Transcript
Page 1: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. God. XXI Vinkovci, utorak, 31. prosinca 2013. Izlazi prema potrebi

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Page 2: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim
Page 3: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

3

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA

Temeljem članka 30. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 09/09) župan Vukovarsko-srijemske županije, donio je

P R A V I L N I K o dodjeli stipendija studentima

s područja Vukovarsko-srijemske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak dodjele stipendija studentima s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 3. Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 4. Broj stipendija koji će se dodijeliti u određenoj godini i pojedinačni iznos stipendije određuje Župan na prijedlog Upravnog odjela nadležnog za obrazovanje Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 5. Župan određuje, na prijedlog Upravnog odjela nadležnog za obrazovanje Vukovarsko-srijemske županije a prema pokazateljima stručnih službi Zavoda za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije, deficitarna zanimanja, za koja će se dodijeliti stipendija u određenoj godini.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 6. Osnovni uvjeti za bodovanje natječajne dokumentacije kandidata su:

uspješnost u studiranju i srednjoškolskom obrazovanju,

nadarenost, materijalno stanje kandidata.

Bodovanje se vrši na sljedeći način: USPJEH 1. a) Za studente upisane na I. godini studija uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju prosjek ocjena: 4,00 – 4,50 7 bodova prosjek ocjena: 4,51 – 4,80 10 bodova

prosjek ocjena: 4,81 – 5,00 14 bodova

2. Uspjeh na studiju/ školovanju prosjek ocjena. 3,00 – 3,50 4 bodova prosjek ocjena. 3,5,1 – 4,00 7 bodova prosjek ocjena. 4,01 – 4,50 10 bodova prosjek ocjena. 4,51 – 5,00 14 bodova NADARENOST Postignuti rezultati na natjecanjima 7 bodova PRIMANJA PO ČLANU KUĆANSTVA (u kunama)

0 – 300 10 bodova 301 – 600 8 bodova 601 – 900 7 bodova 901- 1200 6 bodova 1201 – 1500 4 bodova 1501 – 1800 2 boda preko 1800 0 bodova

Članak 7.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost ima onaj kandidat koji ima bolji prosjek ocjena kao prvi kriterij. Ukoliko je i prosjek ocjena isti prednost ima kandidat sa manjim primanjima po članu kućanstva kao drugi kriterij.

Članak 8. Rang liste se rade za svako zanimanje pojedinačno po raspisanom Natječaju za dodjelu stipendija. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 9. Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendije donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije na prijedlog Upravnog odjela nadležnog za obrazovanje. Temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odjel nadležan za obrazovanje provodi natječaj za dodjelu stipendija.

Članak 10. Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se u javnim glasilima. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave u javnim glasilima. Natječaj sadrži: • školsku godinu za koju se raspisuje Natječaj, • zanimanja za koja se raspisuje Natječaj • rok trajanja Natječaja, • opće uvjete za dodjelu stipendija i • dokaze koje treba priložiti uz pismeni zahtjev.

Page 4: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se Županu putem Upravnog odjela nadležnog za obrazovanje.

Članak 11.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu. Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente: potvrdu o prebivalištu domovnicu (presliku) potvrdu obrazovne ustanove o upisu na

redovno školovanje ovjerenu presliku svjedodžbi svih razreda

srednje škole ( za studente na I. godini studija) ili presliku indeksa i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena( za studente na II. i višim godinama studija)

potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja zahtjeva.

Članak 12.

Upravni odjel za obrazovanje i šport prikuplja prijave na natječaj, Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim Zaključkom upoznaju se svi podnositelji zahtjeva, na koju isti mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana po primljenoj obavijesti. Prigovor rješava Župan Vukovarsko-srijemske županije. Odluka po prigovoru je konačna. Nakon konačnosti Zaključka o dodjeli stipendije pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa svima kojima je stipendija odobrena.

Članak 13. Ugovor o stipendiranju sadrži: ugovorne strane odnosno njihove zakonske

zastupnike i adresu prebivališta, naziv i mjesto obrazovne ustanove, naziv struke, zvanja ili zanimanja za koje se

obrazuje korisnik stipendije, visinu stipendije, vrijeme korištenja stipendije, odredbe o prestanku davanja stipendije,

mirovanju i eventualnom vraćanju i druge važne odredbe za korištenje stipendije,

način rješavanja međusobnih prava i obveza, mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise

ugovornih stranaka, odnosno njihovih zastupnika i druge odredbe.

Članak 14.

Ugovor o stipendiranju s korisnikom stipendije sklapa Župan.

Članak 15. Stipendije su nepovratne ukoliko ugovorne strane ispune ugovorne obveze.

Članak 16. Korisnik stipendije student primat će stipendiju za redovito školovanje do dana diplomiranja, a najduže godinu dana po isteku zadnje godine studija. Korisnik stipendije dužan je dostaviti uvjerenje o upisu u narednu školsku godinu do 30. prosinca svake godine. Korisnik stipendije dužan je u roku 15 dana od dana diplomiranja dostaviti uvjerenje o diplomiranju i odjaviti stipendiju. Student koji je izgubio pravo na stipendiju zbog neizvršenja obveza iz ugovora ne može se ponovno natjecati za istu.

Članak 17. Korisnik stipendije može ostvariti pravo na mirovanje u isplati stipendije ukoliko ne upiše studijsku godinu iz opravdanih razloga (duža bolest, vojna vježba, gubitak člana uže obitelji, kao i drugi opravdani razlozi). O postojanju okolnosti iz prethodnog stavka odlučuje Župan, a na zahtjev korisnika stipendije uz predočenje dokaza o opravdanosti zahtjeva. Odluka o mirovanju utvrđuje se aneksom ugovora kojeg potpisuju župan i korisnik stipendije.

Članak 18. Nakon završenog obrazovanja korisnici stipendije obvezni su zaposliti se na području Vukovarsko-srijemske županije, pod uvjetom da im je omogućeno zaposlenje u struci i raditi najmanje onoliko vremena koliko su primali stipendiju Vukovarsko-srijemske županije. Korisnik stipendije oslobađa se obveze vraćanja stipendije ukoliko se ne uspije zaposliti u struci u roku od tri mjeseca od dana prijavljivanja kod Zavoda za zapošljavanje na području Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 19. Ukoliko korisnik stipendije ne postupi po odredbama iz članka 16. ovoga Pravilnika dužan je vratiti stipendiju u cijelosti uz zakonom propisanu kamatu odjednom ili u ratama, s time da rok vraćanja iznosa stipendije ne može biti duži od 50% vremena primanja stipendije. Način vraćanja stipendije utvrđuje se aneksom Ugovora o stipendiranju koji potpisuje župan i korisnik stipendije.

Članak 20. Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze davatelj stipendije ima prava jednostrano raskinuti Ugovor, a isplaćeni iznos stipendije dospijeva za povrat odmah u cijelosti. Davatelj stipendije će jednostrano raskinuti Ugovor o stipendiranju u sljedećim slučajevima: ako korisnik stipendije tijekom obrazovanja

ne upiše redovito godinu studija, osim u opravdanim slučajevima o čemu odlučuje Župan,

ako ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u postupku sklapanja ugovora,

4

Page 5: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora dužeg od 6 mjeseci.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu odmah i bit će objavljen u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-

srijemske županije, a primjenjuje se od školske godine 2013/2014.

KLASA: 604-02/13-01/45 UR:BROJ: 2196/1-01-13-3 Vukovar, 15. studeni 2013.godine

ŽUPAN:

Božo Galić, dipl.ing.

5

Page 6: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

6

GRAD ILOK AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 4/11 i 16/12) i članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU

o dodjeli stipendija studentima u akademskoj godini 2013/2014.

Članak 1.

U akademskoj godini 2013/2014. stipendirat će se 12 studenata, temeljem raspisanog natječaja Grada Iloka, objavljenog 04. studenoga 2013. god. u „Večernjem listu“.

Članak 2.

Stipendije se, za akademsku 2013./2014. godinu, dodjeljuju slijedećim studentima:

1. DANIJELA JANIČEK, studentica 1. godine na Sveučilišnom diplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku - 9 bodova

2. MATEJA TATAREVIĆ, studentica 3. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, Učiteljski studij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - 9 bodova

3. DANIEL DINO TORMA, student 2. godine na Stručnom studiju elektrotehnike, smjer Informatika Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - 8 bodova

4. BILJANA JEŽIK , studentica 3. godine studija Engleskog jezika i književnosti i pedagogije – preddiplomski na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - 7 bodova 5.HRVOJE TATAREVIĆ, student 2. godine na studiju Hortikultura Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - 6 bodova

6. DINO LUJIĆ student 2. godine studija Tekstilni i modni dizajn, smjer Modni dizajn na Tekstilno- tehnološkom fakultetu u Zagrebu - 5 bodova

7. SNJEŽANA VOJNIĆ, studentica 2. godine na studiju Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijek - 5 bodova

8. SANJA STRAHINIĆ, studentica 2. godine na studiju Diplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku- 4 boda

9. MARKO MARKO, student 1. godine na diplomskom studiju Hortikultura usmjerenje Vinogradarstvo i vinarstvo

Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- 4 boda

10. RENATA PAŽITNAY, studentica 3. godine na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Sestrinstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijek - 4 boda

11. ANA MARKO, studentica 2. godine na preddiplomskom studiju Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijek - 3 boda

12. MARIJO VARGA student 5. godine na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Filozofsko-teološki studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagreb - 6 bodova.

Članak 3.

Stipendija Općine Omišalj iznosi 7.000,00 kn (sedamtisućakuna) i dodjeljuje se studentu iz stavka 1. čl. 2. pod br. 1.– Danijeli Janiček. Stipendija Grada Iloka iznosi 5.000,00 kn (pettisućakuna) i dodjeljuje se studentima iz stavka 1. čl. 2. navedenim pod red. br. od 2.- 11. Stipendija Općine Vrbnik iznosi 4.8000,00 kn i dodjeljuje se studentu iz stavka 1. čl. 2. pod br. 12.

Članak 4.

Grad Ilok će sa studentima iz čl. 3. st. 2. zaključit ugovore o stipendiranju, a ostali studenti će ugovor zaključiti sa općinama sa otoka Krka. Stipednija Grada Iloka će se isplaćivati putem žiro računa, u 10 mjesečnih rata.

Članak 5. Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 604-01/13-01/02 URBROJ: 2196/02-02-13-21 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Željko Sladetić

Na temelju članka 25. Zakona o muzejima („Narodne novine“ RH, broj 142/98 i 65/09) i članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/013) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti Muzeju grada Iloka

Page 7: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

7

Članak 1. Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Muzeja grada Iloka ur.broj: 503-13 od 06.12.2013. god., a koje se odnose na članak 29. stavak 2., članak 31. stavak 1. i članak 40. stavak 2.

Članak 2. Ova Odluka objavit će se u "Službenom

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 612-01/13-01/10 URBROJ: 2196/02-02-13-02 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Željko Sladetić

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/013) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za promjenu pravnog statusa djelatnice Jasne Perić

Članak 1.

Daje se suglasnost Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok za promjenu pravnog statusa djelatnice Jasne Perić odnosno raspored na radno mjesto knjižničarke (VŠS) na posudbenom odjelu s poslovima nabave knjižnične građe sukladno Pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, te za obračun plaće po novom pripadajućem koeficijentu.

Članak 2. Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 118-01/13-01/01 URBROJ: 2196/02-02-13-02 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Željko Sladetić

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/013) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Ne daje se suglasnost Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok za raspisivanje natječaja radi upošljavanja djelatnika na upražnjeno radno

mjesto pomoćne knjižničarke (SSS) prema Pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadataka.

Članak 2. Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 100-01/13-01/10 URBROJ: 2196/02-02-13-02 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Željko Sladetić

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narode novine“ RH, broj 76/07., 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 13/80) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“, Vukovarsko – srijemske županije, broj 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 5. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donijelo je, slijedeću

ODLUKU O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ILOKA - CILJANE

IZMJENE I DOPUNE

Članak 1. Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Iloka – ciljane izmjene i dopune (u daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ broj 17/06 i 16/11), (u daljnjem tekstu: Prostorni plan). Postupak se provodi kao Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana), sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 13/80), te se u postupku, sukladno članku 83. stavku 6. Zakona neće provoditi prethodna rasprava. I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Iloka – ciljane izmjene i dopune je Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 13/80), (u daljnjem tekstu: Zakon), kojim je definirana mogućnost i način izrade izmjene i dopune prostornih planova jedinica lokalne samouprave, kao i nadležnost Gradskog vijeća za donošenje navedene razine prostornog plana.

Page 8: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

8

II. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 3.

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana pokreću se radi:

− usklađenja Prostornog plana s ekološkom mrežom „Natura 2000“, odnosno s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 124/13)

− lociranja vjetroparka na području „Radoš“

− određivanja lokacija reciklažnih dvorišta sukladno Zakonu o održivom

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13).

III. OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 4.

Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana odnosi se na grafičke i tekstualne dijelove Prostornog plana, kojima se osigurava provedba razloga iz članka 3. ove Odluke.

Grafički dio Prostornog plana koji se planira mijenjati odnosi se na kartografske prikaze:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1.1. Prostori za razvoj i uređenje 1:25 000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAV

2.2. Pošta, telekomunikacije, energetski i komunalni infrastrukturni sustavi 1:25 000

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

3.1. UVJETI KORIŠTENJA

3.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja – prirodna i kulturna dobra 1:25 000

Ostali kartografski prikazi Prostornog plana mjerila 1:25 000 ne obrađuju problematiku na koju se odnose predmetne Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana, te se stoga neće mijenjati.

Građevinska područja se ovim Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana neće mijenjati, stoga se ne predviđaju mijenjati ni kartografski prilozi građevinskih područja naselja.

Sukladno Zakonu, javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana će se provesti samo u odnosu na sadržaj Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 5.

Izmjenom propisa o ekološkoj mreži Republike Hrvatske, kojima se izvršilo njeno usklađenje s europskom ekološkom mrežom „Natura 2000“ područje zaštite na prostoru Grada Iloka značajno je smanjeno, čime se otvara veća mogućnost intervencija u prostoru koji više nije obuhvaćen područjem ekološke mreže.

Time se omogućava i ponovno ispitivanje mogućnosti lociranja vjetroparka na području „Radoš“.

Usklađenje Prostornog plana s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom omogućit će provedbu navedenog Zakona u pogledu osiguranja osnova za izdavanje akata za gradnju za građevine sustava održivog gospodarenja otpada.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 6.

Osnovni cilj je usklađenje Prostornog plana s novim propisima i osiguranje mogućnosti realizacije investicija u energetskom sektoru i sektoru gospodarenja otpadom.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 7. Elaborat analize lokacije vjetroparka na

području „Radoš“. Elaborat „Podaci o vrstama, staništima,

zaštićenim i evidentiranim područjima i područjima Ekološke mreže RH s prijedlogom mjera zaštite za potrebe Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Iloka“ izrađen od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode“.

Prijedlog lociranja građevina sustava održivom gospodarenju otpadom.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana pribavit će se od nadležnih tijela s javnim ovlastima temeljem upita prema članku 79. Zakona.

Page 9: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

9

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Podloga za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana izradit će se u digitalnom obliku, u dwg ili dxf formatu, sukladno člancima 2. i 349. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09).

IX. POPIS TIJELA I OSOBA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Zahtjevi za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana mogu biti podaci, planske smjernice i posebni uvjeti.

Popis tijela i osoba koji daju zahtjeve za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41, 10000 Zagreb

2. Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb

3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šumarstvo, Kralja Petra Krešimira IV br. 1, Zagreb

4. Ministarstvo poljoprivrede, Ul. Grada Vukovara 78, Zagreb

5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Vukovarsko - srijemska, nadležna PP

6. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Županijska 9, 32000 Vukovar

7. Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko - srijemske županije, Županijska 9, 32000 Vukovar

8. Konzervatorski odjel u Vukovaru , Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije, Trg Josipa Runjanina 1, 32100 Vinkovci

10. Hrvatske vode, VGO Osijek, Splavarska 2a, 31000 Osijek

11. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje i razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Zagreb, Vončinina 3,

12. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb

13. Županijska uprava za ceste, Glagoljaška 4, 32 100 Vinkovci

14. Elektra Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci

15. PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.., Ohridska 17, 32100 VINKOVCI

16. KOMUNALIJE d.o.o, Julija Benešića 49, 32 236 Ilok

17. Lučka uprava 18. Agencija za plovne putove 19. Mjesni odbor Ilok, 20. Mjesni odbor Bapska, 21. Mjesni odbor Mohovo 22. Mjesni odbor Šarengrad

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana je 30 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da tijela i osobe iz čl. 10. st. 2. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

Sukladno čl. 79. Zakona, tijela i osobe iz čl. 10. st. 2. ove Odluke moraju u svojim zahtjevima odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana.

Članak 13.

Sukladno čl. 94. Zakona, elementi zahtjeva koje daju tijela i osobe iz čl. 10. ove Odluke, ne mogu se mijenjati u kasnijim postupcima izrade i donošenja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana, odnosno nositelj izrade nije dužan razmatrati mišljenja koja se temelje na izmijenjenim zahtjevima.

Članak 14.

Sukladno Zakonu, tijela i osobe iz čl. 10. st. 2. ove Odluke dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana. X. ROKOVI VEZANI UZ IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 15.

Rok za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana do utvrđivanja konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana je okvirno 30. studenog 2014. godine.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana tijela i osoba određenih člankom 11. ove Odluke je najviše 60 dana.

Članak 16.

Izrada Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana dijeli se u IX faza i to: I FAZA Zahtjevi za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana II FAZA Izrada nacrta prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana III FAZA Utvrđivanje prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana za javnu raspravu, izrada elaborata Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana za javnu raspravu i objava javne rasprave

Page 10: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

10

IV FAZA Javna rasprava i izrada izvješća o javnoj raspravi V FAZA – Izrada nacrta konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana VI FAZA Ishođenje mišljenja na nacrt konačnog prijedloga plana prema članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji VII FAZA Utvrđivanje konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana VIII FAZA Ishođenje suglasnosti župana na konačni prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana, usvajanje i objava u službenom glasniku

Članak 17. Okvirni rokovi završetka određenih faza su: I FAZA – do 31. siječnja 2014. godine II FAZA - do 30. travnja 2014. godine III FAZA – do 31. svibnja 2014. godine IV FAZA - do 30. lipnja 2014. godine V FAZA – do 31. srpnja 2014. godine VI FAZA – do 15. rujna 2014. godine VII FAZA – do 30. rujna 2014. godine. VIII FAZA – do 30. studenog 2014. godine XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 18.

Izvor financiranja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana je proračun Grada Iloka. XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije.

Članak 20.

Sukladno čl. 79. Zakon ova Odluka dostavlja se: - urbanističkoj inspekciji, - tijelima i osobama iz čl. 10. ove odluke zajedno sa pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 79. Zakona.

KLASA: 350-01/13-01/04 URBROJ: 2196/02-02-13-02 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Željko Sladetić

Na temelju članka 43. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ RH, broj 39/13) i članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU o imenovanju člana Povjerenstva

za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog

zemljišta u vlasništvu države koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je

obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se: Milan Pucovsky, iz Iloka, Vlatka Kraljevića

29, za člana Povjerenstva koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta i vrijednosti drvne mase poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem.

Članak 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 320-01/13-01/05 URBROJ: 2196/02-02-13-35 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Željko Sladetić

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ RH, broj 39/13) i članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 5. sjednici, održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu

zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se: Željko Prskalo, iz Iloka, Zagrebačka 30, za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 320-01/13-01/05 URBROJ: 2196/02-02-13-36 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Željko Sladetić

Page 11: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

11

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 387. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" RH, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13) i članka 28. stavka 1. alineja 12. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 5. sjednici, održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

IZJAVU o osnivanju trgovačkog društva KOM-ILOK

d.o.o. za komunalne djelatnosti I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Izjavom osniva se trgovačko društvo KOM-ILOK d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti iz predmeta poslovanja na području Grada Iloka te se osobito uređuje:osnivač Društva, tvrtka i sjedište Društva, djelatnost Društva, tijela Društva, prava i obveze člana Društva, vrijeme trajanja i prestanak Društva. II. OSNIVAČ - ČLAN DRUŠTVA

Članak 2.

Trgovačko društvo KOM-ILOK d.o.o. za komunalne djelatnosti osniva se u postupku podjele Društva za komunalne djelatnosti Komunalije d.o.o. Ilok, Julija Benešića 49 (podjela s osnivanjem).

Osnivač-član Društva je Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Tvrtka Društva glasi: KOM-ILOK društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.

Društvo može koristiti i skraćeni naziv: KOM-ILOK d.o.o.

Članak 4. Sjedište Društva je u Iloku, Julija Benešića 49.

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat. Pečat Društva sadržava naziv tvrtke i sjedište

Društva. Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i

način uporabe pečata. Tvrtka i sjedište Društva mogu se mijenjati

odlukom Skupštine Društva. Društvo može imati i koristiti zaštitni znak

(logotip) o čemu odlučuje Skupština Društva.

IV. DJELATNOST - PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti: a) opskrba plinom, b) opskrba toplinskom energijom, c) održavanje čistoće, d) odlaganje komunalnog otpada, e) održavanje javnih površina, f) održavanje nerazvrstanih cesta, g) tržnica na malo, h) obavljanje dimnjačarskih poslova, i) kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova, j) uzgoj povrća: rajčica, dinja, lubenica, luka, kupusa, salate, krastavaca, mrkve, mahuna, potočarke, (kiselice), slatkog kukuruza, tikvica, patlidžana, slatkog krumpira, poriluka, k) uzgoj cvijeća, l) uzgoj ukrasnog bilja, uključujući i travu za presađivanje, m) građenje, projektiranje i nadzor, n) upravljanje nekretninama sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, poslovi u svezi najma stanova suglasno odredbama Zakona o najmu stanova, poslovanje nekretninama, o) arhitektonske djelatnosti, inžinjerstvo, tehničko savjetovanje i druge djelatnosti u svezi unapređenja stanovanja, p) održavanje groblja i krematorija, te prijevoz pokojnika, q) javni prijevoz putnika, r) održavanje javne rasvjete, s) parkiralište, t) sakupljanje otpada za potrebe drugih, u) prijevoz otpada za potrebe drugih, v) posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih, w) sakupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrade, odlaganje, spaljivanje i drugih načina zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Osim navedenih djelatnosti Društvo može

obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedene djelatnosti.

O promjeni djelatnosti odlučuje Skupština Društva. V. TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 825.300,00 kn (slovima: osamstotinadvadesetpettisuća itristotinekuna) u novcu i pravima, koji predstavlja jedan poslovni udjel člana Društva nominalne vrijednosti koji odgovara visini temeljnog kapitala.

Page 12: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

12

VI. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 8. Član Društva može naknadno u Društvo uložiti

i druga sredstva u novcu, stvarima i pravima potrebnim za rad Društva, što će se regulirati odlukama o povećanju kapitala.

Odluku o povećanju kapitala donosi Skupština Društva.

VII. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 9.

Poslovni udjel osnivača određuje se prema veličini preuzetog temeljnog uloga i u postotku izražen iznosi: Grad Ilok 100 % (stoposto). Prava i obveze u Društvu stječu se srazmjerno visini poslovnog udjela.

Pravo glasa u Društvu ostvaruje se sukladno stečenoj veličini poslovnog udjela.

Poslovni udjel može se prenositi, dijeliti i nasljeđivati.

Osnivač-član Društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom Društva.

Osnivač-član Društva može prenijeti cijeli ili dio poslovnog udjela na drugu osobu

Ugovorom sklopljenim u obliku javnobilježničke isprave.

O prijenosu poslovnog udjela osobama koje nisu članovi Društva odlučuje Skupština

Društva.

Članak 10. Uprava Društva dužna je voditi Knjigu

poslovnih udjela. Knjiga poslovnih udjela vodi se na način

propisan zakonom. U odnosu na Društvo, član Društva je samo

onaj tko je upisan u Knjizi poslovnih udjela Društva. VIII. PODRUŽNICE

Članak 11.

Društvo može osnovati podružnice i poslovnice u kojima će obavljati svoje djelatnosti.

Član društva mogu, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, donijeti

odluku o osnivanju podružnice. Poslovnice Društvo osniva temeljem odluke

Uprave.

IX. RIZIK – GUBITAK

Članak 12. Ako se prema godišnjem obračunu utvrdi

gubitak u poslovanju, isti će se namiriti prvenstveno iz za tu svrhu namijenjenih sredstava, a zatim iz osnivačkog uloga, i to do visine nominalnog iznosa uplaćenog osnivačkog udjela.

X. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 13.

Organi Društva su: Uprava i Skupština.

X/1 UPRAVA

Članak 14. Uprava Društva zastupa Društvo i vodi

poslove Društva na vlastitu odgovornost. Društvo predstavlja i zastupa Uprava

Društva. Uprava Društva sastoji se od jednog člana Uprave – direktora Društva.

Član Uprave Društva – direktor Društva zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, i to bez ograničenja.

U obavljanju djelatnosti Društva, Uprava je bez ograničenja ovlaštena zaključivati ugovore i obavljati ostale pravne aktivnosti, kao i zastupati Društvo pred sudskim i upravnim organima.

Uprava Društva imenuje se i opoziva odlukom Skupštine Društva i to većinom glasova svih članova Skupštine.

Članak 15. Uprava društva:

a) vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, b) provodi odluke Skupštine Društva, c) podnosi Skupštini Društva godišnje izvješće o rezultatima poslovanja Društva po godišnjem obračunu, d) podnosi Skupštini Društva izvješće o poslovima bitnim za likvidnost Društva, e) odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, f) odgovara za financijsko izvješće Društva, g) predlaže osnove poslovne politike, plana i programa rada Društva, h) zaključuje ugovore o radu sa radnicima, odlučuje o njihovom raspoređivanju na poslove i radne zadatke, i) odlučuje o pravima i obvezama radnika u skladu sa zakonom, j) donosi pojedinačne akte iz područja poslovanja Društva, područja rukovođenja, upravljanja i radnih odnosa, k) obavlja i druge poslove vezane za poslovanje Društva sukladno zakonskim propisima, l) postupa pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika. X/2 SKUPŠTINA

Članak 16.

Najviše tijelo Društva je Skupština. Skupštinu Društva čini Gradonačelnik Grada

Iloka, odnosno svi naknadno pristupjeli članovi Društva.

Sve ovlasti Skupštine u postupku osnivanja i registracije Društva obavljat će Gradonačelnik.

Skupština donosi poslovnik o svom radu. Skupštinu saziva Uprava ili predsjednik

Skupštine preporučenim pismom upućenim svim članovima Društva najkasnije 14 (četrnaest) dana prije održavanja skupštine, uz naznaku mjesta, vremena i dnevnog reda.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. U slučaju izvanrednih okolnosti ili u drugim slučajevima koji zahtjevaju žurno

Page 13: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

13

reagiranje može se sazvati izvanredna Skupština. Poziv za izvanrednu Skupštinu može se uručiti telefonom, telefaksom, e-mailom ili na drugi način koji osigurava brzu komunikaciju, a dnevni red se može utvrditi na samoj sjednici.

Održavanje Skupštine nije potrebno ako se članovi Društva u pismenom obliku suglase o donošenju pojedine odluke.

Odluke donesene na Skupštini Društva moraju se izraditi bez odgode u pisanom obliku i pohraniti ih u Knjigu odluka Skupštine Društva. Svaki član Društva koji u njemu drži udio od najmanje 10 % (deset posto) može svakodobno zatražiti da Uprava sazove Skupštinu. Ako Uprava to ne učini u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada primi takav zahtjev, taj član Društva može neposredno sazvati Skupštinu.

Članovi Društva imaju pravo na Skupštini sudjelovati osobno ili preko opunomoćenika, a punomoć mora biti u pismenom obliku i javnobilježnički ovjerena.

Svakih 1.000,00 (tisuću) kuna poslovnog udjela daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.

Odluke se donose običnom većinom glasova ukoliko Zakon o pojedinom slučaju ne zahtjeva veću većinu.

Skupština Društva donosi odluke, koje je dužna i ovlaštena donositi temljem zakona i drugih propisa, a osobito o: a) financijskim izvješćima, uporabi dobiti i pokrivanju gubitka, b) imenovanju i opozivu članova Uprave, c) potrebi ustanovljenja nadzornog odbora i imenovanju i opozivu članova tog odbora, d) davanju prokure, e) imenovanju revizora, f) prestanku Društva i imenovanju likvidatora, g) izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju s ograničenom odgovornošću, h) promjeni tvrtke i sjedištu Društva, i) promjeni i dopuni djelatnosti Društva, j) pripajanju, spajanju, podjeli i preoblikovanju Društva, k) osnivanju trgovačkih društava i podružnica, l) smanjenju i povećanju temeljnog kapitala.

Tijekom trajanja Društva temeljni kapital

Društva može se smanjiti i povećati u zakonom propisanim slučajevima i na zakonom predviđeni način, o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala odluku donosi Skupština. XI. IZMJENE IZJAVE O OSNIVANJU

Članak 17.

Ova Izjava može se izmijeniti samo odlukom Skupštine Društva.

XII. POSLOVANJE

Članak 18.

Društvo je sukladno zakonskim propisima dužno voditi Poslovne knjige i izrađivati financijska izvješća, zašto je odgovorna Uprava Društva.

Članak 19. Dobit Društva utvrđuje se za poslovnu godinu

na kraju godine, a na osnovi godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja društva sukladno važećim propisima.

Poslovna godina je kalendarska godina. O upotrebi dobiti koja preostane nakon

podmirenja svih zakonskih obveza, kao i o pokrivanju gubitka odlučuje Skupština.

Ostvarena dobit pripada osnivaču – članu Društva odnosno dijeli se na sve naknadno pristupjele članove Društva sukladno donesenoj odluci Skupštine, a ako se odluka ne donese, čista se dobit dijeli prema omjeru poslovnih udjela, na članove Društva. Članovi Društva slobodno raspolažu sa

ostvarenom dobiti u skladu sa zakonskim propisima.

XIII. PROKURA

Članak 20.

Društvo može zastupati i osoba kojoj je dana prokura u okviru zakonskih ovlaštenja.

Prokuru daje Uprava Društva uz suglasnost člana Društva.

Prokura može biti pojedinačna ili skupna.

Članak 21. Glasilo Društva su NARODNE NOVINE službeni list Republike Hrvatske.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 23. Razlozi za prestanak Društva sukladni su odredbi članka 466. Zakona o trgovačkim Društvima. Odluka člana o prestanku Društva donosi se u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 24. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Iloka da u ime Grada Iloka poduzima sve aktivnosti, donosi i potpisuje sve isprave i akte vezane uz postupak osnivanja Društva.

Članak 25. Za sve odnose koji nisu predviđeni ovom Izjavom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima i drugih važećih zakonskih propisa.

Članak 26. Ova Izjava o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću stupa na snagu kada ju potpiše osnivač, a primjenjuje se od dana upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku. KLASA: 325-01/13-01/11 URBROJ: 2196/02-02-13-13 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Željko Sladetić

Page 14: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

14

Na temelju članka 387. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07), i članka 28. stavka 1. alin.12. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarkosrijemske županije, broj 11/13) Gradsko vijeće Grada Iloka na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

O D L U K U o osnivanju trgovačkog društva za komunalne

djelatnosti

Članak 1. Grad Ilok osniva trgovačko društvo za komunalne djelatnosti pod nazivom KOM-ILOK društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Iloku, Julija Benešića 49, usvajanjem Izjave o osnivanju trgovačkog društva, koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2. Temeljni kapital Društva sastoji se od jednog temeljnog uloga i iznosi 825.300,00 kn (osamstodvadesetpettisućatristo kuna) kao cjelokupan dio temljnog kapitala prema Planu podjele Društva „Komunalije“ d.o.o. Ilok, a što predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva.

Članak 3. Skupštinu Društva čini jedan član koji je po položaju gradonačenik Grada Iloka.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske županije“.

KLASA: 325-01/13-01/11 URBROJ: 2196/02-02-13-14 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Željko Sladetić

__

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/013), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju direktora „KOM-ILOK“ d.o.o. Ilok

Članak 1.

Za direktora trgovačkog društva „KOM-ILOK“ d.o.o. Ilok u osnivanju imenuje se Vilim Čuljak, OIB: 34028619943, Ilok, Zagrebačka 50. Član Uprave Društva – direktor Društva zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, i to bez ograničenja.

Članak 2. Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 325-01/13-01/11 URBROJ: 2196/02-02-13-15 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Željko Sladetić

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/013) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju predsjednika skupštine „Komunalija“ d.o.o. Ilok

Članak 1.

Za predsjednika skupštine tvrtke „Komunalije“ d.o.o. Ilok imenuje se Zvonimir Dragun, gradonačelnik Grada Iloka.

Članak 2. Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 325-01/13-01/11 URBROJ: 2196/02-02-13-16 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Željko Sladetić

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/013) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 041-01/13-15-17, URBROJ: 613-16-13-98 od 26. studenoga 2013. god. Državnog ureda za reviziju Područni ured Osijek.

Članak 2. Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Page 15: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

15

KLASA: 040-01/13-01/02 URBROJ: 2196/02-02-13-08 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Željko Sladetić

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ RH, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/013) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Crvenkapica Ilok

Članak 1.

Daje se suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok ur.broj: 213/13 od 10.12.2013. god., koji sadrži ukupno 107 članaka.

Članak 2. Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 012-01/13-01/02 URBROJ: 2196/02-02-13-02 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Željko Sladetić

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/013), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti tvrtki Ilok Ton d.o.o. Ilok

Članak 1.

Daje se suglasnost na Godišnje financijsko izvješće tvrtke Ilok Ton d.o.o. Ilok za 2012. godinu.

Članak 2. Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-01/13-01/26 URBROJ: 2196/02-02-13-02 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Željko Sladetić

GRAD ILOK

AKTI GRADONAČELNIKA Temeljem Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2013. godine od 29. kolovoza 2013. („Narodne novine“ RH, broj 108/13), Zaključka Koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika od 09. rujna 2013. i članka 42. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13), Gradonačelnik Grada Iloka donosi

ODLUKU o sufinanciranju prijevoza učenika

srednjih škola

Članak 1. U školskoj godini 2013./2014. od rujna do

prosinca 2013. god. Grad Ilok će sufinancirati međumjesni javni prijevoz redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Iloka.

Grad Ilok će, sukladno izračunu i popisu

Čazmatransa Vukovar d.o.o., subvencionirati svaku izdanu relacijsku pokaznu kartu u apsolutnom iznosu prema relacijama kako slijedi:

Bapska – Borovo naselje u iznosu od 162,50 kn Bapska – Vukovar u iznosu od 137,50 kn Bapska – Ilok u iznosu od 100,00 kn Bapska – Vinkovci u iznosu od 187,50 kn Ilok - Borovo naselje u iznosu od 187,50 kn Mohovo - Borovo naselje u iznosu od 125,00 kn Mohovo – Vukovar u iznosu od 125,00 kn Mohovo – Ilok u iznosu od 121,00 kn Šarengrad - Borovo naselje u iznosu od 162,50 kn Šarengrad – Vukovar u iznosu od 162,50 kn Šarengrad – Ilok u iznosu od 75,00 kn

Članak 2. Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Iloka.

Članak 3.

Za razdoblje od 02. rujna do 31. prosinca 2013. godine, Grad Ilok će zaključiti sa prijevoznikom ugovor o subvencioniranju cijene relacijskih pokaznih karata. Na osnovu ispostavljenih mjesečnih karata prijevoznici će dostavljati obračune svakog mjeseca.

Page 16: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

16

Članak 4. Pravo na naknadu troškova prijevoza, sukladno ovoj odluci, nemaju oni učenici koji su ostvarili predmetno pravo iz drugih izvora (pri Centru za socijalnu skrb Vukovar - Podružnica Ilok) ili stanuju u mjestu školovanja.

Članak 5. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 402-01/13-01/122 URBROJ: 2196/02-01-13-03 Ilok, 23. listopada 2013. godine

GRADONAČELNIK Zvonimir Dragun, dipl. ing.

Temeljem članka 9. Izjave o osnivanju Komunalija d.o.o., članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13), a u skladu sa Zaključkom o usklađenju društva Komunalija d.o.o. Ilok sa Zakonom o vodama Klasa: 325-01/13-01/11, Ur.broj: 2196/02-02-13-04 od 16. listopada 2013. godine, na prijedlog Uprave društva Predsjednik skupštine, donosi

O D L U K U o podjeli društva (odvajanje s osnivanjem)

Komunalija d.o.o. I

Prihvaća se prijedlog statusnih promjena tvrtke Komunalije d.o.o. Ilok u pravcu usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o vodama, po modelu „odvajanje s osnivanjem“ na način da u tvrtki Komunalije d.o.o. Ilok ostaju djelatnosti koje su isključivo vezane za proizvodnju i distribuciju vode i djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a na novo društvo s ograničenom odgovornošću koje će istovremeno osnovati Grad Ilok u svojem cjelokupnom vlasništvu, prenijet će se sve ostale komunalne djelatnosti za koje je tvrtka Komunalije d.o.o. do sada bila registrirana.

Skupština Komunalija d.o.o. Ilok prihvaća Plan podjele Društva koji je izrađen od strane direktora tvrtke Komunalije d.o.o., kao i prijedlog Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju Komunalija d.o.o. Ilok u svezi s Planom podjele.

II

Odlukom Skupštine Komunalija d.o.o. Ilok o odobravanju Plana podjele donijeta je odluka o podjeli društva.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 325-01/13-01/11 URBROJ: 2196/02-01-13-09 Ilok, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Zvonimir Dragun, dipl.ing.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13) i članka 9. Izjave o osnivanju Komunalija d.o.o. Ilok, gradonačelnik Grada Iloka dana 19. prosinca 2013. godine donosi

O D L U K U o usklađivanju poslovnih djelatnosti

društva Komunalije d.o.o. Ilok sa Zakonom o vodama (NN 153/09,63/11,

130/11 i 56/13)

I. Radi preustroja društva, sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 16. listopada 2013. godine, Klasa: 325-01/13-01/11, Ur.broj: 2196/02-02-13-04, te Planu podjele koji je izradila Uprava društva Komunalije d.o.o. Ilok i podnijela Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku dana 18.11.2013. godine, mijenja se članak 1., članak 2., članak 3. i članak 4., Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Ilok.

II. Ovom Odlukom prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Ilok.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 325-01/13-01/11 URBROJ: 2196/02-01-13-10 Ilok, 19. prosinca 2013. godine OIB: 83038408398

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Zvonimir Dragun, dipl.ing.

Page 17: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

17

Na temelju članka 454. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13), članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13) i članka 9. stavka 4. alineja 7. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalije d.o.o., Skupština društva – gradonačelnik, na sjednici, održanoj 19. prosinca 2013. godine, donio je

O D L U K U o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalije d.o.o.

za obavljanje vodnih djelatnosti TVRTKA

Članak 1. Članak 1. Izjave o osnivanju mijenja se i glasi: TVRTKA društva glasi: KOMUNALIJE d.o.o. za vodne djelatnosti. Skraćeni naziv tvrtke glasi: KOMUNALIJE d.o.o.. SJEDIŠTE

Članak 2. Članak 2. Izjave o osnivanju mijenja se i glasi: SJEDIŠTE društva je u Iloku, Julija Benešića 49. PREDMET POSLOVANJA

Članak 3.

Članak 3. Izjave o osnivanju mijenja se i glasi: PREDMET POSLOVANJA-DJELATNOSTI društva su:

- Opskrba pitkom vodom, - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih

voda, - Uklanjanje otpadnih voda

TEMELJNI KAPITAL

Članak 4.

Članak 4. Izjave o osnivanju mijenja se i glasi: TEMELJNI KAPITAL društva iznosi:

6.343.300,00 kn (slovima: šestmilionatristočetrdesettritisućetristokuna) u novcu i pravima, koji predstavlja jedan poslovni udio člana uprave nominalne vrijednosti koji odgovara visini temeljnog kapitala. U društvu KOMUNALIJE d.o.o. zbog provođenja odvajanja s osnivanjem, a radi izravnanja temeljnog kapitala za vrijednost temeljnog kapitala društva koje se osniva, dolazi do smanjenja temeljnog kapitala.

Temeljni kapital društva KOMUNALIJE d.o.o. smanjen je s iznosa od 7.168.600,00 kuna, za iznos od 825.300,00 kuna na iznos od 6.343.300,00 kuna.

Gradu Iloku, imatelju poslovnog udjela u društvu KOMUNALIJE d.o.o. dodijeljen je poslovni udjel u novom društvu u nominalnom iznosu od 825.300,00 kuna.

Članak 5. U ostalom dijelu Izjava o osnivanju se ne mijenja.

Članak 6. Odluka će se provesti u Trgovačkom registru pri Trgovačkom sudu u Osijeku, te objaviti u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 325-01/13-01/11 URBROJ: 2196/02-01-13-11 Ilok, 19. prosinca 2013. godine OIB: 83038408398

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Zvonimir Dragun, dipl.ing.

Na temelju članka 454. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13), članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) i članka 9. stavka 4. alineja 7. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalije d.o.o., Skupština društva – gradonačelnik, na sjednici, održanoj 19. prosinca 2013. godine, donio je

O D L U K U o smanjenju temeljnog kapitala

trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Ilok

I. Radi preustroja društva, sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 16. listopada 2013. godine, Klasa: 325-01/13-01/11, Ur.broj: 2196/02-02-13-04, te Planu podjele koji je izradila Uprava društva Komunalije d.o.o. Ilok i podnijela Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku dana 18.11.2013. godine, smanjuje se temeljni kapital društva Komunalije d.o.o. Ilok.

II. Temeljni kapital društva Komunalije d.o.o. Ilok smanjiti će se radi provođenja podjele odvajanjem sa iznosa od 7.168.600,00 kn (sedammilionastošezdesetosamtisućašestokuna), za iznos od 825.300,00 kn (osamstodvadesetpettisućatristokuna) na iznos od 6.343.300,00 kn (šestmilionatristočetrdesettritisućetristokuna).

III. Temeljni kapital društva Komunalije d.o.o. Ilok nakon provedenog upisa podjele, te osnivanja novog društva Kom-Ilok d.o.o. iznosi 6.343.300,00 kuna (slovima:šestmilionatristočetrdesettritisućeitristokuna).

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Page 18: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

18

KLASA: 325-01/13-01/11 URBROJ: 2196/02-01-13-12 Ilok, 19. prosinca 2013. godine OIB: 83038408398 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Zvonimir Dragun, dipl.ing. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 39/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13), Gradonačelnik Grada Iloka, dana 27. prosinca 2013. godine, donio je

ODLUKU o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu

zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu

Republike Hrvatske

Članak 1. Ovom Odlukom imenuje se:

Zrinka Ožanić, iz Bapske, A. Radića 6, za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 320-01/13-01/05 URBROJ: 2196/02-01-13-37 Ilok, 27. prosinca 2013. godine

GRADONAČELNIK Zvonimir Dragun, dipl. ing.

Page 19: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

19

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23.prosinca 2013. godine, temeljem članka 39.st.2. i članka 43. Zakona o proračunu (”Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 87/08,136/12), te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci (“Službeni vjesnik” VSŽ, broj 2/13), donosi:

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI ZA 2013.

GODINU

Članak 1. U proračunu Općine Andrijaševci za 2013. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Andrijaševci za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

O P I S PLAN ZA 2013.

1. PRIHODI POSLOVANJA 4,401,500.00

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2,000.00

3. UKUPNI PRIHODI (1.+ 2.) 4,403,500.00

4. RASHODI POSLOVANJA 3,899,050.00

5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 109,000.00

6. UKUPNI RASHODI (4.+ 5.) 4,008,050.00

7. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK PRIHODA (3.- 6.) 395,450.00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

O P I S PLAN ZA 2013.

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0.00

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0.00

3. NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE (1.- 2.) 0.00

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA

O P I S PLAN ZA 2013.

1. VIŠAK PRIHODA + NETO FINANCIRANJE 395,450.00

2. DIO MANJKA PRIHODA IZ RANIJIH GODINA KOJI SE POKRIVA IZ VIŠKA PRIHODA TEKUĆE GODINE -395,450.00

3. VIŠAK PRIHODA + NETO FINANCIRANJE - DIO PRENESENOG MANJKA PRIHODA IZ RANIJH GODINA 0.00

Članak 2.

Prihodi i rashodi proračuna, utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2013. godinu, mijenjaju se i utvrđuju u novim iznosima kako je to iskazano u Računu prihoda i rashoda koji je sastavni dio ovih izmjena i dopuna.

Page 20: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 20

III. REBALANS PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

OPĆI DIO

BROJ PROMJENA

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 4.388.500,00 15.000,00 0,3% 4.403.500,00

6 Prihodi poslovanja 4.386.500,00 15.000,00 0,3% 4.401.500,00

61 Prihodi od poreza 2.264.000,00 50.000,00 2,2% 2.314.000,00

611 Porez i prirez na dohodak 2.104.000,00 30.000,00 1,4% 2.134.000,00

613 Porezi na imovinu 70.000,00 15.000,00 21,4% 85.000,00

614 Porezi na robu i usluge 90.000,00 5.000,00 5,6% 95.000,00

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 70.000,00 142.000,00 202,9% 212.000,00

633 Pomoći iz proračuna 70.000,00 142.000,00 202,9% 212.000,00

64 Prihodi od imovine 1.077.500,00 -45.000,00 -4,2% 1.032.500,00

641 Prihodi od financijske imovine 2.000,00 - - 2.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.075.500,00 -45.000,00 -4,2% 1.030.500,00

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 945.000,00 -142.000,00 -15,0% 803.000,00

651 Administrativne (upravne) pristojbe 15.000,00 3.000,00 20,0% 18.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 390.000,00 -95.000,00 -24,4% 295.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 540.000,00 -50.000,00 -9,3% 490.000,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 30.000,00 10.000,00 33,3% 40.000,00

Page 21: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 21

683 Ostali prihodi 30.000,00 10.000,00 33,3% 40.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 - - 2.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 - - 2.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.000,00 - - 2.000,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI 4.113.500,00 -105.450,00 -2,6% 4.008.050,00

3 Rashodi poslovanja 3.909.500,00 -10.450,00 -0,3% 3.899.050,00

31 Rashodi za zaposlene 835.500,00 -8.900,00 -1,1% 826.600,00

311 Plaće 709.000,00 -4.500,00 -0,6% 704.500,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 -2.000,00 -12,5% 14.000,00

313 Doprinosi na plaće 110.500,00 -2.400,00 -2,2% 108.100,00

32 Materijalni rashodi 1.768.300,00 46.450,00 2,6% 1.814.750,00

321 Naknade troškova zaposlenima 17.500,00 -2.850,00 -16,3% 14.650,00

322 Rashodi za materijal i energiju 522.000,00 -25.000,00 -4,8% 497.000,00

323 Rashodi za usluge 917.600,00 79.800,00 8,7% 997.400,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 311.200,00 -5.500,00 -1,8% 305.700,00

34 Financijski rashodi 11.300,00 3.000,00 26,5% 14.300,00

343 Ostali financijski rashodi 11.300,00 3.000,00 26,5% 14.300,00

35 Subvencije 10.000,00 -8.000,00 -80,0% 2.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 10.000,00 -8.000,00 -80,0% 2.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 311.000,00 -78.000,00 -25,1% 233.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 311.000,00 -78.000,00 -25,1% 233.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 973.400,00 35.000,00 3,6% 1.008.400,00

381 Tekuće donacije 918.400,00 41.000,00 4,5% 959.400,00

Page 22: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 22

382 Kapitalne donacije 40.000,00 -16.000,00 -40,0% 24.000,00

386 Kapitalne pomoći 15.000,00 10.000,00 66,7% 25.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 204.000,00 -95.000,00 -46,6% 109.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 13.000,00 -12.000,00 -92,3% 1.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva - - - -

412 Nematerijalna imovina 13.000,00 -12.000,00 -92,3% 1.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 191.000,00 -83.000,00 -43,5% 108.000,00

421 Građevinski objekti 165.000,00 -97.000,00 -58,8% 68.000,00

422 Postrojenja i oprema 21.000,00 4.000,00 19,0% 25.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 10.000,00 200,0% 15.000,00

Članak 3. Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u ukupnoj svoti od 4.008.050,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu proračuna.

