Alumni Networks and Twitter: An Update

 • View
  696

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Excellent white paper by Andy Shaindlin (@alumnifutures) and Liz Allen (@lizallen) about how to use Twitter for alumni relations.

Text of Alumni Networks and Twitter: An Update

 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(UOP[L7HWLY5V

  (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U

 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(UH`Z;^ P[[LY/HZ*OHUNLKPU[OLSHZ[`LHYWN

  9L]PZP[PUN3HZ[@LHYZ*SHPTZHIV\[;^ P[[LYHUK/PNOLY,K\JH[PVUWN

  *VUJS\ZPVU!:L]LULPKLU[PLKHU\TILYVMJOHYHJ[LYPZ[PJZHUKWVZZPISL\ZLZVM;^ P[[LYMVYHS\TUPYLSH[PVUZHUKTHKL Z\NNLZ[PVUZ HIV\[ [OL M\[\YL6UL `LHY SH[LY^L UV^ SVVR H[[OLJOHUNLZPU[OL[^P[[LYZWOLYLHUKWYV]PKLSPURZ[VZL]LYHSYLZV\YJLZYLSH[LK[V[OL[VWPJ

  >H`Z;^ P[[LY/HZ*OHUNLKPU[OL7HZ[@LHY,_WSVZPVUVM;OPYK7HY[`(WWSPJH[PVUZ

  ;OPYKWHY[`HWWSPJH[PVUZUV^NP]L\ZLYZHJJLZZ[VHUHS`[PJZHIV\[[OLPY [^LL[Z WVW\SHYP[` HUK V[OLY ;^ P[[LY \ZLYZ ILOH]PVYZ 6W[PVUZPUJS\KL[VVSZZ\JOHZ/VV[Z\P[L^OPJOHSSV^;^ P[[LY\ZLYZ[V[YHJR[OLWVW\SHYP[` VM [OLPY [^LL[Z HUK [OL KLTVNYHWOPJZ VM [OVZL^OV OH]LMVSV^LK[OLPY SPURZ;^ P[[LYMLLKPZHZLY]PJL[OH[^PSSWPWL`V\YISVNZ9::MLLKPU[V;^ P[[LY[OLU[YHJR[OLWVW\SHYP[`VM[OLMLLKPUYLHS[PTL

  ;OH[ KLZJYPILZ [^V HWWSPJH[PVUZ I\PS[ HYV\UK ;^ P[[LY )\[HJJVYKPUN [V ;^ P[[LYZ ISVN [OLYL HYL TVYL [OHU YLNPZ[LYLKHWWSPJH[PVUZVU[OL;^ P[[LYWSH[MVYTHUKV[OLYKH[HZOV^[OH[SLZZ[OHUOHSMVM;^ P[[LYZ H\KPLUJL\ZLZ [OL^LI [V\WKH[L [OLPY;^ P[[LY Z[H[\ZO[[W!PZNKKS?N6I]PV\ZS `;^ P[[LYPZUVSVUNLYJVUULK[VP[ZV^U^LIZP[L

 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(UOPSL [OL IHJRJOHUULS KVLZU[ ULJLZZHYPS` OH]L KPYLJ[PTWSPJH[PVUZMVYHS\TUPYLSH[PVUZ[OPZHZWLJ[TH`IL\ZLM\S[VJVUZPKLYPUHK]HUJLVMW\ISPJL]LU[ZHUKWYLZLU[H[PVUZ

  ;^ P[[LYHUK9LHS;PTL:LHYJO;^ LL[Z HYL UV^ ZOV^PUN \W PU YLHS [PTL ZLHYJO YLZ\S[Z HZ

  .VVNSL HUK ;^ P[[LY HUUV\UJLK QVPU[S` PU 6J[VILY ;OL THPUPTWHJ[VM[OPZKL]LSVWTLU[PZ[OH[ZLHYJOYLZ\S[Z^ PSSKPZWSH`PUMVYTH[PVUHIV\[[VWPJZ[OH[JHUILPU\LUJLKI`YLHS[PTLVIZLY]H[PVU>LH[OLYZWLJPHSL]LU[Z[YHMJHSS[OLZLHYLMHPYNHTL;OPZZOV^Z`L[HUV[OLY^H`PU^OPJOTPJYVISVNNPUNPZUV^PU[LNYH[LKPU[VTVYLLZ[HISPZOLKWSH[MVYTZ

 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(ULZ\NNLZ[[OH[[OLZOVY[[LYTYVSLVM;^ P[[LYMVYHK]HUJLTLU[SPLZPU[^VWYPTHY`JOHUULSZ!

