang namamanangdinastiya sa Tsina. 4. Si Tang ang tagapagtatag ngShang; ay gumamit ng mga aralmula sa mga labi ng nakaraangdinastiya, trinato niya nangmabuti ang kanyang mgamamamayan at gumamit ngmaraming magagaling atmatatalinong ministro. 5. Nagkamit ng malakingprogreso ang Shang saekonomiya, teknolohiya, kulturaat politika sa panahon ngpaghahari ni Tang. 6. Dahil sa tunggaliangpampulitika para makamtanang kapangyarihan sa kortengimperyal at sa patuloy napakikidigma sa mga tribo sahanggahan, limang beses nainilipat ang kabisera ngShang. 7. Ang pinakakilalangpaglipat ay naganap noongpanahon ng paghahari niHaring Pangeng, ang ika-17hari ng Shang. Muli niyangitinayo ang kabisera sa Yin, salunsod ng Anyang nglalawigang Henan. 8. Nang maitatag ang bagongkabisera, hindi na ito nagbagosa buong panahon ng Shang,kaya, ang Dinastiyang Shangay laging tinatawag na "AngYin" o "ang Dinastiyang Yin-Shang". 9. Agrikultura o PagsasakaNatuklasan ng mga arkeologosa mga labi ng Yin, na ang Shangay isang lipunang pansakahan, atmataas ang pamantayan saagrikultura. Mayroong sistemangirigasyon upang mabigyang-lunasang pagbaha ng ilog HuangHo . 10. Malawakang ginagamit noonang mga ararong bato, pala, karetat irigasyon. Ang mgapangunahing pananim aykinabibilangan ng millet at trigo. 11. IndustriyaUmunlad din nang malakiang iba pang industriya. Sahandicraft, ang operasyon aynagkaroon ng higit na pinongdibisyon ng paggawa. Naitalaang isang daang linya ngpaggawa sa handicraft noon. 12. Ang mga craftsmen ng Shangay mahusay sa pagkalupkop atpaglililok at litaw ang mgadekorasyon ng kanilang mga Jadewares. Stone wares at Ivory wares. 13. Nakapag-imbento ang mgamanghahabi ng simplengjacquard loom, sa paggawa ngsedang mataas ang kalidad atmay hidden patterns. 14. Paggamit ng Bronze 15. Ang Dinastiyang Shang aypalatandaan ng pagdating ngBronze Age. Gumitaw sa Tsinaang kulturang bronse bagoang 3,000 BC at umabot ito sakasukdulan noong ika-13 sigloBC. 16. Ang mga bagay na yari sabronse ay hindi lamangnakaapekto sa pang-arawarawna pamumuhay ng mga taokundi gayun din sa armas ngestado. 17. Ang bronze wares ay maydalawang klasipikasyon: mgapanluto at lalagyan ng alak. Dahilsa malawakang paggamit ngbronze, nagkamit ng walangkatulad na tagumpay angDinastiyang Shang sa pulitika,ekonomiya, kultura at sining. 18. Medisina at TeknolohiyaAng mga mamamayangShang ay nagkamit pa ngkahanga-hangang progreso samedisina at astronomiya; anghalimbawa ay lunar calendar.Gumagamit na rin sila nuonng gulong at ng chariot. 19. LunarCalendarKarwaheng Pandigma 20. Komunikasyon at PanulatSa panahong Shang, angmahahalagang pangyayari aynakaukit sa mga bahay ng pagongat mga buto ng hayop sapamamagitan ng Oracle Script,ang pinakamatandang porma ngnasusulat na komunikasyon ngTsina. 21. ORACLESCRIPT 22. Oracle BonesButong panghula at paraan ngpakikipag usap sa kanilang diyos at namatayna ninuno. 23. Ang Oracle Script aynaging mahalagang kulturangTsino na pinaunlad pa nilasa isang sining na pagsusulatna tinatawag naCALLIGRAPHY. 