57
l:-- E--2 L. - L --r L- 4- ia 1 I 1'L- a r ca L- F-- a L- ,-- . L' r l- L L- S.- | f'= l-l L- F--lt L-. ,*' L- L L. tl L=-'- tr r"je f L.- t- i J'' ,'F.:,, \ /'"- t,* .1 ,..-i.. . '.,:,.. *F, .* S.E i- r; lr $ ltll|lilillltll

Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

l:--E--2

L.-L

- - rL-4- ia

1I

1'L- arca

L-F-- a

L-,-- .

L'rl -L

L-S.- |

f '=l - l

L-F-- l t

L-.,* '

L-L

L.tlL=-'-trr"jefL.-t -

i J'','F.:,,

\ / ' "- t ,*

.1 ,..-i.. . '.,:,..

*F,

.* S.E

i -

r ;

l r

$

ltll|lilillltll

Page 2: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

Plicinti cu lapte hituti!ri'iririrl

30 minute

Pregitegti aga:1. Bal i bine oui le impreuni cu laptele bdtut, margarina Delt t t , rpentru copt $i gStit topitd gi ricitS, zah6rul, praful de copt sizahirul vani lat .2. Ungi tava (cea a aragazului) cu ulei gi aSezi 3 foi de placint.r

Torni un sfert din amestecul cu lapte bdtut gi presari staf idelc 1imacul. Repel i operal iunea pAni la terminarea foi lor de placint. ig i a compozi l ie i cu lapte bdtut, avAnd gr i jd ca ul t imul strat sa f i t '

foaia de plScintd. Introduci tava in cuptor, la foc potrivit ;i la;i sitse coacd t imp de 40-45 de minute.3. C6nd placinta este aproape gata, f ierbi s iropul, pe care i l tornipeste pl6cinta fierbinte gi o lagi si se rdceascd, pui cdteva stafidc'pentru decor, tai plScinta bucili 5i o servegti.

I

I

I

r iI !

I

I

I

I

I

I

I

t

rI

I

I

Pentru aluat ili trebuie:450u5# 1 pahar lapte bdtutf f i 500 g foide pldcinta# 1 pahar margarindDelma (topitS) pentru coptgi gatitH 1 paharzahir

Pentru sirop ili trebuie:m 1 pahar zahar# 2 pahare apd

4 1 praf de copt

'4 1 plic zahir vanilatm 200 g stafide++ 100 g mac4 arome# sare

tF** '*1t**q *

Delrrlrl

ffiM

25 port i i

ffi. *+r,,''-,

Page 3: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

r l ! ! r

Pentru aluat iti trebuie:* 1 kg fiinaffi 1 cub drojdieffi sare

Pentru umpluturi i1i trebuie:w 1 kg cartofifierlim 300 g brdnza de oim 200 ml smdntAnd

w apd caldu!5re 50 ml margarind Delma(topita) pentru copt 9i gatit

# 200 ml iaurtf f i3oud

Plicinti cu pituri : l

: l

r l

'rlql

'll

r !

r I

: l

i l

: l

-rl

r l

.rl

.'t I

I

J1

{l

{t

<I

{l

{l

{l

:

I

I

I

]

aI

I

I

I

tI

tI

I

I

I

t

I

I

I

I

t

Pentru priiit ili trebuie:# 200-300 ml ulei

ffi1 ord

ffitu#

9 bucd! 40 minutc

Pregitegti aluatul aga:l .Amestecifdina cu drojdia, sarea 5i cu apd cSldula cAt cuprin-de, pentru a obline un aluat potrivit. Frdmdnli bine 5i, la sfArSit,adaugi pulind (cdt incape in palmd) margarind Delma pentrucopt t i gati t , topitd qi rdcitS. FrimAnli p6nd se desprinde maibine de pe m6nd, dupd care lagi aluatul la dospit.

Pregitegti umpluturo ?go:2. Dai cartofii fierli pe rdzitoare sau ii pasezi bine, adaugi bran-za, smAntAna, iaurtul qi oui le gi amesteci bine.3.C6nd aluatul ; i-a dublat volumul, pregdtegti placintele. impartialuatul in 8-9 bucali , din care int inzi cu sucitorul c6te o foaie camde 1/2 cm, pe care pui 2-3 l inguri de umplutura 9i impaturegtidin toate pdrl i le.4. Pui uleiul in t igaie gi i l lagi sd se incinga bine. Pui pldcintele lapri j i t , la foc mic gi le la; i pdni se rumenesc bine pe ambele parl i .Sunt bune at6t calde, cdt si reci.

IIilllrtlil

zz lel

Page 4: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

Plicinti moldoveneasciPentru aluat ili trebuie:w 1-1,5 kg faina* 500 ml apa caldu!5s; 1 cub de drojdieffi sare

Pentru umpluturi i1i trehuie:ffi 500 g brdnzd de vaciw 400 g telemea de oaief f i3oud

i i

Pregitegti aluatul aga:1. Pui jumdtate din cant i tatea f i in i i intr-un vas mai mare, adaut; tsarea, apa cdlduqa gi drojdia (dizolvatd in apd calda cu zahar)

; i f ramAngi un aluat mai moale. Lagi la dospit c irca2 ore intr 'oincdpere mai caldd ; i amesteci cAnd cregte aluatul ( t rebuie sd srtr ip leze volumul).2. Dupd aceea pui restul de fdind ; i f r imAnfi . Mai lagi 1/2 ora,apoi int inzi 6 foi potr iv i te (rotunde), le ungi cu ulei gi le mai lagi15 minute. Dupd aceea int inzi f iecare foaie separat, cu mana, 9i crindoi in 2 parli (foaia trebuie intinsi bine, si fie foarte sublire).

Pregitegti umplutura aga:3. Amesteci brdnza de vaci cu telemeaua rasi 9i cu 2 oud. Puumplutura peste foaia de aluat, rulezi ; i dai forma unui melc.Agezi ruloul intr-o tavd unsd cu margarind ; i i l ungi cu un oubdtut. Mai lagi 15 minute gi introduciin cuptorul preincdlzit .4. Coci la temperatura potrivitd circa 45 de minute. Este deli-cioasd ca aperitiv.

ffiM

10 port

I

I

aI

I

I

I

I

I

I

I

tI

I

I

I

I

I

I

tI

I

I

I

il ', '*ft

+./" ,

il Pr*r't+*t'

i l

i l

it

it

il

il

ll

{

4.l

i

I

Page 5: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

Plicinti Gu iaurt

ru 10 l ingur izahdr# 100 g unt topi tH 5 pl iculele zahar v, t t t t l , t l

I

I

I

I

I

I

I

tI

10 por l i i 15 minute I ot , t

Pregitegti a9a:1. lei o tavd gi o ungi cu unt, pui foi le de plScinta intregi 9i le unq

cu unt topi t . Bal i ouale cu zahirul , zahSrul vani lat 9i le amestec,cu iaurtul .2.Torni compozi l ia peste foi le din tavi gi le coci cam 1 ord. Dac: ise rumenegte prea tare compozilia, o acoperi cu h6rtie, pentru .r

se coace ;i la interior, fdrS sd se ardd deasupra.

l

I

I

f r

Ir

C

tt

I :

l :

l :

l l

I :

I t

l i

l !

ftitrebuie:# 1 pachet foi de plScintdsau o foaie de aluat subtiree 1 kg iaurt;+ 8 oud

Dacd nu pui zahdr gi zahdr vani lat , placinta poate f i consumati ca aperi t iv.

19,5 le i

t2

#J

:1

ali l

i )

ffi|h4r{ffF q"*ffi

Page 6: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

igi trebuie:w 1 kg fdiniffi 1 cub drojdie proaspata# sarem 2 galbenuguriw 1/2 | lapte cdldu!m 200 g sm6ntdnam 1 l ingura ulei

30 minute

Pregitegti aga:1. FrimAnli din toate ingredientele un aluat pe care i l pui intr-opungd mare de plastic unsd cu ulei gi o lagi la dospit in fr igider.Pogi ! ine aluatul in fr igider gi 1 saptamdnd, iar c6nd vrei sd faciplScinlele, rupi o bucatd de aluat gi o int inzi pe o plangeti unsicu ulei .2. Prajegti langogii pe ambele pdrl i in ulei incins. Vei avea o pl5-cintd proaspdtd de cdte ori doregti, ! inend mereu la fr igider unaluat gata pregdtit . Servegti langogul cu smdnt6nd 5i cagcavalsau cu telemea rasd.

(plicinti ungureasci)[angos

I

i

i

tI

t

ti

i

i

i

I

lffiB lei

ffiW

l0 por! i i

itqd,iririr j

:ll:i' i* i: i

I

l

l

l

tt3

:l

I

f!

fl

I:

tt

G

ti

t,Ii

3 -;,

1 orb

Page 7: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ititrebuie:ff i2 cu6#" 100 g zahdr pudrd# 1 pachelelzahdr vanilata 3-4 pici tur i esen16 de vani l ie* 60 ml apd calda'* 125 ml ulei floarea soarelui* 180 g fainiw 1/2 pachelel praf de copti= 'l l ingura cacao

40 minute

Pregitegti aga:1. Separi gdlbenu5uri le de albuguri . GSlbenuquri le le bal i impreund cu zahdrul pudra qi zahdrul vani lat . Adaugi esenla de vani l ie,apa gi uleiul de f loarea soarelui . Amesteci bine. Adaugi fdina 9ipraful de copt, apoi albuguri le bdtute spumi qi amesteci foartebine. 2. imparl i a luatul in doud parl i egale. intr-o parte adaugicacao qi amesteci bine. Ungi forma de copt (23 x23 cm) cu ulei

5i , cu ajutorul unei l inguri le agezi pr ima datd aluat fdr i cacao,apoi aluat cu cacao, ca nigte porl iuni , imitand tabla de 9ah, laaceeagi distan!5. 3. Al ternezi aluatur i le, cel luminos cu cel intu-necos pana umpl i tava. Coci in cuptorul preincalzi t , t imp de 35de minute la 160 de grade. La; i sd se rdceascd in formi gi rdstornipe un platou. Este o placintd foarte aspectoasd.

: l

i rr l

l j

I

; l

i l

; l

r)

- lil

-lt)t;l

I

ttI

4

tl

I

;l Il lti rni lni rt ' l l

t'i I''i iniitr i l

"ll'li' i i' i if i

Plicinti sah

f

l

l;

l:

Ir

It

Ir

I

I

t

Page 8: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

Plicinti de casi+a250 g unturd (sau 1 pachetde margarind), frecatd cu 4-5l ingur i de fd ind din k i logramulde faind

i l

t i

r l

I

T

i

I

I

J'Ii 'ii lEd

it3

tlt iri=li

l rE

ffiM

12 por\

Pentru aluat ili trebuie:+ 1 kg fdina.e 8l ingur i u le i* 12 l ingur i s i fonm 1 l inguri!6 bicarbonate 2 l ingur io let

Pentru umpluturi i1i trebuie:m t kg brdnziw2 oudH 1 cand lapte

!

I

i

tI

J

l i

13,5 le i i i 50 minute

Pregitegti aga:1. Fr imAnl i o cocd din toate ingredientele, apoi o impargi in 6parl i egale: int inzi dintr-o bucat i de aluat o foaie pe care o ungicu unturd frecat i cu f i inS gi o rulezi ca pe o cldt i te. Pe urm5,intinzi cea de-a 2 foaie, agezi foaia rulata gi iar rulezi. Cu cea de-atreia procedezi la fel, adicd intinzi o foaie dintr-o bucatd de aluat,o ungi cu unturd gi fdin6, agezi ruloul din cele 2 foi gi rulezi . Cucelelal te 3 bucSl i de aluat rdmase formezi un al t rulou. in totalfaci 2 rulour i pe care le dai la fr ig ider t imp de 60 de minute.Apoi le scol i de la fr ig ider, presari f i ind pe masd ; i int inzi 2 foicdt mdrimea tdvi i .2. A;ezi o foaie in tava unsd cu grdsime, puibr6nza amestecat i cu 2 oud gi cana de lapte gi agezi cea de-adoua foaie. Tai pdtrate pldcinta, apoi o dai la cuptor pentru 50de minute.

#,=ii=i=iEt

El: i

3

ttJ

talII

I

E

EF

r

50 minLttc

Page 9: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

' i . ,

!I

I

i

i

I

i

I

i

i

I

I

1

I

i

tti

ttI

tt3

I

I

r i,il ! i

r!,,.'lt,i1,it,i*i

-ll1

rif, l

riT

l

I

Baniti olteneasci'1riri'it i

,

Pentru aluatfti trebuie:e 1 kg fdini#1oug saree api c6t cuprinde pentru un aluat potr iv i t de int ins(circa 1 ceagca)

Pentru umpluturi igi trehuie:# 5-6 oude t kg brdnzi dulce sau saratdff i 100-150 g unturd# 100 g zahdr pudra

40 minute 45 minLrtc

Pregitegti aga:1. Pui fdina pe plangetd. in mi j locul ei faci o adAnciturd in carepui oul , sarea gi o ceagca de api cSlduf i . Amesteci totul 9if rdm6n!i bine, adiugdnd, la nevoie, pul ina ap6, pentru ca alua-tul sa f ie mai moale. La5i la odihnit 10 minute, dupd care impart ialuatul in 16 bucdf i .2. Fiecare bucatd o intinzi cu vergeaua ca sd capete o formdrotund6, mare cAt fundul tavi i in care pui plScinta. Turt i teleobl inute le coci pe rAnd, pe pl i ta aragazului sau a sobei, la focdomol. Dupd ce s-au copt toate, 8 dintre ele le firamilezi intr-uncastron qi le amesteci cu briinza frdmdntata qi oudle bdtute.3. Ungi o tavd rotundd cu gr is ime, a;ezi pe fundul ei o turtaintreagd, o ungi cu un strat din compozi l ia preparatd si ostropegti cu unturS. Procedezi astfel pand c6nd se terminiumplutura qi turtele. La f inal , stropegt i turta cu unturd gi o coci lacuptor, la foc potrivit p6nd se rumene$te. ServeSti banila calda,pudratd cu zahdr gi taiata in raze, ca un tort.

ffiMB porl i

ffi18 le i

,.tiru;.

