Transcript
 • 1

  Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

  informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

  I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy

  A) Tytuł osiągnięcia naukowego:

  „Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta”

  B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:

  Alicja Łaska-Formejster, 2015, Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii

  pacjenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

  II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I) opublikowanych prac

  naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych

  A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC)

  lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH)

  Lista A

  1) Wahlberg A., Rehmann-Sutter Ch., Sleeboom-Faulkner M., Guangxiu Lu, Döring O., Cong Y.,

  Łaska-Formejster A., He J., Chen H., Gottweis H., Rose N., 2013, From global bioethics to ethical

  governance of biomedical research collaborations, "Social Science & Medicine" Nr 98, ss. 293-300;

  ISSN: 0277-9536, Impact Factor: 2.733; pkt. 40.

  Opracowanie jest efektem współpracy zrealizowanej w ramach międzynarodowego projektu (6

  Program Ramowy 2007-2009) Ethical Governance of Biological and Biomedical Research: Chinese –

  European Co-operation. Mój wkład w powstanie tego artykułu polegał na wymianie sugestii, opinii

  i ustalaniu warunków niezbędnych do etycznego zarządzania współpracą nad badaniami

  biomedycznymi realizowanymi w wymiarze współpracy międzynarodowej. W artykule

  scharakteryzowana została propozycja taktyki, której zastosowanie wydaje się współcześnie

  niezbędne, przy zmierzaniu się z etycznymi wyzwaniami, pojawiającymi się w obszarze

  biotechnologicznej współpracy międzykontynentalnej. W szczególności istotną była odpowiedź

  na pytanie, jak narodowe systemy etycznego zarządzenia badaniami (w ramach nauk o życiu), mogą

  poradzić sobie z coraz intensywniejszą globalną współpracą, ze szczególnym uwzględnieniem

  kooperacji europejsko-chińskiej. Mój udział procentowy szacuję na 10 %.

 • 2

  Lista B

  2) Łaska-Formejster A., 2014, Nowoczesne technologie komunikacyjne w systemie opieki zdrowotnej.

  E-narzędzia i pacjent doby „empowered” a etos zawodu lekarza, [w:] „Humanizacja Pracy” Nr 2

  (276), Płock (XLVII), ss. 187-202; ISSN: 1643 7446vv.

  3) Łaska-Formejster A., 2013, Polityczna gra o prawną regulację procedury in vitro – analiza

  wybranych aspektów debaty w przestrzeni medialnej, [w:] „Politeja” Nr 3 (25), Kraków,

  ss. 263-285; DOI:10.12797/ Politeja.10.2013.25.17; ISSN: 1733-6716.

  4) Łaska-Formejster A., 2013, Zarządzanie badaniami biomedycznymi – perspektywa współpracy

  międzynarodowej, [w:] Łaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M. (red.), Medycyna, Biopolityka,

  Bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie, „Folia Sociologica” Nr 45, Łódź, ss. 147-161;

  ISSN: 0208-600X.

  5) Łaska-Formejster A., 2012, Problemy i dylematy etyczne badań biomedycznych w kontekście

  realizacji projektu „BIONET”, [w:] „Folia Socilogica” Nr 40, Łódź, ss. 253-273; ISSN: 0208-600X.

  6) Łaska-Formejster A., 2009, Problemy i dylematy etyczne w zarządzaniu badaniami klinicznymi w

  kontekście współpracy międzynarodowej, [w”] „Humanizacja Pracy” Nr 3-4 (249-250), Płock,

  s. 71-88; ISSN: 1643-7446.

  7) Łaska- Formejster A., 2003, Pacjent w sieci strukturalnych i personalnych pułapek służby zdrowia.

  Analiza zakresu i charakteru problemów zgłaszanych do biura skarg i wniosków ŁRKCH, [w:] „Folia

  Sociologica” Nr 30, Łódź, ss. 91-109; ISSN: 0208-600X.

  B) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż

  znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt II A:

  Po uzyskaniu stopnia doktora

  1) Łaska-Formejster A., Sudra E., Dzikowska E., 2014, Patiens on Web. Analysis of the activity

  of medical internet portal users. Methodological reflections after an online experiment,

  [w:] Jakubowska L. (red.), E-methodology international scientific journal, Uniwersytet Wrocławski,

  Wrocław, ss. 73-90; ISSN: 2353-5881

  http://nowadays.home.pl/kreator/data/documents/emeth=202014=20=281=29=2073-90.pdf

  http://nowadays.home.pl/kreator/data/documents/emeth=202014=20=281=29=2073-90.pdf

 • 3

  Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na koordynowaniu całego procesu badawczego:

  koncepcyjnego, empirycznego i analitycznego, współrealizacji badań, współopracowaniu wyników

  materiału empirycznego o charakterze jakościowym oraz przygotowaniu wykładni teoretycznej

  dotyczącej aspektów z zakresu socjologii medycyny, zdrowia i choroby. Mój udział procentowy szacuję

  na 34 %.

  2) Łaska-Formejster A., 2014, Pacjenci ery Empowered wyzwaniem dla nowych form zarządzania

  i strategii marketingowych w ochronie zdrowia, [w:] Depta A. (red.), Zarządzanie zdrowiem

  a problemy społeczeństwa obywatelskiego, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, ss.19-29;

  ISBN: 978-83-7283-631-1

  3) Łaska-Formejster A., 2012, Wybory bioetyczne współczesnego człowieka. Problem trwałości opinii

  wobec wybranych problemów bioetycznych na przykładzie analizy case study, [w:] Baniak J. (red.),

  Religia i kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce, Poznań, ss. 277-289;

  ISBN: 978-83-62243-09-9

  4) Łaska-Formejster A., 2012, Wybrane aspekty funkcjonowania biobanków – perspektywa

  międzynarodowa, [w:] Synowiec-Piłat M., Olchowska-Kotala A. (red.), Socjologia i psychologia dla

  pacjenta. Wybrane zagadnienia, Wrocław, ss. 147-159; ISBN: 978-83-7780-551-0

  5) Łaska-Formejster A., 2012, „Im więcej masz pieniędzy, tym łatwiej uzyskasz pomoc” – prawda,

  czy fałsz w opinii pacjentów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Synowiec-

