Transcript
 • 8/16/2019 Zdravstvena zastita izbjeglica

  1/10

  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  IZBJEGLICA

     Tamara Ilić185/11

    Beograd, 30.12.2015.g.

 • 8/16/2019 Zdravstvena zastita izbjeglica

  2/10

  • Prema Konvenciji o stats i!"je#$ica i!%&'%( #o)ine, i!"je#$ica je osoba koja:

    ima opravdan strah od proganjanja zbogsvoje:

  − rase

  − vjere− nacionalnosti

  − pripadnosti određenoj društvenoj grupi, te

  − političkog mišljenja;

    nalazi se izvan zemlje porijekla;

    ne može se ili se ne želi staviti pod zaštitute zemlje ili se u nju vratiti zbog straha od

   proganjanja

 • 8/16/2019 Zdravstvena zastita izbjeglica

  3/10

    Konvencija *r#ani!acije a+ri,-o# je)instva kojapokriva odree!e aspek"e i#bjegli$ki% problema & '(ri)i *&daljem "eks"&: A+ri,-a -onvencija+, regio!al!i spora#&m&svoje! 1-. godi!e, !adop&!ila je de!i)ij& i# o!ve!)ijei# 151. godi!e "ako da j& je &$i!ila !e"o objek"iv!ijom:

  !ilo koja osoba koja je prisiljena napustiti svoju zemlju zbog vanjske agresije, okupacije, strane dominacije ilidogađaja koji ozbiljno narušavaju javni red u dijelu zemljeili cijeloj zemlji njenog porijekla ili državljanstva

  Godine 1984. skupina predstavnika vlada i uglednih pravnika iz

  Srednje i Južne Amerike usvojila je Kartagensku deklaraciju. ao

  i A!ri"ka konven#ija$ i artagenska deklara#ija je de!ini#iju iz%jegli#e

  iz onven#ije iz 19&1. godine u"inila jo' o%jektivnijom$ uklju"iv'i( ) Osobe koje bježe iz svojih zemalja “zbog toga što su njihovi životi,

  sigurnost ili sloboda ugroženi sveopštim nasiljem, stranom

  agresijom, unutrašnjim sukobima, grubim povredama ljudskih prava

  ili drugim okolnostima koje ozbiljno narušavaju javni red ”.

 • 8/16/2019 Zdravstvena zastita izbjeglica

  4/10

 • 8/16/2019 Zdravstvena zastita izbjeglica

  5/10

 • 8/16/2019 Zdravstvena zastita izbjeglica

  6/10

  d i bl i

 • 8/16/2019 Zdravstvena zastita izbjeglica

  7/10

  dravs"ve!i problemii#bjegli)a

 • 8/16/2019 Zdravstvena zastita izbjeglica

  8/10

    i"a!je #dravs"ve!e #a"i"e s"ra!a)a/i#bjegli)areg&lisa!o je:

  • Za-onom o !)ravstvenoj !a.titi

  • Za-onom o !)ravstvenom osi#ranj• Pravi$ni-om o na,in i /ost/- ostvarivanja

  /rava i! o"ave!no# !)ravstveno# osi#ranja

    "ra!i dr4avlja!i, li)a be# dr4avlja!s"va i li)akojima je pri#!a" s"a"&s i!"e#$ice ili o)o"ren a!i$ & sklad& sa me&!arod!im i domaćim#ako!odavs"vom, koji s& s"al!o !as"a!je!i ili

  privreme!o borave & ep&bli)i, ili koji prola#e preko"eri"orije ep&blike, imaj /ravo na !)ravstven!a.tit, & sklad& sa ako!om o #dravs"ve!oj#a"i"i, ako me&!arod!im spora#&mom !ijedr&ga$ije odree!o.

 • 8/16/2019 Zdravstvena zastita izbjeglica

  9/10

  dravs"ve!a #a"i"a i#bjegli)a67"#$%&'(%

 • 8/16/2019 Zdravstvena zastita izbjeglica

  10/10

    T0is is t0een)...


Recommended