Click here to load reader

Araling Asyano Learning Module - Second Quarter

 • View
  683

 • Download
  154

Embed Size (px)

Text of Araling Asyano Learning Module - Second Quarter

 1. 1. 95
 2. 2. PANIMULA AT MGA GABAY NA TANONG: ng Kabihasnan ay nakatutulong sa pagkakakilanlan ng isang nasyon. Marahil ay maraming tanong sa ating kaisipan tungkol dito at sa mga pangyayaring naganap nang sumibol ang kabihasnan sa Asya.Paano nga ba nabuo ang sinaunang kabihasnan sa Asya? Naniniwala ka ba na ang pilosopiya, relihiyon at kaisipang Asyano ay may kinalaman sa pag-usbong at pag- unlad ng kabihasnang Asyano? Sa modyul na ito, ikaw ay inaaasahan na kritikal na makapagsusuri sa mga pilosopiya, relihiyon at kaisipang Asyano na nagbibigay daan sa paghubog ng sinaunang kabihasnan at sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano.Gayundin ay mapapahalagahan mo at mauunawaan ang mga ambag ng kabihasnan sa kasaysayan Asyano at ang pagbabago at pag-unlad nito sa kasalukuyang panahon.Dapat mong maunawaan sa modyul na ito ang mga sagot sa mga sumusunod na katanungan: Paano nahubog ang kasalukuyang sibilisasyon ng mga bansa sa Asya? Paano nagsimula ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya? Paano nakatulong ang kabihasnan sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng kabihasnan tungo sa pagkakakilanlang Asyano? Aralin 1 - Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 2 - Sinaunang Pamumuhay sa Asya 96 Mga Araling Sakop ng Modyul
 3. 3. Sa araling ito, inaasahang matututunan mo ang mga sumusunod: Aralin 1 Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya 1. Konsepto at Kahulugan ng Kabihasnan 2. Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Kabihasnang Sumer Kabihasnang Indus Kabihasnang Shang 3. Mga Ambag ng Kabihasnan sa Asya 4. Mga Kaisipang Pinagbatayan sa Pagbuo ng Imperyo Aralin 2 Sinaunang Pamumuhay 1. Konsepto ng Tradisyon,Pilosopiya at Relihiyon 2. Mahahalagang Pangyayari mula sa Sinaunang Kabihasnan hanggang sa Ika-16 na siglo a.Pamahalaan e. Edukasyon b.Kabuhayan f. Paniniwala c.Teknolohiya g. Pagpapahalaga d. Lipunan h. Sining at kultura 3. Impluwensya ng mga Paniniwala,Pananaw at Tradisyon 4. Bahaging ginampanan ng mga kababaihan sa ibat ibang uri ng pamumuhay GRAPIKONG PANTULONG SA GAWAIN 97
 4. 4. Upang maisakatuparan ang pagkatuto sa modyul na ito, kailangan mong alalahanin at gawin ang mga sumusunod 1. Mabibigyang kahulugan ang mahahalagang konsepto na may kaugnayan sa paksa 2. Makapagsuri ng mga talahanayan, larawan at mapa at mga babasahin na magpapaliwanag ng paksa. 3. Makabubuo ng mga konklusyon hinggil sa kalagayan,pamumuhay at debelopment ng sinaunang pamayanan. 4. Makilahok sa kinabibilangang pangkat sa pagtupad ng ibat ibang mga gawaing pampagkatuto. 5. Makapagsulat ng iyong repleksiyon o realisasyon tungkol sa naging pag-unlad ng pamayanan patungo sa pagtatatag ng mga imperyo. 6. Mapapahalagahan ang mga naging ambag / kontribusyon ng kabihasnan sa lipunan. 