, ,$' lr

Jl ,t-l

*1,"

Page 10: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

Plicinticulnereftitrehuie:ffi 700 g fdindw 50 g margarini sau untffi 1 esentd vanilie, migdale (sau ce preferi)m 300 g zahirw 20 g drojdiere 2 kg merem scorliqoara (dupd gust)# pulini apd caldi

45 minute

Pregitegtiaga:1. Faci o coci din fdind, margarind, pul ini apd calda, esenla,dupd gust, 150 g zahdr ; i drojdie, pe care o fr imAnl i foarte bine.Dupd ce ai f rdm6ntat coca, o ungi cu pul in ulei gi o lagi la crescutt imp de 10 minute. Cet t imp cregte coca, pregdteSti merele,Le speli, le dai pe rizdtoarea mare, dupd care le storci bine dezeamd gi pui restul de zahdr gi scorl igoara.2. Pregdtegt i tava de la cuptor (cant i tal i le sunt pentru mir imc.ttdvi i de la cuptor), o ungi cu pul ind margarind 5i o tapetezi cufain5. le i coca gi o imparl i in 2 parl i egale. int inzi cu suci torulpr ima foaie, pe care o agezi in tav5, apoi pui merele 9i le int inzipe toatd suprafala.3. int inzi cea de-a doua foaie, pe care o pui deasupra, saacopere merele. O lagi la crescut inca 10-15 minute, dupd careo introduci la cuptorul incins gi o lagi pAni pr inde deasupra oculoare maronie. Cdnd este gata, scoli tava din cuptor, o lagisd se rdceascd complet, dupd care o tai dupd preferin!5, indreptunghiur i , romburi sau pdtrate. Presari zahdr pudrd pesteplacintd.

ffi12 por\9,5 le i

I i

tl r

lr

1

c{

{

{

I

1

{

1.{

-{

t1

{

{

{

3

:l

{

1

{

1

a

Page 11: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

Plicinti cu urdi si mirarPentru aluatili trebuie:# 250 g unt#10uffi 50 g zaharffi 1 plic praf de coptffi 1 plic zahdr vanilatw 1 /2 lingurila bicarbonat

20 minute

Pregitegti aga:1. Freci untul cu ou gi zahir. Pui sare, f i ina gi, in mij locul fdini ifaci un cuib. Pui bicarbonatul ; i oletul sau zeami de ldm6ie ; iamesteci totul. Adaugi praful de copt, zahdrul vanilat 5i faina,cAt e necesar, pAni se face un aluat elastic, fara sd fie lipicios.imparl i aluatul in 2 par1i, partea de jos f i ind mai mare gi int inzicu sucitorul 2 foi.2. Amesteci bine toate ingredientele, p6nd iese o cremdomogend.3. Ungi tava cu unt, int inzi foaia mai mare, pui umplutura 9i apoiintinzi cea de-a doua foaie peste ea. Dai la copt aproximativ 50de minute sau 1 ord.

rlI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

rI

I

I

I

l

t

I

TI

I

Pentru umpluturi $i trehuie:m 1/2 kg urdie 2-3 l ingur ism6ntAn6#50guntf f i20u;m 3 l ingur izahdr

)

* 1 l inguri la olet sau zeamide ldmAieffi 1/2 pahar cu apd# putine sareffi 500-550 g fdina

# 1 pl ic zahdr vanilat* 1 legatura mdrar verdetocat miruntffi un praf de sare

ffi10 porl i i

W1 ord

I

l

til

3

i

I

t

-t3

I

-tI

3

3

3

3

3

3

3

ae

Page 12: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

t lv I r \ , r t

Phcrnta Gu mere $ nuclI

Pentru aluat i1i trebuie:# 300 g faind# 150 g untm 2 l inguri smAnt6nd# un praf de sare

Pentrr umpluturi ili trebuie;# o m6nd nucd sau pesmetffi 1 kg mereffi 100 gzahdrm 1 -2 lingurile scorliSoard mdcinati

[a finalilitrebuie:ffi 1 ou pentru uns# 100 gzahdr pudrd

tl

I

I

T

I

t

rI

ffi5 minut

ffihd4 port 45 minute

I

I

I

I

I

T

tE

!

tr1

3

lT

I

Pregitegti umplutura aga:1. Speli merele, le scoli c5sula 9i sAmburi i , apoi razi merelegi le calegti cu zahirul pAnd merele absorb intreaga zeama.Aromatizezi cu scorligoard mdcinatd, dupd gust.

Pregitegti aluatul a9a:2. Amesteci ingredientele pentru aluat 9i frdmAnli totul rapid,dupi care intinzi 2 foi. Cu foaia mai mare tapetezi tava, presari omAni de nucd mdcinat; sau de pesmet f in, ungi cu umpluturade mere qi agezi cealaltd foaie peste umpluturi.3. Ungifoaia de deasupra cu ou 9i dai placinta la copt. Dupd ces-a copt, scoli placinta din tav;, o taiin bucdli pitrate 5i le pre-sari cu zahdr pudr5. Servegti plScinta caldd sau rece' E la fel debund!

14 lei

r ! {r i 3

ru; ;

ttt

-tt

-t

-t

-tt{

.|

a{

I

cc3

-ti

Page 13: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

Plicinti valahiPentru aluat ili trebuie:= 800 g fainiE 40 g drojdie# sare*. apd cdldula* ulei

Pentru umpluturifii trebuie:* 1 kg cartofi+ 250 g br6nza frdmdntatide oaie (sau telemea de oaie)r+ 3 oud<+ 1 legdturd mdrar= sare;= piper

5-6 por l i i 30 minute

Pregitegti umplutura aga:1. Curel i cartof i i , i i ta i cuburi , i i f ierbi gi , c6nd sunt gata, i i pasezrgi i i amesteci cu brAnza de oaie, oudle gi mdrarul tocat f in. Pu'sare 5i piper, dupd gust. Lagi pasta obl inutd sd se r iceascd sipregdtegt i aluatul .

Pregitegti aluatul aga:2. Dizolvi drojdia in pul ina apd cSldula gi pul ina sare, o incorpo-rezi in faina 5i incepi sd frdmdnl i , adaug6nd treptat, api caldula.Frdm6nl i un aluat mai moale pe care- l int inzi intr-o foaie cevamai groasd dec6t cea de tai le i . Ungi foaia cu ulei , int inzi umplutura gi rulezi. Tai rulada in bucSli de 5 cm gi ii presezi fiecireibucSl i margini le. Coci plScintele intr-o t igaie mai groasS, in careai pus o l ingurd de ulei , la foc foarte mic.

flit.45 t t t i l r r l l

l :

a

12,5 le i

28

ffi

' t9

Page 14: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffiffi

Wffiffimmffiw Wwwwffi ffim Wffiffi.il,,''

Tgm tn'm$mmn$mr,:r 1 kg fdindr, 1 cub drojdie'r, 1 fingurildzahdr,,. , 3 l inguri margarind topitd Delma pentru copt 5i g;t i tr t 1 g5lbenugi;: Safe

l i

l i

l i

. : iI

i i ' : :

liffil ,r#

i :., i-:t I i. t,: i i

i:ffii i f .; r 'r ' i t ir . l

J,

lr

J.

J,

t '

J:

i t :&1**t* ' " ! t . " : " :'$, Pui faina intr-un castron, iar peste faina adaugi drojdia, zah:irul, margarina Delma pentru copt gi gdtit topita, un praf de sarcgifrdm6nli. Adaugi c6te o cand de api caldd gifr imdnli in continuare, pan; obli i un aluat moale.*. i l lagi si creasci intr-un loc mai cald, t imp de 30 de minute.Faci apoi un sul mai gros pe care i l tai in 6-7 buceli .$" Agezi bucdlile de aluat in formd de floare, intr-o tavd rotund;unsd cu margarind Delma pentru copt gi gdtit gi o coci la focpotrivit t imp de 45 de minute. Cu 5 minute inainte sd o scoli dincuptor, ungi pdinea cu gSlbenugul batut. O scoli din tavd dupace s-a ricit. I i

l :

f.

I.f

{

{

{

t

-l.t

-a1

t

-ftI.l

tt33

=lr

it

3i;li

ff#l$ist

ffi$

Page 15: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

11fltn*l$,tr**,*r, , 1 kg faina: 25 g drojdie.i:: Safe

, j 4 l ingur ' de lapte' c i rca 4 l ingur ide apa caldulaI 5 l ingur i u le i

#rri+*gl,i *ry i,rn6n;1. Amesteci ingredientele ; i f ramanl i bine. Apa calduld o puidupi ce ai pus mai intAi laptele, in funcl ie de c6t mai este nevoiepentru a iegi un aluat numai bun de frdmAntat gi int ins. FrdmAnl i ,pui 5 l inguri de ulei , apoi acoperi aluatul cu un prosop curat t i - llaqi sd creascd la cald.

"i. imparli aluatul in 5-6 bucali (c6t de mari doreqti), din careintinzi foi subliri, rotunde (ca o farfurie), de 5 mm grosime. Asezic6te 2 l ip i i intr-o tavd de arcgaz unsd cu ulei gi le coci pe ambelepdrl i in cuptor. Le consumi simple sau le pol i umple cu br6nza,legume cal i te sau amestec de carne.

ffiwpffiw m#wmwpffiw

tiffiii.i,,,,,irr:i

i ' l ..': 1;.;'i .;v. ,:ri:

I

I

{

{

{

1

I

{

I

.{

I

t{

{

.f

1

1

J

d

J

J

J

l

t

:.i, ia, it , it ' il : i

r,lt ' jt ' it , it ' ir ir i

,.%

Page 16: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

"

$'itl ,trwfus.r[*r' 600 g fiind- 300 ml lapte' drojdie cdt o nucd

1 l inguri la zah6r tos1 l inguri la sare

r' , , : 2 l ingur' margarindDelma pentru copt $i git i t',', 1 legdturi de mSrar

1 50 g branzd de vaci: :1ou

'tlj,i,'' :ll:lrti:r

$lrl',llgiilirllrp'i.{,*ry.mrl . Dizolvi drojdia in pul in lapte, adaugi zahdrul , sarea 9i laptelerdmas. Torni maiaua peste fdin5, adaugi mdrarul , tocat m;runt,br|nza de vaci, margarina Delma pentru copt $i g;tit topitA tif ramAnl i un aluat potr iv i t , pe care- l lagi la dospit t imp de 30 deminute.. , i . imparl i a luatul in bucdl i egale, din care formezi baghete mici .Le crestezi in forma spicului de g16u, le agezi intr-o tavd tapetatAcu fdind, le acoperi cu un prosop curat ; i le lagi sd mai creascd 10minute. Apoi le ungicu ou bdtut gi le dai la cuptor pentru 30 deminute. Sunt del ic ioase, atet calde, c6t gi reci .

t t ' r ' $pt,$x,g ffi l,:iil

ffi$$;ffiflffitr:

F

E

E

F

F

!;

F

F

F

F

t;I:

E

E

sll,

lr

ll

l l

t:

t:lr

t;

l,l

' .+ '

$

l

lir ,i i,"ililii r

1

i

{

{

{

1

-{

{

.t

3

J

J

:{

f

Jj

cJ

1

J

1

J.f

l,*ddffi

- i5

: : : '

-d%r i l{E

iq:ffi

"$

Page 17: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

##

.q* ermtunx$m;,r: $QQ g fiindt::.: )J g drojdie:r 1 l ingurd zahir,, l lQ-lQQ rnlapa caldd

. ,1.1 i t , tr ' i f - l l . : l l i i i

r r 4 l ingur i margar ind Delmapentru copt gi gStit topitd(2 pentru aluat gi2 pentru uns tdvile),r. 1 lingurili sare

E

E

E

I

t

T

I

I

!

I

I

tI

I

I

I

I

I

l

C

ttI

T

ltt'1i:il

tll

:,1. I

ffiffiwww ffim ffiffiffim, : . '

,ffi$$I lt";,1

fl*rwgmtmp. ilwry;w:"$" Cerni fdina ?ntr-un castron gi, in mijloc, ii faci o ad6nciturain care pui drojdia. Adaugi peste drojdie zahdrul gi pulina apzicaldi gi amesteci cu 1 l inguri p6nd obli i maiaua, pe care o lagi si idospeasci t imp de 15-20 de minute. Dupd ce a crescut rnaiaua,adaugi sarea, torni pul ind apa caldd gi incepi sd fr im6nli aluatul.Adaugi apoi apa caldd rdmasa ; i frdm6nli in continuare p6nd cealuatul nu se mai l ipeqte de maini gi de vas. La f inal, adaugi 2 l in-guri margarind Delma pentru copt gi gatit topitd, mai frdm6nlipul in aluatul, apoii l acoperi cu un prosop curat 9i- l laqi sd creas-cd circa 1 ord, intr-un loc cald, ferit de curent. ;i. Dupd ce a cres-cut aluatul, i l imparl i in jumitate. Dintr-o parte de aluat faci 3suluri pe care le impletegti gi le a;ezi intr-o tavd de cozonac unsacu margarind Delma pentru copt $i gStit topitd. ; lr , Jumatateardmasd o strAngi ca pe un bulgare gi- l agezi intr-o tavd unsd cumargarind Delma pentru copt gi gatit topitd. Tai apoi bulgarelefoarte pulin pe mijloc. Oblii astfel, 2 pAini pe care le agezi pearagaz gi le lagi sd creasci in tav5, la cald, timp de 20 de minu-te. 4. CAnd aproape gi-au dublat volumul, le dai la cuptor, la focpotrivit pentru 30 de minute. C6nd sunt gata, le scoli din cuptor,le ungi cu apd rece gi le lagi la rdcit intr-un prosop curat.

.r -4[i*,'1."." "

"" intr-una dintre jumatal i le de aluat pol i s i adaugij , . . " i j seminle decoj i te gi nepri j i te de f loarea-soarelui sau

,t$ dovleac, apoi ii dai forma rotundd si o asezi in tava."'wif"'

. "3 h

Page 18: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

flg$ermfuux$w;'rr 1 ardei rotu,,,, 1 ardei verde,, 1 ardeigalben. i 600 g f- 'n ', , 1 cubulet mic de drojdie

wTffiffi:r,, 250 ml ap;: , . : l 1 l inguri td zahar:L: Safe

rr 4-5 l inguri ulei

mwffimffiWffiffiww

iiWiiil

; 1.] i.,,r-iii l i

$ir.Qiii,,,,,+ii

i j i 1 i ) i

Ei; lE

E

f

E

E

E

rrE

f

E

E

E

E

E

I

I

E

E

E

E

r

ffir i . ! t i r ; r l i t l l :

f,",i,3{.: i t,r!l$ ,: "t . Pui intr-un l ighean de bucitarie fdina, iar in mij loc pui drojdia'zahdrul ; i putina apa caldd. Amesteci utor, ca si rezulte o maia.?" Lagi la crescut, intr-un loc cald.}. Apoi fr im6nli aluatul, amestecat cu apd caldi, pdni se des-prinde de mAnd. Adaugi uleiul gi mai frdmdn1i cateva minute'Mai lagi 15 minute la crescut. Curel i ardeii de seminle, i i speli 9i i itai cubulele mici. i i amesteci impreund cu aluatul.;4, Formezi 3 rulouri, pe care le impletegti gi le pui in forma decozonac, unsd cu ulei. Lagi din nou la crescut cam 20 de minutegi dai la cuptor aproximativ 45 de minute.

