Download pdf - vjezbe Mikroekonomija

Transcript
 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  1/65

  Ljudske potrebe-ogranieni resursi-raspodjela resursa

  Upravljanje drutvenim resursima je vano jer su resursioskudni.

  OSKUDNOST-OGRANIENOST RESURSA.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  2/65

  Ekonomija je drutvena nauka kojaprouava kako drutvo upravlja svojimoskudnim resursima. EKONOMIJA predstavlja nauno prouavanje kako

  rutva koriste oskudne resurse da bi proizvelakorisna dobra i raspodijelila ih meu razliitim

  ljudima.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  3/65

  Ekonomisti prouavaju:

  -kako ljudi donose odluke

  -kako ljudi meusobno djeluju

  -kako djeluje privreda

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  4/65

  A) KAKO POJEDINCI DONOSE ODLUKE:

  Naelo : Ljudi se suoavaju sa odabirima kojiistovremeno donose i tete i koristiNaelo 2: Cijena neeg jeste ono ega se mora

  odrei kako bi to neto dobio.Naelo 3:Razumni ljudi razmiljaju na granici

  Naelo 4: Ljudi odgovaraju na poticajeB) KAKO LJUDI MEUSOBNO DJELUJU

  Naelo 5:Trgovina moe svima poboljatiivote.

  Naelo 6:Trita obino predstavljaju dobarnain organizacije ekonomske aktivnosti

  Naelo 7: Drave mogu poboljati rezultatetrita

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  5/65

  C) KAKO DJELUJE PRIVREDA

  Naelo 8: Standard ivota odreene zemljeovisi o sposobnosti te zemlje da proizvodidobra i usluge

  Naelo 9.:Cijene rastu kad drava tampa

  previe novca. Naelo 10: Drutvo se suoava sa

  kratkoronim odabirom izmeu inflacije inezaposlenosti

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  6/65

  Korienje odreenih instrumenata da bi seobjasnili ekonomski dogaaji.

  Mikroekonomski moeli se izrauju a bi olakalionoenje poslovnih oluka i a bi omogudiliprofitabilnije poslovanje.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  7/65

  Endogene varijable ogaaji ili pojave koje seprouavaju,

  Pretpostavke o ponaanjunain na koji se ponaajuuesnici,

  Parametri kvantitativno izraene karakteristikeokruenja.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  8/65

  Pretpostavka o preferencijama uesnika,

  Pretpostavka o ogranienosti resursa,

  Pretpostavka o racionalnom izboru uesnika i Pretpostavka o koordinaciji uesnika u modelu.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  9/65

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  10/65

  Vrijednosti mjerene tekuim novanim jedinicama iliindeksima baziranim na takvim podacima nazivaju senominalnim vrijednostima.

  Korigovanjem nominalnih vrijednosti za promjene u nivou

  cijena dobijaju se realne vrijednosti.

  Razlika izmeu nominalnih i realnih vrijednosti moe bitiizraunata samo za sve varijable koje su izraene u novanimjedinicama.

  Realne cijene osiguravaju vaan indikator ekonomskeoskudice. Pokazuju da li cijene odreenih artikala rastu breod prosijenih cijena svih dobara.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  11/65

  Cijene rastu-kupovna snaga novca opada-kupovina manje dobara. Kupovna snaga novca jeodreeni indeks koliine dobara koja moe

  biti kupljena za jednu novanu jedinicu.

  Realna cijene odgovaraju nominalnim ako je kupovna snaga novcakonstantna.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  12/65

  ponaanje pojeinanih privrednih subjekata ( preuzeda,potroai i rava)

  uticaje ravnih mjera na aktivnosti uesnika na tritu,raspodjelu dobara i usluga,

  naine klasifikacija i funkcioniranje pojeinanih trita itrita zajedno,

  iznalaenje optimalnih koliina faktora proizvodnje u procesuproizvodnje,

  naine primjene teoretskih modela u rjeavanju konkretnihekonomskih problema itd.

  Na mikroekonomiji je da ukae na najefiksanije nainezadovoljenja potreba.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  13/65

  1. Oskudnost dobara - Oskudnost je takvo stanje da su

  obra u onosu na elje ograniena. Kaa bi obara upriroi bilo u neogranienim koliinama, ekonomija nebi niti trebala postojati.