24. CALLIGRAPHY 25. Mga Paniniwalang RelihiyonSa paggitaw ng pagsasaka,sinasamba ng mga tao anglangit para magkaroon ngmagandang panahon at mgapananim. Ito'y isanguri ngpagsamba sa kalikasan. 26. Ang isa pang paniniwala ayang pagsamba sa kanilangmga ninuno na tinawag dingpagsamba sa kaluluwa. Nag-aalaysila ng sakripisyo sakanilang mga ninuno atdumadalanging pagpalain silang kanilang ninuno. 27. Sistemang Panlipunan at PulitikaSa Dinastiyang Shang aylaganap ang sistema ng pang-aalipin.Nagtatamasa ang mgaaristokrata ng karangyaansamantalang namumuhay naparang aso ang mga alipin. 28. Sila'y pag-aari ng kanilangmga panginoon. Pagkaraangmamatay ang may-ari ng mgaalipin, kadalasa'y inililibingsila nang buhay bilang alay nakasama ng mga inialay nahayop. 29. LABI NG MGA ALIPING INILIBINGNG BUHAY BILANG ALAY 30. Upang mapanatili angkanilang kapangyarihan,pinagsanib ng mga hari angpagsamba sa mga ninuno at angpagsamba sa kalikasan. 31. Layunin nito ang lumikhang Diyos ng Kalangitan, atipinahayag ng mga hari angkanilang sarili bilang mgaahente o pangmundong inapong Diyos. 32. Ang pagbagsak ng ShangSa pagkamatay ni HaringWuding ay hindi nagtagal angpanahon ng Dinastiyang Shang.Ayon sa mga salaysay, angShang ay bumagsak dahil sapagkawala ng "kapangyarihanmula sa langit". 33. Ayon naman sa kasaysayan,naging malupit ang kahuli-hulihanghari ng Shang, kayasumidhi ang panloob na mgaalitan at nagrebelde ang mgadecal state.Ang dinastiyang Shang aylubusang lumipas nang gupuinito ng dinastiyang Chou. 34. Group IAraling PanglipunanSPA Grade 7-1 FRA 35. Members:Io MonjeYsabella SarmientoHesedh Jireh V. MartinJaeoMustarVincent RavalMario Jerome AdoboDuwen John Delos Reyes 36. Miss Jeralyn Lazaro(Teacher) 37. Thank you very much forlistening to us!!! 38. Mga Katanungan 39. Ano ang kabuhayano ekonomiya ngShang? 40. Ang kanilang kabuhayan oekonomiya ay agrikultura opagsasaka 41. Ano ang kanilangkontribusyon salarangan ngagrikultura? 42. Sistema ng irigasyon atpagkontrol sa pagbaha.Paggamit ng ararong bato,pala at karet. 43. Ano ang kanilangkilalang Industriya? 44. HandicraftsPaglilok at pagkalupkopng mga:Jade waresIvory waresStone waresBronze wares 45. HandicraftsPaghabi ng mga telangseda magmula sa uod nasilkworm. 46. Ano ang kanilangkontribusyon saastromiya? 47. Ang Lunar Calendar 48. Ano ang kanilangkontribusyon satransportasyon? 49. Ang paggamit ng gulong. 50. Ano ang kanilangsinaunangpamamaraan ngpagsusulat atkomunikasyon? 51. Ang Oracle Script 52. Ano angpagpapaunlad nasistema ang nagawanila sa Oracle Script? 53. CALLIGRAPHY 54. Saan nila isinusulatang mga mahahalagangpangyayari? 55. Sa bahay ng pagong atbuto ng mga hayop . 56. Saan nila ginagamitang Oracle Bones? 57. Sa mga ritwal ngpanghuhula, pakikipag usapsa kanilang diyos at namatayna mga ninuno. 58. Ano ang mgapaniniwalang pang-relihiyonng Shang? 59. Pagsamba sa langit na isanguri ng pagsamba sa kalikasan.Pagsamba sa kanilang mganinuno.Pagsamba sa kanilang mgahari. 60. Ano ang mgakadahilanan ngpagbagsak ng Shang? 61. Naging malupit ang hulinghari.Sumidhi ang panloob na mgaalitan at nagrebelde ang mgadecal state.Nagapi ng Chou ang Shang.