*ffi tffi

qL

{r

"t.{r

{ , i

{

Page 19: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

WffiwmwwffipWmmffiffi$g$srwfunx$m;r',r 300 ml apd caldd:c 2 cdni fSina integralS

2 cinitdr6le de g16ua 3 l ingur icereale(grdu, ovdz, secarS); 1 l ingurd sare

f f i f f i,{ l , l r i i i " l i i - i tnl l-r : ; i l

- 3 l ingur i u le ide mdsl inei:,r 1 cub drojdieri 50 g seminle de in'tt 50 g susan (oplional),. ,r 2 l inguri le ierburia laProvence

ii,:i-l t

ffiffii , i" l i*r

iil.::, i t . :

i:i.:,,.1i,:,,

;:1i.ll:i: .1: l l :1. . . ] . :

,i1 ir:l1. .:)

!;,llt:l, : !

l

it''..' l;::i,:. ,: ii:ii i

r.1:ilr:;:li'i::a:4,::r,: !:

E

C

E

3

3

E

rrf

!

I

l

I

lr

E

Cr

I

lr

ll

I

Ir

Ir

I ,

Ir

,.:,:l t,]

i*ri,...,,:;.;1.; ;' ;;:;.1,t ffin.wg#twryt$*rymr

'$. Pregdtegti maiaua din drojdie, un praf de sare, 1 l ingurd defdina gi 1 l ingurd de apa. La5i cdteva minute la odihnit. Apoiamesteci fdina cu cerealele, cu tarAlele de gr6u, cu seminlele 9icu ierburile de Provence.?" Adaugi maiaua, uleiul de mdsline, apoi restul de ap5. Frimanli

; i lagi la odihnit 10-30 de minute. Poli forma mici chif le dinaluat, iar dintr-o parte intinzi o foaie (cdt de groasi vrei) 9i o taipitrS!ele.$" Dai la cuptor pentru aproximativ 20 de minute. Aceasti p6ineinlocuiegte cu succes p6inea albd.

$fl$

Page 20: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

Wwffimffi MwffiwffiWffiWffiffi mmxtrsa w$*xww @* €rmfu ax$w;:{ ' 4 gdlbenuturie,ri, 1 cane lapte cSldu! (200 ml),r: 1-2linguri zahdrr,* 1 cubulet drojdie

Wmx"ttrrwx mrwmuam $'6# $*"wfu ssHm;I 200 g margarindtt;;):250 gzahdr

Wmwxtrrux f#r*m$ $$$ *rwfum$m;r:ir 'l szPi lapte fierbinte,rt 2 pliculele zahdr vanilat,':l:: 1 linguril5 scorligoa16

$rrwg&swry$$ wfi n*m{nt* wrymr'1" Amesteci laptele cu drojdia gi zahirul 9i lagi amesteculla dospit. Faci apoi aluatul, amestecdnd fdina cu maiaua gigdlbenuquri le. Pui gi un praf de sare.

ffnrmgffitrmrys$ wrwrwtru mrymrH." Freci spumi margarina cu zahirul. intinzi aluatul intr-o foaie,il ungi cu margarina frecati spum5, il rulezi gi il tai felii (32 debucd!i). Agezi bucSlile de aluat rulate in tavd, cu partea rulatd insus gi le lagi la dospit 1 or5. S, Dai apoi rulouri le la cuptor p6n6 serumenesc gi, cdnd sunt gata, le stropegti cu lapte fierbinte ames-tecat cu zahdr vanilat ti scorligoar5. Acoperi melcii de aluat cuun tervet gi i i la5i astfel p6ni absorb tot laptele. Apoii iconsumicalzi. Sunt delicioqi!

*r1 putind sarerlr fdind cdt cuprinde(circa 300-350 g)

ffifffi ffiffi ffil{i l i: i 1',: ;:*rrii 5i"} ry::r:i-rii

E

E

C

C

E

E

E

G

I

t

l

l

I

I

I

I4tr

Ei a'

E,{Er i

Er {'

E ' {

E{

E{

Its Cl

Page 21: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffimffiwmwW ffiffiffi mffiwmmW ffiw ffiffiffi$q$tr*r$sm*w:t 250 g ca'r;r 200 g margarind Delma pentru copt gi gdtit..r, 250 g fdinair',: 2 gilbenuguri: l00gcagcavalr, 1 albuS;ir:l SElf€

iiffiiil*dI r ' t t " t t ' l

;":jli',1$

tffit

'.:.,, ,:1

F

E

3

3

3j

J

rj

Jj

rI

T

rl

T

I

I

I

t

f r

I i

I i

$ri mpffi ,ft 'f w ry;ll l,lt i;;it rt . Razi caqul, i l amesteci cu margarina Delma pentru copt 9igi t i t , f5 ina gigdlbenugur i le, pui ; i un praf de sare gi f r im6nl i unaluat v6rtos t imp de 20 de minute.;1, int inzi apoi din aluat o foaie pe care o impdtureSti in 3 9i odai la fr igider. Repegi de 3 ori aceastd operal iune. int inzi apoio foaie de 5 mm grosime, o ungi cu albugul bitut spumd,presari cagcavalul ras gitai foaia f6gii de 1 cm grosime 5i 10 cmlungime.i i ; , Agezi saleuri le intr-o tavd unsd cu margarind Delma pentrucopt gi gatit gi le dai la cuptor pentru 15-20 de minute. Suntfoarte bune gi s5fioase!

4s, l

Page 22: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

IEj I

I

t

t

t.i

i ,r r l

Ii -i . ri 'r{I

I

i rI

i 'i .i "i '; {

I

4

1

E

Et

Ei

G

EiutE

Frr i

f f iH-"H

ffiffi$ffiffip$,ffiffiH ffiffi ffiffiffi Wffi Wffiffiffii

i

Wmss'trs"*t *s$a**{" {{$ ts'm.fu **$m;i,, 375 g f5in5,r1 100 g unt:ii: 1 OU

", 1 gdlbenug

ffrym$rur errrlptfrmfi tgr* ['X.*'urmfirmfrw;i r 150 g mac,,,,' 120 ml lapte,rr 3 l inguri zahdr,:: 1 linguri!5 coajd rasdde lam6ie:rr, JQ g nuqi

100 ml lapte4l ingur izahdr1/2 cubulel drojdiesare

1 albug4 pere2 l ingur izeamd de ldmAie100 g gem de caise1 /2 l inguri!5 scorl igoard

{ ,:,";

+,.',..,,lF

,f,i.:l,f'

ffii . ' . ] I i , t r ' t ; i

. . . t

I

ii*,-,,'*I i i i, ':t

E

]:

lr

Cr

E

C

!

l

1

E

Er

Er

Ei

f,*#:

ff x'mgi*,{m6t$ m$r*, {a*$ ;n*;t:'1" Amesteci fdina cu oul, gSlbenu;ul, untul gi un praf de sare.Dizolvi zahSrul ; i drojdia in laptele cSldu!, le adaugi pestecompozil ia de mai inainte, fr im6nli aluatul, apoi i l lagi sd dos-peascS jumdtate de or5.

$$r*ng'*$;m**ti qrr$$ffi fi m'fl ffi r ffi ffi g#;k. Speli macul intr-o sitd sub jet de api rece ; i i l f ierbi in lapte cuzahdr t imp de 15 minute. Dupd ce a f iert, i l laSi sa se rdceasci,apoi adaugi coaja de lam6ie rasd, nucile pisate, scorl igoara t ialbu;ul bdtut spumd. i l" Curel i perele de coajd, le tai fel i i 9i lestropegti cu zeama de lSmdie. int inzi aluatul dospit intr-o foaiesublire, pui umplutura de mac gi rulezi din ambele pdrl i spremijloc, dar lagi un spaliu de 1 cm pe care a;ezi feliile de pere.4. Coci rulourile intr-o tavd unsd cu unt, la foc potrivit, timp de30-35 de minute. Dupd ce s-au copt gi s-au rdcit, ungi rulouri lecu gem de caise.

Page 23: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffiwwwwffimww ffiffiffi ffiffiffiffimwmfiry

#m*Mr*e m$nmt fq$ qrm&**n*m:t 1 kg fdinSl; 2 pliculefe drojdie uscatd,,, 1/2lingutifd zahdr::r, 1 plic praf de copt,r 1 l ingur' sare

ffio*m g,s ss amxx*p$*.* c*ir in $9,$ ffi'wfu *xr mr'r,. 200 g margariniDelma pentru copt; i gati tr,r,: 200 g cagcaval ras,:r 1 gdlbenug

trrmgmt *rpt$ mfr umqut$ mSw:'1" Amesteci toate ingredientele foarte bine, impreund cumargarina Delma pentru copt gi git i t , p6nd obli i un aluat carese dezlipegte de mdini.f" Din acest aluat faci 9 grdmdjoare gi intinzi din fiecare c6te ofoaie de mdrimea uneifarfuri i mari.

;r, ;, p,*r{#g{$ rn**p*[$[r*u.# #i$#;3" Amesteci margarina Delma pentru copt qi gi t i t cu cagcavalulras fin, p6nd obgii o cremd pe care o intinzi peste fiecare foaie dealuat. Tai fiecare formd in raze de cerc sau, dacd i1i este mai ugor,in pdtrate. Din fiecare bucatd formezi apoi cornulele.; i . , Le ungi cu g5lbenug, le presari cu chimen 9i sare gi le dai lacuptor, la foc potrivit.

$

t': 300 9 margarind Delmapentru copt ti gdtit

'r 400 ml lapte

' : , . 2 l ingur i chimen, 2 l inguri le sare

E

E

E

E

G

f.

E

E

F

E

E

E

E

3,

E

]

t,

l

I'

l

lr

tf

I

iii..llr,r,'.'{*.i.l i r: t

iiiffi'llltr,&

i i r i i l t : t i i i

$$$i t ] i r i l r l t i i , :

. . , I

. l

t

,i *b;{&1 I

Page 24: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffimwrywryffi ww ffiffiffiwwWffi$g$ wrm$xr*$w:lll 400 g faind,:l 1 CartOfifi: 1 ou,* 1 l ingurd zahdrllj sare,,,,,r,20 g drojdie':.t 2O0 ml lapter,: 'l llngLrli margarind Delma pentru copt $i gitit topita;,r, 300 ml uleipentru prdjit

ffirmg#tmmt* mwm:'$. Fierbi cartoful, apoi il lagi la rdcit gi il dai pe rdzdtoare.#' Amesteci cartoful cu fdina gi cu toate celelalte ingrediente.Adaugi gi 1 l ingurd de margarind Delma pentru copt ; i gati ttopitd. Faci un aluat gi ir frdmdnli p6na nu mai esie tlpiiios.Daca faci langogi simpri, si nu i i int inzi cu sucitorur, ci cu m6na.se aranjeazd mai bine. in cazur ceror cu umpruturd, ii intinzi cusucitorul, pui umplutura pe margine gi acoperi cu jumdtate dealuat. $, Torni uleiur intr-o t igaie rau c"arn, ir lagi ia se incingdbine 9i dai focul Ia jumdtate. pui rangogii gi ii ragi s; se praleas-cab-ine. CAnd sunt gata, ii scofi pe haitie a6sorbanta, pentiu a-f ildsa surplusulde grdsime. poli umple langogiicu telemea, cremade ciocolati, guncd gi cagcavar sau cu orice vrei. sunt dericiosil

! iJ

-/"-'#:,

r ! t I

! i r {

Delrnqd

.{

{

{

.1

4

cJ

d

{

1

1

J

d

J

J

I

I,4

I

i '

: l

Ei

l !

Ei

Fi

l i

f !

t!

l|i

! jI

" ir, Il ;

- !- l

' il r

: lt ;

. l nl i

t*tt*)r.qO

't i,1lr:iriii i

r i f f i

'i;,.,:;:i l"',ffi,ifrffi

; j . iJ i t i i ; t . ; i i r ,, , ! i r i { l r : r , ' i l i i

fl

e,

s$sffi

Page 25: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ry$ mttnffi$sss*ran # u*rn$r

FE

E

E:

t:

t:E;

I !

l !

ti

Il

I :

l :

Ir

Er

I::

l ! ,

l :

l::

l :

t:

l::

l ! '

I :

f.,

.trl

{

{

{

{

{

.l

{

{

{

J

I

J

I

i

J

J

J

J

J

d

J

I

Delflqil.i irl'till*l*:

350 g urdi2 c in i fa ind1 pachet margarind

Delma pentru copt ti gStit2 l ingur i le chimen1 gi 1/2l ingur i !5 sare

2 ouidrojdie c6t o nucd1 ceagcd lapte1 l inguri!5 grigsare

:-F:Y:i-

4ci 's.'q;:.*,.r qIt i: fii:ilii liitli i' i lit,1;lill

i " Dizolvi drojdia in lapte cSldu! cu o l ingurd de fdind. Dupd ce

a crescut maiaua o torni peste fdind. Adaugi margarina Delmapentru copt 5i gdt i t , 250 I urd5, un praf de sare, chimen 9ifrdmdnli o cocd potrivit de tare. intinzi coca intr-o foaie de 'l l2

cm grosime din care tai apoi forme cu un pahar cu gura mai

larg5. Jumatate din rotunduri le de aluat le decupezi in mi j loc cu

un pahar cu gura mai mici . Amesteci apoi urda rdmasi cu gr igul ,

sare gi chimen.. i Ungi bucSl i le de aluat cu ou, aSezi o bucatd decupat i peste

una intreagd gi pui in mi j loc cAte o l inguri ld de urdd. Le ungi din

nou cu ou 5i le coci la foc potrivit 25-30 de minute intr-o tava

unsi cu margarind Delma pentru copt 9i gat i t '

-* d ' i ,

*

k* {*

._e_ I" . t ' i i , .

