Transcript
PowerPoint PresentationC.I.O.S. GRUPACIJA
vodea grupacija u regiji u Hrvatskoj najvea grupacija u sektoru gospodarenja otpadom
od 1991. aktivni sudionik gospodarenja otpadom u 100% hrvatskom vlasništvu višestruki dobitnici priznanja
poslovanje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji
sve potrebne dozvole za rad i certifikati sukladno
meunarodnim normama i standardima
C.I.O.S. GRUPACIJA U BROJKAMA
1.200 zaposlenih (3/4 u Hrvatskoj) na 60 lokacija u regiji
1,024 milijuna tona sakupljenog i obraenog otpada godišnje,
u Hrvatskoj 830.000 tona
postrojenja za obradu velikih rashladnih ureaja (EE otpada), MBO postrojenje, jedino postrojenje za obradu frakcija iz otpadnih vozila,…
više od 600 teretnih vozila, vozila specijalne namjene, radnih strojeva
ulaganja u dugotrajnu imovinu iznose 1,42 milijarde kuna
1,78 milijardi kuna konsolidiranih prihoda u 2020.(procjena)
u proteklih 10 godina 17,6 milijardi kuna konsolidiranih prihoda
(cca 2,35 milijarde eura); revizija godišnjih financijskih izvještaja: the Big 4
• metalni otpad: crni i obojeni metali 64% • nemetalni otpad: komunalni otpad (osim miješanog komunalnog otpada), proizvodni otpad i otpad koji je predmet koncesijskih ugovora (papir, plastika, guma, drvo, staklo, otpadna ambalaa, nesukladni proizvodi): 19% • miješani komunalni otpad 4% • posebne kategorije otpada: otpadna vozila 7% • posebne kategorije otpada: EE otpad 3%
lanice Grupacije u Hrvatskoj u 2020. ukupno sakupile i obradile
830.000 tona otpada:
C.I.O.S. GRUPACIJA – VRSTE I KOLIINE OTPADA U RH
metali 534.024t
nemetali 156.897t
vozila 59.280t
EE 22.251t
C.I.O.S. GRUPA ovlaštenik za: • skupljanje otpadnih guma • oporabu metalne ambalae
CE-ZA-R ovlaštenik za: • skupljanje i obradu otpadnih vozila (ELV) • skupljanje i obradu EE otpada (veliki kuanski ureaji) • oporabu metalne ambalae (FE)
CIAL ovlaštenik za: oporabu metalne ambalae (AL)
METIS ovlaštenik za: • skupljanje otpadnih vozila (ELV) • skupljanje otpadnih guma i motornog ulja • skupljanje otpadnih baterija • skupljanje EE otpada (veliki kuanski ureaji) • skupljanje primarne otpadne ambalae
(PET, staklo, metal, PE folija i drugi polimerni materijali) • skupljanje skupne otpadne ambalae (papir, karton) • skupljanje transportne otpadne ambalae (drvo, tekstil i ostalo)
EKO-FLOR PLUS ovlaštenik za : • skupljanje otpadnih guma • skupljanje otpadne ambalae
(papir, karton, staklo, plastika i višeslojna otpadna ambalaa) • skupljanje skupne i transportne otpadne ambalae (drvo, tekstil i ostali ambalani materijali) • oporabu otpadne drvene ambalae
CE-ZA-R Centar za reciklau d.o.o., Zagreb, Hrvatska
METIS d.d., Rijeka, Hrvatska
DEPOS d.o.o., Sisak, Hrvatska
CIAL d.o.o., Sisak, Hrvatska
PODRUNICA CE-ZA-R - MBO d.o.o., Varadin, Hrvatska
CIBOS d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Centar za reciklau d.o.o., Beograd, Srbija
U 2020. je u C.I.O.S. Grupaciji ukupno sakupljeno i obraeno 59.000 tona otpadnih vozila
C.I.O.S. GRUPACIJA – OTPADNA VOZILA – ISPUNJEN CILJ RH
stupnjevi obrade: • isušivanje i demontaa • usitnjavanje i separacija • mehanika obrada ostatnih frakcija
(post-shredding tehnologija) • lijevanje izdvojenog eljeza • taljenje izdvojenog aluminija
C.I.O.S. Grupacija je osigurala ispunjenje nacionalnih ciljeva RH za ponovnu uporabu i oporabu otpadnih vozila
kapaciteti za obradu otpadnih vozila premašuju trenutane potrebe RH (samo CE-ZA-R ima godišnji kapacitet 106.100 tona)
u 2020. u C.I.O.S. Grupaciji je ukupno sakupljeno i obraeno 24.000 tona EE otpada – velikih kuanskih
ureaja.