III. REBALANS PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO

BROJ PROMJENA

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS

UKUPNO RASHODI / IZDACI 4.113.500,00 -105.450,00 -2,6% 4.008.050,00

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.113.500,00 -105.450,00 -2,6% 4.008.050,00

GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.113.500,00 -105.450,00 -2,6% 4.008.050,00

Page 23: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 23

Glavni program A01 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE 3.909.500,00 -10.450,00 -0,3% 3.899.050,00

Program A01 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA 216.000,00 -6.000,00 -2,8% 210.000,00

Aktivnost A01 1100 A100100 Rad predstavničkih i izvršnih tijela 216.000,00 -6.000,00 -2,8% 210.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 216.000,00 -6.000,00 -2,8% 210.000,00

3 Rashodi poslovanja 216.000,00 -6.000,00 -2,8% 210.000,00

32 Materijalni rashodi 175.600,00 -6.000,00 -3,4% 169.600,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.600,00 -6.000,00 -3,4% 169.600,00

38 Donacije i ostali rashodi 40.400,00 - - 40.400,00

381 Tekuće donacije 40.400,00 - - 40.400,00

Program A01 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA 1.166.000,00 65.450,00 5,6% 1.231.450,00

Aktivnost A01 1110 A100100 Rashodi za zaposlene 466.000,00 -2.000,00 -0,4% 464.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 466.000,00 -2.000,00 -0,4% 464.000,00

3 Rashodi poslovanja 466.000,00 -2.000,00 -0,4% 464.000,00

31 Rashodi za zaposlene 466.000,00 -2.000,00 -0,4% 464.000,00

311 Plaće 390.000,00 - - 390.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 -2.000,00 -12,5% 14.000,00

313 Doprinosi na plaće 60.000,00 - - 60.000,00

Aktivnost A01 1110 A100110 Materijalni i financijski rashodi 700.000,00 67.450,00 9,6% 767.450,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 700.000,00 67.450,00 9,6% 767.450,00

3 Rashodi poslovanja 700.000,00 67.450,00 9,6% 767.450,00

32 Materijalni rashodi 688.700,00 64.450,00 9,4% 753.150,00

321 Naknade troškova zaposlenima 17.500,00 -2.850,00 -16,3% 14.650,00

322 Rashodi za materijal i energiju 192.000,00 28.000,00 14,6% 220.000,00

Page 24: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 24

323 Rashodi za usluge 344.600,00 38.800,00 11,3% 383.400,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.600,00 500,00 0,4% 135.100,00

34 Financijski rashodi 11.300,00 3.000,00 26,5% 14.300,00

343 Ostali financijski rashodi 11.300,00 3.000,00 26,5% 14.300,00

Program A01 1120 KOMUNALNA DJELATNOST 739.000,00 63.500,00 8,6% 802.500,00

Aktivnost A01 1120 A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 315.000,00 -33.000,00 -10,5% 282.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 315.000,00 -33.000,00 -10,5% 282.000,00

3 Rashodi poslovanja 315.000,00 -33.000,00 -10,5% 282.000,00

32 Materijalni rashodi 315.000,00 -33.000,00 -10,5% 282.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 190.000,00 -19.000,00 -10,0% 171.000,00

323 Rashodi za usluge 125.000,00 -14.000,00 -11,2% 111.000,00

Aktivnost A01 1120 A100110 Održavanje javnih površina 350.000,00 67.500,00 19,3% 417.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 350.000,00 67.500,00 19,3% 417.500,00

3 Rashodi poslovanja 350.000,00 67.500,00 19,3% 417.500,00

31 Rashodi za zaposlene 25.000,00 -2.500,00 -10,0% 22.500,00

311 Plaće 21.000,00 -1.500,00 -7,1% 19.500,00

313 Doprinosi na plaće 4.000,00 -1.000,00 -25,0% 3.000,00

32 Materijalni rashodi 325.000,00 70.000,00 21,5% 395.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 10.000,00 40,0% 35.000,00

323 Rashodi za usluge 300.000,00 60.000,00 20,0% 360.000,00

Aktivnost A01 1120 A100120 Zaštita okoliša 1.000,00 - - 1.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.000,00 - - 1.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000,00 - - 1.000,00

Page 25: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 25

38 Donacije i ostali rashodi 1.000,00 - - 1.000,00

381 Tekuće donacije 1.000,00 - - 1.000,00

Aktivnost A01 1120 A100130 Ostali komunalni poslovi 73.000,00 29.000,00 39,7% 102.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 73.000,00 29.000,00 39,7% 102.000,00

3 Rashodi poslovanja 73.000,00 29.000,00 39,7% 102.000,00

32 Materijalni rashodi 58.000,00 19.000,00 32,8% 77.000,00

323 Rashodi za usluge 58.000,00 19.000,00 32,8% 77.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 15.000,00 10.000,00 66,7% 25.000,00

386 Kapitalne pomoći 15.000,00 10.000,00 66,7% 25.000,00

Program A01 1130 GOSPODARSTVO 160.000,00 -68.000,00 -42,5% 92.000,00

Aktivnost A01 1130 A100100 Poljoprivreda 160.000,00 -68.000,00 -42,5% 92.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 160.000,00 -68.000,00 -42,5% 92.000,00

3 Rashodi poslovanja 160.000,00 -68.000,00 -42,5% 92.000,00

32 Materijalni rashodi 150.000,00 -60.000,00 -40,0% 90.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 -40.000,00 -44,4% 50.000,00

323 Rashodi za usluge 60.000,00 -20.000,00 -33,3% 40.000,00

35 Subvencije 10.000,00 -8.000,00 -80,0% 2.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 10.000,00 -8.000,00 -80,0% 2.000,00

Program A01 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 22.500,00 500,00 2,2% 23.000,00

Aktivnost A01 1140 A100100 Zaštita od požara 20.000,00 - - 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 20.000,00 - - 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 - - 20.000,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 - - 20.000,00

Page 26: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 26

323 Rashodi za usluge 20.000,00 - - 20.000,00

Aktivnost A01 1140 A100110 Civilna zaštita 2.500,00 500,00 20,0% 3.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA 2.500,00 500,00 20,0% 3.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.500,00 500,00 20,0% 3.000,00

32 Materijalni rashodi 1.000,00 - - 1.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 - - 1.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 1.500,00 500,00 33,3% 2.000,00

381 Tekuće donacije 1.500,00 500,00 33,3% 2.000,00

Program A01 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.606.000,00 -65.900,00 -4,1% 1.540.100,00

Aktivnost A01 1150 A100100 Obrazovanje 253.000,00 -43.000,00 -17,0% 210.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 253.000,00 -43.000,00 -17,0% 210.000,00

3 Rashodi poslovanja 253.000,00 -43.000,00 -17,0% 210.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 230.000,00 -48.000,00 -20,9% 182.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 230.000,00 -48.000,00 -20,9% 182.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 23.000,00 5.000,00 21,7% 28.000,00

381 Tekuće donacije 23.000,00 5.000,00 21,7% 28.000,00

Aktivnost A01 1150 A100110 Socijalna skrb 96.500,00 -29.500,00 -30,6% 67.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 96.500,00 -29.500,00 -30,6% 67.000,00

3 Rashodi poslovanja 96.500,00 -29.500,00 -30,6% 67.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 81.000,00 -30.000,00 -37,0% 51.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 81.000,00 -30.000,00 -37,0% 51.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 15.500,00 500,00 3,2% 16.000,00

381 Tekuće donacije 15.500,00 500,00 3,2% 16.000,00

Page 27: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 27

Aktivnost A01 1150 A100120 Kultura 60.000,00 -5.000,00 -8,3% 55.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 60.000,00 -5.000,00 -8,3% 55.000,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 -5.000,00 -8,3% 55.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 60.000,00 -5.000,00 -8,3% 55.000,00

381 Tekuće donacije 60.000,00 -5.000,00 -8,3% 55.000,00

Aktivnost A01 1150 A100130 Religija 35.000,00 -5.000,00 -14,3% 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 35.000,00 -5.000,00 -14,3% 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 35.000,00 -5.000,00 -14,3% 30.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 35.000,00 -5.000,00 -14,3% 30.000,00

381 Tekuće donacije 35.000,00 -5.000,00 -14,3% 30.000,00

Aktivnost A01 1150 A100140 Sport i rekreacija 700.000,00 11.000,00 1,6% 711.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 700.000,00 11.000,00 1,6% 711.000,00

3 Rashodi poslovanja 700.000,00 11.000,00 1,6% 711.000,00

32 Materijalni rashodi 35.000,00 -8.000,00 -22,9% 27.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 -4.000,00 -16,0% 21.000,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 -4.000,00 -40,0% 6.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 665.000,00 19.000,00 2,9% 684.000,00

381 Tekuće donacije 625.000,00 35.000,00 5,6% 660.000,00

382 Kapitalne donacije 40.000,00 -16.000,00 -40,0% 24.000,00

Aktivnost A01 1150 A100150 Ostale društvene djelatnosti 92.000,00 10.000,00 10,9% 102.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 92.000,00 10.000,00 10,9% 102.000,00

3 Rashodi poslovanja 92.000,00 10.000,00 10,9% 102.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 92.000,00 10.000,00 10,9% 102.000,00

Page 28: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 28

381 Tekuće donacije 92.000,00 10.000,00 10,9% 102.000,00

Tekući projekt A01 1150 T100100 Program pomoći u kući osobama starije životne dobi 344.500,00 -4.400,00 -1,3% 340.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 344.500,00 -4.400,00 -1,3% 340.100,00

3 Rashodi poslovanja 344.500,00 -4.400,00 -1,3% 340.100,00

31 Rashodi za zaposlene 344.500,00 -4.400,00 -1,3% 340.100,00

311 Plaće 298.000,00 -3.000,00 -1,0% 295.000,00

313 Doprinosi na plaće 46.500,00 -1.400,00 -3,0% 45.100,00

Tekući projekt A01 1150 T100110 Demografski razvitak Općine 25.000,00 - - 25.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 25.000,00 - - 25.000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 - - 25.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 25.000,00 - - 25.000,00

381 Tekuće donacije 25.000,00 - - 25.000,00

Glavni program A02 PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA 204.000,00 -95.000,00 -46,6% 109.000,00

Program A02 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE 25.000,00 14.000,00 56,0% 39.000,00

Kapitalni projekt A02 1110 K100100 Nabava opreme 25.000,00 14.000,00 56,0% 39.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 25.000,00 14.000,00 56,0% 39.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 14.000,00 56,0% 39.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 14.000,00 56,0% 39.000,00

422 Postrojenja i oprema 20.000,00 4.000,00 20,0% 24.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 10.000,00 200,0% 15.000,00

Kapitalni projekt A02 1110 K100200 Građevinsko zemljište - - - -

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE - - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - - -

Page 29: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 29

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - - - -

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva - - - -

Program A02 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 54.000,00 -2.000,00 -3,7% 52.000,00

Kapitalni projekt A02 1120 K100110 Vodovod 33.000,00 3.000,00 9,1% 36.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 33.000,00 3.000,00 9,1% 36.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.000,00 3.000,00 9,1% 36.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 13.000,00 -12.000,00 -92,3% 1.000,00

412 Nematerijalna imovina 13.000,00 -12.000,00 -92,3% 1.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 15.000,00 75,0% 35.000,00

421 Građevinski objekti 20.000,00 15.000,00 75,0% 35.000,00

Kapitalni projekt A02 1120 K100130 Javna rasvjeta 20.000,00 -5.000,00 -25,0% 15.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 20.000,00 -5.000,00 -25,0% 15.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 -5.000,00 -25,0% 15.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 -5.000,00 -25,0% 15.000,00

421 Građevinski objekti 20.000,00 -5.000,00 -25,0% 15.000,00

Kapitalni projekt A02 1120 K200100 Nabava opreme za potrebe komunalne infrastrukture 1.000,00 - - 1.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 1.000,00 - - 1.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 - - 1.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 - - 1.000,00

422 Postrojenja i oprema 1.000,00 - - 1.000,00

Program A02 1140 INVESTICIJE ZA POTREBE ZAŠTITE OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE 50.000,00 -37.000,00 -74,0% 13.000,00

Kapitalni projekt A02 1140 K100100 Vatrogasni dom 50.000,00 -37.000,00 -74,0% 13.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 50.000,00 -37.000,00 -74,0% 13.000,00

Page 30: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 30

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 -37.000,00 -74,0% 13.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 -37.000,00 -74,0% 13.000,00

421 Građevinski objekti 50.000,00 -37.000,00 -74,0% 13.000,00

Program A02 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 75.000,00 -70.000,00 -93,3% 5.000,00

Kapitalni projekt A02 1150 K100120 Sportski i rekreacijski objekti i tereni 75.000,00 -70.000,00 -93,3% 5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 75.000,00 -70.000,00 -93,3% 5.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 -70.000,00 -93,3% 5.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 -70.000,00 -93,3% 5.000,00

421 Građevinski objekti 75.000,00 -70.000,00 -93,3% 5.000,00

Članak 4. Izmjene i dopune proračuna stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 400-08/13-01/06 URBROJ:2188/02-03-13-1 Rokovci, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc. oec

Page 31: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

31

Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine” RH, broj 87/08, 136/12), te članka 32. i 86.. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik” VSŽ, broj 2/13), donosi

P R O R A Č U N

OPĆINE ANDRIJAŠEVCI ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

GODINU OPĆI DIO

Članak 1. Proračun Općine Andrijaševci za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2015. i 2016. godinu sadrže:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

O P I S Proračun za

2014. god. Projekcija za 2015. god.

Projekcija za 2016. god.

1. PRIHODI POSLOVANJA 4,553,500.00 4,953,500.00 4,953,500.002. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2,000.00 2,000.00 2,000.003. UKUPNI PRIHODI (1.+ 2.) 4,555,500.00 4,955,500.00 4,955,500.00

4. RASHODI POSLOVANJA 4,095,500.00 4,075,500.00 4,075,500.005. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 360,000.00 780,000.00 780,000.006. UKUPNI RASHODI (4.+ 5.) 4,455,500.00 4,855,500.00 4,855,500.00

7. RAZLIKA - VIŠAK PRIHODA (3. - 6.) 100,000.00 100,000.00 100,000.00

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

O P I S Proračun za 2014. god.

Projekcija za 2015. god.

Projekcija za 2016. god.

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

0.00 0.00 0.00

2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0.00 0.00 0.00

3. NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE (1.- 2.) 0.00 0.00 0.00

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA

O P I S Proračun za 2014. god.

Projekcija za 2015. god.

Projekcija za 2016. god.

1. VIŠAK PRIHODA + NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE

100,000.00 100,000.00 100,000.00

2. PRENESENI DIO MANJKA PRIHODA IZ RANIJIH GODINA

-100,000.00 -100,000.00 -100,000.00

3. VIŠAK PRIHODA + NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE - - PRENESENI MANJAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (1. - 2.)

0.00 0.00 0.00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Općinskom proračunu za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu koji se nalaze u privitku ove odluke

Page 32: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 32

PRORAČUN ZA 2014. GODINU

OPĆI DIO

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 4.555.500,00

6 Prihodi poslovanja 4.553.500,00

61 Prihodi od poreza 2.241.000,00

611 Porez i prirez na dohodak 2.081.000,00

613 Porezi na imovinu 70.000,00

614 Porezi na robu i usluge 90.000,00

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 150.000,00

633 Pomoći iz proračuna 150.000,00

64 Prihodi od imovine 1.087.500,00

641 Prihodi od financijske imovine 2.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.085.500,00

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.070.000,00

651 Administrativne (upravne) pristojbe 30.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 550.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 490.000,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000,00

683 Ostali prihodi 5.000,00

Page 33: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 33

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.000,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI 4.455.500,00

3 Rashodi poslovanja 4.095.500,00

31 Rashodi za zaposlene 807.000,00

311 Plaće 683.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00

313 Doprinosi na plaće 108.000,00

32 Materijalni rashodi 2.006.200,00

321 Naknade troškova zaposlenima 20.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 567.000,00

323 Rashodi za usluge 1.133.100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.600,00

34 Financijski rashodi 12.300,00

343 Ostali financijski rashodi 12.300,00

35 Subvencije 10.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 10.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 260.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 260.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 1.000.000,00

381 Tekuće donacije 980.000,00

386 Kapitalne pomoći 20.000,00

Page 34: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 34

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 360.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 95.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 80.000,00

412 Nematerijalna imovina 15.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00

421 Građevinski objekti 175.000,00

422 Postrojenja i oprema 20.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 65.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 65.000,00

Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnom iznosu od 4.455.500,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna

PRORAČUN ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

UKUPNO RASHODI / IZDACI 4.455.500,00

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.455.500,00

Page 35: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 35

GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.455.500,00

Program A01 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA 125.000,00

Aktivnost A01 1100 A100100 Rad predstavničkih i izvršnih tijela 125.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 125.000,00

3 Rashodi poslovanja 125.000,00

32 Materijalni rashodi 125.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00

Program A01 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA 1.263.500,00

Aktivnost A01 1110 A100100 Rashodi za zaposlene 477.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 477.000,00

3 Rashodi poslovanja 477.000,00

31 Rashodi za zaposlene 477.000,00

311 Plaće 400.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00

313 Doprinosi na plaće 61.000,00

Aktivnost A01 1110 A100110 Materijalni i financijski rashodi 786.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 786.500,00

3 Rashodi poslovanja 786.500,00

32 Materijalni rashodi 774.200,00

321 Naknade troškova zaposlenima 20.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 216.000,00

323 Rashodi za usluge 378.100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 159.600,00

Page 36: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 36

34 Financijski rashodi 12.300,00

343 Ostali financijski rashodi 12.300,00

Program A01 1120 KOMUNALNA DJELATNOST 997.000,00

Aktivnost A01 1120 A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 416.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 416.000,00

3 Rashodi poslovanja 416.000,00

32 Materijalni rashodi 416.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 211.000,00

323 Rashodi za usluge 205.000,00

Aktivnost A01 1120 A100110 Održavanje javnih površina 385.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 385.000,00

3 Rashodi poslovanja 385.000,00

32 Materijalni rashodi 385.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00

323 Rashodi za usluge 360.000,00

Aktivnost A01 1120 A100120 Zaštita okoliša 106.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 106.000,00

3 Rashodi poslovanja 106.000,00

31 Rashodi za zaposlene 105.000,00

311 Plaće 91.000,00

313 Doprinosi na plaće 14.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 1.000,00

381 Tekuće donacije 1.000,00

Page 37: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 37

Aktivnost A01 1120 A100130 Ostali komunalni poslovi 90.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 90.000,00

3 Rashodi poslovanja 90.000,00

32 Materijalni rashodi 70.000,00

323 Rashodi za usluge 70.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 20.000,00

386 Kapitalne pomoći 20.000,00

Program A01 1130 GOSPODARSTVO 155.000,00

Aktivnost A01 1130 A100100 Poljoprivreda 155.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 155.000,00

3 Rashodi poslovanja 155.000,00

32 Materijalni rashodi 145.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 85.000,00

323 Rashodi za usluge 60.000,00

35 Subvencije 10.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 10.000,00

Program A01 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 52.500,00

Aktivnost A01 1140 A100100 Zaštita od požara 50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00

Aktivnost A01 1140 A100110 Civilna zaštita 2.500,00

Page 38: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 38

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA 2.500,00

3 Rashodi poslovanja 2.500,00

32 Materijalni rashodi 1.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 1.500,00

381 Tekuće donacije 1.500,00

Program A01 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.502.500,00

Aktivnost A01 1150 A100100 Obrazovanje 207.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 207.000,00

3 Rashodi poslovanja 207.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 180.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 180.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 27.000,00

381 Tekuće donacije 27.000,00

Aktivnost A01 1150 A100110 Socijalna skrb 95.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 95.500,00

3 Rashodi poslovanja 95.500,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 15.500,00

381 Tekuće donacije 15.500,00

Aktivnost A01 1150 A100120 Kultura 60.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 60.000,00

Page 39: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 39

3 Rashodi poslovanja 60.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 60.000,00

381 Tekuće donacije 60.000,00

Aktivnost A01 1150 A100130 Religija 45.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 45.000,00

3 Rashodi poslovanja 45.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 45.000,00

381 Tekuće donacije 45.000,00

Aktivnost A01 1150 A100140 Sport i rekreacija 525.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 525.000,00

3 Rashodi poslovanja 525.000,00

32 Materijalni rashodi 40.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 485.000,00

381 Tekuće donacije 485.000,00

Aktivnost A01 1150 A100150 Demografski razvitak Općine 210.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 210.000,00

3 Rashodi poslovanja 210.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 210.000,00

381 Tekuće donacije 210.000,00

Aktivnost A01 1150 A100190 Ostale društvene djelatnosti 135.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 135.000,00

Page 40: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 40

3 Rashodi poslovanja 135.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 135.000,00

381 Tekuće donacije 135.000,00

Tekući projekt A01 1150 T100100 Pomoć u kući osobama starije životne dobi 225.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 225.000,00

3 Rashodi poslovanja 225.000,00

31 Rashodi za zaposlene 225.000,00

311 Plaće 192.000,00

313 Doprinosi na plaće 33.000,00

Program A02 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE 25.000,00

Kapitalni projekt A02 1110 K100100 Nabava opreme 25.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 25.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00

422 Postrojenja i oprema 20.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00

Program A02 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 135.000,00

Kapitalni projekt A02 1120 K100100 Ceste i parkirališta 80.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 80.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 80.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 80.000,00

Kapitalni projekt A02 1120 K100110 Vodovod 35.000,00

Page 41: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 41

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 35.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00

412 Nematerijalna imovina 15.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00

421 Građevinski objekti 20.000,00

Kapitalni projekt A02 1120 K100130 Javna rasvjeta 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00

421 Građevinski objekti 20.000,00

Program A02 1140 INVESTICIJE ZA POTREBE ZAŠTITE OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE 55.000,00

Kapitalni projekt A02 1140 K100100 Vatrogasni dom 55.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 55.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00

421 Građevinski objekti 55.000,00

Program A02 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 145.000,00

Kapitalni projekt A02 1150 K100120 Sportski i rekreacijski objekti i tereni 115.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 115.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 115.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00

421 Građevinski objekti 80.000,00

Page 42: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 42

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 35.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 35.000,00

Kapitalni projekt A02 1150 K100130 Prostorije KUD-a 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 30.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00

Članak 4. Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu 01.siječnja 2014. godine. KLASA: 400-08/13-01/05 URBROJ: 2188/02-03-13-2 Rokovci, 23. prosinca 2013. godine PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Page 43: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 43

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 001 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program A02 1120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

Početak radova: Projekt/investicija: K100110 Vodovod Izmjena IP Investitor: Općina Andrijaševci, Vink. vodovod

i kanalizacija Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Vodovod

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: proširenje vodovodne mreže, sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbne mreže Andrijaševci, te uređenje vodoopskrbnog pogona za navodnjavanje

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon

2016. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4124 Ulaganja na tuđoj imovini 68.000 13.000 15.000 30.000 10.000 4214 Ostali građevinski objekti 60.000 20.000 20.000 20.000

0

Page 44: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 44

0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 128.000 0 33.000 35.000 50.000 10.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon

2016. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

6422 Prihodi od zakupa i iznajm. imovine 128.000 33.000 35.000 50.000 10.000

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 128.000 0 33.000 35.000 50.000 10.000 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0

Page 45: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 45

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

0

4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6.

Priho

di od

prod

aje ne

finan

cijsk

e imo

vine i

na

dokn

ade š

teta s

osno

va os

igura

nja

0

Page 46: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 46

Ukupno 6. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 128.000 0 33.000 35.000 50.000 10.000 0

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI

Page 47: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 47

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna

vlada/međ.organizacija/

Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima

Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

Page 48: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 48

2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon

2009. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 0

0 2.

Vlas

titi

priho

di

0

Page 49: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 49

0

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0

0

0

6.

Priho

di od

nefin

ancij

ske

imov

ine i n

adok

nade

šte

ta s o

snov

a osig

uran

ja

0

Page 50: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 50

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 51: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 51

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 001 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program A02 1140 Investicije za potrebe zaštite od požara i civil. zašt.

Početak radova: Projekt/investicija: K100100 Vatrogasni dom Izmjena IP Investitor:

Općina Andrijaševci Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Vatrogasni dom

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: Izrada projektne dokumentacije i izgradnja vatrogasnog doma

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon

2016. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4212 Poslovni objekti 405.000 50.000 55.000 150.000 150.000 0

0

Page 52: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 52

0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 405.000 0 50.000 55.000 150.000 150.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon

2016. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

6422 Prihodi od zakupa i iznajm. imovine 105.000 50.000 55.000

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 105.000 0 50.000 55.000 0 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0

Page 53: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 53

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

6334 Kapit.pom.temeljem prijenosa sred.EU 300.000 150.000 150.000

4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 300.000 0 0 0 150.000 150.000 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6.

Priho

di od

prod

aje ne

finan

cijsk

e imo

vine i

na

dokn

ade š

teta s

osno

va os

igura

nja

0

Page 54: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 54

Ukupno 6. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 405.000 0 50.000 55.000 150.000 150.000 0

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 55: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 55

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna

vlada/međ.organizacija/

Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima

Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 56: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 56

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Page 57: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 57

0

Ukupno 1. 0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

Page 58: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 58

0

0

0

0

0

0

6.

Priho

di od

nefin

ancij

ske i

movin

e i

nado

knad

e štet

a s os

nova

osigu

ranja

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 59: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 59

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 001 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program A02 1120

Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

Početak radova: Projekt/investicija: K100150 Tržnica Izmjena IP Investitor:

Općina Andrijaševci Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Tržnica

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): NE

Namjena i cilj: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju tržnice

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do

2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4212 Poslovni objekti 50.000 50.000 0

0

Page 60: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 60

0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 50.000 0 0 0 0 50.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do

2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

6422 Prihodi od zakupa i iznajm. imovine 50.000 50.000

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 50.000 0 0 0 0 50.000 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0

Page 61: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 61

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

0

4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6.

Priho

di od

prod

aje ne

finan

cijsk

e imo

vine i

na

dokn

ade š

teta s

osno

va os

igura

nja

0

Page 62: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 62

Ukupno 6. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 50.000 0 0 0 0 50.000 0

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 63: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 63

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna

vlada/međ.organizacija/

Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima

Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima

Predaja na uporabu Regionalni razvojni program :

Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 64: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 64

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE

2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon

2009. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Page 65: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 65

Ukupno 1. 0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

6. ne i

nado

kna

de

0

Page 66: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 66

0

0

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 67: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 67

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 001 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Lokacijska dozvola: Strateški dokument

JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program A02 1150

Investicije za potrebe društvenih djeltanosti

Početak radova: Projekt/investicija: K100120 Sportski i rekreacijski objekti i tereni Izmjena IP Investitor:

Općina Andrijaševci Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Prostorije sportskih klubova na igralištu NK "Frankopan"

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: Izrada projektne dokumentacije i izgradnja prostorija sportskih klubova na igralištu NK "Frankopan"

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon

2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4212 Poslovni objekti 380.000 75.000 55.000 200.000 50.000 0

0

Page 68: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 68

0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 380.000 0 75.000 55.000 200.000 50.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon

2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

6422 Prihodi od zakupa i iznajm. imovine 380.000 75.000 55.000 200.000 50.000

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 380.000 0 75.000 55.000 200.000 50.000 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0

Page 69: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 69

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

0

4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6.

Priho

di od

prod

aje ne

finan

cijsk

e imo

vine i

na

dokn

ade š

teta s

osno

va os

igura

nja

0

Page 70: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 70

Ukupno 6. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 380.000 0 75.000 55.000 200.000 50.000 0

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

Page 71: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 71

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/

Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima

Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 72: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 72

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE

2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon

2009. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 0 2. i

priho

d

0

Page 73: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 73

0

0

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0

0

6.

nefin

ancij

ske

imov

ine i

nado

knad

e štet

a s

0

Page 74: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 74

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 75: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 75

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 001 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program A02 1150

Investicije za potrebe društvenih djeltanosti

Početak radova: Projekt/investicija: K100130 Prostorije KUD-a

Izmjena IP Investitor: Općina Andrijaševci

Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Prostorije KUD-a

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: Sanacija prostorija KUD-a

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon

2016. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4511 Dodatna ulaganja na građ.objektima 80.000 30.00

0 50.000 0

0

Page 76: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 76

0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 80.000 0 0 30.00

0 50.000 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon

2016. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

6422 Prihodi od zakupa i iznajm. imovine 80.000 30.00

0 50.000

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 80.000 0 0 30.00

0 50.000 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0

Page 77: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 77

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

0

4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6.

Priho

di od

prod

aje ne

finan

cijsk

e imo

vine i

na

dokn

ade š

teta s

osno

va os

igura

nja

0

Page 78: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 78

Ukupno 6. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 80.000 0 0

30.000 50.000 0 0

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 79: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 79

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/

Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima

Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 80: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 80

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE

2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon

2009. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Page 81: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 81

Ukupno 1. 0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

6. ne i

nado

kna

de

0

Page 82: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 82

0

0

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 83: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 83

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 001 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program A02 1150

Investicije za potrebe društvenih djeltanosti

Početak radova: Projekt/investicija: K100120

Sportski i rekreacijski objekti i tereni

Izmjena IP Investitor: Općina Andrijaševci

Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Lovački dom i Ribički dom

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: Sanacija prostorija lovačkog doma, te izgradnja terase ribičkog doma

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon

2016. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4511 Dodatna ulaganja na građ.objektima 35.000 35.000 0

0

Page 84: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 84

0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 35.000 0 0 35.000 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon

2016. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

6422 Prihodi od zakupa i iznajm. imovine 35.000 35.000

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 35.000 0 0 35.000 0 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0

Page 85: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 85

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

0

4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6.

Priho

di od

prod

aje ne

finan

cijsk

e imo

vine i

na

dokn

ade š

teta s

osno

va os

igura

nja

0

Page 86: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 86

Ukupno 6. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 35.000 0 0 35.000 0 0 0

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 87: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 87

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/

Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima

Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 88: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 88

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE

2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 0 2.

Vlas

tit i pr

ihod

i 0

Page 89: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 89

0

0

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0

0

6.

nefin

ancij

ske

imov

ine i

nado

knad

e štet

a s

0

Page 90: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 90

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 91: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 91

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 001 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program A02 1120

Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

Početak radova: Projekt/investicija: K100130 Javna rasvjeta

Izmjena IP Investitor: Općina Andrijaševci

Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Javna rasvjeta

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: Proširenje javne rasvjete

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4214 Ostali građevinski objekti 80.000 20.000 20.00

0 20.000 20.000 0

0

Page 92: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 92

0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 80.000 0 20.000 20.00

0 20.000 20.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

6422 Prihodi od zakupa i iznajm. Imovine 80.000 20.000 20.00

0 20.000 20.000

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 80.000 0 20.000 20.00

0 20.000 20.000 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0

Page 93: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 93

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

0

4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6.

Priho

di od

prod

aje ne

finan

cijsk

e imo

vine i

na

dokn

ade š

teta s

osno

va os

igura

nja

0

Page 94: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 94

Ukupno 6. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 80.000 0 20.000

20.000 20.000 20.000 0

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 95: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 95

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/

Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima

Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 96: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 96

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE

2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 0 2.

Vlas

tit i pr

ihod

i 0

Page 97: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 97

0

0

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0

0

6.

nefin

ancij

ske

imov

ine i

nado

knad

e štet

a s

0

Page 98: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 98

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 99: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 99

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 001 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program A02 1120

Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

Početak radova: Projekt/investicija: K100100 Ceste i parkirališta

Izmjena IP Investitor: Općina Andrijaševci

Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Nerazvrstane ceste

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: Otkup zemljišta za potrebe cesta, izrada projektne dokumentacije, te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4111 Zemljište 80.000 80.00

0

4213 Ceste 350.000 150.000 200.000

Page 100: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 100

0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 430.000 0 0 80.00

0 150.000 200.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

6422 Prihodi od zakupa i iznajm.imovine 330.000 80.00

0 50.000 200.000

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 330.000 0 0 80.00

0 50.000 200.000 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Page 101: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 101

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

6334 Kapit.pom.temeljem prijenosa sred.EU 100.000 100.000

0 4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 100.000 0 0 0 100.000 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

6.

Priho

di od

prod

aje ne

finan

cijsk

e im

ovine

i nad

okna

de št

eta s

osno

va

osigu

ranja

0

Page 102: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 102

0

Ukupno 6. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 430.000 0 0

80.000 150.000 200.000 0

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 103: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 103

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/

Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima

Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 104: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 104

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE

2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 0 2. i

priho

d

0

Page 105: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 105

0

0

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0

0

6.

nefin

ancij

ske

imov

ine i

nado

knad

e štet

a s

0

Page 106: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 106

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 107: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 107

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 001 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program A02 1120

Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

Početak radova: Projekt/investicija: K100180 Bivše prognaničko naselje "Blace"

Izmjena IP Investitor: Općina Andrijaševci

Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Bivše prognaničko naselje "Blace"

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: Izrada projektne dokumentacije, te sanacija infrastrukture na terenu bivšeg prognaničkog naselja "Blace"

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4214 Ostali građevinski objekti 150.000 50.000 100.000 0

0

Page 108: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 108

0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 150.000 0 0 0 50.000 100.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

6422 Prihodi od zakupa i iznajm. imovine 0

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0

Page 109: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 109

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

6334 Kapit.pom.temeljem prijenosa sred.EU 150.000 50.000 100.000

4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 150.000 0 0 0 50.000 100.000 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6.

Priho

di od

prod

aje ne

finan

cijsk

e imo

vine i

na

dokn

ade š

teta s

osno

va os

igura

nja

0

Page 110: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 110

Ukupno 6. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 150.000 0 0 0 50.000 100.000 0

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

Page 111: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 111

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/

Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima

Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 112: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 112

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 0

Page 113: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 113

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0 6.

e imo

vine i

na

dokn

ade

šteta

s

0

Page 114: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 114

0

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 115: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 115

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 001 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program A02 1150 Investicije za potrebe društvenih djeltanosti

Početak radova: Projekt/investicija: K100120 Sportski i rekreacijski objekti i tereni Izmjena IP Investitor:

Općina Andrijaševci Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Biciklistička staza Rokovci - Vinkovci

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: Izrada projektne dokumentacije i izgradnja biciklističke staze Rokovci - Vinkovci

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4212 Poslovni objekti 275.000 25.000 100.000 150.000 0 0

0

Page 116: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 116

0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 275.000 0 0 25.000 100.000 150.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

6422 Prihodi od zakupa i iznajm. imovine 25.000 25.000

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 25.000 0 0 25.000 0 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi pr

ihodi

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0 3.

pose

bne

0

Page 117: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 117

0

0

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

6334 Kapit.pom.temeljem prijenosa sred.EU 250.000 100.000 150.000

4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 250.000 0 0 0 100.000 150.000 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6.

Priho

di od

prod

aje ne

finan

cijsk

e imo

vine i

na

dokn

ade š

teta s

osno

va os

igura

nja

0

Ukupno 6. 0 0 0 0 0 0

Page 118: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 118

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 275.000 0 0 25.000 100.000 150.000 0

Datum: Odgovorna osoba:

Izradio: Telefon:

Page 119: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 119

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/

Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima

Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 120: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 120

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE

2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon

2009. Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

priho

di i p

rimici

0

Ukupno 1. 0 2. i

priho

d

0

Page 121: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 121

0

0

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Priho

di za

pose

bne

namj

ene

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pomo

ći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0

0

6.

nefin

ancij

ske

imov

ine i

nado

knad

e štet

a s

0

Page 122: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 122

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Namj

ensk

i prim

ici od

za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

Page 123: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

123

Na temelju čl.14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH, broj 87/08, 136/12) i čl. 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, d o n o s i

O D L U K U o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovom se Odlukom uređuje struktura Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršenje, upravljanje općinskom imovinom i dugovima, te promjena financiranja tokom godine. II – STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2. Proračun Općine Andrijaševci za 2014. godinu sastoji se od slijedećih dijelova:

- Općeg dijela Proračuna; - Posebnog dijela Proračuna; - Plana razvojnih programa za

razdoblje 2014 - 2016. godine; - Financijske projekcije za razdoblje

2015 - 2016. godine;

Članak 3. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja, a Posebni dio sadrži plan rashoda i izdataka prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji. U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i za otplate kredita i zajmova.

Članak 4. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine sadrži planirane rashode za investicije i davanje kapitalnih pomoći i donacija po pojedinim programima, po godinama u kojima će ti rashodi teretiti proračun i po izvorima financiranja.

Članak 5. Projekcija prihoda i rashoda za dvogodišnje razdoblje sadrži prihode i rashode za 2015. i 2016. godinu koji su procijenjeni prema smjernicama i uputama Ministarstva financija.

III – IZVRŠENJE PRORAČUNA

Članak 6. Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima ( u nastavku teksta: korisnici), koji se u njegovu Posebnom odjelu

određeni za nositelje sredstva na pojedinim stavkama.

Članak 7.

Za izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran nositelj izvršne vlasti – općinski načelnik.

Članak 8. Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu, na razdjelima i pozicijama, a u svemu prema načelima štednje i racionalnog korištenja ostvarenih sredstava.

Članak 9. Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna. Dodjela sredstava korisnicima vršit će s sukladno njihovim financijskim planovima, za cijelu godinu po mjesecima, vodeći računa o mogućnostima Proračuna.

Članak 10. Općinski načelnik sukladno čl. 46. Zakona o proračunu može izvršiti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar razdjela ili između razdjela najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli polugodišnje izvještavati Općinsko vijeće.

Članak 11. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. IV - PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 12. Hitni i nepredvidivi rashodi koji se pojave tokom proračunske godine podmirivat će se iz sredstava proračunske zalihe, ako je ona planirana proračunom. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. Načelnik može raspolagati sredstvima proračunske zalihe do pojedinačnog iznosa od 3.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe mogu se osim za hitne i nepredviđene rashode koristiti i za izvršenje sudskih odluka. O korištenju sredstava proračunske zalihe načelnik izvješćuje Općinsko vijeće polugodišnje. Ako se tijekom godine na temelju propisa smanji nadležnost korisnika što zahtjeva smanjenja sredstava ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove izdatke se prenose u proračunsku zalihu. V – OPĆINSKA IMOVINA, ZADUŽIVANJE, JAMSTVA

Članak 13. Stanje imovine utvrđuje se jedanput godišnje, prilikom popisa koji je sastavni dio Izvješća na dan 31. prosinca tekuće godine.

Page 124: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

124

Općinsko vijeće imenuje Komisiju za popis općinske imovine i donosi odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu.

Članak 14. Proračunom Općine Andrijaševci za 2014. godinu nije predviđeno zaduživanje ili davanje jamstava. VI – PROMJENA FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE

Članak 15. Proračunska sredstva se koriste samo za namjene koje su predviđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu, te se ne mogu preraspodijeliti osim pod uvjetima i na način predviđen ovom Odlukom. Ako tijekom 2014. godine nastanu nove obveze za Proračun, sredstva za njihovu provedbu se mogu osigurati isključivo na temelju Izmjena i dopuna Proračuna koje donosi Općinsko vijeće Općine Andrijaševci. VII – ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. KLASA: 400-08/13-01/05 URBROJ: 2188/02-03-13-3 Rokovci, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Page 125: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 125

Projekcija proračuna

OPĆI DIO

BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA GODINE 2014 2015 2016 INDEX

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 4.555.500,00 4.955.500,00 4.955.500,00 108,8% 100,0% 108,8%

6 Prihodi poslovanja 4.553.500,00 4.953.500,00 4.953.500,00 108,8% 100,0% 108,8%

61 Prihodi od poreza 2.241.000,00 2.241.000,00 2.241.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 150.000,00 550.000,00 550.000,00 366,7% 100,0% 366,7%

64 Prihodi od imovine 1.087.500,00 1.087.500,00 1.087.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

UKUPNO RASHODI / IZDACI 4.455.500,00 4.855.500,00 4.855.500,00 109,0% 100,0% 109,0%

3 Rashodi poslovanja 4.095.500,00 4.075.500,00 4.075.500,00 99,5% 100,0% 99,5%

31 Rashodi za zaposlene 807.000,00 827.000,00 827.000,00 102,5% 100,0% 102,5%

32 Materijalni rashodi 2.006.200,00 1.926.200,00 1.926.200,00 96,0% 100,0% 96,0%

34 Financijski rashodi 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0% 100,0% 100,0%

35 Subvencije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 260.000,00 290.000,00 290.000,00 111,5% 100,0% 111,5%

38 Donacije i ostali rashodi 1.000.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 101,0% 100,0% 101,0%

Page 126: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 126

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 360.000,00 780.000,00 780.000,00 216,7% 100,0% 216,7%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 95.000,00 30.000,00 10.000,00 31,6% 33,3% 10,5%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 700.000,00 770.000,00 350,0% 110,0% 385,0%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 65.000,00 50.000,00 - 76,9% - -

Projekcija proračuna

POSEBNI DIO

BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA GODINE 2014 2015 2016 INDEX

UKUPNO RASHODI / IZDACI 4.455.500,00 4.855.500,00 4.855.500,00 109,0% 100,0% 109,0%

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.455.500,00 4.855.500,00 4.855.500,00 109,0% 100,0% 109,0%

GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.455.500,00 4.855.500,00 4.855.500,00 109,0% 100,0% 109,0%

Program A01 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost A01 1100 A100100 Rad predstavničkih i izvršnih tijela 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program A01 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA 1.263.500,00 1.263.500,00 1.263.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost A01 1110 A100100 Rashodi za zaposlene 477.000,00 477.000,00 477.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 477.000,00 477.000,00 477.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 477.000,00 477.000,00 477.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Page 127: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 127

31 Rashodi za zaposlene 477.000,00 477.000,00 477.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost A01 1110 A100110 Materijalni i financijski rashodi 786.500,00 786.500,00 786.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 786.500,00 786.500,00 786.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 786.500,00 786.500,00 786.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 774.200,00 774.200,00 774.200,00 100,0% 100,0% 100,0%

34 Financijski rashodi 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program A01 1120 KOMUNALNA DJELATNOST 997.000,00 947.000,00 947.000,00 95,0% 100,0% 95,0%

Aktivnost A01 1120 A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 416.000,00 366.000,00 366.000,00 88,0% 100,0% 88,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 416.000,00 366.000,00 366.000,00 88,0% 100,0% 88,0%

3 Rashodi poslovanja 416.000,00 366.000,00 366.000,00 88,0% 100,0% 88,0%

32 Materijalni rashodi 416.000,00 366.000,00 366.000,00 88,0% 100,0% 88,0%

Aktivnost A01 1120 A100110 Održavanje javnih površina 385.000,00 385.000,00 385.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 385.000,00 385.000,00 385.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 385.000,00 385.000,00 385.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 385.000,00 385.000,00 385.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost A01 1120 A100120 Zaštita okoliša 106.000,00 106.000,00 106.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 106.000,00 106.000,00 106.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 106.000,00 106.000,00 106.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

31 Rashodi za zaposlene 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost A01 1120 A100130 Ostali komunalni poslovi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Page 128: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 128

3 Rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program A01 1130 GOSPODARSTVO 155.000,00 155.000,00 155.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost A01 1130 A100100 Poljoprivreda 155.000,00 155.000,00 155.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 155.000,00 155.000,00 155.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 155.000,00 155.000,00 155.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 145.000,00 145.000,00 145.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

35 Subvencije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program A01 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 52.500,00 22.500,00 22.500,00 42,9% 100,0% 42,9%

Aktivnost A01 1140 A100100 Zaštita od požara 50.000,00 20.000,00 20.000,00 40,0% 100,0% 40,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 50.000,00 20.000,00 20.000,00 40,0% 100,0% 40,0%

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 20.000,00 20.000,00 40,0% 100,0% 40,0%

32 Materijalni rashodi 50.000,00 20.000,00 20.000,00 40,0% 100,0% 40,0%

Aktivnost A01 1140 A100110 Civilna zaštita 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program A01 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.502.500,00 1.562.500,00 1.562.500,00 104,0% 100,0% 104,0%

Aktivnost A01 1150 A100100 Obrazovanje 207.000,00 237.000,00 237.000,00 114,5% 100,0% 114,5%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 207.000,00 237.000,00 237.000,00 114,5% 100,0% 114,5%

3 Rashodi poslovanja 207.000,00 237.000,00 237.000,00 114,5% 100,0% 114,5%

Page 129: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 129

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 180.000,00 210.000,00 210.000,00 116,7% 100,0% 116,7%

38 Donacije i ostali rashodi 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost A01 1150 A100110 Socijalna skrb 95.500,00 95.500,00 95.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 95.500,00 95.500,00 95.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 95.500,00 95.500,00 95.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 15.500,00 15.500,00 15.500,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost A01 1150 A100120 Kultura 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost A01 1150 A100130 Religija 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost A01 1150 A100140 Sport i rekreacija 525.000,00 555.000,00 555.000,00 105,7% 100,0% 105,7%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 525.000,00 555.000,00 555.000,00 105,7% 100,0% 105,7%

3 Rashodi poslovanja 525.000,00 555.000,00 555.000,00 105,7% 100,0% 105,7%

32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 485.000,00 515.000,00 515.000,00 106,2% 100,0% 106,2%

Page 130: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 130

Aktivnost A01 1150 A100150 Demografski razvitak Općine 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost A01 1150 A100190 Ostale društvene djelatnosti 135.000,00 115.000,00 115.000,00 85,2% 100,0% 85,2%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 135.000,00 115.000,00 115.000,00 85,2% 100,0% 85,2%

3 Rashodi poslovanja 135.000,00 115.000,00 115.000,00 85,2% 100,0% 85,2%

38 Donacije i ostali rashodi 135.000,00 115.000,00 115.000,00 85,2% 100,0% 85,2%

Tekući projekt A01 1150 T100100 Pomoć u kući osobama starije životne dobi 225.000,00 245.000,00 245.000,00 108,9% 100,0% 108,9%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 225.000,00 245.000,00 245.000,00 108,9% 100,0% 108,9%

3 Rashodi poslovanja 225.000,00 245.000,00 245.000,00 108,9% 100,0% 108,9%

31 Rashodi za zaposlene 225.000,00 245.000,00 245.000,00 108,9% 100,0% 108,9%

Program A02 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE 25.000,00 10.000,00 50.000,00 40,0% 500,0% 200,0%

Kapitalni projekt A02 1110 K100100 Nabava opreme 25.000,00 10.000,00 50.000,00 40,0% 500,0% 200,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 25.000,00 10.000,00 50.000,00 40,0% 500,0% 200,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 10.000,00 50.000,00 40,0% 500,0% 200,0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 10.000,00 50.000,00 40,0% 500,0% 200,0%

Program A02 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 135.000,00 270.000,00 380.000,00 200,0% 140,7% 281,5%

Kapitalni projekt A02 1120 K100100 Ceste i parkirališta 80.000,00 150.000,00 200.000,00 187,5% 133,3% 250,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 80.000,00 150.000,00 200.000,00 187,5% 133,3% 250,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 150.000,00 200.000,00 187,5% 133,3% 250,0%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 - - - 0,0% -

Page 131: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 131

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 150.000,00 200.000,00 -###,#% 133,3% -###,#%

Kapitalni projekt A02 1120 K100110 Vodovod 35.000,00 50.000,00 10.000,00 142,9% 20,0% 28,6%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 35.000,00 50.000,00 10.000,00 142,9% 20,0% 28,6%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 50.000,00 10.000,00 142,9% 20,0% 28,6%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 30.000,00 10.000,00 200,0% 33,3% 66,7%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 - 100,0% - -

Kapitalni projekt A02 1120 K100130 Javna rasvjeta 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Kapitalni projekt A02 1120 K100150 Tržnica - - 50.000,00 0,0% -###,#% -###,#%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE - - 50.000,00 0,0% -###,#% -###,#%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 50.000,00 0,0% -###,#% -###,#%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - - 50.000,00 0,0% -###,#% -###,#%

Kapitalni projekt A02 1120 K100180 Bivše prognaničko naselje "Blace" - 50.000,00 100.000,00 -###,#% 200,0% -###,#%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE - 50.000,00 100.000,00 -###,#% 200,0% -###,#%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 50.000,00 100.000,00 -###,#% 200,0% -###,#%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 50.000,00 100.000,00 -###,#% 200,0% -###,#%

Program A02 1140 INVESTICIJE ZA POTREBE ZAŠTITE OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE 55.000,00 150.000,00 150.000,00 272,7% 100,0% 272,7%

Kapitalni projekt A02 1140 K100100 Vatrogasni dom 55.000,00 150.000,00 150.000,00 272,7% 100,0% 272,7%

Page 132: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 132

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 55.000,00 150.000,00 150.000,00 272,7% 100,0% 272,7%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55.000,00 150.000,00 150.000,00 272,7% 100,0% 272,7%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 150.000,00 150.000,00 272,7% 100,0% 272,7%

Program A02 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 145.000,00 350.000,00 200.000,00 241,4% 57,1% 137,9%

Kapitalni projekt A02 1150 K100120 Sportski i rekreacijski objekti i tereni 115.000,00 300.000,00 200.000,00 260,9% 66,7% 173,9%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 115.000,00 300.000,00 200.000,00 260,9% 66,7% 173,9%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 115.000,00 300.000,00 200.000,00 260,9% 66,7% 173,9%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 300.000,00 200.000,00 375,0% 66,7% 250,0%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 35.000,00 - - - 0,0% -

Kapitalni projekt A02 1150 K100130 Prostorije KUD-a 30.000,00 50.000,00 - 166,7% - -

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 30.000,00 50.000,00 - 166,7% - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 50.000,00 - 166,7% - -

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00 50.000,00 - 166,7% - -

Page 133: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

133

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“ RH, broj 38/08 i 118/12), Naputku sektora za civilnu zaštitu, Zagreb, Klasa: 810-01/12-01/53, Urbroj: 543-10-04-02-12-1 od 27.12.2012. godine, Naputku PUZS Vukovar, Klasa: 810-01/12-01/08, Urbroj: 543-19-01-12-2 od 28. 12. 2012. godine i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 2/13), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 27. studenog 2013..godine donijelo je

O D L U K U o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana

civilne zaštite Općine Andrijaševci

Članak 1. Usvaja se Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Andrijaševci.

Članak 2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Andrijaševci od 15. 11. 2011. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/11).

Članak 3

Ovu Odluku, Općina je obvezna dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu Vukovar, L. Ružičke 1.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije i stupa na snagu 8 dana od dana objave. KLASA: 810-06/13-01/04 URBROJ: 2188/02-03-13-6 Rokovci, 27. studenog 2013.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“ RH, broj: 38/08 i 118/12), Suglasnosti na izmjene i dopune –ažurirane podatke Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za Općinu Andrijaševci Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područni ured za zaštitu i spašavanje Vukovar, Klasa: 810-03/11-04/06, Urbroj: 543-19-01-13-2, od 24. rujna 2013. godine, i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj

2/13), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 27. studenog 2013..godine, donijelo je

O D L U K U o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških

katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Andrijaševci

Članak 1.

Usvajaju se Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Andrijaševci

Članak 2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, metarijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma za područje Općine Andrijaševci od 26. 11. 2009. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 18/09) kao i Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma za područje Općine Andrijaševci od 31. 03. 2011. i Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma za područje Općine Andrijaševci od 29. 12. 2011. godine.

Članak 4. Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije i stupa na snagu 8 dana od dana objave. KLASA: 810-06/13-01/04 URBROJ: 2188/02-03-13-7 Rokovci, 27. studenog 2013.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Temeljem članka 7. stavak 2., a u svezi s člankom 3.,4. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ RH, broj 24/11, 61/11 i 27/13), te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 2/13), Općinsko vijeće na 5. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

Page 134: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

134

O D L U K U o raspoređivanju sredstava proračuna Općine

Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova

Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Andrijaševci za 2014. godinu za redovito godišnje financiranje članova političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za članove Općinskog vijeća i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Andrijaševci za tekuću godinu u visini od 13.100,00 kuna.

Članak 3. Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog člana u Općinskom vijeću i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača.

Članak 4.

Sredstva za financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za člana Općinskog vijeća i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača osigurana su u Proračunu Općine Andrijaševci i raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću razmjerno broju članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. Članu Općinskog vijeća izabranom s liste grupe birača i političkoj stranci za svakog člana podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 5. Sredstva za financiranje članova političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinsko vijeće raspoređuju se razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću kao i članova izabranih s liste grupe birača u Općinsko vijeće u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća i to za svakog člana – vijećnika Općinskog vijeća u iznosu od 250,00 kuna tromjesečno, odnosno za svakog člana – vijećnicu Općinskog vijeća podzastupljenog spola u iznosu od 275,00 kuna mjesečno, kako slijedi:

Broj članova Tromjesečni iznos po stranci u kn Politička stranka/grupa

birača žene muškarci 1. tromj. 2. tromj. 3. tromj. 4. tromj.

Ukupno u kn

1 12 HDZ, HSS, DC 1 6 1.775,00 1.775,00 1.775,00 1.775,00 7.100,0

SDP,HSU - 3 750,00 750,00 750,00 750,00 3.000,00 HNS - 1 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00

HDSSB - 1 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00 HČSP - 1 250,00 250,00 250 250,00 1.000,00

UKUPNO 13.100,00

Članak 6. Sredstva iz članka 1. doznačuju se na žiro-račun političke stranke, odnosno na poseban račun članova izabranih s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7. Navedena sredstva osiguravaju se u Proračunu Općine Andrijaševci za 2014. godinu, pozicija R100 – Tekuće donacije političkim strankama.

Članak 8. Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2013. godinu (Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 12/13).

Članak 9. Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od dana donošenja.

KLASA: 021-05/13-03/08 URBROJ: 2188/02-03-13-1 Rokovci, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 28/10), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na prijedlog Općinskog načelnika, na 5. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke

o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika

Page 135: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

135

Članak 1. U Odluci o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika ("Službeni vjesnik" VSŽ, broj 10/11), iza članka 4. dodaju se članci 4.a , 4.b i 4.c koji glase:

"Članak 4.a Načelnik i zamjenik načelnika imaju pravo na godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust i ostala materijalna prava, osim onih koja su izrijekom isključena ovom Odlukom. Navedena prava načelnik i zamjenik načelnika ostvaruju u skladu s propisima i općim aktima koji se odnose na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.b Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad i o ostvarivanju drugih prava dužnosnika utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja

Članak 4.c Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Andrijaševci. "

Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 120-01/13-01/01 URBROJ: 2188/02-03-13-1 Rokovci, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Temeljem članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ RH, broj 33/12) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine donijelo je

O D L U K U o socijalnoj skrbi za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se i propisuje oblik, opseg, prava i način ostvarivanja socijalne skrbi na području Općine Andrijaševci za 2014. godinu.

Članak 2. Za ostvarivanje prava socijalne skrbi po ovoj Odluci, sredstva osigurava Općina Andrijaševci u Proračunu Općine Andrijaševci za 2014. godinu

,prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ RH, broj 33/12). Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine Andrijaševci i stranim državljanima sa stalnim boravkom na području Općine Andrijaševci, a sukladno odredbama Zakona koje se odnose na korisnike socijalne skrbi.

Članka 3. Odluka o socijalnoj skrbi obuhvaća slijedeće oblike socijalne skrbi:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja

- jednokratna pomoć (pomoć u novcu ili pomoć u naravi) koja se priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

Članak 4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, određuje se prema uvjetima i odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. Pravo na Jednokratnu pomoć određuje se prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi tijekom proračunske godine ako su za to predviđena materijalna sredstva.

Članak 5. Prava za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi po ovoj Odluci ostvaruju se na temelju podnesenog zahtjeva i ispunjavanja propisanih uvjeta. Postupak ostvarivanja prava iz ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci. Rješenje o ostvarivanju prava iz članka 3. ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 6. Neutrošena sredstva iz ove Odluke prenose se kao višak proračunskih prihoda u naredno proračunsko razdoblje. Namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka određuje se Odlukom o izvršenju proračuna za svako proračunsko razdoblje.

Članak 7. Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 4/13).

Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 550-06/13-01/05 URBROJ: 2188/02-03-13-1 Rokovci, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Page 136: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

136

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donijelo je

P R O G R A M

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA

2014. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovim Programom utvrđuju se poslovi s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavu opreme na području Općine Andrijaševci u 2014. godini, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa, s izvorima financiranja pojedinih djelatnosti. II. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2. Općina Andrijaševci u 2014. godini planira gradnju slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

tablica a) Red. broj

NAZIV

IZNOS

(u kunama) 1. Proširenje javne rasvjete 20.000,00 4. Prometna i turistička signalizacija 1.000,00

Ukupno: 21.000,00 tablica b)

1. Sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbne mreže Rokovci-Andrijaševci

5.000,00

2. Proširenje vodovodne mreže 10.000,00 3. Vodoopskrbni pogon za navodnjavanje 20.000,00

Ukupno: 35.000,00 tablica c)

1. Sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom VSŽ

1.000,00

Ukupno: 1.000,00

Sveukupno: 57.000,00

Članak 3. Sukladno članku 30. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, navedeni objekti i uređaji te nabava opreme iz članka 2. tablice a) financirat će se iz: - općinskog proračuna komunalnog doprinosa Sukladno članku 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu, navedeni objekti i uređaji iz članka 2. tablice b) financirat će se iz: - općinskog proračuna Sukladno članku 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, navedena projektna dokumentacija iz članka 2. tablice c) financirat će se iz: - općinskog proračuna naknade za koncesiju

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4. Ovaj Program objavit će se u „Službenom

vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a prijemnjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

KLASA: 363-05/13-01/08 URBROJ: 2188/02-03-13-1 Rokovci, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donijelo je

Page 137: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

137

P R O G R A M ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Andrijaševci za slijedeće komunalne djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda - održavanje čistoće u dijelu koji se

odnosi na čišćenje javnih površina - održavanje nerazvrstanih cesta - održavanje groblja - javna rasvjeta.

Programom se utvrđuje:

- opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebitih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

II. FINANCIRANJE

Članak 2.

Sukladno članku 1. Program obuhvaća slijedeće komunalne djelatnosti:

RED.BR.

KOMUNALNA DJELATNOST

PREDVIĐENA SREDSTVA (u kunama)

1. Električna energija za javnu rasvjetu 160.000,00 2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne

rasvjete 110.000,00

3. Materijali za tekuće i investicijsko održavanje poljskih putova

85.000,00

4. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskih putova

60.000,00

5. Materijal za održavanje kanalske mreže 10.000,00 6. Usluga čišćenja i održavanja kanalske mreže 25.000,00 7. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje pješačkih

staza

40.000,00 8. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja pješačkih

staza 20.000,00

9. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta - vrsta radova: popravak oštećenog asfaltiranog kolnika - obim radova: prema potrebama - koja usluga se radi: postavljanje asfaltne mase u oštećene dijelove kolnika - koje ceste su predviđene: ulica Kolodvorska na dužini od 627 m. ulica S. Radića u dužini od 1552 m.

50.000,00

10. Materijal za održavanje javnih površina 25.000,00 11. Usluge drugih za održavanje javnih površina 360.000,00

Ukupno: 945.000,00

Članak 3. Financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godine iz članka 2. ovog Programa predviđa se iz slijedećih izvora:

- prihod od komunalne naknade - prihod iz Proračuna Općine za

2014. godine. III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4. Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2014.godine.

KLASA: 363-05/13-01/08 URBROJ: 2188/02-03-13-2 Rokovci, 23. prosinca .2013.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Page 138: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

138

Temeljem članka 9 a. Zakona o financiranju javnih potrreba u kulturi („Narodne novine“ RH, broj 47/90, 27/93 i 38/09.) te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2014. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovim Programom obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje pridonose razvoju i unapređivanju svekolikog kulturnog života Općine Andrijaševci ovisno o potrebama i postignutom razvoju kulture i kulturnih djelatnosti.

Članak 2. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu jesu manifestacije u kulturi koje pridonose razvoju i promicanju tradicionalne seoske baštine ovog kraja, njegovanju narodnih običaja i kulture, te promicanju kulturnog života od interesa za Općinu Andrijaševci. II. FINANCIRANJE

Članak 3. Ovim Programom javnih potreba u kulturi, Općina Andrijaševci će sudjelovati u financiranju i sufinanciranju javnih potreba u kulturi financijskim sredstvima iz Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu i to na slijedeći način:

RED.BR. NAZIV

IZNOS (u kunama)

1. Tekuće donacije KUD-u 50.000,00 2. Sufinanciranje troškova bibliobusa 10.000,00 3. Obilježavanje dana Općine Andrijaševci 70.000,00

Ukupno: 130.000,00

Članak 4. Osigurana i raspoređena sredstva iz članka 3. ovog Programa izdvajat će se iz Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu, sukladno dinamici punjenja Proračuna na temelju pisano obrazložene molbe po odobrenju općinskog načelnika. Navedena sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se tijekom godine izmjenom Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu mijenjati ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5. Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2014.godine. KLASA: 610-01/13-01/03 URBROJ: 2188/02-03-13-1 Rokovci, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Temeljem članka 74. i 76. Zakona o športu („Narodne novine“ RH, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2014. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovim Programom javnih potreba u športu za 2014. godinu utvrđuju se poslovi, aktivnosti i djelatnosti u športu koje su od interesa za Općinu Andrijaševci i to:

- poticanje i promicanje športa na području Općine,

- provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

- djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,

- športsko-rekreacijske aktivnosti građana,

- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Općinu.

II. FINANCIRANJE

Članak 2.

Proračunom Općine Andrijaševci za 2014. godinu osigurana su sredstva za financiranje javnih potreba u športu te su raspoređena na način kako slijedi:

Page 139: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

139

RED. BR.

NAZIV

IZNOS (u

kunama)

1. Materijal za održavanje dječjih igrališta 10.000,00 2. Materijal za održavanje sportskih terena na javnim

površinama

20.000,00 3. Usluge za održavanje sportskih terena na javnim

površinama

5.000,00 4. Usluge održavanja dječjih igrališta 5.000,00 5. Tekuće donacije LD „Jelen“ 15.000,00

6. Tekuće donacije Zajednici športskih udruga Općine 470.000,00 Ukupno: 525.000,00

Članak 3. Zajednica športova Općine obvezuje se navedena sredstva rasporediti športskim klubovima i udrugama prema njihovim potrebama. Navedene športske organizacije iz članka 2. ovog Programa obvezuju se za veća izdvajanja i troškove dostaviti potrebna pisana obrazloženja o njihovoj opravdanosti.

Članak 4. Osigurana i raspoređena sredstva iz članka 2. ovog Programa izdvajat će se iz Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu sukladno dinamici punjenja Proračuna na temelju pisano obrazložene molbe po odobrenju općinskog načelnika. Navedena sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se, tijekom godine izmjenom Proračuna

Općine Andrijaševci za 2014. godinu, mijenjati ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda i ukazanim potrebama. III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5. Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2014.godine. KLASA: 620-08/13-01/02 URBROJ: 2188/02-03-13-1 Rokovci, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Temeljem članka 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake („Narodne novine“ RH; broj 45/09), te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici održanoj 22. prosinca 2013.godine, donijelo je

ODLUKU O KORIŠTENJU SREDSTAVA OD ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG

ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE

HRVATSKE ZA 2014. GODINU

I. Ovom se Odlukom određuju uvjeti i način korištenja sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Andrijaševci u 2014. godinu.

II. Sredstva za ostvarenje ove Odluke ostvarit će se od prihoda zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

Hrvatske na području Općine Andrijaševci u 2014. godini i planirana su u iznosu od 975.000,00 kuna.

III. Osigurana sredstva od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Andrijaševci u 2014. godini, sukladno točki II. ove Odluke namjenski će se koristiti u slijedeće svrhe:

- program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta,

- sređivanje zemljišnih knjiga, - podmirenje dijela stvarnih troškova

Općine u svezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu,

- program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i akvakulture,

- uređivanje poljskih putova, otresišta i kanala

- program sufinanciranja i druge poticajne mjere usmjerene unapređivanju poljoprivredne proizvodnje i akvakulture.

Page 140: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

140

IV. Sredstva iz točke II. ove Odluke izdvajat će se iz Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu sukladno dinamici punjenja Proračuna. Za realizaciju ove Odluke zadužen je općinski načelnik. Navedena sredstva iz točke II. ove Odluke mogu se, tijekom godine izmjenom Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.

V. Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku „Vukovarsko-srijemske županije“, a primjenjivat će se od 01.siječnja 2014. godine. KLASA: 320-01/13-01/09 URBROJ: 2188/02-03-13-1 Rokovci, 23. prosinca 2013.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Temeljem članka 65. stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine“ RH, broj 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10. i 25/12.), te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5.sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donosi

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG

DOPRINOSA U 2014. GODINI

Članak 1. Ovim Programom definira se namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini. Prihodi šumskog doprinosa planirani su u iznosu 200.000,00 kn. Iz planiranih sredstava u 2014. g. financirati će se slijedeće aktivnosti:

1. Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 25.000,00 kn 2. Izgradnja vatrogasnog doma 30.000,00 kn 3. Sanacija prostorija KUD-a 30.000,00 kn 4. Projektna dokumentacija za biciklističku stazu Rokovci-Andrijaševci 25.000,00 kn 5. Projektna dokumentacija za prostorije sportskih klubova na igralištu NK "Frankopan" 25.000,00 kn 6. Izgradnja prostorija sportskih klubova na igralištu NK "Frankopan" 30.000,00 kn 7. Sanacija prostorija Lovačkog doma 20.000,00 kn 8. Izgradnja terase Ribičkog doma 15.000,00 kn UKUPNO: 200.000,00 kn

Članak 2. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 321-01/13-01/01 URBROJ: 2188/02-01-13-1 Rokovci, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc.oec.

Page 141: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

141

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA 2013. GODINU I DONOŠENJU SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU

OPĆINE ANDRIJAŠEVCI ZA 2014. GODINU

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2013. godini koju je predložio Stožer zaštite i spašavanja Općine Andrijaševci

2. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2014. godini

3. Analiza stanja sustava i zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2013. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2014. godini čine sastavni dio ovog Zaključka

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije

KLASA: 810-03/13-01/07 URBROJ: 2188/02-03-13-1 Rokovci, 23. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Kobašević, bacc.oec.

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA

PODRUČJU OPĆINE ANDRIJAŠEVCI U 2013. GODINI

UVOD Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i velike nesreće i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica istih.

Općina Andrijaševci, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuje, planira, organizira, financira i provodi mjere zaštite i spašavanja.

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Općinsko vijeće) najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatra i analizira stanje sustava zaštite i spašavanja, donosi smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja te obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Tijekom 2013. godine Općina Andrijaševci je donijela:

- Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine

- Smjernice razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine za narednu godinu

- Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Abdrijaševci

- Zaključak o usklađivanju Procjene i Plana zaštite od požara za područje Općine Andrijaševci

- Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara

- Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine za tekuću godinu

- Odluku o usvajanju izmjena i dopuna-ažuriranih podataka Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća,

- Odluku o usvajanju izmjena i dopuna-ažuriranih podataka Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje općine Andrijaševci.

- Jedinstvenu bazu podataka za nerazvrstane ceste u sklopu koje je napravljen prioritet održavanja nerazvrstanih cesta posebice u vrijeme nepovoljnih vremenskih i hidroloških uvjeta

Općina Andrijaševci je kroz proteklu godinu, financirala troškove vezane za zaštitu i spašavanje sukladno zakonskim obvezama i pozicijama iz proračuna. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja i Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Andrijaševci, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i Pravilnika o mobilizaciji

Page 142: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

142

i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje («Narodne novine» br. 40/08 i 44/08) u Stožer zaštite i spašavanja Općine Andrijaševci imenovani su: - ANTE RAJKOVIĆ, zamjenik načelnika

općine, za Načelnika Stožera - ANTUN JELIĆ, zapovjednik JVP Vinkovci,

za člana - TOMISLAV DUJMIĆ, predstavnik

Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar, za člana

- IVO ŠKAREC, predstavnik nadležne policijske postaje, za člana

- VLADO RAJKOVIĆ, za člana - ANTUN JANČIĆ, za člana - MILAN BIĆANIĆ, za člana - JOSIP HAVIDIĆ, za člana - ZVONIMIR STIPANOVIĆ, dr. za člana - JOSIP BARIČEVIĆ,vet. za člana - MARTIN MAJER, za člana Stožer zaštite i spašavanja, u kojem je tijekom 2013. godine bilo izmjena, osnivan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica istih. Stožer zaštite i spašavanja Općine je 25. studenog 2013. godine održao sastanak na kojem se raspravljalo o analizi stanja sustava zaštite i spašavanja u proteklom periodu, raspravljalo se o nacrtu smjernica sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu, aktivnostima Stožera u slučaju nepovoljnih zimskih i hidroloških uvjeta te planu rada Stožera za 2014. godinu. Donesen je zaključak da se Općinskom vijeću predloži usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu kao i Smjernice za daljnji rad u 2014. godini koje temeljno obuhvaćaju stvaranje uvjeta za provođenje:

- kontinuiranog preventivnog rada svih članova

- osiguravanje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize

- pravovremenog reagiranja i odlučivanja - kontinuiranog osposobljavanja i

uvježbavanja - kontinuiranog ažuriranja podataka o članovima.

- 1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE Ustroj i broj pripadnika Tima civilne zaštite opće namjene Općine određen je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih, tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi CZ i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» broj: 111/07). Navedenim dokumentima, za područje Općine Andrijaševci ustrojen je Tim CZ opće namjene

(42 pripadnika) u kojem tijekom 2013. godine nije bilo izmjena u ljudstvu. Ostali podaci redovito su ažurirani. Smotriranje Tima CZ opće namjene, povjerenika i teklića Općine Andrijaševci nije bilo zbog lokalnih izbora, a planira se za proljetne mjesece 2014. godine. Planirana sredstva za zaštitu i spašavanje Proračunom Općine za 2013. godinu u iznosu od 1.000,00 kn. nisu utrošena i rebalansom Proračuna za 2013. godinu bit će ukinuta. 1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

Donošenjem Odluke općinskog vijeća o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih, tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća (26.11.2009. godine), stekli su se uvjeti za izradu Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite, zasnovanih na navedenoj Procjeni što je i učinjeno u 2011. godini, a tijekom 2013. godine prikupljeni su potrebni podaci za ažuriranje Planova i isti su redovito provedeni u: Planovima. Za područje Općine izrađen je:

A/ Planu zaštite i spašavanja po mjerama:

- zaštite i spašavanja od potresa - zaštite i spašavanja od ostalih

prirodnih uzroka (olujno nevrijeme, suša, tuča, snježne oborine)

- zaštita od tehničko-tehnoloških nesreća s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i u prometu

- zaštite i spašavanja od epidemija i sanitarnih opasnosti, nesreća na odlagalištima otpada te asanacija

B/ Planu civilne zaštite po mjerama:

- sklanjanja - evakuacije - zbrinjavanja

Za angažiranje pokretnina odnosno materijalno tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju katastrofa i velikih nesreća, Općinsko vijeće, odnosno Stožer zaštite i spašavanja koristi teklićku službu ustrojenu za pozivanje Tima CZ opće namjene. Davatelje materijalno-tehničkih sredstava Općina je upoznala o obvezi ustupanja (Zakon o zaštiti i spašavanju) istih u slučaju katastrofa i velikih nesreća. U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine te odgovarajućeg postupanja u vrijeme ugroza, izrađene su Upute za stanovništvo, kao sastavni dio Plana ZiS i CZ, koje će se pravodobno, na prigodan način, prezentirati i predočiti stanovništvu.

Page 143: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

143

Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112 , a vlasnici i korisnici objekata, u kojima se okuplja veći broj ljudi, o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje. Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad općinskih udruga. 1.4. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE Općina Andrijaševci je zakonsku obvezu, da na svom području osigura uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, ispunila na način da je osigurala lokacije ( Plan zaštite i spašavanja – 42 u prilogu) za tu namjenu.

S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća poduzete su aktivnosti a financijska sredstva za tu namjenu će se osigurati ukoliko budu potrebna i Izmjenama i dopunama proračuna tijekom godine uvrštena u proračun. 2. VATROGASTVO Za pružanje usluge gašenja požara u 2013. godini osigurana su planirana sredstva iz proračuna u iznosu od 20.000,00 kn. Budući da Općina nije imala ugovor s nijednom postrojbom za gašenje požara, Javna vatrogasna postrojba Vinkovci izlazila je na dojavu o požaru na požarište (bilo je nekoliko intervencija), uspješno intervenirala i gasila požar. Po ispostavljenim računima Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci Općina Andrijaševci će izvršiti plaćanje usluge gašenja požara. Sukladno novim zakonskim odredbama Zakona o zaštiti od požara kao i nastojanjima načelnika, Općina Andrijaševci nije uspjela ugovoriti zaštitu od požara na svom području u 2013. godini. Jedina preostala mogućnost, a na koju smo obvezni sukladno Zakonu o zaštiti od požara, Općina Andrijaševci mora pristupiti osnivanju DVD Rokovci-Andrijaševci. Temeljem navedenog Općinsko vijeće je 12. lipnja 2012. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog društva, Rješenje o imenovanju predstavnika Općine Andrijaševci u Nadzorni odbor DVD. Javni poziv za sve zainteresirane s područja Općine Andrijaševci da se prijave za sudjelovanje u osnivanju, organizaciji i radu DVD još uvijek je aktivan na Oglasnoj ploči Općine, no za sada nema zainteresiranih mještana za ovu aktivnost. U ljetnim mjesecima, posebice u vrijeme zriobe žitarica, Općina je osigurala osobe za čuvanje i motrenje od eventualnog nastanka požara. Također se može istaknuti da je Javna vatrogasna potrojba Vinkovci u nekoliko navrata efikasno obavila sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U 2013. godini Stožer zaštite i spašavanja Općine Andrijaševci je u izravnim kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje (ŠRD „ Karas “, lovačka udruga „ Jelen “, Rokovci-Andrijaševci ), sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima te podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruge, u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdilo aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Općine Andrijaševci u 2013. godini, pojedinačno ili preko Zajednice športskih udruga Rokovci-Andrijaševci. Osim toga, tijekom 2013. godine sufinancirane su djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine Andrijaševci. 4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite. Mora se posebno naglasiti uloga i značaj pojedinih operativnih snaga i pravnih osoba u mogućem angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja za slučaj potrebe: - Komunalno društvo d.o.o. Rokovci-Andrijaševci

- Zdravstvena ambulanta Andrijaševci - Veterinarska ambulanta Vinkovci - Vatrogasne postrojbe: JVP Vinkovci i

DVD Cerna - Lovačka udruga „ Jelen “ - ŠRD „ Karas “

Popis prostorija za smještaj stanovništva u izvanrednim prilikama na području Općine Andrijaševci čini sastavni dio Analize stanja. ZAKLJUČAK:

1. Aktivnosti koje su provođene u sustavu zaštite i spašavanja u Općini Andrijaševci pokazale su visoku mjeru angažiranosti svih sudionika predviđenih Procjenom i Planovima zaštite i spašavanja Općine.

2. Nastaviti i dalje kontinuirano pratiti sve elemente koji čine sustav zaštite i spašavanja učinkovitijim i spremnijim za djelovanje u slučaju potrebe.

Page 144: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 144

P O P I S

( uz Analizu stanja )

PROSTORIJA ZA SMJEŠTAJ STANOVNIŠTVA U IZVANREDNIM PRILIKAMA na području Općine Andrijaševci

TELEFON OBJEKT ADRESA POVR

(u m²) STANJE * ODGOVORNA OSOBA ** ADRESA

fiksni mobilni 1 2 3 4 5 6 7

Osnovna škola Andrijaševci, Školska 1 3000 Struja,voda,klupe,Wc,suh prostor Mirko Došen Andrijaševci, Školska 42 372255 0989919657

Dom udruga Andrijaševci, M.Gupca 1 120 Struja,voda,klupe,WC,suh prostor Josip Havidić Andrijaševci, Kolodvorska 23 372334 0996933811

Igraonica Andrijaševci, M.Gupca 8 50 Struja,voda,stolice,Wc,suh prostor Josip Havidić Andrijaševci,

Kolodvotrska 23 372334 0996933811

Zadruga Andrijaševci Andrijaševci, M.Gupca 43 400 Struja,voda,WC,suh prostor Neda Anđelić Rokovci, Pavina 10 225463 0997348853

Page 145: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

145

S M J E R N I C E ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ANDRIJAŠEVCI U

2014. GODINI Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih, tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. godini.

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i spašavanja, općinska postrojba CZ opće namjene, povjerenici CZ)

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, Planu zaštite i spašavanja I Planu civilne zaštite, koji proistječu iz navedene Procjene, srednjoročnom planu razvoja, osobnom ustroju, a usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, sve sa ciljem razvoja vlastitih sposobnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost u 2014. godini treba biti:

- ažurirati podatake u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, Planu zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite u dijelovima na kojima je to potrebno

- planirati provođenje osposobljavanja zapovjednika Tima CZ opće namjene i teklića

- provesti smotriranje Tima CZ, teklića i povjerenika

- donijeti Plan rada stožera ZiS za 2014. godinu.

2. VATROGASTVO: (vatrogasna

zapovjedništva i postrojbe)

Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Andrijaševci vezano na djelovanje vatrogasne postrojbe, ovim Smjernicama iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja te pregled financijskih sredstava u Proračunu za te namjene s ciljem jačanja

spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2014. godini. Za sustav zaštite od požara na području Općine Andrijaševci izdvojiti u proračunu za 2014. godinu potrebna financijska sredstva. Pokušati iznaći mogućnost pokrivanja Općine u zaštiti od požara s JVP Vinkovci, kako ne bismo morali ići u osnivanje DVD Rokovci-Andrijaševci. Ukoliko se ne iznađe rješenje u dogovaranju s gradom Vinkovci i JVP Vinkovci, pristupiti realizaciji Odluke o pokretanju postupka osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog društva. U Proračunu ili u Izmjeni i dopuni proračuna tijekom 2014. godine osigurati sredstva za:

- zaštitu od požara na području Općine

Andrijaševci - ukoliko se pristupi pokretanje postupka

osnivanja DVD Rokovci-Andrijaševci, osigurati sredstva za:

- osnivanje vatrogasne postrojbe odnosno DVD

- nabavku vatrogasne opreme - razvoj kadrovskih kapaciteta (polaganje

stručnog ispita) - planirane vježbe - sustav organizacije i djelovanja

(dežurstva) U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe. Financijska sredstva za navedene namjene prikazati u obliku izvoda iz proračuna za 2014. godinu. 3. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA

SKLANJANJE Kako na području Općine nema izgrađenih skloništa osnovne, pojačane i dopunske zaštite, potrebno je planirati sredstva u Proračunu za prilagodbu podrumskih i drugih smještajnih kapaciteta u javnim objektima. Za navedene namjene, u narednoj godini izdvojiti financijska sredstva kojima bi se, u navedenim prostorima, osigurala rasvjeta, vodovodna mreža, klupe za sjedenje, deke i ležaljke (po potrebi i mogućnosti) i dr. s ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. 4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Komunalno poduzeće – društvo

Komunalno društvo d.o.o. Rokovci-Andrijaševci će se i u 2014. godini angažirati na održavanju čistoće, uređenje javnih površina, groblja. U mogućim nepovoljnim vremenskim i hidrološkim uvjetima (posebice zimi),

Page 146: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

146

Komunalno društvo d.o.o. Rokovci-Andrijaševci angažirat će se za čišćenje snijega na nerazvrstanim općinskim prometnicama sukladno prioritetima navedenim u Odluci o nerazvrstanim cestama i Jedinstvenoj bazi podataka za nerazvrstane ceste na području Općine Andrijaševci. Za županijske ceste na području Općine u navedenim uvjetima iz prethodnog stavka brinut će ŽUC-Županijska uprava za ceste. Odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada obavljat će nositelj koncesije „Strunje-trade“ d.o.o. Gradište, Ambarine bb . Služba medicinske pomoći Na području Općine Andrijaševci tijekom godine će djelovati Zdravstvena ambulanta Andrijaševci, a po potrebi će se angažirati i dodatno medicinsko osoblje iz Doma zdravlja Vinkovci. Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, na području Općine Andrijaševci organizirat će redovite akcije dobrovoljnog davanja krvi. Trenutno je na području Općine 118 registriranih davatelja krvi. Veterinarske službe Na prostoru Općine Andrijaševci obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vršit će Veterinarska stanica Vinkovci, provodeći zakonom propisane mjere vezne uz zaštitu ljudi, životinja i okoliša. Ostale pravne osobe Na prostoru Općine Andrijaševci registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu

i spašavanje te će se isti po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji sa drugim nadležnim službama (sa svojim ljudskim i materijalnim kapacitetima), uključiti u pomoć žrtvama katastrofa i velikih nesreća Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavljati će Stožer zaštite i spašavanja. 5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Za navedene udruge, poglavito SRD „ KARAS“ i lovačka udruga „JELEN“, a sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, osigurati financijska sredstva iz Proračuna. 6. ZAVRŠNE ODREDBE Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za osobnu zaštitu te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i educirati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite u slučajevima izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. U toku 2014. godine potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja na području Općine osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama. Nastaviti suradnju sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Andrijaševci.

Page 147: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

147

Izvod iz Proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini čini sastavni dio Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine

Andrijaševci u 2014. godini. Prilog

IZVOD IZ PRORAČUNA

O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini

Red. broj OPIS POZICIJE REALIZIRANO

u 2013. god. (kn) PLANIRANO

U 2014. god. (kn)

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I TIM CZ OPĆE NAMJENE

Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju (opremanje prostora za sklanjanje i zbrinjavanje ljudi)

Stožer zaštite i spašavanja 1.000,00

Tim CZ opće namjene

1.*

UKUPNO: 1.000,00

VATROGASTVO

Vatrogasna zajednica 20.000,00

Dobrovoljna vatrogasna društva (DVD-i)

Vatrogasna zajednica općine

2.*

UKUPNO: 20.000,00

SKLONIŠTA (PROSTORI ZA SKLANJANJE)

Tekuće održavanje 3.

UKUPNO:

UDRUGE GRAĐANA (kinolozi, radioamateri, aero klubovi i dr.) 4.

UKUPNO:

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture - vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i dr., kao i pravne osobe koje se bave građevinskim, prijevozničkim, turističkim i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje

Gorska služba spašavanja 2.000,00 1.500,00

Crveni križ 15.500,00 15.500,00

Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci 15.000,00 20.000,00

5.

UKUPNO: 32.500,00 37.000,00

SVEUKUPNO ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 32.500,00 58.000,00

* za svaku strukturu odvojeno prikazati sredstva za poduku (eventualnu) i opremanje

Page 148: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

148

IZVOD IZ PRORAČUNA

O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini Red broj OPIS POZICIJE REALIZIRANO

u 2013. god. (kn) PLANIRANO

u 2014. god. (kn)

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I TIM CZ OPĆE NAMJENE

-Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju (opremanje prostora za sklanjanje i zbrinjavanje ljudi)

-Stožer zaštite i spašavanja - 1.000,00 -Tim CZ opće namjene -

1. *

UKUPNO: - 1.000,00 VATROGASTVO -Vatrogasna zajednica - 20.000,00 -Dobrovoljne vatrogasne postrojbe -Vatrogasna zapovjedništva Općine

2. *

UKUPNO: - 20.000,00 SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje) - -

-Tekuće održavanje - - 3

UKUPNO: - -

UDRUGE GRAĐANA (kinolozi, radioamateri, aero klubovi i dr.) 4.

UKUPNO: - -

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost (hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture - vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i dr., kao i pravne osobe koje se bave građevinskim, prijevozničkim, turističkim i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje

Gorska služ.spašav.

2.000,00 Crveni križ

15.500,00 Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci

15.000,00

Gorska služ.spašav. 1.500,00

Crveni križ

15.500,00 Komunalno-društvo Rokovci-Andrijaševci

20.000,00

5.

UKUPNO: 32.500,00 58.000,00 SVEUKUPNO

ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 32.500,00 58.000,00

* za svaku strukturu odvojeno prikazati sredstva za poduku (eventualnu) i opremanje

Page 149: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

149

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine", broj 07/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata ("Narodne novine", broj 33/88), a sukladno članku 47. Statuta Općine Andrijaševci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko- srijemske županije, broj 2/13), načelnik općine Andrijaševci, donosi

P L A N klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i

primatelja akata za 2014. godinu

Članak 1. Planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelj i primatelj akata za 2014. godinu (u

daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se klasifikacijske oznake akata Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela općine Andrijaševci. Sastavni dio ovog Plana su i brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica Općine Andrijaševci.

Članak 2. Ovim Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea koji proizlaze iz djelokruga rada ustrojstvenih jedinica iz članka 1. Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u 2014. godini, kako slijedi:

Klasifikacijska oznaka Dosje

000 Društveno ekonomski odnosi

000-01 Općenito 01

003-01 Samouprava općenito 01

003-04 Samoupravno sporazumijevanje (ugovaranje) 01

004-01 Slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina-općenito 01

006 Društveno-političke organizacije

006-01 Politićke stranke-općenito 01

006-05 Savjet mladih 01

007 Društvene organizacije

007-01 Udruge građana, općenito 01

007-02 Udruge građana, pojedinačno 01

008 Informiranje

008-01 Općenito 01

010 Državno uređenje

010-01 Općenito 01

Page 150: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

150

010-06 Općine 01

011 Donošenje i objavljivanje propisa 01

011-01 Općenito 01

011-02 Postupak donošenja propisa 01

011-03 Objavljivanje propisa

012 Ustavni propisi i statuti

012-01 Općenito 01

013 Delegegatski sustav(izbori)

013-01 Općenito 01

013-02 Birački spiskovi 01

013-03 Izbori i opoziv 01

014 Referendum i drugi oblici osobnog izjašnjavanja

014-01 Općenito 01

015 Teritorijalna razgraničenja

015-01 Općenito 01

015-05 Područje općine 01

016 Narodnost

016-01 Općenito 01

017 Grbovi, zastave i himna

017-01 Općenito 01

018-01 Suradnja sa inozemstvom 01

019 Migracije, iseljenici, izbjeglice, osobe bez državljanstva

019-01 Općenito 01

021-05 Organizacija i rad predstvaničkog tijela

021-05 Općinsko vijeće-općenito 01

021-05 Općinsko vijeće-ostalo (sjednice, akti, zapisnici) 02

022-05 Origanizacija i rad izvršnog tijela

022-05 Općinski načelnik-općenito 01

Page 151: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

151

022-05 Općinski načelnik-predlaganje, donošenje i nadzor akata 02

022-05 Ostalo 03

023-05 Organizacija i rad organa uprave

023-05 Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci-općenito 01

023-05 Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci-ostalo 02

024 Organizacije

024-01 Općenito 01

026 Organizacija i rad mjesnih odbora

026-01 Općenito 01

030 Upravno poslovanje

030-01 Organizacija, metode i tehnike rada, općenito 01

031 Oznake, službe i ostalo

031-01 Općenito 01

031-02 Natipisne i oglasne ploče 01

031-06 Poštanske usluge 01

032 Informacijsko-dokumentacijska služba

032-05 Stručni časopisi, službena glasila 01

034 Upravni postupak i upravni spor

034-01 Općenito 01

034-04 Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda 01

035 Uredsko poslovanje

035-01 Općenito 01

035-02 Klasifikacijske oznake i uruđbeni broj 01

036 Arhviranje predmeta i akata

036-01 Općenito 01

036-03 Čuvanje registraturne građe 01

036-04 Izlučivanje arhivske građe 01

038 Pečati, žigovi, potpisi i štambilji

038-01 Općenito 01

Page 152: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

152

038-02 Odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom RH 01

038-03 Upotreba, čuvanje i uništavanje 01

040 Upravni nadzor nad zakonitošću akata

040-01 Općenito 01

041 Upravni nadzor mad zakonitošću rada

041-01 Općenito 01

05 Predstavke i pritužbe, zamolbe, prijedlozi

050-01 Upravna tijela, općenito 01

050-02 Predstavke i pritužbe na rad upravnih tijela-pojedinačni predmeti 01

052-01 Ostale predstavke i pritužbe-općenito 01

052-02 Ostale predstavke i pritužbe-pojedinačni predmeti 01

053-01 Zamolbe i prijedlozi-općenito 01

053-02 Zamolbe i prijedlozi-pojedinačni predmeti 01

061 Javne nagrade i priznanja

061-01 Općenito 01

061-06 Ostale javne nagrade i priznanja 01

070 Vjerska pitanja

070-01 Općenito 01

080 Dužnosnici, rukovodeći i drugi radnici

080-01 Općenito 01

080-02 Dužnosnici, rukovodeći i drugi radnici 01

080-03 Rukovodeći radnici 01

080-04 Stručni radnici 01

080-05 Radnici na pomoćno-tehničkim poslovima 01

080-06 Evidencija kadrova u rijelima uprave 01

080-07 Ocijenjivanje službenika i namještenika 01

080-08 Ovaštenje o potpisivanju i zamjenjivanju 01

10 Zapošljivanje

100-01 Politika zapošljivanja, općenito 01

101-01 Kretanje zaposlenosti, općenito 01

102-01 Nezaposlenost, općenito 01

Page 153: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

153

110-01 Radni odnosi, općenito 01

112-01 Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, ugovor o djeli i dopunski rad 01

112-02 Općenito 01

112-03 Na neodređeno vrijeme 0

112-04 Na određeno vrijeme 01

112-05 Ugovor o djelu 01

112-06 Pripravnici (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) 01

112-07 Ostalo (javni radovi-komunalno uređenje) 01

112-07 Ostalo (javni radovi-pomoć u kući) 02

112-07 Ostalo (javni radovi-mladi za zajednicu) 03

113 Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, obustava rada

113-01 Općenito 01

113-02 Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, obustava rada 01

113-03 Odmori 01

113-04 Dopusti 01

113-05 Bolovanja 01

114 Radni sporovi, radna disciplina, materijalna i disciplinska odgovornost

114-01 Općenito 01

115 Zaštita na radu

115-01 Općenito 01

117 Radni staž

117-01 Općenito 01

118 Stručna sprema, kvalifikacije, stručna osposobljenost 01

118-01 Općenito 01

119 Kadrovska politika i evidencije

119-01 Općenito 01

119-03 Kadrovske evidencije 01

120 Stjecanje osobnog dohotka

120-01 Općenito 01

Page 154: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

154

120-02 Utvrđivanje, raspoređivanje, raspodjela 01

121 Ostala primanja po osnovi rada

121-01 Općenito 01

121-02 Dnevnica 01

121-05 Naknada ua prijevoz na posao i s posla 01

121-07 Regres za godišnji odmor 01

121-09 Pomoć u slučaju smrti 01

121-10 Jubilarne nagrade 01

121-11 Otpremnina 01

121-13 Nagrade učenicima i studentima 01

121-15 Ostalo 01

130 Stručno usavršavanje, seminari, savjetovanja, ispiti

130-01 Općenito 01

130-02 Tečajevi 01

130-03 Savjetovanja 01

131-01 Stručno usavršavanje, općenito 01

132 Stručna praksa (pripravnici, stažisti i drugi)

132-02 Pojedinačni predmeti 01

133-02 Stručni ispiti 01

14 Mirovinsko i invalidsko osiguranje

140-01 Mirovinsko osiguranje, općenito 01

140-02 Starosno 01

141-01 Invalidsko osiguranje, općenito 01

141-02 Invalidska mirovina 01

210-01 javni red i mir, općenito 01

211 Poslovi prometa

211-01 Općenito 01

211-04 Kontrola i regulacija prometa 01

214 Zaštita od požara i ekspolozije

Page 155: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

155

214-01 Općenito 01

214-02 Mjere zaštite od požara i eksplozije 01

214-03 Protupožarna inspekcija 01

214-04 Požari i eksplozije 01

215 Kriminalitet

215-01 Općenito 01

230 Udruženja građana

230-01 Općenito 01

230-02 Pojedinačni predmeti 01

231 Javni skupovi

231-01 Općenito 01

231-02 Pojedinačni predmeti 01

300 Gospodarski susatv i ekonomska politika

300-01 Gospodarsko planiranje, općenito 01

302-01 Gospodarski razvoj, općenito 01

302-02 Programi razvoja 01

303-01 Gospodarska suradnja, općenito 01

310 Industrija i rudarstvo

310-01 Općenito 01

310-02 Elektroprivreda 01

310-34 Ostalo 01

311 Obrt i malo poduzetništvo

311-01 Općenito 01

311-02 Usluge 01

320 Poljoprivreda

320-01 Općenito 01

320-02 Poljoprivredno zemljište 01

320-12 Štete u poljoprivredi 01

320-18 Poljoprivredna inspekcija 01

320-21 Ostalo 01

321 Šumarstvo

Page 156: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

156

321-01 Općenito 01

321-02 Šume i šumsko zemljište 01

322 Veterinarstvo

322-01 Općenito 01

323 Lovstvo

323-01 Općenito 01

324 Ribarstvo

324-01 Općenito 01

325 Vodoprivreda

325-01 Općenito 01

325-05 Vodoprivredna inspekcija 01

325-08 Vodoprivredni doprinosi i naknade 01

326 Zadrugarstvo

326-01 Općenito 01

330 Trgovina

330-01 Općenito 01

334 Turizam

334-01 Općenito 01

335 Ugostiteljstvo

335-01 Općenito 01

340 Cestovni promet

340-01 Općenito 01

340-03 Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture 01

340-05 Prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu 01

341-01 Željeznički promet općenito 01

342-01 Pomorski, riječni i jezerski promet, općenito 01

343-01 Zračni promet, općenito 01

Page 157: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

157

344 Veze (poštanske, telefonske, telegrafske, radio-veze)

344-01 Općenito 01

350 Prostorono planiranje

350-01 Općenito 01

350-02 Prostorni planovi 01

351 Zaštita čovjekovog okoliša

351-01 Općenito 01

351-02 Pojedinačni predmeti 01

360 Građevinski poslovi

360-01 Općenito 01

036-02 Pojedinačni predmeti 01

361 Izgradnja objekata

361-01 Općenito 01

361-02 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 01

361-02 Komunalni doprinos 02

361-07 Procjena šteta od elementarnih nepogod 01

361-08 Ostalo 01

363 Komunalni poslovi

363-01 Općenito 01

363-02 Komunalne djelatnosti 01

363-03 Komunalna naknada-fizičke osobe 01

363-03 Komunalna naknada-pravne osobe 02

363-04 Komunalna inspekcija (komunalni redar) 01

363-05 Ostalo 01

370 Stambena politika

370-01 Općenito 01

370-03 Stanovi i stanovanje 01

371 Stambeni odnosi

371-01 Općenito 01

371-02 Korištenje stanova u općinskom vlasništvu i s njima izjednačenih stanova 01

Page 158: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

158

371-03 Stanarsko pravo 01

371-04 Stanarina 01

372 Poslovni prostor

372-01 Općenito 01

372-03 Najam odnosno zakup 01

372-04 Evidencije 01

382 Ekonomska propaganda i marketing

382-01 Općenito 01

382-02 Pojedinačni predmeti 01

400 Financijsko-planski dokumenti

400-01 Općenito 01

400-02 Financijski planovi 01

400-03 Predračuni 01

400-04 Periodični obračuni 01

400-05 Završni računi 01

400-06 Budžet (Fiskalna odgovornost) 01

400-07 Bilance 01

400-08 Proračuni 01

400-09 Ostalo 01

401 Knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje

401-01 Općenito 01

401-02 Knjigovodstvene evidencije 01

401-03 Računi 01

401-04 Kontni plan 01

402 Financiranje

402-01 Općenito 01

402-02 Gospodarskih djelatnosti 01

402-03 Društvenih djelatnosti 01

402-04 Općih društvenih potreba 01

402-06 Refundacije 01

402-07 Sufinanciranje 01

402-08 Financiranje iz proračuna 01

403 Kreditiranje

Page 159: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

159

403-01 Općenito 01

403-02 Zajmovi 01

403-03 Jamstva 01

404 Investicije

404-01 Općenito 01

404-05 Ostalo-projekti

404-05 Projekt "Dom kulture" 01

404-05 Projekt "Biciklistička staza" 02

404-05 Prijekt "Sportske prostorije-NK Frankopan" 03

405 Depozitivno poslovanje

405-01 Općenito 01

406 Upravljanje imovinom i nabavljanje imovine

406-01 Općenito 01

406-05 Sredstva opreme 01

406-06 Inventar 01

406-08 Inventure 01

410 Porezi

410-01 Općenito 01

410-15 Porez na kuću za odmor 01

410-23 Ostalo 01

411 Doprinosi

411-01 Općenito 01

415-01 Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obveza, općenito 01

415-06 Pljenidba (ovrhe) 01

420 Regresi, premije, kompenzacije

420-01 Općenito 01

421 Donacije i subvencije

421-01 Općenito 01

421-02 Dotacije 01

421-03 Subvencije 01

Page 160: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

160

430 Raspolaganje društvenim sredstvima

430-01 Općenito 01

450 Bankarstvo

450-01 Općenito 01

450-05 Zajmovi i krediti 01

470 Kontrola financijskog poslovanja (financijska kontrola, revizija)

470-01 Općenito 01

500-01 Zdravstvena zaštita, općenito

501-01 Mjere zdravstvene zaštite, općenito 01

502 Prava iz zdravstvenog osiguranja

502-01 Općenito 01

502-04 Naknada osobnog dohotka za vrijeme privremene nesposobnosti za rad 01

502-06 Naknada osobnog dohotka za vrijeme porodiljnog dopusta 01

502-07 Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad 01

502-09 Novčana primanja po osnovi prava iz zdravstvenog osiguranja 01

540 Sanitarna inspekcija

540-01 Općenito 01

540-02 Pojedinačni predmeti 01

541-01 Zdravstveni nadzor, općenito 01

550 Socijalna zaštita 01

550-01 Općenito 01

550-05 Crveni križ Hrvatske 01

550-06 Ostalo 01

551 Oblici socijalne zaštite

551-01 Općenito 01

551-06 Jednokratna novčana pomoć 01

551-06 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 02

551-06 Jednokratna novčana pomoć za novorođenče 03

551-07 Pomoć i njega u kući 01

Page 161: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

161

553 Izvršavanje odgojnijh mjera

553-01 Općenito 01

553-05 Ostalo 01

555 Korisnici socijalne zaštite

555-01 Općenito 01

601 Predškolski odgoj

601-01 Općenito 01

601-02 Ustanove predškolskog odgoja 01

602 Školstvo

602-01 Općenito 01

602-02 Osnovno obrazovanje 01

602-03 Srednje obrazovanje 01

602-04 Visokoškolsko obrazovanje 01

604 Stipendije

604-01 Općenito 01

604-02 Stipendije i krediti 01

610-01 Kultura, općenito 01

610-02 Kulturne manifestacije 01

611 Zaštita i obilježavanje likova i djela povijesnih ličnosti

611-01 Općenito 01

611-03 Podizanje spomenika povijesnim događajima i ličnostima 01

612 Kulturne djelatnosti

612-01 Općenito 01

612-04 Knjižničarska djelatnost 01

612-06 Arhivska djelatnost 01

612-07 Zaštita prirode 01

612-08 Zaštita spomenika kulture 01

612-10 Izdavačko-novinska djelatnost 01

612-12 Radio i televizija 01

Page 162: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

162

620 Sport

620-01 Općenito 01

620-02 Sportske organizacije 01

620-03 Sportska natjecanja i priredbe 01

620-08 Ostalo 01

621-01 Rekreacija, općenito 01

650 Informatika

650-01 Općenito 01

650-02 Informatička oprema 01

650-03 Informacijski sustavi 01

700 Pravosuđe

700-01 Općenito 01

701 Odvjetništvo i pravna pomoć

701-01 Općenito 01

701-02 Odvjetništvo i pravna pomoć 01

701-03 Služba pravne pomoći 01

710 Organizacija i rad pravosudnih organa, opći poslovi

710-01 Općenito 01

74 Pravosuđe-ostalo

740-01 Općenito 01

800 Vojna obveza, regrutni poslovi

800-01 Općenito

800-002 Vojna evidencija 01

810 Civilna zaštita

810-01 Općenito 01

810-03 Mjere zaštite i spašavanja 01

810-05 Jedinice civilne zaštite 01

810-06 Zapovijedništva civilne zaštite, stožeri i druga tijela rukovođenja civilnom zaštitom 01

Page 163: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

163

810-09 Ostalo 01

900 Domaća suradnja

900-01 Općenito 01

900-03 Suradnja između JLP(R)S 01

900-04 Počasni građani 01

910 Suradnja s inozemstvom

910-01 Općenito 01

910-02 Suradnja sa stranim državama 01

910-03 Odnosi sa stranim regijama, gradovima i mjestima 01

910-04 Suradnja s međunarodnim organizacijama 01

920 Hidrometeorološki poslovi

920-01 Općenito 01

920-07 Obrana od tuče 01

920-11 Elementarne nepogode 01

930 Geodetsko-katastarski poslovi

930-01 Općenito 01

931-01 Geodetska izmjena, općenito 01

932 Katastar zemljišta

932-01 Općenito 01

932-12 Ostalo 01

933 Katastar vodova

933-01 Općenito 01

935 Čuvanje i korištenje dokumentacije

935-01 Općenito 01

935-05 Korištenje planova i karata 01

935-06 Kopije katastarski planova 01

935-07 Izvodi iz posjedovnih listova 01

935-11 Geodetske podloge za izradu prostornih planova. Mišljenja i ovjere 01

936 Ostali geodetski poslovi

936-01 Općenito 01

Page 164: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

164

936-02 Parcelacijski i geodetski elaborati 01

940-01 Imovinsko-pravni poslovi-Evidencija nekretnina, općenito 01

940-02 Građevinska zemljišta 01

940-03 Stambenih zgrada 01

940-04 Poljoprivrednog zemljišta 01

940-05 Šumskog zemljišta 01

940-06 Ostalo 01

943 Promjena režima vlasništva

943-01 Općenito 01

943-02 Prijenos u državno (općinsko) vlasništvo stambenog i poslovnog prostora 01

943-04 Izvlaštenje 01

943-05 Utvrđivanje naknade za izvlašteno zemljište i zgrade 01

944 Građevinsko zemljište

944-01 Općenito 01

945 Imovinsko-pravni odnosi-poljoprivredno zemljište

945-01 Općenito 01

950 Statistika, organizacija i metode

950-01 Općenito 01

Članak 3. Brojčane oznake unutarnjih ustojstvenih jedinica u Općini Andrijaševci su: 2188/02-01 - Načelnik Općine Andrijaševci 2188/02-02 - Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci 2188/02-03 - Općinsko vijeće Andrijaševci.

Članak 4. Danom donošenja Plana prestaje važiti Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2013. godinu ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 1/13).

Članak 5. Ovaj Plan stupa na snago danom donošenja i primjenjivati će se od 01. siječnja od 01. 2014. godine, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarske-srijemske županije. Klasa: 035-02/13-01/01 Urbroj: 2188/02-01-13-1 Rokovci, 31. prosinca 2013. godine OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Temeljem članaka 15.- 17. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" RH, broj 114/10 i 31/11) i članka 47. Statuta Općine Andriajševci ("Službeni vjesnik" VSŽ, broj 2/13) Općinski načelnik Općine Andrijaševci donosi

O D L U K U

O GODIŠNJEM POPISU IMOVINE I OBVEZA I OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS

IMOVINE I OBVEZA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI

Page 165: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

165

I. Sa stanjem na dan 31.12.2013. godine obavit će se redoviti godišnji popis imovine i obveza, i to: dugotrajne materijalne imovine dugotrajne nematerijalne imovine sitnog inventara zaliha materijala danih zajmova i udjela u glavnici novca na računima i u blagajni potraživanja i obveza.

II. Organizacijom popisa upravlja općinski načelnik Općine Andrijaševci.

III. Za obavljanje popisa imenuje se slijedeće Povjerenstvo za popis imovine i obveza Općine Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo): 1. Martina Markota, predsjednica, 2. Blanka Vincetić, član, 3. Zlatko Blažinkov, član. Općinski načelnik može svojim pismenim rješenjem dopuniti ili izmijeniti sastav Povjerenstva drugim odgovarajućim članom, ako se za to ukaže potreba (odsutnost imenovanih članova zbog bolesti ili druge više sile).

IV. Popis će se u pravilu obaviti u razdoblju od 27.12. do 31.12.2013. godine, a popis potraživanja i obveza do 31.01.2013. godine. Svi poslovi popisa moraju biti dovršeni i izvješće o obavljenom i rezultatima popisa s priloženim popisnim listama dostavljeni općinskom načelniku najkasnije do 14.02.2014. godine.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 406-08/13-01/02 URBROJ: 2188/02-01-13-1 Rokovci, 23. prosinca 2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ RH, broj 39/13) i članka 47. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/13), općinski načelnik Općine Andrijaševci donio je

O D L U K U o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za

dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

I.

Za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, općinski načelnik Općine Andrijaševci predlaže:

ZLATKA KOBAŠEVIĆA, bacc.oec. iz Andrijaševaca ul.A.Starčevića kuć.br.12, OIB: 39607798394, tel: 098 405 153.

II Ovu odluku, Općina Andrijaševci dostavit će Agenciji za poljoprivredno zemljište.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 320-12/13-01/16 URBROJ: 2188/02-01-13-5 Rokovci, 20. studenog 2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Temeljem članka 20. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 47. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/13), Općinski načelnik Općine Andrijaševci dana 27. prosinca 2013. godine, donosi

III.izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci

za 2013. godinu

I. Plan nabave Općine Andrijaševci za 2013. godinu („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 2/13), I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2013. godinu („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 5/13) i II. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2013. godinu („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 18/13) pod točkom III. mijenjaju se i dopunjuju u dijelu kako slijedi:

Page 166: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 166

Veza na osnovni

Plan nabave

(izmjena/dopuna)

Red. br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost

nabave ako je poznata(bez PDV-a) u kn

Vrsta postupka

JN

Ugovor o javnoj nabavi/okvir.

sporazum

Planirani početak

postupka

Planirano trajanje ugovora

ili okvirnog sporazuma

Napomena

Izmjena/ red.br. 5.

1. Reprezentacija za vijeće

- 7.200,00 - - - - tzv.bagatelna

Veza na osnovni

Plan nabave

(izmjena/dopuna)

Red. br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost

nabave ako je poznata(bez PDV-a) u kn

Vrsta postupka

JN

Ugovor o javnoj nabavi/okvir.

sporazum

Planirani početak

postupka

Planirano trajanje ugovora

ili okvirnog sporazuma

Napomena

Izmjena/ red.br.6.

2. Uredski materijal

- 16.000,00 - - - - Tzv.bagatelna

Izmjena/ red.br.8.

3. Literatura - 12.000,00 - - - - Tzv.bagatelna

Izmjena/ red.br. 9.

4. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

- 400,00 - - - - Tzv.bagatelna

12.1. Nabava građevinskog materijala za uređenje Dječje igronice „Maki“

- 18.400,00 - - - - tzv. bagatelna Izmjena i dopuna / red.br. 12.

5.

12.2. Nabava građevinskog materijala za uređenje Lovačkog

- 20.800,00 - - - - tzv. bagatelna

Page 167: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 167

doma

12.3. Nabava materijala za bojanje zgrade Općine

- 1.600,00 - - - - tzv. bagatelna

12.4. Nabava letve i daske za zgradu Stare škole i Lovački dom

- 16.000,00 - - - - tzv. bagatelna

12.5. Nabava PVC stolarije za Lovački dom

- 23.200,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 15.

6. Sitni inventar - 12.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 16.

7. Nabava službene, radne i zaštitne odjeće i obuće

- 0,00 - - - - BRIŠE SE

Izmjena/ red.br. 17.

8. Nabava usluge telefona i telefaksa

- 16.800,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 18.

9. Poštarina - 5.600,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 19.

10. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (u vlasništvu općine)

- 56.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Veza na Red. Predmet Evidencijski Procijenjena Vrsta Ugovor o javnoj Planirani Planirano Napomena

Page 168: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 168

osnovni Plan

nabave (izmjena/d

opuna)

br. nabave broj nabave vrijednost nabave ako je

poznata(bez PDV-a) u kn

postupka

JN

nabavi/okvir.

sporazum

početak postupka

trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

Izmjena/ red.br. 20.

11. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme

- 2.400,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 22.

12. Usluge elektronskih medija

- 4.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br.

26.

13. Geodetsko- katastarske usluge

- 13.600,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 27.

14. Knjigovodstvene usluge

- 43.200,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 29.

15. Grafičke i tiskarske usluge

- 40.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 30.

16. Usluge pri registraciji vozila

- 720,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 31.

17. Ostale nespomenute usluge

- 32.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 36.

18. Nabava vijenaca,cvijeća, svijeća i slično

- 3.200,00 - - - - tzv. bagatelna

Veza na osnovni

Plan

Red. br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost

nabave ako je

Vrsta postupka

JN

Ugovor o javnoj nabavi/okvir.

sporazum

Planirani početak

postupka

Planirano trajanje ugovora

ili okvirnog

Napomena

Page 169: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 169

nabave (izmjena/d

opuna)

poznata(bez PDV-a) u kn

sporazuma

Izmjena/ red.br. 37.

19. Obilježavanje Dana Općine Andrijaševci

- 50.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 38.

20. Usluge platnog prometa

- 6.400,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 39.

21. Materijal za održavanje kanalske mreže

- 800,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 40.

22. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje pješačkih staza

- 16.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 41.

23. Usluge čišćenja i održavanja kanalske mreže

- 800,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 42.

24. Materijal za održavanje javnih površina

- 28.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Veza na osnovni

Plan nabave

(izmjena/dopuna)

Red. br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost

nabave ako je poznata(bez PDV-a) u kn

Vrsta postupka

JN

Ugovor o javnoj nabavi/okvir.

sporazum

Planirani početak

postupka

Planirano trajanje ugovora

ili okvirnog sporazuma

Napomena

Izmjena/ red.br. 43.

25. Usluge deratizacije i dezinsekcije

- 60.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 44.

26. Veterinarske usluge

- 800,00 - - - - tzv. bagatelna

Page 170: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 170

Izmjena/ red.br. 45.

27. Izmjene PPUO Andrijaševci

- 800,00 - - - - tzv. bagatelna

46.1. Nabava kamena za nasipanje neraz. cesta i polj. putova

- 23.000,00 - - - - tzv. bagatelna Izmjena/ red.br. 46.

28.

46.2. Nabava ostalog mater. za tek. i inves.održ. polj. putova

- 17.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 47.

29. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskih putova

- 32.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 50.

30. Materijal za održavanje dječjih igrališta

- 800,00 - - - - tzv. bagatelna

Veza na osnovni

Plan nabave

(izmjena/dopuna)

Red. br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost

nabave ako je poznata(bez PDV-a) u kn

Vrsta postupka

JN

Ugovor o javnoj nabavi/okvir.

sporazum

Planirani početak

postupka

Planirano trajanje ugovora

ili okvirnog sporazuma

Napomena

Izmjena/ red.br. 52.

31. Proširenje vodovodne mreže

- 0,00 - - - - BRIŠE SE

Izmjena/ red.br. 53.

32. Proširenje javne rasvjete

- 12.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 55.

33. Izrada projektne

- 10.400,00 - - - - tzv. bagatelna

Page 171: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 171

dokumentacije za vatrogasni dom

Izmjena/ red.br. 56.

34. Izrada projektne dokumentacije za prostorije sport.klubova na igralištu NK „Frankopan“

- 4.000,00 - - - - tzv. bagatelna

Veza na osnovni

Plan nabave

(izmjena/dopuna)

Red. br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost

nabave ako je poznata(bez PDV-a) u kn

Vrsta postupka

JN

Ugovor o javnoj nabavi/okvir.

sporazum

Planirani početak

postupka

Planirano trajanje ugovora

ili okvirnog sporazuma

Napomena

Izmjena/

red.br.58.

35. 35.1. Nabava računalnog programa za uredsko poslovanje

- 6.400,00 - - - - tzv. bagatelna

35.2.Nabava aplikacije Windows-Microsoft Office

- 1.600,00 - - - tzv. bagatelna

35.3. Nabava aplikacije za kom.inf.sustav (male kom.akcije)

- 4.000,00 - - - tzv. bagatelna

Izmjena/ red.br. 59.

36. Nabava telefona i ostalih komunikacijski

- 7.200,00 - - - - tzv. bagatelna

Page 172: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 172

h uređaja

Dopuna Plana JN/red.br.60.

37. Nabava uredskog namještaja

- 4.000,00 - - - - tzv. bagatelna

II. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije te na službenim internetskim stranicama Općine Andrijaševci.

KLASA: 406-01/13-01/01 URBROJ: 2188/02-01-13-6 Rokovci, 27. prosinca 2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Page 173: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

173

OPĆINA BOGDANOVCI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 39. I 43.Zakona o proračunu (“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 87/08.), te članka 32. Statuta Općine Bogdanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE BOGDANOVCI ZA 2013. GODINU

Članak 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bogdanovci 2013. god. sadrže:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA 2013.

6 Prihodi poslovanja 3.386.720

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 300.000

3 Rashodi poslovanja 3.292.770

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 393.950

MANJAK / VIŠAK 0

B RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0

C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

(višak prihoda i rezerviranja)

9 Vlastiti izvori 0

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA +

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0

Članak 2. Za izvršenje proračuna u 2013. godini odgovoran je načelnik Općine Bogdanovci. Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u 2013. godini je načelnik Općine Bogdanovci.

Članak 3. Izmjene i dopune sadrže opći i posebni dio.

Page 174: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 174

REBALANS PRORAČUNA za 2013. godinu

SKUPINA KONTA O P I S PLAN PROR. REBALANS PLAN PROR.

KONTO ZA 2013 ZA 2013 ZA 2013

1 2 3 5

P R I H O D I 5.070.100,00 -1.383.380,00 3.686.720,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 4.570.100,00 -1.183.380,00 3.386.720,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS 500.000,00 -200.000,00 300.000,00

SKUPINA KONTA O P I S PLAN PROR. REBALANS PLAN PROR.

KONTO ZA 2013 ZA 2013 ZA 2013

1 2 3 4 5

R A S H O D I 5.070.100,00 -1.383.380,00 3.686.720,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.340.100,00 -47.330,00 3.292.770,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK 1.730.000,00 -1.336.050,00 393.950,00

SKUPINA KONTA O P I S PLAN PROR. REBALANS PLAN PROR.

KONTO ZA 2013 ZA 2013 ZA 2013

1 2 3 4 5

P R I H O D I 5.070.100,00 -1.383.380,00 3.686.720,006 PRIHODI POSLOVANJA 4.570.100,00 -1.183.380,00 3.386.720,00

6-61 PRIHODI OD POREZA 1.071.500,00 107.200,00 1.178.700,00

6-61-611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00

6-61-613 POREZ NA IMOVINU 45.500,00 3.700,00 49.200,00

6-61-614 porez na robu i usluge 26.000,00 3.500,00 29.500,00

Page 175: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 175

6-63 POMOĆI OD INOZEMNIH I SUBJEKAT 2.127.600,00 -1.252.980,00 874.620,00

6-63-633 Tekuće pomoći iz državnog pror 2.027.600,00 -1.363.980,00 663.620,00

6-63-634 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UN 100.000,00 111.000,00 211.000,00

6-64 PRIHODI IMOVINE 604.000,00 -21.100,00 582.900,00

6-64-641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 6.000,00 -5.400,00 600,00

6-64-642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVI 598.000,00 -15.700,00 582.300,00

6-65 PRIHODI PO ADMINISTRATINOJ PRI 366.000,00 -131.000,00 235.000,00

6-65-651 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE ) PRI 55.000,00 -9.000,00 46.000,00

6-65-652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 151.000,00 -113.000,00 38.000,00

6-65-653 Komunalni doprinosi 160.000,00 -9.000,00 151.000,00

6-67 Prihodi na temelju ugovorenih 401.000,00 112.500,00 513.500,00

6-67-671 Prihodi na temelju ugovorenih 401.000,00 112.500,00 513.500,00

6-68 Ostale nespomenute kazne-ovrhe 0,00 2.000,00 2.000,00

6-68-681 Ostale nespomenute kazne-ovrhe 0,00 2.000,00 2.000,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJS 500.000,00 -200.000,00 300.000,00

7-71 Prihodi od prodaje neproizveden 500.000,00 -200.000,00 300.000,00

7-71-711 PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE

PRIRODNA BOGATSTVA 500.000,00 -200.000,00 300.000,00

R A S H O D I 5.070.100,00 -1.383.380,00 3.686.720,003 RASHODI POSLOVANJA 3.340.100,00 -47.330,00 3.292.770,00

3-31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 693.600,00 -149.600,00 544.000,00

3-31-311 PLAĆE 610.000,00 -145.000,00 465.000,00

3-31-313 Dop. za mirovinsko-osposobljav 83.600,00 -4.600,00 79.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 1.828.500,00 71.470,00 1.899.970,00

3-32-321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 29.500,00 -2.530,00 26.970,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJ 374.000,00 17.500,00 391.500,00

Page 176: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 176

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 927.000,00 26.900,00 953.900,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi pos 498.000,00 29.600,00 527.600,00

3-34 FINANCIJSKI RASHODI 22.000,00 -1.000,00 21.000,00

3-34-343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 22.000,00 -1.000,00 21.000,00

3-35 SUBVENCIJE 40.000,00 -40.000,00 0,00

3-35-352 SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA, OBR 40.000,00 -40.000,00 0,00

3-36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNU 46.000,00 20.000,00 66.000,00

3-36-363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE 46.000,00 20.000,00 66.000,00

3-37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIM

I DRUGE NAKNADE 208.000,00 49.000,00 257.000,00

3-37-372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ

IZ PRORAČUNA 208.000,00 49.000,00 257.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 502.000,00 2.800,00 504.800,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 502.000,00 2.800,00 504.800,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSK 1.730.000,00 -1.336.050,00 393.950,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 1.730.000,00 -1.336.050,00 393.950,00

4-42-421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.700.000,00 -1.344.750,00 355.250,00

4-42-422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 4.700,00 4.700,00

4-42-426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOV 30.000,00 4.000,00 34.000,00

OPĆINA BOGDANOVCI

REBALANS OBRAČUNA ZA 2013. godinu - posebni dio

Ukupni rashodi: 5.070.100,00 -1.383.380,00 3.686.720,00

Page 177: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 177

RAZDJEL 01 URED NAČELNIKA 2.858.000,00 -1.409.780,00 1.448.220,00

Funkcijska klasifikacija: 01-OPĆE JAVNE USLUGE 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

PROGRAM: 1001-Priprema i donošenje akata 558.000,00 -59.930,00 498.070,00

Aktivnost: A100002-Djelokrug mjesne samouprave mat/fin posl 45.000,00 -21.100,00 23.900,00

3 RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 -21.100,00 23.900,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 45.000,00 -21.100,00 23.900,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 -21.100,00 23.900,00

3-32-329-3299 Ostali nespomenuti rashodi 45.000,00 -21.100,00 23.900,00

Aktivnost: A100043-Izbori 100.000,00 54.000,00 154.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 54.000,00 154.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 54.000,00 154.000,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 54.000,00 154.000,00

3-32-329-3291 Naknade članovima predstavničkim i izvršnim tijeli 100.000,00 54.000,00 154.000,00

Funkcijska klasifikacija: 04-EKONOMSKI POSLOVI 1.533.000,00 -1.168.550,00 364.450,00

PROGRAM: 1001-Priprema i donošenje akata 13.000,00 13.200,00 26.200,00

Aktivnost: A100001-Predstavnička tijela-mater./finan. poslo 13.000,00 7.200,00 20.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 13.000,00 7.200,00 20.200,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 13.000,00 7.200,00 20.200,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 13.000,00 22.000,00 35.000,00

3-32-323-3231 Usluge telefona i telefaksa 13.000,00 22.000,00 35.000,00

3-32-323-3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.000,00 33.000,00 46.000,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 -3.800,00 9.200,00

3-32-329-3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 13.000,00 -3.800,00 9.200,00

Aktivnost: A100041-Izvršna tijela materijal. / finan. poslo 13.000,00 12.000,00 25.000,00

Page 178: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 178

3 RASHODI POSLOVANJA 13.000,00 18.000,00 31.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 13.000,00 24.000,00 37.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 13.000,00 30.000,00 43.000,00

3-32-323-3231 Usluge telefona i telefaksa 13.000,00 36.000,00 49.000,00

PROGRAM: 1004-Komunalna djelatnost 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

Aktivnost: A100021-Održavanje i ureñivanje zelenih površina 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

3-32-323-3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

Kapitalna ulaganja: K100007-Nabava dugotrajne imovine 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE IMOVINE 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

4-42-421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

4-42-421-4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

PROGRAM: 1005-Upravljanje javnim financijama 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

Aktivnost: A100005-Materijalno financijski rashodi 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

3-32-322-3225 Sitan inventar 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

3-32-323-3231 Usluge telefona i telefaksa 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

Page 179: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 179

3-32-329-3299 Ostali nespomenuti rashodi 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

Aktivnost: A10001 -Održavanje zgrada za redovno korištenje 30.000,00 -6.000,00 24.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 -9.000,00 21.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 -12.000,00 18.000,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU 30.000,00 -15.000,00 15.000,00

3-32-322-3223 Električna energija 30.000,00 -18.000,00 12.000,00

Kapitalna ulaganja: K100009-Projektna dokumentacija 30.000,00 0,00 30.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 0,00 30.000,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE IMOVINE 30.000,00 0,00 30.000,00

4-42-426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 30.000,00 0,00 30.000,00

4-42-426-4263 Dokumentacija 30.000,00 0,00 30.000,00

PROGRAM: 1007-Program javnih potreba u kulturi 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

Kapitalna ulaganja: K100007-Nabava dugotrajne imovine 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE IMOVINE 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

4-42-421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

4-42-421-4212 Poslovni objekti 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

Funkcijska klasifikacija: 08-REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 343.000,00 31.500,00 374.500,00

PROGRAM: 1008-Program javnih potreba u športu 233.000,00 30.000,00 263.000,00

Kapitalna ulaganja: K100007-Nabava dugotrajne imovine 50.000,00 -6.000,00 44.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 -6.000,00 44.000,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE IMOVINE 50.000,00 -6.000,00 44.000,00

4-42-421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 50.000,00 -6.000,00 44.000,00

Page 180: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 180

4-42-421-4212 Poslovni objekti 50.000,00 -6.000,00 44.000,00

Funkcijska klasifikacija: 09-OBRAZOVANJE 200.000,00 -200.000,00 0,00

PROGRAM: 1010-Predškolski odgoj 200.000,00 -200.000,00 0,00

Aktivnost: A100044-Osnovna djelatnost vrtića 200.000,00 -200.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 -200.000,00 0,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 -200.000,00 0,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 -200.000,00 0,00

3-32-329-3299 Ostali nespomenuti rashodi 200.000,00 -200.000,00 0,00

GLAVA 001 URED NAČELNIKA 2.858.000,00 -1.395.680,00 1.462.320,00

Funkcijska klasifikacija: 00-OPĆE JAVNE USLUGE 1.200.000,00 -976.050,00 223.950,00

4-42-422 POSTROJENJA I OPREMA 1.200.000,00 -971.350,00 228.650,00

4-42-422-4227 Ureñaji 1.200.000,00 -966.650,00 233.350,00

Funkcijska klasifikacija: 01-OPĆE JAVNE USLUGE 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

PROGRAM: 1001-Priprema i donošenje akata 558.000,00 -59.930,00 498.070,00

Aktivnost: A100001-Predstavnička tijela-mater./finan. poslo 558.000,00 -89.630,00 468.370,00

3 RASHODI POSLOVANJA 558.000,00 -79.630,00 478.370,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 558.000,00 -69.630,00 488.370,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 558.000,00 -59.630,00 498.370,00

3-32-329-3291 Naknade članovima predstavničkim i izvršnim tijeli 558.000,00 -49.630,00 508.370,00

Aktivnost: A100002-Djelokrug mjesne samouprave mat/fin posl 45.000,00 -21.100,00 23.900,00

3 RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 -21.100,00 23.900,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 45.000,00 -21.100,00 23.900,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 -21.100,00 23.900,00

3-32-329-3299 Ostali nespomenuti rashodi 45.000,00 -21.100,00 23.900,00

Page 181: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 181

Aktivnost: A100003-Osnovne funkcije stranaka 20.000,00 0,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 20.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 20.000,00 0,00 20.000,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 20.000,00 0,00 20.000,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 0,00 20.000,00

Aktivnost: A100004-Vijeća nacionalnih manjina 11.000,00 6.800,00 17.800,00

3 RASHODI POSLOVANJA 11.000,00 6.800,00 17.800,00

3-38 OSTALI RASHODI 11.000,00 6.800,00 17.800,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 11.000,00 6.800,00 17.800,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 11.000,00 6.800,00 17.800,00

Aktivnost: A100041-Izvršna tijela materijal. / finan. poslo 382.000,00 -109.630,00 272.370,00

3 RASHODI POSLOVANJA 382.000,00 -109.630,00 272.370,00

3-31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 380.000,00 -108.000,00 272.000,00

3-31-311 PLAĆE 330.000,00 -90.000,00 240.000,00

3-31-311-3111 Plaća 330.000,00 -90.000,00 240.000,00

3-31-313 Dop. za mirovinsko-osposobljavanje 50.000,00 -18.000,00 32.000,00

3-31-313-3132 Doprinosi 50.000,00 -18.000,00 32.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 -1.630,00 370,00

3-32-321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.000,00 -1.630,00 370,00

3-32-321-3211 Službena putovanja 2.000,00 -1.630,00 370,00

Aktivnost: A100043-Izbori 100.000,00 54.000,00 154.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 54.000,00 154.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 54.000,00 154.000,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 54.000,00 154.000,00

3-32-329-3291 Naknade članovima predstavničkim i izvršnim tijeli 100.000,00 54.000,00 154.000,00

Page 182: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 182

PROGRAM: 1002-Pomoći dane u druge proračune 46.000,00 20.000,00 66.000,00

Tekuća ulaganja: T100013-Zajednički projekt s Općinom Nuštar 46.000,00 20.000,00 66.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 46.000,00 20.000,00 66.000,00

3-36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 46.000,00 20.000,00 66.000,00

3-36-363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE 46.000,00 20.000,00 66.000,00

3-36-363-3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 46.000,00 20.000,00 66.000,00

PROGRAM: 1004-Komunalna djelatnost 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

Aktivnost: A100021-Održavanje i ureñivanje zelenih površina 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3 RASHODI POSLOVANJA 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3-32-323-3234 Opskrba vodom 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

PROGRAM: 1005-Upravljanje javnim financijama 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

Aktivnost: A100005-Materijalno financijski rashodi 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3 RASHODI POSLOVANJA 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3-31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3-31-311 PLAĆE 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3-31-311-3111 Plaća 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3-31-313 Dop. za mirovinsko-osposobljavanje 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3-31-313-3132 Doprinosi 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3-32-321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

3-32-321-3212 Naknade za prijevoz 617.000,00 -29.430,00 587.570,00

PROGRAM: 1013-Program financiranja udruga 13.000,00 10.500,00 23.500,00

Page 183: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 183

Aktivnost: A100047-Tek.donacije ostalim udrugama 13.000,00 10.500,00 23.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 13.000,00 10.500,00 23.500,00

3-38 OSTALI RASHODI 13.000,00 10.500,00 23.500,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 13.000,00 10.500,00 23.500,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 13.000,00 10.500,00 23.500,00

Funkcijska klasifikacija: 03-JAVNI RED I SIGURNOST 150.000,00 -56.000,00 94.000,00

PROGRAM: 1003-Vatrogastvo i civilna zaštita 150.000,00 -56.000,00 94.000,00

Aktivnost: A100016-Protupožarna zaštita 150.000,00 -56.000,00 94.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 -56.000,00 94.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 150.000,00 -56.000,00 94.000,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 150.000,00 -56.000,00 94.000,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 150.000,00 -56.000,00 94.000,00

Funkcijska klasifikacija: 04-EKONOMSKI POSLOVI 1.533.000,00 -1.168.550,00 364.450,00

PROGRAM: 1001-Priprema i donošenje akata 13.000,00 13.200,00 26.200,00

Aktivnost: A100001-Predstavnička tijela-mater./finan. poslo 13.000,00 7.200,00 20.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 13.000,00 7.200,00 20.200,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 13.000,00 7.200,00 20.200,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 13.000,00 22.000,00 35.000,00

3-32-323-3231 Usluge telefona i telefaksa 13.000,00 22.000,00 35.000,00

3-32-323-3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.000,00 33.000,00 46.000,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 -3.800,00 9.200,00

3-32-329-3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 13.000,00 -3.800,00 9.200,00

Aktivnost: A100041-Izvršna tijela materijal. / finan. poslo 13.000,00 12.000,00 25.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 13.000,00 18.000,00 31.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 13.000,00 24.000,00 37.000,00

Page 184: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 184

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 13.000,00 30.000,00 43.000,00

3-32-323-3231 Usluge telefona i telefaksa 13.000,00 36.000,00 49.000,00

PROGRAM: 1004-Komunalna djelatnost 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

Aktivnost: A100021-Održavanje i ureñivanje zelenih površina 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

3-32-323-3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

Kapitalna ulaganja: K100007-Nabava dugotrajne imovine 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE IMOVINE 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

4-42-421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

4-42-421-4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.200.000,00 -980.750,00 219.250,00

PROGRAM: 1005-Upravljanje javnim financijama 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

Aktivnost: A100005-Materijalno financijski rashodi 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

3-32-329-3299 Ostali nespomenuti rashodi 30.000,00 -3.000,00 27.000,00

Aktivnost: A10001 -Održavanje zgrada za redovno korištenje 30.000,00 -6.000,00 24.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 -9.000,00 21.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 -12.000,00 18.000,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU 30.000,00 -15.000,00 15.000,00

3-32-322-3223 Električna energija 30.000,00 -18.000,00 12.000,00

Page 185: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 185

Kapitalna ulaganja: K100009-Projektna dokumentacija 30.000,00 0,00 30.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 0,00 30.000,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE IMOVINE 30.000,00 0,00 30.000,00

4-42-426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 30.000,00 0,00 30.000,00

4-42-426-4263 Dokumentacija 30.000,00 0,00 30.000,00

PROGRAM: 1007-Program javnih potreba u kulturi 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

Kapitalna ulaganja: K100007-Nabava dugotrajne imovine 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE IMOVINE 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

4-42-421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

4-42-421-4212 Poslovni objekti 250.000,00 -158.000,00 92.000,00

PROGRAM: 1011-Poljoprivredne potpore 40.000,00 -40.000,00 0,00

Aktivnost: A100045-Sufinanciranje u poljoprivredi 40.000,00 -40.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 -40.000,00 0,00

3-35 SUBVENCIJE 40.000,00 -40.000,00 0,00

3-35-352 SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA I PODUZETNIC 40.000,00 -40.000,00 0,00

3-35-352-3523 Subvencije poljoprivrednicima 40.000,00 -40.000,00 0,00

Funkcijska klasifikacija: 06-USLUGE UNAPREĐIVANJA STANOVANJ 2.858.000,00 -1.391.680,00 1.466.320,00

PROGRAM: 1005-Upravljanje javnim financijama 2.858.000,00 -1.387.680,00 1.470.320,00

Kapitalna ulaganja: K100009-Projektna dokumentacija 2.858.000,00 -1.383.680,00 1.474.320,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.858.000,00 -1.379.680,00 1.478.320,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE IMOVINE 2.858.000,00 -1.375.680,00 1.482.320,00

Page 186: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 186

4-42-426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 2.858.000,00 -1.371.680,00 1.486.320,00

4-42-426-4263 Dokumentacija 2.858.000,00 -1.367.680,00 1.490.320,00

Funkcijska klasifikacija: 08-REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 343.000,00 31.500,00 374.500,00

PROGRAM: 1001-Priprema i donošenje akata 24.000,00 -10.000,00 14.000,00

Aktivnost: A100030-Djelatnost vjerskih zajednica 24.000,00 -10.000,00 14.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 24.000,00 -10.000,00 14.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 24.000,00 -10.000,00 14.000,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 24.000,00 -10.000,00 14.000,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 24.000,00 -10.000,00 14.000,00

PROGRAM: 1006-Program zaštite okoliša 10.000,00 10.500,00 20.500,00

Aktivnost: A100027-Zaštita okoliša-lovstvo 10.000,00 10.500,00 20.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.500,00 20.500,00

3-38 OSTALI RASHODI 10.000,00 10.500,00 20.500,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 10.500,00 20.500,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.500,00 20.500,00

PROGRAM: 1007-Program javnih potreba u kulturi 76.000,00 1.000,00 77.000,00

Aktivnost: A100029-Djelatnost KUD-ova 76.000,00 1.000,00 77.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 76.000,00 1.000,00 77.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 76.000,00 1.000,00 77.000,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 76.000,00 1.000,00 77.000,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 76.000,00 1.000,00 77.000,00

PROGRAM: 1008-Program javnih potreba u športu 233.000,00 30.000,00 263.000,00

Aktivnost: A100032-Osnovna djelatnost nogometnih klubova 155.000,00 27.000,00 182.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 155.000,00 27.000,00 182.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 155.000,00 27.000,00 182.000,00

Page 187: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 187

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 155.000,00 27.000,00 182.000,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 155.000,00 27.000,00 182.000,00

Aktivnost: A100033-Nogometni turniri 15.000,00 0,00 15.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 15.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 15.000,00 0,00 15.000,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 15.000,00 0,00 15.000,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 0,00 15.000,00

Aktivnost: A100034-Osnovna djelatnost stolno-teniskog kluba 10.000,00 -1.000,00 9.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 -1.000,00 9.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 10.000,00 -1.000,00 9.000,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 -1.000,00 9.000,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 -1.000,00 9.000,00

Aktivnost: A100047-Tek.donacije ostalim udrugama 3.000,00 10.000,00 13.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 10.000,00 13.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 3.000,00 10.000,00 13.000,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 3.000,00 10.000,00 13.000,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 3.000,00 10.000,00 13.000,00

Kapitalna ulaganja: K100007-Nabava dugotrajne imovine 50.000,00 -6.000,00 44.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 -6.000,00 44.000,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE IMOVINE 50.000,00 -6.000,00 44.000,00

4-42-421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 50.000,00 -6.000,00 44.000,00

4-42-421-4212 Poslovni objekti 50.000,00 -6.000,00 44.000,00

Funkcijska klasifikacija: 09-OBRAZOVANJE 200.000,00 -200.000,00 0,00

PROGRAM: 1010-Predškolski odgoj 200.000,00 -200.000,00 0,00

Page 188: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 188

Kapitalna ulaganja: K100007-Nabava dugotrajne imovine 200.000,00 -200.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 -200.000,00 0,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE IMOVINE 200.000,00 -200.000,00 0,00

4-42-421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200.000,00 -200.000,00 0,00

4-42-421-4212 Poslovni objekti 200.000,00 -200.000,00 0,00

Funkcijska klasifikacija: 10-SOCIJALNA ZAŠTITA 15.000,00 4.000,00 19.000,00

PROGRAM: 1009-Program socijalne skrbi 5.000,00 0,00 5.000,00

Aktivnost: A100036-Pomoć u novcu pojednicima i obiteljima 5.000,00 0,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 5.000,00

3-37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. 5.000,00 0,00 5.000,00

3-37-372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 5.000,00 0,00 5.000,00

3-37-372-3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 5.000,00 0,00 5.000,00

Aktivnost: A100039-Djelatnost Crvenog križa 5.000,00 0,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 5.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 5.000,00 0,00 5.000,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 5.000,00 0,00 5.000,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 0,00 5.000,00

Aktivnost: A100042-Sufinanciranje ñačkih (autobusnih) karat 5.000,00 0,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 5.000,00

3-37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. 5.000,00 0,00 5.000,00

3-37-372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 5.000,00 0,00 5.000,00

Page 189: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 189

3-37-372-3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 5.000,00 0,00 5.000,00

PROGRAM: 1012-Progam brige branitelja 10.000,00 4.000,00 14.000,00

Aktivnost: A100047-Tek.donacije ostalim udrugama 10.000,00 4.000,00 14.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 4.000,00 14.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 10.000,00 4.000,00 14.000,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 4.000,00 14.000,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 4.000,00 14.000,00

RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

Funkcijska klasifikacija: 01-OPĆE JAVNE USLUGE 1.086.100,00 25.500,00 1.111.600,00

PROGRAM: 1004-Komunalna djelatnost 545.000,00 68.000,00 613.000,00

Aktivnost: A100021-Održavanje i ureñivanje zelenih površina 545.000,00 68.000,00 613.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 545.000,00 68.000,00 613.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 545.000,00 68.000,00 613.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 540.000,00 73.000,00 613.000,00

3-32-323-3234 Opskrba vodom 540.000,00 73.000,00 613.000,00

Funkcijska klasifikacija: 04-EKONOMSKI POSLOVI 478.000,00 -90.000,00 388.000,00

PROGRAM: 1005-Upravljanje javnim financijama 350.000,00 -39.500,00 310.500,00

Aktivnost: A100005-Materijalno financijski rashodi 230.000,00 -40.500,00 189.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 230.000,00 -40.500,00 189.500,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 208.000,00 -39.500,00 168.500,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU 37.000,00 17.000,00 54.000,00

3-32-322-3221 Uredski materijali 32.000,00 5.000,00 37.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 126.000,00 -58.500,00 67.500,00

3-32-323-3233 Ostale usluge promiñbe i informiranja 10.000,00 4.000,00 14.000,00

Page 190: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 190

3-32-323-3238 Usluge ažuriranja računalnih baza 15.000,00 3.000,00 18.000,00

3-32-323-3239 Grafičke i tiskarske usluge 8.000,00 6.000,00 14.000,00

3-34 FINANCIJSKI RASHODI 22.000,00 -1.000,00 21.000,00

3-34-343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 22.000,00 -1.000,00 21.000,00

3-34-343-3431 Usluge banaka 22.000,00 -1.000,00 21.000,00

Aktivnost: A100010-Održavanje zgrada za redovno korištenje 120.000,00 1.000,00 121.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 95.000,00 1.000,00 96.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 95.000,00 1.000,00 96.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 35.000,00 6.000,00 41.000,00

3-32-323-3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.000,00 6.000,00 41.000,00

GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

Funkcijska klasifikacija: 01-OPĆE JAVNE USLUGE 1.086.100,00 25.500,00 1.111.600,00

PROGRAM: 1001-Priprema i donošenje akata 200.000,00 0,00 200.000,00

Aktivnost: A100001-Predstavnička tijela-mater./finan. poslo 200.000,00 0,00 200.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32-329-3291 Naknade članovima predstavničkim i izvršnim tijeli 200.000,00 0,00 200.000,00

Aktivnost: A100002-Djelokrug mjesne samouprave mat/fin posl 200.000,00 0,00 200.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32-329-3299 Ostali nespomenuti rashodi 200.000,00 0,00 200.000,00

Aktivnost: A100041-Izvršna tijela materijal. / finan. poslo 200.000,00 0,00 200.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 0,00 200.000,00

Page 191: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 191

3-32 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32-321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32-321-3211 Službena putovanja 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32-321-3212 Naknade za prijevoz 200.000,00 0,00 200.000,00

Aktivnost: A100043-Izbori 200.000,00 0,00 200.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 200.000,00

3-32-329-3291 Naknade članovima predstavničkim i izvršnim tijeli 200.000,00 0,00 200.000,00

PROGRAM: 1004-Komunalna djelatnost 545.000,00 68.000,00 613.000,00

Aktivnost: A100021-Održavanje i ureñivanje zelenih površina 545.000,00 68.000,00 613.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 545.000,00 68.000,00 613.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 545.000,00 68.000,00 613.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 540.000,00 73.000,00 613.000,00

3-32-323-3234 Opskrba vodom 540.000,00 73.000,00 613.000,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 -5.000,00 0,00

3-32-329-3293 Reprezentacija 5.000,00 -5.000,00 0,00

Aktivnost: A100048-Razvoj kulture 545.000,00 68.000,00 613.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 545.000,00 68.000,00 613.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 545.000,00 68.000,00 613.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 545.000,00 68.000,00 613.000,00

3-32-323-3234 Opskrba vodom 545.000,00 68.000,00 613.000,00

PROGRAM: 1005-Upravljanje javnim financijama 341.100,00 -42.500,00 298.600,00

Aktivnost: A100005-Materijalno financijski rashodi 341.100,00 -42.500,00 298.600,00

Page 192: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 192

3 RASHODI POSLOVANJA 341.100,00 -42.500,00 298.600,00

3-31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 313.600,00 -41.600,00 272.000,00

3-31-311 PLAĆE 280.000,00 -55.000,00 225.000,00

3-31-311-3111 Plaća 280.000,00 -55.000,00 225.000,00

3-31-313 Dop. za mirovinsko-osposobljavanje 33.600,00 13.400,00 47.000,00

3-31-313-3131 Dop. za mirovinsko-osposobljavanje 33.600,00 28.000,00 61.600,00

3-31-313-3132 Doprinosi 33.600,00 -600,00 33.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 27.500,00 -900,00 26.600,00

3-32-321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 27.500,00 -900,00 26.600,00

3-32-321-3211 Službena putovanja 2.000,00 3.600,00 5.600,00

3-32-321-3212 Naknade za prijevoz 20.000,00 -3.500,00 16.500,00

3-32-321-3213 Seminari 5.500,00 -1.000,00 4.500,00

PROGRAM: 1013-Program financiranja udruga 1.086.100,00 25.500,00 1.111.600,00

Aktivnost: A100047-Tek.donacije ostalim udrugama 1.086.100,00 25.500,00 1.111.600,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.086.100,00 25.500,00 1.111.600,00

3-38 OSTALI RASHODI 1.086.100,00 25.500,00 1.111.600,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 1.086.100,00 25.500,00 1.111.600,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 1.086.100,00 25.500,00 1.111.600,00

Funkcijska klasifikacija: 03-JAVNI RED I SIGURNOST 5.000,00 3.400,00 8.400,00

PROGRAM: 1003-Vatrogastvo i civilna zaštita 5.000,00 3.400,00 8.400,00

Aktivnost: A100016-Protupožarna zaštita 5.000,00 11.800,00 16.800,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 20.200,00 25.200,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 28.600,00 33.600,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 37.000,00 42.000,00

Page 193: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 193

3-32-323-3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 5.000,00 45.400,00 50.400,00

3-38 OSTALI RASHODI 5.000,00 20.200,00 25.200,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 5.000,00 20.200,00 25.200,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 20.200,00 25.200,00

Aktivnost: A100017-Civilna zaštita 5.000,00 -5.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 -5.000,00 0,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 -5.000,00 0,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU 5.000,00 -5.000,00 0,00

3-32-322-3221 Uredski materijali 5.000,00 -5.000,00 0,00

Funkcijska klasifikacija: 04-EKONOMSKI POSLOVI 478.000,00 -90.000,00 388.000,00

PROGRAM: 1001-Priprema i donošenje akata 23.000,00 0,00 23.000,00

Aktivnost: A100001-Predstavnička tijela-mater./finan. poslo 20.000,00 0,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 20.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 20.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 0,00 20.000,00

3-32-323-3231 Usluge telefona i telefaksa 10.000,00 0,00 10.000,00

3-32-323-3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 0,00 10.000,00

Aktivnost: A100041-Izvršna tijela materijal. / finan. poslo 3.000,00 0,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 3.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 0,00 3.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 3.000,00

3-32-323-3231 Usluge telefona i telefaksa 3.000,00 0,00 3.000,00

PROGRAM: 1004-Komunalna djelatnost 75.000,00 -35.500,00 39.500,00

Aktivnost: A100005-Materijalno financijski rashodi 5.000,00 -5.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 -5.000,00 0,00

Page 194: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 194

3-32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 -5.000,00 0,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU 5.000,00 -5.000,00 0,00

3-32-322-3225 Sitan inventar 5.000,00 -5.000,00 0,00

Aktivnost: A100020-Održavanje cesta 30.000,00 -30.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 -30.000,00 0,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 -30.000,00 0,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 -30.000,00 0,00

3-32-323-3234 Opskrba vodom 30.000,00 -30.000,00 0,00

Aktivnost: A100021-Održavanje i ureñivanje zelenih površina 40.000,00 -500,00 39.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 -500,00 39.500,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 -500,00 39.500,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU 22.000,00 -500,00 21.500,00

3-32-322-3221 Uredski materijali 2.000,00 -1.500,00 500,00

3-32-322-3223 Električna energija 20.000,00 1.000,00 21.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 18.000,00 0,00 18.000,00

3-32-323-3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.000,00 0,00 18.000,00

PROGRAM: 1005-Upravljanje javnim financijama 350.000,00 -39.500,00 310.500,00

Aktivnost: A100005-Materijalno financijski rashodi 230.000,00 -40.500,00 189.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 230.000,00 -40.500,00 189.500,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 208.000,00 -39.500,00 168.500,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU 37.000,00 17.000,00 54.000,00

3-32-322-3221 Uredski materijali 32.000,00 5.000,00 37.000,00

3-32-322-3225 Sitan inventar 5.000,00 12.000,00 17.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 126.000,00 -58.500,00 67.500,00

3-32-323-3231 Usluge telefona i telefaksa 23.000,00 -8.500,00 14.500,00

Page 195: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 195

3-32-323-3233 Ostale usluge promiñbe i informiranja 10.000,00 4.000,00 14.000,00

3-32-323-3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 70.000,00 -63.000,00 7.000,00

3-32-323-3238 Usluge ažuriranja računalnih baza 15.000,00 3.000,00 18.000,00

3-32-323-3239 Grafičke i tiskarske usluge 8.000,00 6.000,00 14.000,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 2.000,00 47.000,00

3-32-329-3293 Reprezentacija 25.000,00 5.000,00 30.000,00

3-32-329-3299 Ostali nespomenuti rashodi 20.000,00 -3.000,00 17.000,00

3-34 FINANCIJSKI RASHODI 22.000,00 -1.000,00 21.000,00

3-34-343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 22.000,00 -1.000,00 21.000,00

3-34-343-3431 Usluge banaka 22.000,00 -1.000,00 21.000,00

Aktivnost: A10001 -Održavanje zgrada za redovno korištenje 25.000,00 0,00 25.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 0,00 25.000,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU 25.000,00 0,00 25.000,00

3-32-322-3223 Električna energija 25.000,00 0,00 25.000,00

Aktivnost: A100010-Održavanje zgrada za redovno korištenje 120.000,00 1.000,00 121.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 95.000,00 1.000,00 96.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 95.000,00 1.000,00 96.000,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU 60.000,00 -5.000,00 55.000,00

3-32-322-3223 Električna energija 60.000,00 -5.000,00 55.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 35.000,00 6.000,00 41.000,00

3-32-323-3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.000,00 6.000,00 41.000,00

PROGRAM: 1007-Program javnih potreba u kulturi 478.000,00 -90.000,00 388.000,00

Kapitalna ulaganja: K100007-Nabava dugotrajne imovine 478.000,00 -90.000,00 388.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 478.000,00 -90.000,00 388.000,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE 478.000,00 -90.000,00 388.000,00

Page 196: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 196

IMOVINE

4-42-421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 478.000,00 -90.000,00 388.000,00

4-42-421-4212 Poslovni objekti 478.000,00 -90.000,00 388.000,00

PROGRAM: 1011-Poljoprivredne potpore 30.000,00 -15.000,00 15.000,00

Aktivnost: A100045-Sufinanciranje u poljoprivredi 30.000,00 -15.000,00 15.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 -15.000,00 15.000,00

3-37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. 30.000,00 -15.000,00 15.000,00

3-37-372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 30.000,00 -15.000,00 15.000,00

3-37-372-3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 30.000,00 -15.000,00 15.000,00

Funkcijska klasifikacija: 05-ZAŠTITA OKOLIŠA 150.000,00 12.000,00 162.000,00

PROGRAM: 1006-Program zaštite okoliša 150.000,00 12.000,00 162.000,00

Aktivnost: A100026-Deratizacija i dezinsekcija 150.000,00 12.000,00 162.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 12.000,00 162.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 12.000,00 162.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 150.000,00 12.000,00 162.000,00

3-32-323-3234 Opskrba vodom 150.000,00 12.000,00 162.000,00

Funkcijska klasifikacija: 06-USLUGE UNAPREĐIVANJA STANOVANJ 225.000,00 18.000,00 243.000,00

PROGRAM: 1004-Komunalna djelatnost 220.000,00 19.000,00 239.000,00

Aktivnost: A100019-Rashodi za ureñenje i javnu rasvjetu 220.000,00 19.000,00 239.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 220.000,00 19.000,00 239.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 220.000,00 19.000,00 239.000,00

3-32-322 RASHODI ZA METERIJAL I ENERGIJU 220.000,00 19.000,00 239.000,00

3-32-322-3223 Električna energija 220.000,00 19.000,00 239.000,00

PROGRAM: 1005-Upravljanje javnim financijama 5.000,00 -1.000,00 4.000,00

Page 197: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 197

Aktivnost: A100010-Održavanje zgrada za redovno korištenje 5.000,00 -1.000,00 4.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 -1.000,00 4.000,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 -1.000,00 4.000,00

3-32-323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 -1.000,00 4.000,00

3-32-323-3234 Opskrba vodom 5.000,00 -1.000,00 4.000,00

Funkcijska klasifikacija: 08-REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

PROGRAM: 1006-Program zaštite okoliša 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

Aktivnost: A100027-Zaštita okoliša-lovstvo 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3-38 OSTALI RASHODI 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

PROGRAM: 1007-Program javnih potreba u kulturi 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

Aktivnost: A100029-Djelatnost KUD-ova 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3-38 OSTALI RASHODI 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

PROGRAM: 1008-Program javnih potreba u športu 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

Aktivnost: A100032-Osnovna djelatnost nogometnih klubova 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3-38 OSTALI RASHODI 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

Kapitalna ulaganja: K100007-Nabava dugotrajne imovine 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

Page 198: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 198

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

4-42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJENE IMOVINE 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

4-42-421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

4-42-421-4212 Poslovni objekti 2.212.100,00 26.400,00 2.238.500,00

Funkcijska klasifikacija: 09-OBRAZOVANJE 90.000,00 -6.500,00 83.500,00

PROGRAM: 1010-Predškolski odgoj 90.000,00 -6.500,00 83.500,00

Aktivnost: A100044-Osnovna djelatnost vrtića 90.000,00 -6.500,00 83.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 90.000,00 -6.500,00 83.500,00

3-32 MATERIJALNI RASHODI 90.000,00 -6.500,00 83.500,00

3-32-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 -6.500,00 83.500,00

3-32-329-3299 Ostali nespomenuti rashodi 90.000,00 -6.500,00 83.500,00

Funkcijska klasifikacija: 10-SOCIJALNA ZAŠTITA 178.000,00 64.000,00 242.000,00

PROGRAM: 1009-Program socijalne skrbi 178.000,00 64.000,00 242.000,00

Aktivnost: A100036-Pomoć u novcu pojednicima i obiteljima 65.000,00 30.000,00 95.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 65.000,00 30.000,00 95.000,00

3-37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. 65.000,00 30.000,00 95.000,00

3-37-372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 65.000,00 30.000,00 95.000,00

3-37-372-3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 65.000,00 30.000,00 95.000,00

Aktivnost: A100037-Podjela božićnih paketića 23.000,00 7.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 23.000,00 7.000,00 30.000,00

3-37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. 23.000,00 7.000,00 30.000,00

3-37-372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 23.000,00 7.000,00 30.000,00

Page 199: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 199

3-37-372-3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 23.000,00 7.000,00 30.000,00

Aktivnost: A100042-Sufinanciranje ñačkih (autobusnih) karat 90.000,00 27.000,00 117.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 90.000,00 27.000,00 117.000,00

3-37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. 90.000,00 27.000,00 117.000,00

3-37-372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 90.000,00 27.000,00 117.000,00

3-37-372-3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 10.000,00 24.000,00 34.000,00

3-37-372-3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 80.000,00 3.000,00 83.000,00

PROGRAM: 1012-Progam brige branitelja 178.000,00 64.000,00 242.000,00

Aktivnost: A100047-Tek.donacije ostalim udrugama 178.000,00 64.000,00 242.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 178.000,00 64.000,00 242.000,00

3-38 OSTALI RASHODI 178.000,00 64.000,00 242.000,00

3-38-381 TEKUĆE DONACIJE 178.000,00 64.000,00 242.000,00

3-38-381-3811 Tekuće donacije u novcu 178.000,00 64.000,00 242.000,00

Članak 4. Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije, a stupa na snagu danom donošenja. KLASA: 400-08/13-04/ URBROJ: 2196/03-13-04 Bogdanovci, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Andrija Krizmanić

Page 200: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

200

OPĆINA CERNA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem članka¸68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” RH, broj 117/99, 132/06, 26/07 do 150/02 članka 39 st.2. Zakona o proračuna (“Narodne novine” RH, broj 87/08), te članka 62. Statuta općine Cerna, (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) u članka 34.Poslovnika općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE CERNA ZA 2013.GODINU

Članak 1.

U Proračunu općine Cerna za 2013. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun općine Cerna za 2013. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

Page 201: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 201

OPĆI DIO

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA O P I S PLANIRANO U 2013.G.

POVEĆANJE SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2013. Indeks

6 Prihodi poslovanja 6.512.000 -2.444.000 4.068.000 -38

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 400.000 114.000 514.000 29

6+7 UKUPNO PRIHODI 6.912.000 -2.330.000 4.582.000 -34

3 Rashodi poslovanja 4.192.000 -123.000 4.069.000 -3

4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 2.355.000 -2.212.000 143.000 -94

3+4 UKUPNO RASHODI 6.547.000 -2.335.000 4.212.000 -36

(6+7)-(3+4) VIŠAK (+) MANJAK (-) 365.000 5.000 370.000 1

B RAČUN FINANCIRANJA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 365.000 5.000 370.000 1

NETO FINANCIRANJE3

C UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1=(6+7) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 6.912.000 -2.330.000 4.582.000 -34

2=(3+4+5) UKUPNI RASHODI I IZDACI 6.912.000 -2.330.000 4.582.000 -34

RAZLIKA (1-2)višak+/manjak- 0 0

Članak 2. Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2013 godinu kako slijedi:

Page 202: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 202

PRIHODI

Vrsta izvora financ. Broj računa UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA PLANIRANO

U 2013.G. POVEĆANJE SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2013. Indeks

UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA 6.912.000 -2.330.000 4.582.000 66

6 Prihodi poslovanja 6.512.000 -2.444.000 4.068.000 62

61 Prihodi poreza 2.450.000 -310.000 2.140.000 87

01 611 Porez i prirez na dohodak 2.200.000 -300.000 1.900.000 86

01 613 Porez na imovinu 150.000 -10.000 140.000 93

01 614 Porez na robu i usluge 100.000 0 100.000 100

63 Potpore 2.042.000 -1.822.000 220.000 11

04 633 Potpore iz proračuna 432.000 -212.000 220.000 51

04 634 Kapitalne pomoći 1.610.000 -1.610.000 0 0

64 Prihod od imovine 410.000 -3.000 407.000 99

01 641 Prihod od financijske imovine 10.000 -3.000 7.000 70

02 03 642 Prihod od nefinancijske imovine 400.000 0 400.000 100

65 Prihodi od prodaje roba i usluga 1.610.000 -309.000 1.301.000 81

03 651 Administrativna pristojba 10.000 -9.000 1.000 10

03 652 Prihodi po posebnim propisima 900.000 -300.000 600.000 67

653 Komunalni doprinos i naknade 700.000 0 700.000 100

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 400.000 114.000 514.000 129

71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 350.000 100.000 450.000 129

06 711 Prihod od prodaje materijalne imovine 350.000 100.000 450.000 129

72 Prihod od proizvedene dugotrajne imovine 50.000 14.000 64.000 128

06 721 Stambeni objekti 50.000 14.000 64.000 128

Page 203: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 203

RASHODI

Broj računa N A Z I V PLANIRANO U 2013.G.

POVEĆANJE SMNJENJE

NOVI PLAN ZA 2013. Indeks

UKUPNO RASHODI/IZDACI 6.912.000 -2.330.000 4.582.000 66

3 Rashodi poslovanja 4.192.000 -123.000 4.069.000 97

31 Rashodi za zaposlene 890.000 -313.000 577.000 65

311 Plaće 744.000 -252.000 492.000 66

312 Ostali rashodi za zaposlene 27.000 -21.000 6.000 22

313 Doprinosi na plaće 119.000 -40.000 79.000 66

32 Materijalni rashodi 1.714.000 154.000 1.868.000 109

321 Naknada troškova zaposlenim 75.000 5.000 80.000 107

322 Rashodi za materijal i energiju 285.000 35.000 320.000 112

323 Rashodi za usluge 990.000 115.000 1.105.000 112

329 Ostali nespomenuti rashodi 364.000 -1.000 363.000 100

34 Financijski rashodi 135.000 -15.000 120.000 89

342 Kamate za primljene zajmove 120.000 -20.000 100.000 83

343 Ostali financijski rashodi 15.000 5.000 20.000 133

37 Naknada građanima i kućanstvima 554.000 67.000 621.000 112

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 554.000 67.000 621.000 112

38 Donacije i ostali rashodi 899.000 -16.000 883.000 98

381 Tekuće donacije 874.000 -16.000 858.000 98

385 Izvanredni rashodi 25.000 0 25.000 100

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.355.000 -2.212.000 143.000 6

42 Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu 2.355.000 -2.212.000 143.000 6

421 Građevinski objekti 2.270.000 -2.155.000 115.000 5

Page 204: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 204

422 Postrojenja i oprema 85.000 -57.000 28.000 33

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 365.000 5.000 370.000 101

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 365.000 5.000 370.000 101

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 365.000 5.000 370.000 101

Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 4.582.000 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, prema propisanim klasifikacijama.

II. POSEBAN DIO

Vrsta izvora financiranja Broj računa N A Z I V PLANIRANO U

2013.G. POVEĆANJE SMANJENJE

NOVI PLAN ZA

2013. Indeks

001 RAZDJEL 001:OPĆINSKO VIJEĆE 125.000 -9.000 116.000 93

001 01 GLAVA 001 01: Općinsko vijeće 125.000 -9.000 116.000 93

P1001 PROGRAM 01: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 125.000 -9.000 116.000 93

01 A1001 01 AKTIVNOST:Sredstva za rad općinskog vijeća 80.000 0 80.000 100

01 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 80.000 0 80.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 80.000 0 80.000 100

01 32 Materijalni rashodi 80.000 0 80.000 100

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000 0 80.000 100

01 A1001 02 AKTIVNOST: Potpora radu političkih stranaka 45.000 -9.000 36.000 80

01 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 45.000 -9.000 36.000 80

01 3 Rashodi poslovanja 45.000 -9.000 36.000 80

Page 205: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 205

01 38 Donacije i ostali rashodi 45.000 -9.000 36.000 80

01 381 Tekuće donacije -za osvojene vijećničke mandate 45.000 -9.000 36.000 80

002 Razdjel 002:OPĆA UPRAVA-Izvršna tijela Općine 6.787.000 -2.321.000 4.466.000 66

002 01 GLAVA 002 01:Ured načelnika 377.000 3.000 380.000 101

P1002 PROGRAM 02:PRIPREMA,DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA 377.000 3.000 380.000 101

01 A1002 01 AKTIVNOST:Rad ureda načelnika 377.000 3.000 380.000 101

01 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 377.000 3.000 380.000 101

01 3 Rashodi poslovanja 352.000 3.000 355.000 101

01 311 Rashodi za zaposlene 183.000 19.000 202.000 110

01 311 Plaće 150.000 25.000 175.000 117

01 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000 -8.000 0 0

01 313 Doprinos na plaće 25.000 2.000 27.000 108

01 32 Materijalni rashodi 169.000 -16.000 153.000 91

01 321 Naknada troškova zaposlenim 25.000 5.000 30.000 120

01 329 Naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela 84.000 -21.000 63.000 75

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 0 60.000 100

01 A102 02 AKTIVNOST: Tekuća zaliha proračuna 25.000 0 25.000 100

01 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 25.000 0 25.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 25.000 0 25.000 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 25.000 0 25.000 100

01 385 Izvanredni rashodi - pričuva 25.000 0 25.000 100

002 02 GLAVA 002 02: Jedinstven upravni odjel 6.410.000 -2.324.000 4.086.000 64

A1002 03 AKTIVNOST: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 968.000 -45.000 923.000 95

Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge 968.000 -45.000 923.000 95

Page 206: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 206

01 3 Rashodi poslovanja 968.000 -45.000 923.000 95

01 311 Rashodi za zaposlene 293.000 -10.000 283.000 97

01 311 Plaće 243.000 0 243.000 100

01 312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000 -10.000 0 0

01 313 Doprinos na plaće 40.000 0 40.000 100

01 32 Materijalni rashodi 540.000 -20.000 520.000 96

01 321 Naknada troškova zaposlenim 50.000 0 50.000 100

01 322 Rashodi za materijal i energiju 35.000 20.000 55.000 157

01 322 Uredski i ostali materijal 20.000 5.000 25.000 125

01 323 Rashodi za usluge(tel.vtv, 95.000 -5.000 90.000 95

323 Ugovor o djelu 35.000 0 35.000 100

323 Usluge odvjetnika i javnog bilježnika 65.000 0 65.000 100

01 323 Izrada projekata 100.000 -60.000 40.000 40

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000 20.000 160.000 114

01 34 FINANCIJSKI RASHODI 135.000 -15.000 120.000 89

01 342 Kamate za primljene zajmove 120.000 -20.000 100.000 83

01 343 Ostali financijski rashodi 15.000 5.000 20.000 133

06 K102 01 KAPITALNI PROJEKT: Nabava dugotrajne imovine

Općine potrebe 20.000 -19.000 1.000 5

06 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 20.000 -19.000 1.000 5

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000 -19.000 1.000 5

06 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000 -19.000 1.000 5

06 422 Postrojenja i oprema 20.000 -19.000 1.000 5

01 A1002 04 AKTIVNOST: Otplata javnog duga 365.000 5.000 370.000 101

Page 207: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 207

01 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 365.000 5.000 370.000 101

01 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 365.000 5.000 370.000 101

01 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 365.000 5.000 370.000 101

01 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banke 365.000 5.000 370.000 101

P1003 PROGRAM 03: PDRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA 1.176.000 -73.000 1.103.000 94

KOM. INFRAS. I ZAŠ.OKOLIŠA

01 A1003 01 AKTIVNOST: Rad komunalnih radnika 386.000 -315.000 71.000 18

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja stanovanja zajednice 386.000 -315.000 71.000 18

01 3 Rashodi poslovanja 386.000 -315.000 71.000 18

01 31 Rashodi za zaposlene 386.000 -315.000 71.000 18

01 311 Plaće 331.000 -274.000 57.000 17

01 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000 0 5.000 100

01 313 Doprinos na plaće 50.000 -41.000 9.000 18

03 A1003 02 AKTIVNOST:Održavanje građevinskih objekata 200.000 170.000 370.000 185

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja stanovanja zajednice 200.000 170.000 370.000 185

03 3 Rashodi poslovanja 200.000 170.000 370.000 185

03 32 Materijalni rashodi 200.000 170.000 370.000 185

03 323 Ostalo tekuće investicijsko održavanje 200.000 150.000 350.000 175

323 Održavanje nerazvrstanih cesta 0 20.000 20.000 0

03 A1003 03 AKTIVNOST: Održanje javne rasvjete 280.000 0 280.000 100

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja stanovanja zajednice 280.000 0 280.000 100

03 3 Rashodi poslovanja 280.000 0 280.000 100

03 32 Materijalni rashodi 280.000 0 280.000 100

Page 208: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 208

03 322 Rashodi za materijal i energiju-javna rasvjeta 200.000 0 200.000 100

03 323 Rashodi za usluge-održavanje javne rasvjete 80.000 0 80.000 100

03 A103 04 AKTIVNOST: Održavanje javnih površina-komunalne usluge 170.000 130.000 300.000 176

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja stanovanja zajednice 170.000 130.000 300.000 176

03 3 Rashodi poslovanja 170.000 130.000 300.000 176

03 32 Materijalni rashodi 170.000 130.000 300.000 176

03 322 Rashodi za materijal i energiju-gorivo 30.000 10.000 40.000 133

03 323 Rashodi za usluge 140.000 10.000 150.000 107

323 Košenje javnih površina -Ugovor o djelu 0 110.000 110.000

06 K1003 01 KAPITALNI PROJEKT:Uređaji,klupe,kontejneri,kante 65.000 -38.000 27.000 42

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja stanovanja zajednice 65.000 -38.000 27.000 42

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000 -38.000 27.000 42

06 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000 -38.000 27.000 42

06 422 Postrojenja i oprema 65.000 -38.000 27.000 42

01 A1003 05 AKTIVNOST: Zaštita okoliša - voda 10.000 0 10.000 100

Funksijska klasifikacija: 05 -Zaštita okoliša 10.000 0 10.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 10.000 0 10.000 100

01 32 Materijalni rashodi 10.000 0 10.000 100

01 323 Rashodi za usluge 10.000 0 10.000 100

01 A1003 06 AKTIVNOST: Zaštita okoliša - odvoz smeća 60.000 -20.000 40.000 67

01 Funkcijska klasifikacija: 05 -Zaštita okoliša 60.000 -20.000 40.000 67

01 3 Rashodi poslovanja 60.000 -20.000 40.000 67

01 32 Materijalni rashodi 60.000 -20.000 40.000 67

323 Rashodi za usluge 60.000 -20.000 40.000 67

Page 209: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 209

01 A1003 07 AKTIVNOST: Zaštita okoliša - veterinarske usluge 5.000 0 5.000 100

Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša 5.000 0 5.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 5.000 0 5.000 100

01 32 Materijalni rashodi 5.000 0 5.000 100

01 323 Rashodi za usluge 5.000 0 5.000 100

P1004 PROGRAM 04: RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 200.000 -90.000 110.000 55

AKTIVNOST: Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem 200.000 -90.000 110.000 55

FAUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 04 -Ekonomski poslovi 200.000 -90.000 110.000 55