  Piłat M., Olchowska-Kotala A. (red.), Socjologia i psychologia dla pacjenta. Wybrane zagadnienia,

  Wrocław, ss. 37-52; ISBN: 978-83-7780-551-0

  6) Łaska-Formejster A., 2012, Znaczenie etosu zawodowego w kontekście bioetycznej debaty

  międzynarodowej, [w:] „Dyskursy o Kulturze. Etosy pracy”, Barańska D. (red.), Zakład Socjologii

  Społeczna Akademia Nauk, Łódź, ss. 168-187; ISBN: 978-83-62916-49-8

  7) Łaska-Formejster A., 2010, Etyczne, społeczne i gospodarcze aspekty funkcjonowania biobanków –

  perspektywa międzynarodowa, [w:] Walczak-Duraj D., Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności,

  Łódź, ss. 189-206, ISBN: 978-83-7525-471-6

  8) Łaska-Formejster A., 2010, Problemy i dylematy etyczne badań klinicznych w kontekście

  współpracy międzynarodowej: Europa - Chiny, [w:] Kopka J., Matuszak G. (red.), Problemy

  współczesnej demokracji i moralności, Łódź, ss. 263-279; ISBN: 978-83-7525-408-2

 • 4

  9) Łaska-Formejster A., 2006, Świat wartości kandydatów na prezydenta w perspektywie medialnej,

  [w:] D. Walczak – Duraj (red.), Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, Pabianice,

  ss. 103-124; ISBN: 83-86370-42-4

  10) Łaska-Formejster A., 2005, Problemy odbiorców świadczeń zdrowotnych na podstawie analizy

  skarg skierowanych do Biura Skarg i Wniosków Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, [w:] Piątkowski

  W., Brodniak W. A. (red.), Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna, Wyższa Szkoła Społeczno

  – Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn, ss. 273-292; ISBN: 83-87876-51-8

  11) Łaska-Formejster A., 2005, Wybrane aspekty przygotowania polityki zdrowotnej Polski do

  wymogów Unii Europejskiej, [w:] Walczak-Duraj D. (red.), Humanizacja pracy wobec wyzwań

  transformacyjnych i cywilizacyjnych, Łódź-Płock, s. 143-152; ISBN: 83-89416-56-5

  12) Łaska-Formejster A., Pawlak A., 2004, Analiza porównawcza wybranych kategorii naruszenia

  zasad odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Na podstawie wniosków złożonych do Okręgowego

  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Łodzi, [w:] Walczak – Duraj D. (red.), Etyczne

  i finansowe dylematy reformowania służby zdrowia a jej społeczny wizerunek, Płock – Łódź,

  ss. 73-94; ISBN: 83-89416-54-9

  Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na realizacji badania, zebraniu materiału empirycznego,

  analizie danych oraz opracowaniu teoretycznej płaszczyzny rozważań. Mój udział procentowy szacuję

  na 50 %.

  13) Łaska-Formejster A., 2002, Efektywność zróżnicowanych narzędzi marketingu politycznego,

  [w:] Walczak – Duraj D. (red.), Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze społeczeństwa

  polskiego, Płock – Łódź, ss. 53-72; ISBN: 83-88193-79-1

  14) Łaska-Formejster A., 2002, Proces kształtowania roli zawodowej lekarza rodzinnego, Łódź,

  ss. 1-194; ISBN: 83-7171-561-7

  15) Łaska-Formejster A., 2001, Organizacja działań sztabu wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego,

  [w:] Dzięcielska - Machnikowska S. (red.), Prezydenci 2000, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 27-37.

  16) Łaska-Formejster A., 2001, The Doctor's Professional Responsibility in the Period of Reformatory

  Changes, [w:] Walczak Duraj D., Duraj J., Tianmin Xu, Fulin Xu (eds.), Social and Economic

  Problems of Health Service and Company Reform, Experiences of Poland and China, University of

  Lodz, Lodz, ss. 23-32; ISBN 83-86370-27-0

 • 5

  17) Łaska-Formejster A., 2001, Skargi Łodzian do Rzecznika Lekarskiej Odpowiedzialności

  Zawodowej w latach 1990 – 1998, [w:] „Kronika Miasta Łodzi” Nr 2, Zarząd Miasta Łodzi, Łódź,

  ss. 159-165.

  18) Łaska-Formejster A., 2000, Etyczny wymiar roli zawodowej lekarza w opinii studentów AM, [w:]

  Wyzwania moralne XXI wieku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Prywatnej Wyższej Szkole

  Businessu i Administracji, 10 – 11 września 1999 r., Warszawa.

  Inne:

  19) Łaska-Formejster A., 2006, Analiza systemu edukacji i kształcenia ustawicznego personelu

  medycznego w województwie łódzkim, 7 Raport,

  http://www.bialypersonel.org/raporty/raport7_analiza_systemu_edukacji_i_ksztalcenia_ustawicznego.

  pdf WWW.bialypersonel.org, ss. 1-186

  Raport został sporządzony w ramach projektu „Biały Personel”: „Badanie kwalifikacji i umiejętności

  pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim – Biały Personel”

  realizowanego na terenie województwa łódzkiego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju

  Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  2004 – 2006.

  Mój udział w opracowaniu polegał na przygotowaniu (opracowaniu) narzędzi badawczych,

  poprzedzonych preanalizą obszaru badawczego, realizacji badań empirycznych, analizie uzyskanych

  materiałów empirycznych, opracowaniu wyników badań i wniosków, przygotowaniu raportu. Mój

  udział procentowy szacuję na 80 %.