  5L^ZHUKPUMVYTH[PVUKLSP]LY`"HUK5L[^VYRHJ[P]H[PVU

  (ULJKV[HSPUMVYTH[PVUJHZ\HSVIZLY]H[PVUHUKKH[HMYVTV\YYLJLU[Z\Y]L`Z\NNLZ[[OH[PUZ[P[\[PVUZOH]L\ZLK;^ P[[LYTVZ[S`[VYLWLH[PUMVYTH[PVUW\ISPZOLKLSZL^OLYLZ\JOHZL]LU[HUUV\UJLTLU[ZMHJ\S[`H^HYKZ HUK H[OSL[PJZ YLZ\S[Z VM VYNHUPaH[PVUZ YLWYLZLU[LKI`[OL ZHTWSL \ZL ;^ P[[LY [V KLSP]LY L]LU[ HUUV\UJLTLU[Z ZH]L [OLKH[LZHUKJHTW\Z\WKH[LZ;V[OPZL_[LU[P[LTHIV]LHIV\[UL^ZHUK PUMVYTH[PVU KLSP]LY` PZ HJJ\YH[L )LJH\ZL HS\TUP VMJLZ HUKJVTT\UPJH[PVUKLWHY[TLU[Z[^LL[TVZ[S`HZVYNHUPaH[PVUZHUKUV[HZPUKP]PK\HSZ[^LL[Z[LUK[VOH]LHUVMJPHSHPY

  6U [OL V[OLY OHUK [^LL[PUN I` PUKP]PK\HSZ PZ MYLX\LU[S`WLYZVUHS HUK \UVMJPHS PU UH[\YL ^OPJO THRLZ [YHKP[PVUHS WYLZZYLSLHZL[`WLJVU[LU[SLZZHWWYVWYPH[L;OPZWYHJ[PJLPZZ[PSSL]VS]PUNHUK^LKVUV[RUV^^ OL[OLYZJOVVSVMJPHSZ^ PSS[Y`[VLZ[HISPZO[OLTZLS]LZHZPUKP]PK\HSZPUZ[LHKVMHZVYNHUPaH[PVUZ:VMHY[OPZOHZUV[OHWWLULK

  ;OLJYLH[PVUVM;^ P[[LY3PZ[Z PU YLJLU[TVU[OZTHRLZ;^ P[[LYZUL[^VYR YVSL TVYL WYVTPZPUN I\[ [OPZ RPUK VM \ZL PZ H[ VKKZ ^P[O[OLUL^ZSPRLW\YWVZL P[ [LUKZ [V ZLY]L9LNHYKSLZZVMOV^ P[Z\ZLKTPJYVISVNNPUN ZOV\SK IL WHY[ VM H JVTWYLOLUZP]L JVTT\UPJH[PVUZ[YH[LN `;OPZ^PSSOLSWLUZ\YLP[PZUV[TLYLS`HYLWLH[LYMVYPUMVYTH[PVUHSYLHK`W\ISPZOLK]PH-HJLIVVRNYV\WZHUKWHNLZ]PH3PURLK0UNYV\WZ]PHHS\TUPVMJL^LIZP[LZVY]PHWYLZZYLSLHZLZHUKLTHPSUL^ZSL[[LYZ

  0U[OLJVTPUNTVU[OZHU\TILYVMLU[LYWYPZPUNJVSSLNLWYLZPKLU[ZHUKV[OLYZPUSLHKLYZOPWYVSLZ^ PSS[HRLHK]HU[HNLVM[OLVWWVY[\UP[`[VZOHWL[OL[VVSZ\ZLMVYSLHKLYZOPWJVTT\UPJH[PVUHUKLUNHNLTLU[

  9LNHYKSLZZVMOV^P[Z\ZLKTPJYVISVNNPUN

  ZOV\SKILWHY[VMHJVTWYLOLUZP]L

  JVTT\UPJH[PVUZ[YH[LN`

 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(ULJYLH[LK Z\JOH SPZ[ MVY [OL*HS[LJO(S\TUP(ZZVJPH[PVUPU1HU\HY`!

