Download pdf - ugovor o volontiranju

Transcript

UGOVOR O VOLONTIRANJU

Zakljuen dana _______________ godine u __________ izmeu: 1. _______________ (ime i prezime) iz _______________ (prebivalite, odnosno boravite) uz pismenu saglasnost _______________ kao roditelja volontera (ako je volonter mlai od 18 godina ivota) (dalje: Volonter) i 2. _______________ (naziv pravnog lica) iz _______________ (sedite) (dalje: Organizator volontiranja)

lan 1 Volonter se obavezuje da korisniku volontiranja _____________________________________________________ (navesti podatke o korisniku volontiranja), prua usluge, odnosno da za njegove potrebe obavlja aktivnosti ____________________ (opisati volonterske usluge ili aktivnosti), bez isplate novane naknade ili potraivanja druge imovinske koristi, u skladu sa zakonom, ovim ugovorom i uputstvima Organizatora volontiranja, lino i neposredno u skladu sa pravilima struke i profesionalne etike (kada pruanje usluge zahteva struna znanja) i nepristrasno, bez obzira na lina svojstva korisnika. lan 2 Ugovarai saglasno konstatuju da volonter ima struno znanje i da je osposobljen za obavljane ugovorenih volonterskih usluga i aktivnosti s obzirom da je zavrio _______________ kolu/fakultet, odnosno da je pohaao _______________ kurs ili slino iz oblasti _______________ (kada pruanje usluge zahteva struna znanja) i da kod volontera ne postoje smetnje iz lana 12. Zakona o volontiranju (dalje: Zakon) (ako su korisnici volontiranja lica iz lana 12. Zakona). (Organizator je duan da od volontera, pre zakljuivanja ugovora o volontiranju iz lana 15. stav 1. taka 5) Zakona, pribavi potvrdu nadlenog organa da kod volontera ne postoje smetnje iz lana 12. Zakona, koja ne moe da bude starija od est meseci.) lan 3 Volontiranje e se obavljati u _______________ (mesto volontiranja), i u vremenu od ____________________ (navesti dnevni raspored volontiranja), u periodu od __________ godine, kao dana zakljuenja ugovora, do __________ godine. (Dugorono volontiranje jeste volontiranje koje traje due od 10 asova nedeljno, najmanje tri meseca bez prekida.Nasuprot tome, kratkorono volontiranje bi bilo krae vreme provedeno na ovoj vrsti radnog angaovanja. U tom smislu, ugovor moe biti

naslovljen kao ugovor o kratkoronom volontiranju, odnosno kao ugovor o dugoronom volontiranju.) lan 4 Volonter ima pravo na odmor u toku volontiranja u trajanju od _____ dana i dnevni odmor u trajanju od _____. lan 5 Volonter ima pravo na naknadu trokova za dolazak i odlazak sa mesta volontiranja, u visini od __________ kao i pravo na deparac (kod dugoronog volontiranja), u visini od __________ koji e mu biti isplaivan _______________ (opisati dinamiku i nain plaanja), na teret organizatora volontiranja. (Meseni iznos deparca ne moe biti vei od 30% od neto iznosa minimalne mesene zarade za puno radno vreme u Republici Srbiji.) lan 6 Organizator volontiranja se obavezuje da obezbedi radnu odeu i sredstva i opremu za linu zatitu volontera, kao i da snosi trokove: putovanja; smetaja i ishrane volontera i drugih trokova koji nastanu u vezi sa izvravanjem volonterskih usluga i aktivnosti; lekarskih pregleda obezbeenih za potrebe volontiranja; obuke za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti. lan 7 Volonter je duan da: obavesti organizatora volontiranja o bitnim okolnostima koje utiu ili bi mogle da utiu na obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti ili koje ugroavaju njegov ivot ili zdravlje, odnosno ivot ili zdravlje lica sa kojima dolazi u kontakt za vreme volontiranja; uva slubenu tajnu i poverljive, line podatke o korisniku volontiranja; odbije volontiranje koje nije u skladu sa zakonom ili ugovorom o volontiranju. lan 8 Volonter nije duan da volontira u skladu sa uputstvom organizatora volontiranja: - ako izvravanje uputstva moe da ugrozi ivot i zdravlje volontera, korisnika volontiranja ili drugog lica; - koje je moralno neprihvatljivo za volontera, korisnika volontiranja ili drugo lice; - koje je u suprotnosti sa zakonom ili ugovorom o volontiranju. Ako izvravanje uputstva moe da prouzrokuje tetu volonteru, korisniku volontiranja ili treem licu volonter je duan da na to upozori organizatora volontiranja pismenim putem.

lan 9 Organizator volontiranja je duan da: - obezbedi volonteru bezbednost i zdravlje tokom obavljanja volonterskih usluga i aktivnosti, u skladu sa zakonom; - izda volonteru potvrdu o obavljenom volontiranju, na njegov zahtev; - obezbedi sredstva za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti; - obezbedi tajnost linih podataka volontera i zatitu privatnosti; - obezbedi druge uslove za volontiranje i prava volontera propisana Zakonom i ovim ugovorom. lan 10 Organizator volontiranja je duan da volontera osigura za sluaj povrede i profesionalnog oboljenja tokom volontiranja. (Ovo je zakonska obaveza organizatora volontiranja kada se radi o dugoronom volontiranju, dok je kod kratkoronog volontiranja ugovaranje ovakve obaveze organizatora stvar saglasne volje ugovaraa.) lan 11 Organizator volontiranja, ako nadoknadi tetu koju je prouzrokovao volonter korisniku volontiranja ili treem licu u vezi sa vrenjem volonterske usluge ili aktivnosti namerno ili krajnjom nepanjom, ima pravo da od volontera zahteva naknadu plaenog iznosa. Volonter je odgovoran za tetu koju vrenjem volonterske usluge ili aktivnosti prouzrokuje organizatoru volontiranja namerno ili krajnjom nepanjom. Na utvrivanje postojanja tete, njenu visinu, okolnosti pod kojima je nastala, odgovornost i nain naknade, shodno se primenjuju propisi o radu. Organizator volontiranja je u obavezi da volonteru naknadi tetu koju pretrpi u vezi sa volontiranjem, osim ako je teta nastala krajnjom nepanjom volontera. lan 12 Za sve to nije regulisano ovim ugovorom primenjivae se odredbe Zakona.

VOLONTER _______________

ORGANIZATOR VOLONTIRANJA _______________


Recommended