Download pdf - Vježbe 2014

Transcript
 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  1/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  1

  1. Dimenzioniranje na poprene sile prema EC 2

  1.1 Normalni naponi smicanje

  1.2 Klasina analogija sa reetkom

  1.3 Odreianje smi!"e armat!re

  Ravnotea vertikalnih sila u voru 1:

  1 Edv cd Ed cd!

  " # $ " sin # ! % " #sin

  Ravnotea vertikalnih sila u voru &:

  & Edv cd sd sd!

  " # $ " sin # " sin % " #sin

  'odijelimo li ove sile sa pripradajuim ra(macima a)i a:

  * *sd Ed cd Edsd cd

  )

  " ! " !1 1" # # % " # #

  a sin ( cot +cot a sin ( cot +cot sin

  'otre,na smiua armatura s%pota po 1 metru dunom -rede:

  *s%pot .d sd

  a #" 0pretpostavlja se da je armatura u stanju teenja 2

  3ko je 4irina re,ra ,% napon u pritisnutoj ,etonskoj dija-onali je:

  5pecijalno% (a # 678 i # 9$8 :

  1.# $eliina pomjeranja al

  I( teorije savijanja sile pritiska i (ate(anja u presjeku 11 su jednake:

  Edcd sd

  ! aM" # " # #

  ( (

  5ila (ate(anja prema analo-iji sa re4etkom odre;uje se i( uslova ravnotee momenataoko take B:

  *

  cd Edc

  " & !# #

  , , (

  Ed

  s%pot

  .d

  !a #

  (

  *

  cd Edc &

  " ! 1# #

  , , ( cot +cot sin

  Ed

  s%pot

  .d

  ! 1a #

  ( sin< cot= +cot?M" # cot cot # #

  & ( (

  (>? # cot cot # a

  &

  veliina pomjeranja

  5pecijalno% (a # 678 i # 9$8 :

  1.% Dimenzioniranje na poprene sile

  Rd%ct

  Rd%ma?

  Rd%s.

  ! nosivost na smicanje ,e( poprene armature )I@ 1$671

  ! nosivost prit isnute dija-onale

  ! nosivost (ate-nute dija-onale

  1.%.1 Elementi &ez poprene armat!re

  1'rema EA & o(naka (a

  sd" je

  td" .

  Edsd!

  " # cot cot&

  l(

  a # cot= cot? je pola ra(maka i(me;u M # $ i M # Mma? P sluaju koncentrisanih sila>?ma?je ra(mak i(me;u sila

  Ed Rd%ma?

  Ed Rd%s

  ! !

  ! !

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  11/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  11

  5tandardno (a -rede 5poj -reda ploa

  Rd%ma? c cd 1

  ! # , (tan + cot

  Rd%ma? c cd 1

  ! # h ?tan + cot

  Ed

  s%pot

  .d

  !a #

  ( cot

  Ed

  s%pot

  .d

  !a #

  ? cot

  Napomena 1.

  P sluaju kom,inovano- napre(anja smicanjem 0spoj -redaploa2 i poprenim savijanjemploe% mjerodavna je vea potre,na armatura 'o4to se armatura (a osi-uranje spoja0smicanje2 postavlja u & (one 0dole i -ore po pola2% onda se povr4ina jedne (one 0a s/&2upore;uje sa potre,nom armaturom od savijanja 0as2 P sluaju as as/&% usvajamo dakleas0naje4e u -ornjoj (oni2% ali ne smijemo (a,oraviti da u donju (onu moramo u-raditiostalih as/&

  5KIA3

  Zadatak:

  Ed d

  ca ad cd cd a1 a& a

  cc

  d

  Edcd Ed

  a

  d

  ! # "

  3 ," " #" , # , # ,

  3 ,

  " # U

  M $79C M@m" # # #1&C7 M@ M (a ? # 1HH m

  ( $6H m

  &$$C$

  , # #117 m&

  117" #1&C7 # $76 M@

  &$

  ? #1HH m

  Ispravno ,i ,ilo i(raunati d" kao veu vrijednost od:

  & 1

  cd cd ad C &

  cd cd

  " " ," #

  ," "

  5a dija-rama M je oi-ledno da je & 1cd cd" " vea vrijednost jer je1

  cd" # $

  a2 otpornost ,etonskih dija-onali Rd%ma?!

  Rd%ma? c cd d1 1

  ! # h ? #1&H $17 1HH #17 M@ "tan +cot $HC+1&

  ,2 otpornost (ate-nute dija-onaleRd%s!

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  12/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  1&

  'otre,na povr4ina poprene armature:

  &Eds%pot &

  .d

  ! 76 k@a # # # 77 cm /m &H donja+&H -ornja (ona

  ? cot 6C7 k@/cm 1HH m 1&

  Psvojeno: B 7$$ 5

  )onja (ona: S H/17% stvas/& # CC7 cm&/m

  Lornja (ona: S H/17% stvas/& # CC7 cm&/mV0uporediti sa asu -ornjoj (oni ploe2

  Pkupno: stvas# $ cm&/m

  Napomena 2.

  P sluaju (ate(anja u lan4i% !Ed nala(imo i( sile (ate(anja u 4ipkama koje lee izvanrebra @a primjer%

  5KIA3

  Napomena 3.

  @a strani smo si-urnosti ako usvojimo ma?d Ed" # M /( % dakle ,e( traenja ra(like

  Minimalna armat!ra za pre!zimanje poprene sile ! gredama

  Za -redne nosae 3s%minje o,ave(na smiua armatura:

  s%min s%min %min 3 /s # a , sin

  ck 1& 1 &$ &7 C$ C7 6$ 67 7$

  %min W $71 $1 $$ $HC $9C 1$& 11& 1&1 1C1

  s%min

  &

  1 1 1 ma # $9C C$ cm sin9$ # $9C C$ cm sin9$ #

  1$$$ 1$$$ 1 m

  1 1$$ cm

  # $9C C$ cm # &9 cm /m1$$$ 1 m

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  13/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  1C

  $je'&e 3

  Skica poduni X popreni presjek% statiki sistem

  1. Prora!n presjeni( sila

  11 Momenti savijanja

  &

  ma? -

  &

  ma? O

  C$ 7M # # 9C7 k@m

  H

  6$ 7M # #1&7 k@m

  H

  1& Transver(alne sile

  ma? -

  ma? O

  ! # C$ &7 # 7 k@

  ! # 6$ &7 # 1$$ k@

  2. Dimenzioniranje grede

  &1 )imen(ioniranje na savijanje

  &

  cd

  &

  .d

  &$A&$/&7 # $H7 # 11CC @/mm

  17

  7$$B7$$5 # # 6C7 @/mm

  117

  Eds Ed

  EdsEds & &

  cd

  &cds1

  .d

  M # M # 1C7 9C7 +17$ 1&7 # C16$ k@mM C16$ 1$$

  # # # $$H& # $1$% ? # $1$ 61# 6CH cm D h #1$ cm, d &$$ 61 11CC

  # $$HC

  11CC3 # , d # $$HC &$$ 61 #1H7 cm

  6C7

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  14/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  16

  Minimalna poduna armatura

  6&(

  s%min ctm stv s& &

  dole .d

  I 1 k@ 6H$66 cm 13 # # $&& #1& cm 3

  . ( cm CH7 cm $9 66 6C7k@/cm

  Skica armat!re.

  && )imen(ioniranje na poprene sile

  d%3! #1C7 7+17$ 1$$ # &71&7 k@

  Redukcija:

  Ed%3

  c! # &71&7 $1$ +$66 1C7 C$ +17$ 6$ # 199H k@ ? # + d

  C

  )ranina rijednost nagi&a pritisn!te dijagonale

  5ila trenja u pukotini 0doprinos ,etona nosivosti na poprenu silu2

  1 1

  1/C cdRd%c ct ck ct cd

  cd

  1/C

  Rd%c ck

  &CRd%c

  ! # $1$ 1+1& , ( #1$% # &6% # $

  ! # $& 6 , (

  ! # $&6 &$ M@/m $&$ m $9 $66 m # $$717 M@ # 717 k@

  Psvojeno:B7$$5S&$

  &

  stv s3 #1HH7 cm

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  15/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  17

  Napomena*

  Mo-li smo ( u(eti tano: (

  # #$97 ( #$97 66# 6& cmd

  0vano i(nad unutra4njih oslonaca -dje je z + ,.- d2

  Rd%c

  Ed

  C$ #1H781& 1&$7H cot # #171! 717 $7H # $811

  &71&7!

  Komentar*

  Rd%c Ed

  1&cot #

  1 ! /!je najmanji do(voljeni na-i, pritisnute dija-onale prema )I@ 1$671 @a

  manji na-i, se ne ide jer ,i uvjeti kompati,ilnosti ,ili jako poremeeni @aime% teorijaplastinosti 0prema statikoj teoremi2 i(ostavlja uvjete kompati,ilnosti u svom ra(matranju%a da ,i ih pri,lino ispo4tovali 0u smislu o-ranienja 4irine i ra(maka naprslina2 moramo se

  pridravati (adatih -ranica

  P sluaju da jeRd%c Ed! ! (a cot do,ijamo ,roj manji od $ pa usvajamo cot # C$

  orm!la za cot

  'oprenu silu preu(imaju armaturas! i ,eton Rd%c! 0truss model with crack friction2:

  Rd Rd%s Rd%c! # ! + !

  3rmatura vilica nosi na presjeku -dje je presjeca kosa prslina:

  sRd%s . r

  3! # ( cot na-i, risa prsline

  s

  'otre,na armatura prema modelu re4etke 0classical Mrschanalogy2 odre;uje se i(:

  sRd . Ed

  3! # ( cot # !

  s

  I(jednaavanjem ova dva i(ra(a:

  Ed

  Ed

  s s. . r Rd%c

  !

  sEd . r Rd%c

  !