. ; : '= ' " '

lii{ i' _l

Page 26: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffiffiF*,**+ u *$m't fgI tr*frt***;, .250 g faina,. 150 g unt sau margar in i

r:r 'l 9U, , 2 l ingur iapi,, sare dupS gust

$ *r:rv {" r .t* ilfl * {ir$*$ fl,tiirii $t.i g *$k {li i *, :' 50 g fiind dizolvatd intr-un sfert de litru de lapte,, 2 l inguri smAnt6ndr. ' 3 ou-, , ' 150 g qunci,,' 3 castraveciori murati. .100gcagcaval

',Wmw.Wffiqd

ffiffiffiffiffiffip

ffil|i'.,ffilr;,ri'*ilii r i ; . . :r ; i i I

1

{

1

{

{

{

.f

.{

I

{

.l

{

{

{

{

{

1

J

{

J

J

I

I

I

F

ej

F

f

J

j

f

J

j

j

f

tir

f

5

li

l:

fr

l l

l l

t r

I;

I;

iiryilii,,.,,r,,.r1i1

l t : . i r : r l

4!il:t;,;,,..,."r0,4'rhii(_*

' \ - "?

lirr:,tt,${mtm$ q$ m-$nl;ml;*[ mq*:: i . Amesteci toate ingredientele 9i faci un aluat clasic. Frdmanlia luatul b ine qi i l dai pul in la rece. Apoi lmparl i a luatul in 2 pdr1i ,

cu una imbraci o formd unsd gi inlepi coca cu furculila in c6tevalocuri. Dai tava la cuptorul incdlzit , t imp de 10 minute. Apoi scoliq i pui umplutura.

F r lr g*, * tl tl *i tl t uu t ru it $ ot 1; t l l' i}i ff i li ilt r, i , $unca, castraveciori i gi cagcavalul, le toci mdrunt 9i le amestecicu oudle, smantAna 5i faina dizolvatd in lapte. Pui amesteculpeste cocd. Acoperi tarta cu un capac de aluat (cea de-a douaparte) gi o coci la foc Potrivit.

h4

Page 27: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffiffi

WffiwmffiwmFmggtruilm$ttm{, lti f*'r}fuf*fr*r ,', 1 kg f6ind i:' 2-3 oud :r 300 ml lapte (apd),;rr, 50 ml unt topit sau ulei ,',,' 50 9 drojdie ':,. zahet i'i': sare ''" ulei sau oubdtut, pentru uns vdrzdrile.ffi wrtfl rut ace${frt#*$$;Lts'm dm: *,wrtwf l ?$x trsl,fu qfl *fit;r,:;, 'l kg cartofi ;:t 2 cepe rir,' sare :,, piper negru mdcinat

$imaffi *"uu mamp{uxtgtr';n n$w wian"ril'f$l tr'mfu tsfrm;,,:l ' l ftg varzd muratd 1,' 3 cepe ', ' ' 50 ml ulei , jumdri ' ir piper

ff mr}rrru nrump{nu$:t*"rm s{m $mwgm*m i'gB ff w["tr'*frm;' . ', 1 kg dovleac c6t mai dulce .,t lceapd

"'ffi.,:,;: irl

ffi;i,, lt;t i:r

ffi,r i i l- i I:t i j i ,:

Ei l

E:l

ts{ts{Ert

E. l

E{

tsr tE{

ts{E

t:

E

l:

E

I:

l :

I :

t :

t :

t :

J" ' . : . . r , , i

#f'mgmtmryti $ru;m'gir*fi "m: 1, Pui faina cernute intr-un lighean, faci la mij-loc o gropild gi pui drojdia inmuiatd in pulin lapte cald (sau apa) 5i zah6r.Amesteci pAni iese o pastd ca o smdntAni, acoperi ligheanul cu un pro-sop incSlzit;i lii aluatul la loc cdldu! la dospit.2. Adaugi oudle bdtute cupulind sare, unt topit sau ulei, pulin zahdr 9i amesteci, addugAnd restulde lapte caldu! 9i fdini cdt se cere. Frimdnli pdnd ce aluatul se desprin-de de pe mdini gi de pe vas, apoiil pui iar la loc cSldu! si creascd.trrm;ffit{}ryt$ ffillffih$$#tffi$'t$ffi ffiS$$i t" Cureli cartofii, ii tai rondele mici 9isubliri, pui gi o ceapi tiiata mirunt 9i amesteci totul cu pulin ulei, saregi piper dupd gust. Pogi pune 9i cdteva jumdri. 3. Scurgi varza de zeama,o tai mdrunt, la fel 9i cepele ;i le inabugiin ulei' $- Dai dovleacul pe rd-zdtoare, torni pulin ulei 9i pui o ceapd tdiatd mdrunt.;'i" Umpluturile devarzd gi de cartofi le calegti gi apoi le puiin foile pregitite. c6nd aluatulcregte de 2 ori, il imparli in 3-4 pdrli ;i intinzi foi cu ajutorul sucitorului,de circa 0,5 cm grosime, rotunde sau pdtrate, cu diametrul sau laturade 15 cm. Ungi foile cu ulei, pui umplutura pe mijloc 9i o strangi cu de-getele bine. ;li" Din foaia rotundd faci o vdrzare sub forma de plic, cu 4sau B colluri. Din foaia pdtratd strAngi marginile spre mijloc 9i va ie;i ovdrzarefrunzd. Ungivdrzarea deasupra cu uleisau cu ou bdtut. Dai lacuptor pdni se rumenesc. Apoi ungi iar vdrzdrile ;i le a;ezi teanc intr-ostrachind mare, acoperite, si se inmoaie. Vdrzdrile cu cartofi sau cu varzdle poli unge cu grdsime de pasdre, iar pe cele cu dovleac Ie poli presdracu zahir pudr5.

{

{

{

{

{

{

:{

{

.l

:l

{

{

.l

t :

r!Ir

i | ri l t i i i

M,sft

*;@,

Page 28: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

Wwsxqe'w mfi **me $gil trrwfu ax$wrin 400 g fdini*; 100 g griqi ; 1 l ingur i u le ide misl ine

::lll 531'g

l iri 1 cubule! de drojdie

ffimffimwffiffi ffiffi ffiWffiffiffiffi

.r' ,,-,'alI

{

tI

tJ

4

J

tcJ

i

J

{

c1t

cctd

J

{

1

d

I

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

I

I

I

I

E

:

I

f,

E

t:

E:

t:

E!

E

'r$..,.ri

Wwmx&w,w wxwwxgx$amtru,xmx* #$ffi xrwfu u**mrr 2 l inguri uleide mdsline ut 200 g brdnzi mozzarela;,r:: 1 kg spanac l: 2-3 ouiili 1 cdlel de usturoi :i:!r 1 ou pentru uns$;;

llil..; ii.,..i#,tllt

;:l'r,:.1ii:i1:::::'::

:

*d

j.i1 ir:i ;.i iltrtl$il'

* l i l r i r r r

''$''

Wrmg$Kmrym$ w$maw&x*ffi mrymr'$. Faci un aluat din ingredientele de mai sus. i l frdmanli binegi il lagi la dospit, acoperit cu un prosop umed pentru a nu seintdri aluatul. Dupa dospire tai aluatul in bucdfi. int inzi aluatulcu sucitorul in bucali de mdrimea uneifarfuri i .

Wrmg#.*xwryt$ u*mPff mwnxw'ffi ffi 'ryffi rk. Pui ulei de mdsline intr-o t igaie gi c5legti spanacul. Adaugi uncdlel de usturoi pe care apoi, il scoli 5i il arunci. Adaugi brAnzimozzarela 9i bal i 2-3 ou5. Amestecitotul la un loc. Pui umpluturipe jumdtate din foaie, ungi margini le cu albug bdtut, pl iezimargini le gi le l ipeSti bine. CAnd ai terminat cu toate foi le, leageziin tava unsd cu pulin ulei de mdsline. Ungi cu un ou bdtutgi le dai la cuptor. Scogi pldcintele c6nd sunt frumos rumenite.

tuffi

Page 29: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ff wm il,r"*r,n$n*;xe i'1i l:r'*sl** } qir500 g margarind

.,,' 4 cdni de faind,,. 300 g smAnt6nd

$l m m t s' sr ffi nt.t #J $ [$ t #; .f,,-w !'{, i'f, l' ql h *t * st r: , , 500 g piept pui. ' 6 oud': verdeald (marar). 700 g ciuperci (proaspete)

i i . : l l : r i l . r ; l r r t t r

,-, bicarbonat (stins cu zeamdde lSmdie sau o!et)

, , . 2 ceper',,: 200 g maionezd',,, 200 g cagcaval

.l

r l

{

.l

r !

rl

rl

!l

.l

{

{

{

{

.l

rt

{

{

{

.l

{

rt

{

{

rl

pr

E

E

E

E

F

F

E

Fr

E

E

t

fr

t r

f :

f r

I r

l r

t r

t

t

F

t

l i

irnL: i I r , r i r i . r i r

ffigmwmm.ffim,w ffimffimmnffiwro

l

l

t

: r l

i

$lr*"ffi##!'{ il}411t ;tq{ gilru};'u* lm$a;:'i. Amesteci toate ingredientele pentru aluat 9i frdmAnli bine.La;i aluatul 1 ord la frigider.

fl? ;i rir gt ;* il i* 1l ?. t l,t * r"l Xt $ tl f tl ri,n ;iil ln;1l :l r " Spel i c iuperci le gi le curel i . Le cdlegt i cu ceapa tdiat i mirunt.

Fierbi pieptul de pui 5i i l ta i f69i i potr iv i te. Fierbi oui le, le curel i ,

le tai m;runt 5i le amesteci cu verdeala (mararul) . Scol i aluatul

din f r ig ider gi i l impar l i in 4 pdr l i egale.,rt. intinzi 4 foi, c6t o tavd mare, 9i coci separat fiecare foaie.

inainte si pui foi le in cuptor, le inlepi cu furcul i la. Coci foi le

rapid, 20 de minute maxim, la foc potr iv i t ' Dupd ce s-au copt

foi le, le lagi la rdci t . Pr ima foaie o ungi cu maionezd 9i pui pr ima

umpluturd, cea cu ciuperci . Apoivine a doua foaie unsd cu maio-

nezi 5i agezi a doua umpluturd, cea de pui. Urmeazd cea de-a

treia foaie gi a treia umpluturS, cea de oud. Ult ima foaie, o ungi

tot cu maionezd 5i razi cagcaval. Pol i orna cu mSsl ine. invelest i

totul in fol ie al imentard 5i 1i i la fr ig ider 12 ore.r. Pui o plangetd cu greutate peste aperitiv ca sd se preseze si

sd nu se rupd sau si se dezmembreze c6nd tai . Tai aperi t ivul in

romburi potrivite sau in orice altd formi doreSti.

Page 30: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

Wwwwffi wwpffiwwffi ffiffi wffiwffimffi Wmwffimwffi$

ffi mwu.frrns m$l*xaat: t"g$ $r'wfu nn*m;I 300 g faindtlr 1gg n unali 3 l inguri ulei de mdsline

Wmustwnn unwnpfi m{mrm $g$ "frrnxfu nufr mr'ri 600 9 pulpa de mieltdiatd in 4 bucalirr 1 bucati fenicul,.,' 2 oudrr , 50 mlvin albrll 1/2 l5m6iel. 1 cdlel de usturoi

E3f

Er J

EI

r:,trrt

l r

l ,

J

J

{

J

{

{

I

3

J

J

{

{

J

J

J

J

J

J

J

I.f

r,.

]ffi{,t ,1il

flrr

z 1 galbenugiii: sarelr piper

ii, 1 legdturd pdtrunjel,* 3 l inguri uleir l 1 l ingurd seminge de susanlr 3 l ingur ism6nt6ndri; Safe

+ piper

r; i" l i : t l ; r ; ;r ;" lr1l, i i ' i .J i l ' t : r i r .r1-i :

ffiwmga&tmrywfr mrym:;i l - Pui faina intr-un castron gi adaugi untul tdiat bucdlele, ule-iul, gSlbenugul, sare qi 3 l inguri apd. Amesteci ingredientele 9iformezi un aluat pe care i l fr im6nli bine. lei carnea de miel ; i opui sd se rumeneascd in ulei, t i iatd cubulele. Adaugi usturoiul,sdrezi, piperezi gi apoi st ingi totul cu vin. Lagi sd se indbuge cam20 de minute, adaugi feniculul tdiat fel i i , torni 200 ml apa 5i mai

l i i amestecul la foc mic incd 20 de minute. Bali oudle intr-un cas-tron, adaugi sucul de lamAie 5i pdtrunjelul tocat. Condimentezicu sare gi piper gi torni acest amestec - sos peste amestecul decarne. #I" Din 2/3 aluat intinzi o foaie 5i tapetezi o formd rotundd.O inlepi din loc in loc. Torni peste aluat umplutura 5i deasuprapui sm6ntAnd, presari seminle de susan 5i coci la foc potrivit,aproximativ 90 de minute.

ffitr

Page 31: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

.ff.m-rywffi,ffi ffiw-wffiffiffil

ild

ffiffi$ ffiwffiffiffiffffiffip

E

E

E

E

E

E

eE

E

E

E

Er

E

E

E

t

E

:

I

! t

t:

t

I

T

. l

r l

rl

rt

r l

r l

rl

rl

.l

{

{

{

{

{

:t

J

J

J

J

J

J

t

J

{

I1r r**rfr*l*:400 g miere150 g unt1 l inguri l i bicarbonat1 lingurila scorligoard pisati1 l inguri la ienibahar pisat1 l inguri la cui5oare pisate500 fdind

, ' l albuS 5i inca 2 l inguri le de miere

': ' : ':':'

fr**314 [*,r*lti lr1;il:' i . Amesteci mierea cSldula cu untul foarte moale. Adaugi bicar-

bonatul dizolvat intr-o l inguri de apa cald6, scorl i5oara, cuiSoa-

rele, ienibaharul , apoi fdina.. ,11. Fr imAnl i aluatul pdni se dezl ipe5te de mAni gi i l lagi apoi sa

se odihneascd t imp de 15 minute. int inzi o foaie groasd de 2-3

cm ; i o pui intr-o tavi unsd cu ulei . Ungi foaia cu miere bdtutaimpreund cu un albug. Coci la foc mic circa 45 de minute. Tai

turta dulce doar dupd ce se r5ce5te.

. . : "

r -

fri r{

Page 32: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffiwffiwwmlF

E

E

E

E

E

E

E

E

:

E

ttI

f

:

I

I

I

I

I

I

I

I

fu.$trw*funllr$wr::,: 4OO g iaurt:',1: 4 OUdnr 200 gzahdr+i 200 g ulei:I 400 g fdinii!:.i 1 lingurilS praf de copts 2l ingur imierei;i 100 g nucd

ii,,. r i l r t r r i ,

1"" ' ,, "

I ; ' ll . i i 1* i

..:: ;',ll,.. . ]

ir.i .rt ;l i;.,;lll

',t:::a::t1r'at..t:l,lt::,llltl;::i

,l]i,,,,,.,,11i

::..1 .:.:::,a:a.1'. ' :a. t

;lt:r'it:,,:.ri::!

..,,. ,.,...,i11,1

. ,.... 1 rr ;ill:r ii:i

.'. ::.:.) '||.: I

.t.:.:::::.' : .a

f f i f f iir{.t i ,rr.rr i. i i . i :: l rrir iLri.r

ffir'wg*htwryeffwrymr'$" intr-un bol, freci cu mixerul galbenuguri le cu zahdrul gi apoiadaugi iaurtul. incorporezi uleiul pugin cAte pu1in, mierea,incdlzitd in prealabil gi amesteci ugor. Bali albuguri le spumi 5ile adaugiin bol. Continui mixarea pdni se omogenizeazS toatdcompozilia. Adaugi praful de copt (stins cu o!et) ;i fiina.Trebuiesi rezulte un aluat sublire, in care arunci bucSli de nuc5. lei otavd speciald cu forme de brioge, pe care le ungi cu ulei gi pui infiecare formi c6te pulin din compozilie.ll. in bucataria Practic(5) am amestecat o parte din compoziliecu cacao ;i am presdrat deasupra nucd de cocos rogie, verde saualbd.

ffi&s

i lJ

J

J

J

{

J

J

J

J

{

J

J

J

J

J

J

J

{

J

I

I

t{

s-"

nr

'+ - t* .

tbfi.fl r$ I

ss

Page 33: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffiwwwmrywffiW$fitrwtuN#m:i':r 800 g fdind:1 150I margar indr* 500 ml lapte,* 50 g drojdiei,: , t 5 l ingurizahdrlil l linguyi mierel;,1 un praf de sare

ffimmgrtx ffiffieffi* Wfr ffirwfu smfrm;l 50gmac

50 g nucd micinat5i:t 50 g susann 50 g zahar

ffim"mgffimwryufrmrym;$" Facio maia din drojdie, 1 l inguri la zahdr, l l inguri f i ini si lasideoparte sd creascS. Rdstorni apoi maiaua peste fdin5, pui gilaptele cdldu!, in care ai dizolvat zahirul, sarea gi mierea.#. Framan!i, apoi adaugitreptat, c6te pufind margarina incdlzitS.Lagi aluatul la dospit, la loc cald, acoperit cu un prosop debucitdrie. Dupd ce a crescut, imparfi aluatul in doud.ft, Pe masa de bucdtdrie presari f i ina, int inzi aluatul qi, cu ajutorulsucitorului 9i al formei speciale, faci covrigei i . i i ungi cu miere gipresari peste ei: mac, nucd, susan sau zahdr.ii puiin tava unsd inprealabil cu margarind. Dai covrigei i la cuptor, la foc mic.

-, I: : .

ffii . j . ic i

ti iiiiiiiiiii

ii,,,*.i*4ii!!t&iii{tliti'! l::

',ii:,";

lt::'

i*iiir,i,i&rw

ii

$,fi#i#,hm*#

. j jr"i [ ir ir i i i i

. . ; . . ]

. ;' ' : .

i i t ' i r ' r i^ ' i i i

Er

Er

E1

E]

Er

Et

fr

fr

I:

lr

l:

I

Ir

I

I

Iffiffi

rt

rf

rl

rl

rt

rt

rf

rl

rf

{

{

t{

tttJ

J

J

{

J

I

J

I

Page 34: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

.$q#'t'rm$*u;r$m, *

,i:. 4 llnnrt'a" cu miere,r 4 l ingur i u le i,., Lrn r5rg de culit de bicarbonat,,: , 1 pahar mare cu sifon (sau apd mineralS);r' {QQ g fiinat:i: Safe

t gem (de orice fel, dar sd nu fie prea moale)r,', 2 pliculele zahdr vanilat,t' 200 g nuci pisatei'l esenld de romr.r 150 g zahar pudra

: i3 l

l i : t

r i : l

ffiWW W m$ss

ffiffi#ffiffiffiffi ffiffi ffiffimw'mi !J

i i {

i i l {

i i : f

6 i {

: i {

I i i

Ei 3

i . j J

i i ! |

- r r j

Fr i J

ffiffi ffiffi ffiffiffiffi

i r i ; : r ' r i " i i r

Wr'mglftKwry.{* ;'*rymri . Freci mierea cu uleiul, pe care i l pui picdturd cu picdturd, saregi un v6rf de culi t de bicarbonat dizolvat in rom. Adaugi apaminerald gifaina c6t cuprinde pentru a obline o cocd potrivit demoale. . int inzi 4 foi. Fiecare foaie int insi o ungi cu gem, presarinucd micinatd amestecatd cu zahdr vanilat, apoi rulezi. Coci cele4 rulouri in tava unsd gi tapetat; cu fdin5, la foc potrivit, timpde 40 de minute. Cdnd s-au copt rulouri le, presari zahdr pudra,le laqi la rdcit gi apoi tai rulada fel ioare cam de 2 cm ldl ime.Seamdnd cu nitte melci. Este o rulada gustoasi, dar 9i s5l ioasa,datorit i nuci lor din compozil ie.

l iJ

E! J

t i t

r i j

t ! J

I i : i

f r J

t i Iy$,}

Page 35: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

?,tr

ffiffiwwwffiwm wwffiffiffiffiffiwl i . l

El : l

: ! r : l

r r i r l

*g#trwfrxw;tfrmrr:i 200 g morcovi cruzi raqi' , 200 ml ulei,r, 200 g zahdrI ' l l ingur. l l ; bicarbonatt 500-600 9 fiinatrt coaja de la 1 lSmdie rasa:irl 531'g

fr*"mqnr,mqtt;+;,:+t , Puifaina ?ntr-un castron mare. Faci o scobiturd la mij loc undepui morcovii dali prin rdzdtoarea mica, uleiul, zahdrul, bicarbo-natul dizolvat in zeama de la o l5m6ie gi adaugi gi coaja de la olSmaie ras5. Pui gi un praf de sare. Amesteci bine p6n5 obli i unaluat mai tare. f f , Adaugi la magina de tocat forma de biscuil i ; ipui aluatul in magind gi, astfel, formezi biscuil i de mdrimea dori-t5. Agezi biscuil i i intr-o tavd unsd cu ulei. Coci 25-30 de minute.Sunt sdnitosi sifoarte gustogi.

Dacd nu ai formd pentru magina de tocat, poli facebiscuil i i cu ajutorul formelor pe care le ai in cas5, darin acest caz, pentru a putea int inde aluatul, adaugi 5ipulini api in compozil ie.

r i r f

!ri, rl

igi r t

' : r'{lt: ':. ' i '

,.iiio,"r''".

a' l '

i"iiij

ffi,li: r":-r : :: i,: i.,,.,,

ili;:{:t i4ri:ii.tri

I i , i i I l , r ' t "

i r r ! l

Ei r f

E. {

E, {

l i i J

I rJ

l i r J

l: : J

|:r J

l : {

l i r t

EI J

l l , t

flr t

lii t

l ;J

l; .l

,@'h'w,itiii:*iT

rtrW.Y',uli'

t.'

Page 36: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffiwwwffiwffi ffiffi ffiffiffi.ffiW

Wwmqrnx w$s$mt$$*ff.$t$ $rmfuxx$ ;tlLl 200 g fdinai l i 200I unt

Pffiffi{H$$ w$xsmqtx$ $$fg$ $rmfuux$w;i i i 200 g fdinal i \ 3-4 l inguri sm6nt6ndlri;i 1 OUrii pulini sarett 1 lingurila olet

Wwsxtrss wwv*gx$awtuuwr* $q$ trwfuex$w;x 1 kg mererr:ir 3 linguri grigii scorligoarirr; 1 pl ic zahdr pudrd cu aromd de vanil ie sau zahir pudrdamestecat cu 1 pl iculel de zahar vanilat

ffiffi ffiffi' ' '

l:i1i:r"" .

t i . : . t . . . . , l

: i ' : : : : , l , l t

$l:$i ; f i l r r

E

E.

EI

Ei

E!

E1

fi

f r

fr

E!

f !

t r

f r

Er

Er

f i

t:

t;lr

f,

lr

ril ,

,l

'lI

a{

I

{

aI

{

I

I

I

I

I

t{

ttI

I

li

JI

ll

#w'wgffixmryw*,w$nsxxgms$ $ mrymrj ." Amestecifdina cu untul, frdm6nli bine gi dai deoparte.

Wrw6&tmw$$ m&s*mtss$ #f; wmm;f . Amestecifdina cu smAntAna, oul, un praf de sare qi 1 l inguritdde o1et. Frdm6nli bine ;i intinzi o foaie peste care intinzi cealal-td foaie, fdcutd cu unt. intinzi bine, rulezi gi imparli aluatul in 6par1i.

ffi wwg$twrye$ wxwp$mxrnxrffi #Wtrr*" Cureli merele, le razi gi le cSlegti cu zahir ;i scorgigoarS. intinzifiecare parte, pui grig, mere ;i rulezi. Pui bucSlile in cuptor. CAndsunt coapte, presari qtrudelul cu zahdr pudrd gi zahdr vanilat.

;r

.--d

:; '-t

Mills*^*- "

Page 37: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffiwrymryffiffiffi

, l lJ r-lrt i:tt:rW

i . l i l ' r r l i i i ' . '

Eirt

.E: l

E: rt

EI

Ei

E!

E!

El

Ei

Er

El

E:Erft

Cr

fr

C:

lr

I

ll

2

E

f

I

ffi

Wffiffi

.ffg$xrwtumx$m;i r 1 pahar vin albu 1 l ingurd unt* 1 l ingurd zahdrr i 6 l ingur i fd ina{i 4 0u;lll uP ptu;tur",li ulei pentru prdjiti i t 1 pl ic zah6r vani lat

Wrmryffiemryt* mrymrT, Pui la f iert vinul intr-o crati ld cu o l ingurd de unt. C6ndclocotegte, iei de pe foc gi adaugi repede fdina, amestec6ndcontinuu. Amesteci pAni se desprinde aluatul de pe crati !5 ; i serdce$te.f f i , AdaugizahdrulgigSlbenugur i le pe rdnd, un praf de sare gi , laurm5, albuguri le bdtute spumd. lei cu o l ingurd din compozil ie giprdjegti gogogile in ulei incins."S, Le scoli cu o spumierd gi, calde, le presari cu zahdr pudrdamestecat cu zahdr vanilat. Servegti gogogile calde.

t{$* r lrilr ,r?+r

rffi

Page 38: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

$g$qn"mfus'p{m;,t,: 2 mef€r ir 100 ml ulei, , r 100 mlapd receri. 1 lingurila praf de copt sau bicarbonat stins cu olet,::, 1 vdrf culit de sare

',,',, 200 g fSind

ffimwwffiwffiwffiffiffiffiffi.ffi

; i fr{"i i*r .r :-ri.: i trr

Wffiffi#ffiffiffi€lr :t

F: t f

=i rl

E: rt

ffinwg;mtmryc$ mry:,*;' t " Din faina, ulei , apd, praf de copt gisare faci un aluat, din careint inzi o foaie, pe care o lagi sd se odihneascd 15 minute. Spel imerele, le curel i de sAmburi gi la tai rondele, fdrd sd le curel i decoaj5. l t . int inzi aluatul gi faci rondele cu gura de la o cand. Pef iecare rondea de aluat pui o rondea de mdr gi acoperi cu al tdrondea de aluat. Lipegt i margini le bine, le pr6je5t i in ulei incins

5i, dupi ce le scol i , le pudrezi cu zahdr pudr5.

:i .l

: i f

:: l ! l

El

Ei

El

Er

Er

EI

E:

€i

Er

Er

E:

Er

11

E

F

Ej

rl

rf

1l

I

{

it

i0

rl

tI

I

I

I

I

,

tt

all1-{ i ' rw,,I turl it ,i I

illl':'il rl'1,',t'

" .1

ii .i t.,t ,"r r , ,

f{$

Page 39: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffiwffiwwwffi ffiwffiffimffiwwwwEi l

={

=: l

E:t

i #fHi t , t - ' ;

ffiffi. :1, ' l i : : l i t i t l ,

E:tE!J

EJ

EJ

E'

EJ

E

E

tr

t!

EtE

E

E

E

E

E

E

f

J

J

J i r r r . ,i i ' i ' ' '

=, i

J ;$rll

Jir

J

J

J

J

=|

tJ

I

\ffi*'mgft$lrxryc$ avfi nmHt*$ *rym:

' t . Pui drojdia sd se dizolve cu pulind api caldd 9i 1 l ingurd dezahdn Dupd ce a crescut maiaua, adaugi apa, uleiul, faina 9ifrdm6nli un aluat destul de tare, pe care-l int inzi cu sucitorul.CAnd este gata, il dai la frigider pentru 1 or5.

,ff r'wg,i$t+*lptt mxx$gr$ntf rl*t'ffi m-ffi;.:J. Cureli merele de coaj5, le dai pe rdzdtoare, le caleSti la foc micp6nd se inmoaie, adaugi zahdrul gi scorl igoara, apoi le iei de pefoc gi le la;i sd se rdceascS.

