Aralin 17 pamilihan at pamahalaan

  • View
    1.973

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Aralin 17 pamilihan at pamahalaan

  • 1. Aralin 17Pamilihan at PamahalaanInihanda ni: ARNEL O. RIVERAwww.slideshare.net/sirarnelPHhistory

2. Balik-aral: Ang pamilihan nagsasaayos ng nagtutunggalianginteres ng mamimili at bahay kalakal. Ang mamimili ay bumibili nang marami samababang presyo samantalang marami namangipinagbibili ang bahay-kalakal sa mataas na presyo. Ang napagkasundunang presyo ng mamimili atbahay-kalakal ay tinatawag na presyong ekwilibriyo. 3. Ugnayan ng Kurba ng Suplay at Demand 4. Bagong Presyong Ekwilibriyo PTuwingnagkakaroon ngpaglipat sakurba ng suplayo demand,nagkakaroondin ngpagbabago sapresyongekwilibriyo.D1QS800300D2950 5. Bagong Presyong Ekwilibriyo Ano ang presyongekwilibriyo parasa D1? Ano ang presyongekwilibriyo para800sa D2? Anong uri ngpagbabago angnaganap sademand curve?300PD2QSD1950 6. Pagtatakda ng Batas sa Presyo ngKalakal(Price Control) Kung minsan, itinatakda ng pamahalaan ang presyo ngkalakal upang maiwasan ang pang-aabuso sa panig ngnagtitinda o ng mamimili. Price Ceiling ang pinakamataas na presyo namaaring ibenta ang produkto. Price Floor ang pinamababang presyo namaaring ibenta ang produkto. 7. Halimbawa 1: Upa ng ApartmentsPresyong Ekwilibriyo kung walangprice controlPQDUpa ng Sapartment800300Dami ngNagpapaupa 8. Price Ceiling Ang price ceiling namas mataas sapresyong ekwilibriyoay walang epekto sapamilihan. Hindimalulugi ang mganagtitinda.PQDS800300Price1000 Ceiling 9. PQDS800Price500 CeilingShortage250 400Price Ceiling Ang pagtatakda ngprice ceiling na masmababa sapresyong ekwilibriyoang makakaiwas sapagkalugi ng mganegosyante. 10. Halimbawa 2: Pasahod sa mga ManggagawaDQDSahod ng mga Smangagawa400500Equilibrium Price 11. Price Floor Ang pagtatakda ng PriceFloor na mas mababa sapresyong ekwilibriyo aywalang epekto sa presyong mga kalakal.PQDS400500Price300 floor 12. PDDS400PriceLaborSurplus500 Floor400 550Price Floor Ang pagtatakda ng PriceFloor na mas mataassa presyong ekwilibriyoay magdudulot ngmataas na presyo ngmga kalakal. 13. BuodPQDS400PriceFloor500400 550PriceCeiling300 14. Epekto ng pagkakaroon ng Price Ceiling Mabuti: Mababang presyo ng mga bilihin. Kasiguruhan sa mga mamimili. Di-mabuti: Pagbaba ng Supply Nagiging dahilan ng Kakulangan Nagiging dahilan ng pagkakaroon ng mga ilegal napamilihan (black market) 15. Epekto ng pagkakaroon ng Price Floor Mabuti: Mas mataas na sahod sa mga manggagawa Mas malaking tubo sa mga nagtitinda Di-mabuti: Mas mataas na presyo ng bilihin Maaring maging dahilan ng kalabisan ng kalakal. Mas mababang demand ng mga bilihin 16. Seatwork:Anong presyo angnapagkasunduanng suplayer atkonsyumer sa mgasumusunod:Unang kurba ngsupplyIkalawang kurba ngsupply 17. Seatwork:Sa anong presyo maaringipataw ang sumusunod:Price ceiling sa unangkurba ng supplyPrice floor sa unang kurbang supplyPrice ceiling sa ikalawangkurba ng supplyPrice floor sa ikalawangkurba ng supply 18. PAGPAPAHALAGA Sa iyong palagay, ano ang mas madalasna mangyari sa mga kalakal sa Pilipinas.Nakakatulong ba ito sa ekonomiya ngbansa? 19. References: Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan atLipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWAPublishing House De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), EkonomiksPagsulong at Pag-unlad, VPHI Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks MgaKonsepto at Aplikasyon (2012), VPHI Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: MgaKonsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI