Transcript
 • 8/19/2019 Tabel Penilaian Kinerja Form 3

  1/3

  TABEL PENILAIAN KINERJA Form

  3.x1

  NO. UKP MEDIK, BEDAH, KEGAWATDARURATAN, JIWA, KINERJA

  Perilaku A B C D E

  Disiplin (kehadiran tepat waktu)

  Partisipasi (ikut serta memberi masukan)

  Argumentasi (rasionalitas)

  Tanggungjawab(misalnya, mengisi rekam medis)

  Kerjasama (tenggang rasa, tolong~menolong, tanggap)

  Klinis (dapat dinilai melalui wawancara dan atau presentasi kasus)

  Il u !en"e#a$uan (mempunyai ilmu yang memadai dan mampu

  menerapkannya, di nilai melalui presentasi kasus dan atau porto olio)

  Ke#era !ilan e%is klinis (Keterampilan klinis yang memadai

  termasukanamnesisdan pemeriksaanjasmani, dinilai melalui audit medis)

 • 8/19/2019 Tabel Penilaian Kinerja Form 3

  2/3

  Ke a !uan e &ua# ke!u#usan klinis (!"linical reasoning# dinilai melalui

  presentasi kasus)

  Ke a !uan en"a#asi ke"a'a#an e%is (kemampuan bertindak cepat dan

  tepat mengatasi kedaruratan sekalgus menyadari keterbatasannya)

  Ke#era !ilan !r(se%ural (kemampuan menyelesaikan tindak medis secara #lege

  artis#, sesuai dengan $%P, diniliai melalui laporan periodik&

  K( unikasi

  Ke a !uan &erk( unikasi se)ara e*ek#i* (dengan pasien, keluarganya,

  sejawat, dan sta klinik)

  Ke a !uan &eke+a %ala #i (kerjasama dengan semua unsur di dalammaupun di luar klinik)

  Ke!ri&a%ian %an !r(*esi(nalis e

  Tan""un"+a'a& !r(*esi(nal (kejujuran, keandalan)

  Men a%ari ke#er&a#asan (merujuk, konsultasi pada saat yang tepat)

 • 8/19/2019 Tabel Penilaian Kinerja Form 3

  3/3

  Men"$ar"ai ke!en#in"an %an !en%a!a# !asien ('enjelaskan semua pilihan

  tindak media yang dapat dilakukan dan membiarkan pasien keluarganya memilih

  yang terbaik untuk pasien ybs)

  Par#isi!asi %ala !e &ela+aran (akti mengutarakan pendapat dan rasionalisasi

  tindak medis dalam setiap kegiatan pembelajaran)

  Ke a !uan e &a"i 'ak#u (menyelesaikan semua tugas pada waktunya dan

  tetap mempunyai waktu untuk membantu orang lain)

  Pen"el(laan reka e%is (selalu menulis data medis secara benar dan baik

  dalam rekam medis)


Recommended