&.wmewfu $mn* r'r*$mt*r$*w mpm;l i , int inzifoi de aluat din care tai dreptunghiuri, presari gri5, puiumplutura la unul dintre capete ; i rulezi. Nu ungi tava cu ulei,ci o clSte5ti cu pulind apd rece, apoi agezi rulouri le 9i dai tava lacuptorul bine incins. Coapte 5i rdcite, le presari cu zahir pudriamestecat cu scorli5oard.

eie iW{fr i

ff'ffie ffi$%ffiff'ffi&#ffi# ffiWe&#ffi %#

ffmsugr{,$ w**,nwt tg$ tr*tur,1*m:1 cand apd mineralS

sau sifon' , , 1 canS ulei

$$m*,p'*r'** stmffi $tstlu;r'w il-t;f '{lrwfu s*{mrrr ' ,6-7 mere,; , 4 l ingur izahdr

,,,' 1 cubule! drojdie:rrr 1 lingurd zahar,r 400 g fdind

rr;: 2 l ingurigrig:,t; 1 praf de scorligoari

iilr:iilllii.i I 'r

I

. : . r i , , t : , ' ,

Page 40: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffiwrywffiwWffiffi wwmffiffiffiffi,ffiw#w#qkffiWWffifuffiW

"$g$ wrwtunw$m:r* 4 ouirrr 300 g zahdr:ir 200 ml uleir,,: 150 ml lapter, 500 g faini

irr 1 fiold esenld de romu 1 praf de sare,rr 100 g stafide

100 g miez de nucdl ' , c6te 1 l ingurd margarindgifaina pentru formd

w&#

ffiffi ffiffiffiffiw

=

s

-

=

s

!

E

EF

F

tsE

E

T

t

E

tsE

E

E

E

E

t

E

E

it

I

Irl

,l

rl

rf

rt

rf

tl

!il

rl{

il

ll

I

tttI

!l

t{

.l

:ri 1 plic praf de copt,ir, 2 linguri cacao

ffii$'i ): ir:t

ffi,W$$hqs{$

i:l,:j. llr-rii i i

, ' l

.l i:lii

l i i ru l r i . ; i r , ,

ti ,li ', ''):,i...., ,..

i : i ' i I r ' r ,

ffix.mg*$mryufrmrym;'n. Mdrunlett i miezul de nucd folosind un cutit . Separi albuSuri lede gdlbenuguri. Mixezi gSlbenu;uri le cu 150 g zahdr, uleiul,laptele gi esenla, apoi adaugi treptat stafidele ;i fdina cernutdimpreund cu praful de copt 5i cacaua. BaIi albuguri le spumd cusarea gi restul de zahdr ;i incorporezi bezeaua in compoziiie,amestecand u5or, de jos in sus. Adaugi nucile.t, Ungi cu margarind qi tapetezi cu fdina o formd circularS, cugaurd la mij loc, speciala pentru guguluf. Torni compozil ia 9i cociguguluful la foc mij lociu, t imp de 40-50 de minute.S. C6nd s-a rdcit, scoli guguluful din formi gi i l tai in fel i i groasede 2 cm. i l pol i acoperi cu cremd de vanil ie sau cu glazurd deciocolatd albd.

ffitr

Page 41: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

$$d F' l

ffif f i *w

ffiffiWffiffiffiffiffiffi

fiffi: ,1. ; , i i i i l i . r l i r :

i:-l -l

l= f P

'ffq$ tr:w*iluux$wr

rrr 600-700 g fdind,,,1 1 l inguri ld sare::::i 1 0u

, ,r 350 ml ulei,ri dpd sau lapterr, 100 gzahdr pudrd vanilat

: : r I

.a li= rl

i:: !l

i: !t

:l

t f r , r

t

. ' i i r : : j Ji l t- :r . i r . . :" l l r

fl$$I$i i i j r i : i t i , r l , ,

i:r I

intrt ll

Wrmgr$tunrytfr mryn;tr, Cerni fdina intr-un castron, iar in mij loc faci o ad6nciturd incare pui sarea, oul, 3 l inguri ulei 5i apd caldu!5 sau lapte cdtcuprinde pentru un aluat potrivit de tare, pe care i l frdm6nlipAna c6nd nu se mai l ipegte de maini.,il. imparli aluatul in 6 cocule. intinzi fiecare bucatd cu sucitorul

5i o ungi cu un strat f in de ulei. La5i aluatul si se odihneascd peplangeta t imp de 15-20 de minute.,,#," intinzi pe masd un gervet curat gi il presari cu fdin5. Presezialuatul int6i cu dosul palmelor, apoi, rapid 5i utor, cu degetele,de jur- imprejur, pAnd cdnd aluatultrece de margini le meseigisesubliaza asemenea foii de !igar5. StropeSti foaia cu ulei.ai,. Tai in jumdtate foile astfel pregatite. Rulezi fiecare jumdtate,apoi rdsucegti ruloul sub forma unui oval cu gaurd la mij loc.Procedeziastfel cu tot aluatul.S. Pri jegti intorsuri le (rditagele)in baie de ulei, pe ambele pdr1i.Le consumi presdrate cu zahdr pudra vanilat.

El l

E{EtEtEttstE'

E! l

t i t

E {b-

Page 42: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

$unnmnmfr nnxrilti,titrnhuie::e t kg fdini+ 300 gzahdr#+ 6 oua=* 100 g drojdie+ 1 l inguri ld sare

t i 45 minute

Pregitngti aga:1. Dintr-o ceagci de lapte, 1 l inguri !5 de zahir 5i drojdie faci

o maia gi o lagi 10 minute sd creascd. ln laptele cald r imas

dizolvi zahirul 5i pui 5 oud bdtute cu sare. Amesteci maiaua cu

compozi l ia de lapte, apoi adaugifdina gi mirodeni i le. ?. Fram6nl i

aluatul, incorporezi treptat margarina Delma pentru copt 5i gatit

topi td gi f ram6nl i p6nd se dezl ipeSte de mdini . Lagi la crescut,

acoperit, in loc cdldu!, apoi formezi sulurile de cozonac pe

care le umpl i cu cacao, rahat, staf ide sau nucd, dupd dorinlS' in

aceastd compozi l ie adaugi 1 albu; 9i 2 l inguri de zahir .3. Agezi

cozonaci i in tav5, i i ungi cu 1 gdlbenug batut gi i i dai la cuptor

pentru 1 ord. ii lagi sd se rdceascd in aceeagi incdpere.

Pentru a scoate cozonacii mai uSor din tavd, poli folosi

hdrtie de copt pentru tapetat tivile.Cozonacii cresc mai ugor daci incilzeSti pulin tdvile ina-

inte de a Pune aluatul .inci lze;te cuptorul t imp de 15 minute, inainte de apune cozonacii gi, cAnd i i coci, aproape de f inal, agezi incuptor o tavi cu apd ca sd se rumeneascd frumos.Alege fdind de bund calitate, pe care o cerni de 2-3 oripentru aerisire (inglobeazd aer cdt mai mult care ajutdla cre5tere). Adaugd sare numai in gdlbenuquri, nu ; i ladrojdie. SaratS, drojdia nu mai cregte.Cdt cregte aluatul, il acoperi intotdeauna cu o p6nzd, casa evili si se formeze curenli de aer'

ry" 25O ml margarind Delmapentru copt $i getit topiter-* circa 300 ml lapte# 4 f inguricacao re 250 g nucd=+ 2 linguri zahdr ." mirodenii

Ei|

gI

5trJ{

={

z,{=J

E{

Eq

E{

Eg

E, t

El '

Etj

El t

ts{rE{

E 'll

ffiME bucd

=.1

E, {

r4Arf

ts, tl

Er i]

#ff

21 ie i i ora

86

Page 43: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

@ffiwmmffiffiffimnmt#ffiwffiffiffiffiffiftiwehnli*;ai t kg fdind43 500 ml lapterF; 8 ouer+ 300 g miez de nucde 100 g stafide

40 g DRoJDIE USCATADR. OETKER.rr': 100 g unt* 200 ml ulei

Pregfrtegti aga:" l . Amesteci drojdia cu 1 00 g fdind, pulin zahdr 9i o cani de laptecald. Frdm6nli bine gi laSi aluatul la crescut. Dizolvi zahdrul 9izahirul vanil inat in 250 ml lapte cald.2. Fdina, g5lbenu5uri le, maiaua, sarea 5i laptele ci lduj r imas lefrdmAnli gi adaugi uleiul, pul in c6te pu1in, apoi lagi la crescut.3. Pui stafidele la inmuiat in puqin rom. Bali 5 albuSuri spumdtare cu jumdtate din zahdrul pudra amestecat cu cacaua, apopui stafidele, romul gi nuca. Din aluat int inzi o foaie de 2-3 cmgrosime, pui umplutura, rulezi 5i o aSeziintr-o formd unsd cu untgi tapetatd cu fain5.4" Mai lagi la crescut circa 20 de minute. Ungi cozonacul cu ou,presari zahar gi coci la 120 de grade C circa 15 minute 5i apoiinca 30 de minute la 150 de grade C.

Aluatul trebuie frdm6ntat la cdldurd, intr-un singur sens,iar pentru a cre$te mult, fr6m6nli pAnd c6nd acesta sedesprinde de pe maini gi incep sd se formeze bule deaer.

i:',1:.:,,,:

;,t l:.j14

ii*fi{jE, ' t i :' . " , , t t , i i

.ti,ii,

#{F:i4ffi?i;i;!lr,:,,t

,

,#ttI

ffit t \g. l

Fj 300 g zahdrrU 30 9 ZAHAR PUDRADR. OETKER="i2 st iclule ESENTA DE ROMDR. OETKER;a 50 g cacao+ 2 pl icuri ZAHAR vANILINATDR. OETKER#5gsare

45 minule:

E

:-

E

E

E==

E

cE

E

E

E

F

E

E

tsE

E

E

E

E

E

E

F

12 por! i i 1 or5

ss

I

:l

t,

I

I

I

!l

,t,tl

I

!t

t4

{

I

ttI

I

!l

tt.f

l l . ,i

......,..,ti it'

Page 44: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

$mumllffiftrtret mrfrilmrilFemtru aluatfti trebuie:r=..E 500g faind *200 ml lapte #40g drojdie + 150 gzahdr'#2ouA * 1/2l inguri ld sare ' tr75 g unt # 3 l inguricacaor,: 2 linguri ulei pentru tavd i+': 1 gdlbenug pentru uns cozonacul

Fsntru unnpluturfr igi truhuie::* 2 albuquri # 100 g zahar '# 400 g nuci mdcinater+ 5l inguricacao ir.r 50 ml lapte aa 1/2fiold esen!5 de rom

1 cozonac 2 h ute te

Pregfrteryti aluatul apa:l . Din drojdie, 1 l inguri ld zahdr, l l ingura faina gi 100 ml laptecdldu!, prepari maiaua pe care o la; i sd dospeascd 20 de minu-te. in fdina cernutS, pui maiaua, gSlbenuquri le frecate cu sarea,albuquri le batute spumd gi laptele indulcit cu zahdrul. Frimanlialuatul addugdnd treptat untul topit. Colorezi 1/2 din aluat adi-ugdnd cacaua gi omogenizezi. Lagi cele doud bucdli de aluat s6dospeascd la cald, t imp de 1 ora.

Pregfrtegti umplutura aga;2. Bali albuguri le spumd cu zahdrul. Adaugi treptat cacaua,nucile, esenla gi laptele, amestec6nd ugor, de jos in sus.3. Pe plangeta unsd cu ulei, int inzi aluaturi le in doua dreptun-ghiuri groase de 1 cm, pe care repart izezi umpluturd. i l suprapuipe cel maro peste cel alb gi le rulezi impreunS.l$. La5i cozonacul la dospit t imp de 30 de minute, in tava unsd. i lungi cu galbenug ; i i l coci t imp de 50 de minute, la foc mij lociu,in cuptorul preincalzit.

Fl al

E, rf

Ert

Ei

El

E

rl

r l

r l

i l

ffi13 le i

ffi5{l minu

ffi30 min

E

E

F

F

E

E

E

E

E

E

F

E

E

tstsE

E

J

##i

-i

Page 45: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

rl

rl

rl

{

{

rl

!l

:l

{

-l

$unnffifrffidumffi$$ffii,ti trebuie:+ 1 kg fdind++,6 oud + 2 gdlbenuguri1E250 ml uleisau untiEE 550 g zahdr =# 45 g drojdie "; 500 ml lapte e 2 fiole esenlede rom # 100 g stafide r:;250 g nucd mdcinatd F 1 portocal;;r+ 1 l5m6ie tr 1 esenli de vanilie ce 1 lingurd cacao'+. 1/2lingurild zahdr pudrd i'n sare

26 iei ? cr:zonnci 2 ore 1 nr&

Prngfrteqti aga:t , Cerni fdina gi dai un sfert deoparte. Fierbi 300 ml lapte gi, cAndclocotegte, opareqti pe r6nd c6te o l ingurd de faini turndndpeste ea cAte 1-2 l inguri de lapte clocotit . C6nd ai opdrit sfer-tul de fdin5, amesteci gi o lagi la racit. Freci drojdia cu 1 l ingurdde zahir tos pdna devine ca o past5, o pui peste opdreala defdind, amesteci 9i lagi maiaua sa creascd intr-un loc cald. ?. Freci6 gdlbenuguri cu 400 g zahdr p6na devin ca o cremd albd 5i leadaugiin maiaua crescutd. Bali compozil ia cu o l ingurd de lemn,adaugi aromele, coaja rasi de portocale gi l6m6ie gi amesteci.incorporezi fdina in aceastd compozifie, pui 9i laptele rdmas,inc6lzit gi un praf de sare. Obli i o cocd moale pe care o bali del ighean t imp de 30 de minute. O impdturegti apoi gi o frdm6n!i,punAnd treptat uleiul cald. Acoperi aluatul cu un prosop curatgi- l lagi si creascd p6nd igi dubleazd volumul. S, Pregite5ti cremaaga: Lagi stafidele sd se inmoaie in apa caldi amestecatd cu 1esen!5 de rom, t imp de 30 de minute. Bali albuguri le spumicu zahirul rdmas si cacaua, pui esenla de rom, nuca mdcinatS,stafidele inmuiate, vanil ia gi amesteci. Dupd ce a crescut aluatul,il imparli in 4 pdrti din care intinzi 4 foi. Pui pe fiecare foaie 1/4din umpluturd gi rulezi. infSgori apoi suluri le doud cAte doud gile agezi in tivile unse cu ulei. lt" Lagi cozonacii la crescut paniigi dubleaza volumul, apoi i i ungi cu gi lbenu;uri le rdmase fre-cate cu zahdrul pudra. i i decorezi cu jumatal i de nuci gi i i dai lacuptor.

