Transcript
Page 1: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

(Folytatás a 2. oldalon)

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaK ö z é l e t i h a v i l a p XIX. évfolyam 2018. június Gyűrűsi templomGyűrűsi templom

– község katolikusGyűrűstemploma az 1870-es évekbenépült. Az eltelt több mint 150évben nem történt jelentősebbfelújítás, rekonstrukció. A temp-lom állapota a 24. órában volt.A templomot most tudták utol-jára úgy helyreállítani, hogy azmind az elődök, mind a jelennemzedéke, mind a jövő gene-rációjának példát mutasson.Magyarország ezeréves kato-likus hagyományait és erkölcsiértékeit így lehet megőrizni –mondta polgár-Bertalan Tibormester a templom felszente-lési ünnepségén, amelyenmegjelent többek között dr.Mail József apát, gazdaságihelynök, Árus Kovács Gábor

Felszentelték Gyűrűs felújított templomátplébános és plé-Horváth Zsoltbános.

Gyűrűs Község PolgáraiértKözalapítvány a Vidékfejleszté-si Program keretén belül a Te-lepülésképet meghatározó épü-letek külső rekonstrukciója,többfunkciós közösségi tér lét-rehozása, fejlesztése, energe-tikai korszerűsítés jogcímre2016.05.14. napján támogatásikérelmet nyújtott be. A projektcíme: Gyűrűsi templom felújí-tása. 2017.08.03. napján a kiíróa pályázatot támogatásra alkal-masnak minősítette. A pályázatrévén 9.051.740 Ft támogatástsikerült elnyerni. A pályázatmegvalósításához szükséges ön-erő 4.715.060 Ft, amely össze-

get a közalapítványnak kellettbiztosítania. A kivitelezési mun-kák folyamatosan haladtak. Akivitelező cég, az Euro-SidingKft. kifogástalan munkájánakköszönhetően tartható volt afelújítás tervezett befejezése,2018. május 31. napja.

– Bár településünk kicsi, azistentiszteletre járó hívek szá-

ma kevés, tudom és hiszek ab-ban, hogy a felújított temp-lomunkba jóval többen jönnekel, hogy hitüket gyakorolják –fogalmazott a falu vezetője. –Gyűrűs község 1945 óta egymegszűnőként nyilvántartott fa-lunak volt elkönyvelve. Az el-múlt 15 év megcáfolta ezt az

A szentmise pillanata.

Page 2: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

2 Észak-Nyugat Zala

(Folytatás az 1. oldalról)

2018. június

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBIKÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gépkezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtőE-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsgaTűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselőktovábbképzése

TIT Egyesület8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

állítást. Gyűrűs élt, él és élniszeretne, és élni fog az ezer-éves hagyományok szerint. Na-gyon köszönjük a VeszprémiEgyházmegye kiemelkedő tá-mogatását, Gyűrűs Község Ön-kormányzata, valamint a cégek,lakosok felajánlását.

Külön köszönet dr. Mail Jó-zsef apát úrnak, Horváth Zsoltplébános úrnak, Korpics Ká-rolynak, a közalapítvány elnö-kének. Nélkülük ez a felújításnem jöhetett volna létre. Kö-szönöm a kivitelező Euro-Si-ding Kft. ügyvezetőjének, Ber-talan Péternek Gyűrűshöz, atemplomunkhoz való maximá-

lis hozzáállását. És végül, denem utolsósorban köszönömGyűrűs közmunkásainak a faluérdekében, a településünk meg-szépítéséért végzett munkáját.

A felújítás során felmerültigényként, hogy a templommellett álló Szentháromság em-lékmű, a templom falán talál-ható I. világháborús emléktáb-la, illetve a II. világháborúsemlékoszlop is fel legyen újít-va. munkájánakVárkonyi Csillaköszönhetően most már nem csaka templom, hanem a körülöttelévő emlékművek is teljes körűfelújításra kerültek. Ennek költ-ségét a közalapítvány és ma-gánszemélyek finanszírozták.

Felszentelték Gyűrűsfelújított templomát

A megújult, megszépült templom.

Az idén ötödik alkalommalrendeztek füvésznapot a Ha-rangláb Kulturális és Falu-szépítő Egyesület Bodza tanyá-ján. sike-Alsónemesapátibanrült hagyományt teremteni.

– Régen sokan foglalkoztaka gyógynövények gyűjtésévelitt a faluban – kezdte a be-szélgetést ,Virághné Ujj Ilonaaz egyesület elnöke. – A nagy-mamám is gyógynövény gyűjtőés felvásárló volt. Évekkel ez-előtt sok munkanélküli és köz-foglalkoztatott volt a faluban,akkor arra gondoltunk, hogyhasznos lehet a gyógynövényekgyűjtése. Arra hamar rájöhet-tünk, hogy senki nem veszimeg tőlünk a gyógynövénye-ket. Pécs környékén akadt egyfelvásárló aki átvette volna, deez a szállítási költségek miatthiúsult meg.

– Stratégiát kellett változ-tatni?

Gyógyító növények nyomában– Azt a lehetőséget válasz-

tottuk, hogy begyűjtjük, szárít-juk, tároljuk a gyógynövénye-ket és magunk állítjuk elő a ter-mékeket elsősorban saját rész-re. Az ismeretterjesztő prog-ramunkról sem akartunk le-mondani.

– A Bodza tanya különlegeslétesítmény. Hogyan hoztáklétre?

– A terület az önkormány-zaté, a Leader uniós pályázatota Harangláb Kulturális és Fa-luszépítő Egyesület nyerte.Mindez nem lett volna elég ahelyiek rengeteg segítsége ésönkéntes munkája nélkül. Pél-dául kialakítottunk egy gyógy-növény kertet. Emelt ágyásokatkellett készíteni, mert a talaj itterre nem megfelelő. Szinte fo-lyamatosan 20 - 30 fő dolgozotta Bodza tanyán. De nem állunkmeg, továbbra is keressük az újlehetőségeket.

– Miért Bodza tanya?– A gyógynövények iránti

közös érdeklődés adhatta azötletet és talán az a tény, hogy abodza az egyik leggyakoribbnövény.

– Milyen egy füvésznap aBodza tanyán?

– A túrát Takács Ferencgyógynövény-szakértő vezeti,aki állandó vendégünk és min-den évben Zánkáról jön hoz-zánk. Évente több előadót isfelkérünk, illetve más témakö-röket jelölünk ki. Az idén agyulladáscsökkentő és fájda-lomcsillapító hatású gyógynö-vények kerültek középpontba,tavaly a gombák megismerése,azelőtt pedig a túraútvonalakkijelölése. Ebben az évben Mer-sei Katalin, aki életmódműhelytvezet, teakeverékeket készített,Krápicz Lászlóné és KovácsKatalin egyesületi tagok irányí-tották a krémek készítését.

– Mekkora az érdeklődés afaluban?

– Ötven-hatvan fő részvéte-lére biztosan számíthatunk. Haa helyiek közül csak egy-kétfővel többen jönnek évente,már azt is nagy eredménynektartjuk. Zalaegerszegről, Pölös-kéről, Pethőhenyéről és Ne-mesapátiból is jönnek a füvész-napra. Ilyenkor erősíti a lokál-patriotizmust, ha halljuk a di-cséreteket.

– Könnyű egy gyógynövény-túrát teljesíteni?

– A gyerekeknek különprogramot kell biztosítani, merthamar elunják a túrát. TakácsFerenc gyógynövény szakértőszinte lépten-nyomon talál gyógy-növényeket. A Csertán SándorÁltalános Iskola is bekapcsoló-dott a programunkba. Az EFOP- 1.3.9. - 17 - 00009 sz. pályá-zat támogatásával „Fűben, fá-

ban orvosság” címmel ők szer-vezték a gyermekeknek szólóprogramokat. Például ilyen alevendulás tasak, lándzsás úti-fűből köhögés elleni szirup ké-szítése vagy játékos gyógy-növény felismerés.

– Személyesen is használjaa gyógynövényeket?

– Természetesen. Szívesenfogyasztom a csipkebogyó teátés rendszeresen használom akörömvirág krémet.

– A Bodza tanyát a fű-vésznapokra találták ki?

– Ez egy közösségi ház. Akemence megépítésével a lehe-tőségek száma a végtelen feléközelít. Ballagásra, szülinapra,piknikre és rendszeres iskolaiprogramokra is alkalmas aBodza tanya. Gyakran használta ház és folyamatosan bővül-nek a programok.

Samu László

Bodza tanya, a közösségi ház.

Page 3: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

2018. június 19-én kerültmegtartásra , aZalaegerszegenMegyeházán Terület- és Te-alepülésfejlesztési Operatív Prog-ram (TOP) keretében elnyerttámogatások kedvezményezett-jeinek munkáját segítő infor-mációs nap. A rendezvényt dr.Pál Attila, a megyei közgyűléselnöke nyitotta meg, aki ki-emelte, hogy a ténylegesen2016-ban indult uniós prog-ram keretében Zala megyében20.942.849.608 Ft már lekötés-

TOP információs nap a Megyeházánre került, ez a teljes 23,2milliárd forintos hétéves uniósköltségvetési ciklus zalai TOPforráskeretének 90%-a. A TOPpályázati felhívásai iránt tehátnagy volt a kereslet, eddig már158 támogatási kérelem része-sült pozitív elbírálásban.

A maradvány forráskeretremég az idei évben várható apályázati felhívások megjelené-se, melyek közül kiemelte aközgyűlési elnök, hogy csak azönkormányzati épületek ener-

getikai korszerűsítésére önma-gában 1,5 milliárd forint keret-összeg áll rendelkezésre. Mivelezen intézkedésen már az elsőpályázati körben több, mint 1,1milliárd forint került a nyertespályázókhoz, így látható, hogya második körös felhívásra isszámtalan pályázat várható.Mivel a TOP elsődleges ked-vezményezetti köre az önkor-mányzati szféra, így indokoltaz újabb pályázatok kellő idő-ben történő előkészítése.

Az információs nap kereté-ben , a Pénzügymi-Oláh Gábornisztérium regionális fejlesztésiprogramokért felelős helyettesállamtitkára tájékoztatást nyúj-tott az indikátorok teljesítésé-ről, az esetleges költségnövek-mények kezeléséről. A szakmainap végén mind a Pénzügy-minisztérium, mind a MagyarÁllamkincstár jelenlévő szak-embereihez kérdéseket tehettekfel a szép számban megjelentérdeklődők.

A rendezvényt dr. Pál Attila nyitotta meg.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,e-mail cím:

[email protected]

Június 16-án fő-Körmendterén tartotta hagyományos ki-bocsátó és tanévzáró ünnepsé-gét a Rendészeti Szakgimná-zium, melynek a rendőrképzésterén kifejtett munkája elis-meréseként ez alkalomból me-gyezászlót adományozott a Za-la Megyei Közgyűlés.

Az intézményt szoros szá-lak kötik Zala megyéhez. Aziskolának helyet adó objektumkorábban évtizedekig a zala-egerszegi határőr kerület, majdigazgatóság kiképző bázisavolt, s az egykori zalai határőrállomány tagjainak jelentős ré-sze itt szerezte meg a munká-jához szükséges szaktudást, deaz alapításkor itt dolgozók több-sége is megyénkből került ki.

A szakgimnáziumnak jelen-leg is számos zalai munkatársavan, valamint itt képezik a

Megyezászló a KörmendiRendészeti Szakgimnáziumnak

megye jelenlegi rendőr tiszthe-lyettesi állományának közel100 %-át. Az elmúlt évek sta-tisztikáját nézve évente általá-ban több mint 70 fő folytattanulmányokat az intézmény-ben Zalából.

A megyezászlót PácsonyiImre, a Zala Megyei Közgyűlésalelnöke adta át az iskola igaz-gatójának – ez-Hollósi Gáborredesnek –, s köszöntőjébenkiemelte az intézményben vég-zett magas színvonalú munkairánti megbecsülését és elis-merését.

Az ünnepségen részt vett dr.Töreki Sándor r. vezérőrnagy,rendőrségi főtanácsos, országosrendőr-főkapitány-helyettes, va-lamint a Belügyminisztériumképviseletében Kovácsné dr.Szekér Enikő bv. ezredes,főosztályvezető.

A megyezászlót Pácsonyi Imre adta át Hollósi Gábor ezre-desnek.

A közigazgatásnak nincsmás létjogosultsága és másmértéke, mint az emberek és ahaza szolgálata – mondta Or-bán Viktor miniszterelnök mi-nap az Országházban, a kor-mánymegbízottak kinevezésiokiratának átadásán.

Továbbra is dr. Sifter Rózsa a kormánymegbízottA kormányfő szerint ma a

magyar állam legjobban műkö-dő szerve a középszintű köz-igazgatás. „Azt várjuk a Mi-niszterelnökséget vezető mi-nisztertől, hogy a központi köz-igazgatás is méltóztasson fel-zárkózni erre a színvonalra,hogy azt tudjuk mondani: ez akülönbség a következő évekbenmajd eltűnik” – fogalmazott.

Hozzátette, a középszintűközigazgatásban bevezették azéletpályarendszert, de tervezika központi közigazgatásban dol-gozók fizetésének emelését is.

A kormánymegbízotti kör-ben csak egy helyen, Jász-Nagykun-Szolnok megyébentörtént változás. megyé-Zalaben ismét , azdr. Sifter Rózsaeddigi kormánymegbízott ka-pott bizalmat.

Dr. Sifter Rózsa

32018. június Észak-Nyugat Zala

Page 4: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

4 2018. júniusÉszak-Nyugat Zala

Alsónemesapátiban szü-letésnapja alkalmából az ön-kormányzat nevében Peresz-teginé Cziráki Katalin polgár-mester asszony és dr. NagyKolozsvári Előd aljegyző (ké-pünkön) ajándékkal és virág-csokorral köszöntötte a 95 évesHalász Ilonát. Ilonka néni Ha-ralyban született 1923 június15-én. Az ajándékon kívül a

95 éves hölgyet köszöntöttek Alsónemesapátiban

Magyar Köztársaság minisz-terelnöke, aláírá-Orbán Viktorsával ellátott oklevelet is átadtaa polgármester. A 95. szüle-tésnapját ünneplő Ilonka nénijó egészségnek és szellemifrissességnek örvend, izgatot-tan várta a látogatást és meg-hatottan fogadta az ajándékokatés születésnapi jókívánságokat.Isten éltesse sokáig!

Június utolsó előtti hétvé-géjén falunapot tartottak Gős-fán. A 23-ai, szombati rendez-vényeket már a pénteki bálmegelőzte, amelyen a népszerűFáraó zenekar szórakoztatta avendégeket.

Szombaton délután előszöra gyermekek voltak a közép-pontban: 13 órakor megkez-dődtek a programok arcfes-téssel, csillámtetoválással, amitaz egyik jó kézügyességgelrendelkező képviselő, HorváthEdit tartott meg. Mindemellettegész délután rendelkezésükreállt a védőhálós trambulin, és aplüss póni lovaglás.

Később már a felnőttek isbekapcsolódhattak a felhőtlenszórakozásba; veterán autós be-mutatót tartottak a faluházelőtti parkolóban, és színesműsorokkal várták a faluháztágas udvarán egy fedett sátor-ban a falu lakóit és a vendé-geket. Elsőként Galambos La-

Falunap Gősfánjos zenekaraés lépett szín-padra, majd a gősfai Rozmaringnéptánccsoport kápráztatta el aközönséget hagyományőrzőtáncbemutatóval. A hagyo-mányőrzés ezt követően a dalo-kon keresztül fejeződött ki aCsonkahegyhát Csillagvirágnépdalkör előadásában. Majdőket követte a ,Geri-Betli Duótagjai mulatós könnyűzenévelszórakoztatták a közönséget.

Mindeközben a résztvevőknem maradtak étlen, sem szom-jan, az önkormányzat ingyenesvendéglátást biztosított számuk-ra. Pörköltet tarhonyával éssavanyúsággal fogyaszthattak,mellé a frissítő üdítőitalok,ásványvíz, sör és kávé folya-matosan elérhető volt.

A kulturális műsorokatMercy Erzsi fellépése követteeste 7 órakor, aki nagyszerűdalaival tartotta fenn a közön-ség figyelmét. Végezetül elér-kezett a bál ideje, amelyen Pér-

csi Tóni szolgáltatta a jó han-gulathoz a zenét.

A meghívott fellépőketnagy szeretettel fogadta és láttavendégül pol-Farkas Tibornégármester asszony. A falunapot

az önkormányzat és támogatóikkörültekintően és nagy gonddaltervezték meg a résztvevőkmegelégedésére.

Kép és szöveg:Trojkó Tímea

Plüss póni lovaglás.

Csonkahegyhát Csillagvirág népdalköre is fellépett.

A kiállított veterán autók.

Page 5: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

5Észak-Nyugat Zala

HIRDETÉS

2018. június

Page 6: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

6 Észak-Nyugat Zala 201 .8 június

Zalaegerszeg polgármeste-re, aBalaicz Zoltán Mind-szenty-iskola felújítási ünnep-ségén arról beszélt, hogy a be-ruházás illeszkedik a város cél-jai közé, hisz elhatározott szán-dék, hogy 2020-ig megújuljonminden, a jövőt, a gyermekeketszolgáló intézmény. Erre 10milliárd forintot költenek. Amost zárult rekonstrukció foly-tatásaként kormányzati támo-gatással, 2,5 milliárd forintbóltornaterem és vívócsarnok isépül az iskola mellett. Kitért aMindszenty-programra is, mely-nek során már megújult a plé-bánia épülete, hamarosan el-kezdődik a templom felújítása,új orgona beszerzése, a botfaikastély átalakítása modern za-rándokszállássá, és a Mind-szenty Józsefnek emléket állítómúzeum és zarándokközpontmegvalósítása is.

* * *A zalaegerszegi intézmény-

rendszer megújításának prog-ramja:

2016-ban a Landorhegyi Óvo-da 30 millió forintos, az Ady-iskola oktatási épületei 150 mil-lió forintos, a Kölcsey FerencGimnázium pedig 120 millióforintos ráfordítással újult meg.

2017-2018:– Elkészült a Napsugár ut-

cai bölcsőde felújítása 101 mil-lió forintból

– Elkezdődött a Cseperedőbölcsőde felújítása 150 millióforintból

– Andráshidán új óvodaépült 360 millió forintos rá-fordítással

– Elkészült a Mikes utcaióvoda felújítása 84 millió fo-rintból

– Elkészült a Petőfi utcaióvoda felújítása 150 millió fo-rintból

Új óvoda épült Zalaegerszeg andráshidai városrészében.