  O[[W![^P[[LYJVTJHS[LJOHS\TUPHS\TUP

  ;OLYLPZNYLH[WV[LU[PHSPUSPZ[ZMVYHZZVJPH[PVUZ[OH[HYLHSYLHK`MVSSV^PUNHS\TUPIHJRZ\JOHZ7\YK\L(S\TUP'W\YK\LHS\TUP^ OPJOMVSSV^ZTVYL[OHUWLVWSL:JHUUPUN[OH[THU`[O\TIUHPSZHUK;^ P[[LYIPVZPZ\U[LUHISL:JHUUPUNH;^ P[[LYSPZ[PZ^P[OPU[OLYLHSTVMWVZZPIPSP[ `/V^L]LYJYLH[PUNZ\JOHSPZ[^PSSYLX\PYLTHU\HSZJYLLUPUNVMLHJOMVSSV^LL[VKL[LYTPUL^OL[OLYLHJOWLYZVUPZVYTPNO[ILHUHS\TU\Z

  -PUHSS `HSPZ[VMHS\TUPHZZVJPH[PVUZVU;^ P[[LYWYV]PKLZHUL]LYJOHUNPUNNSPTWZLVM[OLJVU[LU[HZZVJPH[PVUZHYLW\ISPZOPUNVU;^ P[[LYH[HU`[PTL!

  O[[W![^P[[LYJVT,[PX\L[[L>PZLHS\TUPHZZVJPH[PVUZ

 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(ULOH]LVUS`ZLLU [OL YZ[ WOHZL VM ZVJHSSLKTPJYVISVNNPUN HUK P[TH`^LSS IL;^ P[[LY[OH[I\`Z[OL5L^@VYR;PTLZUV[[OLV[OLY^H`HYV\UKO[[W!PZNK3N:

  (ZVM-LIY\HY`[OLHK]LU[VM.VVNSL)\aaZPNUHSSLK[OLZLHYJONPHU[ZLU[Y`PU[V[OL^VYSKVMHTIPLU[H^HYLULZZHUKJVUZ[HU[W\ISPJ\WKH[LZO[[W!I\aaNVVNSLJVT

  *VTWL[P[PVUVY0U[LNYH[PVU&0M [OPZILOH]PVY PZLTILKKLKHJYVZZKPMMLYLU[ZVJPHSUL[^VYRZ

  [OLU OV^^PSSTPJYVISVNNPUN JVTWL[L VY PU[LNYH[L^P[O P[Z JV\ZPUZ!3PURLK0U Z[H[\Z \WKH[LZ -HJLIVVR \WKH[LZ HUK .VVNSL )\aa& ;OLTVYL[OH[WVW\SHYZVJPHSZP[LZJVW`VULHUV[OLY[OLSLZZKPMMLYLU[PH[LK[OL` ILJVTL /V^L]LY [OPZ JVHSLZJLUJL TH` ^LSS IL SLHKPUN [VHUV[OLYWOHZLVMVUSPULJVTT\UP[ `[OLZVJHSSLKVWLU^LIO[[W!PZNKZaa[

  ;OL ZVJPHS^LI PU P[ZTVZ[IHZPJ MVYT^V\SKILHU 0U[LYUL[^OLYLLHJO\ZLYJV\SKPU[LYHJ[^ P[OHU`V[OLY\ZLYPUJS\KPUNPUKP]PK\HSZHUKJVTWHUPLZMYVTHU`^OLYLVUSPUL;OLPKLHVM]PZP[PUNH^LIZP[L^V\SKOH]LUVTLHUPUN"H[[OL]LY`SLHZ[L]LY`WHNL^ V\SKOH]LZVJPHS[VVSZLUHISLKZV[OH[L]LY`[OPUNMYVTIHURPUN[VJOH[[PUN[VW\YJOHZPUN^V\SK[HRLWSHJLYLNHYKSLZZVMVULZSVJH[PVUVUSPUL

  0U/LYL*VTLZ,]LY`IVK`W*SH`:OPYR`Z[H[LK[OH[L]LY`^LIWNLPZHSH[LU[JVTT\UP[ `;OLVWLU^LIPZ[OLSVNPJHSLUKWVPU[VM[OH[PKLHHUKYLHJOPUNZ\JOHWVPU[^V\SKTHRLP[TLHUPUNSLZZ[V[HSRHIV\[^OL[OLY[^VZVJPHS[VVSZ^LYLJVU]LYNPUNVYJVTWL[PUN;OLILOH]PVYP[ZLSM^PSSIL[OLZ\IQLJ[VMPU[LYLZ[UV[[OLTLHUZI`^OPJO[OLILOH]PVY^PSSILLUHISLK6YNHUPaH[PVUHS]Z7LYZVUHS0KLU[P[`