  2. elja za efikasnodu (uinkovitost) -Upotreba oskudnihsrestava na najuinkovitiji mogudi nain uzaovoljenju ljuskih elja i potreba, te smanjenje

  rasipnosti u proizvonji i potronji.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  14/65

  Mikroekonomija je grana ekonomije koja prouava olukepojeinanih kudanstava i preuzeda, funkcioniranjepojeinanih trita i uticaj regulacije poreza na alokacijurada, dobara i usluga.

  Predmet izuavanja mikroekonomije ponaanje pojedinanihuesnika u trinoj privredi-potroaa, domainstava,preduzea i drave.

  Osnovni tenja u mikroekonomije jeste ostvarenje to veihrezultata sa to manjim ulaganjima kako bi se maksimizirala

  dobit.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  15/65

  -ekonominost,-produktivnost,

  -rentabilnost.

  Efikasno koritenje resursa uz zadanaogranienja kako bi se maksimizirala dobit.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  16/65

  Trite prestavlja mjesto na kome se susreduponua i tranja proizvoa.

  Trite finalnih dobara (proizvoda)-trite proizvodaza krajnju ili linupotronju (OUTPUTI).

  Trite proizvodnih faktora-proizvodi koji se koriste

  za proizvodnju (INPUTI).

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  17/65

  alokativna,

  selektivna,

  distributivna, informativna

  i razvojna funkcija.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  18/65

  1. ta proizvoiti?o Trebamo li proizvoditi opremu za kampiranje, kruh, CD ili

  graiti kude?

  2. Kako proizvoditi?o Koristiti kapitalno ili radno intenzivnu tehniku proizvodnje?

  o Koju opremu demo koristiti ovisi o cijeni tehnologije i njenojdostupnosti...

  3. Kako raspodijeliti postignute rezultate?

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  19/65

  U trinoj ekonomiji odgovori na ova pitanjase rijeavaju pod uticajem ponude i potranje.

  Trini mehanizam je sistem ponude,potranje i cijena koji funkcioniu u okvirimaorganizovanog privrednog sistema i ostali

  uslova trinog mehanizma.

  Poslovni ciklus je tok ukupne drutveneproizvodnje, dohotka i zaposlenosti koji obinotraje od 2 do 10 godina, obiljeen velikomekspanzijom ili kontrakcijom-

  Ciklusi se dijele u recesiju i ekspanziju sa takamaobrata vrhovi i dna.

  .

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  20/65

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  21/65

  Ekonomska dobra?

  Slobodna dobra?

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  22/65

  Skala tranje- predstavlja tabelarni prikaz odnosacijena i koliina nekog proizvoda na nekom tritu uzsve mogude cijene za taj proizvod.

  Potranja je koliina robe ili usluga koju su kupcispremni kupiti pri svim cijenama, u oreenomrazdoblju i na oreenomtritu. (ceteris paribus)

  Traena koliina je koliina robe ili usluga koju su

  kupci spremni kupiti pri tano oreenoj cijeni, uoreenom razdoblju i na oreenomtritu.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  23/65

  Na trinu potranju utie veliki broj faktora: - cijena proizvoda i usluga

  - dohodak potroaa

  - necjenovni faktori (prosjean realandohodak potroaa, ukusi (preferencije)potroaa, cijene povezanih prozivoda iliusluga, promjene u oekivanim buduim

  relativnim cijenama, promjene u veliinipopulacije)

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  24/65

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  25/65

  Krivulja potranje ima negativan nagib, odnosnokaemo da je opaajudato su cijene vede,potroaisu spremni kupiti manje dobra.

  Potranja ovisi i o nekim drugim varijablama, a prijesvega o dohotku i promjenama cijena povezanih

  dobara.

  Povezana dobra-dobra kod kojih promjena cijene

  jednog dobra utie na promjenu u potranji drugogdobra (supstituti i komplementarna dobra).