03 3 Rashodi poslovanja 200.000 -90.000 110.000 55

03 32 Materijalni rashodi 200.000 -90.000 110.000 55

03 323 Rashodi za usluge 200.000 -90.000 110.000 55

P1005 PROGRAM 05:IZGRADNJA OBJEKATA KOM.INFRAST 2.270.000 2.155.000 115.000 5

07 K1005 01 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja energane 1.260.000 -1.260.000 0 0

Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.260.000 -1.260.000 0 0

04, 02 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 1.260.000 -1.260.000 0 0

04,02 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 1.260.000 -1.260.000 0 0

04,02 421 Građevinski objekti 1.260.000 -1.260.000 0 0

07 K1005 01 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja nogostupa Cerna-Šiškovci 250.000 -250.000 0 0

Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 250.000 -250.000 0 0

04, 02 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 250.000 -250.000 0 0

04,02 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 250.000 -250.000 0 0

04,02 421 Građevinski objekti 250.000 -250.000 0 0

07 K1005 02 KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija prometnice Kolodvorska 100.000 -100.000 0 0

02,03 Funkcijska klasifikacija: o6-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 100.000 -100.000 0 0

Page 210: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 210

02,03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 100.000 -100.000 0 0

02,03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 100.000 -100.000 0 0

02,03 421 Ostali građevinski objekti 100.000 -100.000 0 0

07 K1005 03 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja prometnice i nogostupa K. Zvonimira 250.000 -250.000 0 0

02,04 Funkcijska klasifikacija: o6-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 250.000 -250.000 0 0

02,04 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 250.000 -250.000 0 0

02,04 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 250.000 -250.000 0 0

02,04 421 Ostali građevinski objekti 250.000 -250.000 0 0

07 K1005 04 KAPITALNI PROJEKT: Održavanje cesta 100.000 -100.000 0 0

02,03 Funkcijska klasifikacija: o6-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 100.000 -100.000 0 0

02,03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 100.000 -100.000 0 0

02,03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 100.000 -100.000 0 0

02,03 421 Ostali građevinski objekti 100.000 -100.000 0 0

07 K1005 05 KAPITALNI PROJEKT: Infrastruktura poslovna zona Zagrađe 100.000 -85.000 15.000 15

02,03 Funkcijska klasifikacija: o6-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 100.000 -85.000 15.000 15

02,03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 100.000 -85.000 15.000 15

02,03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 100.000 -85.000 15.000 15

02,03 421 Ostali građevinski objekti 100.000 -85.000 15.000 15

07 K1005 06 KAPITALNI PROJEKT: Autobusna stajališta 60.000 -60.000 0 0

02,03 Funkcijska klasifikacija: o6-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 60.000 -60.000 0 0

02,03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 60.000 -60.000 0 0

02,03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 60.000 -60.000 0 0

02,03 421 Ostali građevinski objekti 60.000 -60.000 0 0

07 K1005 07 KAPITALNI PROJEKT: Ostali građevinski objekti 150.000 -50.000 100.000 67

Page 211: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 211

02,03 Funkcijska klasifikacija: o6-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 150.000 -50.000 100.000 67

02,03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 150.000 -50.000 100.000 67

02,03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 150.000 -50.000 100.000 67

02,03 421 Ostali građevinski objekti 150.000 -50.000 100.000 67

P1006 PROGRAM 06: JAVNIH POTREBA U KULTURI 295.000 20.000 315.000 107

01 A1006 01 AKTIVNOST: KUD Tomislav Cerna 15.000 0 15.000 100

02,04 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 15.000 0 15.000 100

02,04 3 Rashodi poslovanja 15.000 0 15.000 100

02,04 38 Donacije i ostali rashodi 15.000 0 15.000 100

02,04 381 Tekuće donacije 15.000 0 15.000 100

01 A1006 02 AKTIVNOST: Škola tambure 12.000 0 12.000 100

01,02 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 12.000 0 12.000 100

01,02 3 Rashodi poslovanja 12.000 0 12.000 100

01,02 38 Donacije i ostali rashodi 12.000 0 12.000 100

01,02 381 Tekuće donacije 12.000 0 12.000 100

01 A1006 03 AKTIVNOST: KUD Slavko Janković Šiškovci 10.000 2.000 12.000 120

01,02 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 10.000 2.000 12.000 120

01,02 3 Rashodi poslovanja 10.000 2.000 12.000 120

01,02 38 Donacije i ostali rashodi 10.000 2.000 12.000 120

01,02 381 Tekuće donacije 10.000 2.000 12.000 120

01 A1006 04 AKTIVNOST: Žetvene svečanosti 130.000 0 130.000 100

01,04 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 130.000 0 130.000 100

01,04 3 Rashodi poslovanja 130.000 0 130.000 100

01,04 38 Donacije i ostali rashodi 130.000 0 130.000 100

Page 212: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 212

01,04 381 Tekuće donacije 130.000 130.000 100

01 A1006 05 AKTIVNOST: Općinska web stranica 5.000 0 5.000 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 5.000 0 5.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 5.000 0 5.000 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 5.000 0 5.000 100

01 381 Tekuće donacije 5.000 0 5.000 100

01 A1006 06 AKTIVNOST: Hrvatski radio županja 3.000 -2.000 1.000 33

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 3.000 -2.000 1.000 33

01 3 Rashodi poslovanja 3.000 -2.000 1.000 33

01 38 Donacije i ostali rashodi 3.000 -2.000 1.000 33

01 381 Tekuće donacije 3.000 -2.000 1.000 33

01 A1006 07 AKTIVNOST: Sredstva za rad ostalih udruga 120.000 20.000 140.000 117

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 120.000 20.000 140.000 117

01 3 Rashodi poslovanja 120.000 20.000 140.000 117

01 38 Donacije i ostali rashodi 120.000 20.000 140.000 117

01 381 Tekuće donacije 120.000 20.000 140.000 117

P1007 PROGRAM 07: JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 324.000 15.000 339.000 105

A1007 01 AKTIVNOST : NK Tomislav Cerna 140.000 10.000 150.000 107

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 140.000 10.000 150.000 107

01 3 Rashodi poslovanja 140.000 10.000 150.000 107

01 38 Donacije i ostali rashodi 140.000 10.000 150.000 107

01 381 Tekuće donacije 140.000 10.000 150.000 107

A1007 02 AKTIVNOST :NK Budućnost Šiškovci 75.000 5.000 80.000 107

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 75.000 5.000 80.000 107

Page 213: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 213

01 3 Rashodi poslovanja 75.000 5.000 80.000 107

01 38 Donacije i ostali rashodi 75.000 5.000 80.000 107

01 381 Tekuće donacije 75.000 5.000 80.000 107

A1007 03 AKTIVNOST: LU Jelen Cerna 7.000 0 7.000 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 7.000 0 7.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 7.000 0 7.000 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 7.000 0 7.000 100

01 381 Tekuće donacije 7.000 0 7.000 100

A1007 04 AKTIVNOST: LU Zec Šiškovci 5.000 0 5.000 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 5.000 0 5.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 5.000 0 5.000 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 5.000 0 5.000 100

01 381 Tekuće donacije 5.000 0 5.000 100

A1007 05 AKTIVNOST: ŠRU Šaran Cerna-Šiškovci 7.000 0 7.000 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 7.000 0 7.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 7.000 0 7.000 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 7.000 0 7.000 100

01 381 Tekuće donacije 7.000 0 7.000 100

A1007 06 AKTIVNOST: Rukometni klub Cerna 50.000 0 50.000 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 50.000 0 50.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 50.000 0 50.000 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 50.000 0 50.000 100

01 381 Tekuće donacije 50.000 0 50.000 100

01 A1007 07 AKTIVNOST: Škola nogometa 40.000 0 40.000 100

Page 214: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 214

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 40.000 0 40.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 40.000 0 40.000 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 40.000 0 40.000 100

01 381 Tekuće donacije 40.000 0 40.000 100

P1008 PROGRAM 08: RELIGIJSKIH JAVNIH POTREBA 55.000 0 55.000 100

01 A1008 01 AKTIVNOST: Crkvene zajednice 55.000 0 55.000 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 55.000 0 55.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 55.000 0 55.000 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 55.000 0 55.000 100

01 381 Tekuće donacije Rimokatolička crkva 50.000 0 50.000 100

381 Tekuće donacije ostale crkvene zajednice 5.000 0 5.000 100

P1009 PROGRAM 09: JAVNIH POTREBA SOCIJALNE SKRBI 140.000 17.000 157.000 112

01 A1009 01 AKTIVNOST: Pomoć obiteljima socijalni program 70.000 20.000 90.000 129

01 Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita 70.000 20.000 90.000 129

01 3 Rashodi poslovanja 70.000 20.000 90.000 129

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 70.000 20.000 90.000 129

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000 20.000 90.000 129

01 A1009 02 AKTIVNOST: Pomoć za opremanje novorođenčeta 60.000 0 60.000 100

01 Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita 60.000 0 60.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 60.000 0 60.000 100

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 60.000 0 60.000 100

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000 0 60.000 100

01 A1009 03 AKTIVNOST: Crveni križ 10.000 -3.000 7.000 70

01 Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita 10.000 -3.000 7.000 70

Page 215: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 215

01 3 Rashodi poslovanja 10.000 -3.000 7.000 70

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 10.000 -3.000 7.000 70

01 371 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000 -3.000 7.000 70

P1010 PROGRAM 10: ZAŠTITA ODE POŽARA 155.000 -42.000 113.000 73

01 A1010 01 AKTIVNOST: Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice 150.000 -40.000 110.000 73

01 Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost 150.000 -40.000 110.000 73

01 3 Rashodi poslovanja 150.000 -40.000 110.000 73

01 38 Donacije i ostali rashodi 150.000 -40.000 110.000 73

01 381 Tekuće donacije 150.000 -40.000 110.000 73

01 A1010 02 AKTIVNOST: Civilna zaštita - zaštita i spašavanje 5.000 -2.000 3.000 60

01 Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost 5.000 -2.000 3.000 60

01 3 Rashodi poslovanja 5.000 -2.000 3.000 60

01 38 Donacije i ostali rashodi 5.000 -2.000 3.000 60

01 381 Tekuće donacije 5.000 -2.000 3.000 60

P1011 PROGRAM 11: JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 442.000 43.000 485.000 110

01 A1011 01 AKTIVNOST: Rad predškolskog odgoja 28.000 -7.000 21.000 75

Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje 28.000 -7.000 21.000 75

3 Rashodi poslovanja 28.000 -7.000 21.000 75

01 31 Rashodi za zaposlene 28.000 -7.000 21.000 75

01 311 Plaće 20.000 -3.000 17.000 85

01 312 Naknada troškova zaposlenim 4.000 -3.000 1.000 25

01 313 Doprinos na plaće 4.000 -1.000 3.000 75

01 A1011 02 AKTIVNOST: Stipendiranje studenata 70.000 -30.000 40.000 57

01 Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje 70.000 -30.000 40.000 57

Page 216: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 216

01 3 Rashodi poslovanja 70.000 -30.000 40.000 57

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 70.000 -30.000 40.000 57

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000 -30.000 40.000 57

01 A1011 03 AKTIVNOST: Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 200.000 80.000 280.000 140

01 Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje 200.000 80.000 280.000 140

01 3 Rashodi poslovanja 200.000 80.000 280.000 140

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 200.000 80.000 280.000 140

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000 80.000 280.000 140

01 A1011 04 AKTIVNOST: Sufinanciranje rada dječjeg vrtića 144.000 0 144.000 100

01 Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje 144.000 0 144.000 100

01 3 Rashodi poslovanja 144.000 0 144.000 100

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 144.000 0 144.000 100

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 144.000 0 144.000 100 ZAVRŠNE ODREDBE Članak 4. Proračun stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine. KLASA: 400-08/13-01/10 URBROJ: 2212/04-02-13/01 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Josip Kuterovac,dipl.ing.

Page 217: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Na temelju članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” RH, broj 117/99, 132/06, 26/07 do 150/02 članka 39 st.2. Zakona o proračuna (“Narodne novine” RH, broj 87/08), te članka 29.st.4. Statuta općine Cerna, (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) u članka 34.Poslovnika općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09), Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donosi

P R O R A Č U N

OPĆINE CERNA ZA 2014. I PROJEKCIJA ZA 2015-2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Točka 1. Proračun Općine Cerna za 2014. i projekcija za 2015-2016. godinu sastoji se od računa prihoda i izdataka i računa zaduživanja i financiranja i to kako slijedi:

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica 217

Page 218: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 218

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA O P I S PLANIRANO U

2014.G. PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016.G. Indeks 2/1 Indeks

3/2

6 Prihodi poslovanja 4.476.000 4.492.000 4.642.000 100 103

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 497.000 488.000 448.000 98 92

6+7 UKUPNO PRIHODI 4.973.000 4.980.000 5.090.000 100 102

3 Rashodi poslovanja 3.923.000 3.975.000 4.035.000 101 102

4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 680.000 635.000 685.000 93 108

3+4 UKUPNO RASHODI 4.603.000 4.610.000 4.720.000 100 102

(6+7)-(3+4) VIŠAK (+) MANJAK (-) 370.000 370.000 370.000 100 100

B RAČUN FINANCIRANJA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 370.000 370.000 370.000 100 100

NETO FINANCIRANJE

C UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1=(6+7) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 4.973.000 4.980.000 5.090.000 100 102

2=(3+4+5) UKUPNI RASHODI I IZDACI 4.973.000 4.980.000 5.090.000 100 102

RAZLIKA (1-2)višak+/manjak- 0 0 0

Točka 2. Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2014.godinu kako slijedi:

Page 219: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 219

PRIHODI

Vrsta izvora financ.

Broj računa UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA PLANIRANO U

2014.G. PROJEKCIJA

2015. PROJEKCIJA

2016.G. Indeks

2/1 Indeks

3/2

UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA 4.973.000 4.980.000 5.090.000 100 102

6 Prihodi poslovanja 4.476.000 4.492.000 4.642.000 100 103

61 Prihodi poreza 2.395.000 2.515.000 2.500.000 105 99

01 611 Porez i prirez na dohodak 2.150.000 2.300.000 2.250.000 107 98

01 613 Porez na imovinu 150.000 115.000 150.000 77 130

01 614 Porez na robu i usluge 95.000 100.000 100.000 105 100

63 Potpore 400.000 316.000 350.000 79 111

04 633 Potpore iz proračuna 300.000 200.000 200.000 67 100

04 634 Kapitalne pomoći 100.000 116.000 150.000 116 129

64 Prihod od imovine 491.000 501.000 511.000 102 102

01 641 Prihod od financijske imovine 1.000 1.000 1.000 100 100

02 03 642 Prihod od nefinancijske imovine 490.000 500.000 510.000 102 102

65 Prihodi od prodaje roba i usluga 1.190.000 1.160.000 1.281.000 97 110

03 652 Prihodi po posebnim propisima 690.000 730.000 735.000 106 101

653 Komunalni doprinos i naknade 500.000 430.000 546.000 86 127

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 497.000 488.000 448.000 98 92

71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 437.000 438.000 398.000 100 91

06 711 Prihod od prodaje mat.imovine 437.000 438.000 398.000 100 91

72 Prihod od proizvedene dugotrajne imovine 60.000 50.000 50.000 83 100

06 721 Stambeni objekti 60.000 50.000 50.000 83 100

Page 220: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 220

RASHODI

Broj računa PLANIRANO U

2014.G. PROJEKCIJA

2015. PROJEKCIJA

2016.G. Indeks

2/1 Indeks

3/2

UKUPNO RASHODI/IZDACI 4.973.000 4.980.000 5.090.000 100 102

3 Rashodi poslovanja 3.923.000 3.975.000 4.035.000 101 102

31 Rashodi za zaposlene 760.000 795.000 850.000 105 107

311 Plaće 653.000 683.000 733.000 105 107

312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000 3.000 3.000 100 100

313 Doprinosi na plaćae 104.000 109.000 114.000

32 Materijalni rashodi 1.813.000 1.828.000 1.838.000 101 101

321 Naknada troškova zaposlenim 93.000 83.000 83.000 89 100

322 Rashodi za materijal i energiju 365.000 365.000 375.000 100 103

323 Rashodi za usluge 1.120.000 1.145.000 1.145.000 102 100

329 Ostali nespomenuti rashodi 235.000 235.000 235.000 100 100

34 Financijski rashodi 113.000 110.000 105.000 97 95

342 Kamate za primljene zajmove 94.000 90.000 85.000 96 94

343 Ostali financijski rashodi 19.000 20.000 20.000 105 100

37 Naknada građanima i kućanstvima 392.000 392.000 392.000 100 100

372 Ostale nakndae građanima i kućanstvima 392.000 392.000 392.000 100 100

38 Donacije i ostali rashodi 845.000 850.000 850.000 101 100

381 Tekuće donacije 820.000 825.000 825.000 101 100

385 Izvanredni rashodi 25.000 25.000 25.000 100 100

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 680.000 635.000 685.000 93 108

42 Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu 680.000 635.000 685.000 93 108

421 Građevinski objekti 600.000 600.000 650.000 100 108

Page 221: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 221

422 Postrojenja i oprema 80.000 35.000 35.000 44 100

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 370.000 370.000 370.000 100 100

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 370.000 370.000 370.000 100 100

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 370.000 370.000 370.000 100 100

Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 4.973.000 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, prema propisanim klasifikacijama. POSEBNI DIO Vrsta izvora financiranja

Broj računa N A Z I V PLANIRANO U

2014.G. PROJEKCI

JA 2015. PROJEKCIJA

2016.G. Indeks

2/1 Indeks

3/2

001 RAZDJEL 001:OPĆINSKO VIJEĆE 23.000 23.000 23.000 100 100

001 01 GLAVA 001 01: Općinsko vijeće 23.000 23.000 23.000 100 100

P1001 PROGRAM 01: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA PREDST.I IZVRŠNIH TIJELA 23.000 23.000 23.000 100 100

01 A1001 01 AKTIVNOST:Sredstva za rad općinskog vijeća 10.000 10.000 10.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 10.000 10.000 10.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 100 100

01 32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000 100 100

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 100 100

01 A1001 02 AKTIVNOST: Potpora radu političkih stranaka 13.000 13.000 13.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 13.000 13.000 13.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 13.000 13.000 13.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 13.000 13.000 13.000 100 100

Page 222: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 222

01 381 Tekuće donacije -(strankama) 13.000 13.000 13.000 100 100

002 Razdjel 002:OPĆA UPRAVA-Izvršna tijela Općine 4.950.000 4.957.000 5.067.000 100 102

002 01 GLAVA 002 01:Ured načelnika 393.000 393.000 393.000 100 100

P1002 PROGRAM 02:PRIPREMA,DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA 1.654.000 1.646.000 1.651.000 100 100

01 A1002 01 AKTIVNOST:Rad ureda načelnika 393.000 393.000 393.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 393.000 393.000 393.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 368.000 368.000 368.000 100 100

01 311 Rashodi za zaposlene 255.000 255.000 255.000 100 100

01 311 Plaće 220.000 220.000 220.000 100 100

01 313 Doprinos na plaće 35.000 35.000 35.000 100 100

01 32 Materijalni rashodi 113.000 113.000 113.000 100 100

01 321 Naknada troškova zaposlenim 28.000 28.000 28.000 100 100

01 329 Naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela 35.000 35.000 35.000 100 100

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000 50.000 100 100

01 A102 02 AKTIVNOST: Tekuća zaliha proračuna 25.000 25.000 25.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 25.000 25.000 25.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 25.000 25.000 25.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 25.000 25.000 25.000 100 100

01 385 Izvanredni rashodi - pričuva 25.000 25.000 25.000 100 100

002 02 GLAVA 002 02: Jedinstven upravni odjel 1.261.000 1.253.000 1.258.000 99 100

A1002 03 AKTIVNOST: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 876.000 868.000 873.000 99 101

Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge 876.000 868.000 873.000 99 101

01 3 Rashodi poslovanja 876.000 868.000 873.000 99 101

01 311 Rashodi za zaposlene 283.000 283.000 283.000 100 100

Page 223: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 223

01 311 Plaće 243.000 243.000 243.000 100 100

01 313 Doprinos na plaće 40.000 40.000 40.000 100 100

01 32 Materijalni rashodi 480.000 475.000 485.000 99 102

01 321 Naknada troškova zaposlenim 50.000 40.000 40.000 80 100

01 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000 50.000 60.000 100 120

01 322 Uredski i ostali mat 25.000 25.000 25.000 100 100

01 323 Rashodi za usluge 80.000 80.000 80.000 100 100

323 Ugovor o djelu 45.000 45.000 45.000 100 100

323 Usluge odvjetnika i javnog bilježnika 60.000 45.000 45.000 75 100

01 323 Izrada projekata 30.000 50.000 50.000 167 100

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000 140.000 140.000 100 100

01 34 FINANCIJSKI RASHODI 113.000 110.000 105.000 97 95

01 342 Kamate za primljene zajmove 94.000 90.000 85.000 96 94

01 343 Ostali financijski rashodi 19.000 20.000 20.000 105 100

06 K102 01 KAPITALNI PROJEKT: Nabava dugotrajne imovine

Općine potrebe 15.000 15.000 15.000 100 100

06 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 15.000 15.000 15.000 100 100

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000 15.000 15.000 100 100

06 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000 15.000 15.000 100 100

06 422 Postrojenja i oprema 15.000 15.000 15.000 100 100

01 A1002 04 AKTIVNOST: Otplata javnog duga 370.000 370.000 370.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 370.000 370.000 370.000 100 100

01 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 370.000 370.000 370.000 100 100

Page 224: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 224

01 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 370.000 370.000 370.000 100 100

01 544 Otplata glavnice primljenih od banke 370.000 370.000 370.000 100 100

P1003 PROGRAM 03: PDRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA 1.220.000 1.230.000 1.285.000 101 104

KOM. INFRAS. I ZAŠ.OKOLIŠA

01 A1003 01 AKTIVNOST: Rad komunalnih radnika 210.000 245.000 300.000 117 122

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja stanovanja 210.000 245.000 300.000 117 122

01 3 Rashodi poslovanja 210.000 245.000 300.000 117 122

01 31 Rashodi za zaposlene 195.000 230.000 285.000 118 124

01 311 Plaće 170.000 200.000 250.000 118 125

01 313 Doprinosi na plaće 25.000 30.000 35.000 120 117

32 Materijalni rashodi 15.000 15.000 15.000 100 100

321 Naknada troškova zaposlenim(prijevoz na posao) 15.000 15.000 15.000 100 100

03 A1003 02 AKTIVNOST:Održavanje građevinskih objekata 250.000 250.000 250.000 100 100

Funkcijska klasif.:06-Usluga unapređ. stanovanja zajednice 250.000 250.000 250.000 100 100

03 3 Rashodi poslovanja 250.000 250.000 250.000 100 100

03 32 Materijalni rashodi 250.000 250.000 250.000 100 100

03 323 Ostalo tekuće investicijsko održavanje 250.000 250.000 250.000 100 100

A1003 03 AKTIVNOAST: Održavanje nerazvrstanih cesta 100.000 100.000 100.000 100 100

Funkcijska klasif.:06-Usluga unapređ. stanovanja zajednice 100.000 100.000 100.000 100 100

3 Rashodi poslovanja 100.000 100.000 100.000 100 100

32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000 100 100

323 Održavanje nerazvrstanih cesta 100.000 100.000 100.000 100 100

A1003 AKTIVNOST: Održanje javne rasvjete 330.000 350.000 350.000 106 100

Page 225: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 225

04

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluga unapređenja stanovanja 330.000 350.000 350.000 106 100

03 3 Rashodi poslovanja 330.000 350.000 350.000 106 100

03 32 Materijalni rashodi 330.000 350.000 350.000 106 100

03 322 Rashodi za materijal i energiju-javna rasvjeta 250.000 250.000 250.000 100 100

03 323 Rashodi za usluge-održavanje javne rasvjete 80.000 100.000 100.000 125 100

A1003 04 AKTIVNOST: Održavanje javnih površina-komunalne usluge 180.000 180.000 180.000 100 100

Funkcijska klasif.:06-Usluge unapređ. stanovanja zajednice 180.000 180.000 180.000 100 100

03 3 Rashodi poslovanja 180.000 180.000 180.000 100 100

03 32 Materijalni rashodi 180.000 180.000 180.000 100 100

03 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000 40.000 40.000 100 100

03 323 Rashodi za usluge 140.000 140.000 140.000 100 100

06 K1003 01 KAPITALNI PROJEKT:Uređaji,klupe,kontejneri,kante 65.000 20.000 20.000 31 100

Funkcijska klasif.:06-Usluge unapređ. stanovanja zajednice 65.000 20.000 20.000 31 100

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000 20.000 20.000 31 100

06 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000 20.000 20.000 31 100

06 422 Postrojenja i oprema 65.000 20.000 20.000 31 100

01 A1003 05 AKTIVNOST: Zaštita okoliša - voda 10.000 10.000 10.000 100 100

Funksijska klasifikacija: 05 -Zaštita okoliša 10.000 10.000 10.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 100 100

01 32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000 100 100

01 323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 10.000 100 100

01 A1003 06 AKTIVNOST: Zaštita okoliša - smeće 40.000 40.000 40.000 100 100

01 Funksijska klasifikacija: 05 -Zaštita okoliša 40.000 40.000 40.000 100 100

Page 226: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 226

01 3 Rashodi poslovanja 40.000 40.000 40.000 100 100

01 32 Materijalni rashodi 40.000 40.000 40.000 100 100

323 Rashodi za usluge 40.000 40.000 40.000 100 100

01 A1003 07 AKTIVNOST: Zaštita okoliša - veterinarske usluge 35.000 35.000 35.000 100 100

Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša 35.000 35.000 35.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 35.000 35.000 35.000 100 100

01 32 Materijalni rashodi 35.000 35.000 35.000 100 100

01 323 Rashodi za usluge 35.000 35.000 35.000 100 100

P1004 PROGRAM 04: RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 250.000 250.000 250.000 100 100

AKTIVNOST: Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem 250.000 250.000 250.000 100 100

FAUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 04 -Ekonomski poslovi 250.000 250.000 250.000 100 100

03 3 Rashodi poslovanja 250.000 250.000 250.000 100 100

03 32 Materijalni rashodi 250.000 250.000 250.000 100 100

03 323 Rashodi za usluge 250.000 250.000 250.000 100 100

P1005 PROGRAM 05:IZGRADNJA OBJEKATA KOM. INFRASTRUKTURE 600.000 600.000 650.000 100 108

07 K1005 01 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja staza 50.000 0 0 0 0

Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 50.000 0 0 0 0

04, 02 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 50.000 0 0 0 0

04,02 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 50.000 0 0 0 0

04,02 421 Građevinski objekti 50.000 0 0 0 0

07 K1005 03 KAPITALNI PROJEKT: Ostali građevinski objekti 550.000 600.000 650.000 109 108

02,03 Funkc. klasifikacija: o6-Usluge unapređenja stanovanja i zajed 550.000 600.000 650.000 109 108

02,03 4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 550.000 600.000 650.000 109 108

Page 227: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 227

02,03 42 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 550.000 600.000 650.000 109 108

02,03 421 Ostali građevinski objekti 550.000 600.000 650.000 109 108

P1006 PROGRAM 06: JAVNIH POTREBA U KULTURI 280.000 290.000 290.000 104 100

01 A1006 01 AKTIVNOST: KUD TOMISLAV CERNA 15.000 15.000 15.000 100 100

02,04 Funkcijska klasifikacija: 08 -rekr. kultura i religija 15.000 15.000 15.000 100 100

02,04 3 Rashodi poslovanja 15.000 15.000 15.000 100 100

02,04 38 Donacije i ostali rashodi 15.000 15.000 15.000 100 100

02,04 381 Tekuće donacije 15.000 15.000 15.000 100 100

01 A1006 02 AKTIVNOST: ŠKOLA TAMBURE 12.000 12.000 12.000 100 100

01,02 Funkcijska klasifikacija: 08 -rekr. kultura i religija 12.000 12.000 12.000 100 100

01,02 3 Rashodi poslovanja 12.000 12.000 12.000 100 100

01,02 38 Donacije i ostali rashodi 12.000 12.000 12.000 100 100

01,02 381 Tekuće donacije 12.000 12.000 12.000 100 100

01 A1006 03 AKTIVNOST: KUD SLAVKO JANKOVIĆ-ŠIŠKOVCI 10.000 10.000 10.000 100 100

01,02 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 10.000 10.000 10.000 100 100

01,02 3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 100 100

01,02 38 Donacije i ostali rashodi 10.000 10.000 10.000 100 100

01,02 381 Tekuće donacije 10.000 10.000 10.000 100 100

01 A1006 04 AKTIVNOST: ŽETVENE SVEČANOSTI 110.000 110.000 110.000 100 100

01,04 Funkcijska klasifikacija: 08 -rekreacija kultura i religija 110.000 110.000 110.000 100 100

01,04 3 Rashodi poslovanja 110.000 110.000 110.000 100 100

01,04 38 Donacije i ostali rashodi 110.000 110.000 110.000 100 100

01,04 381 Tekuće donacije 110.000 110.000 110.000 100 100

01 A1006 05 AKTIVNOST: POKLADNO JAHANJE 10.000 10.000 10.000 100 100

Page 228: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 228

01,04 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 10.000 10.000 10.000 100 100

01,04 3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 100 100

01,04 38 Donacije i ostali rashodi 10.000 10.000 10.000 100 100

01,04 381 Tekuće donacije 10.000 10.000 10.000 100 100

01 A1006 06 AKTIVNOST: DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI 10.000 10.000 10.000 100 100

01,04 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 10.000 10.000 10.000 100 100

01,04 3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 100 100

01,04 38 Donacije i ostali rashodi 10.000 10.000 10.000 100 100

01,04 381 Tekuće donacije 10.000 10.000 10.000 100 100

01 A1006 07 AKTIVNOST: OPĆINSKA WEB STRANICA 5.000 5.000 5.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 5.000 5.000 5.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 5.000 5.000 5.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 5.000 5.000 5.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 5.000 5.000 5.000 100 100

01 A1006 08 AKTIVNOST: HRVATSKI RADIO ŽUPANJA 3.000 3.000 3.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 3.000 3.000 3.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 3.000 3.000 3.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 3.000 3.000 3.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 3.000 3.000 3.000 100 100

01 A1006 09 AKTIVNOST: UDRUGA BLAGO ZADRO 5.000 5.000 5.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 -rekreacija kultura i religija 5.000 5.000 5.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 5.000 5.000 5.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 5.000 5.000 5.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 5.000 5.000 5.000 100 100

Page 229: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 229

01 A1006 10 AKTIVNOST: UDRUGA KORDUN 5.000 5.000 5.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 5.000 5.000 5.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 5.000 5.000 5.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 5.000 5.000 5.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 5.000 5.000 5.000 100 100

01 A1006 11 AKTIVNOST: UDRUGA PLETER 5.000 5.000 5.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 -rekr.kultura i religija 5.000 5.000 5.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 5.000 5.000 5.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 5.000 5.000 5.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 5.000 5.000 5.000 100 100

01 A1006 12 AKTIVNOST: LAG BOSUTSKA NIZ 10.000 10.000 10.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 10.000 10.000 10.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 10.000 10.000 10.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 10.000 10.000 10.000 100 100

01 A1006 13 AKTIVNOST: Sredstva za rad ostalih udruga 80.000 90.000 90.000 113 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 80.000 90.000 90.000 113 100

01 3 Rashodi poslovanja 80.000 90.000 90.000 113 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 80.000 90.000 90.000 113 100

01 381 Tekuće donacije 80.000 90.000 90.000 113 100

P1007 PROGRAM 07: JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 362.000 352.000 352.000 97 100

A1007 01 AKTIVNOST : NK Tomislav Cerna 140.000 130.000 130.000 93 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 140.000 130.000 130.000 93 100

01 3 Rashodi poslovanja 140.000 130.000 130.000 93 100

Page 230: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 230

01 38 Donacije i ostali rashodi 140.000 130.000 130.000 93 100

01 381 Tekuće donacije 140.000 130.000 130.000 93 100

A1007 02 AKTIVNOST :NK Budućnost Šiškovci 75.000 75.000 75.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija kultura i religija 75.000 75.000 75.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 75.000 75.000 75.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 75.000 75.000 75.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 75.000 75.000 75.000 100 100

A1007 03 AKTIVNOST: LU Jelen Cerna 10.000 10.000 10.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija kultura i religija 10.000 10.000 10.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 10.000 10.000 10.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 10.000 10.000 10.000 100 100

A1007 04 AKTIVNOST: LU Zec Šiškovci 5.000 5.000 5.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija kultura i religija 5.000 5.000 5.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 5.000 5.000 5.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 5.000 5.000 5.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 5.000 5.000 5.000 100 100

A1007 05 AKTIVNOST: ŠRU Šaran Cerna-Šiškovci 10.000 10.000 10.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija kultura i religija 10.000 10.000 10.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000 10.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 10.000 10.000 10.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 10.000 10.000 10.000 100 100

A1007 06 AKTIVNOST: Rukometni klub Cerna 70.000 70.000 70.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija kultura i religija 70.000 70.000 70.000 100 100

Page 231: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 231

01 3 Rashodi poslovanja 70.000 70.000 70.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 70.000 70.000 70.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 70.000 70.000 70.000 100 100

01 A1007 07 AKTIVNOST: Škola nogometa 40.000 40.000 40.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 40.000 40.000 40.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 40.000 40.000 40.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 40.000 40.000 40.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 40.000 40.000 40.000 100 100

01 A1007 08 AKTIVNOST: Rukometni klub Tomislav 12.000 12.000 12.000 100 100

Funkcijska klasifikacija: 08 –rekreacija kultura i religija 12.000 12.000 12.000 100 100

3 Rashodi poslovanja 12.000 12.000 12.000 100 100

38 Donacije i ostali rashodi 12.000 12.000 12.000 100 100

381 Tekuće donacije 12.000 12.000 12.000 100 100

P1008 PROGRAM 08: RELIGIJSKIH JAVNIH POTREBA 50.000 50.000 50.000 100 100

01 A1008 01 AKTIVNOST: Crkvene zajednice 50.000 50.000 50.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija kultura i religija 50.000 50.000 50.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 50.000 50.000 50.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 50.000 50.000 50.000 100 100

01 381 Tekuće donacije Rimokatolička crkva 45.000 45.000 45.000 100 100

381 Tekuće donacije ostale crkvene zajednice 5.000 5.000 5.000 100 100

P1009 PROGRAM 09: JAVNIH POTREBA SOCIJALNE SKRBI 157.000 157.000 157.000 100 100

01 A1009 01 AKTIVNOST: Pomoć obiteljima socijalni program 80.000 80.000 80.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita 80.000 80.000 80.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 80.000 80.000 80.000 100 100

Page 232: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 232

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 80.000 80.000 80.000 100 100

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.000 80.000 80.000 100 100

01 A1009 02 AKTIVNOST: Pomoć za opremanje novorođenčeta 70.000 70.000 70.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita 70.000 70.000 70.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 70.000 70.000 70.000 100 100

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 70.000 70.000 70.000 100 100

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000 70.000 70.000 100 100

01 A1009 03 AKTIVNOST: Crveni križ 7.000 7.000 7.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita 7.000 7.000 7.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 7.000 7.000 7.000 100 100

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 7.000 7.000 7.000 100 100

01 371 Ostale naknade građanima i kućanstvima 7.000 7.000 7.000 100 100

P1010 PROGRAM 10: ZAŠTITA ODE POŽARA 115.000 120.000 120.000 104 100

01 A1010 01 AKTIVNOST: Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice 110.000 110.000 110.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost 110.000 110.000 110.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 110.000 110.000 110.000 100 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 110.000 110.000 110.000 100 100

01 381 Tekuće donacije 110.000 110.000 110.000 100 100

01 A1010 02 AKTIVNOST: Civilna zaštita - zaštita i spašavanje 5.000 10.000 10.000 200 100

01 Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost 5.000 10.000 10.000 200 100

01 3 Rashodi poslovanja 5.000 10.000 10.000 200 100

01 38 Donacije i ostali rashodi 5.000 10.000 10.000 200 100

01 381 Tekuće donacije 5.000 10.000 10.000 200 100

P1011 PROGRAM 11: JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 262.000 262.000 262.000 100 100

Page 233: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 233

01 A1011 01 AKTIVNOST: Rad predškolskog obrazovanja 27.000 27.000 27.000 100 100

Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje predškolski odgoj 27.000 27.000 27.000 100 100

3 Rashodi poslovanja 27.000 27.000 27.000 100 100

01 31 Rashodi za zaposlene 27.000 27.000 27.000 100 100

01 311 Plaće 20.000 20.000 20000 100 100

01 312 Naknada troškova zaposlenim 3.000 3.000 3000 100 100

01 313 Doprinos na plaće 4.000 4.000 4000 100 100

01 A1011 02 AKTIVNOST: Stipendiranje studenata 75.000 75.000 75.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje 75.000 75.000 75.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 75.000 75.000 75.000 100 100

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 75.000 75.000 75.000 100 100

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000 75.000 75.000 100 100

01 A1011 03 AKTIVNOST: Sufinan. cijene prijevoza učenika srednjih škola 60.000 60.000 60.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje 60.000 60.000 60.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 60.000 60.000 60.000 100 100

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 60.000 60.000 60.000 100 100

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000 60.000 60.000 100 100

01 A1011 04 AKTIVNOST: Sufinanciranje rada dječjeg vrtića 100.000 100.000 100.000 100 100

01 Funkcijska klasifikacija: 09- Obrazovanje 100.000 100.000 100.000 100 100

01 3 Rashodi poslovanja 100.000 100.000 100.000 100 100

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 100.000 100.000 100.000 100 100

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000 100.000 100.000 100 100

Page 234: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

234

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4. Proračun stupa na snagu danom objave u

“Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine. KLASA: 400-08/13-01/8 URBROJ: 2212/04-02-13/01 Cerna, 19. prosinca 2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Josip Kuterovac, dipl.ing.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH, broj 87/08) te članka 29. st. 4. Statuta Općine Cerna (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) i članka 34. Poslovnika općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09), Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donosi

O D L U K U o izvršenju proračuna Općine Cerna

za 2014. godinu 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovom se odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Cerna za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Cerna (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: Načelnik ) , u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna. II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun Općine Cerna za 2014. godinu sastoji se od sljedećih dijelova:

1. Općeg dijela Proračuna 2. Posebnog dijela Proračuna 3. Plana razvojnih programa za razdoblje

2014-2016. 4. Financijske projekcije za razdoblje 2014-

2016. 5. Plan radnih mjesta za razdoblje 2014-

2016.

Članak 3. Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda

i rashoda te Računa financiranja, Posebni dio sadrži raspored rashoda prema organizacijskog, ekonomskoj i funkcijskoj i programskoj klasifikaciji.

U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Članak 4. Plan razvojnih programa za razdoblje 2014. – 2016. sadrži rashode za investicije i kapitalne donacije po proračunskim korisnicima, ekonomskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvornima financiranja.

Članak 5.

Plan nabave dugotrajne imovine za razdoblje 2014.-2016. sadrži plan nabave dugotrajne imovine za tijela općinske uprave kao i proračunske korisnike te izvore sredstava za nabavu dugotrajne imovine, a sastavni je dio Plana razvojnih programa.

Članak 6. Plan radnih mjesta za koja su osigurana sredstva u proračunu za 2014., te broj planiranih radnih mjesta za razdoblje 2014. – 2016. za tijela općinske uprave i proračunske korisnike po vrstama, nazivima radnih mjesta, te vrijednosti poslova na radnim mjestima.

Članak 7. Projekcija prihoda i rashoda za dvogodišnje razdoblje sadrži prihode i rashode za 2015. i 2016. koji su procijenjeni prema smjernicama i uputama Ministarstva financija. III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 8.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima (u nastavku teksta korisnici), koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

Članak 9.

Za izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran nositelj izvršne vlasti – načelnik. Općinski načelnik svojom odlukom odobrava isplatu sredstava korisnicima predviđenim Proračunom.

Članak 10. Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine

Page 235: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

235

utvrđene u njegovom Posebnom dijelu, na razdjelima i pozicijama, a u svemu prema načelima štednje i racionalnog korištenja ostvarenih sredstava.

Članak 11. Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do

visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna.

Dodjela sredstava korisnicima vršit će se sukladno njihovim financijskim planovima, za cijelu godinu po mjesecima, vodeći računa o mogućnosti Proračuna.

Članak 12. Općinski načelnik sukladno čl. 46. Zakona o proračunu može izvršiti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar razdjela ili između razdjela najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Proračunske stavke za otplatu glavnice kamata po kreditima mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih. Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli polugodišnje izvještavati Općinsko vijeće.

Članak 13. Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Općinsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 14. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu

vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. IV. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 15. Hitni i nepredvidivi rashodi koji se pojave tokom proračunske godine podmirivat će se iz sredstava tekuće zalihe. U proračunu su utvrđenja sredstva za proračunsku zalihu. O korištenju sredstava tekuće zalihe načelnik izvještava Općinsko vijeće polugodišnje. Ako se tokom godine na temelju propisa smanji nadležnost korisnika što zahtjeva smanjena sredstva ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove izdatke se prenose u tekuću zalihu proračuna. V. OPĆINSKA IMOVINA, ZADUŽIVANJE, JAMSTVA

Članak 16. Stanje imovine utvrđuje se jedanput godišnje, prilikom popisa koji je sastavni dio Izvješća na dan 31. prosinca tekuće godine.

Općinski načelnik imenuje Komisiju za popis općinske imovine i donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu.

Članak 17. Općina se može zaduživati uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira. Općina izdaje vrijednosne papire na temelju Zakona.

Članak 18. Ovlašćuje se načelnik da može ishoditi odobrenje za minus po žiro- računu za tekuću likvidnost na rok od 1 godine. Iznos odobrenog minusa 200.000,00 kuna.

Članak 19. Općina se može dugoročno zadužiti za kapitalna ulaganja – investicije koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade. Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija i suglasnost Vlade. Suglasnost iz stavka 1. ovog članka obvezni je prilog ugovora o zaduživanju.

Članak 20. 1. Ukupni iznos zaduženja u 2014. godini

može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

2. Ukupna godišnja obveza otplate duga općine može iznositi najviše 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

3. U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 2. ovoga članka uključen je iznos godišnjeg anuiteta po kreditu, obveze na osnovu danih jamstava, te neplaćene obveze iz prethodnih godina.

4. Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi općine iz članka 11. Zakona o proračunu, umanjeni za prihode i primitke:

od domaćih i inozemnih pomoći i donacija iz državnog proračuna i proračuna drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu,

od domaćeg i inozemnog zajma.

VI. PROMJENA FINANCIRANJA TOKOM GODINE

Članak 21. Proračunska sredstva se koriste samo za namjene

koje su predviđene proračunom i to do visine

Page 236: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

236

utvrđene u njegovom Posebnom dijelu te se ne mogu preraspodijeliti osim pod uvjetima i na način predviđen ovom Odlukom.

Ako tokom 2014. nastanu nove obveze za proračun, sredstva za njihovu provedbu se mogu osigurati isključivo na temelju Izmjena i dopuna proračuna koje donosi Općinsko vijeće Općine Cerna. VII. PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 22.

U uredu Načelnika obavlja se proračunski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23. Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. KLASA: 400-08/13-01/9 URBROJ: 2212/04-02-13/01 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Josip Kuterovac, dipl. Ing.

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” RH, broj 26/03. i 82/04,178/04, 38/09 i 79/09.) članka 29. Statuta općine Cerna (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) na 3. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijet su

I Z M J E N E

PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA ZA 2013. GODINU

Temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Općini Cerna za 2013. godinu, a koji je donijelo Općinsko vijeće Općine Cerna na sjednici održanoj 19. 12. 2013. godine, utvrđeno je godišnje održavanje nerazvrstanih cesta u predvidivom iznosu od 20.000,00 kuna. Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, dijele se na redovno održavanje i izvanredno održavanje. Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, a obuhvaća:

- mjestimični popravci kolnika, trupa ceste, nasipavanje ceste šljunkom, kamenom i drugim materijalom, čišćenje kolnika, zaštita kosina nasipa usjeka i zasjeka, postavljanje uređaja, zamjena i popravak prometne signalizacije i ostale opreme ceste, košenje trave i održavanje zelenih površina na cestovnom zemljištu, održavanje bankina te drugi slični radovi na cesti.

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i povećanja sigurnosti prometa, a obuhvaća:

1. sanacija kolnika nakon radova na komunalnoj infrastrukturi

2. obnavljanje i zamjena kolničkih zastora, uređenje poprečnih nagiba, izgradnju stajališta uz cestu i obnavljanje i zamjena propusta i mostova do 10 m raspona.

Navedeni radovi najviše se vrše izvan zimskog perioda kao tzv., ljetno održavanje nerazvrstanih Radovi na redovnom i izvanrednom održavanju za 2013. godinu predviđeni su ovim godišnjim programom koji obuhvaća slijedeće radove:

1. održavanje kamenom nasutih cesta 2. održavanje asfaltiranih ulica 3. održavanje bankina 4. održavanje odvodnje 5. održavanje prometne signalizacije 6. hitni popravci i intervencije u svrhu

osiguranja odvijanja prometa 7. čišćenje snijega

Održavanje kamenom nasutih cesta, obuhvaća održavanje poljskih putova. Održavanje asfaltiranih ulica, obuhvaća redovno održavanje asfaltiranih prometnica sa potrebnim sanacijama i popravcima kolnika, te izvanredno održavanje, kojim se vrši po potrebi i zamjena loše cestovne podloge kao i kolničke konstrukcije, uključujući u takvim prilikama i izvedbu svih potrebnih pratećih radova. Održavanje bankina, obuhvaća održavanje, košnju i uređivanje bankina na svim cestama i putovima Održavanje odvodnje, obuhvaća održavanje odvodnje svih cesta na području općine, županijskih, lokalnih cesta i nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina, prvenstveno čišćenjem slivnika, izvedbom slivnika i iskopom i održavanjem odvodnih jaraka. Tu je predviđena i izgradnja potrebnih cijevnih propusta, kao i betonskih kanala. U suradnji sa Hrvatskim vodama planiraju se i izvode radovi i na uređenju i održavanju kanalske mreže i sličnih vodoprivrednih objekata. U posljednje vrijeme učestali su problemi

Page 237: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

237

sa odvodnjom oborinskih voda zbog zatrpanih cestovnih jaraka. Održavanje prometne signalizacije, obuhvaća održavanje, postavu i uređenje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije na općinskim prometnicama, putovima, nogostupima, parkiralištima, autobusnim stajalištima i sl. Hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa, obuhvaćaju izvedbu hitnih i nepredviđenih radova. Čišćenje snijega, obuhvaća čišćenje snijega i posipanje ulica solju u zimskom periodu

Na temelju Programa održavanja nerazvrstanih cesta i Troškovnika radova odabran je izvršitelj radova s kojim je sklopljen četverogodišnji ugovor za razdoblje od 01.09.2010. do 01. 09. 2014. godine.

Do isteka četverogodišnjeg roka na koji se zaključuje ugovor, radovi će se izvoditi za svaku godinu prema unaprijed utvrđenim Programima održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, te godišnjem Programu i troškovniku za predmetne poslove, a koje utvrđuje Gradonačelnik.

Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2013. godinu objavit će se u “Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će se od 01.01.2013. godine. KLASA: 400-02/13-01/1 URBROJ: 2212/04-02-13/2 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Josip Kuterovac, dipl. Ing.

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 26/03. i 82/04,178/04, 38/09 i 79/09.) članka 29. Statuta općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) na 3. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijet su

IZMJENE P R O G R A M A

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA RAZDOBLJE 2013. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovim Programom utvrđuju se poslovi s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i

uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme na području općine Cerna u 2013. godini, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa, s izvorima financiranja po djelatnostima i to za: II. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje se po djelatnostima kako slijedi: Kapitalni projekti : 1.Izgradnja objekata 2.Ostali građevinski objekti

Članak 3.

U 2013. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Cerna:

Opis poslova po objektima Procjena troškova u kn 1.1. Izgradnja infrastruk. poslovne zone Zagrađe 15.000 1.2. Izgradnja kanalizacije 65.000 Ukupno: 80.000 kn 2.1.Ostali građevinski objekti 1. Građevinski objekti 41.000 Ukupno: 41.000 kn Ukupno program gradnje objekata i komunalne infrastrukture: 121.000 kuna.

Članak 4. Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz članka 3., u

ukupnom iznosu od 235.000 kuna osigurat će se iz sljedećeg izvora: 02 vlastiti prihodi, 04pomoć. II. 2. Građevinski objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

Page 238: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

238

Članak 5.

U 2013. godini planira se uređenje komunalne infrastrukture na području općine Cerna:

1. Održavanje javnih površina 300.000 kn 2. Održavanje građevinskih objekata 350.000 kn 3. Održavnje javne rasvjete 80.000 kn Ukupno: 730.000 kn

Članak 6.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 5., u ukupnom iznosu od 851.000,00 kuna osigurat će se iz sljedećih izvora: 06 prihod od prodaje materijalne imovine 04 potpore 03 prihodi po posebnim propisima.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7. Program stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine. KLASA: 400-02/12-01/9 URBROJ: 2212/04-02-13/02 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Kuterovac, dipl. ing.

Na temelju članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ RH, broj 47/90., 29/93. i 38/09), članka 29. Statuta općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) na 3. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijet su

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U

KULTURI ZA 2013. GODINU

Članak 1. Ovaj Program obuhvaća promicanje kulture i unapređivanje kulturnog života općine.

Članak 2. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz općinskog proračuna jesu manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života od interesa za općinu.

Članak 3. U 2013. godini utvrđuju se ukupna sredstva za financiranje kulturnih manifestacija na području općine Cerna u iznosu od 315.000 kuna i raspodjeljuje se na sljedeći način:

NAZIV IZNOS

KUD Tomislav Cerna 15.000 Škola tambure 12.000 KUD Slavko Janković 12.000 Žetvene svečanosti 130.000 Hrvatski radio Županja 1.000 Općinska web stranica 5.000 Sredstva za rad ostalih udruga 140.000

Članak 4. Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa, osigurana su u Proračunu Općine Cerna za 2013. godinu.

Članak 5. Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.

KLASA: 400-02/12-01/10 URBROJ: 2212/04-02-13/2 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Kuterovac, dipl. ing.

Page 239: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

239

Na temelju članka 39. Zakona o športu („Narodne novine“ RH, broj 111/97), članka 29. Statuta općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) na 3. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19. prosinca 2012. godine, donijete su

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

ZA 2013. GODINU

Članak 1. Ovim Programom utvrđuju se poslovi, aktivnosti i djelatnosti u športu koje Općina Cerna određuje da su od značaja za općinu, a posebice:

- poticanje i promicanje svekolikog športa na području općine.

Članak 2.

Ovaj Program obuhvaća potrebe u športu, odnosno skrb o športskim klubovima koji djeluju na području općine.

Članak 3. Sredstva osigurana u proračunu općine Cerna namjenski će se koristiti za financiranje športskih klubova. Sredstva u iznosu od 339.000 kuna se raspodjeljuju prema predviđenim proračunskim korisnicima:

N A Z I V I Z N O S

NK Tomislav Cerna 150.000 NK Budućnost Šiškovci 80.000 LU Jelen Cerna 7.000 LU Zec Šiškovci 5.000 ŠRU Šaran Cerna-Šiškovci 7.000 RK Cerna 50.000 Škola nogometa 40.000

Članak 4. Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.

KLASA: 400-02/12-01/11 URBROJ: 2212/04-02-13/2 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Kuterovac, dipl. ing.

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ RH, broj 57/11) članka 29. Statuta općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) na 3. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijete su

IZMJENE P R O G R A M A

SOCIJALNE SKRBI ZA 2013.G.

Članak 1.

Programom socijalne skrbi utvrđuju se oblik, opseg i način ostvarivanja socijalne skrbi na području općine Cerna.

Članak 2. Za ostvarenje prava socijalne skrbi po ovom Programu sredstva osigurava Općina Cerna u proračunu u iznosu od 157.000,00 kuna. Sredstva socijalne skrbi iz stavka 1. raspoređuju se:

N A Z I V IZNOS

Pomoć obiteljima 90.000 Pomoć za opremanje novorođenčeta 60.000 Crveni križ 7.000

Članak 3.

Program obuhvaća sljedeće oblike socijalne skrbi:

- jednokratna pomoć za podmirenje osnovnih životnih troškova

- jednokratna pomoć za nadvladavanje posebnih okolnosti ( smrt člana obitelji,

bolest, starost, invalidnost, elementarne nepogode, i sl.),

- pomoć za plaćanje odvoza smeća , dimnjačarskih usluga i komunalne naknade

-pomoć za opremanje novorođenčeta - pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Page 240: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

240

Članak 4. Pravo socijalne skrbi po ovom Programu pripada samcu i obitelji kada iz opravdanih razloga ne ostvaruje prihode potrebne za najnižu osnovnu egzistenciju, svojim radom, imovinom ili uz pomoć osoba koje su im dužne dati uzdržavanje.

Članak 5. Jednokratna pomoć podrazumijeva pomoć za nadvladavanje posebnih okolnosti kao što su pomoći za podmirenje osnovnih životnih troškova, podmirenje posebnih troškova smrt člana obitelji, bolest, starost, invalidnost, elementarna nepogoda, pomoći za plaćanje komunalnih usluga, te pomoći za podmirenje troškova stanovanja.

Članak 6. Sredstva za prijevoz učenika jednaka su za sve učenike, a isplaćuju se prijevozniku po ispostavljenom računu.

Članak 7. Novčane pomoći i potpore temeljem ove Odluke isplaćivat će se u skladu s prilivom sredstava u općinski proračun.

Članak 8. Postupak ostvarenja prava na socijalnu skrb provodi, te donosi rješenje Općinski načelnik.

Članak 9. Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine. KLASA: 400-02/12-01/12 URBROJ: 2212/04-02-13/2 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Kuterovac, dipl. ing.