  20) Łaska-Formejster A., 2013, Etyczne oblicze międzynarodowych badań klinicznych,

  http://biotechnologia.pl/biotechnologia-

  portal/info/bioetyka/30_aktualnosci/536968,etyczne_oblicze_miedzynarodowych_badan_klinicznych.

  html; (data publikacji 07.06.2013)

  21) Łaska-Formejster A., 2013, III Forum Bioetyczne: Czy badania na komórkach macierzystych to

  (nadal) problem etyczny? http://biotechnologia.pl/biotechnologia-

  portal/info/bioetyka/69_forum/488386,iii_forum_bioetyczne__czy_badania_na_komorkach_macierzy

  stych_to__nadal__problem_etyczny_.html; data publikacji 10.05.2013

  Dyskusja na Forum: Dr Alicja Łaska- Formejster z Uniwersytetu Łódzkiego oraz

  Dr Małgorzata Karbarz z Uniwersytetu Rzeszowskiego

  http://www.bialypersonel.org/http://biotechnologia.pl/biotechnologia-portal/info/bioetyka/30_aktualnosci/536968,etyczne_oblicze_miedzynarodowych_badan_klinicznych.htmlhttp://biotechnologia.pl/biotechnologia-portal/info/bioetyka/30_aktualnosci/536968,etyczne_oblicze_miedzynarodowych_badan_klinicznych.htmlhttp://biotechnologia.pl/biotechnologia-portal/info/bioetyka/30_aktualnosci/536968,etyczne_oblicze_miedzynarodowych_badan_klinicznych.htmlhttp://biotechnologia.pl/biotechnologia-portal/info/bioetyka/69_forum/488386,iii_forum_bioetyczne__czy_badania_na_komorkach_macierzystych_to__nadal__problem_etyczny_.htmlhttp://biotechnologia.pl/biotechnologia-portal/info/bioetyka/69_forum/488386,iii_forum_bioetyczne__czy_badania_na_komorkach_macierzystych_to__nadal__problem_etyczny_.htmlhttp://biotechnologia.pl/biotechnologia-portal/info/bioetyka/69_forum/488386,iii_forum_bioetyczne__czy_badania_na_komorkach_macierzystych_to__nadal__problem_etyczny_.html

 • 6

  Przed uzyskaniem stopnia doktora

  22) Łaska-Formejster A., Walczak-Duraj D., Kopka J., 1999, Patients” attitudes towards

  the insitution of family doctor,[w:] Walczak-Duraj D. (red.), Społeczne aspekty reformowania służby

  zdrowia, Łódź, ss. 179-192.

  Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na realizacji badań empirycznych i ich analizie w wymiarze

  jakościowo – ilościowym oraz częściowym przygotowaniu założeń teoretycznych. Mój udział

  procentowy szacuję na 34%.

  23) Łaska-Formejster A., Walczak-Duraj D., Kopka J., 1999, Instytucja lekarza rodzinnego

  w postawach pacjentów, [w:] Walczak-Duraj D. (red.), Społeczne aspekty reformowania służby

  zdrowia, Łódź, ss. 165-178.

  Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na realizacji badań empirycznych i ich analizie w wymiarze

  jakościowo – ilościowym oraz częściowym przygotowaniu założeń teoretycznych. Mój udział

  procentowy szacuję na 34%.

  24) Łaska-Formejster A., Walczak-Duraj D., 1999, Protests in the Polish Health Service as Seen

  by the Public Opinion and Doctors, [w:] Walczak-Duraj D. (red.), Społeczne aspekty reformowania

  służby zdrowia, Łódź, ss. 135-145.

  Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na realizacji badań empirycznych i ich analizie w wymiarze

  jakościowo – ilościowym oraz częściowym przygotowaniu założeń teoretycznych. Mój udział

  procentowy szacuję na 50%.

  25) Łaska-Formejster A., Walczak-Duraj D., 1999, Opinia publiczna i lekarze wobec protestów

  w polskiej służbie zdrowia, [w:] Walczak-Duraj D. (red.), Społeczne aspekty reformowania służby

  zdrowia, Łódź, ss. 125-134.

  Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na realizacji badań empirycznych i ich analizie w wymiarze

  jakościowo – ilościowym oraz częściowym przygotowaniu założeń teoretycznych. Mój udział

  procentowy szacuję na 50%.

  26) Łaska-Formejster A., 1998, Doctor – patient relationship and selected etical dilemmas

  of the surgeon, [w:] Walczak-Duraj D., Xu Tian Min (red.), Etyczne dylematy medycyny w Chinach i

  Polsce, Łódź, ss. 147-162.

 • 7

  27) Łaska-Formejster A., 1998, Relacja lekarz – pacjent w perspektywie wybranych dylematów

  etycznych lekarza – chirurga (Analiza case study), [w:] Walczak-Duraj D., Xu Tian Min (red.),

  Etyczne dylematy medycyny w Chinach i Polsce, Łódź, ss. 133-146.

  Inne:

  28) Łaska-Formejster A., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji UŁ, Urynkowiony

  Hipokrates?, „Kronika” Nr 5 (58) 1999r. – Pismo Uniwersytetu Łódzkiego.

  C) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i

  dzieł artystycznych

  1) Łaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M. (red.), 2013, Medycyna, Biopolityka, Bioetyka

  w zmedykalizowanym społeczeństwie, „Folia Socilogica” Nr 45, Łódź, ss. 1-210, ISSN: 0208-600X

  Mój wkład w redakcyjne opracowanie monografii polegał na udziale w merytorycznym opracowaniu

  struktury monografii, merytorycznym doborze i przygotowaniu tekstów, przygotowaniu artykułu

  stanowiącego jeden z rozdziałów monografii, współtworzeniu wstępu, wstępnym redagowaniu

  otrzymanych tekstów, ustaleniu kolejności artykułów, współpracy z recenzentami, współpracy

  z redaktorem wydawniczym i autorami opracowań. Mój udział procentowy szacuję na 50%.

  2) Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red.), 2013, Społeczne konteksty chorób przewlekłych.

  Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss.: 1-223, wyd. pierwsze;

  ISBN: 978-83-7525-974-2

  Mój wkład w redakcyjne opracowanie monografii polegał na udziale w merytorycznym opracowaniu

  struktury monografii, merytorycznym doborze tekstów, współtworzeniu wstępu, współpracy z

  redaktorem wydawniczym i autorami opracowań. Na każdym etapie opracowania wydawniczego,

  w pełnym wymiarze, współpracowałam z pracownikami wydawnictwa. Mój udział procentowy szacuję

  na 50%.