C.I.O.S. Grupacija je doprinijela ispunjenju nacionalnih ciljeva RH za sakupljanje te oporabu i recikliranje EE ureaja i opreme – velikih kuanskih ureaja
kapacitet talionice izdvojenog aluminija CIAL - 6.000 tona godišnje – dostatni za obradu sakupljene aluminijske ambalae u RH
kapaciteti za obradu EE otpada - velikih kuanskih ureaja - zadovoljavaju trenutane nacionalne potrebe (postrojenje za obradu velikih rashladnih ureaja moe godišnje obraditi 175.000 jedinica)
kapacitet ljevaonice izdvojenog eljeza postupkom taljenja u elektrolunoj pei - 4.000 tona godišnje - elini odljevci kao gotov proizvod
u 2020. u C.I.O.S. Grupaciji je ukupno sakupljeno i obraeno 36.000tona miješanog komunalnog otpada i
159.000tona nemetalnog otpada: proizvodnog otpada i otpada koji je predmet koncesijskih ugovora/ovlaštenja (papir, plastika, guma, drvo, staklo, otpadna ambalaa, nesukladni proizvodi)
C.I.O.S. GRUPACIJA – KAPACITETI OPORABE OTPADA
odvojeno sakupljanje otpada i uinkovita infrastruktura za razvrstavanje otpada, izdvajanje sirovina i materijalnu oporabu - doprinos postizanju krunog gospodarstva u RH i ispunjenju nacionalnih ciljeva
kapaciteti za materijalnu oporabu: - mehanika obrada:
- sortiranje korisnih materijala (papir, plastika, metali,…) i priprema otpada za ponovnu uporabu i recikliranje - odvajanje neupotrebljivih inertnih materijala neprikladnih za daljnju obradu - kontrolirana proizvodnja goriva iz otpada
- kompostana za biorazgradivi/organski otpad (1/3 hrvatskih kapaciteta) - mehaniko-biološka obrada (MBO) za miješani komunalni i drugi nereciklabilni otpad (1/3 hrvatskih kapaciteta)
Poetak 2020. godine obiljeen je globalnom epidemiološkom krizom uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19.
C.I.O.S. GRUPACIJA – POSLOVANJE U VRIJEME COVID 19
Posljedica je snaan pad gospodarskih aktivnosti u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Negativni trišni trendovi i ogranienja u meunarodnom prometu odrazili su se i na usporavanje poslovnih aktivnosti lanica C.I.O.S. grupacije na kraju prvog kvartala 2020. godine.
Radi ouvanja kontinuiteta poslovanja, lanice Grupe se okreu reorganizaciji rada, redefiniranju poslovne strategije te istraivanju novih trišta nabave i prodaje sekundarnih sirovina.
U drugom kvartalu 2020.godine, poštujui sve propisane mjere stoera Civilne zaštite RH, C.I.O.S. grupacija posluje stabilno, uz odravanje pune zaposlenosti i širenje poslovanja na trište Njemake, Austrije i Maarske.
Otpornost C.I.O.S. grupacije na krizu pokazuje rast od 56% nabavljenih koliina crnih metala u 2020., a u prodaji rast koliina od 34% u odnosu na 2019. godinu.
C.I.O.S. grupacija u tijeku pandemije COVID-19 i dalje je društveno odgovorna te nastavlja sa kontinuiranom podrškom zajednici i sugraanima:
o donacije respiratora i druge medicinske opreme bolnicama u Sisku i Zagrebu o išenje bolnica i ulica nakon potresa u Zagrebu u oujku 2020. godini o donacije u Sisako-moslavakoj upaniji nakon potresa u prosincu 2020. godini
HIJERARHIJA OTPADA U KRUNOM GOSPODARSTVU
s otpadom treba postupati u skladu s najvišim stupnjem hijerarhije koji je mogue primijeniti: • sprijeiti nastajanje; ako je ve nastao, ponovno ga upotrijebiti • ako to nije mogue, poeljno ga reciklirati; iz preostalog otpada proizvesti energiju • odlaganje – najmanje poeljna opcija
RH 2017.: odlae 72% komunalnog otpada - prosjek EU 24% reciklira komunalnog otpada 24 % - prosjek EU 46% izvor: The EU Environmental Implementation Review 2019 Country Report - CROATIA
za puni potencijal krunog gospodarstva i smanjenje odlaganja otpada, sa stajališta ekonomije i zaštite okoliša:
kombinacija recikliranja i energetske oporabe otpada
C.I.O.S. GRUPACIJA: OPREDIJELJENOST HIJERARHIJI OTPADA
C.I.O.S. Grupacija sada ostvaruje: C.I.O.S. Grupacija se zalae i u praksi provodi odvojeno sakupljanje otpada i materijalnu oporabu te posjeduje uinkovite tehnologije za recikliranje i poveanje korištenja kvalitetnih sekundarnih sirovina
NE ODLAGANJU i NE SPALJIVANJU reciklabilnog otpada! alternativa: iskorištavanje daljnjeg potencijala materijalnih resursa i energije otpada koji se ne moe reciklirati
C.I.O.S. Grupacija: kontrolirana proizvodnja goriva iz ostataka obrade kvaliteta GIO definirana meunarodnim (CEN) normama primjer selektivno sakupljene plastike: 25% recikliranje (sortirnice), 73% gorivo iz otpada (MBO), 2% odlaganje
C.I.O.S. Grupacija zaokruuje sustav: proizvodnja energije iz otpada iskljuivo primjenom najboljih raspoloivih tehnika i dokazane energetski visokouinkovite tehnologije (R1 formula) bez negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje, klimu i okoliš
izvor: Plan gospodarenja otpadom RH 2017.- 2022.
C.I.O.S. GRUPACIJA STRATEŠKI PROJEKT: SINERGIJA
razvoj C.I.O.S. Grupacije je usmjeren na iskorištavanje daljnjih potencijala materijalnih resursa i energije otpada, umjesto odlaganja ili izvoza otpada na zbrinjavanje ili energetsku oporabu u druge drave. Poduzetniki interes: prihodi od prodaje proizvedene energije i naknada za preuzimanje otpada u postrojenje (smanjenje koliina otpada koje se voze na odlagališta)
WtE projekt SINERGIJA: visokouinkovito postrojenje za energetsku obradu otpada Primjenjuju se najbolje raspoloive tehnologije i europske prakse. jedino postrojenje za energetsku oporabu otpada od Bea do Istanbula!
lokacija WtE postrojenja: Juna industrijska zona Sisak u vlasništvu C.I.O.S. Grupacije, cca 100.000 m2 (koristi se postojea infrastruktura/ graevine ljevaonice elika) postojea graevinska dozvola za kogeneracijsko postrojenje e se dopuniti.
provedena detaljna analiza relevantnih parametara kvalitete otpada (u vlasništvu C.I.O.S. Grupacije). Rezultat strateškog procesa: ukupna nazivna ulazna toplinska snaga u WtE postrojenje 60 - 80 MW.
preporuena tehnologija: fluidizirani sloj s višestupanjskim izgaranjem projekt ukljuuje internu prethodnu mehaniku pripremu, prethodno izdvajanje vrijednih sirovina i osiguranje kvalitete otpada za energetsku oporabu.
