BeWise Piret Sepp 09.10.2010 kapitali vaba liikumine

  • View
    822

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BeWise loeng TTÜs 09.10.2010: Piret Sepp "EL siseturg" I osa - KAPITALI VABA LIIKUMINE ja ETTEVÕTTE ASUTAMINE.

Text of BeWise Piret Sepp 09.10.2010 kapitali vaba liikumine

  • 1. KAPITALI VABALIIKUMINEPiret Sepp

2. 1. Loengu teemad 1. Kapitali vaba liikumise olemus ja vimalused 2. Kapitali vaba liikumise piirangud ja erandid 3. Vrkapitali kaasamine 4. Kapitali kaasamine ja maksundus 5. EL liikmesriigi ttar- vi sidusettevte Eestis2 3. 1. Kapitali vaba liikumise olemus3 4. 1. Kapitali vaba liikumise vimalused Eesmrgid 1. Krvaldada kik piirangud, mis takistavad kapitali liikumist liikmesriikide vahel ning seejrel liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel (viimasel juhul koos vimalusega vtta erandlike asjaolude tttu tarvitusele kaitsemeetmed). 2. Aidata kaasa htse turu loomisele. 3. Soodustada majanduslikku arengut thusa investeerimise vimaldamise kaudu. Eraldi eesmrgiks on tagada Euroopa sstude investeerimine eelkige Euroopasse.4 5. 1. Kapitali vaba liikumise olemus Definitsioon Kapitali vaba liikumine thendab, et keelatud on kik kapitali liikumist takistavad piirangud ning piirangud, mis takistavad makseid ELi liikmesriikide vahel ning nende riikide ja kolmandate riikide vahel. Niteks on keelatud jrgmised meetmed: - asutamisnue, kui vlismaa rihing vi eraisik kavatseb investeerida riiki; - igusaktid, millega jetakse riigile nn kuldaktsia (eelisigusega aktsiad) seoses erastamisega; - nuded, et kinnisvara hpoteegid seatakse riigi omavringus; -piirangud osaluse omandiiguse suhtes, vttes aluseks rahvuse. 5 6. 1. Kapitali vaba liikumise vimalused Kapitali liikumise vimaluste jagunemine Kapitali pritolu jrgi Kapitali kasutamise jrgi Investeeringu pikkuse jrgi6 7. 1. Kapitali vaba liikumise vimalused Kapitali jagunemine pritolu jrgi - Riiklik kapital N: riiklikud infrastruktuurid, transport, ettevtlus (EAS ja Eesti Arengufond) - Erakapital Kasutatakse riikliku ja erasektori koostl ning erasektoris. 7 8. 1. Kapitali vaba liikumise vimalused Kapitali jagunemine kasutmise jrgi- Portfelliinvesteeringud - investeeringud vlismaistesse aktsiatesse ja teistesse vrtpaberitesse ilma vlismaise ettevtte kontrollimise huvita. Portfelliinvesteeringud thendavad kapitali paigutust vlismaistesse vrtpaberitesse.- Otseinvesteeringud ettevtetesse - selliseid investeeringuid, kus investeeringu tegemisega kaasneb ka teatud kontroll vlismaise vi riigi sisese ettevtte le.- Muud investeeringud - tavaliselt seotud riikide vaheliste krediitide ja pankade deposiitidega Euroopa suurimad vlisinvestorid on Suurbritannia ja Prantsusmaa 8 9. 1. Kapitali vaba liikumise vimalused Otsesed investeeringudOtseinvesteeringud ettevtetesse - investeeringu tegemisega kaasneb ka teatud kontroll vlismaise ettevtte le. Otseinvesteeringute puhul on tegemist pikaajalise investori majandushuviga ja kontrolli saavutamisega kapitali paigutuse le. Vastavalt IMF-i ja OECD mratlusele, kuulub otseste vlisinvesteeringute hulka esialgne investori poolt vlismaal omandatud omand (vhemalt 10% aktsiatest), aga samuti kik jrgnevad tehingud investori ja selle ettevtte vahel, kuhu on kapital paigutatud. Otseinvesteeringute alla kuuluvad kompaniide vlismaale paigutatud omakapital (filiaali kapital ja ttarettevtete ning assotsieerunud kompaniide aktsiate osakud), reinvesteeritud tulu ja korporatsioonisisesed lekanded. a. Kapitali osalusega b. Laenudena9 10. 