  3) Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red.), 2013, Biologiczny wymiar życia populacji a jego

  socjologiczne interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 1-209, wyd. pierwsze;

  ISBN: 978-83-7525-973-5

  Mój wkład w redakcyjne opracowanie monografii polegał na udziale w merytorycznym opracowaniu

  struktury monografii, merytorycznym doborze tekstów, współtworzeniu wstępu, współpracy

  z redaktorem wydawniczym i autorami opracowań. Na każdym etapie opracowania wydawniczego,

  w pełnym wymiarze, współpracowałam z pracownikami wydawnictwa. Mój udział procentowy szacuję

  na 50%.

 • 8

  D) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem

  opublikowania:

  E) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 6

  http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/WebofScience/apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=UA&searc

  h_mode=CitationReport&SID=P2ksvjbPO99aa75s631&page=1&cr_pqid=2&viewType=summary

  Google Scholar: 13

  (http://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=fdJhdhkAAAAJ)

  F) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 2

  (http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/WebofScience/apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=UA&searc

  h_mode=CitationReport&SID=P2ksvjbPO99aa75s631&page=1&cr_pqid=2&viewType=summary)

  (http://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=fdJhdhkAAAAJ)

  G) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich

  projektach

  1) Pełnienie funkcji koordynatora podzespołu badawczego (2013-2014) w Projekcie Badawczym:

  Badania eksperymentalne prowadzone za pośrednictwem Internetu, realizowanym przez zespół

  badawczy: e-metodologia oraz Koło Naukowe Alternatywa – efektem badań jest artykuł pt.: Patiens

  on Web. Analysis of the activity of medical internet portal users. Methodological reflections after

  an online experiment, autorstwa:

  Alicja Łaska-Formejster, Ewelina Sudra, Ewelina Dzikowska, 2014, opublikowany [w:] Jakubowska

  L. (red.), E-methodology international scientific journal, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ss. 73-

  90; ISSN: 2353-5881

  http://nowadays.home.pl/kreator/data/documents/emeth=202014=20=281=29=2073-90.pdf

  2) Aktywny udział w Projekcie BIONET (wykonawca): w konferencjach i warsztatach

  zrealizowanych w ramach Projektu w 6 Programie Ramowym: Bioethics and Society: Chinese-

  European Cooperation; BIONET (2006-2009);

  Nazwa projektu międzynarodowego; Ethical Covernance of Biological and Biomedical Research:

  Chinese – European Co-operation

  Projekt realizowany był przez BIONET (nr kontraktu: 036788), dotyczył etycznych wyznaczników

  zaawansowanych technologicznie badań biologicznych i biomedycznych, w szczególności

  genetycznej modyfikacji organizmów, genetycznych uwarunkowań zachorowalności, komórek

  macierzystych i potencjału terapeutycznego medycyny genetycznej oraz technologii opartych

  na komórkach macierzystych. Badania te stanowią wyzwanie zwłaszcza dla etycznego zarządzania

  badaniami i etycznych standardów.

 • 9

  Celem projektu była budowa sieci współpracy między Chinami i Europą, stworzenie platformy

  dla rozwoju badań porównawczych i wzbogacenie naukowego zrozumienia kluczowych kwestii

  biotycznych poprzez dialog między badaczami i praktykami z Chin i Wspólnoty Europejskiej.

  Opis zrealizowanych przez habilitantkę zadań:

  - udział w konferencjach i warsztatach w Chinach,

  - współpraca w tworzeniu wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi komunikacji,

  - współpraca w rozpowszechnianiu uzyskanych wyników,

  - udział w zebraniach zespołu eksperckiego.

  Aktywny udział w zebraniach zespołu eksperckiego, warsztatach i konferencjach:

  W 2007 roku - Uczestnictwo w Międzynarodowych Warsztatach Roboczych (workshop two)

  „Ethical governance of reproductive and stem cell research and stem cell banks”

  Łaska-Formejster A. - prezentacja w grupie roboczej, udział w dyskusji: Status and analysis of polish

  stem cell banks, Shanghai, China.

  W 2008 roku - Udział w Międzynarodowej Konferencji „Ethical governance of reproductive

  technologies, therapeutic stem cells and stem cell banks”,

  Łaska – Formejster A. - prezentacja w grupie roboczej: Chosen ethical aspects of stem cell banks

  organization, Changsha, China.

  Prowadzenie pierwszej sesji popołudniowej w dniu 1 kwietnia 2008r. wraz LI Jianhua.

  W 2008 roku - Uczestnictwo w Międzynarodowych Warsztatach Roboczych / konferencji,

  Clinical Research and Clinical Research Organisations in EU-CN research – ethics and governance

  issues,

  Łaska – Formejster A. - referat: The power of knowledge and the law, courage of speaking about

  doubts, ethical responsibility. A reflection about clinical studies from the patient’s perspective

  in Poland, Xi’an, P.R. China

  W 2009 roku - Uczestnictwo w Międzynarodowych Warsztatach Roboczych/ konferencji; 4 BIONET

  Workshop „Biobanks and genomic research; Biobanking and personal Genomics: Challenges –

  Futures for China – EU Collaborations”.

  Alicja Łaska – Formejster - głos w dyskusji w grupie roboczej: Ethical aspects of genomic research,

  Shenzhen, China.

  W 2009 roku - Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji podsumowującej projekt BIONET,

  Final conference: “Challenges and future perspectives. Ethical governance of international biological

  and biomedical research collaborations”. Genomic research, biobanking, clinical trials and benefit

  sharing, Londyn, UK.

 • 10

  3) Udział w realizacji projektu (wykonawca), Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników

  w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim – BIAŁY PERSONEL,

  Wymiernym efektem współpracy było współautorstwo opublikowanego 7 raportu, Analiza ofert

  edukacyjnych i szkoleniowych dla pracowników sektora medycznego.

  Mój wkład w przygotowanie raportu polegał na przeprowadzeniu preanalizy obszaru badawczego,

  zebraniu materiałów, opracowaniu narzędzi badawczych, realizacji badań empirycznych – w pełnym

  wymiarze, analizie uzyskanych materiałów empirycznych, opracowaniu wyników badań i wniosków

  zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym, opracowaniu, przygotowaniu raportu.

  http://www.bialypersonel.org/raporty/raport7_analiza_systemu_edukacji_i_ksztalcenia_ustawicznego.

  pdf WWW.bialypersonel.org 2006, ss. 1-186.