Több, mint 10 milliárd forint intézmények felújítására, építésére

– Hamarosan kezdődik aKodály utcai óvoda felújítása127 millió forintból

– Ovi sport pályák épültek– Jövőre kezdődik a Szent

Család Óvoda újjáépítése 350millió forintos ráfordítással

– Elkészült az Ady iskolatornatermének felújítása 147millió forintból

– Elkészült a LandorhegyiÁltalános Iskola felújítása 314millió forintból

– 497 millió forintos ráfor-dítással megújult a MindszentyJózsef Általános Iskola, Gim-názium és Kollégium

– Új multifunkciós pályaépült az Eötvös iskola udvarán

– Elkészült a Kaffka MargitKollégium 140 millió forintosfelújítása

– Szeptemberre elkészül azIzsák Imre Általános Iskola bő-vítése 110 millió forintból

2018-2019-ben induló pro-jektek:

– Dózsa iskola felújítása(nyertes pályázat 303 millióforint)

– Új tornaterem a Dózsaiskola mellett (nyertes projekt,zajlik a közbeszerzés, ősszelalapkőletétel, 300 millió forint)

– Petőfi iskola felújítása(nyertes pályázat, 278 millióforint)

– Liszt iskola felújítása(nyertes pályázat, 332 millióforint)

– Eötvös iskola felújítása(nyertes pályázat, 373 millióforint)

– Pálóczi Horváth ÁdámZeneiskola felújítása, zajlik afelmérés

– Nyitott Ház felújítása,zajlik a felmérés

– Zrínyi Miklós Gimnáziumfelújítása (nyertes pályázat, 500millió forint)

– Új tornacsarnok és vívó-csarnok épül a Mindszenty is-kola mellett (nyertes pályázat,2,5 milliárd forint)

Emellett a zalaegerszegiönkormányzat a Zala MegyeiKereskedelmi és Iparkamará-val, a Zalaegerszegi Szakkép-zési Centrummal, és kilenc he-lyi vállalkozással összefogvalétrehozta az ország első, aziskolarendszeren kívüli, vállal-kozói alapon működő duálisszakképző központot, 600 mil-lió forintos beruházással.

Egyetemi beruházások, fej-lesztések, projektek összege:4,4 milliárd forint.

Emellett 433 millió forintosráfordítással megújult a városminden szociális, idősügyi in-tézménye, klubja:

– Belvárosi Idősek Klubja,Nyugdíjas Otthonház

– Landorhegyi Idősek Klubja– Család- és Gyermekjóléti

Központ

– Szociális Klub– Andráshidai Idősek Klubja– Idősek Otthona– Idősek Gondozóháza (át-

adás néhány hét múlva)353 millió forintos ráfordí-

tással megújult 8 felnőtt házior-vosi rendelő, 5 gyermekorvosirendelő, 17 védőnői körzet, va-lamint a Botfy utcai ügyelet.Ebből a munkából már csakegy zajlik, a Petőfi utcai vé-dőnői szolgálat, a többi mindmegújult.

A felsorolásban nem sze-replő intézmények felújításárapedig egy közvetlen brüsszeli,európai uniós pályázatot, az ún.Elena projektet nyújtottuk be.

– Ez azt jelenti, hogy né-hány év alatt több mint 10 mil-liárd forintos nagyságrendbenújítottuk meg az intézmény-rendszerünket nyertes pályáza-tokkal, és a munka tovább foly-tatódik – összegzett BalaiczZoltán.

Egervár Község Önkor-mányzata Egervári Hely-és aztörténeti és Községszépítő Egye-sület májusfa kitáncolásra hívtaa falu lakóit. A település fő-terén rövid idő alatt kifűré-szelték a májusfát, amiről akislányok lelkesen gyűjtögettéka színes szaténszalagokat, ami-ket a hajukba kötöttek.

A lövészet eredményhirdeté-sére is sor került az est folyamán,és a helyezettek átvehették díjai-kat. Lány kategória: 1. Büki Virág.Fiú kategória: 1. Nagy Richárd

Kitáncolták a májusfát

Női: 1. Fücsök Imréné, 2.Bertókné Kovács Veronika, 3.Szermjagin Marianna. Férfi: 1.Gángó Károly, 2. Kálmán Ist-ván, 3. Korbuly Kálmán

Ifj. Luif Ferenc gondosko-dott a zenéről, és a jó hangu-latnak köszönhetően többentáncra is perdültek. A falu ap-raját-nagyját egy ízletes ba-bos káposztára látták vendégül,illetve a résztvevők gondos-kodtak a finom sütemények-ről is.

B.K.V.

Lövészversenyre is sor került

Page 7: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

7Észak-Nyugat Zala201 .8 június

A azZala Megyei Önkormányzat Interreg CENTRALEUROPE „A megújuló energia-program keretében megvalósulóforrások és az energiahatékonyság fenntartható használatánaktámogatása a rurális térségekben”, RURES CE933 számú pro-jektben megtartotta 2. Helyi Szakértő Csoport találkozóját,amelynek ezúttal passzívháza adott otthont. A talál-Vass Istvánkozó elején projektmenedzser köszöntötte a részt-Szabó Károlyvevőket és röviden ismertette a projekt eredményeit. Mint meg-tudtuk, az első időszakban az energiahatékonysági projekt elmé-leti megalapozása ment végbe, mely során 2 tanulmány is ké-szült, amely a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, vala-mint az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérüléstés gazdasági hozzáadott értékeket mutatja be. Ezen felül készülő-ben van egy olyan megvalósíthatósági tanulmány, amely alapotbiztosít egy új energiahatékonysági mikrohitel bevezetésénekKKV-k részére. A projekt későbbi szakaszaiban Lentiszombat-helyen egy energiaudvar elnevezésű bemutató park kerül kiala-

kításra, amely segítségével az érdeklődők bepillantást nyerhet-nek a megújuló energia hasznosításának lehetőségeibe.

A projekt bemutatását követően , a Zala MegyeiKókai MiklósVállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitelmenedzsere ismer-tette a korábban említett ZALAGREEN mikrohitel terméket,mint a zalai vállalkozásokat segítő jó gyakorlatot. Műhelybeszél-getés keretében , a HEVA Kft. ügyvezetője vezette beVass Istvána résztvevőket a passzívház építésével kapcsolatos szigorú elő-írások világába. Ismertette a rendezvény helyszíneként szolgálóépület passzívházzá alakításának lépéseit, az egyes elemek kivá-lasztásához vezető tervezési folyamatot, illetve beszélt a működ-tetéssel kapcsolatos tapasztalatokról. A beszélgetés során szóesett a passzívház kialakításának és működtetésének költségeirőlis, amely a viszonylag költséges beruházási igénytől eltekintverendkívül meggyőző eredményt mutatott a normál épületekfenntartási költségeihez viszonyítva.

A projekt az , azInterreg Central Europe Programból Euró-pai Regionális Fejlesztési Alap Európai Uniótámogatásával, azés társfinanszírozásával valósul meg.Magyar Állam

További információ a projekttel kapcsolatban:Zala Megyei ÖnkormányzatSzabó Ká[email protected]

Energiahatékonysági találkozó Nagykanizsán a RURES projektben

Vass István ügyvezető adott tájékoztatást a résztvevőknek.

A azViolák tánccsoportEgyütt Egervárért Egyesületenbelül működik. Az egyesületelnöke .Vincze Jenőné

Az 1 éves évfordulót au-gusztusban ünnepelhetjük, hi-szen az elmúlt évben fogal-mazódott meg az a gondolat,hogy legyen egy olyan csoport,melyben a népzene, a néptánciránti fokozott érdeklődés ameghatározó. Így is történt, sa kezdeti 10 főből egy-kettőre15 lett!

A néptánc, népdal szereteteNem csak Egervárról, ha-

nem a környék településeiről isvannak csoporttagok.

A tánccsoport tagjainak élet-kora 50 felett van, de ez sem-mivel sem csökkenti a mozgás,a zene iránti szeretetet, akti-vitást! A próbák, a felkészülés,vidám, jó hangulatban telnekmindig. A Hontravel által meg-hirdetett nyugdíjas Ki-mit-tud?-on a harmadik fordulóig iseljutottunk, s a bronz fokozatotértük el.

Ez a kezdeti megméret-tetés még nagyobb kedvetés elszántságot ébresztett acsoportban, így folytatjuk anéptánc tanulását, gyakor-lását.

Ezzel párhuzamosan a népda-lok éneklése is kedveltté vált a ta-gok körében, így a népdalcsokroktanulását, gyakorlását is elkezdtük.

Ujvári Katalin,a tánccsoport vezetője

Augusztusban ünnepelnek.

HIRDETÉSÉT feladhatja azhavilapban.Észak-Nyugat Zala

Telefon: (92) 596-936;E-mail: [email protected]

Hirdessen

nálunk !

Page 8: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

8 201 .8 júniusÉszak-Nyugat Zala

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Ope-ratív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mintTámogató által kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csat-lakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rend-szer országos kiterjesztéséhez elnevezésű felhívásalapján Egervár Község Önkormányzata pályázatotnyújtott be. A projekt a Széchenyi 2020 program ke-retében valósult meg. A Támogató döntése értelmé-ben Egervár Község Önkormányzata 6.000.000 Ftösszegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:2017.06.01.A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2018.06.30.A projekt azonosítószáma:KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01062

A támogatás tárgya: „EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKOR-MÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁ-SA” című, az Európai Szociális Alapból és hazai központiköltségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támo-gatás formájában történő finanszírozása.

Az ASP projekt segítségével az Egervári Közös Ön-kormányzati Hivatal egységes informatikai háttérrealapozott, központi adatkezelő rendszert vezetett be. Azeszközbeszerzés során külső vállalkozó által leszállítotteszközöket szerzett be az Önkormányzat.

A projekt keretein belül az alábbi feladatok kerültekmegvalósításra:

• Keretrendszer bevezetése, a szakrendszerek zökke-nőmentes kiszolgálása céljából.

• Önkormányzati Adózási szakrendszer a törvényimegfelelés értelmében, a helyi adóztatási feladatok teljeskörű ellátása céljából.

• Gazdálkodási szakrendszer az önkormányzat pénz-gazdálkodásának tervezése, könyvvezetés és ellenőrzésifeladatok ellátása céljából.

• Az Iratkezelő szakrendszer a komplex dokumen-tumkezelés megvalósítása érdekében.

• Az Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer a meg-lévő ingatlan nyilvántartás naprakész kezelésének meg-valósítására.

• A Hagyatéki leltár szakrendszer az egységes ésnaprakész hagyatékkezelés megteremtésére.

• Az Ipar-kereskedelem szakrendszer az érintett helyivállalkozások jogszabályban előírt nyilvántartásának ve-zetésére.

EGERVÁR KÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018. június

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Idén is megrendeztük a jó-tékonysági bolhapiacot az eger-vári közösségi házban, és sze-retnénk még egyet tartani az évfolyamán. Nagyon sokan hoz-ták el az otthon feleslegessé váltgyerek, női, férfi ruhákat, cipő-ket és kiegészítőket. Volt hasz-nálati és dísztárgy, játék, könyv,dvd és még tökmagolaj is.

Szerencsére vásárló is akadtbőven, így ezt a szép összeget a

Jótékonysági bolhapiac

faluházra és a programjairatudjuk fordítani. Ezúton is sze-retnénk megköszönni a fel-ajánlásokat, a bőkezű vásárlá-sokat, és a segítséget a lebo-nyolításban.

Az előző alkalmakhoz ha-sonlóan a megmaradt hol-mik is jó helyre kerülnek,hiszen a rászorulóknak lesz el-szállítva.

B.K.V

Még egyet szeretnének rendezni ebben az évben.

Helyi fiatal asszonyok, höl-gyek dolgoztak Alsónemesapátiköztereinél, hogy szebbé te-gyék a környezetet.

Örömteli, hogy az önkor-mányzat számíthat a helyi ön-kéntesekre is. Munkatársaink-nak nagy terület rendben tar-tásáról kell gondoskodni, ami ajelenlegi szerény létszámmalegyre nehezebb. Ezt ismertékfel többen is, és úgy döntöttek,hogy besegítenek egyes mun-kák elvégzésénél.

Az önkormányzat által vá-sárolt virágokkal és munkájuk-nak köszönhetően szemet gyö-nyörködtető lett a faluközpont,iskola-óvoda, játszótér, orvosirendelő, templom, szolgáltatóház és temető környéke. Kö-szönet az önzetlen segítségért,

Tovább virágosítják a köztereket

hogy ténykedésükkel segítettektelepülésüknek!

-p-

Szemet gyönyörködtető lett afaluközpont.

keresünk a megye minden részébõl!Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,e-mail cím:

[email protected]

Page 9: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

9Észak-Nyugat Zala2018. június

Az éghajlatváltozás által okozott károk már jelentkeznek:rendkívüli intenzitású és mennyiségű esők.

Az előző három év rendkívüli csapadék eseményei egyértel-műen változást mutatnak, és ez a változás kedvezőtlen. Az előre-jelzések a lokális, nagy intenzitású esőzések gyakoriságánaknövekedését jelzik.

A rendkívüli csapadék események egyre nagyobb károkatokoznak, éves és országos szinten ez már több milliárd forintbanmérhető. A jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszerek ezeket arövid idő alatt leesett, nagy mennyiségű csapadék vizeket nemtudják elvezetni azonnal, ezáltal elöntések, a víz által okozottjelentős károk keletkezhetnek.

Általában ezen esetek vis maior eseménynek minősíthetőek,így a felmerült kárt mindenkinek magának kell viselnie.