E!l

l,:. 1l

!: :l

#r !l

=! l

=r l

Et tl

Erf

Er l

Ert

Ftt

Erl

Erf

Er l

E

tsE

ED

E

E

E

E

26 ie i

gg

Page 46: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

finnnmffio trndiltilnmnlnilsnmilmm

Pentru aluat fti trehilie::+:; 500 g fdind+a 75 g zahdrct; 1 praf de sare;e 100 g unt

Fsr*tru dennriXl trnfuuie:ru 100 g migdalere 50 g zahar pudrd

20 minute 40 mirrLrte

fnegfrtegti arym:'1" Din drojdie gi pul in5 apd faci o maia pe care o lagi put in sacreascd gi , apoi adaugi ingredientele unul dupd al tul , ajutAndu-te la amestecat de lapte c5ldu1, ca si-1i iasd un aluat elast ic. Dinc6nd in cand i l i mai pui un pic de faind pe m6ini .2. La; i aluatul sa creascd la cald. Ungi bine cu unt o formi(preferabil de teracotd sau de lut) gi, pe fundul ei, in fiecare

;5n!ule1 (in acest caz este vorba de forme speciale pentrucozonacul alsacian, asemdnitoare cu cele din imagine), atezicAte o migdald sau alternativ, cAte o migdalS si o stafida.3" Lagi din nou sd creasci in form5, nivelezi aluatul ; i in lStur isurplusul, astfel inc6t sa-1i iasa un cozondcel drept. Dai formelela cuptor, bine incalzi t in prealabi l . CAnd e gata, presari f iecarecozondcel cu zahdr pudra.

i : r f

: : r f

: l r t

a:r f

: i r f

: l r l

: i r t

i r r f

: ,1

r* 2 oud+,+ 150 g stafide+:1/4l lapte# 20 g drojdie

: t t

=t r l

: t l

. r r f

! r r l

=t r l

: i ! l

: t r f

: r ! l

Er ! l

: i l

E!l

E!0

€! l

Erf

ffi4 port i i

ffi20 le i

94

Page 47: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffimmmnnffiffi mrdmilmnnm$ffiFentru ailuat igfr trsftuie;=+ 1 k9 fdina r+ 6 gilbenuguri.* 250 g zahdr -4 60 g drojdie# 750 ml lapte FE 150 g iaurt 74 2 plicuri zahdr vanilat # 1 esen!;rom +i! 150 g unt + 150 ml ulei e 1 l inguri ld zahdr pudra+ coaja rasi de lSmAie

Fsrttr$ umplutunfr l1i trehuie:w200 g mac # 100 ml lapte e 200 g zahir +; 1 l inguri ld coaji rasdde ldmdie # ' l esenld de rom # 1 pl ic zahdr vanilat 4 2 albuguribdtute spumd

25 ler 2 cozanaci

Prugdtmryti aluatul aga:1. Pregdtegti toate ingredientele de cu seard gi le lagi sd stea latemperatura camerei pdna a doua zi. Numai gSlbenuguri le lepresari cu sare gi le dai la fr igider. A doua zi cerni fdina gi, din250 g fain5, 300 ml lapte caldul, drojdie 9i 1 l inguri ld de zahar,pregategti o plamadeald pe care o la; i sd creascd. Dupd ce a dos-pit, o amesteci cu restul de fdina, pdnd la 1 kg, cu gdlbenuguri le,apoi incorporezi, pe rAnd, aromele, zahdrul, laptele c6ldu!,iaurtul, untul topit gi uleiul la temperatura camerei. Trebuie sdfrdmAnfi aluatul incet, t imp de 1 or5. i l presari apoi cu fdina, i lacoperi cu un prosop cald gi i l lagi la crescut aproximativ 2 ore.

Fregiteqti umplutura aga;?. Fierbi macul cu laptele gi zahSrul p6nd se leagd gi se inmoaie.Dai crema oblinutA deoparte, o lagi la rdcit, apoiincorporezicoajarasd de l5mAie, vanilia, esenla de rom ;i, la sf6rgit, albugurile bitutespum5. Dupd ce a crescut aluatul, il imparli in dou5, intinzi fiecarebucat6, pui 1/2 din crema de mac qi rulezi. Asezi cozonacii in tdvileunse cu grdsime;itapetate cu faind gi i i ungi cu galbenug ameste-cat cu zaharul pudrd gi cu 1 lingurili de ulei. ii dai la cuptor pentruo or5. in primele 15 minute ii coci la foc domol, apoi 10 minute lafoc tare gi inca 35 de minute, la foc potrivit. Dupd ce s-au copt, lagicozonaciiin forme p6nd se rdcesc, apoiii scofi.

i i i t l

i l ] ! l

: I ! l

t t ! l

: : f l

t1! l

: r ! l

: i r !

l r r l

ffi1 orf,

ffi3 ore

I

!

I

I

I

i '

.

Ar

l lt ,

! l

I l l

F l

-

F

E;

F,

)4

r ! l

t r l

r ! t

, ! l

t ! l

fi=dfi

ttM

I

!l

{

t{

I

!l

i

3rfss s7

Page 48: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

$unonffiirniluutculnrilPnntru aluatfti trehuie:+* Z kg fdind# 1 | lapte* 12 l ingur i p l inecu v6rf de zahdr#6+2oue

Fentru umplilrure i[i trehuie:ffi 500 g nuci mdcinatdi4 3 albutur i

I:#$; : . ;1:i, il j

flifi

s 25O ml uleie 1/4 pachet (mare)de drojdieH sarea 3 l ingur icacao

.* 4 l ingur izahdr pudrd

r{

sr{: l {

t ; r !

; IJ

: {

: ;J

: ;3

=,{

=,J

: IJ

: l {

! r {

: IJ

: l {

=J

=rJ

: ;J

ffi540m4 cozonaci 1 or inute 50 minute

Pregitegti aluatul aga:1. Amesteci bine zahdrul cu 6 ou5, uleiul 9i laptele cdldu!e, unpraf de sare gidrojdia mdrunli ta gi la; iapoicompozil ia la dospit,p6nd incepe sd facd bagici. imparli apoi compozilia in 2 ;i puifiecare parte in alt vas. intr-unul din vase pui cacaua, adaugi 1kg de faind, cand cu cand gi frdm6nli un aluat mai moale. Adaugitreptat fdina rdmasd in compozil ia dospit i din celdlalt vas 9ifrdm6nli p6nd nu se mai l ipegte aluatul de m6ini. Lagi ; i aluatulsimplu, gi pe cel cu cacao la dospit pentru 1 ore.

Pregfrtegti umplutura aga:2. Bali spumd albuguri le cu zahdrul, adaugi treptat nuca 5iomogenizezi compozil ia. Dupd ce au crescut aluaturi le din cele2 vase, il imparli pe fiecare in alte 4 pdr1i, din care intinzi c6te1 foaie. Vei obline 4 foi albe gi 4 foi cu cacao. Peste o foaie albdintinzi 3 l inguri din compozil ia de nuci, agezi peste ea o foaiecu cacao gi rulezi. Pui cozonacul oblinut intr-o tavd unsd cu uleigi tapetatd cu f6ind gi apoi faci al doilea cozonac. Peste o foaiemaro int inzi 3 l inguri de compozil ie de nuci, agezi o foaie albd,rulezi gi pui cozonacul intr-o tav5. Procedezi la fel 9i pentruceilalli 2 cozonaci. Dupd ce i-ai agezat pe togi in tdvi, ii ungi cu unou bdtut 9i ii coci la foc potrivit timp de 45-50 de minute.

i rJ

:J

3-"

a'J!J

F'

F.f

25,5 ie i

gs

Page 49: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

$nunltnffi$unllffiEtl

gt l

t : l

$entru aluatili trnhuie:* 400 g faina=e 2 gSlbenuguriEB0guntiE 1/4 | lapte

Pentru umplutur$ Tgi trehuie:"{q 40O g macFe 250 g zahirm 1 galbenug++ 2 l inguri lapte

45 minute

Frmgfrterytl nfuatnl! arya:' [ . Amesteci drojdia cu 1 l inguri ld de zahdr,3l inguri de lapte,2 l inguri faina 9i lagi la crescut. Fdina rdmasd o amesteci cugdlbenuguri le, laptele cSldu! rdmas, zahdrul, coaja de lam6ie 5iadaugi gi maiaua crescutd. Frimanli bine, apoi adaugi treptatuntul cSldu!, frdmAnli in continuare pAnS nu se mai l ipegtealuatul de vas si- l lagi apoi si creascd la cald.

flrmg*tmryti mmPtrutrnre ags:2, Pui la f iert apa cu zahdrul 9i, dupd 10 minute, adaugi maculmdcinat. La5i pe foc totul inci 15 minute, dar, ai gri jd, saamesteci mereu ca sd nu se lipeascd. O iei de pe foc, adaugicoaja rasd de lSmAie 5i dai compozilia la rece. Dupd ce a crescutaluatul, int inzi o foaie, pui umplutura, rulezi 9i agezi cozonaculintr-o tavd unsd cu ulei. i l lagi sa creasci 15 minute, apoi ungicozonacul cu gdlbenuSul amestecat cu lapte 5i- l dai la cuptorpentru 45 de minute.

E!l

E! l

=r l

t

F,

F

=

=

!r

!

ts

t

E'F

E

Ets

tst=

E

E

rt

rf

rl

/

I .

rt

!l

!l

!l

!l

! l

!l

!l

!l

j

s!l

rf

!l

-l

ffi1 or5

W.

I bucatdffii3 le i

jffi,,,

ffiitii

i iRI

ii

#f+fiftf;=1ij#

#+xi#

r;i 2O g drojdie'+.e 40 gzahdr+ 1 lingurild coajd raside l5m6ie

= 600 ml apa+ 1 lingurild coajd raside ldmaie

tBlflm{}

Page 50: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

=11

Etl ,* '@FmwnftmmfurffinxffiffiSelltrru afiuatftltrsh$is;: t l 150 g fdina + 1 l inguri lS rasa PRAF DE COPT DR. OETKER'=."75 gzah6r * 1 pl ic ZAHARVANILINAT DR. OETKER + pulin5sare +'r 1 ou ;e 100 g unt sau margarinS

Pmmtnu ump[*ltur$TnE trehruim;+;750 g branzd dulce +r t plic irurARlToR PENTRU pnAltrUntCu gRANzA +;200 ml lapte + 150 g zahar pudra :E1J 6Lri

I r 40 nrrnute

Fnmg$tmry*fr m[ruatulH mrym:1. Amesteci fdina cu praful de copt, adaugi zahdrul, zahdrul vani-l inat, sarea, oul 5i untul sau margarina. Amesteci bine ingredien-tele cu mixerul, pentru inceput la vitezd mic5, iar apoi la vitezdmaximd, p6nd obli i un aluat f in. Pe masa de lucru, presdrati cufdin5, mai framAnli pul in aluatul (dacd aluatul se l ipe5te, i l puicAteva minute la rece, inveli t in fol ie de aluminiu).2,int inzi 2/3 din aluat pe o tavi rotundS, cu diametrul 28 cm,unsd cu grdsime. Restul de aluat i l frdm6nli 5i formezi un rulou.Ruloul de aluat i l pui pe perel i i tdvi i , ca o bandd inalta de maxim3 cm. inlepi aluatul de mai multe ori cu furculi la 5i i l dai la coptin cuptorul preincdlzit , t imp de 10 minute.

Frcgfrteptfr umpilutura s$s:3, Amesteci cu mixerul toate ingredientele aproximativ 30 desecunde la treapta 1 5i apoit imp de 3 minute la treapta 3.4. Pui compozilia oblinut5 peste blat 9i mai dai tava la cuptorpentru inci 70 de minute. Dupd ce s-a copt, deschizi u5a cupto-rului gi lagi sd se rSceascd pasca in tavi circa 20 de minute.

E!l

E! l

E! l

Erl

Er l

6,;Mrtw*o nffi '

sW

: , :iii!i':I. ' . i

ffi"tuffi.5 bucS

ffi8i l rninutc

T

I=F

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

r l

r l

rl

! l

rl

rf

rt

rl

rl

!f

{

{

:0

!l

!0

{

-f

"}'."J

tN

/

"s,

iui

/s@ q

W , .qurw,,r

Dacd doregti, in crema de br6nza poli adauga 300 g de

stafide. Poli coace pasca cu brAnzd intr-o formd de coptcu diametrul de 26 cm, dar atunci t impul de coacere seprelungegte cu 5-10 minute.

il'&,*

tr8 lei

t02

#9#,m ffi

Page 51: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

it

i$nmmffi mm g$nxnxrffi ryt wtmftdm{

i FemtntlaluatT{itrehuier1 =1 paharf i in l +. :2 l ingur icacaoj ;. 'l /2 pahar zahir pudrd =;' 1 plic zahir vanilat

1 ou 1 pahar lapte100 g margarini 1 pl ic praf de copt

' . ' i

i Pelttrlturmpf;utur$?,tltruhmie:i .' 500 g br6nzi de vaci ::,"; 1 plic zahdr vanilat.i ;, 2 ou; 1+ coaja rasd de la 1 l5mdie'. ' 1 pahar zahar pudr6 =: 2 l inguri fdini

80 g unt 100 g stafidei: Fentrru$anur5fqitrebuie:

i ' 4 l ingurizahdr i+ 1 l ingurd nucd de cocos

-: 1 l ingurd cacao pentru ornati '

,tt: t:.1.

45 minuteffi

40 minute

i r l

=: l

r : l

3C

={

id

; t

J

trJ

" *i',:,,

#,r.t:i':.l..i.'ij

i#

{:ji#;:,::E.#

Freg$terytfr aluatu[ aga;t . Freci margarina cu oul 9i cu zahirul, adaugi fdina, cacaua,praful de copt st ins cu zeamd de lSmAie, zahdrul vanilat gilaptele treptat (atAt cAt se oblii un aluat de consistenla celui dechec).

Fneg*teqti umpluturil sgfi:2" Freci untul cu gdlbenuguri le gi cu zahdrul, adaugi branza (datdprin sitd), faina gi mirodenii le. La f inal, adaugi albuguri le bitutespumi 5i stafidele. Ungi tava cu ulei gi o tapetezi cu fdin5. Pui3/4 din aluat gi dai la cuptor pAnd se intaregte. Pui gi crema debrlnzd, apoi restul de aluat gi dai din nou la cuptor.