  Ed Rd%c Ed r

  Ed r r

  Rd%cEd Rd%c

  Ed

  3 3 ( cot # ( cot + ! / cot

  s s

  3! cot # ( cot cot + ! cots

  ! ! cot # ! cot

  ! cot cotcot # #

  !! !1

  !

  1442443

  1442443

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  16/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  1

  Za rcot pretpostavljamo: r rcot #1& tj 6$8

  r

  r

  cot cot

  tj na-i, dija-onale je manji od na-i,a prsline

  )akle% potre,na armatura se i(raunava prema:

  Y sa sekundarnim eektima

  a ne prema

  s Eds

  . r

  3 !a # #

  s ( cot

  'o4to je rcot cot %

  s sa a .

  &&1 Otpornost &etonski( dijagonali/ $Rd/ma0

  Rd%ma? c cd

  &Rd%ma?

  Rd%ma? d%3

  1! # , (

  tan + cot

  1! # $7 11CC M@/m $&$ $9 $66 # $C$9 M@1

  +171171

  ! # C$9 k@ ! # &71&7 k@

  Jdnos sile mjerodavne (a odre;ivanje poprene armature i otpornosti dija-onale:

  Ed%3

  Rd%ma?

  Ed%3 Rd%ma?

  ! 19H# # $6

  ! C$9

  ! $6 !

  relevantno (a poduni i popreni ra(mak vilica

  Tabela:do(voljeni ra(maci poprene armature

  'oprena sila'oduni ra(mak

  s

  'opreni ra(maks

  *

  Ed%3 Rd%ma?

  ! $C$ ! $ h ili C$$ mm h ili H$$ mm

  Rd%ma? Ed%3 Rd%ma?

  $C$ ! ! $$ ! $7 h ili C$$ mm h ili $$ mm

  Ed%3 Rd%ma?

  ! $$ ! $&7 h ili &$$ mm h ili $$ mm

  Rd%c

  Ed

  1&cot #

  !1

  !

  s Ed

  s

  .

  3 !a # #

  s ( cot

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  17/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  1

  &&& Poprena armat!ra

  /

  &s Edpot s &

  .

  3 ! 199H k@a # # # # 7 cm m

  s ( cot 6C7 k@/cm $C9 m 171

  ( # $9 $66 # $C9 m

  Minimalna poprena armatura:

  / &s%min $$ 1$$ cm

  a # , sin # &$ cm #16 cm m1$$$ 1 m

  Psvojeno: dvosjena vilica

  5tepenovanje armature sa: S H/&$% stvas# 7$C cm&/m as%min# 16 cm

  &/m

  @osivost armature

  S H/1&7 0as# H$6 cm&/m2:

  &

  Rd s .d &

  cm k@! # a ( cot # H$6 6C7 $C9 m 171# &$91 k@

  m cm

  S H/&$ 0as# 7$C cm&/m2:

  &

  Rd &

  cm k@! # 7$C 6C7 $C9 m 171#1C$H k@

  m cm

  @osivost S H/&$ udaljenost od nul take na dija-ramu transver(alnih sila

  &7$

  ? # 1C$H 1C$ cm&71&7

  Skica Raspored poprene armature u podunom presjeku

  B 7$$ 5S H/1&7

  stvas# H$6 cm&/m

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  18/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  1H

  Tabela'otre,na povr4ina armature% veliina pomjeranja i (ate(anje nad osloncem

  na-i, vilica: 90 povijena 4ipka: 45 poprena armatura: as

  sd>"

  la

  sd>"

  la 90 45

  1H78 17$ !Ed 17$ ( 1$ !Ed 1$ ( $CC6 c $C7 cC$8 $H !Ed $H ( $C !Ed $C ( $7 c $71 c

  C9H8 $$ !Ed $$ ( $1$ !Ed $1$ ( $HCC c $6& c678 $7$ !Ed $7$ ( 1$ c $$ c

  Ed

  s

  .d

  ! 1 1a # # c

  ( sin cot +cot sin cot +cot

  s

  # 678 kon(ervativna pretpostavka po pitanju a

  Porina poprenog presjeka dodatne pod!'ne armat!re eliina pomjeranja

  5ila (ate(anja nad osloncem: Edsd Ed Ed%3!