7. Mapapahalagahan ang naging papel ng mga kababaihan sa Asya. 1 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN ( Grade Level Standard) Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa rehiyong Asya sa mayamang katangian at kakayahan ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan nito at sa ibat-ibang larangan ng buhay Asyano ( pampulitika, pang-ekonomiya, pampamahalaan, at uganayan sa pagitan ng rehiyon ) mula sa sinaunang kabihasnan patungo sa mga kasalukuyang lipunan at bansa tungo sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano. 2. Pamantayang Pangnilalaman: ( Content Standard) Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kaisipang Asyano,pilosopiya at relihiyon na nagbigay daan sa paghubog ng sinaunang kabihasnan sa Asya at sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano. 3. Pamantayan sa Pagganap: (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay kritikal na nakapagsusuri sa mga kaisipang Asyano,pilosopiya at relihiyon na nagbigay daan sa paghubog ng sinaunang kabihasnan sa Asya sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano. ARALING PANLIPUNAN 8 Araling Asyano MGA INAASAHANG KAKAYAHAN 98
 5. 5. PAUNANG PAGTATAYA 99 Subukin mo ang iyong kakayahan sa pagsagot sa mga paunang pagsusulit/pagtataya na magtatakda kung ano ang iyong alam sa mga aralin. Basahing mabuti at unawain ang bawat pahayag. Bigyan pansin ang mga katanungan na hindi mo masasagutan upang mabigyang linaw at malaman ang mga tamang kasagutan sa mga aralin na itatakda sa modyul na ito. Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusa. Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Alin sa mga sumusunod ang sumasaklaw sa kahulugan ng kabihasnan? A. Pamumuhay na nakagawian at pinaunlad ng maraming pangkat ng ta B. Pamumuhay na pinaunlad ng tao gamit ang bagong teknolohiy C. Pamumuhay na nakagawian bunga ng pagtira sa mga ilog at lamba D. Pamumuhay na nabago ng kapaligiran 2. Paano nabubuo ang isang kabihasnan A. Sa pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan,relihiyon,uring panlipunan,sining ,arkitektura at sistema ng pagsula B. Kapag may pamahalaan,relihiyon,sining,arkitektura at sistema ng pagsulat C. Kapag naging maayos ang pamumuhay at nabago ng kapaligiran D. Kapag nagkaroon ng paglaki ng populasyon at napangkat ang tao ayon sa kakayahan 3. Alin sa mga sumusunod na impormasyon ang nagpapatunay na ang Sumer ang itinuring na pinakamatanda at pinakaunang kabihasnan sa daigdig? A. Dahil kinilala ang Sumer na unang sibilisadong lipunan ng tao na nangibabaw bunga ng marami nitong kontribusyon sa daigdig. B. Dahil nakapagtatag ito ng mga pamayanan at imperyo C. Dahil sa nagkaroon ito ng matatag na sistemeng political D. Dahil sila ang nangibabaw na pamayanang nabuo sa lupain ng Fertile Crescent 4. Ano ang pinakamahalagang kontribusyon ng Sumerian sa kabihasnang pan daigdig? A. Sistema ng pagsulat na tinawag na cuneiform B. Ang pagkatuklas ng pottery wheel C. Mga seda at porcelana D. Pagkakatuklas ng paggamit ng decimal system 5. Ano ang tawag sa templong dambana na itinatag ng mga Sumerian na kinilala nila bilang dambana ng kanilang diyos o diyosa? A. Great Wall of China B. Taj Mahal C. Ziggurat D. Hanging Garden
 6. 6. PAUNANG PAGTATAYA 100 7. Bakit kinilala ng mga arkeolohiya ang kabihasnang Indus na isang organisado at planadong lipunan A. Dahil maayos at mabilis na natagpuan ang mga labi ng kabihasna B. Dahil sa natuklasang dalawang lungsod na pare-pareho ang sukat na bloke ng kabahayan na may sentralisadong sistema ng kanal sa ilalim ng lupa C. Dahil hindi nagkaroon ng anumang bakas ng pag-aaway sa lugar na ito D. Dahil naging maayos ang mga labi ng mga taong nahukay sa lugar na ito 8. Bakit naiiba ang tungkulin ng hari sa kabihasnang Shang sa tungkulin ng hari sa kabihasnang Indus at Sumer? A. Dahil ang hari ng Shang ang gumagawa ng sakripisyo para sa kasaganaan ng lahat ng nasasakupan B. Dahil ang gawain lamang ng hari ng kabihasnang Indus at Sumer ay nakasentro sa tungkuling panrelihiyo C. Dahil ang hari sa Sumer at Indus ay nakatira sa mga templo samantalang ang sa kabihasnang Shang ay malayo sa mga tao D. Dahil ang hari ng kabihasnang Shang ay may tungkuling politikal hindi lang panrelihiyon. 