  >PSS [OL WLUK\S\T Z^PUN M\Y[OLY [V^HYK WLYZVUHS ;^ P[[LYHJJV\U[ZVY^PSSVYNHUPaH[PVUZTHPU[HPULMMLJ[P]LULZZI`[^LL[PUN^P[OPUZ[P[\[PVUHSPKLU[P[`&

  :PTWSLJOVPJLZ HIV\[ PKLU[P[` PU\LUJL\ZLYZWLYJLW[PVUZVMV[OLYZ VUSPUL>P[O;^ P[[LY [OL \ZLYUHTLHUK [OLWYVSL WPJ[\YL HZ^LSSHZ[OLZOVY[IPVT\Z[ILTVKLSLKHM[LYLP[OLYHUPUKP]PK\HSVYHUPUZ[P[\[PVU0[ PZIL`VUK[OLZJVWLVM[OPZWHWLY[VKL[LYTPUL^OL[OLY

  ;OLZVJPHS^LIPUP[ZTVZ[IHZPJMVYT^V\SK

  ILHUPU[LYUL[^OLYLLHJO\ZLYJV\SKPU[LY

  HJ[^P[OHU`V[OLY\ZLYPUJS\KPUNPUKP]PK\HSZHUKJVTWHUPLZMYVT

  HU`^OLYLVUSPUL

 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(UL [OPUR P[ PZ TVYL SPRLS` [OH[ ;^ P[[LY PZ \ZLK [V JYLH[LH^HYLULZZ MVY HUU\HS NP]PUN JHTWHPNUZ LN I` SPURPUN [V HUHUU\HS M\UK VUSPUL NP]PUN WHNL [OHU MVY KPYLJ[ ZVSPJP[H[PVU

  :VJPHS4LKPH7VSPJPLZHUK.\PKLSPULZ+V^LULLKZVJPHSTLKPHN\PKLSPULZ[OH[HKKYLZZHTVUNV[OLY

  [OPUNZ WVSPJ` HUK WYVJLK\YL&+LWLUKPUN VU [OL VYNHUPaH[PVUZ ZPaLHUKP[ZNVHSZ[OPZTH`ILWY\KLU[I\[WVSPJPLZZOV\SKILJ\Z[VTPaLK[VYLLJ[HUPUZ[P[\[PVUZTPZZPVUHUKJ\S[\YLHZ^LSSHZ[OLL_[LU[[V^OPJOP[PU[LUKZ[V\ZLZVJPHS[VVSZ;OPZ^OP[LWHWLYZ9LZV\YJLZLJ[PVUPUJS\KLZ H SPUR [V :VJPHS4LKPH.V]LYUHUJLZ SPZ[ VMTVYL [OHUZHTWSL ZVJPHS TLKPH WVSPJPLZ ;OV\NO UV[ ZWLJPJ [V LK\JH[PVUHSPUZ[P[\[PVUZ[OL^PKLHYYH`VMZHTWSLWVSPJPLZWYV]PKLZHJSLHYWPJ[\YLVM OV^ Z\JO KVJ\TLU[Z JHU PU\LUJL VY N\PKL HU` VYNHUPaH[PVUZZVJPHSWYLZLUJL

  =LYPLK(JJV\U[ZHUK6MJPHS=VPJLZ-YVT ^OVT KV HS\TUP ^PZO [V YLJLP]L [OLPY HSTH TH[LYZ

  [^LL[Z&;OLHS\TUPVMJL&=VS\U[LLYZ&;OLJLU[YHSHKTPUPZ[YH[PVU&;OLW\ISPJYLSH[PVUZZ[HMM&

  4VZ[ SPRLS ` [OL`KVU[JHYL^OVZLUKZ [OL [^LL[ZZV SVUNHZ[OLPUMVYTH[PVUP[ZLSMPZYLSL]HU[HUKPU[LYLZ[PUN0UZVTLJHZLZP[PZUV[[OLPUZ[P[\[PVUHSZ[HMM^OVHYLWYV]PKPUN[OPZZLY]PJL>OPSLP[PZYPZR `PU

  WVSPJPLZZOV\SKILJ\Z[VTPaLK[VYLLJ[HUPUZ[P[\[PVUZTPZZPVUHUKJ\S[\YLHZ^LSSHZ[OL

  L_[LU[[V^OPJOP[PU[LUKZ[V\ZL

  ZVJPHS[VVSZ

 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(UOP[LWHWLY(S\TUP-\[\YLZO[[W!^^ ^HS\TUPM\[\YLZJVT ^OP[LWHWLYVU[^P[[LYO[TS