  " # cot cot % ! # A 0reakcija% ,e( redukcije2&

  !eliina pomjenranja: l(

  a # cot cot&

  'oduna armatura se raspore;uje prema dija-ramu (ateuih sila Ra(likuju se /Eds

  M ( i

  sd" dija-ram sd" dija-ram se konstruira tako da se sila (ate(anja /EdsM ( povea (a

  veliinu sd

  " ili se svaka ordinata /Eds

  M ( dija-rama pomjeri u pravcu nultih taaka /Eds

  M (

  linije (a veliinu pomjeranjala

  Edsd

  l

  &sds%pot

  .d

  ! &71&7" # cot # 171#1H9 k@

  & &

  ( $9 $66a # cot # 171# $&9 m& &

  " 1H93 # # # 6C cm

  6C7

  @apomena:

  Minimalno 1/C armature polja se vodi do krajnje- oslonca% odnosno 1/6 armature polja dosrednje- oslonca

  Jda,rano: do oslonca vodimo 6S&$% 3s%stv# 1&7 cm&

  Jsnovna duina sidrenja l,0data ta,elarno2:

  .d &s, ,d

  ,d

  ,

  dl # % A&$/&7 : # &C @/mm 0do,ar spoj2

  6

  &$ 6C7l # # 967 cm

  6 &C

  'otre,na duina sidrenja l,%net:

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  19/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  19

  a , ss%pot

  ,%net a , ,%min

  , ss%stv

  $C l 1$d (a (ate-nute 4tapove3l # l l #

  $ l 1$d (a pritisnute 4tapove3

  a

  #1$ sidrenje sa pravim krajem

  a #$ sidrenje sa kukom

  a #$ sidrenje sa kukom i (avarenom poprenom 4ipkom

  P sluaju direktno- oslanjanja:

  s%pot

  ,%dir a ,

  s%stv

  ,%dir

  3& &l # l 0 na raun popreno- pritiska2

  C 3 C

  & 6

  l # 1$ 967 # &C6C cmC 1&7

  Psvojeno 0sidrenje armature nad osloncem2:

  @apomena :

  'roraun smo mo-li i(vr4iti i (a # 6$8 ili # 6780(a domau (adau2

  @apomena:

  P primjeru smo odredili min i na osnovu nje-a usvojili poprenu armaturu koja je veaod potre,ne Moemo sto-a napraviti korekciju i do,iti:

  s%potreds%stv

  a 7cot # cot #171 #16&

  a H$6

  Jvo je povoljnije o,(irom na nosivost pritisnute dija-onale% sidrenje podune armature iveliinu pomjeranja 0mada se u ra(matranom primjeru ne do,ija nikakva ,itna ra(lika2

  @apomena:

  'ri,lina kontrola u-i,a 0o-ranienje deormacija2

  i

  & &

  ipot stv

  l 7$$# #11C DD C7

  d 66

  l 7# # $1 m # d DD d # $66 m

  17$ 17$

  $oenje pod!'ne armat!re

  ,%dirl # &7 cm

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  20/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  &$

  @acrtajmo dija-ram (ateuih sila% pa -a pro4irimo (a veliinu pomjeranja a l

  Zatim na(naimo silu koju tre,a ankerovati nad osloncem kao i nosivost oda,ranih 4ipki

  3ko se & 4ipke sidre u polju% onda pokrivanje dija-rama sila (ate(anja i(-leda kao nadonjoj skici

  Potre&na d!'ina sidrenja

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  21/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  &1

  s%pot,%net a , ,%mins%stv

  3l # l l

  3

  3ko je vi4e 4ipki% /.d .k s # se ne dostie 'o4to je napon spoja isti% moemo smanjiti

  duinu sidrenju u odnosu na osnovnu

  Jsnovna duina sidrenja a #1$ : ,l #967 cm

  sidri se u polju /s%pot s%stv3 3 ,%netl

  &$ [ $H$ $H$ ,l

  7$ [ $7$ $7$ ,l

  $ [ $C$ $C$ , sl 1$d

  P primjeru% & 4ipke se sidre u polju% 6 vode do oslonca )akle% potre,na duina sidrenja

  4ipki koje (avr4avaju u polju je&:

  ,%net6

  l #1$ 967 # C$6 cm

  Psvojeno:

  Konano% v kompletan nacrt armature 0)odatak &2 P( nacrt o,ave(no se daje

  speciikacija armature

  2@a strani smo si-urnosti ako 4ipke usidrimo (a osnovnu duinu sidrenja

  ,%netl # 7 cm

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  22/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  &&

  Koso poijene ipke

  )a ,i se mo-lo ostvariti sidrenje povijenih 4ipki preporuuje se u ,li(ini krajnjih oslonaca

  u(eti vilice na manjem ra(maku tako da jeRd%vil Ed! # ! @a taj nain se omo-uava da se

  mjesta povijanja 4ipki pomjere od krajnje- oslonca ime se stvara mo-unost (a njihovo

  sidrenje i i(,je-ava ula(ak kosih 4ipki u (onu oslonakih pritisaka

  'reporuuje se da naj,lie povijena kosa 4ipka ,ude udaljena min 0.8dod teoretske takeoslanjanja

  @osivost 1 koso povijene 4ipke 0kp42

  Rd%kp4 s .d

  & &

  Rd%kp4

  # 678% # CC778

  ! # 3 ( sin cot +cot

  ! # C16 cm $C96 m 6C7 k@/cm $$ 171+1 # 977 k@

  @osivost armature

  S H/1&7 0as# H$6 cm&/m2:

  &

  Rd s .d &

  cm k@! # a ( cot # H$6 6C7 $C9 m 171# &$91 k@

  m cm

  S H/&$ 0as# 7$C cm&/m2:

  &

  Rd &

  cm k@! # 7$C 6C7 $C9 m 171#1C$H k@

  m cm

  @osivost S H/&$ udaljenost od nul take na dija-ramu transver(alnih sila

  &7$? # 1C$H 1C$ cm&71&7

  'reporuku Rd%vil Ed! # ! emo ispo4tovati na duini c/C+d # 76 cm $Hd # C7& cm

  Ed%kp4

  Ed%kp4 &

  s%kp4 &

  .d

  $! #1H #&1H6 k@m 0povr4ina ispod dija-rama2

  &

  ! 1 &1H6 k@m 13 # # # $1 cm

  ( sin cot +cot $C9 m 6C7 k@/cm $$ 171+1

  Psvojeno:

  B7$$51S&$

  stv3s%kp4# C16 cm&

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  23/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  &C

  P sluaju vi4e podunih 4ipki:

  a2 poduni ra(mak ma?s $7h 1+cot ,2 popreni ra(mak kao kod vilica

  5idrenje kose 4ipke: lo4iji uslovi sidrenja 0-ornja (ona2

  .d& s,d ,

  ,d

  ,%net

  ,%min ,%net

  dA&$/&7 #1 @/mm G l # #1C6 cm

  6

  $69l #1$ 1C6 # &$91 cm

  C16

  l #$C 1$ 1C6 # 6$& cm l # &$91 cm Mjerodavno

  Psvojeno:

  ,%netl # $ cm

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  24/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  &6

  )odatak 1 konstrukcija para,ole

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  25/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  &7

  )odatak & nacrt armature

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  26/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  &

  )odatak C koso povijena 4ipka

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  27/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  &

  3. Dimenzioniranje st!&oa

  C1 Ra(lika i(me;u pomjerljivih i nepomjerljivih sistema

  Jkvirni nosai smatraju se nepomjerljivim ako im je leksi,ilnost mala% 4to vai (a:

  hori(ontalno pridrane nosae hori(ontalno nepridrane nosae% kod kojih je uticaj pomjeranja vorova (anemariv

  0ra(lika i(me;u presjenih sila po teoriji I i II reda je manja od 1$ [2

  C& Ekvivalentna duina l$i virkost

  !itkost pritisnuto- elementa nala(i se prema:

  $

  $ col

  # l /i vitkost

  i # I/3 radijus inercije

  l # l (amjenjujua duina 0\duina i(vijanja\2

  Tabela.Koeicijenti i(vijanja 1F

  )uina i(vijanja pritisnutih elemenata se moe preci(nije odrediti pomou nomo-rama0)a5t, ] &&$2 k1 0k&2 predstavlja odnos sume krutosti svih prikljunih stu,ova u

  -ornjem 0donjem2 voru / col colEI l i sume krutosti svih prikljunih -reda u istom voru0odnosno sume momenata R%iM koji pruaju otpor jedininom u-lu (aokreta #12

  /

  col col

  i

  R%i

  EI lk #

  M

  Napomena 1.

  'ri proraunu duine i(vijanja l$ pomou koeicijenata ki% (a stu,ove se upotre,ljavakrutost u stadiju I 0neispucali presjek 0EI2I 2% dok se krutost -reda rauna u stadiju II0ispucali presjek2 i to pri,lino EIII ,.% EII !rijednost kiprema )a5t,] 7&7 ne tre,a,iti manja od $1 jer ne postoji apsolutno uklje4tenje

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  28/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  &H

  Slika. Koeicijenti duine i(vijanja

  CC 'ojednostavljeni postupak (a proraun pojedinanih stu,ova

  'ojedinanim stu,ovima se mo-u smatrati:

  slo,odno stojei stu,ovi 0npr kon(olni stu,2

  vitki ukruujui elementi koji se mo-u posmatrati kao pojedinani pritisnuti elementi (-lo,no ili kruto pove(ani stu,ovi u nepomjerljivoj konstrukciji

  )ranica izme! itkog i masinog 4zdepastog5 pritisn!tog elementa

  )oka( nosivosti u deormisanoj koni-uraciji 0po teoriji II reda2 se ne mora provoditi ako sudodatni momenti od normalne sile (anemarivi Jvo je ispunjeno ako je jedan od nienavedenih uvjeta ispunjen:

  1 crit &7

  &

  critEd

  1 -dje je

  EdEd

  c cd

  @#

  3

  Za stu,ove nepomjerljivih sistema% koji i(me;u vorova nisu optereeni poprenimoptereenjem% vrijedi tako;er:

  $1crit $1 $&

  $&

  e&7 & -dje je e e

  e

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  29/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  &9