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  26/65

  Supstitut npr.: margarin i maslac, pamuk ivuna, nafta i prirodni gas i dr. (smanjenje

  cijena dobra y uz nepromijenjenu cijenudobra x, utie na poveanje potranje zadobrom y)

  Komplementarna dobra npr.: lak za nokte isredstvo za brisanje laka, teniska lopta i reketi dr. (smanjenje cijena dobra y utie nasmanjenje cijena dobra x i obrnuto)

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  27/65

  Vii dohoci potroaa de uz nepromijenjene cijenedovesti do povedanjakoliina koje se potraujutode

  dovesti do pomaka krivulje potranje u desno. Mogude je i pitati potroae koliko de biti spremni

  platiti za dobro kada im dohodak naraste zaoekivati je ade biti spremni platiti vie to opet

  dovodi do pomaka krivulje potranje u desno. Izraz "promjena potranje" uglavnom se koristi za

  pomake krivulje potranje.

  Izraz "promjena traenekoliine"se koristi za pomake

  uzu krivulje potranje.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  28/65

  Efekat dohotka je pojava da poskupljenjem orenogproizvoda dolazi do smanjenja tranje za tim proizvodom jersu kupci realno siromaniji.

  Efekat supstitucije je postupak zamjene skuplje robe

  jeftinijom od strane kupaca, kada cijena jedne robe raste.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  29/65

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  30/65

  Kako znati da je kupac odabrao koaru kojamu donosi najvee zadovoljstvo ilimaksimizira korisnost?

  Mjerenje zadovoljstva potroakih koara

  Kako mjeriti kad nemamo svi iste elje i da su

  zadovoljstva individualna?

  Ordinarno mjerenje korisnosti

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  31/65

  Utili-subjektivne vrijednosti koje pojedinacpridodaje nekom zadovoljstvu

  Ukupna korisnost

  Granina korisnost

  Zakon opadajuih graninih prinosa definira

  korisnost kao opadajuu funkciju potranjejer granina korisnost opada troenjem veekoliine dobara

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  32/65

  Voda, zrak (granina korisnost vrlo niska,nema cijene)

  Dijamanti (granina korisnost via i cijena jevisoka)

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  33/65

  Zakon opadajue granine korisnostizasluan je za potroaev viak.

  Potroaev viak je razlika izmeu korisnostikoje ima za nas dobro koje kupujemo i

  trine cijene koju moramo platiti za njega.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  34/65

  Ponaanje potroaa objanjavamo kroz trirazliita koraka:

  1. Preferencije potroaa :-trina koara popis odreenih koliinajednog ili vie dobara-krive indiferencije-odraava sve kombinacijetrinih koara koje potroau osiguravaju

  jednak nivo zadovoljstva.Kriva indiferencije opada s lijeva na desno.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  35/65

  2. Budetsko ogranienje-ogranienje s kojimase potroai suoavaju u vidu dohodaka.

  Budetska linija pokazuje sve moguekombinacije dobara za koje je ukupan zbir

  poroenog novca jednak dohotku potroaa.3. Izbor potroaa- koju kombinaciju dobara

  e potroa kupovati da bi maksimiziraosvoje zadovoljstvo.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  36/65

  Potroaeva ravnotea postie se u taki ukojoj budetska krivulja dodiruje najviutaku krive indiferencije. U toj takipotroaeva stopa supstitucije upravo je

  jednaka odnosu cijena dobra A i B.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  37/65

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  38/65

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  39/65

  Krivulja ponude ima rastudi ili pozitivan nagib to je cijena veda,proizvoai suspremni i voljni vie proizvesti i prodati.

  Ponuena koliina ovisi i o drugim varijablama, kao to su npr. trokoviproizvodnje.

  Niitrokoviine proizvodnju profitabilnijom te potiuproizvoae na povedanjeproizvodnje, ali i omoguduju novim tvrtkama da uu na trite.

  Ukoliko pri tome cijena ostane nepromijenjena, mogude je oekivati povedanjeponuenihkoliinagrafiki se prikazuje kao pomak krivulje ponude.

  Kad trokovi proizvodnje padnu, proizvodnja de se povedati bez obzira na cijene,uslijed ega se cijela krivulja ponude pomie udesno.

