2014 02 03 happyweek 53

  • Published on
    28-Nov-2014

  • View
    408

  • Download
    2

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. TDEN OD 3.2. 2014 . 053 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com www.akademiestesti.webs.com Dnes dostvte ji 53. vydn naeho tdenku HAPPYWEEK. Jen dky vm a vaemu zjmu meme oslavit prvn vro. Moc vem dkujeme. Je zajmav, e vstup do novho, druhho roku naeho HAPPYWEEKu je spojen zrove se vstupem do novho nskho roku, roku devnho Kon. Rozhodn jsme toto neplnovali, kdy jsme rozeslali pln prvn slo HAPPYWEEK. Tedy nhoda? Ti, kte vd, v, e nhody neexistuj a e ve je vdy, tak jak m bt pro ten dan okamik, dan msto a uritho lovka. A tak je tak dno, e HAPPYWEEK m vstoupit do svho novho roku v sedle devnho Kon. Co to pro HAPPYWEEK znamen? Tak jako ve vem, co dlme, budeme i zde vyuvat energie, kter nm vesmr a zem dopvaj. Vme, jak energie nm pin rok devnho Kon a letc hvzda Gua 4. Proto tmto energim pizpsobme i druh rok HAPPYWEEKu. Rok devnho kon nm dv energie svtla a ohn. Jsou to velk vize a inspirace. Proto se v roce 2014 budeme snait, aby byl HAPPYWEEK pro vs co nejvt inspirac. Budeme vm pinet co nejvce konkrtnch tip pro ivot, podnikn, prci a voln as. Budeme se snait, aby co nejvce informac bylo zpracovno tak, abyste je mohli hned aplikovat prakticky ve svm ivot. Rok 2013 byl rokem Hada. Proto vtina lnk byla vce v duchu filosofickm a HAPPYWEEK byl vce intelektulnm tenm. V roce 2014 se toto zmn a budeme se snait bt co nejsilnj inspirac k tomu, abyste dosahovali svch konkrtnch cl. </li> <li> 2. I-ING (YI JING) www.akademiestesti.webs.com ZEPTEJTE SE NEJSLAVNJHO ORKULA NA SV PLNY VZHLEDEM K TOMU, E JE VCE ZJEMC, NE JSME MOHLI DO KONCE LEDNA USPOKOJIT, PRODLUUJEME TUTO NABDKU A DO KONCE NORA. STLE JE AS SE NA NOV ROK PIPRAVIT. NEVHEJTE A VYUIJTE TUTO NABDKU. BUDETE VDT, JAK ROK 2014 VYUT K DOSAEN SVCH CL A TST. I-ING (YI JING), Kniha promn, vm d velmi pesnou odpov na vechny otzky, kter se tkaj va budoucnosti, pln, rozhodovn. Chcete-li se letos do neho pustit a chtli byste vdt, co mete oekvat, dme vm jasnou odpov. Dky Knize promn zskte detailn nvod, jak postupovat a kam vs dan postup dovede. Nechte si poradit od nejstarho prvodce vech dob, kter slouil tisce let ji starm nskm vldcm a mocnm dynastim. Vtba trv 2 3 hodiny (dle nronosti otzky). Pouze v noru 20% sleva. Cena pro ty, kte se objednaj jet do konce nora 1,584 K. </li> <li> 3. www.akademiestesti.webs.com Rok 2014 je pro vtinu z vs velmi siln tma. Ukzalo se to na vyprodanch pednkch a kurzech, kter jsme na toto tma mli i na potu dotaz, kter nm stle chod. Proto bychom se jet v krtkosti k tomuto tmatu rdi vrtili. V mdich i na jinch mstech se o tomto roce hovo rzn. Jsou pedkldny i protichdn interpretace. asto se hovo o astnm roce, na kter se maj lid tit, nkdy je prezentovn jako rok pohrom apod. Vy ale ji vte, e nic nen ernobl a jak se k: Na kadm prochu pravdy trochu. Abyste pochopili zkladn princip roku devnho Kon, sta, kdy si pedstavte ohe jako takov. Pin svtlo a teplo, bez kterch je ivot nemon. Svtlo i teplo jsou pozitivn energie, kter nejen ivot umouj, ale tak ho zlepuj a zpjemuj. Je to ale ohe, kter mme pod kontrolou. Druh strnka ohn pin katastrofy a smrt. Pory, sopen erupce, smrtc sucho, popleniny. Je to ten sam ohe, kter nm pin ivot, teplo a svtlo, ale tentokrt jej nemme pod kontrolou. A to je zkladn princip energi roku 2014, energi devnho kon. Tento rok nm pinese velmi siln ohe, navc siln iven spoustou deva, take to me bt opravdu ohe neutuchajc. Jeho symbolem je K. A tak, jako