Fenti problémákra nem lenne tökéletes megoldás az elvezetőrendszerek jelentős kapacitás bővítése sem, ha lenne rá egyálta-lán pénz. Gazdasági szempontból soha meg nem térülő beruhá-zás lenne. A megoldás a korszerű, integrált csapadékvíz gazdál-kodás, melynek megvalósítása a pénzen kívül sok odafigyelést,rendszerszintű együttműködést, és nem utolsó sorban minden-kitől szemléletváltást követel.

Folyamatosan felhívjuk a figyelmet: amennyiben az intenzívesőzések első 10-30 percében felfognák az ingatlantulajdonosokaz esővizet, a károk túlnyomó része elkerülhető lenne. És eztöntözési célokra használhatnák.

Ide kapcsolódó, hasonlóan fontos téma: A Zalavíz Zrt. működésiterületén a szennyvíz elvezető hálózat elválasztott rendszerű, ami aztjelenti, hogy csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni TILOS!

A vezetékek és szennyvíz átemelők az elvezetendő szennyvízmennyiségére épültek ki, azok többlet csapadékvíz elvezetésérenem alkalmasak.

Egy átlagos családi ház tetejéről 20 mm lehullott csapadék-mennyiség esetében 2-3000 liter (2-3 m ) víz kerül elvezetésre. A3

méréseink szerint 20 mm csapadék esetén 10-15 ezer m csa-3

padékvíz kerül a szennyvíz hálózatba egyetlen nap alatt. Ezazt jelzi, hogy az ingatlanok, ipari üzemek, intézmények közel30 % bevezetheti a csapadékvíz legalább egy részét a szenny-vízcsatornába.

Idén már több mint tíz alkalommal esett ennél jóval nagyobbmennyiségű csapadék!

Mit okoz, ha a csapadékvizet a szennyvízhálózatba en-gedjük?

1. Zalavíz Zrt.-nek több tíz millió forint/év villamos ener-gia többletköltséget, a szivattyúk, gépészeti elemek kopását,gyorsabb elhasználódását, összességében szennyvízelvezetésiés tisztítási ráfordítások jelentős növekedését. Ez atöbbletköltség jelenleg nem okoz díjnövekedést 2012 óta, dejelentős forrásokat von el az alapfeladatoktól, így idővelcsökkenhet a szolgáltatás biztonsága és minősége, illetve en-nek árát a következő nemzedékek fogják többszörösen meg-fizetni.

2. A túlterhelt szennyvíz elvezető rendszeren bekövetkezőkiöntések okozhatnak:

• Felesleges környezeti terhelést, esetleg környezeti kárt.• Más fogyasztóknak, embereknek, intézményeknek elön-

tést, jelentős kárt, melyet – megfelelő ingatlanbiztosítás hiányá-ban – senki sem térít meg!

Tulajdonképpen, aki szándékosan bevezeti a csapadék-vizet a szennyvízcsatorna hálózatba, az hozzájárulhat kör-nyezeti károkozáshoz, vagy másoknak is kárt okozhat,amiért felelősséggel tartozik. Felmerülhet továbbá az a tényis, hogy gyakorlati értelemben jogtalan haszonszerzés végett,kárt okoz.

A szabálytalan, szennyvízcsatornába történő csapadékvíz be-vezetéseket a szolgál-folyamatosan ellenőrizzük és feltárjuk,tatást szabályosan igénybe vevő fogyasztóink és a rendszerfenntarthatósága érdekében.

A szabálytalan csapadékvíz bevezetés esetén a jogszabálynakmegfelelően az üzletszabályzatunkban meghatározott pótdíjatszámolunk fel, hogy a felmerült többletköltségünk legalább egyrészére legyen pénzügyi fedezet.

Kérjük Önöket, ellenőrizzék, hogy megfelelően történikingatlanukról a csapadékvíz elvezetés, és erre szomszédjukatés ismerőseiket is kérjék meg!

Köszönjük, hogy figyelnek mások, környezetünk és a jövőnemzedék érdekeire!

Arnhoffer AndrásZALAVÍZ ZRT.

Rendkívüli időjárás - újfajta szemlélet

Gazdaságilag soha meg nem térülő beruházás lenne az elve-zető kapacitás jelentős bővítése.

Zalatáj naponta!Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,Zalatájha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekrekíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebookNaponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -1200 30 00 00•

00 00Ebédszünet: 11 -12

Page 10: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

HIRDETÉS

10 201 .8 júniusÉszak-Nyugat Zala

Page 11: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

11Észak-Nyugat Zala201 .8 június

Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:Zalatáj KiadóKiadja:

Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936E-mail: [email protected]

Kistérségi iroda:Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055

ISSN 2061-361XKészült: Göcsej Nyomda Kft.

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaKistérségi havilap

Hungarikum

Hungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:Farkas Tibor pálinkafőző mester

NagylengyelTelefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Zalaistvánd Község Önkormányzata a Nemzetgazda-sági Minisztérium Regionális Fejlesztési OperatívProgramok Irányító Hatósága által a Terület- ésTelepülésfejlesztési Operatív Program (TOP) kereténbelül kiírt, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruk-túrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra be-nyújtott TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00009 kódszámú pá-lyázattal 29 126 689 Ft támogatásban részesült aZalaistvándon található szociális alapellátó intéz-mény, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti szol-gálat fejlesztésére.

A projekt átfogó célja a Zalaistvándon található szociálisalapellátó intézmény, valamint Családsegítő és Gyer-mekjóléti Szolgálat fejlesztése. Ennek keretében a helyiszinten elérhető alapszolgáltatások minőségi fejlesztéséttervezzük, melynek következtében hosszútávon bizto-sítani tudjuk a megfizethető, fenntartható és magas szín-vonalú közszolgáltatásokat. A fejlesztésnek jelentős élet-minőséget, életszínvonalat javító hatása van, hozzájárulaz életkörülményekben rejlő területi különbségek mér-sékléséhez, jelentős terhet vesz le a családokról, vala-mint hosszú távon hozzájárul a lakosság foglalkoztat-hatóságának javításához is.

A projektben 4 különböző szolgáltatás érintett:– Nappali ellátás– Szociális étkeztetés– Házi segítségnyújtás– Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

A projekt keretében megújul a Támasz AlapszolgáltatásiIntézmény Zalaistvándon található telephelye, az épületenergetikailag és esztétikailag megújul, hozzájárulva a szol-gáltatások minőségének megtartásához és javításához.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ZALAISTVÁND KÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA

2018 | 06 | 11

TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00009

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY ÉS CSALÁDSEGÍTŐ ÉSGYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉS ZALAISTVÁNDON

Az ezt a sze-Egervári TEzont sajnos csak a 7. helyenzárta, mivel Zalacséb és Vas-boldogasszony kizárása miattelveszítettünk 6 pontot. De agóllövő lista 1. helyét idén is ami egyik játékosunk birtokolja,Kovács Dániel 31 góllal (10.helyen Bertók József 16 góllal,16. helyen Bödey László 14góllal). A 6. legjobb gólkü-lönbséget érték el focistáink.