  Projekt, Badanie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia

  w województwie łódzkim - Biały Personel, realizowany był na terenie województwa łódzkiego

  w ramach Priorytetu 2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego

  Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności

  powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

  Realizacja projektu „Biały Personel” nadzorowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

  Projekt Finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa,

  realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

  4) Członek projektu (wykonawca), złożonego w październiku 2013 roku (OPUS 6): Między

  inkluzją bankową a ekskluzją społeczną w świetle koncepcji silver economy.

  5) 1997-2000 Członek międzynarodowego projektu (współpraca Katedry Socjologii Zawodu

  z Uniwersytetem Medycznym w Pekinie): badań porównawczych dotyczących opinii pacjentów na

  temat szpitalnictwa polskiego i chińskiego, w kontekście oczekiwań i doświadczeń pacjentów oraz

  badań dotyczących moralnych problemów zawodu lekarskiego.

  6) Członek projektu realizowanego w ramach umowy nr 403 podjętej na 22 roboczym posiedzeniu

  z dnia 17-11-2014 w sprawie zawarcia umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy

  pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Bankurze (Kalkuta, Indie).

  7) Pełnienie funkcji (od 2015r.) koordynatora umów z uczelniami w Chinach:

  - Zhengzhou University of Light Industry, Chiny

  - Huanghuai University, Chiny

  http://www.bialypersonel.org/

 • 11

  H) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną

  1) Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, IIIo - nadana 14 października 2003r.,

  za publikację, pt.:

  Łaska-Formejster A., 2002, Proces kształtowania roli zawodowej lekarza rodzinnego, Łódź.

  2) Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, IIo - nadana 17 października 2011r.,

  za książkę:

  Walczak-Duraj D. (red.), 2010, Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia

  badawcze i interpretacyjne, Łódź.

  I) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

  Po uzyskaniu stopnia doktora

  1) Łaska-Formejster A., 2015, Zarządzanie współpracą w dziedzinie badań biomedycznych

  realizowanych w Chinach i Europie,

  - II Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń.

  2) Łaska-Formejster A., Kutyło Ł., 2015, Wpływ religijności na subiektywny stan zdrowia seniorów,

  - II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, „Socjologia medycyny - promocja zdrowia –

  starzenie”, Wrocław.

  3) Łaska-Formejster A., 2014, Ethical Challenges in Regenerative Medicine - Hopes and Fears -

  in the Opinion of Polish Society,

  - Światowy Kongres: “BIT’7th Annual World Congress of Regenerative Medicine & Stem Cell-2014”;

  Topic: Translation from Concepts to Market; Haikou, China.

  4) Łaska-Formejster A., 2014, Pacjenci ery empowered wyzwaniem dla nowych form zarządzania

  i strategii marketingowych w ochronie zdrowia,

  - Seminarium Naukowe: „Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie

  ryzyka”, Łódź. Referat przekazany.

  5) Łaska-Formejster A., 2013, Social consequences of a stillbirth: Parental rights, institutional

  and informal forms of support,

  - ISA Conference 2013 “Annual Conference of the International Stillbirth Alliance”, Hanoi, Vietnam.

 • 12

  6) Łaska-Formejster A., 2013, Wciąż niespełnione oczekiwania? Dysfunkcjonalność opieki

  zdrowotnej z perspektywy analizy skarg złożonych do Biura Rzecznika Praw Pacjenta i Łódzkiego

  Oddziału Wojewódzkiego NFZ. "Empowered patient" w sieci złożonych relacji,

  - XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; „Co po kryzysie?”; Szczecin.

  7) Łaska-Formejster A., 2013, Nowoczesne technologie komunikacyjne a profesjonalizacja zawodów

  medycznych. E-narzędzia i pacjent doby „empowered” a etos zawodu lekarza,

  - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Humanizacja pracy w społeczeństwach nowoczesnych

  technologii i elastycznych form pracy”, Łódź.

  8) Łaska-Formejster A., Sudra E., Dzikowska E., 2013, Pacjenci w sieci. Analiza aktywności

  użytkowników portali medycznych. Refleksje metodologiczne po zastosowaniu eksperymentu

  internetowego,

  - Ogólnopolska Konferencja: „Badania eksperymentalne prowadzone za pośrednictwem Internetu”,

  Legnica.

  9) Łaska- Formejster A., 2013, Od globalnej bioetyki do etycznego zarządzania współpracą nad

  badaniami biomedycznymi. Bioetyka w wymiarze współpracy międzynarodowej,

  - I Krajowa Konferencja Naukowa: „Socjologia medycyny – Promocja zdrowia – Biopolityka”, Łódź.

  10) Łaska-Formejster A., 2012, The Debate on Stem Cell Research Regulations in Poland: the Ethical

  and Social Context. 'Why is There Still no Bioethics Law in Poland?',

  - Międzynarodowy Kongres: “BIT’ 5th Annual Congress of Regenerative Medicine & Stem Cell-

  2012”; Theme: A New Round of Medical Revolution, Guangzhou, Chiny.

  11) Łaska- Formejster A., 2012, Polityczna gra o ustawę bioetyczną – wybrane, medialne aspekty

  zjawiska,

  - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Media a Polityka. Między informacją i kreacją”, Kraków.

  12) Łaska-Formejster A. 2012, Problemy bioetyczne na łamach “Polityki”; od aborcji do klonowania

  w perspektywie publicystycznej,

  - Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Culture, Communication and Cognition”. Explaining

  Cognitive-Cultural Components of Media and Communication, Lublin.

  13) Łaska-Formejster A., 2012, Wybrane wybory bioetyczne – czy w obronie współczesnego

  człowieka?,

  - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Religia i Kościół w Demokratycznym Społeczeństwie

  obywatelskim w Polsce: Między losem a wyborem?”, Poznań.

 • 13

  14) Łaska-Formejster A., 2011, „Im więcej masz pieniędzy tym łatwiej uzyskasz pomoc” – prawda

  czy fałsz w opinii pacjentów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,

  - I Krajowa Konferencji „Socjologia i Psychologia dla pacjenta”, Wrocław.

  15) Łaska-Formejster A., 2010, Problemy i dylematy etyczne badań biomedycznych w kontekście

  współpracy chińsko-europejskiej. Czy uzasadniona jest międzynarodowa perspektywa dyskusji nad

  badaniami klinicznymi?

  - XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, „…co dzieje się ze społeczeństwem”, Kraków.

  16) Łaska-Formejster A., 2010, Etyczne, prawne i społeczne aspekty funkcjonowania biobanków –

  perspektywa międzynarodowa,

  - Międzynarodowa Konferencja: „Polityka – Etyka – Praca”. „Dylematy społeczne po dwóch

  dekadach transformacji (1989-2010), Bukowina Tatrzańska.

  17) Łaska – Formejster A., 2009, Ethical aspects of genomic research,

  - Międzynarodowe Warsztaty Robocze, 4 BIONET Workshop: Biobanks and genomic research;

  Biobanking and personal Genomics: Challenges – Futures for China – EU Collaborations, Shenzhen,

  China.

  18) Łaska-Formejster A., 2008, The power of knowledge and the law, courage of speaking about

  doubts, ethical responsibility. A reflection about clinical studies from the patient’s perspective

  in Poland,

  - Międzynarodowe Warsztaty Robocze, “Clinical Research and Clinical Research Organizations

  in EU-CN research – ethics and governance issues”, Xi’an, China.

  19) Łaska – Formejster A., 2008, Chosen ethical aspects of stem cell banks organization,

  - Międzynarodowa Konferencja „Ethical governance of reproductive technologies, therapeutic stem

  cells and stem cell banks”, Changsha, China,

  20) Łaska-Formejster A., 2007, Status and analysis of polish stem cell banks,

  - Międzynarodowe Warsztaty Robocze (workshop two) „Ethical governance of reproductive

  and stem cell research and stem cell banks”, Shanghai, China.

  21) Łaska-Formejster A., 2004, Próba porównania polityki ochrony zdrowia w Polsce i w Unii

  Europejskiej,

  - XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy”,

  Poznań.

 • 14

  22) Łaska-Formejster A., 2003 Pacjent w sieci strukturalnych i personalnych pułapek łódzkiej służby

  zdrowia. Analiza zakresu i charakteru problemów zgłaszanych do Biura Skarg i Wniosków ŁRKCH,

  - Międzynarodowa Konferencja, „Moralne problemy współczesnej medycyny”, Bukowina Tatrzańska.

  23) Łaska-Formejster A., 2001, Społeczne aspekty kształtowania roli zawodowej lekarza rodzinnego,

  – Obrady Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Prezydenta Łodzi.

  Konferencja Dyskusyjna, pt.: „Reforma służby zdrowia – plusy i minusy”, Łódź.

  24) Łaska-Formejster A., 2000, Attitudes of the Polish Society Towards the Health Service Reform,

  2000r.

  - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chinese – Poland Medical Ethics Symposium” Pekin,

  Chiny.

  inne:

  uczestnictwo w Zjazdach, konferencjach i forach, w celach poznawczych i w celu zebrania

  materiałów do rozprawy habilitacyjnej:

  2000r. – XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, „Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy

  społeczeństwa polskiego”, Rzeszów – Tyczyn.

  2002r. – IX Ogólnopolski Kongres Korporacji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Ekonomicznych

  CESSA, pt. „Kreowanie sukcesu: ludzie, innowacje, outsourcing” Łódź.

  2003r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo polskie – zdrowie, instytucje,

  pieniądze”, Warszawa.

  2005r. - Konferencja metodologiczna, „Badania sondażowego roku 2000 – Polska demokracja

  sondażowa”, Łódź.

  2008r. - Ogólnopolska konferencja „Działania pozorne – wczoraj, dziś, jutro?”, Łódź.

  2008r. - Ogólnopolska konferencja „Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Łódź.

  2009r. - Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt BIONET. Finałowa Międzynarodowa

  Konferencja; „Challenges and future perspectives. Ethical governance of international biological and

  biomedical research collaborations. Genomic research, biobanking, clinical trials and benefit

  sharing”, Londyn, UK.

 • 15

  2011r. – Konferencja z cyklu "Regionalnych spotkań menedżerów ochrony zdrowia" organizowanych

  przez Grupę PTWP SA, Łódź.

  2012r. – „III Forum Marketingu i Public Relations w Ochronie Zdrowia”, Warszawa.

  2012r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Przyszłość technik badawczych w socjologii”, Łódź.

  W związku z pełnieniem następujących funkcji (2008-2010):

  Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii;

  Członka Wydziałowej Komisji ds. Nauczania;

  Koordynatora ECTS dla kierunków Socjologia, Praca Socjalna;

  oraz Przewodniczącej Rady kierunku Socjologia.

  2008r. - Uczestnictwo w konferencji Instytutów Socjologii, „Studia II-go stopnia. Program.

  Problemy”, Kraków.

  2009r. - Uczestnictwo w szkoleniu / Seminarium Bolońskim „10 lat procesu Bolońskiego –

  dokonania i wyzwania na przyszłość” pod patronatem Rektorów Uniwersytetu Łódzkiego,

  Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź.

  2009r. - Uczestnictwo w konferencji Instytutów Socjologii, „Dyskusja wokół programów studiów

  socjologicznych z uwzględnieniem specjalizacji i specjalności”, Katowice.

  2009r. - Uczestnictwo w debacie na temat mobilności, Łódź.

  Przed uzyskaniem stopnia doktora

  1) Łaska-Formejster A., 1999, Etyczny wymiar roli zawodowej lekarza w opinii studentów AM,

  - Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji,

  „Wyzwania moralne XXI wieku”, Warszawa.

  2) 1999r. - I Kongres Medycyny Rodzinnej w Polsce, „Rodzina i jej lekarz”, Warszawa.

  Łączne uczestniczyłam w 41 konferencjach

 • 16

  III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynarodowej

  habilitanta

  A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i

  krajowych

  1) Współpraca i pomoc udzielana studentom z wymiany międzynarodowej, interesującym

  się problematyką bioetyki, bioinżynierii i socjologii medycyny, zdrowia i choroby, socjologii

  moralności. Pomoc przy realizacji projektów i przygotowywanych opracowań.

  2) Popularyzowanie problematyki bioetyki, bioinżynierii i socjologii medycyny poprzez realizację

  wykładów na Uniwersytecie Łódzkim (np. Bioetyka, bioinżynieria - współczesne wyzwania

  medycyny.; Bioethical Problems and Human Genetic Biobanks in Asia and Europe).

