3 riznica 11

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 3 riznica 11

 1. 1. List Srednje ekonomske kole Joze Martinovia u Mostaru kolska 2016./17. godina, br. 11, www.ekonomska-mostar.com RIZNICA11Natjecanja Najbolji smo u HN-u iz matematike i krasnoslovlja! Projekt: Modna razglednicaHercegovine Debatni klub Izvankolska uionica Interaktivne radionice
 2. 2. DANI KRUHA M a n i f e s t a c i j u Dani kruha i za- hvalnosti za plo- dove zemlje 25. listopada 2016. organizirale su srednje kole grada Mostara, a svesrdnu potporu pruili su profesori i uenici Srednje ekonomske kole Joze Martinovia. Uenici su kru- hom, kolaima i drugim pecivom s potovanjem plodovima zemlje iskazali znako- vitost kruha u ulozi dara ivota i pomoi najpo- trebnijima. Gesta koju smo uinili prodajom peciva rjeit je in kojim se moe shvatiti poruka kruha,a to je poticanje na ljubav i solidarnost koju smo ovom prigodom iskazali oboljelom djeaku Filipu Vu- jeviu. Uenici su s profesorima eljeli poruiti da se sim- bolino bogatstvo sadrano u kru- hu ne ograniava samo na materi- jalnu hranu, ve predstavlja sve ono to je nuno i potrebno za svaki- danji ivot. I hranu i ljubav potrebno je podije- liti s drugima kako bismo istinski spoznali radost postojanja! Prilog pripremile Lea Kneevi, Ilirjana Spai i Karla Arapovi Novinarska sekcija: Jelena Pehar, III. a Ilirjana Spai, III. a Doris Bonjak, III. c Nikolina Pinjuh, III. c Ivan Stoji, III. c Pero Kreo, III. c Draenka Karai, prof. Zdenka Leeni, prof. Suradnici: Draenka Penavi, prof. Kornelija Marijanovi, prof. Karolina Vrlji, prof. Marela Mari, prof. Ana utalo, prof. Zoran Raji, prof. Goran Prodanovi, prof. Maja ui, prof. portski novinar: Nikolina Pinjuh, III. c Fotografija: urednitvo Ilustracije: Lea Kneevi, II. b Nakladnik: Srednja ekonomska kola Joze Martinovia u Mostaru Kralja Tomislava 1 88000 Mostar RIZNICA kolska 2015./16. godina, br. 10, www.ekonomska-mostar.com 11Riznica List Srednje ekonomske kole Joze Martinovia u Mostaru Drage itateljice i itatelji, dragi uenici i profesori! Ovogodinje iitavanje 11. broja nae Riznice zapoet emo citatom pozna- toga francuskoga knjievnika i filozofa Alberta Camusa: Ne hodaj ispred mene, moda te ne u slijediti. Ne hodaj iza mene, moda te ne u voditi. Hodaj pokraj mene i samo budi moj prijatelj. Vaa ovogodinja ekipa novinara ama- tera ove je kolske 2016./2017.godine hodala s vama i bila vam prijatelj. Bilo nas je posvuda. Zabiljeili smo vae pripreme, aktivnosti, natjecanja, radosti, ljutnje, razoarenja, sreu... i sve sku- pili u ovogodinjem broju kako bismo vas podsjetili na ono to ste moda ve i zaboravili. Sudjelovali smo u mnogim manifesta- cijama, radionicama, debatnim suelja- vanjima, pripremali doruak za Ivana, posjetili izlobe i jezine institute, bavili se modom (naravno, hercegovakom!), pokazali da znamo matematiku, bili na sajmu gospodarstva u Mostaru, pripre- mali predstave i koncerte, poklonili se Vukovaru i njegovim rtvama, istraivali kutke Bosne Srebrene, ... i jo mnoooo- go mnogo toga. Nadamo se da ete u naoj kolskoj krinjici nai barem jednu misao ili foto- grafiju koja e vas podsjetiti na druenja i godinu koja je iza nas. Zahvaljujemo svim naim suradnicima koji su nam svesrdno pomogli da Rizni- cu napunimo raznovrsnim blagom. Do sljedeega broja srdano vas pozdrav- lja urednitvo Riznice! Uivajte kolska 2016./17.2 Riznica 11