1. Kapitali vaba liikumise vimalused Otsesed investeeringudKapitali osalusega 10% < sltumata investeeringu suurusest 1/3 vi 30% - umbes 1-3 mln EEK eest, kuid mitte vhem kui 25% 51% - ldiselt seda ei kasutata, sest ei taheta vtta asutajalt/ttajatest omanikelt motivatsiooni/kontrolli raldiselt on kapitali osalusega investeeringu pikkuseks 3-5 aastat.Laenudena1-3 aastased projektid - ldiselt on sellisel juhul tegemist allutatudlaenugakiire iseloomuga raha vajadus, mida pangad ei annakssuure riskiga projektid Allutatud laen on tagatud enamasti 25% osalusega. 10 11. 1. Kapitali vaba liikumise vimalused Kapitali jagunemine kasutusaja phjal- Pikajalised - riiklikul tasandil vlislaenud vivad olla vetud/antud kuni 50 aastaks. Erasektoris loetakse pikaajaliseks kiki investeeringuid, mille kestvus letab 1 aasta ning mis pole tehtud ainult edasimgi eesmrgil.- Keskmised - raamatupidamislikult sellist terminit ei kasutata, aga ldiselt jvad sellised investeeringud paari aasta piiresse - Lhiajalised - tehtud vaid heks aastaks ning kiire kasumi teenimise eesmrgiga. 11 12. 2. Piirangud ja erandid12 13. 2. ldised piirangud Liikmesriigid vivad otsustada kohaldada, ka liidu siseselt jrgmisi piiranguid: riigi iguse rikkumist vlistavad meetmed, eelkige maksustamise ja finantsteenuste usaldatavusnormatiivide titmise jrelevalve valdkonnas; kapitali liikumise deklareerimise menetlused haldus- ja statistilistel eesmrkidel; meetmed, mille vtmine on igustatud seoses avaliku korra ja julgeoleku tagamisega.13 14. 2. Regulatsioonid EL-s Kapitali vaba liikumist reguleerivad Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklid 40-45 Euroopa henduse asutamislepingu artiklid 56-60 ELi toimimise lepingu artikkel 63: kapitali vaba liikumisega seotud piirangute keeld Erandid vivad tulla ka iga liikmesriigi liitumislepingule lisatud protokollist, kuid need regulatsioonid on ldiselt lemineku iseloomuga.14 15. 2. Regulatsioonid EL-s Kapitali vaba liikumist reguleerivad Teistesse riikidesse investeerimist ja piirileseid finantstehinguid ksitlevad ksimused on hlmatud kapitali vaba liikumise eeskirjadega. Kapitali vaba liikumise phimte on stestatud ELi toimimise lepingu artiklis 63. Artikkel 63 (endine E asutamislepingu artikkel 56) 1. Kesoleva peatki stete kohaselt keelatakse kik kapitali liikumise piirangud liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel. 2. Kesoleva peatki stete kohaselt keelatakse kik maksepiirangud liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel.15 16. 2. Erandid ldreegli erandid Teatavatel juhtudel vib siseriiklikud igusaktid siiski heaks kiita olenemata sellest, et neil on kaubandust takistav mju. Sellisel juhul peavad piirangud olema phjendatud, tuginedes olulisele avalikule huvile, ning muude vhem piiravate meetmete vtmine ei tohi olla vimalik.Euroopa Kohus on oma kohtupraktikas pidanud sidusa siseriikliku maksussteemi ja thusa fiskaaljrelevalve tagamist oluliseks avalikuks huviks, mis vib igustada lubatavaid erandeid. Selliseid erandeid on Euroopa Kohus vastuvetavaks pidanud siiski vaid mne kohtuasja puhul.16 17. 