  3) Popularyzowanie problematyki etycznych kontekstów życia społecznego (włączając w ten obszar

  kwestie socjologii moralności, etyki medycyny, zawodów medycznych i szeroko ujętych zagadnień

  wpisanych w socjologię medycyny) w ramach prowadzonych od 2006 roku zajęć seminaryjnych, a od

  2010 roku zajęć z zakresu przygotowania i realizacji projektów badawczych.

  4) Popularyzowanie problematyki etycznych i społecznych kontekstów „polskiej” bioetyki poprzez

  udział w Międzynarodowych Kongresach i Konferencjach, szczególnie w Azji, gdzie wielokrotnie

  byłam proszona o przygotowanie i wygłoszenie wykładu w Sesjach Plenarnych (Chiny). Łącznie

  uczestniczyłam w 8 Konferencjach w Chinach i Wietnamie.

  Najczęściej byłam jedynym przedstawicielem z Polski (z obszaru nauk społecznych).

  5) Popularyzowanie polskiej nauki poprzez nawiązanie stałej współpracy z organizatorami Annual

  World Congress (uczestniczyłam w 3 Kongresach z wykładami w sesjach plenarnych).

  6) Aktywna współpraca popularyzatorska z członkami Projektu BIONET, członkami Towarzystwa

  International Stillbirth Alliance oraz Centre for Bionetworking. Otrzymywanie imiennych zaproszeń

  na sympozja i konferencje (szczegóły nawiązywania współpracy przedstawiłam w pkt Q).

  7) Popularyzowanie polskiej nauki w Wietnamie – Hanoi (wykład w sesji plenarnej podczas ISA

  Conference 2013) i Ho Chi Minh City, poprzez przejecie imiennego zaproszenia do udziału w

  planowanym: The 2nd Gene & Immunotherapy Conference in Vietnam. Innovations in Cancer

  Research & Regenerative Medicine - sesja: Ethic, Safety Issues and societal and regulatory

  challenges. PUBLIC & SOCIAL ASPECTS OF BIO-MEDICAL DEVELOPMENT - 2015.

  8) Współpraca z portalem internetowym: „Biotechnologia” – podejmowanie aktywnego udziału

  w dyskusjach; http://biotechnologia.pl/

 • 17

  B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

  Po uzyskaniu stopnia doktora

  1) Łaska-Formejster A., Messyasz K., Kotras M., Kubala K., 2014, Problemy z aplikacją pojęć

  do interdyscyplinarnej praktyki badawczej na przykładzie terminów: racjonalność, legitymizacja,

  pokolenie i prawa pacjenta,

  - III Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Zielona Góra.

  2) Łaska-Formejster A., Messyasz K., Kotras M., Kubala K., 2012, Analiza dyskursu publicznego,

  (zagadnienia dotyczące dyskursu biopolityki),

  - Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, Kazimierz Dolny nad Wisłą

  3) Łaska-Formejster A., 2005, Świat wartości kandydatów na prezydenta w perspektywie medialnej,

  - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Moralność w polityce czy polityka w moralności?” Bukowina

  Tatrzańska,

  4) Łaska-Formejster A., 2002, Efektywność zróżnicowanych narzędzi marketingu politycznego,

  - Ogólnopolska konferencja „Marketing polityczny a zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego”,

  Płock, Koszelówka.

  C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

  - Udział w komitetach konferencyjnych

  1) I Krajowa Konferencja Naukowa: „Socjologia medycyny – Promocja zdrowia – Biopolityka”, 2013,

  Łódź,

  Rola habilitanta: Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego; Organizator konferencji na Wydziale

  Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

  2) „Ethical governance of reproductive technologies, therapeutic stem cells and stem cell banks”,

  2008, Changsha, China.

  Rola habilitanta: Przewodnicząca sesji popołudniowej prowadzonej z LI Jianhua.

 • 18

  - Aktywność organizacyjna

  1) 01.10.2008 - 30.09.2010 - pełnienie funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii na Wydziale

  Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

  2) 01.10.2008 - 30.09.2010 - członek Wydziałowej Komisji ds. Nauczania

  3) 01.10.2008 - 30.09.2010 - Koordynator ECTS – dla kierunków Socjologia, Praca Socjalna

  4) 01.10.2008 - 30.09.2010 - Przewodnicząca Rady kierunku Socjologia

  5) 2002, 2005 - Dwukrotne pełnienie funkcji sekretarza naukowego podczas konferencji

  międzynarodowych organizowanych przez Katedrę Socjologii Polityki i Moralności

  6) 2003-2007 - Inicjowanie spotkań studentów ze znanymi, publicznymi osobami o różnych

  kompetencjach i poglądach (dziennikarzy - M. Michałowska, G. Michałowski, rekruterów, np. z M-

  Banku, polityków, pastora protestanckiego).

  7) Udział w komisjach rekrutacyjnych

  8) Pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej

  D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II H

  Brak

  E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych

  W 2015 roku rozpoczęcie współpracy z firmę szkoleniową Nova Skills Sp. z o.o, Warszawa.

 • 19

  F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich

  i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w pkt II G

  Obecnie prowadzę rozmowy z następującymi przedstawicielami zagranicznych ośrodków naukowo-

  badawczych, w celu nawiązania współpracy o charakterze badawczym:

  1) Z Peter o’Neill’em, Chih Wei Teng’em z Department of Management; Business & Economics

  Faculty - Melbourne Australia - obecnie trwają ustalenia, co do zakresu problematyki, którą można

  podjąć w ramach współpracy.

  2) Z prof. Cong Yali z Peking University Health Science Center - obecnie trwają prace nad wyborem

  problematyki i obszaru badawczego, do wspólnych badań i publikacji.

  3) Z Margaret Sleeboom-Faulkner, Professor of Social and Medical Anthropology University

  of Sussex Department of Anthropology – obecnie trwają ustalenia dotyczące obszaru problemowego

  wspólnego projektu badawczego.