  Isto tako, uz nietrokove proizvodnje se moe postaviti pitanje uz koju cijenu jetvrtka spremna proizvoditi istu koliinu proizvoda opet se krivulja pomie udesno.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  40/65

  Djelovanje trinog mehanizma je najlake prikazatispajanjem krivulja ponude i potranje.

  Dvije se krivulje sijeku u taki ravnotee, odnosno uravnotenoj cijeni i koliini.

  Pri toj je cijeni koliina koja se nudi jednaka koliini

  koja se potrauje.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  41/65

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  42/65

  Trini viak je situacija u kojoj koliina ponude premauje koliinupotranje.

  Da bi smanjili viak ili sprijeili njegov rast, proizvoai de poetismanjivati cijene.

  Padanjem cijena, koliina potranje de prije ili kasnije poeti rasti, a

  ponuda padati sve dok se ne postigne cijena koja uravnoteujetrite

  Trini manjak je situacija u kojoj je ponuenakoliina manja od koliinepotranje pa potroai ne mogu kupiti onoliko koliko trae.

  To stvara pritisak na povedanje cijena jer bi potroai bili spremni platitivie u meusobnom nadmetanju za postojede koliine to bi izazvalo

  povedanje cijena i proizvodnje.

  Konano, cijena i koliina bi se opet presjekli u takiravnotee.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  43/65

  Pomaci krivulja ponue i potranje mijenjaju trinu ravnoteu.

  Zbog pomaka krivulje ponue u esno, trina cijena de pasti, a ukupna koliinaproizvonje porasti nii trokovi uzrokuju nie cijene i vedu proaju.

  Zbog pomaka krivulje potranje u esno npr. zbog porasta ohotka, olazi oformiranja nove ravnotene cijene i koliine, kao rezultata uravnoteenja ponue ipotranje.

  Na vedini trita olazi o povremenih pomaka krivulja ponue i potranje jerdohoci rastu s ekonomskim rastom ili se u vrijeme recesija smanjuju, jer se

  mijenjaju ukusi potroaa, goinja oba it.

  Povremeno se mijenjaju i nadnice, kamate ili cijene sirovina

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  44/65

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  45/65

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  46/65

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  47/65

  Q

  P

  P

  Q

  P

  P

  QQ

  EP

  1

  1

  1

  P

  P

  P

  E

  E

  E Elastina potranja

  Jedinino elastina potranja

  Neelastina potranja

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  48/65

  12

  12

  QQ

  PP

  P

  QEP

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  49/65

  VrijednostelastinepotranjeOpis Definicija Uticaj naprihode

  ED>1Vea od 1

  elastina Postotna promjenatraene koliinevea od postotnepromjene cijene

  Prhodi rastu kadcijena pada

  ED=1Jednaka 1

  jedinina Postotna promjenaQ jednaka postotnojpromjeni p

  Prihodi ostajunepromjenjeni

  ED

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  50/65

  ZADATAK 1.

  Regresijskom analizom ocijenjena je sljeeda funkcija potranje: Q = 360 3P.

  (a) Oreite potraivanu koliinu pri cijenama o 60, 80 i 100 KM, te

  prikaite grafiki funkciju potranje.

  (b) Na spomenutim razinama cijena oreite elastinost potranje iinterpretirajte je.

  (c) U kolikom de postotnom iznosu promjena cijene o 1% unutar

  raspona o 80 o 100 KM uzrokovati promjenu potranje?

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  51/65

  ZADATAK 2.

  Istraivanje je pokazalo a je ocijenjena potranja za jenom knjigom

  P = 70 0,7 Q.

  (a) Oreite cijenu i koliinu pri kojima krivulja potranje sijee

  koordinatne osi.

  (b) Je li potranja cjenovno elastina ili neelastina na razini o 70knjiga?

  (c) Izraunajte cjenovnu elastinost za sljeede kombinacijecijena/koliina knjiga: 49/30, 28/60.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  52/65

  12

  12

  QQ

  II

  I

  Q

  EI

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  53/65

  ZADATAK 3.