Na temelju članka 20. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95), te članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 70/97) članka 29. Statuta općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/09) na 3. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19.12. 2013. godine, donijete su

IZMJENE P R O G R A M A

mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u

2013. godine

Članak 1. Ovom odlukom utvrđuju se mjerila i način rasporeda sredstava komunalne naknade u 2013. godini. Sredstva prikupljena od komunalne naknade u 2013. godini utrošit će se za: 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA Javne zelene površine potrebno je redovito čistiti, a naročito pješačke zone, otvorene odvodne kanale, igrališta, javne prometne površine. 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Popravak i bojanje oštećenih klupa u parku, redovito čišćenje zelenih površina - područje obrezivanja stabala, redovno košenje trave uz rubove cesta, košenje parkova u ulici Šet. dr. F. Tuđmana, B. Radića, Dobra voda, park Novo naselje Šiškovci, te uređeni međuprostor između

Cerne i Šiškovaca "Dola"i pojas obale oko mostova, nabava i sadnja jednogodišnjeg cvijeća, nabava sadnica ukrasnog bilja. 3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Asfaltirane nerazvrstane ceste potrebno je održavati, sanirati oštećenja na asfaltnom kolniku, bankinama i prometnoj signalizaciji te sustavima za odvodnju slivnicima, otvorenim uličnim kanalima. Prilaze na mjestima gdje se poljski putovi spajaju sa nerazvrstanim cestama koje su presvučene asfaltom, nasuti kamenom u dužini cca 50-100 m a radi sprječavanja iznošenja blata na asfaltiranu cestu. U zimskom periodu potrebno je redovito uklanjanje snijega i održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta. Poslove obavljati prema potrebi. 4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Javnu rasvjetu na području općine Cerna uključivati i isključivati prema ranijoj odluci Općinskog vijeća, poduzimati potrebne radnje za izradu projekta za daljnje smanjenje troškova za energiju. Poslove obavljati prema potrebi.

Članak 2.

Prikupljena sredstva u tijeku godine, utrošit će se za održavanje komunalne infrastrukture navedene u čl.1., a prema planiranom opsegu radova na održavanju za ovu godinu i financijskim mogućnostima.

Članak 3. Program stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.

Page 241: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

241

KLASA: 400-02/12-01/14 URBROJ: 2212/04-02-13/2 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Josip Kuterovac, dipl.ing.

Na temelju članka 20. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" RH, broj 36/95, 82/04, 178/04,38/09), te članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" RH, broj 70/97) članka 29. Statuta općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) na 3. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19.12. 2013. godine, donijete su

IZMJENE ODLUKE

o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2013. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se mjerila i način rasporeda sredstava komunalne naknade u 2013. godini prikupljena u Općini Cerna, a iz kojih će se financirati komunalne djelatnosti: - Održavanje čistoće javnih površina - Održavanje javnih površina - Održavanje nerazvrstanih cesta - Javna rasvjeta

Članak 2. Sredstva prihodovana u 2012. godini u Općini Cerna od komunalne naknade raspoređuju se za komunalne djelatnosti: I. Održavanje čistoće javnih površina 20 % II. Održavanje javnih površina 15 % III. Održavanje nerazvrstanih cesta 15 % V Javna rasvjeta 50 %

Članak 3.

Ubrana sredstva u tijeku godine rasporedit će se prema utvrđenim postocima iz čl. 2. Odluke.

Članak 4.

Raspoređena sredstva iz članka 2. ove Odluke utrošit će se za održavanje komunalne infrastrukture i opseg radova održavanje uređenog građevinskog zemljišta sukladno Programu mjera za održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Članak 5. Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.

KLASA: 400-02/12-01/14 URBROJ: 2212/04-02-13/2 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Kuterovac, dipl. ing.

Na temelju članka 38. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" RH, broj 69/01), članka 2., 3. i 4. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ("Narodne novine" RH, broj 67/96 članka 29. Statuta općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09) na 3. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19.12.2013. godine, donijete su

IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2013.g.

Članak 1.

Sredstva ostvarena od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, u ukupnom iznosu 110.000 kuna koristit će se kao sredstva za financiranje programa uređenja zemljišta i ruralne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva iz čl. 1. ovog Programa koristiti će se za: - program katastarsko geodetske izmjere

zemljišta - sređivanje zemljišnih knjiga - za podmirenje dijela stvarnih troškova

vezano uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu

- program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i poboljšavanja komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže

- program očuvanja biološke raznovrsnosti ekoloških sustava

- za ostale potrebe u poljoprivredi nasipavanje i ravnanje puteva izvan građevnog područja, koje vode do poljoprivrednog zemljišta

- unapređenje seoskog i lovnog turizma i razvoj lovstva.

Članak 3.

Odluku o financiranju sukladno članku 2. ove odluke donosi Općinski načelnik.

Članak 4. Neutrošena sredstva od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta naplaćena u 2013. godini iskoristit će se za investicijska održavanja.

Page 242: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

242

Članak 5. Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine. KLASA:400-01/12-01/15 URBROJ: 2212/04-02-13/2 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Kuterovac, dipl. ing. Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” RH, broj 26/03. i 82/04,178/04, 38/09 i 79/09.) članka 29. Statuta općine Cerna (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09, 2/13) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/09, 2/13) na 3. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijeta je

O D L U K A

o financiranju političkih stranaka za 2014.

Članak1. Ovom Odlukom uređuju se način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Cerna za 2014. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike Općinskog vijeća.

Članak 2. Sredstva za financiranje osigurana su u Proračunu općine Cerna u iznosu od 13.000,00 kuna.

Članak 3. Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 4. Sredstva za financiranje političkih stranaka osigurana u Proračunu općine Cerna raspodjeljuju se kako slijedi:

Red. br. Naziv stranke broj vijećnika Iznos po jednom

vijećniku Ukupan iznos

1. HDZ 7 1.000 7.000 2. HNS 4 1.000 4.000 3. HSS 1 1.000 1.000 4. SDP 1 1.000 1.000

Članak 5.

Sredstva iz članka 1. doznačuju se na žiro-račun političke stranke.

Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu 01.01. 2014. godine a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 400-02/13-01/2 URBROJ: 2212/04-02-13/1 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Kuterovac, dipl. ing.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ RH, broj 143/12), članaka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine” RH, broj 33/01.,129/05., 60/1., 129/05., 109/07., 125/05. i 36/09.,150/11.,144/12 i 19/13.), članka 29. Statuta općine Cerna (“Službeni vjesnik” VSŽ, broj 13/09, 2/13) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” VSŽ, broj 13/09, 2/13), na 03. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19.prosinca 2013., donijet je

PLAN DAVANJA KONCESIJA

ZA 2014. GODINU

Članak 1. U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnih djelatnosti, utvrđuje se Plan davanja koncesija za 2014. godinu, kako slijedi: 1. Sakupljanje, odvoz, odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada.

Planirani broj koncesija: 1 koncesija Rok na koji se koncesija daje: 5 godina od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. Procijenjena godišnja naknada: 30.000 kuna bez PDV-a. Pravna osnova za davanje koncesija: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, Zakon o koncesijama (“Narodne novine” RH, broj 143/12). i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Cerna ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 4a/10.) 2. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

Page 243: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

243

- planirani broj koncesija: 1 koncesija - rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina - procijenjena godišnja naknada: 2.000,00 kuna, bez PDV-a. - pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11.), Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08.) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Cerna („Službeni vjesnik“ broj 4a/10.).

Članak 2. Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije , a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. KLASA: 363-01/13-01/17 URBROJ: 2212/04-01-13/01 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Kuterovac, dipl. ing. Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavnaju („Narodne novine“ RH, broj . 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 29. Statuta općine Cerna (“Službeni vjesnik” VSŽ, broj 13/09, 2/13) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” VSŽ, broj 13/09,2/13), na 3. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19. 12. 2013., donijet je

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA 2013. GODINU I DONOŠENJU SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU

OPĆINE CERNA ZA 2014. GODINU

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cerna u 2013. godini koju je predložio Stožer zaštite i spašavanja Općine Cerna.

2. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cerna u 2014. godini

3. Analiza stanja sustava i zaštite i spašavanja na području Općine Cerna u 2013. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cerna u 2014. godini čine sastavni dio ovog Zaključka

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku“ Vukovarsko-srijemske županije

KLASA: 810-01/13-01/6 URBROJ: 2212/04-02-13/1 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Kuterovac, dipl. ing.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” RH, broj 33/01, 66/01 i 129/05), članka 29. Statuta općine Cerna (“Službeni vjesnik” VSŽ, broj 13/09, 2/13) i članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” VSŽ, broj 13/09, 2/13), na 3. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19. 12. 2013., donijeta je

O D L U K A

I. Prihvaća se: 1. Usklađena procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozoija za područje općine Cerna 2. Plan zaštite od požara

II. Mišljenje Vatrogasna zajednica Županije Vukovarsko-srijemske broj:34/13 od 11. 12. 2013. godine sastavni je dio ove Odluke. KLASA: 214-01/13-01/01 URBROJ: 2212/04-02-13/2 Cerna, 19. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Kuterovac, dipl. ing.

Page 244: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

244

OPĆINA GRADIŠTE AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 39 st. 1. Zakona o proračuna („Narodne novine“ RH, broj 87/08 i 136/12), te članka 30. Statuta općine Gradište („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09 i 3/13) i članka 34. Poslovnika općinskog vijeća („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09 i 2/11), Općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj dana 22.prosinca 2013. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GRADIŠTE ZA

2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1. Izmjene i dopune Proračuna općine Gradište za 2013. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

Page 245: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 245

I. OPĆI DIO A RAČUN PRIHODA I RASHODA

O P I S 1 2 3 4 5 2//1 3//2

BROJ Plan Povećanje Novi plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks

RAČUNA 2013. Smanjenje za 2013 za 2014.g. za 2015.g. 14//13 15//14

6 Prihodi poslovanja 7,266,000 -3,437,000 3,829,000 2,940,000 2,970,000 76.8 101.0

7 Prihodi od prodaje nefin. imovine 430,000 175,000 605,000 530,000 630,000 87.6 118.9

6+7 UKUPNO PRIHODI 7,696,000 -3,262,000 4,434,000 3,470,000 3,600,000 78.3 103.7

3 Rashodi poslovanja 3,446,000 -325,000 3,121,000 2,390,000 2,390,000 76.6 100.0

4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 4,887,000 318,000 5,205,000 1,080,000 1,210,000 20.7 112.0

3+4 UKUPNO RASHODI 8,333,000 -7,000 8,326,000 3,470,000 3,600,000 41.7 103.7

(6+7)-(3+4) VIŠAK(+)/ MANJAK (-) -637,000 -3,892,000 0 0 0.0 0.0

B RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od zaduživanja 3,500,000 -245,000 3,255,000 0 0

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3,500,000 -3,500,000 0 0 0 0.0 0.0

8-5 NETO FINANCIRANJE 0 3,255,000 3,255,000 0 0 0.0 0.0

9 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 637,000 637,000

C UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1. = (6+7+8) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 11,833,000 -3,507,000 8,326,000 3,470,000 3,600,000 41.7 103.7

Page 246: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 246

2. = (3+4+5) UKUPNI RASHODI I IZDACI 11,833,000 -3,507,000 8,326,000 3,470,000 3,600,000 41.7 103.7

3. = (1.-2.) RAZLIKA(1-2)višak+/manjak- 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Članak 2. Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2013.godinu kako slijedi:

NAZIV Plan Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks

Vrste izvora financiranja

Broj računa / šifarska oznaka

za 2013.g. smanjenje za 2013. za 2014.g. za 2015.g. 14//13 15//14

UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA 11,196,000 -3,507,000 7,689,000 3,470,000 3,600,000 45.1 103.7

6 Prihodi poslovanja 7,266,000 -3,437,000 3,829,000 2,940,000 2,970,000 76.8 101.0

61 Prihodi od poreza 1,265,000 225,000 1,490,000 1,300,000 1,330,000 87.2 102.3

01 611 Porezi i prirez na dohodak 1,120,000 225,000 1,345,000 - - - -

01 613 Porez na imovinu 95,000 5,000 100,000 - - - -

01 614 Porezi na robu i usluge 50,000 -5,000 45,000 - - - -

63 Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar op.pror. 5,050,000 -3,677,000 1,373,000 700,000 700,000 51.0 100.0

04 633 Potpore iz proračuna 4,800,000 -3,500,000 1,300,000 - - -

04 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 250,000 -177,000 73,000 - - - -

64 Prihod od imovine 201,000 -40,000 161,000 140,000 140,000 87.0 100.0

01 641 Prihodi od financijske imovine 1,000 1,000 - - - -

02 03 642 Prihodi od nefinancijske imovine 200,000 -40,000 160,000 - - - -

Page 247: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 247

65 Prihod od upravnih i admin.pristojbi,pristojbi po pos.pr. 750,000 55,000 805,000 800,000 800,000 99.4 100.0

03 651 Administrativne (upravne) pristojbe 150,000 -35,000 115,000 - - - -

03 652 Prihodi po posebnim propisima 200,000 150,000 350,000 - - - -

653 Komunalni doprinosi i naknade 400,000 -60,000 340,000

7 Prihodi od prodaje nefin. imovine 430,000 175,000 605,000 530,000 630,000 87.6 118.9

71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 400,000 170,000 570,000 500,000 600,000 87.7 120.0

06 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir. bogat. 400,000 170,000 570,000 - - - -

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imovine 30,000 5,000 35,000 30,000 30,000 85.7 100.0

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 30,000 5,000 35,000

722 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 3,500,000 -245,000 3,255,000 0

84 Primici od zaduživanja 3,500,000 -245,000 3,255,000 0

844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih fin. institucija izvan

jav.sek. 3,500,000 -245,000 3,255,000

NAZIV Plan Povećanje/ Novi plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks

Vrste izvora financiranja

Broj računa / šifarska oznaka

za 2013.g. smanjenje za 2013. za 2014.g. za 2015.g. 14//13 15//14

UKUPNO RASHODI/IZDACI 11,833,000 -3,507,000 8,326,000 3,470,000 3,600,000 41.7 103.7

3 Rashodi poslovanja 3,446,000 -325,000 3,121,000 2,390,000 2,390,000 76.6 100.0

Page 248: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 248

31 Rashodi za zaposlene 849,000 -220,000 629,000 820,000 820,000 130.4 100.0

311 Plaće 709,000 -179,000 530,000 - - - -

312 Ostali rashodi za zaposlene 20,000 -2,000 18,000 - - - -

313 Doprinosi na plaće 120,000 -39,000 81,000 - - - -

32 Materijalni rashodi 1,242,000 -129,000 1,113,000 700,000 700,000 62.9 100.0

321 Naknada troškova zaposlenima 73,000 -15,000 58,000 - - - -

322 Rashodi za materijal i energiju 409,000 45,000 454,000 - - - -

323 Rashodi za usluge 650,000 -290,000 360,000 - - - -

324 Naknade troškova osobama izvan radnog vremena 31,000 31,000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110,000 100,000 210,000 - - - -

34 Financijski rashodi 150,000 -47,000 103,000 5,000 5,000 4.9 100.0

342 Kamate za primljene zajmove 51,000 51,000

343 Ostali financijski rashodi 150,000 -98,000 52,000 - - - -

36 Pomoći dana u inozemstvo i unutar opće države 40,000 1,000 41,000 35,000 35,000

363 Pomoći unutar opće države 40,000 1,000 41,000

37 Naknada građanima i kućanstvima 280,000 5,000 285,000 290,000 290,000 101.8 100.0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 280,000 5,000 285,000 - - - -

38 Donacije i ostali rashodi 885,000 65,000 950,000 540,000 540,000 56.8 100.0

381 Tekuće donacije - ipa 885,000 65,000 950,000 - - - -

Page 249: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 249

385 Proračunska pričuva 0 0 - - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4,887,000 318,000 5,205,000 1,080,000 1,210,000 20.7 123.0

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine 90,000 -33,000 57,000 90,000 90,000 0.0 -

411 Materijalna imovina prirodna bogatstva 15,000 -3,000 12,000 - - - -

412 Nematerijalna imovina 75,000 -30,000 45,000

42 Rashodi za proizvodnju dugotrajne imovine 4,797,000 351,000 5,148,000 990,000 1,120,000 19.2 123.0

421 Građevinski objekti 4,583,000 439,000 5,022,000 - -

422 Postrojenja i oprema 214,000 -88,000 126,000 - - - -

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3,500,000 -3,500,000 0 0 0

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 3,500,000 -3,500,000 0 0

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 3,500,000 -3,500,000 0

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 8.326.000 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, prema propisanim klasifikacijama.

Page 250: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 250

II. POSEBAN DIO

Vrste izvora financiranja

Broj računa / šifarska

oznaka

NAZIV

Plan

za 2013.g.

Povećanje/

smanjenje

Novi plan

za 2013.

Projekcija

za 2014.g.

Projekcija

za 2015.g.

Indeks

Plan 10/ Rebalans 10

Indeks

11/10

Indeks

12/11

001 RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE 93,000 94,000 187,000 93,000 93,000 4.1 100.0 100.0

001 01

GLAVA 001 01: Općinsko vijeće 93,000 94,000 187,000 93,000 93,000 4.1 100.0 100.0

P1001 PROGRAM 01: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

93,000 94,000 187,000 93,000 93,000 4.1 100.0 100.0

01 A1001

01 AKTIVNOST : Sredstva za rad Općinskog vijeća 70,000 70,000 140,000 70,000 70,000 0.0 - -

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 70,000 70,000 140,000 70,000 70,000 0.0 - -

01 3 Rashodi poslovanja 70,000 70,000 140,000 70,000 70,000 0.0 - -

01 32 Materijalni rashodi 70,000 70,000 140,000 70,000 70,000 0.0 - -

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70,000 70,000 140,000 - - 0.0 - -

01 A1001 02

AKTIVNOST : Potpora radu političkih stranaka 23,000 24,000 47,000 23,000 23,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 23,000 24,000 47,000 23,000 23,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 23,000 24,000 47,000 23,000 23,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 23,000 24,000 47,000 23,000 23,000 100.0 100.0 100.0

Page 251: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 251

01 381 Tekuće donacije 23,000 24,000 47,000 - - 100.0 - -

002 RAZDJEL 002: OPĆINSKA UPRAVA - Izvršna tijela

Općine 5,466,00

0 -

3,801,000 1,665,00

0 706,000 706,00

0 140.6 77.6 106.2

002 01

GLAVA 002 01: Ured načelnika 195,000 29,000 224,000 187,000 187,000

566.2 89.9 100.3

P1002 PROGRAM 02: PRIPREMA, DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

195,000 29,000 224,000 187,000 187,000

103.3 110.2 101.4

01 A1002

01 AKTIVNOST : Rad ureda načelnika(načelnik , zamjenik)

195,000 29,000 224,000 177,000 177,000

706.0 89.5 100.3

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 195,000 29,000 224,000 177,000 177,00

0 706.0 89.5 100.3

01

3 Rashodi poslovanja 195,000 29,000 224,000 177,000 177,00

0 706.0 89.5 100.3

01

31 Rashodi za zaposlene 145,000 -3,000 142,000 145,000 145,00

0 - 89.3 100.0

01 311 Plaće 120,000 0 120,000 - - - - -

01 312 Ostali rashodi za zaposlene 4,000 0 4,000 - - - - -

01 313 Doprinosi na plaće 21,000 -3,000 18,000 - - - - -

01 32 Materijalni rashodi 50,000 32,000 82,000 32,000 32,000 166.0 90.4 101.3

01 321 Naknade troškova zaposlenima 30,000 -4,000 26,000 - - - - -

322 Rashodi za materijal i energiju 5,000 5,000 10,000

323 Rashodi za usluge 5,000 0 5,000

324 Naknade troškova osobama izvan radnog vremena 31,000 31,000

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10,000 10,000 - - 120.0 - -

Page 252: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 252

01 A1002

02 AKTIVNOST : Tekuća zaliha proračuna 0 0 0 10,000 10,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 0 0 0 10,000 10,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 0 0 0 10,000 10,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 0 0 0 10,000 10,000 100.0 100.0 100.0

01 385 Proračunska pričuva 0 0 0 - - 100.0 - -

002 02

GLAVA 002 02: Jedinstveni upravni odjel 5,271,000

-3,830,000

1,441,000

519,000 519,000

134.9 76.9 106.5

01 03 A1002

03 AKTIVNOST : Administrativno, tehničko i stručno osoblje 717,000 6,000 723,000 499,000 499,00

0 112.6 91.0 102.1

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 717,000 6,000 723,000 499,000 499,00

0 112.6 91.0 102.1

01 3

Rashodi poslovanja 717,000 6,000 723,000 499,000 499,00

0 112.6 91.0 102.1

01 31

Rashodi za zaposlene 392,000 -19,000 373,000 362,000 362,00

0 112.9 88.6 100.0

01 311 Plaće 322,000 -11,000 311,000 - - 111.1 - -

01 312 Ostali rashodi za zaposlene 16,000 -2,000 14,000 - - 100.0 - -

01 313 Doprinos na plaće 54,000 -6,000 48,000 - - 127.1 - -

01 32

Materijalni rashodi 175,000 72,000 247,000 132,000 132,00

0 112.6 92.5 103.5

01 321 Naknada troškova zaposlenima 35,000 -3,000 32,000 - - 66.7 - -

01 322 Rashodi za materijal i energiju 80,000 5,000 85,000 - - 104.4 - -

01 323 Rashodi za usluge 30,000 54,000 84,000 - - 122.4 - -

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30,000 16,000 46,000 - - 100.0 - -

Page 253: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 253

01 34 Financijski rashodi 150,000 -47,000 103,000 5,000 5,000 100.0 107.1 100.0

342 Kamate za primljene zajmove 51,000 51,000

01 343 Ostali financijski rashodi 150,000 -98,000 52,000 - - 100.0 - -

06 K1002

01 KAPITALNI PROJEKT: Nabava dugotrajne imovine za potrebe Općine

20,000 -12,000 8,000 20,000 20,000 78.9 55.6 100.0

06 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 20,000 -12,000 8,000 20,000 20,000 78.9 55.6 100.0

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20,000 -12,000 8,000 20,000 20,000 78.9 55.6 100.0

06 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20,000 -12,000 8,000 20,000 20,000 78.9 55.6 100.0

06 422 Postrojenja i oprema 20,000 -12,000 8,000 - - 78.9 - -

K1002 02 KAPITALNI PROJEKT: IPA- Prekogranična suradnja

1,034,000

-324,000 710,000

Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 1,034,00

0 -324,000 710,000

3 Rashodi poslovanja 890,000 -283,000 607,000

32 Materijalni rashodi 537,000 -311,000 226,000

321 Naknada troškova zaposlenima 8,000 -8,000 0

322 Rashodi za materijal i energiju 29,000 18,000 47,000

323 Rashodi za usluge 500,000 -335,000 165,000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14,000 14,000

38 Donacije i ostali rashodi 353,000 28,000 381,000

381 Tekuće donacije 353,000 28,000 381,000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 144,000 -41,000 103,000

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 144,000 -41,000 103,000

422 Postrojenja i oprema 144,000 -41,000 103,000

01 A1002 AKTIVNOST : Otplata javnog duga - 3,500,00 - 0 3,500,00 0 11.1 900.0 100.0

Page 254: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 254

04 0 3,500,000 0

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 3,500,00

0 -

3,500,000 0 3,500,00

0 0 11.1 900.0 100.0

01 5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3,500,00

0 -

3,500,000 0 3,500,00

0 0 11.1 900.0 100.0

01 54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 3,500,00

0 -

3,500,000 0 3,500,00

0 0 11.1 900.0 100.0

01 544

Otplata glavnice prim. zajmova od banaka 3,500,00

0 -

3,500,000 0 - - 11.1 - -

P1003 PROGRAM 03 : ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

697,000 -262,000 435,000 464,000 464,000

112.4 97.4 106.2

03 A1003

01 AKTIVNOST : Održavanje javne rasvjete 160,000 2,000 162,000 130,000 130,00

0 84.4 129.6 108.6

03 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja

stanovanja i zajednice 160,000 2,000 162,000 130,000 130,00

0 84.4 129.6 108.6

03 3

Rashodi poslovanja 160,000 2,000 162,000 130,000 130,00

0 84.4 129.6 108.6

03 32

Materijalni rashodi 160,000 2,000 162,000 130,000 130,00

0 84.4 129.6 108.6

03 322 Rashodi za materijal i energiju 140,000 12,000 152,000 - - 80.0 - -

03 323 Rashodi za usluge 20,000 -10,000 10,000 - - 100.0 - -

03 A1003 02

AKTIVNOST : Održavanje javnih površina 382,000 -184,000 198,000 197,000 197,000

233.3 50.0 100.0

03 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja

stanovanja i zajednice - javni radovi 382,000 -184,000 198,000 197,000 197,00

0 233.3 50.0 100.0

3 Rashodi poslovanja 382,000 -184,000 198,000 197,000 197,00

Page 255: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 255

0

03 31

Rashodi za zaposlene 292,000 -198,000 94,000 138,000 138,00

0 233.3 50.0 100.0

311 Plaće 250,000 -168,000 82,000

312 Ostali rashodi za zaposlene 0 0

313 Doprinosi na plaće 42,000 -30,000 12,000

03 32 Materijalni rashodi 90,000 14,000 104,000 59,000 59,000 233.3 50.0 100.0

03 322 Rashodi za materijal i energiju 80,000 -6,000 74,000 - - 233.3 - -

323 Rashodi za usluge 10,000 20,000 30,000

06 K1003 01

KAPITALNI PROJEKT: Klupe, koševi za smeće, božićna rasvjeta - nabava

50,000 -35,000 15,000 100,000 100,000

100.0 100.0 100.0

06 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja

stanovanja i zajednice 50,000 -35,000 15,000 100,000 100,00

0 100.0 100.0 100.0

06 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50,000 -35,000 15,000 100,000 100,00

0 100.0 100.0 100.0

06 42

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50,000 -35,000 15,000 100,000 100,00

0 100.0 100.0 100.0

06 422 Postrojenja i oprema 50,000 -35,000 15,000 - - 100.0 - -

01

A1003 03

AKTIVNOST : Uređenje okoliša - pros.plan i projekt T.H.V.

75,000 -30,000 45,000 0 0 75.0 133.3 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 05 - Zaštita okoliša - prostorni

plan 75,000 -30,000 45,000 0 0 75.0 133.3 100.0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75,000 -30,000 45,000

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 75,000 -30,000 45,000

412 Nematerijalna imovina 75,000 -30,000 45,000

03 A1003 AKTIVNOST : Zaštita okoliša - smeće 2,000 -2,000 0 2,000 2,000 200.0 50.0 100.0

Page 256: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 256

04

03 Funkcijska klasifikacija : 05 - Zaštita okoliša 2,000 -2,000 0 2,000 2,000 200.0 50.0 100.0

03 3 Rashodi poslovanja 2,000 -2,000 0 2,000 2,000 200.0 50.0 100.0

03 32 Materijalni rashodi 2,000 -2,000 0 2,000 2,000 200.0 50.0 100.0

03 323 Rashodi za usluge 2,000 -2,000 0 - - 200.0 - -

01

A1003 05

AKTIVNOST : Zaštita okoliša - veterinarske usluge 28,000 -13,000 15,000 35,000 35,000 100.0 166.7 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 05 - Zaštita okoliša-

dezinsekcija,derat. 28,000 -13,000 15,000 35,000 35,000 100.0 166.7 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 28,000 -13,000 15,000 35,000 35,000 100.0 166.7 100.0

01 32 Materijalni rashodi 28,000 -13,000 15,000 35,000 35,000 100.0 166.7 100.0

01 323 Rashodi za usluge 28,000 -13,000 15,000 - - 100.0 - -

P1004 PROGRAM 04: RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

175,000 7,000 182,000 115,000 115,000

82.7 121.0 100.0

03 AKTIVNOST :Uređnje polj. puteva i održ. melioracijske

odvod. 175,000 7,000 182,000 115,000 115,00

0 82.7 121.0 100.0

03 Funkcijska klasifikacija : 04 - Ekonomski poslovi 175,000 7,000 182,000 115,000 115,00

0 82.7 121.0 100.0

03 3

Rashodi poslovanja 160,000 10,000 170,000 115,000 115,00

0 82.7 121.0 100.0

03 32 Materijalni rashodi 120,000 9,000 129,000 75,000 75,000 82.7 121.0 100.0

322 Rashodi za materijal 75,000 11,000 86,000

03 323 Rashodi za usluge 45,000 -2,000 43,000 - - 82.7 - -

36 Pomoći dana u inozemstvo i unutar opće države 40,000 1,000 41,000 40,000 40,000

363 Pomoći unutar opće države 40,000 1,000 41,000

Page 257: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 257

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15,000 -3,000 12,000

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine 15,000 -3,000 12,000

411 Materijalna imovina prirodna bogatstva (kupovina zemljišta) 15,000 -3,000 12,000

P1005 PROGRAM 05: IZGRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

4,538,000

449,000 4,987,000

660,000 690,000

343.0 5.5 100.0

07 K1005

01 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja pješakih staza 150,000 -64,000 86,000 200,000 200,00

0 500.0 0.0 -

07 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja

stanovanja i zajednice 150,000 -64,000 86,000 200,000 200,00

0 500.0 0.0 -

07 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150,000 -64,000 86,000 200,000 200,00

0 500.0 0.0 -

07 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150,000 -64,000 86,000 200,000 200,00

0 0.0 - -

07 421 Građevinski objekti 150,000 -64,000 86,000 - - 0.0 - -

07 K1005

02 KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija i uređenje prometnica

85,000 -63,000 22,000 300,000 330,000

- 0.0 -

07 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja

stanovanja i zajednice 85,000 -63,000 22,000 300,000 330,00

0 - 0.0 -

07 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85,000 -63,000 22,000 300,000 330,00

0 - 0.0 -

07 42

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85,000 -63,000 22,000 300,000 330,00

0 - 0.0 -

07 421 Građevinski objekti 85,000 -63,000 22,000 - - - - -

07 03 06

K1005 03

KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja vod. mreže 40,000 56,000 96,000 40,000 40,000 - 0.0 -

07 03 06

Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

40,000 56,000 96,000 40,000 40,000 - 0.0 -

07 03 0 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40,000 56,000 96,000 40,000 40,000 - 0.0 -

Page 258: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 258

6

07 03 06

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

40,000 56,000 96,000 40,000 40,000 - 0.0 -

07 03 06

421 Građevinski objekti

40,000 56,000 96,000 - - - - -

06 K1005

04 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja kanalizacije 4,243,00

0 528,000 4,771,00

0 100,000 100,00

0 - 0.0 -

06 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja

stanovanja i zajednice 4,243,00

0 528,000 4,771,00

0 100,000 100,00

0 - 0.0 -

06 4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4,243,00

0 528,000 4,771,00

0 100,000 100,00

0 - 0.0 -

06 42

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4,243,00

0 528,000 4,771,00

0 100,000 100,00

0 - 0.0 -

06 421

Građevinski objekti 4,243,00

0 528,000 4,771,00

0 - - - - -

03 K1005

05 KAPITALNI PROJEKT: Javna rasvjeta 20,000 -8,000 12,000 20,000 20,000 0.0 - -

03 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja

stanovanja i zajednice 20,000 -8,000 12,000 20,000 20,000 0.0 - -

03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20,000 -8,000 12,000 20,000 20,000 0.0 - -

03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine 20,000 -8,000 12,000 20,000 20,000 0.0 - -

03 421 Građevinski objekti 20,000 -8,000 12,000 - - 0.0 - -

P1006 PROGRAM 06: JAVNIH POTREBA U KULTURI 121,000 36,000 157,000 83,000 93,000 100.0 381.3 121.1

01 A1006 01

AKTIVNOST : KUD Seljačka sloga 10,000 20,000 30,000 20,000 20,000 100.0 94.4 105.9

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija 10,000 20,000 30,000 20,000 20,000 100.0 94.4 105.9

01 3 Rashodi poslovanja 10,000 20,000 30,000 20,000 20,000 100.0 94.4 105.9

Page 259: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 259

01 38 Donacije i ostali rashodi 10,000 20,000 30,000 20,000 20,000 100.0 94.4 105.9

01 381 Tekuće donacije 10,000 20,000 30,000 - - 100.0 - -

01 A1006 02

AKTIVNOST : Sredstava za rad ostalih udruga 101,000 26,000 127,000 63,000 73,000 100.0 100.8 102.5

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura, religija

i IPA 101,000 26,000 127,000 63,000 73,000 100.0 100.8 102.5

01 3 Rashodi poslovanja 101,000 26,000 127,000 63,000 73,000 100.0 100.8 102.5

01 38 Donacije i ostali rashodi 101,000 26,000 127,000 63,000 73,000 100.0 100.8 102.5

01 381 Tekuće donacije 101,000 26,000 127,000 - - 100.0 - -

03 K1005

01 KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija zgrade KUD-a 10,000 -10,000 0 0 0 - - 75.0

03 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja

stanovanja i zajednice 10,000 -10,000 0 0 0 - - 75.0

03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10,000 -10,000 0 0 0 - - 75.0

03 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10,000 -10,000 0 0 0 - - 75.0

03 421 Građevinski objekti 10,000 -10,000 0 - - - - -

0

P1007 PROGRAM 07: JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 370,000 -45,000 325,000 313,000 313,000

67.5 101.6 103.2

02 A1007 01

AKTIVNOST : NK Slavonac - Gradište 200,000 0 200,000 150,000 150,000

100.0 100.0 106.7

02 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija 200,000 0 200,000 150,000 150,00

0 100.0 100.0 106.7

02 3

Rashodi poslovanja 200,000 0 200,000 150,000 150,00

0 100.0 100.0 106.7

02 38

Donacije i ostali rashodi 200,000 0 200,000 150,000 150,00

0 100.0 100.0 106.7

Page 260: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 260

02 381 Tekuće donacije 200,000 0 200,000 - - 100.0 - -

01 A1007 02

AKTIVNOST : LU Fazan Gradište 70,000 -40,000 30,000 70,000 70,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija 70,000 -40,000 30,000 70,000 70,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 70,000 -40,000 30,000 70,000 70,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 70,000 -40,000 30,000 70,000 70,000 100.0 100.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 70,000 -40,000 30,000 - - 100.0 - -

01 A1007 03

AKTIVNOST : Teakwondo klub Sokol Gradište 20,000 0 20,000 18,000 18,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija 20,000 0 20,000 18,000 18,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 20,000 0 20,000 18,000 18,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 20,000 0 20,000 18,000 18,000 100.0 100.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 20,000 0 20,000 - - 100.0 - -

01 A1007 04

AKTIVNOST : ŠRD Linjak Gradište 20,000 0 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija 20,000 0 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 20,000 0 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 20,000 0 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 20,000 0 20,000 - - 100.0 - -

01 A1007 05

AKTIVNOST : Košarkaški klub Gradište 20,000 -5,000 15,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija 20,000 -5,000 15,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 20,000 -5,000 15,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 20,000 -5,000 15,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 20,000 -5,000 15,000 - - 100.0 - -

Page 261: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 261

01 A1007 06

AKTIVNOST : Pikado klub Masters Gradište 5,000 0 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija 5,000 0 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 5,000 0 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 5,000 0 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 5,000 0 5,000 - - 100.0 - -

06 K1005

07 KAPITALNI PROJEKT: Tribine -krov 35,000 0 35,000 30,000 30,000 0.0 - -

06 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija 35,000 0 35,000 30,000 30,000 0.0 - -

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35,000 0 35,000 30,000 30,000 0.0 - -

06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine 35,000 0 35,000 30,000 30,000 0.0 - -

06 421 Građevinski objekti 35,000 0 35,000 - - 0.0 - -

P1009 PROGRAM 09: JAVNIH POTREBA SOCIJALNE SKRBI

158,000 12,000 170,000 168,000 168,000

100.0 106.6 100.0

01 A1009 01

AKTIVNOST : Pomoć obiteljima socijalni program 120,000 17,000 137,000 120,000 120,000

100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 10 - Socijalna zaštita 120,000 17,000 137,000 120,000 120,00

0 100.0 100.0 100.0

01 3

Rashodi poslovanja 120,000 17,000 137,000 120,000 120,00

0 100.0 100.0 100.0

01 37

Naknada građanima i kućanstvima 120,000 17,000 137,000 120,000 120,00

0 100.0 100.0 100.0

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120,000 17,000 137,000 - - 100.0 - -

01 A1009 02

AKTIVNOST : Pomoć za opremanje novorođenčeta 30,000 -7,000 23,000 40,000 40,000 100.0 116.7 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 10 - Socijalna zaštita 30,000 -7,000 23,000 40,000 40,000 100.0 116.7 100.0

Page 262: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 262

01 3 Rashodi poslovanja 30,000 -7,000 23,000 40,000 40,000 100.0 116.7 100.0

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 30,000 -7,000 23,000 40,000 40,000 100.0 116.7 100.0

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30,000 -7,000 23,000 - - 100.0 - -

01 A1009 03

AKTIVNOST : Humanitarna skrb i drugi interesi građana - Crveni križ

8,000 2,000 10,000 8,000 8,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 10 - Socijalna zaštita 8,000 2,000 10,000 8,000 8,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 8,000 2,000 10,000 8,000 8,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 8,000 2,000 10,000 8,000 8,000 100.0 100.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 8,000 2,000 10,000 - - 100.0 - -

P1010 PROGRAM 10: ZAŠTITE OD POŽARA 60,000 8,000 68,000 60,000 60,000 100.0 104.1 104.0

01 A1010 01

AKTIVNOST : Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice 50,000 10,000 60,000 50,000 50,000 100.0 100.0 104.3

01 Funkcijska klasifikacija : 03 - Javni red i sigurnost 50,000 10,000 60,000 50,000 50,000 100.0 100.0 104.3

01 3 Rashodi poslovanja 50,000 10,000 60,000 50,000 50,000 100.0 100.0 104.3

01 38 Donacije i ostali rashodi 50,000 10,000 60,000 50,000 50,000 100.0 100.0 104.3

01 381 Tekuće donacije 50,000 10,000 60,000 - - 100.0 - -

01 A1010 02

AKTIVNOST : Civilna zaštita-zaštita i spašavanje-planovi zaštite

10,000 -2,000 8,000 10,000 10,000 100.0 200.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 03 - Javni red i sigurnost 10,000 -2,000 8,000 10,000 10,000 100.0 200.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 10,000 -2,000 8,000 10,000 10,000 100.0 200.0 100.0

01 32 Materijalni rashodi 10,000 -2,000 8,000 10,000 10,000 100.0 200.0 100.0

01 323 Rashodi za usluge 10,000 -2,000 8,000 - - 100.0 - -

P1011 PROGRAM 11: JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

155,000 -5,000 150,000 293,000 293,000

122.5 83.1 100.0

Page 263: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 263

04 A1011 01

AKTIVNOST : Financiranje prehrane i osiguranja djeci O.Š.

30,000 -10,000 20,000 28,000 28,000 100.0 100.0 100.0

04 Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje 30,000 -10,000 20,000 28,000 28,000 100.0 100.0 100.0

04 3 Rashodi poslovanja 30,000 -10,000 20,000 28,000 28,000 100.0 100.0 100.0

04 37 Naknada građanima i kućanstvima 30,000 -10,000 20,000 28,000 28,000 100.0 100.0 100.0

04 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30,000 -10,000 20,000 - - 100.0 - -

04 A1011 02

AKTIVNOST : Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih škola

100,000 5,000 105,000 240,000 240,000

135.7 73.7 100.0

04 Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje 100,000 5,000 105,000 240,000 240,00

0 135.7 73.7 100.0

04 3

Rashodi poslovanja 100,000 5,000 105,000 240,000 240,00

0 135.7 73.7 100.0

04 37

Naknada građanima i kućanstvima 100,000 5,000 105,000 240,000 240,00

0 135.7 73.7 100.0

04 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100,000 5,000 105,000 - - 135.7 - -

04 01

A1011 03

AKTIVNOST : Sufinanciranje kazališnih predstava u O.Š.

5,000 0 5,000 5,000 5,000 100.0 107.7 100.0

04 01 Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje 5,000 0 5,000 5,000 5,000 100.0 107.7 100.0

04 01 3 Rashodi poslovanja 5,000 0 5,000 5,000 5,000 100.0 107.7 100.0

04 01 38 Ostali rashodi 5,000 0 5,000 5,000 5,000 100.0 107.7 100.0

04 01 381 Tekuće donacije 5,000 0 5,000 - - 100.0 - -

04 01

A1011 03

AKTIVNOST : Financiranje djelatnika male škole 20,000 0 20,000 20,000 20,000 100.0 107.7 100.0

04 01 Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje 20,000 0 20,000 20,000 20,000 100.0 107.7 100.0

04 01 31 Rashodi za zaposlene 20,000 0 20,000 20,000 20,000 100.0 107.7 100.0

04 01 311 Plaće 17,000 0 17,000 0 0 100.0 107.7 100.0

Page 264: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 264

04 01 312 Ostali rashodi za zaposlene 0 0 0 - - 100.0 - -

313 Doprinosi na plaće 3,000 0 3,000

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4. Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu 8 dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 400-08/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-1 GradištE, 22.prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac

Page 265: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

265

Temeljem članka 39 st. 1. Zakona o proračuna („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj 87/08 i 136/12), te članka 30. Statuta općine Gradište („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09 i 3/13) i članka 34. Poslovnika općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09 i 2/11) Općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj dana 22.prosinca 2013. godine, donosi

PRORAČUN OPĆINE GRADIŠTE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

GODINU

Članak 1. Proračun općine Gradište za 2014. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

Page 266: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 266

I. OPĆI DIO

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

O P I S 1 2 3 2//1 3//2

BROJ Plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks

RAČUNA 2014. za 2015.g. za 2016.g. 15//14 16//15

6 Prihodi poslovanja 14,426,000 2,940,000 2,970,000 20.4 101.0

7 Prihodi od prodaje nefin. imovine 1,030,000 530,000 630,000 51.5 118.9

6+7 UKUPNO PRIHODI 15,456,000 3,470,000 3,600,000 22.5 103.7

3 Rashodi poslovanja 2,936,000 2,390,000 2,390,000 81.4 100.0

4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 9,265,000 1,080,000 1,210,000 11.7 112.0

3+4 UKUPNO RASHODI 12,201,000 3,470,000 3,600,000 28.4 103.7

(6+7)-(3+4) VIŠAK(+)/ MANJAK (-) 3,255,000 0 0 0.0 0.0

B RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od zaduživanja 0 0 0

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3,255,000 0 0 0.0 0.0

8-5 NETO FINANCIRANJE -3,255,000 0 0 0.0 0.0

9 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

C UKUPNO PRORAČUN OPĆINE

1. = (6+7+8) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 15,456,000 3,470,000 3,600,000 22.5 103.7

Page 267: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 267

2. = (3+4+5) UKUPNI RASHODI I IZDACI 15,456,000 3,470,000 3,600,000 22.5 103.7

3. = (1.-2.) RAZLIKA(1-2)višak+/manjak- 0 0 0 0.0 0.0

Članak 2. Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2014.godinu kako slijedi:

NAZIV Plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks Vrste izvora financiranja

Broj računa / šifarska oznaka

za 2014.g. za 2015.g. za 2016.g. 15//14 16//15

UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA 15,456,000 3,470,000 3,600,000 22.5 103.7

6 Prihodi poslovanja 14,426,000 2,940,000 2,970,000 20.4 101.0

61 Prihodi od poreza 1,345,000 1,300,000 1,330,000 96.7 102.3

01 611 Porezi i prirez na dohodak 1,200,000 - - - -

01 613 Porez na imovinu 95,000 - - - -

01 614 Porezi na robu i usluge 50,000 - - - -

63 Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar op.pror. 12,150,000 700,000 700,000 5.8 100.0

04 633 Potpore iz proračuna - IPARD, IPA, županija ... 12,000,000 - - - -

04 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 150,000 - - - -

64 Prihod od imovine 201,000 140,000 140,000 69.7 100.0

01 641 Prihodi od financijske imovine 1,000 - - - -

02 03 642 Prihodi od nefinancijske imovine 200,000 - - - -

65 Prihod od upravnih i admin.pristojbi,pristojbi po pos.pr. 730,000 800,000 800,000 109.6 100.0

03 651 Administrativne (upravne) pristojbe 130,000 - - - -

03 652 Prihodi po posebnim propisima 250,000 - - - -

653 Komunalni doprinosi i naknade 350,000

Page 268: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 268

7 Prihodi od prodaje nefin. imovine 1,030,000 530,000 630,000 51.5 118.9

71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine 1,000,000 500,000 600,000 50.0 120.0

06 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir. bogat. 1,000,000 - - - -

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imovine 30,000 30,000 30,000 100.0 100.0

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 30,000

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0

84 Primici od zaduživanja 0

844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih fin. institucija izvan

jav.sek. 0

NAZIV Plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks Vrste izvora financiranja

Broj računa / šifarska oznaka

za 2014.g. za 2015.g. za 2016.g. 15//14 16//15

UKUPNO RASHODI/IZDACI 15,456,000 3,470,000 3,600,000 22.5 103.7

3 Rashodi poslovanja 2,936,000 2,390,000 2,390,000 81.4 100.0

31 Rashodi za zaposlene 720,000 820,000 820,000 113.9 100.0

311 Plaće 600,000 - - - -

312 Ostali rashodi za zaposlene 20,000 - - - -

313 Doprinosi na plaće 100,000 - - - -

32 Materijalni rashodi 1,131,000 700,000 700,000 61.9 100.0

321 Naknada troškova zaposlenima 105,000 - - - -

322 Rashodi za materijal i energiju 385,000 - - - -

323 Rashodi za usluge 480,000 - - - -

324 Naknade troškova izvan radnog vremena 60,000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101,000 - - - -

Page 269: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 269

34 Financijski rashodi 80,000 5,000 5,000 6.3 100.0

342 Kamate za primljene zajmove 60,000

343 Ostali financijski rashodi 20,000 - - - -

36 Pomoći dana u inozemstvo i unutar opće države 40,000 35,000 35,000

363 Pomoći unutar opće države 40,000

37 Naknada građanima i kućanstvima 270,000 290,000 290,000 107.4 100.0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 270,000 - - - -

38 Donacije i ostali rashodi 695,000 540,000 540,000 77.7 100.0

381 Tekuće donacije - + IPA 695,000 - - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9,265,000 1,080,000 1,210,000 11.7 123.0

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine 75,000 90,000 90,000 0.0 -

411 Materijalna imovina - zemljište 0

412 Nematerijalna imovina 75,000 - - - -

42 Rashodi za proizv.dugotraj. imovin 9,190,000 990,000 1,120,000 10.8 123.0

421 Građevinski objekti 9,000,000 - - - -

422 Postrojenja i oprema 190,000 - - - -

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3,255,000 0 0

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 3,255,000

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 3,255,000

Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 15.456.000 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, prema propisanim klasifikacijama.

Page 270: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 270

II. POSEBAN DIO

NAZIV Plan Projekcija Projekcija Indeks Indeks Indeks Vrste izvora financiranja

Broj računa / šifarska oznaka

za 2014.g. za 2015.g. za 2016.g. 2015//2014 2016//2014 2016//2015

001 RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE 90,000 93,000 93,000 103.3 103.3 100.0

001 01 GLAVA 001 01: Općinsko vijeće 90,000 93,000 93,000 103.3 103.3 100.0

P1001 PROGRAM 01: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

90,000 93,000 93,000 103.3 103.3 100.0

01 A1001 01 AKTIVNOST : Sredstva za rad Općinskog

vijeća 70,000 70,000 70,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 70,000 70,000 70,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 70,000 70,000 70,000 100.0 100.0 100.0

01 32 Materijalni rashodi 70,000 70,000 70,000 100.0 100.0 100.0

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70,000 - - - -

01 A1001 02 AKTIVNOST : Potpora radu političkih

stranaka 20,000 23,000 23,000 115.0 115.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 20,000 23,000 23,000 115.0 115.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 20,000 23,000 23,000 115.0 115.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 20,000 23,000 23,000 115.0 115.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 20,000 - - - -

002 RAZDJEL 002: OPĆINSKA UPRAVA -

Izvršna tijela Općine 4,843,000 797,000 797,000 16.5 16.5 100.0

002 01 GLAVA 002 01: Ured načelnika 269,000 205,000 205,000 76.2 76.2 100.0

Page 271: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 271

P1002 PROGRAM 02: PRIPREMA, DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

269,000 205,000 205,000 76.2 76.2 100.0

01 A1002 01 AKTIVNOST : Rad ureda

načelnika(načelnik , zamjenik) 249,000 195,000 195,000 78.3 78.3 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 249,000 195,000 195,000 78.3 78.3 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 249,000 195,000 195,000 78.3 78.3 100.0

01 31 Rashodi za zaposlene 145,000 145,000 145,000 100.0 100.0 100.0

01 311 Plaće 120,000 - - - - -

01 312 Ostali rashodi za zaposlene 4,000 - - - - -

01 313 Doprinosi na plaće 21,000 - - - - -

01 32 Materijalni rashodi 104,000 50,000 50,000 48.1 48.1 100.0

01 321 Naknade troškova zaposlenima 30,000 - - - - -

322 Rashodi za materijal i energiju 5,000

323 Rashodi za usluge 5,000

324 Naknade troškova ... zamjenik načelnika 54,000

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10,000 - - - -

01 A1002 02 AKTIVNOST : Razvojna agencija Gradište 20,000 10,000 10,000 50.0 50.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 20,000 10,000 10,000 50.0 50.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 20,000 10,000 10,000 50.0 50.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 20,000 10,000 10,000 50.0 50.0 100.0

01 381 Tekuće donacije - Razvojna agencija Gradište 20,000 - - - -

002 02 GLAVA 002 02: Jedinstveni upravni odjel 4,574,000 592,000 592,000 12.9 12.9 100.0

01 03 A1002 03 AKTIVNOST : Administrativno, tehničko i 614,000 572,000 572,000 93.2 93.2 100.0

Page 272: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 272

stručno osoblje

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 614,000 572,000 572,000 93.2 93.2 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 614,000 572,000 572,000 93.2 93.2 100.0

01 31 Rashodi za zaposlene 392,000 392,000 392,000 100.0 100.0 100.0

01 311 Plaće 322,000 - - - -

01 312 Ostali rashodi za zaposlene 16,000 - - - -

01 313 Doprinos na plaće 54,000 - - - -

01 32 Materijalni rashodi 142,000 175,000 175,000 123.2 123.2 100.0

01 321 Naknada troškova zaposlenima 25,000 - - - -

01 322 Rashodi za materijal i energiju 60,000 - - - -

01 323 Rashodi za usluge 30,000 - - - -

324 Naknada troškova osobama .... Volonteri 6,000

01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21,000 - - - -

01 34 Financijski rashodi 80,000 5,000 5,000 6.3 6.3 100.0

342 Kamate za primljene zajmove 60,000

01 343 Ostali financijski rashodi 20,000 - - - -

06 K1002 01 KAPITALNI PROJEKT: Nabava dugotrajne

imovine za potrebe Općine 15,000 20,000 20,000 133.3 133.3 100.0

06 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 15,000 20,000 20,000 133.3 133.3 100.0

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15,000 20,000 20,000 133.3 133.3 100.0

06 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15,000 20,000 20,000 133.3 133.3 100.0

06 422 Postrojenja i oprema 15,000 - - - -

K1002 02 KAPITALNI PROJEKT: IPA- Prekogranična

suradnja 690,000 0 0

Page 273: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 273

Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 690,000 0 0

3 Rashodi poslovanja 650,000 0 0

32 Materijalni rashodi 470,000 0 0

321 Naknada troškova zaposlenima 50,000

322 Rashodi za materijal i energiju 100,000

323 Rashodi za usluge 320,000

38 Donacije i ostali rashodi 180,000 0 0

381 Tekuće donacije 180,000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40,000 0 0

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40,000 0 0

422 Postrojenja i oprema 40,000

01 A1002 04 AKTIVNOST : Otplata javnog duga - 3,255,000 0 0

01 Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge 3,255,000 0 0

01 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3,255,000 0 0

01 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 3,255,000 0 0

01 544 Otplata glavnice prim. zajmova od banaka 3,255,000 - - - -

P1003 PROGRAM 03 : ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

653,000 733,000 733,000 112.3 112.3 100.0

03 A1003 01 AKTIVNOST : Održavanje javne rasvjete 150,000 160,000 160,000 106.7 106.7 100.0

03 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge

unapređenja stanovanja i zajednice 150,000 160,000 160,000 106.7 106.7 100.0

03 3 Rashodi poslovanja 150,000 160,000 160,000 106.7 106.7 100.0

03 32 Materijalni rashodi 150,000 160,000 160,000 106.7 106.7 100.0

Page 274: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 274

03 322 Rashodi za materijal i energiju 130,000 - - - -

03 323 Rashodi za usluge 20,000 - - - -

03 A1003 02 AKTIVNOST : Održavanje javnih površina 223,000 353,000 353,000 158.3 158.3 100.0

03

Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice - javni radovi

223,000 353,000 353,000 158.3 158.3 100.0

3 Rashodi poslovanja 223,000 353,000 353,000 158.3 158.3 100.0

03 31 Rashodi za zaposlene 163,000 263,000 263,000 161.3 161.3 100.0

311 Plaće 141,000

312 Ostali rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na plaće 22,000

03 32 Materijalni rashodi 60,000 90,000 90,000 150.0 150.0 100.0

03 322 Rashodi za materijal i energiju 50,000 - - - -

323 Rashodi za usluge 10,000

06 K1003 01 KAPITALNI PROJEKT: Klupe, koševi za

smeće, pješačka rasvjeta... - nabava 135,000 100,000 100,000 74.1 74.1 100.0

06 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge

unapređenja stanovanja i zajednice 135,000 100,000 100,000 74.1 74.1 100.0

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 135,000 100,000 100,000 74.1 74.1 100.0

06 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 135,000 100,000 100,000 74.1 74.1 100.0

06 422 Postrojenja i oprema 135,000 - - - -

01

K1003 02 AKTIVNOST : Uređenje okoliša - pros.plan i projekt T.H.V.

