of 20 /20
Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili Inihanda ni: Arnel O. Rivera www.slideshare.net/ sirarnelPHhistory

Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili

Embed Size (px)

Text of Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili

 1. 1. Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili Inihanda ni: Arnel O. Rivera www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 2. 2. Balik-aral: Ang ekonomiks ay nakatuon sa pinakamahusay na paggamit ng pinagkukunang-yaman sa kabila ng walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao. Ano ang mangyayari kung hindi matutugunan ng tao ang kanyang kagustuhan at pangangailangan?
 3. 3. Ano ang Pagkonsumo? Pagbili at paggamit sa mga kalakal at serbisyo. Ang isang produkto at serbisyo ay ginagamit dahil ito ay may pakinabang. May pakinabang ang isang kalakal o serbisyo kung ito ay nakatutugod sa ating mga pangangailangan at kagustuhan. Kapag natutugunan ng tao ang kanyang pangangailangan at kagustuhan, siya ay nakakaranas ng kasiyahan (satisfaction).
 4. 4. Uri ng Pagkonsumo Tuwiran kung agad na nararamdaman ang epekto ng paggamit ng kalakal o serbisyo. Produktibo kung ang isang kalakal o serbisyo ay nakakalikha ng panibagong produkto na nagbibigay ng higit na kasiyahan. Maaksaya kung ang produkto o serbisyo ay hindi nagdudulot ng kasiyahan o kapakinabangan. Mapaminsala kung ang produkto o serbisyo ay nakasasama sa mamimili o sa lipunan.
 5. 5. Pagkonsumo batay sa Marginal Utility Ang kasiyahang nakukuha ng tao mula sa isang kalakal o serbisyo ay tinatawag na utility. Ito ay nasusukat sa pamamagitan ng marginal utility. Ayon sa Law of Diminishing Marginal Utility, ang pakinabang o kasiyahang nakukuha mula sa isang kalakal o paglilingkod ay bumababa sa patuloy na pagkonsumo.
 6. 6. Sino ang mamimili? Tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan at magkaroon ng kasiyahan. Tinatawag din sila bilang konsyumer.
 7. 7. Mga Katangian ng MATALINONG mamimili Mapanuri Naghahanap ng mga Alternatibo Hindi Nagpapadaya Makatwiran Sumusunod sa Badyet Hindi nagpapadala sa Anunsiyo
 8. 8. Mapanuri Masusing namimili sa mga pagpipilian. Tinitignan ng mabuti ang mga sangkap, presyo at kalidad.
 9. 9. Naghahanap ng mga Alternatibo Marunong humanap ng kapalit na produkto na makatutugon din sa pangangailangan.
 10. 10. Hindi Nagpapadaya Alerto at laging handang itama ang mga pagkakamali ng nagtitinda.
 11. 11. Makatwiran Pagsasaalang-alang ang presyo at kalidad ng isang bagay. Isinasaisip din ang kasiyahan na matatamo sa pagbili ng produkto. Hindi nagbibigay ng presyo nang wala sa katwiran.
 12. 12. Sumusunod sa badyet Hindi nagpapadala sa popolaridad ng produkto. Tinitimbang kung kinakailangan niya ito o hindi.
 13. 13. Hindi nagpapadala sa anunsiyo Ang kalidad dapat ang tinitignan hindi ang kagandahan ng pagaanunsyo. Hindi nagpapanic-buying.
 14. 14. Matalino ka bang mamimili? Lagyan ng kaukulang score ang bawat item batay sa inyong ginagawa. 4 palagi 3 madalas 2 minsan 1 hindi
 15. 15. 1. Nagsasauli ng produkto kung ito ay depektibo. 2. Nagdadala ng listahan kung mamimili. 3. Binabasa ang label ng produkto bago ito bilhin. 4. Pinaghahambing ang presyo ng mga kalakal bago mamili. 5. Tumitingin o naghahanap ng mga bagong produkto sa diyaryo, TV, internet at sa iba pang bababasahin. 6. Bumibili ng produkto na renekomenda ng kaibigan.
 16. 16. Scale: Kompyutin ang average ng inyong mga score at gamitin ang scale sa ibaba upang malaman ang iyong level. 3.25-4.00 Lubhang Matalino 2.50-3.24 Matalino 1.75-2.49 Katamtamang Matalino 1.00-1.74 Hindi Matalino
 17. 17. MGA KARAPATAN NG MAMIMILI Karapatan sa pagpili - The customer is always right Karapatan sa tamang impormasyon - dapat hindi nakakalinlang Karapatan na magkaroon ng pangunahing pangangailangan - kinakailangan na may sapat na suplay ito Karapatan na magtamo ng kaligtasan - kailangang ligtas ang mga mamimili
 18. 18. Mga Batas na Nagbibigay Proteksyon sa Mamimili Consumer Act of the Philippines - mga karapatan at kaligtasan ng mamimili. Revised Penal Code - pagbabawal sa pangagaya ng tatak, at itsura ng isang produkto. Civil Code of the Philippines - pananagutan ng prdodyuser na panatilihin ang kaligtasan ng mamimili. Batas sa Price Tag - dapat maglagay ng price tag sa mga bilihin.
 19. 19. Bakit mahalaga na maging isang matalinong mamimili? Alin sa mga karapatan ng mga mamimili ang higit na dapat na bigyang pansin ng pamahalaan? PAGPAPAHALAGA
 20. 20. References: Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag- unlad, VPHI