  0specijalan sluaj je o,ostrano (-lo,no oslonjen stu, (a koji vrijedi crit # &72

  Me;utim% ovakvi stu,ovi se moraju dimen(ionirati minimalno na: Rd Ed@ #@ i Rd EdM @ h/&$

  Slika.Lranina vitkost (a koju se ne doka(uje sta,ilnost 1F

  Model st!& post!pak

  Za vitke pritisnute elemente eekti po teoriji II reda se mo-u pri,lino odrediti pomoupostupka sa model stu,om Jvaj postupak je primjenjiv (a:

  konstantne pravokutne i krune poprene presjeke

  ekscentricitete po teoriji I reda $e $1 h 0(a $e $1 h postupak je na strani

  si-urnosti2

  Slika. Model stu, i ekscentriciteti 1F

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  30/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  C$

  Pkupni ekscentricitet u presjeku 3 3 i(nosi:

  e$ ekscentricitet po teoriji I reda: /$ Ed Ede #M @

  ea neeljeni ekscentricitete& ekscentricitet po teoriji II reda

  Ekscentricitet usljed pu(anja se u pravilu smije (anemariti ako je stu, na o,a krajamonolitno pove(an sa nosivim elementom 0onim koji sistem hori(ontalno ukruuje2 ili je usluaju hori(ontalno pomjerljivo- nosivo- sistema vitkost stu,a D 7$ u( uvjet da jerelativni ekscentricitet e$/h &

  Ekscentricitet e,

  openito /$ Ed%$ Ede # M @

  (a nepomjerljiv stu, ,e( ,ono- optereenja:

  $1 $&e # e sluaj a $ $1 $& e # e # e

  $1 $&e e sluaj ,/c

  ,

  $ $& $1

  $&

  $1 $&

  e $ e +$6 e

  $6 e

  e e sa pred(nakom

  Imper6ekcija ea

  dodatni ekscentricitet / a al $ e # l &

  pri emu je

  al col col#1/ 1$$ l l/&$$ sa l # l l u m

  Ekscentricitet e2

  ekscentricitet po teoriji II reda && 1 $ e #K $1 l 1/r

  1

  1

  K # /1$ &7 (a &7 C7

  K #1 (a C7

  1/r krivina u mjerodavnom presjekuG pri,lino vrijedi:

  tot $ a &e # e e e

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  31/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  C1

  / & .d1/r # & K $9 d &K - koeicijent kojim se o,uhvata pad krivine usljed porasta podune sile

  ud Ed&

  ud ,al

  @ @K # 1

  @ @

  Ed@ mjerodavna poduna sila (a dimen(ioniranje

  ud@ nosivost o,(irom na podunu silu (a MEd# $

  ud cd c .d s@ # 3 + 3

  ,al@ nosivost o,(irom na podunu silu (a MEd# Mma?

  ,al cd c@ $6$ 3 0(a simetrino armirane pravokutne presjeke2

  Primjer 1. ]ori(ontalno nepomjerljiv stu, 0i(vijanje u ravni i(van crtea nije mo-ue2

  5tepen uklje4tenja

  k1# $1% k $77 0(adato2 # $H

  !itkost

  $ col

  $

  crit

  l # l # $H $ # 6 m

  l 6# # # 9

  i $&H9 &6

  &$# &7 & # C D 96$

  potre,no je dimen(ionirati stu, u(imajuiu o,(ir eekte II reda

  Pkupni ekscentricitet

  tot $ a &e # e e e

  $ $& $1 $&

  $1 $&

  $

  e # $$ e +$6 e $6 e

  &$ 6$e # # $$C% e # # $$C

  77$ 77$e # $$ $$C+$6 $$C #$$&9 m $6 $$C #$$&9 m

  /

  a al $

  1 6e # l & # # $$$9 m

  &1$$ $

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  32/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  C&

  .d&

  & 1 $ &

  &

  &

  &

  e #K $1 l & K$9 d

  K #1$ 0na strani si-urnosti2

  &17/1$$$e #1$ $1 6 & 1$ # $$7& m

  $9 $&17

  tote # $$&9 + $$$9 + $$7& # $$9 m

  'resjene sile (a dimen(ioniranje u L5@:

  u kritinom presjeku prema postupku modelstu,a:

  @Ed# 7$$ k@% MEd# $$9^77$ # 7$ k@m

  dodatno se tre,a provjeriti da li je (a dimen(ioniranje mjerodavna kom,inacijamomenta i normalne sile na dnu/vrhu stu,a ,e( dodatnih momenata po teoriji II

  reda 0u na4em primjeru to nije sluaj 2

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  33/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  CC

  St!&oi kod koji( je izijanje mog!"e ! da praca

  Za stu,ove kod kojih je i(vijanje mo-ue u & pravca% openito ,i tre,alo provesti doka( poteoriji II reda (a koso savijanje sa normalnom silom Za pritisnute elemente sapravokutnim poprenim presjekom dopu4taju se odvojeni doka(i nosivosti (a smjerove . i(% ako je ispunjen jedan od navedenih uvjeta:

  / / /

  / / /

  $( $.