  Ako se pri nivou ohotka o 5000 KM potrauje 300 jeinica nekog obra,ok se pri ohotku o 7000 KM potrauje 400 jeinica tog istog obra,oreite ohoovnu elastinost u sluaju:

  (a) Rasta dohotka s 5000 na 7000 KM

  (b) Pada dohotka sa 7000 na 5000 KM

  (c) Kaa se promatra interval ohotka izmeu 5000 i 7000 KM

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  54/65

  x

  y

  y

  x

  y

  y

  x

  x

  xyQ

  P

  P

  Q

  P

  P

  Q

  Q

  E

  0

  0

  0

  xy

  xy

  xy

  E

  E

  E Supstituti

  Neovisna dobra

  Komplementi

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  55/65

  12

  12

  xx

  yy

  y

  x

  xy QQ

  PP

  P

  QE

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  56/65

  Dobro Koliina CijenaPizza 8000 kom 5KM

  pageti 1600 kg 4KM

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  57/65

  Meutim, rast cijene pizze na 7 KM po komadu uzrokovao je novu

  potraivanukoliinu od 6000 pizza semino.

  (a) Oreite cjenovnu elastinost potranje za pizzama u jenoj taki.

  (b) Kolika je nova cijena pageta ako je poznato a je cjenovnaelastinost potranje za pagetima -1,3, te a je nova potraivanakoliina 2000 kg.

  (c) Jesu li naveena obra supstituti ili komplementi? Zato?

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  58/65

  Da bismo mogli odrediti koliko je spremna reagiratiponuena koliina u onosu na promjenu cijenepotrebno je utvriti koeficijent cjenovne elastinostiponude.

  Elastinost ponuepokazuje promjenu ponuenekoliine nekog obra kaa se cijena promijeni.

  Po pravilu koeficijent elastinosti ponue de bitipozitivan, meutim moguda su i va ekstremnasluaja

  Postoje dva ekstremna sluaja elastinosti ponude.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  59/65

  Postoje dva ekstremna sluajaelastinosti ponude.

  Ako se ponuenakoliina ne mijenja bez obzira na promjenu cijene, tada je funkcija

  ponude vertikalna i elastinost ponude je 0. Ponuda je savrenoneelastina.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  60/65

  U drugom sluaju ako postoji cijena po kojoj su ponuai spremni

  ponuditi bilo koju koliinu koja se trai na tritu, funkcija ponude je

  horizontalna i elastinost ponude je beskonana. Ponuda je savreno

  elastina.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  61/65

  Elastinost ponude zavisi od: mogudnosti zamjene faktora proizvodnje, vremenskog perioda.

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  62/65

  ZADATAK 5.

  Preuzede Ideal doo je na tritumjeseno prodavalo 100 tona mesa pocijeni od 9000 KM/toni. Zbog povedanja tranje na tritu olo je dopovedanja cijene mesa na 9500 KM/toni. Pri novoj cijeni preuzede jepovedalo ponudu na 130 tona mesa mjeseno.

  Izraunajte cjenovnu elastinost ponude!

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  63/65

  ZADATAK 6.

  PreuzedeSarajdoo je na tritumjeseno prodavalo 200 tona mesa pocijeni od 8000 KM/toni. Zbog povedanja tranje na tritu olo je dopovedanja cijene mesa na 9000 KM/toni. Pri novoj cijeni preuzede jepovedalo ponudu na 250 tona mesa mjeseno.

  Izraunajte cjenovnu elatinost ponude!

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  64/65

  ZADATAK 7.

  PreuzedeMinimaxdoo je na tritumjeseno prodavalo 180 tona mesapo cijeni od 10000 KM/toni. Zbog povedanjatranje na trituolo je dopovedanja cijene mesa na 12000 KM/toni. Pri novoj cijeni preuzede je

  povedalo ponudu na 220 tona mesa mjeseno.

  Izraunajte cjenovnu elatinost ponude!

 • 7/28/2019 vjezbe Mikroekonomija

  65/65

  ZADATAK 8.

  PreuzedeFarko doo je na tritumjeseno prodavalo 290 tona okolaepo cijeni od 6000 KM/toni. Zbog povedanjatranje na trituolo je dopovedanja cijene okolae na 7000 KM/toni. Pri novoj cijeni preuzede je

  povedalo ponudu na 320 tona okolaemjeseno.

  Izraunajte cjenovnu elatinost ponude!