Freg*tugti g{arura arya;3. Fierbi toate ingredientele, iar cAnd pasca s-a rdcit, torniglazura, o intinzi cu un culit gi, daci doregti, poli decora cu nucdde cocos.

aj

3t

i t

=3

=rJ

; t

! r j

: rJ l

: rJ

: :J

: t l

i ,J

r04:Jt rWH

ffii0 por{ i i

ffi19 le i

i . l r05

Page 52: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffimmmffi nump$unmffi ffin$ furffinnxffi=t

=f

=:t

dn hurdnlflgitrmhuie:+ 400 g fdinSt;. 70 9 unt+ 1 cub drojdie= 300 gzahdrIij: 5 ouA + 2 galbenuguri= t00 g stafide

+-=i 3 pliculete zahdr vanilat+ 1 esenti de romrr=. 350 g br6nza de vaci:t ; 100 g br6nzi de burdufz: 2-3 l inguri grig+:300 ml lapte

r.r tl

=rl

=r l

=r l

=r l

=r l

=tt

- ! tE!l

r= ll

ffi?2l* i

'ffi2 are

30 minute

-ia.#{.!{++j'.it 3"':n

+{ffii:o50 mrnr: te

EO

=!t

={

t={

stE{

. l

E: I

EI

F)

Fd

i

Sregftterytfr arya;T. Faci mai intAi o maia din drojdie, fdind, 1 l inguriqd de zahdrgi 100 ml lapte cdldu!, pe care o la; i apoi sd creascS. O adaugiapoi peste faina gi incepi sa frdmAnli aluatul, punAnd pe rAnd 4ou5, 1 50 g zahdr, zahirul vanilat gi untul incdlzit . C6nd aluatul sedezlipe;te de vas, il acoperi cu un Stergar curat gi lagi si creascila loc maicald t imp de 2-3 ore.3. P6nd cregte aluatul, pregdtegtiumplutura: f ierbi grigul cu laptele rdmas, iar separat, lagi stafidelesd se inmoaie intr-o cani de apd cald5. Fa16milezi br6nza de vaci9i de burduf, apoi le amesteci cu zahirul rdmas, stafidele scurse,romul, gSlbenu;uri le, grigulf iert; i 2 l inguri de f i ind. 3. Dupa cea crescut aluatul, opregti o bucatS, apoi il intinzi intr-o foaie de2-3 cm grosime. Tapetezi cu ea o formd rotunda sau o cratildunsd cu margarind gi puitoatd umplutura. Formezi apoi dintr-obucatd din aluatul rSmas un sul pe care-l agezi in tavi, de jur-tmprejurul pdgti i . Mai faci incd 2 suluri mai mici, pe care le ageziin cruce peste umpluturi. 4" Ungi apoi pasca cu oul rdmas gi odai la cuptor pentru 45-50 de minute. Lagi pasca sd se rdceasciin forma, apoi o scogi pe un platou ;i o pudrezi cu zahdr.

7-8 port i i

{sffi ji

Page 53: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

ffimwmffi ww fuwffimwffi ffiw wmmffiffi mruqr'ru milmmt &H Hrwhnsilw:,", 100 g margarind sau unt ,. 200 9 fiind ,r' 80 g zahar. 3 95lbenuguri ::., 1 ceagcd sm6nt6nd :':: un pic de drojdie-: sare ,'., 1 plic zahdr vanilat

f mffi trff urrrup$uutnrr* n'q$ trmfu utf m;r:: 1 kg brdnza de vaci ,' 100 9 unt .,. ' ' 10 gdlbenu;uri:;i 200 g smAnt6ni ,:- 150- 250 g zahdr (dupa gust) .. ' ' 150 g sta-fide ,.. o mAnS de faind ., 1-2 fiole de esen!5 rom :::j 1 plic zaharvanilat ,' 1 praf de sare

ffmffitrs$ ffr mm$ ?q$ qm'mHpmfr m:; . 1 ou pt uns posca .,, , 100 g zahdr: ' , '3 l inguri ulei

I I

al

! ) t

if

:l

:l

:l

{

: l

rl

:l

:f

{

4

trl{

4j

ttt{

J

:f

I

trJ

a

a

iL

.=.

{:ffi* i i * i

| ;; .,,, ,,,

. . ' . l1l i pnrf i i

'={ffi5i l nrrr iuts

ffi;]C] rrrir i i l iq:

:

-a

-_a

a=

!

;

i

.

j

;

i

=

-s s?*a igqdff i i

ffi rm6ffi wme$ mfr nxmtnn$ mrym:3. inmoi drojdia in apa caldu!d, cerni fdina, f reci gdlbenusuri le cuzahdrul 5i adaugi untul topi t gi sm6nt6na. Adaugi zahdrul vani-lat gi f rdm6nl i pana se omogenizeazd bine. imparl i a luatul in 2bucafi. Faci o foaie sublire pe fundul formei de copt, de preferatrotundS. Cea de-a doua parte de aluat o imparl i in 3 bucal i lungipe care le implete;t i in 3 gi agezi implet i tura in tavd, in jurul foi icare e deja in tavd, pe marginea tdvi i .

ffi r wg;$twrytH mampfl wxtumrffi ffi gffi *tr" 1 kg brdnza proaspdti de vaci o amesteci cu unt p6ni rezultio crem5. Bal i bine gSlbenuguri le cu zahirul , cu zahdrul vani lat ,adaugi sm6ntAna, esenla de rom, staf idele gi sarea. Amesteci cufdina pAnd se omogenizeazd. Agezi crema de br6nzd peste alua-tul din tav5. Ai gr i jd sd nu dai peste aluatul implet i t de pe margi-ne. Dupd ce pui qi crema de brAnzd, ungi pasca deasupra cu unou gi o dai la cuptorul bine incins pentru 25-30 minute.S, Scoli pasca din cuptor gi o ungi cu un sirop pe care il faci din apdgizahdr. Ungi pasca gi cu ulei gi o lagi sd se rdceascd. Pofi combinasiropul de zahir cu uleiul. Acoperi cu un prosop curat. Aceastdpasc5 este ca o prSjituri foarte find, pufoasd ti gustoas5.

*fui.*,, . if

{{}s

Page 54: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

zII;1,1I,l:I

i?I;1i

;

ii

Ij

l

)t

i i

Wmwmffi mnn nfrmmmilmuffiPenltr* almatil[ trehule:::; 1 kg fdina "s 250 g zahitr r+; 1 50 g unt t; 50 g drojdie+ 400 ml lapte i+ 6 galbenuSuri :e 1 l inguri ld sare z+ 1 albugpentru uns r+ cdte 1 fiola esen1i de rom 9i vanilie =': 50 ml uleipentru formi

Psrttrae ntxmpfiutur$rtE wmhufr e:,;: 2OO g ciocolatd de menaj lr.: 100 g cacao i+: 100 g zahdr

:i,: cAte 30 g fiini qi amidon :,:.. B oui :; 1 fiolS esenld de vanilie

;,,,, 30 ml lapte ;:i- 200 g unt + 200 migdale;,:r g0 g smdntAni

9**.,lq

!il'

--

rf

: r f

: r f

arf

-: lf

=rl

: r l

: r l

ar l

ar!

: r l

=r l

: r f

: r l

=r l

ar l

ar l

: .1

ar l

! {

: r t

: { ti . l

i . l

! i ? ar*i.5 minut*.'

Fnmg#{wryt$ mfr nnatru$ mrym:"[* Cerni fdina intr-un castron, iar in mijloc faci o adAnciturd

in care pui gdlbenuguri le frecate cu zaharul , sarea 9i drojdia

dizolvate in laptele cdldu!. Adaugi esenlele 9i f ramAnl i aluatul

cu mdinile unse cu unt topit, in acest fel incorporend intreaga

cant i tate. Lagi aluatul la dospit , la cald, t imp de 1 ord.

Fregffitmrytt umnPllntrurfi ff $e:2. Mixezi pe bain-marie oudle cu zahdrul, ciocolata topitd,laptele, fdina, amidonul, cacaua 9i mirodenii le. Amesteci cu ol ingurd de lemn, pdnd c6nd compozil ia se ingroagd. CAnd cremas-a rdcorit, incorporezi smAntAna 5i untul.3. Ungi cu ulei doud forme cu diametrul de 1B cm. int inzi aluatulin strat de 7-8 mm. Tapetezi cu el baza 9i perelii formelor, iarpe margini decorezi cu aluat impletit. Repartizezi in mijlocumplutura ;i presari 3/4 din migdalele mdrunlite.4. Ungi aluatul cu albug batut ; i presari fel i i le de migdale.Introduci pasca la cuptor, la foc mijlociu, pentru 40-50 deminute.

l,Xh'

,,:r t,ii;i::'j

'

t;#r*++rfi

t:, !;:::.]

*, ;

I

t10

ffi6 p*rt

ffi4rl lei

'ffiSfi rninu{e

i l l

Page 55: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

$nnm* $[m milnumt frn$ffi$frrr ffifr$ffimrpnnlm

Femtru aluat?9fr trehuie:r=265 g fdina lE 150 g unt r,e 2 gdlbenuguri+ 20O g zahdr pudrd '?.8 1 praf de sarere cdte 1 l ingurd margarina Sifdina pentru formd

Fsntru umpluturiili trehuie:+ 500 g br6nzd dulce +; 300I mascarpone t+ 9 oud+: 100 g stafide re 1 fiola esen1d de rom +. 20O g zahdr;e 4 l inguri grig .*+ 100 g migdale

t orf i 15 n- l inute 45 minute

Prugfrtegtl apa:1. Freci spumi 125 g unt moale cu zahirul. Adaugi treptatgdlbenuguri le frecate cu sarea, apoi 250 g fdind cernutS. Frdm6nliun aluat pe care i l int inzi pe plangeta, in strat de 5-6 mm. Ungi cu

untul rdmas qi presari cu faina o formd detaSabil5 cu diametrulde 25 cm. Tapetezi cu aluat baza gi perelii formei.2. Pentru umpluturS, pui stafidele la inmuiat in esenla de rom 9iapd cdldu!5 cdt sa le acopere. Separi albuquri le de galbenuguri le

a B oud. Amesteci gdlbenu;uri le cu brAnza dulce, mascarpone,zahdrul, stafidele scurse gi grigul. incorporezi albuguri le bdtutespumd, amestec6nd cu 9ri j5, de jos in sus.3" Torni umplutura in tavd, peste aluat. Presari migdalele t i iatein felioare gi torni deasupra, in strat uniform, oul rimas, in pre-

alabil bdtut.4. Coci pasca 45 de minute, la foc mijlociu, in cuptorul cald,pAnd cAnd se rumenette. Scoli pasca din tavi dupd ce s-a rdcit

complet.

=i l

=rl: : l

3t l

=! l

=! l

=! l

-at: r l

:a l

: i f

- . tl i l

=.1

! .1

i i l

: i l

a0a{! ,1

l {

ffi31 le i

ti

i, , ' i

i, '2

t

' ' ' . ,, i, ' ,

' , ;

;' " : ' '

;1,: j. ,1

, : i' i't;:

?ffi!:;:ir#

, lif

iJ ' i

i

i r l' r i i f

16 por! i i

fi?

Page 56: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

PlScinti cu pdtur5....

Pl5cintd cu mere

PAine de casd .......36

Tartd cu miel gifenicul

Briose ..............66

Ruladd cu miere gi nucd

i,1rifilililiririrr i rl i ri i r

Iflll

3j

Cozonac in 2 culori...Cozonac cu m .. .100Pasci cu brdn2d......... "t02Pascd cu glazuri gistafide..... ..............104Pascd umplutS cu brdnzd de burduf 106

Pascd cu ciocolati 110Pascd cu aluat fraged gi mascarpone................. ....112

Gogogicu vin ..........,.,.,.,.76

Rulouri delicioase cu mere .....................80Guguluf cu stafide, cacao gi nuca ........82lntorsuri...... ..........................84

Cozonac moldovenescCozonac in 3 culori...Cozonac domnesc.... ..........92Cozonac tradilional alsacian

90

94

9B

EiEl

titi

EEEEErf

EC

EEEEfr

RTDACTIA:I lorlirr;lor: Crenguta Simion| 010{ttitf: Mlhai NicolaeI drrril r:dactor: Beatrice Mitran(ir irlrr;rirn: Gheorghe Matei

PUBLICITATEDlrrlclor Divizia de revistepFtrtru fcmei Si de gastrononnisCrlEtlna lvanoviciI el,: 0372h0.60.24: Fax: 0372/1 0.60.55F-mall: [email protected]

Mnrhotlng CoordinatorlAdlno Gheorghefol . :0372/10.60.19F mall: [email protected]

lr:r lrorl-rclaf ii cu cititorii:I alr 021/31 7.01.1 1 ; 0372/10.60.22I lerro lacob

Adrern; Bd. Carol l, nr.31-33, complexul Asirom,oorpul 4, Bsctor 2 Bucuresti;ulbllcllatoocasalux.ro

AIREGTOR GEhNENALSandi Apostoloiu

DlnEeTon g0!ToRtat-Susana Pletea

EINGETOR I"&YOUTDarek Jahn

BUROA. &AS& I"UX DIFUUAREDirestori:Melania Sendulescu gi Valentin lordacheT el.: 021 /224. 57 .05; 021 1224.57.06i 021 1224.57.39i021/227 .57 .40; fax.: 0211224.57 .50;[email protected]

ISBN: 973-871 73-9-6

Tiperit la:ilnompnrtril Grupul d€ ss6 9l dpogrds

IIi

---"**"*-jrr{ {t

_l

Biscuil icu morcov. .. . . . . . . . . . . .72 ffiPurda . :l.iT#l;iHfl"ffiT;:lifi',ff:'TJi:fr@ If0marua nu @ab fi reprodsa fara permisiuffi editorutui.

Page 57: Aluaturi placinte-cozonaci-pasca

r,-<lL.€

9^{L!--

.-*ar-b

r,+

Lr-b

re+a-*li.5

f -r+,f\

&.i

ti!.$

{rs*[€

t - -Ll,4D

.4ft-

r-4-Lr.-,

l--'*,

L_t--

]4L\.t

>-*Lrr.5

r-4rLr--.}

r-,-a,,l-r-.]

r-_JLLrL-5

--n.[F

-rtr.-

-*f.-'

Oel/nqUn ajutor iscusitpqntru'copt $i ggtit3 din 5* gospodine din Rom5nia preparS sandvi;urile cuDelmaon. Varianta pentru copt qi gatft de la Delma estenumai bund pentru rcletele gustoase din fiecare zi.

"conlorm :ondriului n.l ionrl GFK realizat in 2008'drn Htcgor iJ dc gelsrm' tcr t rorbr lc