  G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

  "Władza Sądzenia", (2013-2014) ISSN 2300-1690;

  Wersją pierwotną czasopisma „Władza Sądzenia” jest wersja elektroniczna, czasopismo jest

  indeksowane w bazie Index Copernicus (ICV 2013: 4,62),

  Rola habilitanta: Redaktor tematyczny, członek redakcji, członek rady programowej

  H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

  1) Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS) – członek,

  2) Centre for Bionetworking – członek,

  3) ISA (International Stillbirth Alliance) – członek.

 • 20

  I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki

  1) Łaska-Formejster A., 2015, Wykład ekspercki, pt. „Etyka w badaniach klinicznych”, podczas

  seminarium, pt.: „Badania kliniczne wyrobów medycznych – teoria i praktyka” realizowanego przez

  firmę szkoleniową Nova Skills Sp. z o.o, Warszawa.

  2) Wysokie oceny ewaluacyjne realizowanych zajęć dydaktycznych

  (Etyka społeczna; Seminarium licencjackie; Etyka; Etyka w biznesie; Etyka zawodu; Bioetyka,

  bioinżynieria, współczesne wyzwania medycyny; Przygotowanie projektu badawczego; Problemy

  etyczne w pracy socjalnej; Socjologia polityki; Przygotowanie i realizacja projektu badawczego;

  Społeczny wymiar dylematów etycznych; Nieuchronność dylematów moralnych; Społeczne reguły

  wywierania wpływu. Zakazane techniki perswazji).

  J) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji

  1) Powadzenie seminarium licencjackiego na kierunku Socjologia i Praca Socjalna, Instytut

  Socjologii, Uniwersytet Łódzki (2006-2015) - około 180 osób. Recenzowanie prac licencjackich i

  magisterskich.

  2) Koordynowanie projektów badawczych studentów w ramach zajęć z przygotowania i realizacji

  projektów badawczych.

  3) Stała współpraca ze studentami z koła naukowego FOJBE (Studenckiego Socjologicznego Koła

  Naukowego) (2013-2015) – około 10-15 osób.

  4) Opiekun naukowy „chętnych” studentów Koła FOJBE przygotowujących referaty na sesje

  studenckie podczas Konferencji Naukowych i Sesji Studenckich, np. w Łodzi w 2013 roku - (Jerzy

  Pawlik, Cnota nieautentyczności w „Przypadku Pekosińskiego”).

  5) Pełnienie funkcji opiekuna naukowego 2 studentek w latach 2005-2006.

  K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora

  pomocniczego

  Brak

  L) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich

  Brak

 • 21

  M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie

  1) Współautorstwo ekspertyzy dotyczącej analizy kwalifikacji umiejętności pracowników sektora

  ochrony zdrowia w województwie łódzkim: Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników

  w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim – BIAŁY PERSONEL (2004-2006). 2006 rok.

  Ekspertyza zlecona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Projekt Finansowany z Europejskiego

  Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego

  Urzędu Pracy w Łodzi.

  2) Współpraca z Dyrekcją i Okręgowa Radą Lekarską (Prezydium) Izby Lekarskiej w Łodzi podczas

  akcji protestacyjnych w 2007 roku.

  Moje zadanie polegało na przygotowaniu narzędzia do zbadania i charakterystyki nastrojów

  pacjentów, realizacji badania, jakościowo - ilościowej analizie jego wyników, przygotowaniu projektu

  ulotki informacyjnej dla pacjentów oraz opracowaniu ostatecznej wersji ulotki.

  N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

  1) Uczestnictwo w zespole eksperckim w projekcie Bioethics and Society: Chinese-European

  Cooperation; BIONET (2006-2009);

  Celem zespołu eksperckiego było stworzenie platformy dla rozwoju badań porównawczych

  i wzbogacenie naukowego zrozumienia kluczowych kwestii biotycznych poprzez dialog między

  badaczami i praktykami z Chin i Unii Europejskiej.

  Charakter udziału habilitanta: członek: aktywnie uczestniczący w debatach podczas zebrań zespołu

  eksperckiego, prezentacja przygotowanych stanowisk, prowadzenie sesji podczas konferencji,

  wygłoszenie referatu podczas konferencji

  (szczegóły w pkt. G.3. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi

  oraz udział w takich projektach).

  2) Autorka wniosku złożonego w ramach konkursu ofert Urzędu Miasta Łodzi, na realizację zadania:

  „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego

  i akademickiego”.

  Zgodnie z wymogami Umowy Nr 77/04/2013, z dnia 10 kwietnia 2013 roku, uzyskane

  dofinansowanie (2 tys. zł) z budżetu Urzędu Miasta Łodzi, przeznaczone zostało na publikacje

  pokonferencyjne. Wniosek złożony przez habilitantkę.

 • 22

  O) Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych

  Brak

  P) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

  1) 2014r. - nawiązanie współpracy z czasopismem BMRAT – „The Jurnal of Biomedical Research

  & Therapy” (nie otrzymałam jeszcze artykułów do recenzji).

  2) 2013r. – nawiązanie współpracy z „Jurnal of US-China Medical Science” (ISSN 154806648)

  (nie otrzymałam jeszcze artykułów do recenzji).

  3) 2015r. – recenzja dwóch artykułów do czasopisma „Folia Sociologica”.

  Q) Inne osiągnięcia, nie wymienione w pkt III A – III P

  1) Współpraca z portalem internetowym: „Biotechnologia” – podejmowanie aktywnego udziału

  w dyskusjach.

  2) Współpraca naukowa z Zakładem Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny

  we Wrocławiu (wspólna konferencja i 3 publikacje).

  3) Nawiązanie współpracy z Catherine Elliott – pełniącą funkcję - Head of Clinical Research Support

  and Ethics w The Medical Research Council w Londynie. Współpraca polega na wymianie

  informacji przede wszystkim o charakterze legislacyjnym.

  4) Nawiązanie współpracy z ośrodkami dydaktyczno-naukowymi w Chinach, Anglii, Niemczech,

  Szwajcarii i Słowenii (rozważania propozycji wspólnych projektów i przedsięwzięć naukowo-

  badawczych).

  5) Współpraca naukowa z prof. Nguyen Thi Hoai Duc Director Institute for Reproductive and Family

  Health (aktywny udział w konferencji na imienne zaproszenie + propozycja współpracy).