Az edzéseken és a mér-kőzéseken is szép számban vet-tek részt a fiúk. Így a végéreegy fiatalos, nagyon jó társaság

Szeretnének előbbre lépnialakult ki. Jó hangulatban teltel ez az időszak.

Köszönet Egervár KözségÖnkormányzatának a támoga-tásért, a falubusz használatáért,az önkormányzati dolgozóknaka pálya és környéke, illetve azöltöző rendben tartásáért, aSport Büfének a meccs utánifinom falatokért, a szurko-lóknak a felajánlásokért ésbiztatásért.

Gratulálunk a focistáknakés a játékos-edzőnek a hozzáál-lásukhoz és a kitartásukhoz!Bízunk benne, hogy a játékos-

keretünkben csak némi változáslesz, és sikerül néhány fiatalhelyi vagy környékbeli focistátigazolni, így jövőre már do-bogóra állhatnak. A játékos-edző továbbra is Bertók Józsefmarad, aki elmondta, hogy azigazolások után a játékosoknakkiosztják a vásárolt dzsekiket,amik már feliratozva is lettek.Hálókat, szögletzászlókat, lab-dákat is beszereztek a szezon-ban. Most pedig egy új mez-garnitúra van tervben, illetve a

kispadok és kiskapuk felújítása.A nyáron már két kispályástornán is részt vettek Győr-váron és Egerváron, mindkétalkalommal a 2. helyet sikerültmegszerezniük. Győrváron pe-dig a mezőny legjobbja is acsapatból került ki, FrankovicsMilán személyében. Az évzáróbankettet Vonyarcon tartják meg,majd készülnek a következőtornákra, amikre neveztek. Soksikert kívánunk nekik!!

B.K.V.

Állnak (balról): Dalla József, Bödey László, Szép Zoltán, KuruczDávid, Kondor Ádám, Bertók József, Kondor Balázs, KovácsDániel. Guggolnak: Balogh Gábor, Nagy Márk, Horváth Alex,Horváth Konrád, Horváth Zoltán, Frankovics Milán, GángóRoland.

Page 12: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

12 2018. júniusÉszak-Nyugat Zala

Kálmán Imréné, Vasbol-adogasszonyi Népdalkör Egye-sület szakmai vezetőjének tol-lából a következő örvendetesinformációt oszthatjuk meg atelepülés lakosságával:

„A Községi NépdalkörEgyesület részt vett az »Eger-szeg Fesztivál« keretében meg-rendezett XXIV. Prószafeszti-

Nagy keletje volt a prószánakválon 2018. június 10-én, va-sárnap. A feladat: hozottanyagból eredeti és különbözőízesítésű prósza sütése, és azérdeklődő látogatók kínálása.Csoportunk második alkalom-mal vett részt a 20 jelent-kezőből álló rendezvényen,ahol a mesterszakácsokból állózsűri I.-II.-III. díjjal jutalmazta

az általuk legfinomabb ízű pró-szát, valamint a tálalás során alegszebb terítékeket készítettékel. A csapatok által elkészítettprósza receptjének az eléneklé-sét szintén díjazták. Csapatunkebben a kategóriában III. helye-zést ért el. Nagy keletje volt azáltalunk sütött prószának, aliggyőztük a munkát, olyan nagyvolt az érdeklődés, hogy alap-anyagunk is kevésnek bizo-nyult. Nagyon jó hangulatban

telt el a nap, kicsit elfáradva, desok élménnyel tértünk haza.”

A prószasütő csapat: Kál-mán Imréné, Kálmán Karolina,Fülöp Ágnes, Hajas Istvánné,Peresztegi Lászlóné, Tóth János,Varga Istvánné és a népdalkörtiszteletbeli tagja .Tóth JánosnéKöszönjük a részvételt és kö-szönet a segítőknek, akik hozzá-járultak, hogy a csoport részttudjon venni a rendezvényen.

H.B.

A prószasütő csapat…

A Deák Ferenc Megyei ésVárosi Könyvtár támogatásávalTóth Renáta tartott Könyv-tárMozit az könyv-egerváritárban. Először az 1. osztályérkezett Zsuppánné Béres Eri-ka tanítóval, majd a 2. osztályLandorné Török Rita osz-tályfőnökkel.

A Vízipók csodapók soro-zatból A nagy kirándulás, il-letve a Te mit sportolsz? című

KönyvtárMozi Egerváronrészt nézték meg a diákok, és akézműves foglalkozás kereté-ben papírból hőlégballont ké-szítettek.

A gyerekek beszélgettekRenáta nénivel, hogy ki milyenmesét szeret, ki mit sportol, mitláttak a mesékben. Néhánytalálós kérdést is feltett a részt-vevőknek, illetve egy totó alap-ján sok érdekességet megtud-hattak a pókokról.

Németh Zsolt, Vasboldog-asszony alpolgármestere tudja,hogy a sport kiemelt fontos-sággal bír a lakosok, a településéletében.

Ezért idén június elejénidőt és energiát nem kímél-ve a Vasboldogasszonyi La-kóterületi Sport Clubot újjátékosok beszervezésévelhamvaiból felélesztette. Ígya környékbeli települések-ről átigazoló sportolók a he-

Kell egy csapat csapat!

lyi játékoshiányt szüntetikmeg.

A fiatalos és lendületes csa-pat 2018. június 28-án tartottaelső alakuló megbeszélését.Laska István a sport club el-nöke felvázolta a programot ésközösen megfogalmazták a cé-lokat, többek között a bajnok-ságra való felkészülést, és azeredményes szereplést, amelyeléréséhez sok sikert kívánunk.

Hegyi Erzsébet

Az alakuló ülésen…

Page 13: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

13Észak-Nyugat Zala201 .8 június

A lankásvasboldogasszonyidombokon található levendulaültetvény a nagy érdeklődésmiatt a június 9-10-ei és a 16-17-ei hétvégén 9.00 - 18.00óráig megnyitotta kapuit láto-gatók előtt. Három barátságoseb társaságában fogadott ben-nünket tulajdonosRövid ZoltánBoldogasszony levendulásában.

A birtokon rendezett sorok-ban pompáznak a bódító illatú

Levendulás Vasboldogasszonyban

levendulatövek. A méhek, a pil-langók szemet gyönyörködtetőtáncot jártak a lila virágokon, amadarak trillázva énekeltek.Isteni finom levendulaszörp ol-totta a szomjunkat, és megkós-toltuk a levendulás sütit is.