muste mt pod kontrolou ohe, aby vm byl uiten, muste mt pod kontrolou i tohoto kon. Leton rok vm dv pleitost vyhoupnout se do sedla a nechat se konm vzt a ke svmu cli. Cesta tak bude jednodu, leh a rychlej, ne kdybyste kreli sami a pky. Hlavnm pedpokladem ale je, abyste svho kon dokzali dit, dret na uzd. Pak doshnete vtzstv. Pokud v k uct, e jej neovldte, zane si s vmi dlat, co chce a pob, kam bude chtt on a ne vy. Tak se nejen ke svmu cli nedostanete, ale dokonce se mu mete i na hony vzdlit. Pokud navc bude k silnj ne vy, tak vs lehce vyhod ze sedla a me vm tak i ublit. S energiemi devnho kon pichz jet letc hvzda Gua 4. Ta sice pin hojnost, ale opt jen takovou hojnost, kterou zvldnete ukorovat. Take je velmi dleit, abyste si pedem ujasnili, jakho kon zvldnete a jen u takovho kon se vyhoupli do sedla. Pokud vyskote na kon, kterho nezvldnete, bude to pro vs rok velmi nebezpen a pdem kon si mete zlmat i vaz. </li> <li> 4. SLADN INTERIRU S NOVOU ENERGI LETC HVZDY GUA 4 Osobn konzultace pmo v interiru vaeho domova i kancele. www.akademiestesti.webs.com Upravme vm cel interir v souladu s letc hvzdou roku 2014 Gua 4 Vyrovnme vm energie, kter jsou pro vs v tomto roce dleit Vztahy Karira Penze Rodina Dti Apod. Cena za interir do 100 m2 - 3.900,- K Cena za interir nad 100 m2 - 5.700,- K Dopravn mimo hl. m. Praha 300 K + 8 K/km Osobn konzultaci si mete objednat mailem dasa@byu.cz, nebo tel. 602 556 479 </li> <li> 5. www.akademiestesti.webs.com U NEN NA CO EKAT Vlen bylo dost, hybaj do prce. Ano, i tak by mohl znt povel, kter by se hodil k energim, kter prv zanaj. Tento tden kon pomalej energie zem, kter nm mly dt dostatek asu k pemlen o svch clech na tento rok a k sestavovn cl, jak jich doshnout. Tento as je vak u konce a nyn pichz siln zatek. Spoj se energie silnho, aktivnho devnho Kon, jarn energie jangovho deva a letc hvzdy Gua 4 se silnou expanzivn energi deva. Tedy rozhodn nic, co by vm dvalo prvo sedt a nic nedlat Jedin tedy sprvn, co byste nyn mli udlat je: PUSTIT SE DO PRCE. Zapomete ji na pemlen, rozumovn apod. Vezmte si k ruce svj pln a prost se do toho puste. e nen nic dokonale pipraveno? Nevad. Energie zatk vdy pinese chaos, take dve i pozdji budete sv plny stejn tak korigovat. Nyn je prost doba jen pro vkop zpas zaal. Pokud budete jet chvli otlet, m vm vezme soupe a dostanete hned v vodu prvn branku. Proto nevhejte a silnou energii zatku vyuijte. Nebojte, pijde doba, kdy ve mete dle ladit. TEORIE CHAOSU Teorie chaosu hovo o tom (velmi zjednoduen), e na potku aktivity je vdy chaos. Jedn se tedy o nhodn jednn i chovn, kter na prvn pohled nepodlh dnmu du. Pesn o tom samm hovo nsk kosmologie, kdy hovo o potku v energii deva. Energie deva pin zdnliv chaos, kter nemus bt zprvu pochopiteln. Ve se jakoby dje samo, bez jasnch pin a budoucch vliv. K emu vm toto poznn me pomoci ve vaem ivot? Pome vm eliminovat stres, nejistotu a slabou sebedvru, kterou pin kad zatek novho. Poten chaos neete. Jen prost konejte a uvidte, e za njak as se ve zane skldat samo, zapadat do sebe a cesta k cli se zane vyjasovat. Je to jako skldat puzzle. Kdy je vysypete na hromadu, tak mte pocit, e to nikdy nemete dt dohromady. Stovky kousk rznch tvar a barev. Jak byste z nich mohli udlat konen obrzek? Nemysliteln! Ale provediteln! A tak nemyslete na zatku co a jak dlat. Prost jen dlejte. Berte to, co vm pichz pod ruku a pracujte s tm. Pak pijde dal vc, dal a dal, a vm najednou bude jasn, jak se k cli dostat. Bez stres KDO JEN CHVLI STL, DNES U STOJ OPODL Myslm, e toto heslo jsem vdval na nstnkch koly