  $. $(

  e h e , & ili

  e , e h &

  ,$. $(e e - ekscentriciteti po teoriji I reda u

  pravcima . i (

  3ko je -ornji uvjet ispunjen% hvati4te silelei unutar 4rairano- podruja na donjojskici

  Odvojeni dokazi nosivosti za smjerove y i z sa reduciranom irinom

  P sluaju da je $(e $& h moe se dimen(ionirati odvojeno (a svaki pravac% ali tako da

  se doka( nosivosti u smjeru sla,ije ose 0ovdje .2 vr4i sa reduciranom 4irinom h red!rijednost hredse moe odrediti pod pretpostavkom linearne raspodjele napona u stadiju Iprema po(natoj jednad,i i( otpornosti materijala 0trai se neutralna linija% a (atimiskljuuje (ate-nuta (ona2:

  Ed Ed redc c.

  @ @ eh $7 h # $

  3 I

  odakle je

  &

  red

  $( a(

  $(

  a(

  hh # $7 h+ h

  1& e

  e # e +e

  e ekscentricitet po th 1 reda u smjeru (e neeljeni ekscentricitet u smjeru (

  e se unosi kao apsolutna vrijednost

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  34/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  C6

  Primjer. Montani stu, je i(loen djelovanju hori(ontalne sile usljed vjetra _k teekscentrinim vertikalnim silama od vlastite teine @-k i snije-a @Ok Ekscentricitet postojisamo u smjeru (% ali je mo-ue i(vijanje u o,je ravni Trai se doka( nosivosti u(imajui uo,(ir dodatne deormacije po teoriji II reda Materijali: AC7/67% B7$$5

  Materijali

  &cd

  &

  .d

  C7 # $H7 #19H @/mm

  17

  7$$ # # 6C7 @/mm

  117

  Presjene sile po teoriji I. reda

  Za dimen(ioniranje tre,a provjeriti sljedeekom,inacije optereenja pri eku je koeicijent

  kom,inacije $ # $(a vjetar i $ #$(asnije- 0momenti su momenti savijanja oko .ose% normalna sila kao apsolutna vrijednost2

  Komb. 1.

  Ed

  Ed

  @ #1C7 &7$+17$ 1$$+17$ $ $ # 6H7 k@

  M #1C7 &7$ $$7+17$ 1$$ $$7+17$ $ 1$ 6&$ #66 k@

  Komb. 2.

  Ed

  Ed

  @ #1C7 &7$+17$ $ 1$$+17$ $ # 66&7 k@

  M #1C7 &7$ $$7+17$ $ 1$$ $$7+17$ 1$ 6&$ #9& k@

  P sluaju da poduna sila usljed vlastite teine i snije-a djeluje povoljno 0npr ne u(rokujemoment savijanja2% tre,a provjeriti:

  Komb. 3.

  Ed

  Ed

  @ #1$$ &7$+$ $ 1$$+17$ $# &7$ k@

  M #1$$ &7$ $$7+$ $ 1$$ $$7+17$ 1$ 6&$ #H1H k@

  Jvdje e se dimen(ionirati (a kom,inaciju &

  I(vijanje se moe do-oditi u o,a pravca 'o4to je / / / $. $(e , e h # $ $& % doka(nosivosti se moe napraviti odvojeno (a . i ( smjer

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  35/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  C7

  ,/h#11/$7 m

  #. Dimenzioniranje temelja

  Primjer 1. )imen(ionirati ,etonski temelj ispod centrino optereeno- (ida od opekede,ljine c # &6 cm Klasa vrstoe ,etona je A&$/&7% dopu4teni napon pritiska u tlu je `dop# &7$ k@/m&(a karakteristina djelovanja -k# 1C k@/m% Ok# $ k@/m

  Rjeenje.

  'retpostavimo da je napon pritiska u tlu usljed vlastite teine temelja `-%temelj 17 k@/m&

  )akle% do(voljeni pritisak u tlu (a optereenje -k+ Oki(nosi:

  &dop -+O

  # &7$17 # &C7 k@/m

  'otre,na 4irina temelja je:

  k k

  pot

  dop -+O

  - +O 1C+$, # # #1$C m

  &C7

  !isina temeljne trake:

  Jda,rano:

  )oka( sa oda,ranim dimen(ijama:

  @aponi u tlu:

  & &

  tla dop%tla

  &6C 1 &6 1$ 11 $7# + # &&$9+1& # &C&9 k@/m # &7$ k@/m

  1 11 1$ 11

  )imen(ije temelja: minh $7

  # #11& tan #1111$&6a

  &

  3rmatura u temelju nije potre,na

  min tla

  pot pot

  min

  pot min

  tan tan % A&$/&7 #11

  h htan # # tan

  , ca

  &

  , c 1$C $&6h tan #11 # $66 m

  & &

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  36/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  C

  Primjer 2.3rmirani trakasti temelj ispod (ida od opeke `dop# 1&$ k@/m& Klasa vrstoe

  ,etona je A1&/17% armatura B7$$5 !lastita teina (ida je -k%(id # 1$$ k@/m% korisnooptereenje sa (ida Ok%(id # 117 k@/m

  Rjeenje.