Kell ennél több egy szépvasárnapon? Jövőre legyetek tiis vendégek! Köszönjük szépena lehetőséget!

H.E.

A MOFE (Mozgássérültekés Fogyatékkal Élők Egyesü-lete) második alkalommal ren-dezte meg az Esélykupát azegervári sportpályán és környé-kén. 4 női (Szentgotthárd, Zala-szántó, Teskánd I. és TeskándII.) és 6 férfi (Job&Career, ZalaPolice SE, Gébárt SE, TeskándKSE, Lakhegy, Egervári TE)csapat is nevezett a focitornára,melyek a nevezési díjjal támo-gatták az egyesületet. A tornazárásaként minden helyezettátvehette a díját, és a szervezőkegy tál finom ebédre is vendé-gül látták őket. A Sport Büféjóvoltából pedig egy pohár italvárta a focistákat.

Az íjászatot a gyerekek és afelnőttek is szívesen kipróbál-ták. A rajzverseny témája „Mileszek, ha nagy leszek?” volt,ahol 3 korcsoportban zsűrizték,és értékes ajándékokkal jutal-mazták a helyezetteket. GyerkóGábor polgármestertől pedigmindenki átvehetett egy lufit is.Kreatív sarok is várta a látoga-tókat: csillámtetoválás, az Al-kotó Kezek kézműves foglal-

II. Esélykupa és családi nap Egerváron

kozásán pedig dekorgumibólhűtőmágnesek készültek. TóthÁgnes szervező Esély sarokkalkészült, ahol ülő kosárlabda,bevásárlás extrákkal, mozgássé-rült akadálypálya is várta a vál-lalkozó kedvűeket, itt is díjaztáka helyezetteket felnőtt és gye-rek kategóriában is. A CsaládiSzerencsekerékkel a Zala MegyeiCsalád, Esélyteremtő és Önkén-tes Ház készült, ahol logikai,ügyességi, érzékenyítő játékokés terápiás kutya is szerepelt afeladatok között. Mindenkit ju-talmaztak egy könyvjelzővel éscukorkával. A nap folyamán

vattacukrot és pattogatott kuko-ricát is vásárolhattunk, amiknekaz árából 100 forinttal szinténaz egyesületet támogathattuk.

A rendezvényre látogatóknagyon jól érezték magukat,

jövőre is eljönnek. Köszönet asegítőknek a Polgárőr Egyesü-letnek Helytörténeti és Köz-, aségszépítő Egyesületnek és azEgervári TE-nek.

B.K.V.

Németh Zsolt, Vasboldog-asszony alpolgármestere sikerrevitte a kistelepülési önkor-mányzatok alacsony összegűfejlesztéseinek támogatásárakiírt pályázatot. A megnyertösszegből a faluházban levőkonyhát kivitele-Szalai Ferencző tervei alapján komplettenfelújították. A teljes aljzat-, vízés villanyvezeték csere, fal éspadlóburkolás, valamint a fal éscsőrendszer, a faluház fábólkészült homlokzati festése többmint 2 hónapig tartott.

A megrendelő és a kivite-lező ízlését is dicséri az egyediés méretre szabott konyhabútor,ami teljesen harmonizál a fal ésa járólap, valamint a falicsempe

Megújult a faluház

színével. A konyhába a párael-szívót, a főzőlapot, a sütőt azönkormányzat saját erőből fi-nanszírozta, és még egy moso-gatógép beszerzése is folya-matban van.

A faluházat és a megújultkonyhát látogató lakosok egyminden igényt kielégítő (ün-nepségekre, gyermekprogra-mokra, előadásokra, egyénibérlésre stb.) és szakhatóságikritériumnak megfelelő intéz-ményt mondhatnak magukénak.

A fotón Németh Zsolt ésSzalai Ferenc a konyha teljesbeszerelése utáni percekbenkézfogással erősítik meg azegyüttműködésüket.

Hegyi Erzsébet

Page 14: Észak-Nyugat Zala · téssel, csillámtetoválással, amit az egyik jó kézügyességgel rendelkez képvisel, Horváth Edit tartott meg. Mindemellett egész délután rendelkezésükre

14 2018. júniusÉszak-Nyugat Zala

Kaszák suhanása, paták dobogása – a XXX. Göcseji Arató-

napok jubileumi programsorozatának idei különlegessége a

lélegzetelállító Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság. A

kézikaszás arató mesterek és cséplő asszonyok, legények

viadala mellett a vakmerő riderek és a bikák küzdelmének is

szemtanúi lehet az, aki ellátogat július 13. és 15. között

Novára.

Menetrend:

Július 14. 19:00 Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság

elődöntő

Július 15. 19:00 Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság

döntő

Kedvezményes jegyek elővételben már 1800 Ft-ért

kaphatóak: https://goo.gl/wNdkSE

Egyedülálló Bika Rodeó, kézikaszás aratás és cséplőverseny,

falusi ízek, gulyásparti, tarlófutóverseny, népi hagyományok,

100 tagú cigányzenekar Ismerős Arcok Fáraó, , aratóbál a

együttessel és persze véget nem érő mulatságok Éder Gabee,

Bódi Csabi, Csimszi Rudolf & Mónika, Kacor Feri és Jolly &

Suzi főszereplésével – színes program kavalkáddal és nagy-nagy

szeretettel várják a kicsiket, nagyokat az ünnepi rendezvényre.

XXX. Göcseji Aratónapok, július 13-15. Nova!

Facebook esemény:

https://www.facebook.com/events/1653996887968675/

Élő bika rodeóval csábít aXXX. Göcseji Aratónapok

Értesüljön híreinkről,írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadóés a Tetszik gombra

kattintás utánértesülhet

internetes tartalmainkról is.

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

BIZTOSÍTÁSOK13 biztosító kínálata egy helyen

HITELEK12 bank + 3 lakástakarék kínálata egy helyen

� � �lakásbiztosítás már havi 1000 Ft díjért olcsó kötelező gépjármű teljes körű cascoutasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói vagyon és felelősség biztosítások� � �

�Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől,nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapottfizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!Autó,- motor,- gép vásárlási hitel önerő nélkül is!�

Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.�

Szabad felhasználású jelzáloghitelek�

Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra�

Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)�

Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány�

ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali�

hitelek intézése.Lakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere,�

hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)Hitelkártya: készpénz visszatérítés minden vásárlás után, bármely�

kereskedőnél!

Elérhetõségeink:

Telefon:92/596-936,

e-mail cím:[email protected]


Recommended