Transcript
 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  1/52

  Autor rada: Ladislav Gladovi

  Mentor rada: Ankica Dalto

  TRADICIJSKI HRATSKI !"#I$%I %AKIT

  "snovna &kola 'ro(a Janka Dra&kovia)Klenovnik) *++,-

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  2/52

  SADR#AJ

  UVOD3

  1. OBRAZLOENJE TEME6

  2. PODACI O KOLI I UENIKOJ ZADRUZI7

  3. POVIJEST MEDIARSTVA I LICITARA SRCAU HRVATSKOJ1

  3.1. TO JE LICITAR!.............................................................................12

  ". TRADICIJSKI HRVATSKI BOI#NI NAKIT...1"

  ".1. HRVATSKI BOI# U VATIKANU 16

  ".2. PROCES IZRADE BOI#NO$ NAKITA % LICITARA 1&

  '. UENIKA ZADRU$A (LICITARSKO SRCE) .3&

  6. ZAKLJUAK.."

  7. LITERATURA."1

  &. IVOTOPIS "2

  *. ZAHVALA "3

  1. PRIJEDLO$ ZA IZARADU KATALO$A+(T,-/0// 4,5-/ 89/:;/ ;-/) ""

  2

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  3/52

  ."D

  B89/: < 5/=< ;8 ?/ / -; /8/;8--

  ;-5-; 4,5-8>- F-.

  P8F,-:/@ 8/-/@- - ;-,-F,8,-;

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  4/52

  @ 8,- ,-F,8,-;

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  5/52

  C

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  6/52

  5- "!RA6L"#7%J7 T7M7

  T7MA:8Tradici2ski 1rvatski 3oini nakit9

  N-,-F,8,-;

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  7/52

  *- ;"DACI "

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  8/52

  V8/

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  9/52

  =- ;"IJ7ST M7DIARSTA I LICITARA . HRATSK"J

  P,

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  10/52

  N-8; -5,= ;-85-;- =,/ F8-?/ ?/ F8?->-/ @-8,/ /F/.6

  U F8

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  11/52

  8/5

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  12/52

  =-5-

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  13/52

  N-5-9;/< < @ @

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  14/52

  B- TRADICIJSKI HRATSKI !"#I$%I %AKIT

  E;8>,-/ @,8/;< /?898@ L/0/-,/4 @/

 • 5/28/2018 tradicijski hrvatski bozicni nakit

  15/52

  N-58/@8 -F/ I,/ B/=F/: % B-=/: )U ?->-;< -;< 88 B89/:- ?/ ;-5/=