  (S\TUP9LSH[PVUZHUK-\UKYHPZPUN!;OL=PL^MYVT;^ P[[LY(S\TUP-\[\YLZO[[W!^^ ^HS\TUPM\[\YLZJVT ]PL^MYVT[^P[[LYO[TS

  *VUMLYLUJL/\TPSPH[PVU!;OL`YL;^ LL[PUN)LOPUK@V\Y)HJR*OYVUPJSLVM/PNOLY,K\JH[PVUO[[W!JOYVUPJSLJVTHY[PJSL*VUMLYLUJL/\TPSPH[PVU

  *VU]LYZH[PVUHS(ZWLJ[ZVM9L[^LL[PUNPU;^ P[[LY7+-O[[W!^^ ^KHUHOVYNWHWLYZ;^ LL[;^ LL[9L[^LL[WKM

  -\[\YLVM[OL0U[LYUL[0=7,>0U[LYUL[O[[W!^^ ^WL^PU[LYUL[VYN9LWVY[Z-\[\YLVM[OL0U[LYUL[0=HZW_

  /LYL*VTLZ,]LY`IVK`!;OL7V^LYVM6YNHUPaPUN>P[OV\[6YNHUPaH[PVUZ*SH`:OPYR`O[[W!PZIUU\

  /V^;V!

 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U0U[LYUL[O[[W!WL^PU[LYUL[VYN0UMVNYHWOPJZ;^ P[[LYKLTVNYHWOPJZ-HSS HZW_

  9LHS[PTL3PZ[VM;^ LL[ZI`(S\TUP(ZZVJPH[PVUZPZL]PH;^ P[[LYO[[W![^P[[LYJVT,[PX\L[[L>PZLHS\TUPHZZVJPH[PVUZ

  :HTWSL:VJPHS4LKPH7VSPJPLZHUK.\PKLSPULZ:VJPHS4LKPH.V]LYUHUHJLO[[W!ZVJPHSTLKPHNV]LYUHUJLJVTWVSPJPLZWOW

  :VJPHS4LKPH(UHS`[PJZ!;^ P[[LY!8\HU[P[H[P]L8\HSP[H[P]L4L[YPJZ6JJHTZ9HaVYO[[W!^^ ^RH\ZOPRUL[H]PUHZO ZVJPHSTLKPHHUHS`[PJZ[^P[[LYX\HU[P[H[P]LX\HSP[H[P]LHUHS`ZPZO[TS

  ;OL;^ P[[LY.\PKL)VVR4HZOHISLO[[W!THZOHISLJVTN\PKLIVVR[^P[[LY

  ;OL;^ P[[LY8\LZ[PVU!7,>0U[LYUL[O[[W!WL^PU[LYUL[VYN*VTTLU[HY` 6J[VILY;OL;^ P[[LY8\LZ[PVUHZW_

  ;YLUKZHUK*OHSSLUNLZMVY:VJPHS4LKPHPU+PNPWOPSLO[[W!KPNPWOPSL^VYKWYLZZJVT[YLUKZHUKJOHSSLUNLZMVYZVJPHSTLKPHPU

  ;^ LL[ZHUK\WKH[LZHUKZLHYJOVOT`.VVNSL)SVNO[[W!NVVNSLISVNISVNZWV[JVT Y[NVVNSL[^LL[ZHUK\WKH[LZHUKZLHYJOO[TS

  ;^ P[[LYMVY5VUWYV[ZHUK-\UKYHPZPUN;OL-\UKYHPZPUN*VHJOO[[W!M\UKYHPZPUNJVHJOJVTHY[PJSLZ[^P[[LYMVYUVUWYV[ZHUKM\UKYHPZPUN

  ;^ P[[LYVUR!O[[W!-VSSV^LY>VURJVT;^ PHUN\SH[L!O[[W!^^ ^[^PHUN\SH[LJVT

 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(U
 • (S\TUP5L[^VYRZHUK;^ P[[LY!(UOLYLHZH`LHYHNVVM[OVZLZ\Y]L`LKOHKUL]LYOLHYKVM;^ P[[LYUV[HZPUNSLYLZWVUKLU[[OPZ`LHYOHKLZJHWLKOLHYPUNVM[OLWOLUVTLUVU:PTPSHYS `PU OHKOLHYKVM;^ P[[LYI\[KPKUV[RUV^^OH[P[^HZ"[OPZ`LHYVULWLYZVUNH]L[OPZYLZWVUZL

  ;OLWLYJLU[HNL\ZPUN;^ P[[LYKV\ISLKMYVTPU