Render planiranog kogeneracijskog postrojenja
Studija utjecaja na okoliš podnijeta je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za Energetsko postrojenje za istodobnu proizvodnju elektrine i toplinske energije (kogeneracija) na visokouinkovit nain, uz korištenje neopasnog otpada i biomase na gospodarski primjeren nain koji je usklaen sa zaštitom okoliša, instalirane elektrine snage postrojenja 18 MW i instalirane toplinske snage postrojenja 20 MW.
energetska uinkovitost (R1 formula): 67,1% (el. energija) i 80,5% (el.energija i 20 MW/h toplinske energije)
izraivai „basic engineering-a”: Prof.Dr. Roland Pomberger i Dr. Renato Šarc (Montanuniversität Leoben, Austrija), TBU STUBENVOLL GMBH (reference: http://tbu.at)
planirana dostupnost postrojenja: 8.000 sati godišnje u ogrjevnoj sezoni (rujan-travanj) proizvodnja: 14,50 MW/h el. energije i 20 MW/h toplinske energije i ostatku godine planirana proizvodnja: 18,5 MW/h elektrine energije
plasman toplinske energije u centralni toplinski sustav Grada Siska, a elektrine energije kroz sustav povlaštenih proizvoaa energije
nabava prema FIDIC Srebrnoj knjizi – EPC (Turnkey)
additional fue l
Feedwater
Ammonia water
doprinos provedbi mjera niskougljinog razvoja
poveanje koliine odvojeno skupljenog i recikliranog krutog komunalnog otpada
smanjenje koliine odloenog biorazgradivog krutog komunalnog otpada
smanjenje emisija staklenikih plinova smanjenje koliina odloenog otpada smanjenje korištenja primarnih sirovina smanjenje potrošnje goriva i energije uslijed korištenja
sekundarnih sirovina
Calculation of GHG Emissions of Waste Management Projects, JASPERS 2013
Sirovina Primarna
kt CO2/100 000 t (%)
Aluminij 383 29 354 (92%) eljezo 167 70 97 (58%) Bakar 125 44 81 (65%) Olovo 163 2 161 (99%) Papir 0.17 0.14 0.03 (18%)
Report on the Environmental Benefits of Recycling, Bureau of International Recycling, 2008
Emisijski faktor recikliranja Vrijednost
C.I.O.S. GRUPACIJA: DRUŠTVENA ODGOVORNOST
društvena odgovornost - temeljno naelo poslovanja: duboka povezanost sa zajednicom i pruanje podrške u projektima kojima je cilj unaprjeenje kvalitete ivota sugraana i edukacije o vanosti recikliranja
Lipanj 2020. g. – Donacija respiratora KB Sv. Duh
C.I.O.S. GRUPACIJA: DRUŠTVENA ODGOVORNOST
C.I.O.S. GRUPACIJA: DRUŠTVENA ODGOVORNOST
odrivost i inovativnost – strateške odrednice djelovanja: zahtjevnim arhitektonskim i statikim rješenjem „odsluenom“ vagonu daje se novi ivot, ostvaruje se nova dimenzija korisnosti i potpuno nova svrha (interna komunikacija objekata) u skladu sa naelima krunog gospodarstva (pretvaranje otpada u resurse)
opredjeljenje zelenom okolišu – uvijek i svagdje: na 75 hektara pomno organiziranog i ureenog prostora središnjeg reciklanog centra Grupacije u Zagrebu, uz suvremena postrojenja za obradu razliitih vrsta otpada, posebnost je i hortikulturno rješenje obuhvaa raznoliko raslinje, crnogorino i bjelogorino drvee, travnate površine…
ostati trišni lider na hrvatskom i regionalnom trištu
zadrati visoke standarde
biti društveno odgovoran sustav kompanija,
promovirati potrebu i vanost recikliranja
i prihvaanje gospodarenja otpadom kao nunost odrivog razvoja
zaokruiti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom izgradnjom postrojenja za energetsku oporabu otpada kojeg nije mogue materijalno oporabiti,
lokalno zatvoriti materijalni i energetski krug
biti prepoznatljiv brend u sektoru gospodarenja otpadom
C.I.O.S. GRUPACIJA - STRATEGIJA

Recommended