 3. 3. Upovodu Meunarodnoga dana volontera Vijee uenika Srednje ekonomske kole Joze Martinovia posjetilo je Puku kuhinju i Dom za stare i nemone osobe. Volontiranjem u Pukoj kuhinji jo smo jedanput pokazali da je volonti- ranje cool i kako i mi moemo doprinijeti razvoju i poboljanju drutva i sredine u kojoj ivimo. tienicima Doma za starije i nemone osobe poklon smo bili mi. Uz voe i kolaie, darovali smo im lijepu rije i pjesmu i na taj nain u njihovu svakodnevicu unijeli traak svjetlosti i radosti. Vijee uenika Meunarodni dan volontera Vijee uenika Vijee uenika Srednje ekonomske ko- le Joze Martinovia ugostilo je lanove Mostarskog teatra mladih i sudjelovalo u interaktivnoj predstavi Maske, ra- enoj na temu nasilja: u obitelji, meu vrnjacima, svugdje oko nas od rtve do nasilnika. Kako se postaje nasilnik i kako pomoi rtvi? to mi kao pojedinci i zajednica moemo nauiti i uraditi kako bismo sprijeili nasilan in i nasilno ponaanje? Dogovorena je i daljnja suradnja, a ovim putem naim prijateljima iz MTM-a jo jedanput zahvaljujemo i estitamo na ostvarenim uspjesima. Vijee uenika Maske kolska 2016./17. 3Riznica 11
 4. 4. Znaaj debate u kolama Ulaganje u razvoj vlastitih sposobnosti i usvajanje vjetina najva- nija je investicija za intelektualni i moralni razvoj nastavnika i uenika u odgojno-obrazovnom procesu. Pred nastavnika se postavlja mno- tvo zadataka i poznavanje vjetina koje treba prenijeti na uenike. Debata u kolama omoguava uenicima razvoj kritikoga promilja- nja i loginoga rasuivanja te uvjerljivoga zagovaranja svojih stavova. Debatiranje oslobaa uenika straha od javnoga nastupa te potie na argumentirani dijalog. Sve te kompetencije vrlo su bitne komponente za postizanje izvrsnosti u odgoju i obrazovanju. Uenici koji iz kola iziu s navedenim kompetencijama, bit e odgovorni intelektualci i kao takvi spremni u drutvu kritiki promiljati i odgovarati na pitanja koja nude rjeenja za bolju budunost. Globalizacija, suvremene tehnologije, postavljanje nejasnih grani- ca meu dravama, putokazi koji nemaju jasan smjer kretanja, rupe u Zemljinu omotau, ali i u znanju i u mnogim sferama drutveno- ga ivota, postavlja pred mladog ovjeka nove izazove koji zahtijevaju brzu misao, dobru argumentaciju, znanje i odgovornosti. Od mladih se oekuje spremnost da to prije ponu sudjelovati u kreiranju svoje budunosti. Drage kolege, najdrai uenici, iskoristite suvremenu tehnologiju za ekonomski i globalni napredak. Znanjem i iskustvom utjeite da novi putokazi budu jasnom usmjereni prema napretku. ivite svoje snove, promatrajte otvorenih oiju, kritiki prosuujte i vjerujmo za- jedno u bolje sutra. Draenka Penavi, prof. Regionalno debatno na- tjecanje pod nazivom U susret danu ljudskih prava odrano je u Sarajevu 4. pro- sinca 2016. u or- ganizaciji Centra za kulturu dijalo- ga BiH. Domain ovoga susreta bio je Katoliki kol- ski centar. Na na- tjecanju je sudje- lovalo 36 kola iz BiH. Nau kolu predstavljale su uenice Elena Peri, Nikolina Tomi i Karla Arapovi. Teza prve nae debate bila je Komentari na dru- tvenim mreama su podjednako opasni za odravanje mira u BiH kao i govor mrnje u politikom i medijskom dijalogu (KPF), u kojoj je afirmacijski tim Sred- nje graevinske kola Jurja Dalmatinca odnio pobjedu. U drugom debatnom ciklusu pobijedili smo Srednju strojarsku kolu Fausta Vrania branei tezu da Mladi ne trebaju emigrirati iz BiH (KPPF). Debata je odlino iskustvo u kojem istraujete, obogaujete znanje, usavravate govornike vjetine i, to je najbolje od svega, druite se s vrnjacima. Nikolina Tomi, IV. e Regionalno debatno natjecanje kolska 2016./17.4 Riznica 11