75,000 90,000 90,000 120.0 120.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 05 - Zaštita okoliša -

prostorni plan 75,000 90,000 90,000 120.0 120.0 100.0

01 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75,000 90,000 90,000 120.0 120.0 100.0

Page 275: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 275

01 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 75,000 90,000 90,000 120.0 120.0 100.0

01 412 Nematerijalna imovina 75,000 - - - -

03 A1003 03 AKTIVNOST : Zaštita okoliša - odvoz

klaoničkog otpada, dezinsekcija i deratizacija 40,000 2,000 2,000 5.0 5.0 100.0

03 Funkcijska klasifikacija : 05 - Zaštita okoliša 40,000 2,000 2,000 5.0 5.0 100.0

03 3 Rashodi poslovanja 40,000 2,000 2,000 5.0 5.0 100.0

03 32 Materijalni rashodi 40,000 2,000 2,000 5.0 5.0 100.0

03 323 Rashodi za usluge 40,000 - - - -

01 A1003 04 AKTIVNOST : Uređenje fasada 30,000 28,000 28,000 93.3 93.3 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge

unapređenja stanovanja i zajednice 30,000 28,000 28,000 93.3 93.3 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 30,000 28,000 28,000 93.3 93.3 100.0

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 30,000 28,000 28,000 93.3 93.3 100.0

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna 30,000 - - - -

P1004 PROGRAM 04: RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

125,000 150,000 150,000 120.0 120.0 100.0

03 AKTIVNOST :Uređnje polj. puteva i održ.

melioracijske odvod. 125,000 150,000 150,000 120.0 120.0 100.0

03 Funkcijska klasifikacija : 04 - Ekonomski

poslovi 125,000 150,000 150,000 120.0 120.0 100.0

03 3 Rashodi poslovanja 125,000 150,000 150,000 120.0 120.0 100.0

03 32 Materijalni rashodi 85,000 115,000 115,000 135.3 135.3 100.0

322 Rashodi za materijal 40,000

Page 276: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 276

03 323 Rashodi za usluge 45,000 - - - -

36 Pomoći dana u inozemstvo i unutar opće države 40,000 35,000 35,000 87.5 87.5 100.0

363 Pomoći unutar opće države 40,000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine 0

411 Materijalna imovina prirodna bogatstva (kupovina

zemljišta) 0

P1005 PROGRAM 05: IZGRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3,970,000 870,000 1,000,000 21.9 25.2 114.9

07 K1005 01 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja pješakih

staza 90,000 200,000 200,000 222.2 222.2 100.0

07 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge

unapređenja stanovanja i zajednice 90,000 200,000 200,000 222.2 222.2 100.0

07 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90,000 200,000 200,000 222.2 222.2 100.0

07 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 90,000 200,000 200,000 222.2 222.2 100.0

07 421 Građevinski objekti 90,000 - - 0.0 - -

07 K1005 02 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja

prometnica 200,000 300,000 330,000 150.0 165.0 110.0

07 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge

unapređenja stanovanja i zajednice 200,000 300,000 330,000 150.0 165.0 110.0

07 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200,000 300,000 330,000 150.0 165.0 110.0

07 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200,000 300,000 330,000 150.0 165.0 110.0

07 421 Građevinski objekti 200,000 - - - - -

K1005 03 KAPITALNI PROJEKT: Uređenje Trga hrv.

velikana 3,000,000 40,000 40,000 1.3 1.3 100.0

Page 277: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 277

07 03 06 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge

unapređenja stanovanja i zajednice 3,000,000 40,000 40,000 1.3 1.3 100.0

07 03 06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3,000,000 40,000 40,000 1.3 1.3 100.0

07 03 06 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3,000,000 40,000 40,000 1.3 1.3 100.0

07 03 06 421 Građevinski objekti 3,000,000 - - - - -

K1005 04 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja

kanalizacije 660,000 310,000 410,000 47.0 62.1 132.3

06 Funkcijska klasifikacija : 05 - Zaštita okoliša 660,000 310,000 410,000 47.0 62.1 132.3

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 660,000 310,000 410,000 47.0 62.1 132.3

06 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 660,000 310,000 410,000 47.0 62.1 132.3

06 421 Građevinski objekti 660,000 - - - - -

03 K1005 05 KAPITALNI PROJEKT: Javna rasvjeta 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

03 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge

unapređenja stanovanja i zajednice 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

03 42 Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

03 421 Građevinski objekti 20,000 - - 0.0 - -

P1006 PROGRAM 06: JAVNIH POTREBA U KULTURI

3,157,000 109,000 109,000 3.5 3.5 100.0

01 A1006 01 AKTIVNOST : KUD Seljačka sloga 15,000 20,000 20,000 133.3 133.3 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija,

kultura i religija 15,000 20,000 20,000 133.3 133.3 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 15,000 20,000 20,000 133.3 133.3 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 15,000 20,000 20,000 133.3 133.3 100.0

01 381 Tekuće donacije 15,000 - - - -

Page 278: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 278

1 A1006 02 AKTIVNOST : Sredstava za rad ostalih udruga

112,000 89,000 89,000 79.5 79.5 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija,

kultura i religija 112,000 89,000 89,000 79.5 79.5 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 112,000 89,000 89,000 79.5 79.5 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 112,000 89,000 89,000 79.5 79.5 100.0

01 381 Tekuće donacije 112,000 - - - -

03 K1006 01 KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija

zgrade KUD-a 30,000 0 0 - -

03 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge

unapređenja stanovanja i zajednice 30,000 0 0 - -

03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30,000 0 0 - -

03 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30,000 0 0 - -

03 421 Građevinski objekti 30,000 - - - -

03 K1006 02 KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija doma

kulture 3,000,000 0 0 - -

03 Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge

unapređenja stanovanja i zajednice 3,000,000 0 0 - -

03 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3,000,000 0 0 - -

03 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3,000,000 0 0 - -

03 421 Građevinski objekti 3,000,000 - - - -

P1007 PROGRAM 07: JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

2,285,000 335,000 335,000 14.7 14.7 100.0

02 A1007 01 AKTIVNOST : NK Slavonac - Gradište 200,000 200,000 200,000 100.0 100.0 100.0

02 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija,

kultura i religija 200,000 200,000 200,000 100.0 100.0 100.0

Page 279: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 279

02 3 Rashodi poslovanja 200,000 200,000 200,000 100.0 100.0 100.0

02 38 Donacije i ostali rashodi 200,000 200,000 200,000 100.0 100.0 100.0

02 381 Tekuće donacije 200,000 - - - -

01 A1007 02 AKTIVNOST : LU Fazan Gradište 20,000 70,000 70,000 350.0 350.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija,

kultura i religija 20,000 70,000 70,000 350.0 350.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 20,000 70,000 70,000 350.0 350.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 20,000 70,000 70,000 350.0 350.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 20,000 - - - -

01 A1007 03 AKTIVNOST : Teakwondo klub Sokol Gradište

20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija,

kultura i religija 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 20,000 - - - -

01 A1007 04 AKTIVNOST : ŠRD Linjak Gradište 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija,

kultura i religija 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 20,000 - - - -

01 A1007 05 AKTIVNOST : Košarkaški klub Gradište 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija,

kultura i religija 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

Page 280: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 280

01 3 Rashodi poslovanja 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 20,000 - - - -

01 A1007 06 AKTIVNOST : Pikado klub Masters Gradište 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija,

kultura i religija 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 5,000 - - - -

06 K1005 01 KAPITALNI PROJEKT: Pomoćno igralište 500,000 0 0 0.0 0.0 #DIV/0!

06 Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija,

kultura i religija 500,000 0 0 0.0 0.0 #DIV/0!

06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500,000 0 0 0.0 0.0 #DIV/0!

06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine 500,000 0 0 0.0 0.0 #DIV/0!

06 421 Građevinski objekti 500,000 - - - -

K1005 02 KAPITALNI PROJEKT: Lovački dom 1,500,000 0 0 0.0 0.0 #DIV/0!

Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija,

kultura i religija 1,500,000 0 0 0.0 0.0 #DIV/0!

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1,500,000 0 0 0.0 0.0 #DIV/0!

42 Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine 1,500,000 0 0 0.0 0.0 #DIV/0!

421 Građevinski objekti 1,500,000 - - - -

P1009 PROGRAM 09: JAVNIH POTREBA SOCIJALNE SKRBI

148,000 168,000 168,000 113.5 113.5 100.0

01 A1009 01 AKTIVNOST : Pomoć obiteljima socijalni program

110,000 120,000 120,000 109.1 109.1 100.0

Page 281: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 281

01 Funkcijska klasifikacija : 10 - Socijalna zaštita 110,000 120,000 120,000 109.1 109.1 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 110,000 120,000 120,000 109.1 109.1 100.0

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 110,000 120,000 120,000 109.1 109.1 100.0

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna 110,000 - - - -

01 A1009 02 AKTIVNOST : Pomoć za opremanje novorođenčeta

30,000 40,000 40,000 133.3 133.3 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 10 - Socijalna zaštita 30,000 40,000 40,000 133.3 133.3 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 30,000 40,000 40,000 133.3 133.3 100.0

01 37 Naknada građanima i kućanstvima 30,000 40,000 40,000 133.3 133.3 100.0

01 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna 30,000 - - - -

01 A1009 03 AKTIVNOST : Humanitarna skrb i drugi interesi građana - Crveni križ

8,000 8,000 8,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 10 - Socijalna zaštita 8,000 8,000 8,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 8,000 8,000 8,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 8,000 8,000 8,000 100.0 100.0 100.0

01 381 Tekuće donacije 8,000 - - - -

P1010 PROGRAM 10: ZAŠTITE OD POŽARA 60,000 60,000 60,000 100.0 100.0 100.0

01 A1010 01 AKTIVNOST : Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice

50,000 50,000 50,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 03 - Javni red i

sigurnost 50,000 50,000 50,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 50,000 50,000 50,000 100.0 100.0 100.0

01 38 Donacije i ostali rashodi 50,000 50,000 50,000 100.0 100.0 100.0

Page 282: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 282

01 381 Tekuće donacije 50,000 - - - -

01 A1010 02 AKTIVNOST : Civilna zaštita-zaštita i spašavanje-planovi zaštite

10,000 10,000 10,000 100.0 100.0 100.0

01 Funkcijska klasifikacija : 03 - Javni red i

sigurnost 10,000 10,000 10,000 100.0 100.0 100.0

01 3 Rashodi poslovanja 10,000 10,000 10,000 100.0 100.0 100.0

01 32 Materijalni rashodi 10,000 10,000 10,000 100.0 100.0 100.0

01 323 Rashodi za usluge 10,000 - - - -

P1011 PROGRAM 11: JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

125,000 155,000 155,000 124.0 124.0 100.0

04 A1011 01 AKTIVNOST : Financiranje prehrane i osiguranja djeci O.Š.

30,000 30,000 30,000 100.0 100.0 100.0

04 Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje 30,000 30,000 30,000 100.0 100.0 100.0

04 3 Rashodi poslovanja 30,000 30,000 30,000 100.0 100.0 100.0

04 37 Naknada građanima i kućanstvima 30,000 30,000 30,000 100.0 100.0 100.0

04 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna 30,000 - - - -

04 A1011 02 AKTIVNOST : Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih škola i O.Š.

70,000 100,000 100,000 142.9 142.9 100.0

04 Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje 70,000 100,000 100,000 142.9 142.9 100.0

04 3 Rashodi poslovanja 70,000 100,000 100,000 142.9 142.9 100.0

04 37 Naknada građanima i kućanstvima 70,000 100,000 100,000 142.9 142.9 100.0

04 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna 70,000 - - - -

04 01

A1011 03 AKTIVNOST : Sufinanciranje programa E-dnevnik O.Š.

5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

Page 283: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 283

04 01 Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

04 01 3 Rashodi poslovanja 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

04 01 38 Ostali rashodi 5,000 5,000 5,000 100.0 100.0 100.0

04 01 381 Tekuće donacije 5,000 - - - -

04 01

A1011 03 AKTIVNOST : Financiranje djelatnika male škole

20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

04 01 Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

04 01 31 Rashodi za zaposlene 20,000 20,000 20,000 100.0 100.0 100.0

04 01 311 Plaće 17,000 0 0 0.0 0.0

04 01 312 Ostali rashodi za zaposlene 0 - - - -

313 Doprinosi na plaće 3,000

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun stupa na snagu 8 dana od objave u “Službenom vjesniku “Vukovarsko-srijemske” županije. KLASA: 400-08/13-01/02 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Ivan Čolakovac

Page 284: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

284

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH, broj 87/08 i 136/12), članka 30. Statuta Općine Gradište („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09 i 3/13), te članka 34. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09. i 2/11), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013. godine, donosi:

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Gradište za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura Proračuna Općine Gradište za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom i dugovima, promjena financiranja tokom godine.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2. Proračun Općine Gradište za 2014. godinu sastoji se od sljedećih dijelova:

- Općeg dijela Proračuna, - Posebnog dijela Proračuna, - Plana razvojnih programa za 2014.g. i

projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Članak 3. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa

prihoda i rashoda, te Računa financiranja. Posebni dio sadrži raspored rashoda prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Članak 4.

Plan razvojnih programa za 2014.g. i projekcije za 2015. i 2016. godinu sadrži rashode za investicije i kapitalne donacije po proračunskim korisnicima, ekonomskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Članak 5. Na temelju financijskih planova proračunskih korisnika izrađuje se konsolidirani proračun koji sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke proračuna i njegovih proračunskih korisnika.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 6. Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima (u nastavku teksta korisnici), koji su u njegovu Posebnom dijelu

određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

Članak 7.

Za izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran nositelj izvršne vlasti- načelnik.

Članak 8. Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu, na razdjelima i pozicijama, a u svemu prema načelima štednje i racionalnog korištenja ostvarenih sredstava.

Članak 9. Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna. Dodjela sredstava korisnicima vršit će se sukladno njihovim financijskim planovima, za cijelu godinu po mjesecima, vodeći računa o mogućnostima Proračuna.

Članak 10. Načelnik sukladno čl. 38 Zakona o Proračunu može izvršiti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar razdjela ili između razdjela najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Načelnik će o izvršenoj preraspodjeli polugodišnje izvještavati Općinsko vijeće.

Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

IV. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 12. Hitni i nepredvidivi rashodi koji se pojave tokom proračunske godine podmirivat će se iz sredstava tekuće zalihe. O korištenju sredstava tekuće zalihe odlučuje općinski Načelnik. Načelnik može raspolagati sredstvima tekuće zalihe do pojedinačnog iznosa od 10.000,00 kuna. Sredstva tekuće zalihe Proračuna mogu se osim za hitne i nepredviđene rashode koristiti i za izvršavanje sudskih odluka. O korištenju sredstava tekuće zalihe načelnik izvještava Općinsko vijeće polugodišnje. Ako se tijekom godine na temelju propisa smanji nadležnost korisnika što zahtijeva smanjena sredstva ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove izdatke se prenose u tekuću zalihu Proračuna.

V. OPĆINSKA IMOVINA, ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 13.

Stanje imovine utvrđuje se jedanput godišnje, prilikom popisa koji je sastavni dio Izvješća na dan 31. prosinca tekuće godine.

Page 285: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

285

Općinski načelnik imenuje Komisiju za popis općinske imovine i donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu.

Članak 14. 1)Općina se može zaduživati uzimanjem kredita.

2)Načelnik može kratkoročnim pozajmicama izvršiti plaćanja kapitalnih ulaganja - investicija - zbog nepravovremenog ostvarivanja prihoda proračuna.

3)Općina se može dugoročno zadužiti za kapitalna ulaganja - investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade.

4)Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje ministarstva financija i suglasnost Vlade.

5)Suglasnost iz stavka 4. ovoga članka obvezni je prilog ugovora o zaduživanju.

VI. PROMJENA FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE

Članak 15.

Proračunska sredstva se koriste samo za namjene koje su predviđene proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu te se ne mogu preraspodijeliti osim pod uvjetima i na način predviđen ovom Odlukom. Ako tokom 2014. godine nastanu nove obveze za proračun, sredstva za njihovu provedbu se mogu osigurati isključivo na temelju Izmjena i dopuna Proračuna koje donosi Općinsko Vijeće Općine Gradište.

VII. ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA, TE OTPIS I DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

Članak 16.

(1) Načelnik može na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga do pojedinačnog iznosa duga od 25.000,00 kuna uz primjereno osiguranje i kamate, ugovoriti s dužnikom obročnu otplatu duga ili promijeniti predvidivu dinamiku plaćanja duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga, od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug. (2) Načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug Općini, ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga, sukladno propisima.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 400-08/13-01/03 URBROJ: 2212/06-02-13-02 Gradištu, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac

Page 286: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

286

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. 79/09., 49/11 i 144/12), članka 16. i 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09. i 3/13), te članka 34. Poslovnika Općinskog Vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09. i br. 2/11), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE P R O G R A M A

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava

komunalne naknade u Općini Gradište za 2013. godinu

I. Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Općini Gradište za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program ) određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Gradište za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade prema čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Program sadrži:

- opis poslova održavanja - iskaz financijskih sredstava

potrebnih za ostvarivanje Programa.

II.

1. Javna rasvjeta

1. Troškovi električne energije 125.000,00 kuna 2. Javna rasvjeta – održavanje 37.000,00 kuna

- održavanje uređaja i opreme javne rasvjete Ukupno: 140.000,00 kuna

III.

2. Održavanje i uređenje groblja i javnih površina

1. Održavanje jesensko-proljetnog i ljetnog cvijeća 10.000,00 kuna 2. Održavanje groblja 14.000,00 kuna 3. Održavanje čistoće javnih površina 10.000,00 kuna

Ukupno: 34.000,00 kuna

IV. 3. Održavanje nerazvrstanih cesta i lenija 1. Održavanje nerazvrstanih cesta 129.000,00 kn 2. Čišćenje snijega sa nerazvrstanih cesta 13.000,00 kn

Ukupno: 142.000,00 kn

V. Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom Programu predviđaju se u ukupnom iznosu od =338.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade Proračuna Općine Gradište.

VI.

Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 363-01/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradištu, 22. prosinca2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Ivan Čolakovac

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09., 49/11 i 144/12), članka 16. i 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09 i 3/13), te članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09 i 2/11), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1. U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, KLASA: 361-01/12-01/07, URBROJ: 2212/06-02-12-1 od 27.12.2012. godine, članak 3. mijenja se i glasi:

Page 287: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

287

U 2013. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gradište:

Opis poslova po objektima Procjena troškova u kn

1.1. Javne površine 1. Dječje igralište........................................................................................................................ 15.000,00 kn

Ukupno: 15.000,00 kn 1.2. Nerazvrstane ceste i nogostupi 1. Izgradnja nogostupa i nerazvrstanih cesta ………................................................................. 108.000,00 kn

Ukupno: 108.000,00 kn 1.3. Javna rasvjeta 1. Javna rasvjeta ........................................................................................................................... 12.000,00 kn Ukupno: 12.000,00 kn

Članak 2. Članak 4. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3., u ukupnom iznosu od 135.000,00 kn osigurat će se iz sljedećih izvora:

- donacija ................................................................................................................................. 2.000,00 kn

- komunalni doprinos ………….……………………….......................................................4.000,00 kn - prodaje zemljišta………………….………………… 119.000,00 kn

II.2. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 3.

U 2013. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gradište:

Opis poslova po objektima Procjena troškova u kn 1. Građenje objekta i uređaja komunalne

infrastrukture za opskrbu pitkom vodom

1. Izgradnja vodovodne mreže ………….. ……………………......................................... 96.000,00 kn

Ukupno: 96.000,00 kn 2 . Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1. Izgradnja kanalizacijske mreže……….…………….……..…. 4.551.000,00 kn __________________________________________________________________

Ukupno: 4.551.000,00 kn

Članak 4. Članak 6. mijenja se i glasi: Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 5., u ukupnom iznosu od =4.647.000,00 kn osigurat će se iz sljedećih izvora:

- naknade za priključenje ..……………………………. ….... 11.000,00 kn - prodaje zemljišta…………………...……………....……...... 351.000,00 kn - šumski doprinos ………………………….……………...… 237.000,00 kn - Ministarstvo reg. razvoja……………………….…………... 1.030.000,00 kn - Kredit ........................................................................ 3.255.000,00 kn

Page 288: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

288

Članak 5. Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 361-01/13-01/02 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradištu, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac

Na temelju članka 7., stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ RH, broj 24/11, 61/11 i 27/13) i članka 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/2009. i 3/2013.), Općinsko vijeće Općine Gradište na 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013. godine, donosi

Izmjene i dopune

Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za financiranje političkih

stranaka u 2013. godini

Članak 1. U Odluci o raspoređivanju sredstava

Proračuna Općine Gradište za financiranje političkih stranaka u 2013. godini, KLASA: 402-08/13-01/01, URBROJ: 2212/06-02-13-1 od 01.03.2013. godine, članak 3. mijenja se i glasi:

S obzirom na broj članova u Općinskom

vijeću Općine Gradište, u trenutku konstituiranja, političkim strankama i nezavisnom članu pripadaju sredstva u slijedećim iznosima:

Politička stranka

Broj vijećnika

Žene 1-4 mj. Muškarci 1-4 mj. iznos

HDZ 7 2 1.093,33 kn 5 2.483,33 kn 3.576,66 kn

HSLS 4 0 4 1.986,67 kn 1.986,67 kn

HSS 1 0 1 496,67 kn 496,67 kn

PSS 1 0 1 496,67 kn 496,67 kn

DC 1 1 546,67 kn 0 546,67 kn

SDP 1 0 1 496,67 kn 496,67 kn

Ukupno: 15 3 1.640,00 kn 12 5.960,01 kn 7.600,01 kn

Politička stranka

Broj vijećnika

Žene 6-12 mj. Muškarci 6-12 mj. iznos

HDZ 3 1 956,67 kn 2 1.738,33 kn 2.695,00 kn

PSS 2 0 2 1.738,33 kn 1.738,33 kn

SDP 1 1 956,00 kn 0 956,00 kn

HČSP 2 0 2 1.738,33 kn 1.738,33 kn

HSLS 4 1 956,00 kn 3 2.607,50 kn 3.563,50 kn

HDSSB 1 0 1 869,17 kn 869,17 kn

Ukupno: 13 3 2.868,67 kn 10 8.691,66 kn 11.560,33 kn

Ukupno: 19.160,34 kn

Članak 2.

Svi ostali članci ove Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 402-08/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22.prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac

Page 289: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

289

Temeljem članka 76. Zakona o športu (“Narodne novine” RH, broj 71/06.), članka 16. i 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09. i 3/13), te članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije, broj 12/09. i br. 2/11), Općinsko Vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 22. prosina 2013. godine, donosi

IZMJENE PROGRAMA

javnih potreba u športu za 2013. godinu

Članak 1. U Programu javnih potreba u športu za 2013. godinu, KLASA: 620-01/12-01/01, URBROJ: 2212/06-02-12-1 od 27.12.2012. godine, članak 2 mijenja se i glasi;

Ukupna sredstva za športske udruge Općine Gradište za 2013. godinu planirana su u iznosu od =275.000,00 kn, a namijenjena su sljedećim korisnicima:

R.br. N A Z I V iznos/kn Novi plan

1. NK "SLAVONAC" 200.000,00 kn 200.000,00 kn 2. TEAKWONDO KLUB “SOKOL” 20.000,00 kn 20.000,00 kn 3. ŠRD “LINJAK” 20.000,00 kn 20.000,00 kn 4. KOŠARKAŠKI KLUB “GRADIŠTE” 20.000,00 kn 15.000,00 kn 5. PIKADO KLUB “MASTERS” 5.000,00 kn 5.000,00 kn 6. L.U. “Fazan Gradište 70.000,00 kn 30.000,00 kn7. Stolnoteniski klub “NEC” Gradište 5.000,00 kn 5.000,00 kn7. Šahovski klub 5.000,00 kn 0,00 kn

UKUPNO: 345.000,00 kn 275.000,00 kn

Članak 2. Svi ostali članci Programa javnih potreba u športu za 2013. godinu ostaju nepromijenjeni.

Članak 3. Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 620-01/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22.prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac

Temeljem članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” RH, broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 16. i 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije br. 12/09.), te članka 34. Poslovnika Općinskog Vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije, broj 12/09. i br. 2/11), Općinsko Vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013.godine, donosi

IZMJENE PROGRAMA

javnih potreba u kulturi za 2013. godinu

Članak 1. U Programu javnih potreba u kulturi za 2013. godinu, KLASA: 612-01/12-01/01, URBROJ: 2212/06-02-12-1 od 27.12.2012. godine, članak 2. mijenja se i glasi; Ukupna sredstva za udruge u kulturi Općine Gradište za 2013. godinu planirana su u iznosu od =40.000,00 kn, a namijenjena su sljedećim korisnicima:

R.br. N A Z I V Iznos u kn Novi plan

1. KUD “SELJAČKA SLOGA” GRADIŠTE 10.000,00 30.000,00

2. Proslava dana Općine 10.000,00 10.000,00

UKUPNO: 20.000,00 40.000,00

Page 290: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

290

Članak 2. Svi ostali članci Programa javnih potreba u kulturi za 2013.g. ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 612-01/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22.prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac

Na temelju članka 7., stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ RH, broj 24/11, 61/11 i 27/13) i članka 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Gradište na 4. sjednici održanoj dana 22.prosinca 2013. godine, donosi

O D L U K U o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za financiranje političkih stranaka u

2014. godini

Članak 1. Ovom odlukom utvrđuje se iznos sredstava koja se u Proračunu Općine Gradište osiguravaju za redovno godišnje financiranje političkih stranaka (u daljnjem tekstu: sredstva), u visini od 19.820,00 kuna. Raspodjela sredstava iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju vijećnika/cu u Općinskom vijeću Općine Gradište. Svakoj vijećnici u Općinskom vijeću, kao pripadnici podzastupljenog spola, pripada pravo na uvećanu naknadu u visini od 10%. Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Gradište, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Gradište. Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Gradište utvrđuje se iznos od =1.490,00 kuna. Za svaku vijećnicu Općinskog vijeća kao pripadnicu podzastupljenog spola utvrđuje se iznos od =1.640,00 kuna.

Članak 3.

S obzirom na broj članova u Općinskom vijeću Općine Gradište, u trenutku konstituiranja, političkim strankama i nezavisnom članu pripadaju sredstva u slijedećim iznosima:

Politička stranka

Broj vijećnika

Žene 2014. G Muškarci 2014. G iznos

HDZ 3 1 1.640,00 kn 2 2.980,00 kn 4.620,00 kn

PSS 2 0 2 2.980,00 kn 2.980,00 kn

SDP 1 1 1.640,00 kn 0 1.640,00 kn

HČSP 2 0 2 2.980,00 kn 2.980,00 kn

HSLS 4 1 1.640,00 kn 3 4.470,00 kn 6.110,00 kn

HDSSB 1 0 1 1.490,00 kn 1.490,00 kn

Ukupno: 13 3 4.920,00 kn 10 14.900,00 kn 19.820,00 kn

Članak 4. Raspoređena sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačiti će se političkim strankama na njihove račune, tromjesečno u jednakim iznosima iz sredstava Proračuna Općine Gradište za 2014. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 402-08/13-01/02 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Ivan Čolakovac

Page 291: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

291

OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana Općinskog vijeća

Općine Gradište u 2013. godini Člankom 7., stavka 2. (novog) Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, br.: 24/11) (u daljnjem tekstu: Zakon) utvrđena je obveza jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave da donese, cit: „ Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema članku 5. stavku 1. ovoga Zakona donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 3. ovoga članka, tromjesečno u jednakim iznosima.“ (cit. završen) Temeljni principi raspodjele su utvrđeni u člancima 3., stavak 2., 5., i 6. Zakona. Prema članku 3. stavak 2., sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana u Općinskom vijeću, Općina je dužna osigurati u proračunu za svaku godinu za koju se proračun donosi. Prema članku 5. sredstva iz članka 3. Zakona raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki

iznos sredstava za svakog/ku vijećnika/cu, odnosno za svakog člana/nicu u Općinskom vijeću tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika/ca, odnosno članova Vijeća u trenutku konstituiranja Vijeća. Prema članku 6., za svakoga izabranog/nu vijećnika/cu, odnosno člana/nicu Općinskog vijeća podzastupljenog spola (vijećnicu), političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku/ci, (članak 5. stavku 1.) Zakona. Princip financiranja i raspodjele se identično primjenjuje i na nezavisnog vijećnika. U biti nema promjena u načinu financiranja prema ovom Zakonu u odnosu na raniji zakon koji je prestao vrijediti stupanjem na snagu ovog, osim što je sadašnje financiranje uređeno kao obveza, čije neizvršavanje podliježe novčanoj kazni za prekršaj za jedinicu lokalne i područne samouprave. Najznačajnija novina je financiranje izborne promidžbe koje je do sada bilo uređeno različitim izbornim zakonima nepotpuno i na različite načine, sada se novim Zakonom uređuje cjelovito i na jedinstven način za sve izbore. Dakle, potrebno je da Općinsko vijeće Općine Gradište donese odluku kojom će se utvrditi način raspodjele sredstava i njihov princip raspodjele (rasporeda), a sve sukladno ovom Prijedlogu.

Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o vodama (“Narodne novine” RH, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), članka 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko srijemske županije, bro: 12/09. i 3/13.), a po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda, KLASA: 325-04/13-01/475, URBROJ: 374-21-3-13-2 od 06.12.2013. godine, Općinsko vijeće Općine Gradište na 4. sjednici održanoj dana 22.12.2013. godine donijelo je:

O D L U K U

o odvodnji otpadnih voda na području Općine Gradište

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovom se Odlukom utvrđuje:

opće odredbe, način odvodnje otpadnih voda način odvodnje onečišćenih oborinskih

voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje zemljopisni podatak o mjestu ispuštanja

otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela

površinskih voda,

uvjeti ispuštanja otpadnih voda na

područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen

sustav javne odvodnje, granične vrijednosti emisija otpadnih

voda koje nisu tehnološke, a koje se ispuštaju u

građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame

podaci o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,

uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, i

održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno Odluci o

priključenju i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,

nadzor i prekršajne odredbe,

Članak 2. Pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeća značenja:

Page 292: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

292

Komunalne otpadne vode su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode, oborinske vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama. Sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom potječu od ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstava. Tehnološke otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda. Sustav javne odvodnje čini skup građevina i uređaja za obavljanje djelatnosti odvodnje otpadnih voda. Sustav interne odvodnje čini skup građevina, uređaja i opreme za skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz pojedinih građevina odnosno nekretnina do spoja na sustav javne odvodnje. Mješoviti sustav javne odvodnje je sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne, tehnološke i oborinske vode. Korisnici sustava javne odvodnje su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici građevina i nekretnina iz kojih se otpadne vode ispuštaju u sustav javne odvodnje. Razdjelni sustav javne odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i tehnološke otpadne vode. Kontrolno okno je mjesto u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda. Revizijsko okno je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda na sustavu javne, odnosno interne odvodnje. Septička jama je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda sa vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se sastoji od više komora i preljeva. Sabirna jama je jednokomorna vodonepropusna građevina bez preljeva i ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda.

Članak 3. Djelatnost javne odvodnje podrazumijeva poslove prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja Općine Gradište i njihovo dovođenje i ispuštanje u prirodni prijemnik.

Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju čine: kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori i crpne stanice i druge građevine pripadajuće ovim građevinama. Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su jedinice lokalne samouprave ili javnog isporučitelja. Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodne usluge. Pod javnim isporučiteljem podrazumijeva se po ovoj Odluci trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Županja.

Članak 4. Vlasnici i drugi zakoniti posjednici nekretnina i drugih objekata na području Općine Gradište dužni su svoje otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda ili na dugi način, a u skladu sa Zakonom o vodama, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine, Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga javnog isporučitelja, ovom Odlukom i pratećom važećom zakonskom regulativom.

Članak 5. Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se:

1. Komunalne otpadne vode, 2. Tehnološke i druge otpadne vode, 3. Oborinske vode.

Članak 6.

Djelatnost javne odvodnje na području Općine Gradište obavlja se kao javna služba, a obavlja ju javni isporučitelj vodne usluge Komunalac d.o.o. Županja sa sjedištem u Županji, Veliki kraj 132, (u daljnjem tekstu: Javni isporučitelj). II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA 1.Općenito

Članak 7. Odvodnja otpadnih voda vrši se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na: -sustav javne odvodnje, -sustav interne odvodnje, -sustav oborinske odvodnje. 2.Sustav javne odvodnje

Članak 8.

Sustav javne odvodnje čine komunalne vodne građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode do mjesta ispuštanja u prijemnik. Sustav javne odvodnje prema načinu odvodnje može biti mješoviti i razdjelni. Javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Page 293: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

293

3.Sustav interne odvodnje

Članak 9. Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za predpročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje.

Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septičke ili sabirne jame, odnosno odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom građevinom.

Članak 10. Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka. Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu, nalazi kontrolno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje s priključkom. Ukoliko na kanalizacijskom priključku nema kontrolnog okna, kontrolnim oknom smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se priključuje sustav interne odvodnje. Ukoliko ne postoji kontrolno okno na kanalizacijskom priključku niti revizijsko okno na sustavu javne odvodnje, kontrolnim oknom smatra se zadnje revizijsko okno na sustavu interne odvodnje koji se priključuje na sustav javne odvodnje.

Članak 11. Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do kontrolnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Članak 12. Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Članak 13.

Kanalizacijski priključak izvodi javni isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o trošku vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode. Kanalizacijski priključak održava o svom trošku vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Članak 14. Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje može se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili septičku jamu. 4.Sustav oborinske odvodnje

Članak 15. Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav javne odvodnje ili izravno u prijemnik. III. NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 16.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda vrši se sukladno: -odredbama zakona kojim se uređuju vode, -odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće, te -odredbama ove Odluke.

Članak 17. U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne vode.

Članak 18. Građevine i uređaji za odvodnju onečišćenih oborinskih voda koje su sastavni dio javne ceste, a nisu vezane na sustav javne odvodnje, održavaju se kao sastavni dio javne ceste sukladno odredbama Zakona o cestama.

Članak 19. Oborinske onečišćene vode koje nastaju ispiranjem oborina s površina većih prometnica, parkirališta ili manipulativnih površina mogu se ispuštati u javni sustav odvodnje ili izravno u površinske vode samo preko pjeskolova ili ugrađenih slivnika s taložnikom, te hvatača za masti i ulja.

Članak 20. Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju prihvat oborinskih voda sa gravitirajućih slivnih površina. IV. ZEMLJOPISNI PODATAK O MJESTU ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA

Članak 21. Otpadne vode s područja Općine Gradište ispuštaju se na jednoj lokaciji i to: Y 6558037.62 X 4999877.9

Page 294: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

294

V. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE I NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE 1.Općenito

Članak 22. U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode sukladno:

odredbama zakona kojim se uređuju vode,

odredbama Pravilnika kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda,

izdanoj vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda, odnosno rješenju o objedinjenim

uvjetima zaštite voda, odredbama odluke kojom se uređuje

zaštita izvorišta vode za piće, te odredbama ove Odluke.

2.Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 23 Svako zemljište koje čini jednu građevnu česticu ili na kojem je smješten jedan objekt koji čini zaokruženu cjelinu, a na korištenju jednog korisnika, može dobiti u pravilu jedan kanalizacijski priključak. Iznimka se može dozvoliti jedino u slučaju ako se ustanovi investicijsko-tehničkom dokumentacijom da bi zbog izvanredno nepovoljnih prilika tehničko rješenje sa jednim priključkom bilo osobito nepovoljno i ekonomski neprihvatljivo. Izgradnju i rekonstrukciju priključka na sustav javne odvodnje izvodi Javni isporučitelj (Komunalac d.o.o. Županja) ili pravna ili fizička osoba kojoj je Javni isporučitelj povjerio izvođenje radova, na teret korisnika. Troškove pregleda, održavanja, odštopavanja i čišćenja priključka snose vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici. Priključak na sustav javne odvodnje mora se izvesti na način reguliran Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine, Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Javnog isporučitelja Komunalca d.o.o. Županja, te važećom zakonskom regulativom.

Članak 24.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari kojima se ugrožava:

predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda,

stabilnost objekata sustava javne odvodnje,

rad strojeva na crpkama i ostaloj opremi,

tekući nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje te,

zdravlje ili život djelatnika koji rade na održavanju sustava javne odvodnje.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari ukoliko se njihovim ispuštanjem povećavaju troškovi eksploatacije. U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari koje miješanjem s otpadnom vodom u sustavu javne odvodnje stvaraju koloidne ili suspendirane čestice, te pospješuju sedimentaciju kako u sustavu javne odvodnje tako i u recipijentu.

Članak 25. U sustav javne odvodnje i sabirne jame ne smiju se ispuštati:

otpadne vode čije vrijednosti graničnih emisija nisu u skladu sa Pravilnikom i Zakonom o vodama,

otrovne, tekuće ili plinovite tvari, zapaljive ili eksplozivne tvari, tvari onečišćene patogenim

bakterijama i virusima, radioaktivne tvari, organska otapala, nafta i njezini

derivati, tvari koje mogu same ili u reakciji s

drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda,

krute i viskozne tvari kao što su pepeo, trska, slama, plastika, drvo, staklo, krpe, vapneni mulj, ostaci vapna, boje, ulošci, vlažne maramice, ostaci betona i ostale štetne tvari koje izazivaju smetnje u radu objekata i uređaja.

Članak 26.

Otpadne vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje u količini većoj od 30 m3 dnevno koje nisu tehnološke, a mogu biti onečišćene, pravne ili fizičke osobe koje ispuštaju takve vode obvezi su imati vodopravnu dozvolu ili rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša prema posebnim propisima i dužne su osigurati redovito uzorkovanje i ispitivanje otpadnih voda, te voditi očevidnik. 3. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 27. Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne se vode ispuštaju u sabirnu ili septičku jamu ili odgovarajući biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na temelju postavljenih uvjeta u odobrenju za njihovu izgradnju.

Članak 28. Septičke i sabirne jame, odnosno biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti izgrađeni sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se uređuje gradnja, uvjetima određenim u aktima kojima se odobrava gradnja, te odredbama ove Odluke.

Page 295: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

295

VI. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA

Članak 29. Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sabirne odnosno septičke jame ne smiju prekoračiti vrijednosti određene Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u sustav javne odvodnje. Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik dužan je dopustiti Javnom isporučitelju kontrolu graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda koje se ispuštaju u sabirne odnosno septičke jame.

Članak 30. Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u septičke i sabirne jame.

Članak 31. Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja septičkih i sabirnih jama po javnim i drugim površinama, niti u sustav javne odvodnje bez suglasnosti Javnog isporučitelja.

Članak 32.

Septičke i sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnih dimenzija 60x60 cm.

Članak 33.

Djelatnost pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama vrši Javni isporučitelj vodne usluge i iznimno ovlašteni koncesionar sukladno odredbama Zakona o vodama.

Članak 34. Javni isporučitelj vodne usluge vodi evidenciju pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području na kojem pruža navedenu uslugu. VII. NADLEŽNOST ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 35. Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju održava Javni isporučitelj vodne usluge, prema planu održavanja, na način da su iste trajno u stanju funkcionalne sposobnosti. Javni isporučitelj dužan je održavati sustav javne odvodnje i priključne cijevi koje se nalaze između zadnje kontrolnog mjernog okna i priključka na sustav javne odvodnje. VIII. UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA, ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

Članak 36. Septičke i sabirne jame, te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dužni su održavati vlasnici istih o svom trošku.

Članak 37.

Fizičke osobe koje su vlasnici malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dužne su održavati iste temeljem ugovora s proizvođačem ili isporučiteljem uređaja, odnosno putem druge pravne ili fizičke osobe osposobljene za održavanje tih uređaja.

Članak 38. Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obvezne su najmanje jednom godišnje kontrolirati kvalitetu ispuštene pročišćene otpadne vode. Uzorkovanje i analizu kvalitete otpadne vode obavlja ovlašteni laboratorij na ulazu i izlazu iz uređaja uzimanjem trenutnog uzorka koji se prati na sljedeće pokazatelje: KPK, BPK 5, suspendirana tvar i pH. Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode najmanje 5 godina od dana uzorkovanja.

Članak 39. Odlaganje i odstranjivanje opasnih i drugih tvari mora se obavljati u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima o otpadu i zaštiti okoliša.

Članak 40.

Septičke i sabirne jame moraju se redovito prazniti kako bi se osigurala njihova funkcionalnost.

Članak 41. Septičke i sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame. Visinska razlika od dna septičke i sabirne jame do mjesta pristupa vozila iz prethodnog stavka ne smije biti veća od 8 m. Udaljenost od ulaznog okna u septičku ili sabirnu jamu do mjesta pristupa vozila iz stavka 1. ovog članka ne smije biti veća od 50 m.

Članak 42.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici sustava interne odvodnje dužni su podvrgnuti sustav interne odvodnje kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sukladno pravilniku kojim se uređuju tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda i rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Page 296: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

296

IX. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 43. Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na sustav javne odvodnje sukladno Zakonu o vodama, Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Javnog isporučitelja.

Članak 44.

Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine dužan je, nakon priključenja svoje građevine ili druge nekretnine na sustav javne odvodnje, sve dosadašnje instalacije, uređaje i građevine koji se više neće koristiti staviti izvan funkcije u roku od tri mjeseca od dana priključenja. X. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 45. Nadzor nad primjenom odredbi ove Odluke provode nadležna Ministarstva i tijela državne uprave sukladno odredbama Zakona o vodama.

Članak 46. U cilju osiguranja primjene ove Odluke nadležna Ministarstva i tijela državne uprave mogu poduzimati mjere propisane Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva.

Članak 47. Pravna ili fizička osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi, ako postupa protivno odredbama ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Članak 48. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije. KLASA: 363-05/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Ivan Čolakovac

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 16. i 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije, broj 12/09. i 3/13), te članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije br. 12/09. i br. 2/11), Općinsko Vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22.12.2013. godine d o n o s i :

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava

komunalne naknade

u Općini Gradište za 2014. godinu

I. Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Općini Gradište za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program ) određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Gradište za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade prema čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Program sadrži:

- opis poslova održavanja - iskaz financijskih sredstava

potrebnih za ostvarivanje Programa.

II.

1. Javna rasvjeta

3. Troškovi električne energije 115.000,00 kuna 4. Javna rasvjeta – održavanje 25.000,00 kuna

- održavanje uređaja i opreme javne rasvjete_________________________ Ukupno: 140.000,00 kuna

III.

2. Održavanje i uređenje groblja i javnih površina

4. Održavanje jesensko-proljetnog i ljetnog cvijeća 10.000,00 kuna 5. Održavanje groblja 15.000,00 kuna 6. Nabava, sadnja i orezivanje drveća 20.000,00 kuna 7. Održavanje čistoće javnih površina 10.000,00 kuna 8. Uređenje kanalske mreže 30.000,00 kuna

Ukupno: 85.000,00 kuna

Page 297: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

297

IV.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta i lenija 1. Održavanje nerazvrstanih cesta 90.000,00 kn 2. Čišćenje snijega sa nerazvrstanih cesta 15.000,00 kn

Ukupno: 105.000,00 kn

V.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom Programu predviđaju se u ukupnom iznosu od

=330.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade Proračuna Općine Gradište.

VI.

Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 612-01/13-01/02 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradištu, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Ivan Čolakovac

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09., 49/11 i 144/12), članka 16. i 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09 i 3/13), te članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09. i br. 2/11), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013. godine, donosi

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se poslovi s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavku opreme na području Općine Gradište u 2014. godini, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa, s izvorima financiranja po djelatnostima, i to za: II. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje se po djelatnostima kako slijedi: 1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: 1.1. javne površine, 1.2. nerazvrstane ceste i nogostupi, 1.3. javnu rasvjetu, 1.4. groblje, 2. Građenje objekata i uređaja kom. infrastrukture i nabavka opreme za: 2.1. opskrbu pitkom vodom, 2.2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 3. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za: 3.1. prijevoz putnika 3.2. održavanje čistoće 3.3. odlaganje komunalnog otpada II.1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblje.

Članak 3. U 2014. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gradište:

Opis poslova po objektima Procjena troškova u kn

1.1. Javne površine 1. Uređenje ulice Trg hrvatskih velikana ................................................................................. 3.000.000,00 kn _______________________________________________________________________________________

Ukupno: 3.000.000,00 kn 1.2. Nerazvrstane ceste i nogostupi 1. Izgradnja nogostupa i nerazvrstanih cesta ………................................................................... 290.000,00 kn _______________________________________________________________________________________ Ukupno: 290.000,00 kn

Page 298: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

298

1.3. Javna rasvjeta 1. Javna rasvjeta ............................................................................................................................ 40.000,00 kn Ukupno: 40.000,00 kn 1.4.. Groblje 1. Klupe i kante za smeće ................................................................................................................ 5.000,00 kn Ukupno: 5.000,00 kn

Članak 4. Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3., u

ukupnom iznosu od =3.385.000,00 kn osigurat će se iz sljedećih izvora:

- komunalni doprinos ………….………………………. 10.000,00 kn - sredstva od legalizacije ........................................... 30.000,00 kn - prodaje zemljišta………………….………………… 400.000,00 kn - šumski doprinos …………………………………… 45.000,00 kn - EU fondovi ............................................................ 2.900.000,00 kn

II.2. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 5. U 2014. godini planira se građenje sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gradište:

Opis poslova po objektima Procjena troškova u kn 1. Građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom

2. Izgradnja vodovodne mreže ………….. ……………………............................................... 40.000,00 kn Ukupno: 40.000,00 kn 2 . Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1. Izgradnja kanalizacijske mreže……….…………….……..…............................................ 660.000,00 kn Ukupno: 660.000,00 kn

Članak 6.

Financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 5., u ukupnom iznosu od =700.000,00 kn osigurat će se iz sljedećih izvora: - namjenske naknade iz cijene vode …….………………….................................................... 30.000,00 kn - prodaje zemljišta………………................……….…………................................................ 600.000,00 kn - šumski doprinos...................................................................................................................... 60.000,00 kn

Članak 7. Program stupa na snagu osmog dana od dana nakon objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 361-01/13-01/03 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Ivan Čolakovac

Temeljem članka 76. Zakona o športu (“Narodne novine” RH, broj 71/06.), članka 16. i 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije, broj 12/09. i 3/13.), te članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije, broj 12/09. i 2/11.), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013. godine, donosi

P R O G R A M

javnih potreba u športu za 2014. godinu

Članak 1. Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u

športu za čije ostvarivanje se osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Gradište za 2014. godinu.

Javne potrebe u športu jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značaja za Općinu Gradište:

Page 299: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

299

- poticanje i promicanje svekolikog športa u Općini,

- provođenje športskih aktivnosti a posebno djece i mladeži,

- djelovanje športskih udruga na području Općine i

- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina

Članak 2. Ukupna sredstva za športske udruge Općine Gradište za 2014. godinu planirana su u iznosu od =290.000,00 kn, a namijenjena su sljedećim korisnicima:

R.br. N A Z I V iznos/kn

1. NK "SLAVONAC" 200.000,00 kn

2. TEAKWONDO KLUB “SOKOL” 20.000,00 kn

3. ŠRD “LINJAK” 20.000,00 kn

4. KOŠARKAŠKI KLUB “GRADIŠTE” 20.000,00 kn

5. PIKADO KLUB “MASTERS” 5.000,00 kn

6. L.U. “Fazan Gradište 20.000,00 kn

7. Stolnoteniski klub “NEC” Gradište 5.000,00 kn

UKUPNO: 290.000,00 kn

Članak 3. Sredstva za financiranje javnih potreba športskih udruga iz Programa osigurana su u Proračunu Općine Gradište za 2014. godinu, a doznačivat će se korisnicima sukladno prilivu sredstava.

Članak 4. Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 620-01/13-01/02 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Ivan Čolakovac

Temeljem članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” RH, broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 16. i 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije br. 12/09. i 3/13.), te članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09. i 2/11), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013. godine, donosi

P R O G R A M javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Općine Gradište.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Gradište jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života od interesa za Općinu Gradište.

Članak 2.

Ukupna sredstva za udruge u kulturi Općine Gradište za 2014. godinu planirana su u iznosu od =25.000,00 kn, a namijenjena su sljedećim korisnicima:

R.br. N A Z I V Iznos u kn

1. KUD “SELJAČKA SLOGA” GRADIŠTE 15.000,00

2. Proslava dana Općine 10.000,00

UKUPNO: 25.000,00

Page 300: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

300

Članak 3. Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa osigurana su u Proračunu Općine Gradište za 2014. godinu, a doznačivat će se korisnicima sukladno prilivu sredstava.

Članak 4. Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 612-01/13-01/02 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac Temeljem članka 23. stavak 4. Zakona o udrugama (“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 88/01 i 11/02), članka 16. i 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije, broj 12/09. i 3/13.), te članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije, broj 12/09. i br. 2/11.), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013. godine, donosi

P R O G R A M javnih potreba za udruge u 2014. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se kriteriji za određivanje udruga od interesa za Općinu Gradište i za ostvarivanje prava na potporu iz Proračuna Općine za 2014. godinu te način i postupak dodjele tih sredstava.

Udrugama od interesa za Općinu smatraju se udruge koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju sljedeće kriterije:

1. da ostvaruju programe kojima se zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Gradište i

2. da ostvaruju humanitarne programe, odnosno druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku Općine Gradište, te promiču njezin položaj i ugled

Članak 2.

Zahtjev za sredstvima za potporu udruga podnosi se na propisanom obrascu te mora sadržavati: podatke o udruzi, opis projekta/programa, specifikacija prihoda i rashoda od prethodne godine i plan prihoda i rashoda za iduću godinu.

Članak 3. Ukupna sredstva za udruge od interesa za Općinu Gradište za 2014. godinu planirana su u iznosu od =83.000,00 kn, a namijenjena su sljedećim korisnicima:

R.br U D R U G E iznos/kn

1. MOTO KLUB JAHAČI SA SELA – “WILLAGE RIDERS” 13.000,00

2. UDRUGA ZA BEŽIČNE VEZE “WIRELESS” 15.000,00

3. UDRUGA UMIROVLJENIKA 3.000,00

4. UHVDR-GRADIŠTE 8.000,00

5. KONJIČKA UDRUGA “VRANAC” 8.000,00

6. Etno udruga Vezilje Gradište 5.000,00

7. CRVENI KRIŽ – ŽUPANJA 8.000,00

8. OSTALI – LAG .... 23.000,00

UKUPNO: 83.000,00 kn

Članak 4.

Sredstva za financiranje javnih potreba udruga iz Programa osigurana su u Proračunu Općine Gradište za 2014. godinu, a doznačivat će se korisnicima sukladno prilivu sredstava.

Članak 5. Program stupa na snagu osmog dana od dana

objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 421-01/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac

Page 301: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

301

Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ RH, broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), a u vezi članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“ RH, broj 56/13), članka 30. Statuta Općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09 i 3/13) a na prijedlog predlagatelja javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalac d.o.o. Županja, Veliki Kraj 132, Općinsko vijeće Općine Gradište na 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013. godine, donijelo je

O D L U K U o priključenju na komunalne vodne građevine

Članak 1. Ovom Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine utvrđuje se postupak i rokovi priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.

Članak 2. Komunalnim vodnim građevinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- građevine za javnu vodoopskrbu

- građevine za javnu odvodnju

Članak 3. Priključenjem na komunalne vodne građevine u smislu ove Odluke smatra se izgradnja priključaka kojima se spaja nekretnina, odnosno građevina na postojeći javni vodoopskrbni sustav i postojeći javni sustav odvodnje, kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje komunalnih vodnih usluga.

Članak 4.

Priključkom na sustav javne vodoopskrbe smatra se čvor priključenja, priključni cjevovod i mjerni sklop koji završava glavnim vodomjerom, sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga javnog isporučitelja. Glavnim vodomjerom u smislu ove Odluke smatra se uređaj za mjerenje ukupne potrošnje pitke vode u zgradi, neovisno o posebnim dijelovima zgrade, a koji se nalazi u prostoru za smještaj vodomjera. Sve vodovodne instalacije iza glavnog vodomjera pripadaju vlasniku građevine koji ih je obvezan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti o vlastitom trošku. Priključak na javni vodoopskrbni sustav obzirom na namjenu može biti za sanitarne potrebe u stambenoj građevini, za sanitarne i tehnološke potrebe u gospodarskoj građevini, te poljoprivredne i sportsko-rekreativne potrebe.

Članak 5. Priključkom na sustav javne odvodnje (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak) smatra se čvor priključenja, odvodni cjevovod i mjerno-kontrolno okno sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Kanalizacijski priključak građevine namjenski se koristi za odvodnju otpadnih voda stambene, poslovne ili gospodarske građevine. Sve kanalizacijske instalacije iza mjerno-kontrolnog okna pripadaju vlasniku građevine koji ih je obvezan održavati u funkcionalnom stanju o vlastitom trošku.

Članak 6.

Priključenje na komunalne vodne građevine dopušteno je samo na načinu i postupak predviđen ovom Odlukom, Zakonom o vodama, Općim i tehničkim uvjetima javnog isporučitelja vodnih usluga, propisima o građenju, te ostalim pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira ovo područje djelatnosti.