9. Anong mga pamamaraan o paghahanda ang ginawa ng mga kabihasnang umusbong sa Asya upang hindi sila magapi ng hamon ng kalikasan sa kanilang lugar tulad ng mga baha at kalamidad? A. Nagtayo sila ng mga dike na haharang sa mga tubig na maaaring sumira sa kanilang lupain kapag panahon ng pag ulan B. Nagtanim sila ng malalaking puno sa tabi ng ilog C. Nagtatago sila at bumabalik sa mga kweba kapag panahon na may ulan D. Nagtayo sila ng mga dike at nagtanim ng mga malalaking puno at inayos ang mga daluyan ng tubig upang hindi pumasok sa kanilang pamayanan. 10. Paano ginampanan ng mga kababaihang pinuno ang kanilang tungkulin bilang lider ng bansa sa Asya? A.Itinaguyod at pinanatili nila ang Asyanong pagpapahalaga sa panahon ng kanilang pamumuno. B. Pinalawak nila ang kapangyarihan ng mga kababaihang pinuno sa kanilang bansa. C. Pinataas nila ang kita ng bansang kanilang pinamunuan D. Binigyan ng pagkakataon ang mga kababaihang may kakayahang manungkulan sa kanilang bansa. 11. Paano isinasagawa ang footbinding sa mga batang babae sa Tsina bilang bahagi ng kanilang kultura? A. Ang mga batang babae sa murang edad ay tinatanggalan na ng kuko at binabali ang buto ng daliri at lalagyan ng bondage at ibabalot sa bakal o metal ang paa upang hindi ito humaba pa. B. Binabali ang buto ng daliri at nilalagyan ng balot na bakal sa paa. C. Sa murang edad ay binalot na ng bakal ang paa at hindi pinalalabas ng bahay. D. Ang mga batang babae ay nilalagyan ng bakal sa paa.
 7. 7. PAUNANG PAGTATAYA 101 11. Paano isinasagawa ng mga kababaihan ang satti bilang kultura ng India noong sinaunang panahon? A. Isinasama ang sarili sa labi ng namatay na asawa bilang tanda ng pagmamahal B. Tumatalon ang babae sa apoy habang sinusunog ang labi ng asawang lalak C. Naliligo ng gas at sinisindihan ang katawan upang masunog D. agpapakamatay para kasama o kasabay sa paglilibing sa labi ng asawang namatay. 12. Isa sa apat na Noble ng katotohanan ng Budhismo ay nagsasaad na Buhay ay nangangahulugan na puno ng paghihirap. Ano ang kahulugan ng ganitong pahayag A. Hindi natatakasan ang kahirapan at kalungkutan sa buha B. Kahit pa magsumikap ang tao ay makararanas pa rin siya ng paghihira C. Pang habangbuhay ang paghihirap ng tao D. Bahagi na ng buhay ng tao ang paghihirap at pagpapakasakit 13. Ang Tsina ay nagkaroon ng tinatawag na Apat na Dakilang Dinastiya? Bakit tinawag itong dakilang dinastiya A. Lumawak ang impluwensiya ng Tsina sa panahong ito. B. Nagkaroon ng pagsakop ang mga dayuhan at nagapi nila C. agkaroon ng pag-unlad ang Tsina sa panahong ito sa ibat-ibang laranga D. Nagkaroon ng pag-unlad sa kanilang sining at teknolohiya 14. Ang kultura ay mahalaga sa isang bansa. Kung walang tradisyunal na kultura, walang makabagong kultura at kung hindi aangkop sa makabagong lipunan ang tradisyon at kultura mahihirapan itong panatilihin ng tao. Ano ang mensaheng ipinapaabot ng pahayag? A. Ibagay ang kultura at tradisyon sa mga kaganapang panlipuna B. Isabuhay at ibahagi ang mga magagandang kultura at tradisyon ng bans C. Ang lumang kultura at tradisyon ay pahalagahan at pagyamanin at ariin itong mahalagang haligi ng bansa D. Dapat pahalagahan ang mga kultura ng bans

Search related