v dob socialismu. V t dob tato hesla byla vdy terem posmchu. Dnes, kdy nemaj ideologick podtext, mohou peci jen mt svoji hodnotu. Ne vdy je vhodn se hrnout dopedu. Je as odpovat, je as pemlet a je tak as konat. Vstupujete nyn do obdob, kdy je teba jen konat. Mohou se kolem vs tit rzn pleitosti, nabdky, lkadla a kdo v, co jet a klepat vm na dvee. Letos jich me bt vce, ne v minulch letech a rozhodn jich bude vce, ne v letech, kter budou nsledovat. Proto nen dobr stt a dvat se, jak vm pleitosti odchzej ode dve. Neznamen to ale, e mte kad pleitosti otevt dvee a pustit je do svho ivota. Tak nepoutte do svho domu i bytu kadho, kdo vm zaklepe na dvee. Kadopdn ale dvee otevete a zjistte, o jakou pleitost se jedn. Pokud je to pleitost, kter je v souladu s va leton cestou a clem, pak ji pozvte dl. Pokud je to ale pleitost, kter vs svd z cesty (jako Odyssea), pak podkujte a dvee opt zavete. </li> <li> 6. www.akademiestesti.webs.com MTE PADKA Konce a zatky novch rok jsou asto provzeny jednou velmi nepjemnou udlost. Jde o sniovn i zefektivnn stav ve firmch. Lid tak (asto neekan) pichzej o prci a tak i o penze. m star lovk je a m vce zodpovdnosti m vi rodin a dtem, tm je tato udlost vce nepjemn. asto je doprovzena vztekem, zlost, pocitem nespravedlnosti (Pro j, pro ne Ema?), strachem, znienou sebedvrou a psychickmi problmy. Ano, je to asto velmi devastujc situace. Ale i s takovou situac si vy umte lehce poradit. Ptte se jak? Velmi jednodue: sta, kdy tuto situaci opt pevedete na energie (Pamatujete na pevody zlomk ve kole? Stailo se nauit sloit vpoet zlomk pevst na stejnho jmenovatele a najednou byl vpoet jednoduch.). Prvnm krokem tedy je urit energie konce pracovnho pomru: konec = voda. Jak nm tedy me voda pomoci? Voda je konec, ale zrove zatek. Tj. nco ve vod kon, ale zrove tm zan nco novho. U vody vme, e je bu informace nebo strach. Proto je nutn si sehnat co nejvce informac o tom, jak mte dal monosti. Pokud chcete, aby se opravdu nco novho zaalo, vte, e mte vyut energii deva (toho letos budete mt a a). Devo k: Jednej, konej, dlej. Sedt tedy na mst a lamentovat nad ztrtou prce nen cesta k spchu. Muste bt aktivn a prci si hledat. BUDE LP Ano, pokud si to nezkazme sami, bude nm vem letos lpe. Rok 2014 m vechny pedpoklady k tomu, aby byl celkov spn a pozitivn. Ml by celkov zlepit nladu jak kadho z ns, tak i v cel spolenosti. nava z dlouhodob krize je ji tak velk, e lid udlaj ve pro to, aby mohli opt t ivotem s lepmi vyhldkami. Doposud elili jen negativnmu vvoji, ale rok 2014 m pomrn siln rstov potencil. Proto byste mli na svoji budoucnost v tomto roce hledt s optimismem. Sta, kdy si udrte dobrou nladu, a pjdete smle za svm clem, za svoj viz. Pokud podnikte i dlte kariru, pak byste si mli troufnout na opravdu vy cle. Nechci pmo radit, abyste se hrnuli do velkch rizik, ale rozhodn se nezaleknte velkch vzev, pokud ctte, e jsou v souladu s va cestou, clem a e mte na n dostatek energie. Dleit je, abyste mli co nejvce jasno v tom, co je vae leton cesta a kam vs m dovst. Proto mjte sml plny, bute co nejvce pozitivn naladni a jdte za svm clem rozhodn a smle. Nen se eho bt. Leton rok vldne nejvy Jang, tj. nejaktivnj energie, energie vrcholu. Proto letos mte pleitost doshnout na sam vrchol svho snaen. Nepromarnte tuto pleitost. Nenechte se dit obavami a pesimistickmi doporuenmi tch dole. Jdte za tmi, kdo jsou nahoe. Mohou vm prolapat i va cestu. ROK INVESTIC? Zd se, e devn K zaal ji kralovat i na finannch trzch. Kdy se podvme na energie ohn (K) a deva (devn K a Gua 4), pak nm z toho me vyplynout