Članak 7. Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine obvezan je priključiti građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada su takvi sustavi izgrađeni u području na kojemu se nekretnina nalazi, te su osigurani uvjeti za priključenje.

Članak 8. Na područjima na kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju, vlasnik ili zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine, može privremeno riješiti opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na temelju Zakona o vodama i podzakonskih propisa koji uređuju javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. Vlasnik ili zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine gradi, održava i koristi o svom trošku, objekte i uređaje kojima privremeno rješava opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

Članak 9.

Korisnik vodne usluge dužan je u svakom trenutku Javnom isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan pristup do vodomjernog okna, kontrolnog okna i instalacija priključka radi očitanja vodomjera, uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka vodomjera i instalacija priključka.

Članak 10.

Postupak priključenja na komunalne vodne građevine uključuje:

- rješavanje zahtjeva za priključenje,

- priprema za izvedbu priključka,

- nadzor u izvedbi i primopredaji priključka,

- nadzor u izvedbi drugih infrastrukturnih građevina na javnoj uličnoj površini.

Postupak za priključenje građevine, odnosno druge nekretnine na komunalne vodne građevine pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Page 302: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

302

Zahtjev iz stavka 2. ovog članka Javnom isporučitelju vodne usluge podnosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine koja se priključuje.

Članak 11. Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

- kratak opis namjene i rješenja zatečene građevine (sadržaji, katnost, potreba za vodom i dr.),

- ovjerena kopija katastarskog plana za predmetnu parcelu (ne starija od šest mjeseci,

- dokaz o vlasništvu (izvadak iz zemljišne knjige),

- glavni projekt ili izvadak iz glavnog projekta.

Zakoniti posjednik građevine dužan je uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, priložiti i dokaz o pravu korištenja građevine.

Članak 12. U slučaju izmjene projektiranog rješenja priključka i pripadne kućne instalacije građevine, koje bitno utječu na funkcionalnost građevine, vlasnik ili zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine obvezan je zatražiti obnovu postupka.

Članak 13. Javni isporučitelj vodne usluge, na temelju zahtjeva za priključenje, provodi postupak za izdavanje dozvole za priključenje, te izdaje dozvolu za priključenje ako su ispunjeni Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

Građevine se neće priključiti na komunalne vodne građevine u slučaju kada nisu ispunjeni opći tehničko-tehnološki uvjeti priključenja.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Javni isporučitelj vodne usluge donijeti će odluku o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za priključenje.

Javni isporučitelj vodnih usluga obvezan je dozvolu iz stavka 1. ovog članka, odnosno odluku iz stavka 3. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

. Dozvola za priključenje građevine na komunalne vodne građevine sadrži:

1. podatke o vlasniku ili drugom zakonitom posjedniku građevine odnosno druge nekretnine,

2. podatke o građevini (adresa, katastarska oznaka, odnosno zemljišno-knjižna oznaka, namjena i dr.),

3. tehničko-tehnološke uvjete priključenja, 4. rok za priključenje,

Odluka o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za priključenje mora sadržavati podatke iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka i razloge zbog kojih se građevina ne može priključiti.

Članak 15. Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine određuje Javni isporučitelj vodne usluge aktom kojim utvrđuje opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga. Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-tehnoloških uvjeta koje određuje Javni isporučitelj vodne usluge, ako posebnim propisima nije određeno drugačije. Akt iz stavka 1. ovog članka Javni isporučitelj vodne usluge objavljuje u Službenom vjesniku Grada Županja, na internetu ili na drugi prikladan način i dužan ga je učiniti dostupnim javnosti za sve vrijeme njegova važenja.

Članak 16.

Javni isporučitelj vodne usluge i podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine za koju je izdana dozvola za priključenje sklapaju ugovor o priključenju. Ugovor o priključenju sadrži: naziv ugovornih strana, predmet ugovora (vrsta priključka), broj dozvole za priključenje i datum izdavanja, adresu dostave računa, podatke o obračunskom mjernom mjestu, podatke o kategoriji potrošača, način, rok i obračun naplate, odgovornost za štetu i visinu ugovorne kazne u slučaju neizvršenja i neurednog izvršenja ugovora, troškovnik radova, posebne uvjete priključenja, ostale međusobne obveze i način rješavanja sporova.

Članak 17.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine dužan je priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

- novoizgrađenu građevinu – prije početka korištenja građevine

- već izgrađenu građevinu – najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Članak 18.

Javni isporučitelj vodne usluge obvezan je izvesti priključak na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno od uplate ukupno ugovorenog iznosa ili uplate prve rate ukoliko je ugovorena obročna otplata. Radove priključenja izvodi Javni isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak izvedbe priključka snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine koja se priključuje temeljem ugovora o priključenju i troškovnika.

Članak 19. Ako vlasnik građevine odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima iz članka 17. ove Odluke, na prijedlog Javnog isporučitelja vodnih usluga pokrenut će se

Page 303: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

303

prekršajni postupak temeljem odredbi Zakona o vodama.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 363-05/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac

Temeljem članka 52. st. 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ RH, broj 153/09, 90/11, 56/13), članka 16. Statuta Općine Gradište („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09. i 03/13.) i članka 34. Poslovnika Vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09. i 29/10.), Općinsko vijeće Općine Gradište, na 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU o obračunu i naplati naknade za razvoj

Točka 1.

Ovom Odlukom se na području Općine Gradište uvodi obveza plaćanja posebne naknade za razvoj u svrhu financiranja gradnje i ravnomjernog razvoja vodnih građevina.

Točka 2. Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Gradište.

Točka 3. Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vode izražena u kunama, a iznosi 1,00 kn/m3 isporučene vode za sve obveznike plaćanja cijene vodne usluge.

Točka 4. Naknada za razvoj koristiti će se za:

- sufinanciranje gradnje i dovršetak gradnje vodnih građevina na području Općine Gradište,

- za plaćanje izrade projekata i stručnog nadzora iz područja vodnog gospodarstva,

- za ostale naknade vezane za gradnju vodnih građevina,

- za otplate kredita i financijskih obveza prema sklopljenim ugovorima i sporazumima s Hrvatskim vodama Zagreb, nadležnim Ministarstvima RH i Europskim fondovima u svrhu gradnje vodnih građevina.

Točka 5. Naknada za razvoj naplaćivati će se putem računa koje obveznicima plaćanja ispostavlja isporučitelj vodnih usluga Komunalac d.o.o. Županja uz cijenu vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Točka 6. Naknada za razvoj je prihod javnog isporučitelja Komunalca d.o.o. Županja sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva. Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležni upravni odjel Općine Gradište.

Točka 7. Komunalac d.o.o. Županja dužan je prikupljena sredstva od naknade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji), a način utroška prikupljenih sredstava za financiranje gradnje objekata iz točke 4. ove Odluke biti će uređen Planom gradnje komunalnih vodnih građevina iz Zakona o vodama na vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima Komunalac d.o.o. dostavljati će Općini Gradište polugodišnje.

Točka 8. Komunalcu d.o.o. Županja zabranjeno je raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj osim na način određen ovom Odlukom i Planom iz točke 7. ove Odluke.

Točka 9. Općinsko vijeće Općine Gradište može u svako doba donijeti odluku o obustavi odnosno ukidanju, povećanju ili smanjenju naplate naknade za razvoj po ovoj Odluci i Planom iz točke 7. ove Odluke. U slučaju prethodnog stavka odluka o ukidanju naknade za razvoj, odnosno o povećanju ili smanjenju iznosa naknade za razvoj, početi će se primjenjivati odmah jer je samo nastavljena po prethodnoj Odluci.

Točka 10. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko srijemske županije. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj KLASA: 363-01/12-01/03, URBROJ: 2212/06-02-12-1 od dana 02.04.2012. godine. KLASA: 363-01/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac

Page 304: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

304

c Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ RH, broj 92/10), članka 16. Statuta Općine Gradište („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09. i 03/13.) i članka 34. Poslovnika Vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09. i 29/10.), Općinsko Vijeće Općine Gradište na svojoj 4. sjednici 22.prosinca 2013. godine, donosi

O D L U K U o donošenju

Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Općinu Gradište

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Općinu Gradište izrađen od strane braniteljske zadruge “Aktivan život” iz Vinkovaca, H.D. Genschera 22d, kao ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području protupožarne zaštite.

Članak 2.

Procjene ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Općinu Gradište sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije. KLASA: 214-02/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti

i spašavanju (“Narodne novine” RH, broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10.), članka 16. Statuta Općine Gradište („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09. i 03/13.) i članka 34. Poslovnika Vijeća („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09. i 29/10.), Općinsko vijeće Općine Gradište, na 4. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2013. godine, donosi

ANALIZU STANJA

SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE GRADIŠTE

U 2013. GODINI UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja

operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” broj:174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda za zaštitu i spašavanje u Vukovaru, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Gradište je u 2013. godini izradila i donijela sljedeće akte:

- Izmjena Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja,

- Plan operativne provedbe programa posebnih mjera zaštite od požara u 2013. godini,

- Program mjera i plan aktivnosti zaštite od požara u 2013. godini za vrijeme žetve i vršidbe za područje Općine Gradište i

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za područje Općine Gradište.

Općina Gradište je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima.

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1. CIVILNA ZAŠTITA 1.1.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Gradište temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” broj:174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje (“Narodne novine” br. 40/08 i 44/08) 05.09.2013. godine u Stožer zaštite i spašavanja Općine Gradište imenovani su:

Page 305: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

305

Br. Prezime i ime Funkcija Dužnost

1. Josip Čolakovac Načelnik stožera ZiS Zamjenik načelnika Općine

2. Tomislav Dujmić član Predstavnik Odjela za preventivu, planiranje i nadzor u Područnom uredu za ZiS Vukovar

3. Ivo Blaževac član Zapovjednik DVD-a Gradište 4. Zoran Rajher član Predstavnik PU Vinkovci-Ispostava Županja

Ostali članovi:

5. Branko Dretvić član zapovjednik tima CZ opće namjene 6. Ivana Čolakovac-Mijić član zadužen za mjeru CZ evakuacija 7. Željko Gagulić član zadužen za mjeru CZ sklanjanja 8. Ana Matinac član zadužen za mjeru CZ zbrinjavanje

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica istih. 1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine određen je temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih, tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma i Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi CZ i postrojbi za uzbunjivanje (“Narodne novine” br. 111/07).

Navedenim dokumentima, za područje Općine, ustrojen je tim CZ opće namjene Općine Gradište sa ukupno 33 obveznika.

Izrađen je Plan civilne zaštite i Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Gradište.

Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112 ,a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje. Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja.

1.4. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE Kako na području Općine nema izgrađenih skloništa osnovne, pojačane i dopunske zaštite, potrebno je izvršiti pregled postojećih podrumskih i drugih smještajnih kapaciteta u javnim objektima i ustanoviti nivo opremljenosti (rasvjeta, vodovodna mreža, klupe za sjedenje, deke i ležaljke) i dr. s ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih (tehničko-tehnoloških) katastrofa. 2. VATROGASTVO

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradište je

osnovano 1896. godine, te je 2006. godine slavio

110 godina osnivanja i rada. Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradište djeluje na području Općine Gradište. U Postrojbi djeluje 25 operativnih članova i 30 pripadnika mladeži. Ima organizirano stalno dežurstvo od 0-24 sata. Vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradište raspolaže s 2 vatrogasna vozila (1 navalno i 1 zapovjedno vozilo) . Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena potrebnom opremom. Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe (dobrovoljne) efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine. Temeljem navedenog može se konstatirati da Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradište i Vatrogasna postrojba tog društva zadovoljava sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima. U 2013. godini izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za područje Općine Gradište. 3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE Općina Gradište nema udruga koje su značajne za zaštitu i spašavanje, te u Proračunu nije bilo potrebito osigurati sredstva za rad istih u 2013. godini.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Od pravnih osoba nije aktivna niti jedna, te u

Proračunu nije bilo potrebito osigurati sredstva za rad istih u 2013. godini. 1. Primarna zdravstvena zaštita osigurana je putem mjesne ambulante. 2. Veterinarska služba djeluje na području Općine Gradište. 3. Skrb o čistoći groblja i javnih površina vodi komunalni redar Općine Gradište kao i sezonski djelatnici u okviru javnih radova. Općina Gradište je opskrbljena pitkom vodom iz vodoopskrbnog

Page 306: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

306

sustava koje održava tvrtka “Komunalac” d.o.o. iz Županje.

Gradsko društvo Crvenog križa Županja Gradsko društvo Crvenog križa Grada Županje kao vodeća humanitarna organizacija područja Grada Županje i susjednih općina brine se o siromašnim osobama u društvu i pomaže im prema mogućnostima, organizira i druge humanitarne akcije sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. Kao jedna od zadaća je osposobljavanje članstva i građana za njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim sukobima i drugim izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je obnoviti i kvalitetno opremiti ekipe, jer postojeća oprema je zastarjela i dotrajala, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Gradište, za narednu godinu, utvrdit će se potrebne aktivnosti, pravci djelovanja i financijska sredstva kojima je cilj što kvalitetniji razvoja istog. KLASA: 810-03/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-1 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac Temeljem članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” RH, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 16. Statuta Općine Gradište („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09. i 03/13.) i članka 34. Poslovnika Vijeća (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09. i 29/10.), Općinsko vijeće Općine Gradište, na 4. sjednici održanoj dana 22.prosinca 2013. godine, donosi

S M J E R N I C E ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU

OPĆINE GRADIŠTE U 2014. GODINI Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih, tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara, te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje,

službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće subjekte: 1.CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i

spašavanja, općinska postrojba CZ opće namjene)

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, te ratnih djelovanja i terorizma, koji proistječe iz navedene Procjene, Srednjoročnom planu razvoja, osobnoj i materijalnoj formaciji, te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, izvršiti:

- ažurirati Procjenu ugroženosti od požara, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Gradište

- planirati provođenje osposobljavanja zapovjednika postrojbe – tima CZ opće namjene i teklića

- planirati provođenje osposobljavanja članova Stožera zaštite i spašavanja

- u cilju osiguranja uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u 2014. godini utvrditi postojeće smještajne kapacitete na području Općine i sačiniti pregled istih. Tabelarni pregled smještajnih kapaciteta nalazi se u prilogu.

Za potrebe civilne zaštite u Proračunu općine Gradište za 2014. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna. 2.VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)

Za dobrovoljne vatrogasne postrojbe, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu osigurati sredstva za sljedeće namjene:

- nabava vatrogasne opreme - stručno osposobljavanje - obavljanje liječničkih pregleda - sustav organizacije i djelovanja

dežurstva i sl. - u području rada sa članstvom

posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe

Za potrebe vatrogasne postrojbe u Proračunu općine Gradište za 2014. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

Page 307: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

307

3.SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE

Kako na području Općine nema izgrađenih skloništa osnovne, pojačane i dopunske zaštite, potrebno je izvršiti pregled postojećih podrumskih i drugih smještajnih kapaciteta u javnim objektima i ustanoviti nivo opremljenosti (rasvjeta, vodovodna mreža, klupe za sjedenje, deke i ležaljke) i dr. s ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih (tehničko-tehnoloških) katastrofa. 4.UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Na području Općine Gradište ne postoje udruge koje su od značaja za zaštitu i spašavanje.

5.SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Od pravnih službi nije aktivna niti jedna, te u Proračunu nije potrebito osigurati sredstva za rad istih u 2014. godini. 1. Primarna zdravstvena zaštita osigurana je putem mjesne ambulante. 2. Veterinarska služba djeluje na području Općine Gradište. 3. Skrb o čistoći groblja i javnih površina vodi komunalni redar Općine Gradište kao i sezonski djelatnici u okviru javnih radova. Općina Gradište je opskrbljena pitkom vodom iz vodoopskrbnog sustava koje održava tvrtka “Komunalac” d.o.o. iz Županje.

Gradsko društvo Crvenog križa Županja Gradsko društvo Crvenog križa Grada

Županje kao vodeća humanitarna organizacija područja Grada Županje i susjednih općina brine se o siromašnim osobama u društvu i pomaže im prema mogućnostima, organizira i druge humanitarne akcije sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. Kao jedna od zadaća je osposobljavanje članstva i građana za njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim sukobima i drugim izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je obnoviti i kvalitetno opremiti ekipe, jer postojeća oprema je zastarjela i dotrajala, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

U Proračunu Općine Gradište za 2014. godinu za rad i aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Županja planirana su sredstva u ukupnom iznosu 8.000,00 kuna.

KLASA: 810-03/13-01/01 URBROJ: 2212/06-02-13-2 Gradište, 22. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Čolakovac

Page 308: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 308

P O P I S

PROSTORIJA ZA SMJEŠTAJ STANOVNIŠTVA U IZVANREDNIM PRILIKAMA

na području Općine GRADIŠTE

TELEFON OBJEKT ADRESA POVR

(u m²) STANJE * ODGOVORNA OSOBA ** ADRESA

fiksni mobilni 1 2 3 4 5 6 7

DVD K. Tomislava 2 150 Ima struju, plin, vodu, WC Prostor je suh Rudolf Dretvić K. Tomislava 6 841-779

Osnovna škola- sportska dvorana Kolodvorska bb 2800 Ima struju, plin, vodu, WC

Prostor je suh Marojević Ivo K. Zvonimira 79 841-165

NK Slavonac Bosutska bb 700 Ima struju, plin, vodu, WC

Prostor je suh Branko Dretvić Malo brdo 31 842-955 098/269-043

Općina Gradište/ stara zgrada Trg Hrvatskih Velikana 36 500 Ima struju, plin, vodu, WC

Prostor je suh Branko Dretvić Malo brdo 31 842-955 098/269-043

Općina Gradište/ nova zgrada Trg Hrvatskih Velikana 5 400 Ima struju, plin, vodu, WC

Prostor je suh Branko Dretvić Malo brdo 31 842-955 098/269-043

Sala za vjenčanje- Natali Matije Gupca 121 660 Ima struju, plin, vodu, WC

Prostor je suh Mladen Bekavac Bosutska bb 841-044 091/217-41-20

* navesti da li u objektu ima struje, vode, klupa za sjedenje (broj), kreveta (broj), WC, da li je prostor suh ili ima vlage

** navesti ime osobe koje posjeduje ključ od objekta

Page 309: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

309

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini

Red. br.

OPIS POZICIJE Realizirano u

2013. (kn) Planirano za

2014. (kn) ZAPOVJEDNIŠTVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ

- Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju (opremanje prostora za sklanjanje i zbrinjavanje ljudi)

-Zapovjedništvo zaštite i spašavanja

-Zapovjedništvo civilne zaštite

-Postrojbe civilne zaštite opće namjene 10.000,00 10.000,00

-Povjerenici civilne zaštite

-Voditelji skloništa

1.

Ukupno: 10.000,00 10.000,00

VATROGASTVO -Javne vatrogasne postrojbe -Vatrogasna zajednica Općine

-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 60.000,00 50.000,00

-Vatrogasna zapovjedništva općine

2.

Ukupno: 60.000,00 50.000,00

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje) -Tekuće održavanje 3.

Ukupno: 00,00 00,00

UDRUGE GRAĐANA (kinolozi, radioamateri,

aeroklubovi i dr. 4.

Ukupno: 00,00 00,00

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI (Hitna pomoć, javno zdravstvo, Centar za socijalnu skrb, Crveni križ, veterinarska služba, Komunalno poduzeće - vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i dr., kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje)

Crveni križ 10.000,00

Crveni križ 8.000,00 5.

Ukupno: 10.000,00 8.000,00

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 80.000,00 68.000,00

* za svaku strukturu odvojeno prikazati sredstva za poduku (eventualnu) i opremanje NAPOMENA: Sastavni dio ovih Smjernica je izvod iz Proračuna po pozicijama namijenjenim za

razvoj pojedinih dijelova – operativnih snaga – jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

Page 310: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

310

OPĆINA JARMINA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Općinsko vijeće Općine Jarmina na svojoj sjednici održanoj dana 20.prosinca 2013. godine, temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine” RH, broj 87/08, 136/12), te članka 31. Statuta Općine Jarmina („Službeni vjesnik” VSŽ, broj 15/09), donosi

P R O R A Č U N

OPĆINE JARMINA ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016.

GODINU OPĆI DIO

Članak 1. Proračun Općine Jarmina za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

O P I S Proračun za 2014. god.

Projekcija za 2015. god.

Projekcija za2016. god.

1. PRIHODI POSLOVANJA 4,506,000.00 4,386,000.00 4,386,000.00

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 245,000.00 245,000.00 245,000.00

3. UKUPNI PRIHODI (1.+ 2.) 4,751,000.00 4,631,000.00 4,631,000.00

4. RASHODI POSLOVANJA 3,670,000.00 3,670,000.00 3,670,000.00

5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1,081,000.00 961,000.00 961,000.00

6. UKUPNI RASHODI (4.+ 5.) 4,751,000.00 4,631,000.00 4,631,000.00

7. RAZLIKA - VIŠAK PRIHODA (3. - 6.) 0.00 0.00 0.00

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

O P I S Proračun za 2014. god.

Projekcija za 2015. god.

Projekcija za2016. god.

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 300,000.00 300,000.00 300,000.00

2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 300,000.00 300,000.00 300,000.00

3. NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE (1.- 2.) 0.00 0.00 0.00

Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu

prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2014. godinu, te projekcijama za 2015. i 2016. godinu koji se nalaze u privitku ove odluke.

Page 311: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 311

PRORAČUN ZA 2014. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO

UKUPNO PRIHODI 4,751,000.00

6 Prihodi poslovanja 4,506,000.00

61 Prihodi od poreza 2,298,500.00

611 Porez i prirez na dohodak 2,248,500.00

613 Porezi na imovinu 20,000.00

614 Porezi na robu i usluge 30,000.00

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 1,432,500.00

633 Pomoći iz proračuna 1,132,500.00

634 Ostale potpore unutar opće države 300,000.00

64 Prihodi od imovine 163,000.00

641 Prihodi od financijske imovine 2,000.00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 161,000.00

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 610,000.00

651 Administrativne (upravne) pristojbe 79,000.00

652 Prihodi po posebnim propisima 301,000.00

653 Komunalni doprinosi i naknade 230,000.00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2,000.00

683 Ostali prihodi 2,000.00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 245,000.00

Page 312: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 312

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 245,000.00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 245,000.00

UKUPNO RASHODI 4,751,000.00

3 Rashodi poslovanja 3,670,000.00

31 Rashodi za zaposlene 958,000.00

311 Plaće 818,000.00

312 Ostali rashodi za zaposlene 10,000.00

313 Doprinosi na plaće 130,000.00

32 Materijalni rashodi 1,620,000.00

321 Naknade troškova zaposlenima 100,000.00

322 Rashodi za materijal i energiju 470,000.00

323 Rashodi za usluge 622,000.00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 428,000.00

34 Financijski rashodi 55,000.00

342 Kamate za primljene zajmove 10,000.00

343 Ostali financijski rashodi 45,000.00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 484,000.00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 484,000.00

38 Donacije i ostali rashodi 553,000.00

381 Tekuće donacije 368,000.00

382 Kapitalne donacije 150,000.00

383 Kazne, penali i naknade štete 10,000.00

386 Kapitalne pomoći 25,000.00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1,081,000.00

Page 313: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 313

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 115,000.00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 115,000.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 626,000.00

421 Građevinski objekti 110,000.00

422 Postrojenja i oprema 428,000.00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3,000.00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 85,000.00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 340,000.00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 340,000.00

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

BROJ

KONTA VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA PLANIRANO

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300,000.00

84 Primici od zaduživanja 300,000.00

844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 300,000.00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300,000.00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 300,000.00

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 300,000.00

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u proračunu, u ukupno iskazanim svotama raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu proračuna.

Page 314: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 314

PRORAČUN ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

UKUPNO RASHODI / IZDACI 4.751.000,00

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.751.000,00

GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.751.000,00

Program J01 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA 270.000,00

Aktivnost J01 1100 A100100 Predstavnička i izvršna tijela 270.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 270.000,00

3 Rashodi poslovanja 270.000,00

32 Materijalni rashodi 270.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000,00

Program J01 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA 1.331.000,00

Aktivnost J01 1110 A100100 Rashodi za zaposlene 449.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 449.000,00

3 Rashodi poslovanja 449.000,00

31 Rashodi za zaposlene 449.000,00

311 Plaće 372.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00

313 Doprinosi na plaće 67.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 882.000,00

3 Rashodi poslovanja 882.000,00

Page 315: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 315

32 Materijalni rashodi 822.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 293.000,00

323 Rashodi za usluge 316.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 138.000,00

34 Financijski rashodi 55.000,00

342 Kamate za primljene zajmove 10.000,00

343 Ostali financijski rashodi 45.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 5.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 5.000,00

Program J01 1120 KOMUNALNA DJELATNOST 665.000,00

Aktivnost J01 1120 A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 280.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 280.000,00

3 Rashodi poslovanja 280.000,00

32 Materijalni rashodi 280.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 120.000,00

323 Rashodi za usluge 160.000,00

Aktivnost J01 1120 A100110 Održavanje javnih površina 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00

Aktivnost J01 1120 A100120 Zaštita okoliša 25.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 25.000,00

Page 316: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 316

3 Rashodi poslovanja 25.000,00

32 Materijalni rashodi 25.000,00

323 Rashodi za usluge 25.000,00

Aktivnost J01 1120 A100130 Ostali komunalni poslovi 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00

323 Rashodi za usluge 30.000,00

Tekući projekt J01 1120 T100100 Javni radovi 300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00

31 Rashodi za zaposlene 300.000,00

311 Plaće 266.000,00

313 Doprinosi na plaće 34.000,00

Program J01 1130 GOSPODARSTVO 120.000,00

Aktivnost J01 1130 A100100 Poljoprivreda 105.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 105.000,00

3 Rashodi poslovanja 105.000,00

32 Materijalni rashodi 90.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00

323 Rashodi za usluge 80.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 15.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 5.000,00

386 Kapitalne pomoći 10.000,00

Aktivnost J01 1130 A100200 Turizam 15.000,00

Page 317: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 317

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 15.000,00

3 Rashodi poslovanja 15.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 15.000,00

386 Kapitalne pomoći 15.000,00

Program J01 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 120.000,00

Aktivnost J01 1140 A100100 Zaštita od požara 100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00

Aktivnost J01 1140 A100110 Civilna zaštita 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00

Program J01 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.182.000,00

Aktivnost J01 1150 A100100 Obrazovanje i predškolski odgoj 205.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 205.000,00

3 Rashodi poslovanja 205.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 55.000,00

381 Tekuće donacije 55.000,00

Aktivnost J01 1150 A100110 Socijalna skrb 78.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 78.000,00

Page 318: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 318

3 Rashodi poslovanja 78.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 70.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 8.000,00

381 Tekuće donacije 8.000,00

Aktivnost J01 1150 A100120 Kultura 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00

Aktivnost J01 1150 A100130 Religija 50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00

Aktivnost J01 1150 A100140 Šport i rekreacija 220.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 220.000,00

3 Rashodi poslovanja 220.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 220.000,00

381 Tekuće donacije 70.000,00

382 Kapitalne donacije 150.000,00

Aktivnost J01 1150 A100150 Ostale društvene djelatnosti 55.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 55.000,00

3 Rashodi poslovanja 55.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 55.000,00

Page 319: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 319

381 Tekuće donacije 55.000,00

Tekući projekt J01 1150 T100100 Pomoć u kući osobama starije životne dobi 544.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 544.000,00

3 Rashodi poslovanja 526.000,00

31 Rashodi za zaposlene 209.000,00

311 Plaće 180.000,00

313 Doprinosi na plaće 29.000,00

32 Materijalni rashodi 53.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00

323 Rashodi za usluge 6.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 264.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 264.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.000,00

422 Postrojenja i oprema 18.000,00

Program J02 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE 143.000,00

Kapitalni projekt J02 1110 K100100 Nabava opreme 73.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 73.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 73.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 73.000,00

422 Postrojenja i oprema 55.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00

Page 320: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 320

Kapitalni projekt J02 1110 K100200 Dokumenti prostornog uređenja 70.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 70.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00

Program J02 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 840.000,00

Kapitalni projekt J02 1120 K100100 Ceste 250.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 250.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00

421 Građevinski objekti 50.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00

Kapitalni projekt J02 1120 K100110 Kanalizacija 75.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 75.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 15.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 15.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00

421 Građevinski objekti 60.000,00

Kapitalni projekt J02 1120 K100120 Nogostupi 150.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 150.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00

Page 321: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 321

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00

Kapitalni projekt J02 1120 K100130 Niskonaponska električna mreža 10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 10.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00

Kapitalni projekt J02 1120 K100170 Solarna elektrana 350.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 350.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 350.000,00

422 Postrojenja i oprema 350.000,00

Kapitalni projekt J02 1120 K100190 Nabava opreme za komunalne potrebe 5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 5.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00

Program J02 1130 INVESTICIJE ZA POTREBE GOSPODARSTVA 30.000,00

Kapitalni projekt J02 1130 K100100 Etno - selo 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00

Kapitalni projekt J02 1130 K100110 Objekt za potrebe projekta "Žene na tržištu rada" 10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 10.000,00

Page 322: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 322

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00

Program J02 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 50.000,00

Kapitalni projekt J02 1150 K100100 Višenamjenski objekt za potrebe Općine 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 30.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00

Kapitalni projekt J02 1150 K100110 Dječji vrtić 20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00

Članak 4. Proračun će biti objavljen u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01.01.2014. godine. KLASA: 015-01/13-01/1 URBROJ: 2188/04-01-13-400 Jarmina, 20. prosinca 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Mario Rožić

Page 323: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

323

Na temelju čl.14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH, broj 87/08, 136/12) i članka 31. Statuta Općine Jarmina („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 15/09) Općinsko vijeće Općine Jarmina na svojoj sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine, donosi

O D L U K U o izvršenju Proračuna Općine

Jarmina za 2014. godinu

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovom se Odlukom uređuje struktura Proračuna Općine Jarmina za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršenje, upravljanje općinskom imovinom i dugovima, te promjena financiranja tokom godine. II – STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2. Proračun Općine Jarmina za 2014. godinu sastoji se od slijedećih dijelova:

- Općeg dijela Proračuna; - Posebnog dijela Proračuna; - Plana razvojnih programa za

razdoblje 2014-2016. godine; - Financijske projekcije za razdoblje

2015-2016. godine;

Članak 3. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda te Računa financiranja, a Posebni dio sadrži plan rashoda i izdataka prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji. U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i za otplate kredita i zajmova.

Članak 4. Plan razvojnih programa za razdoblje 2014.-2016. godine sadrži rashode za investicije i davanje kapitalnih pomoći i donacija po pojedinim programima, po godinama u kojima će se teretiti proračun, te po izvorima financiranja.

Članak 5. Projekcija prihoda i rashoda za dvogodišnje

razdoblje sadrži prihode i rashode za 2015.-2016. godinu koji su procijenjeni prema smjernicama i uputama Ministarstva financija.

Članak 6.

Na temelju financijskih planova proračunskih korisnika izrađuje se konsolidirani proračun koji sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke proračuna i njegovih proračunskih korisnika.

III – IZVRŠENJE PRORAČUNA

Članak 7. Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima (u nastavku teksta: korisnici), koji se u njegovu Posebnom odjelu određeni za nositelje sredstva na pojedinim stavkama.

Članak 8. Za izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran nositelj izvršne vlasti – općinski načelnik.

Članak 9. Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene proračunom i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu, na razdjelima i pozicijama, a u svemu prema načelima štednje i racionalnog korištenja ostvarenih sredstava.

Članak 10. Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna. Dodjela sredstava korisnicima vršit će s sukladno njihovim financijskim planovima, za cijelu godinu po mjesecima, vodeći računa o mogućnostima Proračuna.

Članak 11. Općinski načelnik sukladno čl. 46. Zakona o proračunu može izvršiti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar razdjela ili između razdjela najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli polugodišnje izvještavati Općinsko vijeće.

Članak 12. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. IV - PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 13. Hitni i nepredvidivi rashodi koji se pojave tijekom proračunske godine mogu se podmirivati iz sredstava tekuće zalihe, ako je ona planirana proračunom. O korištenju sredstava tekuće zalihe odlučuje Općinski načelnik. Načelnik može raspolagati sredstvima tekuće zalihe do pojedinačnog iznosa od 3.000,00 kn. Sredstva tekuće zalihe Proračuna mogu se osim za hitne i nepredviđene rashode koristiti i za izvršenje sudskih odluka. O korištenju sredstava tekuće zalihe načelnik izvješćuje Općinsko vijeće polugodišnje. Ako se tijekom godine na temelju propisa smanji nadležnost korisnika što zahtjeva smanjenja sredstava ili korisnik bude ukinut, neutrošena

Page 324: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. “SLUŽBENI VJESNIK” Stranica

324

sredstva za njegove izdatke se prenose u tekuću zalihu Proračuna. V – OPĆINSKA IMOVINA, ZADUŽIVANJE, JAMSTVA

Članak 14. Stanje imovine utvrđuje se jedanput godišnje, prilikom popisa koji je sastavni dio Izvješća na dan 31. prosinca tekuće godine. Općinski načelnik imenuje Komisiju za popis općinske imovine i donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu.

Članak 15. Proračunom je predviđeno da Općina može u 2014. godini koristiti dopušteni minus na žiro računu u „Privrednoj banci Zagreb“ d.d. do maksimalnog iznosa od 300.000,00 kuna. Proračunom Općine Jarmina za 2014. godinu nije predviđeno davanje jamstava drugima.

VI – PROMJENA FINANCIRANJA TOKOM GODINE

Članak 16. Proračunska sredstva se koriste samo za namjene koje su predviđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu, te se ne mogu preraspodijeliti osim pod uvjetima i na način predviđen ovom Odlukom. Ako tijekom 2014. godine nastanu nove obveze za Proračun, sredstva za njihovu provedbu mogu se osigurati isključivo na temelju Izmjena i dopuna Proračuna koje donosi Općinsko vijeće Općine Jarmina. VII – ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. KLASA: 015-01/13-01/1 URBROJ: 2188/04-01-13-400 Jarmina, 20. prosica 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Mario Rožić

Page 325: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 325

Projekcija proračuna

OPĆI DIO

BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1

KONTA VRSTA PRIHODA 2014 2015 2016 INDEX

UKUPNO PRIHODI 4,751,000.00 4,631,000.00 4,631,000.00 97.5 % 100.0 % 97.5 %

6 Prihodi poslovanja 4,506,000.00 4,386,000.00 4,386,000.00 97.3 % 100.0 % 97.3 %

61 Prihodi od poreza 2,298,500.00 2,298,500.00 2,298,500.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 1,432,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 91.6 % 100.0 % 91.6 %

64 Prihodi od imovine 163,000.00 163,000.00 163,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 610,000.00 610,000.00 610,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 245,000.00 245,000.00 245,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 245,000.00 245,000.00 245,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1

KONTA VRSTA RASHODA 2014 2015 2016 INDEX

UKUPNO RASHODI 4,751,000.00 4,631,000.00 4,631,000.00 97.5 % 100.0 % 97.5 %

3 Rashodi poslovanja 3,670,000.00 3,670,000.00 3,670,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

31 Rashodi za zaposlene 958,000.00 958,000.00 958,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

32 Materijalni rashodi 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

34 Financijski rashodi 55,000.00 55,000.00 55,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 484,000.00 484,000.00 484,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

Page 326: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 326

38 Donacije i ostali rashodi 553,000.00 553,000.00 553,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1,081,000.00 961,000.00 961,000.00 88.9 % 100.0 % 88.9 %

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 115,000.00 65,000.00 65,000.00 56.5 % 100.0 % 56.5 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 626,000.00 216,000.00 216,000.00 34.5 % 100.0 % 34.5 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 340,000.00 680,000.00 680,000.00 200.0 % 100.0 % 200.0 %

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1

KONTA VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA 2014 2015 2016 INDEX

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

84 Primici od zaduživanja 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.0 % 100.0 % 100.0 %

Projekcija proračuna

POSEBNI DIO

BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA GODINE 2014 2015 2016 INDEX

UKUPNO RASHODI / IZDACI 4.751.000,00 4.631.000,00 4.631.000,00 97,5% 100,0% 97,5%

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.751.000,00 4.631.000,00 4.631.000,00

97,5% 100,0% 97,5%

Page 327: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 327

GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.751.000,00 4.631.000,00 4.631.000,00 97,5% 100,0% 97,5%

Program J01 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA 270.000,00 270.000,00 270.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1100 A100100 Predstavnička i izvršna tijela 270.000,00 270.000,00 270.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 270.000,00 270.000,00 270.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 270.000,00 270.000,00 270.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program J01 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA 1.331.000,00 1.331.000,00 1331.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1110 A100100 Rashodi za zaposlene 449.000,00 449.000,00 449.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 449.000,00 449.000,00 449.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

31 Rashodi za zaposlene 449.000,00 449.000,00 449.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1110 A100110 Materijalni i financijski rashodi 882.000,00 882.000,00 882.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 882.000,00 882.000,00 882.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 822.000,00 822.000,00 822.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

34 Financijski rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program J01 1120 KOMUNALNA DJELATNOST 665.000,00 665.000,00 665.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1120 A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1120 A100110 Održavanje javnih površina 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1120 A100120 Zaštita okoliša 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Page 328: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 328

Aktivnost J01 1120 A100130 Ostali komunalni poslovi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Tekući projekt J01 1120 T100100 Javni radovi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

31 Rashodi za zaposlene 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program J01 1130 GOSPODARSTVO 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1130 A100100 Poljoprivreda 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1130 A100200 Turizam 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program J01 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1140 A100100 Zaštita od požara 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1140 A100110 Civilna zaštita 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program J01 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.182.000,00 1.182.000,00 1.182.000,00

100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1150 A100100 Obrazovanje i predškolski odgoj 205.000,00 205.000,00 205.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 205.000,00 205.000,00 205.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Page 329: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 329

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1150 A100110 Socijalna skrb 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1150 A100120 Kultura 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1150 A100130 Religija 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1150 A100140 Šport i rekreacija 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivnost J01 1150 A100150 Ostale društvene djelatnosti 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

38 Donacije i ostali rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Tekući projekt J01 1150 T100100 Pomoć u kući osobama starije životne dobi 544.000,00 544.000,00 544.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

3 Rashodi poslovanja 526.000,00 526.000,00 526.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

31 Rashodi za zaposlene 209.000,00 209.000,00 209.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

32 Materijalni rashodi 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 264.000,00 264.000,00 264.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Page 330: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 330

naknade

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program J02 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE 143.000,00 83.000,00 83.000,00 58,0% 100,0% 58,0%

Kapitalni projekt J02 1110 K100100 Nabava opreme 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Kapitalni projekt J02 1110 K100200 Dokumenti prostornog uređenja 70.000,00 10.000,00 10.000,00 14,3% 100,0% 14,3%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 10.000,00 10.000,00 14,3% 100,0% 14,3%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 10.000,00 10.000,00 14,3% 100,0% 14,3%

Program J02 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 840.000,00 790.000,00 790.000,00 94,0% 100,0% 94,0%

Kapitalni projekt J02 1120 K100100 Ceste 250.000,00 600.000,00 600.000,00 240,0% 100,0% 240,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 600.000,00 600.000,00 240,0% 100,0% 240,0%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0% 100,0% 50,0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 500.000,00 500.000,00 500,0% 100,0% 500,0%

Kapitalni projekt J02 1120 K100110 Kanalizacija 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Kapitalni projekt J02 1120 K100120 Nogostupi 150.000,00 100.000,00 100.000,00 66,7% 100,0% 66,7%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 100.000,00 100.000,00 66,7% 100,0% 66,7%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00 100.000,00 100.000,00 66,7% 100,0% 66,7%

Kapitalni projekt J02 1120 K100130 Niskonaponska električna mreža 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Page 331: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

B

roj 25. "SLUŽB

ENI V

JESNIK

" Stranica 331

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Kapitalni projekt J02 1120 K100170 Solarna elektrana 350.000,00 - - - 0,0% -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00 - - - 0,0% -

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 - - - 0,0% -

Kapitalni projekt J02 1120 K100190 Nabava opreme za komunalne potrebe 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program J02 1130 INVESTICIJE ZA POTREBE GOSPODARSTVA 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7% 100,0% 66,7%

Kapitalni projekt J02 1130 K100100 Etno - selo 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50,0% 100,0% 50,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50,0% 100,0% 50,0%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50,0% 100,0% 50,0%

Kapitalni projekt J02 1130 K100110 Objekt za potrebe projekta "Žene na tržištu rada" 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Program J02 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Kapitalni projekt J02 1150 K100100 Višenamjenski objekt za potrebe Općine 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Kapitalni projekt J02 1150 K100110 Dječji vrtić 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0% 100,0%

Page 332: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 332

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 166 OPĆINA JARMINA Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program J02 1120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

Početak radova: Projekt/investicija: K100100 Ceste Izmjena IP Investitor:

Općina Jarmina Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Nerazvrstane ceste

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: otkup građevinskog zemljišta za ceste, izgradnja novih dionica nerazvrstanih cesta, te rekonstrukcija i modernizacija postojećih nerzvrstanih cesta

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4111 Zemljište 210.000 10.000 100.000 50.000 50.000 4213 Ceste, željeznice i slični građ.objekti 160.000 10.000 50.000 50.000 50.000 4511 Dodatna ulaganja na građev.objektima 1.290.000 190.000 100.000 500.000 500.000

0

Page 333: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 333

0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 1.660.000 0 210.000 250.000 600.000 600.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi p

rihod

i

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0 3. po

sebn

e 0

Page 334: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 334

0

0

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 650.000 150.000 200.000 150.000 150.000

6324 Kapital.pomoći od institucija i tijela EU 600.000 300.000 300.000 4.

Pom

oći

6342 Kapit.pomoći od Uprave za ceste VSŽ 210.000 60.000 50.000 50.000 50.000

Ukupno 4. 1.460.000 0 210.000 250.000 500.000 500.000

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

7111 Zemljište 200.000 100.000 100.000

0

0

0

0

0

6.

Prih

odi o

d pr

odaje

nef

inan

cijsk

e im

ovin

e i n

adok

nade

štet

a s o

snov

a osig

uran

ja

0

Ukupno 6. 200.000 0 0 0 100.000 100.000

Page 335: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 335

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 1.660.000 0 210.000 250.000 600.000 600.000 0

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

Page 336: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 336

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/ Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 337: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 337

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007.

2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007.

2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0

Page 338: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 338

0

0

0

2.

Vlas

titi p

rihod

i

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Prih

odi z

a pos

ebne

na

mjen

e

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0 6.

i na

dokn

ade

0

Page 339: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 339

0

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

Page 340: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 340

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 166 OPĆINA JARMINA Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program 1150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti

Početak radova: Projekt/investicija: K100110 Dječji vrtić Izmjena IP Investitor:

Općina Jarmina Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Dječji vrtić

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: sanacija i prenamjena postojećeg objekta za potrebe dječjeg vrtića

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4511 Dodatna ulaganja na građev.objektima 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0

0

Page 341: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 341

0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 80.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi p

rihod

i

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0 3. di

za

pose

bne

nam

j

0

Page 342: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 342

0

0

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 20.000 20.000

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 20.000 0 20.000 0 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

7111 Zemljište 60.000 20.000 20.000 20.000

0

0

0

0

0

6.

Prih

odi o

d pr

odaje

nef

inan

cijsk

e im

ovin

e i n

adok

nade

štet

a s o

snov

a osig

uran

ja

0

Ukupno 6. 60.000 0 0 20.000 20.000 20.000

Page 343: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 343

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 80.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

Page 344: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 344

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/ Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 345: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 345

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007.

2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007.

2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0

Page 346: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 346

0

0

0

2.

Vlas

titi p

rihod

i

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Prih

odi z

a pos

ebne

na

mjen

e

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0 6.

i na

dokn

ade

0

Page 347: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 347

0

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

Page 348: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 348

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 166 OPĆINA JARMINA Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP Građevinska dozvola Program J02 1120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture Početak radova: Projekt/investicija: K100130 Niskonaponska električna mreža Izmjena IP Investitor:

Općina Jarmina Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Električna mreža

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: proširenje niskonaponske električne mreže

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4511 Dodatna ulaganja na građev.objektima 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0

0

Page 349: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 349

0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi p

rihod

i

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0 3. po

sebn

e 0

Page 350: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 350

0

0

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

0

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 0 0 0 0 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

7111 Zemljište 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0

0

0

0

0

6.

Prih

odi o

d pr

odaje

nef

inan

cijsk

e im

ovin

e i n

adok

nade

štet

a s o

snov

a osig

uran

ja

0

Ukupno 6. 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

Page 351: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 351

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

Page 352: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 352

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/ Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Page 353: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 353

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007.

2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007.

2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0

Page 354: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 354

0

0

0

2.

Vlas

titi p

rihod

i

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Prih

odi z

a pos

ebne

na

mjen

e

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0 6.

i na

dokn

ade

0

Page 355: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 355

0

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

Page 356: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 356

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 166 OPĆINA JARMINA Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP Građevinska dozvola Program J02 1130 Investicije za potrebe gospodarstva Početak radova: Projekt/investicija: K100100 Etno-selo Izmjena IP Investitor:

Općina Jarmina Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Etno-selo

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: dodatna ulaganja na objektima etno-sela za potrebe razvitka turizma u Općini Jarmina

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4511 Dodatna ulaganja na građev.objektima 60.000 20.000 20.000 10.000 10.000 0 0

0

Page 357: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 357

0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 60.000 0 20.000 20.000 10.000 10.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi p

rihod

i

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0 3. po

sebn

e 0

Page 358: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 358

0

0

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 20.000 20.000

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 20.000 0 20.000 0 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

7111 Zemljište 40.000 20.000 10.000 10.000

0

0

0

0

0

6.

Prih

odi o

d pr

odaje

nef

inan

cijsk

e im

ovin

e i n

adok

nade

štet

a s o

snov

a osig

uran

ja

0

Ukupno 6. 40.000 0 0 20.000 10.000 10.000

Page 359: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 359

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 60.000 0 20.000 20.000 10.000 10.000 0

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

Page 360: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 360

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/ Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog

sektora Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE Ukupno Izvršen

o Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

Page 361: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 361

2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007

. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0 2. ti

prih

o

0

Page 362: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 362

0

0

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Prih

odi z

a pos

ebne

na

mjen

e

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0

0

6.

jim

ovin

e i

nado

knad

e šte

ta

0

Page 363: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 363

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Datum: Odgovorna

osoba:

Telefon:

Page 364: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 364

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 166 OPĆINA JARMINA Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP

Građevinska dozvola Program J02 1120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture

Početak radova: Projekt/investicija: K100110 Kanalizacija Izmjena IP Investitor:

Vinkovački vodovod i kanalizacija Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Kanalizacija

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: otkup zemljišta za pročistač, te sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izgradnje kanalizacijske mreže na području Općine Jarmina

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4111 Zemljište 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4214 Ostali građevinski objekti 240.000 60.000 60.000 60.000 60.000

0

0

Page 365: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 365

0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 300.000 0 75.000 75.000 75.000 75.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi p

rihod

i

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0 3. po

sebn

e 0

Page 366: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 366

0

0

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata 50.000 50.000

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 50.000 0 50.000 0 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

7111 Zemljište 250.000 25.000 75.000 75.000 75.000

0

0

0

0

0

6.

Prih

odi o

d pr

odaje

nef

inan

cijsk

e im

ovin

e i n

adok

nade

štet

a s o

snov

a osig

uran

ja

0

Ukupno 6. 250.000 0 25.000 75.000 75.000 75.000

Page 367: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 367

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 300.000 0 75.000 75.000 75.000 75.000 0

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

Page 368: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 368

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/ Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog

sektora Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE Ukupno Izvršen

o Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

Page 369: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 369

2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007

. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007. 2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0 2. ti

prih

o

0

Page 370: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 370

0

0

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Prih

odi z

a pos

ebne

na

mjen

e

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0

0

6.

jim

ovin

e i

nado

knad

e šte

ta

0

Page 371: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 371

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Datum: Odgovorna

osoba:

Telefon:

Page 372: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 372

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 166 OPĆINA JARMINA Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP Građevinska dozvola Program J02 1120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture Početak radova: Projekt/investicija: K100120 Nogostupi Izmjena IP Investitor:

Općina Jarmina Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Nogostupi

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: sanacija nogostupa

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4511 Dodatna ulaganja na građev.objektima 410.000 60.000 150.000 100.000 100.000 0 0

0

Page 373: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 373

0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 410.000 0 60.000 150.000 100.000 100.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi p

rihod

i

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0 3. po

sebn

e 0

Page 374: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 374

0

0

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 375.000 60.000 150.000 82.500 82.500

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 375.000 0 60.000 150.000 82.500 82.500

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

7111 Zemljište 35.000 17.500 17.500

0

0

0

0

0

6.

Prih

odi o

d pr

odaje

nef

inan

cijsk

e im

ovin

e i n

adok

nade

štet

a s o

snov

a osig

uran

ja

0

Ukupno 6. 35.000 0 0 0 17.500 17.500

Page 375: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 375

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 410.000 0 60.000 150.000 100.000 100.000 0

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Page 376: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 376

KAPITALNE POMOĆI

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/ Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru

Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora

Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE Ukupno Izvršen

o Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

Page 377: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 377

2 do 7 do 2005. ili rebalansu za 2006. 2007

. 2008

. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007.

2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0 2. ti

prih

o

0

Page 378: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 378

0

0

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Prih

odi z

a pos

ebne

na

mjen

e

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0

0

6.

jim

ovin

e i

nado

knad

e šte

ta

0

Page 379: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 379

0

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Page 380: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 380

INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 166 OPĆINA JARMINA Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP Građevinska dozvola Program J02 1120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture Početak radova: Projekt/investicija: K100170 Solarna elektrana Izmjena IP Investitor:

Općina Jarmina Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Solarna elektrana

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: izgradnja solarne elektrane(postavljanje opreme)

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4227 Oprema za ostale namjene 350.000 0 350.000 0 0 0

0

Page 381: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 381

0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 350.000 0 0 350.000 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

2.

Vlas

titi p

rihod

i

0

Ukupno 2. 0 0 0 0 0 0 0

0 3.

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mjen

e

0

Page 382: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 382

0

0

Ukupno 3. 0 0 0 0 0 0 0

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata 250.000 250.000

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 50.000 50.000 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 300.000 0 0 300.000 0 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0 0 0 0 0 0

7111 Zemljište 50.000 50.000

0

0

0

0

0

6.

Prih

odi o

d pr

odaje

nef

inan

cijsk

e im

ovin

e i n

adok

nade

štet

a s o

snov

a osig

uran

ja

0

Ukupno 6. 50.000 0 0 50.000 0 0

7. prim

ici

od

zadu

ž

0

Page 383: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 383

0

0

0

Ukupno 7. 0 0 0 0 0 0 0

IZVORI SVEUKUPNO: 350.000 0 0 350.000 0 0 0

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI

Page 384: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 384

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/PDU inozemna vlada/međ.organizacija/ Lokacijska dozvola: proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima Potvrda IP bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru Građevinska dozvola bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog

sektora Početak radova: poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Izmjena IP neprofitnim organizacijama Uporabna dozvola građanima i kućanstvima Predaja na uporabu Regionalni razvojni program : Konačni obračun Državni razvojni program : Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Program

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007.

2008. 2009. nakon 2009.

Page 385: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 385

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno rashodi i izdaci 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do

2005. ili rebalansu za 2006. 2007.

2008. 2009. nakon 2009.

Račun

Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 0

0 2.

Vlas

titi

prih

odi

0

Page 386: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 386

0

0

Ukupno 2. 0

0

0

0

3.

Prih

odi z

a pos

ebne

na

mjen

e

0

Ukupno 3. 0

0

0 4.

Pom

oći

0

Ukupno 4. 0

0

0

0 5.

Dona

cije

0

Ukupno 5. 0

0

0

0

6.

nefin

ancij

ske i

mov

ine i

na

dokn

ade š

teta

s

0

Page 387: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 387

0

0

0

Ukupno 6. 0

0

0

0

7.

Nam

jensk

i prim

ici o

d za

duživ

anja

0

Ukupno 7. 0

IZVORI SVEUKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Datum: Odgovorna osoba:

Telefon:

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

INVESTICIJE

Page 388: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 388

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj) Datum Šifra Naziv

Potvrda DIP Proračunski korisnik: Potvrda LD/DPU Općina/grad/županija 166 OPĆINA JARMINA Lokacijska dozvola: Strateški dokument JLP(R)S Potvrda IP Građevinska dozvola Program J02 1150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti Početak radova: Projekt/investicija: K100100 Višenamjenski objekt za potrebe Općine Izmjena IP Investitor:

Općina Jarmina Uporabna dozvola

Predaja na uporabu

Konačni obračun

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

Investicija: Višenamjenski objekt

Proj.uključuje gradnju (DA/NE): DA

Namjena i cilj: sanacija višenamjenskog objekta za potrebe Općine

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

4511 Dodatna ulaganja na građev.objektima 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0

0

Page 389: VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE · 2014-03-14 · Temeljem liste reda prvenstva Zaključak o dodjeli stipendije po zanimanjima donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije. S donesenim

Broj 25. "SLU

ŽBEN

I VJESN

IK" Stranica 389

0 0

Ukupno rashodi i izdaci 120.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0

Ukupno Izvršeno Osigurano u proračunu Planirano financiranje investicije

IZVORI FINANCIRANJA 2 do 7 do 2012. ili rebalansu za 2013. 2014. 2015. 2016. nakon 2016.

Račun Naziv računa računskog plana 1 2 3 4 5 6 7

6422 Prih.od zakupa i iznajmljivanja imov. 60.000 30.000 30.000

0

0

0

1.

Opći

prih

odi i

prim

ici

0

Ukupno 1. 60.000 0 0 0 30.000 30.000 0

0

0

0

0