Download pdf - Vezba vlak.pdf

Transcript
 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  1/26

  Smer računanja vlaka

  RAČUNANJE KOORDINATAPOLIGONSKIH TAČ AKA 892-896 U

  UMETNUTOM POLIGONSKOM VLAKU

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  2/26

  Svi prelomni i vezni uglovi se uzimaju saLEVE strane, gledano u smeru računanjavlaka

  Smer računanja vlaka

  30

  892

  893

  894

  895

  89647

  Prelomni i vezni uglovi se računaju izopažanih pravaca, teme ugla =stanica, oduzima se vrednost levogpravca od vrednosti desnog pravca(primer: stanica 893, pravac 894 –

  pravac 892) Ako se dobija negativni rezultat,rezultat se uvećava za 360°.

  Uglovi 30 i 892 moraju se indirektnoodrediti, iz pomoćnih trouglova

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  3/26

  30

  892

  ’ 892

  1

  2

  2

  a2

  Indirektno određivanje veznogugla 30 i prelomnog ugla 892

  30 dobijamo zbirom uglova iz 1. trougla i iz drugog trougla (ne koristiti kontrolneuglove )

  892 dobijamo zbirom ugla iz drugogtrougla i ugla ’ 892 sračunatog iz opažanihpravaca na stanici 892

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  4/26

  2930

  29

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  53

  2930

  4753

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  5/26

  UGLOVNO IZRAVNANJE U POLIGONSKOM VLAKU

  *180 Z P i f n      Odnosno:

   f T M    Gde su:

  *180 Z 

  T n 

  P i M     

  p = 2930

  z = 4753

  n - broj prelomnih i

  veznih uglova (broj )

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  6/26

  2930

  29

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  53

  2930

  4753

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  M=

  T=

  f =

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  7/26

  Pri tome mora biti:

  dozv

   f  

   

  Uglovno izravnanje:

   f v

  n

   

     n – broj prelomnih i veznih uglova

  iv f   

  Pri zaokruživanju popravaka na jednu " voditi računa da bude:

  20 ''*dozv   n

  Naprimer, ako je f  jednako 17", a n je 5, (v= 17/5 = 3.4) onda moramo nekepopravke zaokružiti na 3" a neke na 4" tako da zbir bude 17"

  (3" + 3" + 4" + 4" + 3" = 17")

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  8/26

  2930

  29

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  53

  2930

  4753

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  M=

  T=

  f =

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  9/26

  RAČUNANJE DIREKCIONIH UGLOVA U VLAKU

  892 30

  30 29 30

    180v   

  893 892

  892 30 892  180v 

   

  894 893

  893 892 893  180v   

  Kontrola računanja:53 47

  47 896 47   180v   

  po istom principu sračunati sve direkcione uglove u vlaku

  Završni direkcioni ugao se mora tačno poklopiti sa već poznatimuglom (sračunat iz koordinata)

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  10/26

  2930

  29

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  53

  2930

  4753

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  M=

  T=

  f =

  ++

  ± 18030

  892

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  11/26

  2930

  29

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  53

  2930

  4753

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  M=

  T=

  f =

  +

  +± 18030

  892

  892893

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  12/26

  ODREĐIVANJE DUŽINA POLIGONSKIH STRANA

  Dužine poligonskih strana se mere na terenu. Priračunanju se moraju koristiti HORIZONTALNEdužine.

   Ako su dužine obostrano merene, uzeti srednju

  vrednost. Ako dužine ne mogu biti direktno izmerene, određujuse indirektno, iz pomoćnih trouglova (slučaj d30-892,nađi koja je to dužina i u kom trouglu je određena).

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  13/26

  2930

  29

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  53

  2930

  4753

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  M=

  T=

  f =

  30892

  892893

  893894

  894895

  895896

  89647

  d30-892d892-893

  d893-894

  d894-895

  d895-896

  d896-47

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  14/26

  Računanje koordinatnih razlika poligonskih strana

  892

  30 892 30 892 30sin y d     

  893

  892 893 892 893 892sin y d     

  894893 894 893 894 893sin y d     

  892

  30 892 30 892 30cos x d     

  893

  892 893 892 893 892cos x d     

  894893 894 893 894 893cos x d     

  nastavi niz :)

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  15/26

  2930

  29

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  53

  2930

  4753

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  M=

  T=

  f =

  30892

  892893

  893894

  894895

  895896

  89647

  d30-892

  d892-893

  d893-894

  d894-895

  d895-896

  d896-47

  y30-892

    x30-892

  y892-893 x892-893

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  16/26

  Y Y Y  f T M 

  LINEARNO IZRAVNANJE U POLIGONSKOM VLAKU

  47 30Y Z PT Y Y Y Y  

  Y   y

   X X X  f T M 

  47 30 X Z PT X X X X  

   X   x

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  17/26

  2930

  29

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  53

  2930

  4753

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  M=

  T=

  f =

  30892

  892893

  893894

  894895

  895896

  89647

  d30-892

  d892-893

  d893-894

  d894-895

  d895-896

  d896-47

  y30-892

    x30-892

  y892-893 x892-893

  M Y =

  T Y =f  Y =

  MX=

  TX=f X=

  f d=

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  18/26

  Ukupno linearno odstupanje:

  2 2

  d Y X  f f f  Pri čemu mora biti:

  d dozv f   

  Računanje popravaka:

  Y  y i

  i

   f v d d 

   

   X  x i

  i

   f v d d 

   

  0.0035 0.0002 0.05 I dozv

    d d 

  0.0045 0.0003 0.05 II dozv   d d 

  0.006 0.0004 0.05 III dozv

    d d 

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  19/26

  Pa za svaku poligonsku stranu imamo:

  30 892  30 892

  Y  y

  i

   f v d d 

  892 893  892 893

  Y  y

  i

   f v d 

  893 894  893 894

  Y  y

  i

   f v d 

  Nastavi niz ....

  30 892  30 892

   X  x

  i

   f v d d 

  892 893  892 893

   X  x

  i

   f v d 

  893 894  893 894

   X  x

  i

   f v d 

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  20/26

  Popravke se zaokružuju (kao i koordinatne razlike) na dvedecimale.

  Pri zaokruživanju popravaka treba voditi računa da bude:

  i y Y v f      i x X v f   

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  21/26

  2930

  29

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  53

  2930

  4753

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  M=

  T=

  f =

  30892

  892893

  893894

  894895

  895896

  89647

  d30-892

  d892-893

  d893-894

  d894-895

  d895-896

  d896-47

  y30-892

    x30-892

  y892-893 x892-893

  M Y =

  T Y =

  f  Y =

  MX=

  TX=

  f X=

  f d=

  vy1

  vy2

  vx1

  vx2

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  22/26

  892 30892 30 892 30   yY Y y v

  892 893893 892 892 893   yY Y y v

  893 894894 893 893 894   y

  Y Y y v

  896 47

  47 896 896 47  y

  Y Y y v

  Za kontrolu računamo:

  RAČUNANJE KOORDINATA POLIGONSKIH TAČ AKA

  Računamo dalje za sve tačke u vlaku

   Y 47 je data veličina i po gornjoj formuli mora tačno da se poklopi!

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  23/26

  2930

  29

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  53

  2930

  4753

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  M=

  T=

  f =

  30892

  892893

  893894

  894895

  895896

  89647

  d30-892

  d892-893

  d893-894

  d894-895

  d895-896

  d896-47

  y30-892

    x30-892

  y892-893 x892-893

  M Y =

  T Y =

  f  Y =

  MX=

  TX=

  f X=

  f d=

  vy1

  vy2

  vx1

  vx2

   Y p=Y 30

   Y 892

  ++

  =

   Y 47

  30

  892

  893

  894

  895896

  47

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  24/26

  892 30892 30 892 30   x X X x v

  892 893893 892 892 893   x X X x v

  893 894894 893 893 894   x

   X X x v

  896 47

  47 896 896 47   x X X x v

  Za kontrolu računamo:

  RAČUNANJE KOORDINATA POLIGONSKIH TAČ AKA

  Računamo dalje za sve tačke u vlaku

  X47 je data veličina i po gornjoj formuli mora tačno da se poklopi!

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  25/26

  2930

  29

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  53

  2930

  4753

  30

  892

  893

  894

  895

  896

  47

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  M=

  T=

  f =

  30892

  892893

  893894

  894895

  895896

  89647

  d30-892

  d892-893

  d893-894

  d894-895

  d895-896

  d896-47

  y30-892   x30-892

  y892-893 x892-893

  M Y =

  T Y 

  =

  f  Y =

  MX=

  TX

  =

  f X=

  f d=

  vy1

  vy2

  vx1

  vx2

   Y p=Y 30

   Y 892

   Y 47

  30

  892

  893

  894

  895896

  47

  Xp=X30

  X892

  ++

  =

  X47

 • 8/18/2019 Vezba vlak.pdf

  26/26

  NACRTATI SKICU POLIGONSKOG VLAKA

  Razmera 1:5000 -> 1mm na skici = 5000mm = 5m u prirodi

  Onda je 5cm (skica) = ???? U prirodi (sračunaj)Uzeti A3 list papira, proveriti najmanju i najveću Y i X koordinatu i odreditikoordinatni sistem koji će biti prikazan na skici, tako da se formiraju kvadratina svakih 5 cm, a za temena kvadrata uzeti okrugle vrednosti

  Izvući okvir na listu u skladu sa usvojenim kvadratima, kvadrate ne iscrtavati,samo označiti krstićem.

  Naneti poligonske tačke preko sračunatih koordinata u zadatoj razmeri.

  Iscrtati topografske znakove za trigonometrijske i poligonske tačke

  Iscrtati poligonske i trigonometrijske strane

  Upisati naslov, razmeru i ime studenta

  Skicu crtati grafitnom olovkom, po želji može da se iscrta tušem (nijeobavezno) ali nikako hemijskom olovkom!