i tato vaha: ohe tav kov, devo kov otup. Tj. ob energie deva i ohn budou oslabovat energii kovu, tj. energii penz. Kov nm uruje penze jako takov, energie elementu vody pak penze jako finann toky. I energie vody bude letos pomrn hodn vyerpvan jak devem, tak i ohnm. D se tedy pedpokldat, e rst penz (kov) nebude tak vznamn, stejn jako toky penz (voda). Pokud tedy budete chtt zbohatnout na finannch trzch, budete tomu muset vnovat hodn energie a pozornosti. emu ale dl ohe dobe? Co bude posilovat a podporovat? Je to element zem. A to v investinm svt znamen REALITY. Jejich ceny ji zaaly rst. Ti chytej ji vd, e rst penz v jinch oblastech nen zajmav a tak pevdj sv prostedky prv do realit. Pokud tedy pomlte letos na finann aktivity, pak bych rd vai pozornost nasmroval prv smrem k realitm. D se ci, e jejich hodnota by letos mohla opravdu rst a vae spory zde budou nejen v bezpe, ale d se i pedpokldat, e vm vydlaj i njak ten penzek navc. Pokud vak mte penze investovan v jinch finannch produktech, pak peliv sledujte jejich vkon a bute pipraveni je zmnit. </li> <li> 7. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE TI DVA JEDNA START!!!!! www.happillionaire.wordpress.com Podnikn a byznysu jato takovmu letos hroz spch. Take pro se do toho nepustit hned? Tento tden je jako vstel ze startovn pistole. Prost bu jste dobe pipraveni na startovac e a mte velkou anci dobhnout do clov psky jako prvn, nebo pipraveni nejste a pak mete bhem zvodu kobrtnout, zlomit si nohu, nebo dokonce zkolabovat. Leton byznys bude o rychlosti, smlosti, pozornosti a hlavn o tahu na brnu. Ukate vem, e vy mte toho nejrychlejho kon, kter je zaruen vtz. Dejte szkam do ruky jistotu, e vsadit na vs je jasn zisk. Vyuijte k tomu ve, zaujet, sebedvru, siln ego Kon. Bute pesvdiv, bute ohniv, mluvte plamennm hlasem, prezentujte iv a naden. Vzbute ve svch zkazncch naden, touhu bt s vmi vtzi. Strhnte je silou rychle bcho kon. To je sla, kterou letos mte pi podnikn, i budovn kariry k dispozici. Tak ji pouijte. Zante ale ji tento tden. Rozjete jednn. Kontaktujte sv spolupracovnky, ukate jim, e jste siln a e ji dnes vyrte k cli. Postavte se do ela. Vete ostatn za sebou. Nestjte v kout, nebute pozadu. Leton rok vce jak v jinch letech plat heslo: tst peje pipravenm. Tak vem ukate, e jste pipraven na spch. Muste zit sebedvrou, rozhodnost, mus z vs iet jistota, e svho cle doshnete. Bute velmi progresivn a proaktivn. Muste to bt vy, kdo pedkld nov nvrhy, vy muste urovat situaci na trhu. Letos zvtz vtz. Vtz, kter je jasn hned od startu. Nikoho nenechte na pochybch, e letos jste to prv vy. Vtzstv start cl. To je byznys strategie roku 2014. Tak se j drte! </li> <li> 8. ERNK INTERIOR DESIGN www.akademiestesti.webs.com Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE OBDOB VELKCH ZMN Tento tden nm vem zanou vldnout energie Gua 4. Z hlediska interiru bude tak poslena prv tato energie. Gua 4 nabude na sle a tm dojde k oslaben ostatnch Gua. Bude se jednat hlavn o Gua, kter jsou naproti Gua 4 tj. Gua 2, Gua 6 a Gua 8. Vzhledem k tomu, e vme, e nen dobr sniovat energie, kter nm vesmr nadl vce (pro zahazovat nco, co nm nkdo daruje a meme to vyut?), tak nen nutn energii Gua 4 sniovat. Rovnovhu tak do svho interiru nastolte tm, e podpote ostatn Gua. Pokud jsou pro vs v ivot dleit vztahy, pak rozhodn posilnte Gua 2 celho interiru, tj. hlavn Gua 2. Jsou-li vae vztahy nestabiln, pak rozhodn posilnte i vedlej Gua 2 v kad mstnosti a nejvce pak v lonici. Gua 2 poslte doplnnm pjemnch zemitch barev, mkkost a vytvoenm tzv. hnzd (n...</li></ul>