 5. 5. Debatni susret u naoj koli odran je 22. oujka 2017. izmeu uenika Srednje graevinske kole Jurja Dalmatinca i nae kole. Teza debate bila je Trebaju li se srednjokolci testirati na droge? Kao pravi domaini dopustili smo opo- netima da biraju pozicije. Nau kolu predstavljale su: Elena Pe- ri (N1), Marijana Bevanda (N2) i Karla Arapovi (N3). Obje ekipe pokazale su vjeine debatiranja: snagom argumenata i kulturom dija- loga raspravljali su o sveprisutnoj drogi i ovisnosti u srednjim kolama. Publika je nakon debate interaktivno raspravljala o aktualnoj temi. Susretu su nazoili uenici nae kole, Srednje strojarske kole Fausta Vrania, predstavnica Zavoda za kol- stvo Lidija Jerkovi. prof., kolege iz aktiva hrvatkoga i stranih jezika, pedagoginja kole te predstavnici medija. Mjesto na kojem je ispriana lijepa pria zajednitva i novih prijateljstava dogodila se u sijenju ove godine od 10. do 14. na Jahorini. Razdragani pogledi uenika iz 18 srednjih kola iz BiH bili su vidljivi od prvoga dana. Cjelod- nevni program odvijao se u hotelu Bistrica ije emo hodnike prepune smijeha mladih ljudi zasigurno dugo pamtiti. Druenje i upoznavanje uenika bilo je osmiljeno radom u skupinama, u kojima se glumi- lo, pjevalo, plesalo, webiniralo i debatiralo. Imali smo razliite radionice o tome kako krei- rati argumente i argumentacijske linije, kako pripremiti javni nastup i koristiti govornike sposobnosti, kako pripremiti svoj nastup te koji je znaaj debate za budui ivot. Sredinji dogaaj za uenike nae kole bio je zadatak pripremiti debatu i govore u kratkom vremenu. Vrijedno i s nestrpljenjem spremali smo javni istup t i j e - kom dana kako bi- s m o g a pre- zentirali u veernjim satima. Moram priznati da blaga trema nije izostala, a ini mi se da ak bila i poticajna. Za nas poetnike u deba- tiranju bio je to pravi izazov! S radou izdvajam da je naa profesorica Draenka Penavi osvojila prvo mjesto meu trenerima poetnicima, na to smo posebno ponosne. Zimski debatni kamp obiljeili su druenje, rad, smijeh, prijateljstva, potvrde i nagrade za sudjelovanje koje e ostati uspomena i naim ivotopisima znaiti mnogo vie od komadia papira. Peti dan napustili smo olimpijsku Jahorinu ovijenu snjenim pokri- vaem i temperaturama koje su se spustile i do -15. Jo jednom hvala ravnateljici nae kole Ljiljani ain, organizatorima Centru za kul- turu dijaloga i direktorici Sanji Vlaisavljevi, naoj profesorici, a kojom smo se tako sr- dano druili, te svim sudionicima s kojima smo izmjenjivali svoja iskustva. Karla Arapovi i Elena Peri, IV. b Debatno druenje triju kola Trebaju li se srednjokolci testirati na droge? Zimski debatni kamp Debatni klub kolska 2016./17. 5Riznica 11
 6. 6. Uo r - g a - nizaciji S a j m a srednjih k o l a Mostovi prijatelj- stva od 14. do 16. studenoga 2016. odr- an je Eu- ropski par- lament mladih. Sveano otvaranje odrano je u prostorijama Koleda ujedinjenog svijeta Mostar, a sudjelovalo je 40 mostarskih srednjokolaca. Nau kolu predstavljale su Marijana Bevanda, III. a, i Anela Sudar, III. d.. Komunikacijske vjetine deba- tiranja i pregovaranj