2. Erandidldiselt kinnisvaraga seotud erandid:1. Kolmandate riikide suhtes. Lubatud kapitali vaba liikumise osas piirangud neljas valdkonnas: otseinvesteeringud (s.h kinnisvara), (ettevtete, filiaalide, osahingute jne.) asutamine, finantsteenuste osutamine ja vrtpaberite lubamine kapitaliturgudele. Ajutiste kapitaliliikumise piirangute kehtestamise vimalus (ja ka kohustus) kolmandate riikide suhtes kas E asutamislepinguga vi ka liikmesriigi ennetava meetmena on ette nhtud ka artiklites 57, 59, 60.2. Kinnisvarasse investeerimisel, tpsemalt suvilakinnistute ostmisel. E asutamislepingu protokoll nr. 1 stestab nn. Taani erandi suvilakinnistute ostmise kohta vlismaalaste poolt. Soome liitumislepingu protokoll nr. 2 sisaldab kitsendusi seoses Ahvenamaal kinnisvara omandamisega. Eestis kehtib erand le 10ha pllumaa suhtes.3. Puudutab maksustamist ning teisi stestatud juhtumeid (rahasasutuste usaldusvrsuse ning avaliku korra ja julgeoleku tagamise meetmed, kapitali liikumise deklareerimine jms.), kusjuures nimetatud piirangud ei tohi olla diskrimineeriva iseloomuga ega kujutada endast varjatud piirangut kapitali ja maksete vabale liikumisele.4. Erakorralisteks meetmeteks ja finantsabiks maksebilansi raskuste korral. 17 18. 2. Regulatsioonid EL-s Kohtulahendid - Jnkpingi haldusasjade apellatsioonikohtu otsus kohtuasjas nr 2622-05. - Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas 39/72: Euroopa henduste Komisjon vs.Itaalia Vabariik. - Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas 249/81: Euroopa henduste Komisjon vs.Iirimaa. - Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas 178/84: Euroopa henduste Komisjon vs.Saksamaa Liitvabariik. - Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas 194/94: CIA Security International SA vs.Signalson SA and Securitel SPRL. - Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas 76/90: Sger. - Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas 355/98: Euroopa henduste Komisjon vs.Belgia Kuningriik. - Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-482/01: Georgios Orfanopoulos jt vs. LandBaden-Wrttemberg. - Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-110/01: Malika Tennah-Dunez vs. Conseilnational de lordre des mdecins.18 19. 3. Vrkapitali kaasamine19 20. 3. Vrkapitali kaasamine Kapitali vaba liikumise mjurid - Majanduslikud huvid - Riskide hindamine - Edaspidine tegutsemise perspektiiv - Riigis kehtivad maksumrad - mjutab palju asukoha mratlust Riiklikul tasandil pole kapitali liikumist mrkimisvrselt vimalik suunata. 20 21. 3. Vrkapitali kaasamine ige ajastus 1. Kik riiklikud toetusmeetmed on kasutusele vetud 2. Investeeringute vajadus suure tehnoloogilise hppe tegemiseks 3. Riskikapitaliste kaasata vga kiires arengus vi enne brsile minekut (ei investeeri tavaliselt alla 2 mln USD)21 22. 3. Vrkapitali kaasamine Kaasamise vimalused Eestis 1. ri-inglid (Eesti, Rootsi, Soome, Lti, Peterburi) 2. Riskikapitalistide fondid (era- ja riiklikul kapitalil phinevad) 3. Connect Estonia - toetab alustavaid ettevtteid ja aitab neileinvestoreid leida 22 23. 3. Vrkapitali kaasamine Mida oodat ri-inglilt 1. kski ri-ingel ei investeeri projekti ksinda 2. Konsultatsiooni tema kogemuste phjalt 3. Kontaktide vrgustik 4. Kunagi ei kanna kokkulepitud investeeringut he summanale (tpiline Skandinaavia investoritele) ldiselt oodatakse tootlust ~30% aastas23 24. 3. Vrkapitali kaasamine ProtsessKapitali kaasamise ajaline mde:~ 9 kuud otsusest kaasata vliskapitali - esimesed rahad kontol~ 3 kuud arvestada lbirkimisteks, seda Start-Upi puhul,suuremate konsernide puhul vib see vtta 6 kuud vi rohkemgiNB! Igakordsel potentsiaalse investoriga kohtumisel peab olemavhemalt 1 positiivne uudis, kuid alati jta 1 uudis taskussevaruks!Mtle juba alguses lbi, kuidas teha investorile EXIT24 25. 4. Kapitali kaasamine ja maksud25 26. 4. Kapitali kaasamine ja maksud Niteid maksup