  Jptereenje temelja:

  pod &6 k@/mC^$17 m # C$ k@/m& nasip &$ ^ $7$ # 1$ k@/m& teina temelja &7 ^ $C7 # H7 k@/m&

  b-tem# &&C7 k@/m&

  @aponi u tlu od vlastite teine temelja% nasipa i poda: &-1% tla # &&C7 k@/m

  'otre,na 4irina temelja:pot

  117+1$$, # # &&$ m

  1&$&&C7

  @aponi u tlu u stanju -ranine nosivosti 0,e( teine temelja i nasipa2:

  &

  Ed% tla &

  1C7 117 +17$ 1$$ k@/m 1$ m# #1CH7 k@/m

  &&$ 1$ m

  @aponi u (idu:

  &

  Ed% (id &

  1C7 117+17$ 1$$ k@/m 1$ m# #1$17 k@/m

  $C 1$ m

  'roraunski model:

  Za (id od opeke 0spoj temelja i (ida nije monolitanC2 vrijedi:

  &Ed

  Ed Ed% tla Ed

  Ed Ed% tla Ed% (id k k

  red EdEd Ed

  red

  Ed Ed% tla Ed% (id

  Edm

  M k@m , ,m # # # @ # HC96 k@m/m*

  , m* H H

  sa @ # , # c #1C7 - 17$ O

  @c , cm # m 1 # # HC96 $HC # &69 k@m/m*

  , & 6 6ili

  , ,m #

  & 6

  64748

  & &c c && $C

  #1CH7 1$17 # HC96 1166 # &69 k@m/m*& 6 & &

  3P sluaju monolitno- spoja vai:

  2

  red

  Ed Ed

  cm # m 1

  ,.

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  37/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  C

  )imen(ioniranje:

  &

  cd

  &

  .d

  1&A1&/17 # $H7 # H @/mm

  17

  7$$B7$$5 # # 6C7 @/mm117

  Eds & & &

  &cdsl

  .d

  &69 k@m/m*# # $1$6 # $11

  C& cm $H k@/cm

  Ha # , d # $11 1$$ C& # 77$ cm /m*

  6C7

  Psvojeno:B7$$5S1$/1$

  &stv sla #H7 cm /m*

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  38/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  CH

  Primjer 3. 'otre,no je dimen(ionirati centrino optereen temelj samac Jptereenje imaterijali su: @Ek%L # 1C9$ k@% @Ek%N # 79$ k@% AC$/C 0stu,2% A&7/C$ 0temelj2% B7$$5)opu4teni napon u tlu je `dop# &7 k@/m

  &

  Rjeenje.

  'rvo ,iramo dimen(ije temelja i provjeravamo dopu4teni napon pritiska u tlu

  ,?/,./h # &H$/&H$/$7 m

  Ek%L Ek%N & &

  tla ,et dop% tla&

  ? .

  @ @ 1C9$ 79$# +h # +$7 &7 # &9 k@/m # &7 k@/m

  , , &H$

  Jptereenja u -raninom stanju nosivosti:

  Ed

  Ed

  @ #1C7 1C9$+17$ 79$ # && k@

  M # $

  'resjene sile 0vl teina temelja ne utie na presjene sile2:

  Mjerodavni moment savijanja prema 012 i 012 sa predavanja:

  11Ed%? Ed%.&&

  M #M # &H$ $C7 # H67H k@m&

  Me;utim% u sluaju kruto- spoja i(me;u temelja i stu,a% moemo dimen(ionirati temelj (amoment savijanja na spoju stu,a i temelja% tj u presjeku & &:

  && Ed

  EdEd tlo . tlo

  & &&& tlo Ed

  && tlo tlo

  M #@ e

  @ c , c@ # , #

  & & & &

  , c, c& &e # #

  & 6

  , @ ,1 1 1 c cM # ,c , c # , c # 1 # 1

  & 6 H H , H ,

  )akle%

  &

  Ed%? Ed%.

  Ed Ed

  && &H$ $C7M #M # 1 # 6$ k@m

  H &H$

  ! # @ # && k@ (a proraun pro,ijanja

  Dimenzioniranje na saijanje

  Klasa i(loenosti A& cmin# &$ mm% >c # 17 mm

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  39/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  C9

 • 5/21/2018 Vjebe 2014

  40/40

  Betonske konstrukcije II primjeri Zlatar/Madarevi/Medi

  6$

  Literat!ra

  1F K 5chneider: Bauta,ellen r In-enieure% 1 3ula-e% _erner% &$$6&F E@ 199&% Aomite Europeen de @ormalisation AE@% &$$6