Transcript
 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  1/107

   

  1

  Camera de Comerț și Industrie Neamț

  AGENT DE TURISM –  GHIDSuport de curs

  Autori :Ec. Elena-Aurora-Emilia Miron –  Director CCI NeamțProf. Mircea Facas –  Lector / FormatorEc. Ioan-Cristian Ticușan –  Manager agenție de turism

  Tehnoredactare : ing. ec. Tudor-Marius Curpănaru –  ȘefDepartament Pregătire Pofesională

  PIATRA NEAMT 2015 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  2/107

   

  2

  CUPRINS

  INTRODUCERE

  Modulul 1. LUCRUL IN ECHIPA1. Echipa-delimitari conceptuale2. Construirea unei echipe eficiente. Sarcini de lucru in echipa3. Comunicare in echipa. Avantajele si dezavantajele muncii in echipa4. Agentia de turism. Structura unei agentii de turism

  Modulul 2. ASIGURAREA RESPECTARII NORMELOR SSM SI PSI1. Norme de securitate a muncii specifice domeniului de turism

  2. Masurile de prevenire si aplicare a normelor3. Atributii specifice agentului de turism-ghid in excursiile organizate4. Atributiile ghizilor turistici

  5. Acordarea primului ajutor si evacuarea in caz de urgenta

  Modulul 3. ADMINISTRAREA SI TRANSMITEREA DOCUMENTELOR1. Documente specifice activitatii de turism2. Documente contabile-modalitati de verificare si arhivare3. Modalitati de clasificare si arhivare a documentelor4. Transmiterea documentelor

  Modulul 4. PROSPECTAREA PIETEI TURISTICE1. Cererea si oferta turistica2. Piata turistica

  3. Clasificarea pietelor turistice4. Segmentarea pietei turistice

  Modulul 5. INTOCMIREA PROGRAMELOR TURISTICE SI A ANALIZELOR DEPRET AFERENTE1. Produsul turistic2. Componentele produsului turistic3. Coceperea produsului turistic3.1. Etapele conceperii unui produs tur istic

  3.2. Subactivi tatea de excursi i interne

  3.3. Subacti vitatea de excursi i externe

  3.4. Subacti vitatea de odihna –  tratament4. Stabilirea pretului final pentru produsul turistic 

  Modulul 6. PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC1. Caracteristici si obiective ale promovarii turistice2. Mijloace specifice de promovare a produsului turistic3.Lansarea unor produse turistice noi 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  3/107

   

  3

  INTRODUCERE

  TURISMUL reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei

  actuale, una din componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce polarizează interesul

  unui număr tot mai mare de ţări. Rece ptiv la prefacerile lumii contemporane, turismul evoluează

  sub incidenţa acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare. La rândul

  sau, prin vastul potenţial uman şi material pe care îl antrenează în dezvoltarea sa, ca şi prin

  efectele benefice asupra domeniilor cu care se interferează, turismul acţionează ca un factor

  stimulator al progresului. Privit ca un fenomen social-economic, creator de beneficii importante,

  turismul a fost definit în variante din cele mai felurite: “arta de a călători pentru propria placere”

  , “activitatea din timpul liber care constă în a voiaja sau a locui departe de locul de reşedinţă,

   pentru distracţie, odihnă, îmbogăţirea experienţei şi culturii, datorită unoaşterii unor noi aspecteumane şi a unor peisaje necunoscute”. Conform Organizatiei Mondiale a Turismului(O.M.T.),

  activitatea turistică este concepută ca “o formă a manifestărilor cultural-educative şi de recreere

  ale societăţii moderne”. Cu deplin temei se poate vorbi astăzi de o adevarată industrie a

  turismului care, în linii mari, cuprinde activitatea întreprinderilor hoteliere şi de alimentaţie

   publică,activitatea firmelor care se ocupă de transportul turiştilor, precum şi activitatea

  tuturor agenţiilor şi asociaţiilor car e au ca obiect al activităţii lor pregătirea, promovarea şi

  realizarea prestaţiilor de servicii turistice. 

  Crearea ofertei turistice, respectiv întocmirea programelor si pachetelor turisticfe

  destinate turiştilor romani si străini, este operaţiunea care necesită un studiu permanent în aria

   preferinţelor turiştilor   pentru ca aceasta să devină prin conţinut atractivă şi, în consecinţă,

  valorificabilă. 

  Apreciind ca turistul este mai educat, cu mai mult discernamânt, mai selectiv şi mai

  revendicativ, organizatorii produsului turistic sunt obligaţi să ţină seama de “calitate la

  standardele cele mai înalte”.Industria turismului va fi capabilă să câştige procesul integrării într -

  un context turistic viabil numai dacă oferta va fi în deplin acord cu tendinţele dinamice ale

  cererii. Astfel, orientarea şi organizarea sectoarelor şi departamentelor de marketing şi programe

   pot fi definitorii în stabilirea strategiei fiecăr ui operator de turism, pe termenscurt şi lung, cu

  accent deosebit pe cercetarea atentă a intereselor consumatorului, in vederea creării noilor

   produse turistice vandabile.

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  4/107

   

  4

  Modulul 1 - LUCRUL ÎN ECHIPĂ 

  1.1 Echipa –  delimitări conceptuale

  Echipa este locul unde se întâlnesc şi interacţionează grupuri diferite care îşi împărtăşesc

  speranţele despre scopuri şi roluri într -o atmosferă armonioasă. 

  Munca în echipă este capacitatea de a munci împreună pentru a realiza o idee comună,

  capacitatea de a direcţiona realizările individuale spre obiectivele organizaţionale, este sursa ce

  le permite oamenilor obişnuiţi să atingă rezultate neobişnuite .

  Prin munca în echipă se înţelege un număr restrâns de persoane cu abilităţi

  complementare care urmăresc un scop, obiective de realizat şi o abordare comună, pentru care se

  consideră reciproc responsabile. 

  Trăsături  importante ale echipelor:

  număr mic de persoane cu abilităţi complementare;

  urmărirea unui scop comun;

  urmărirea unor obiective comune de realizat;

  urmărirea unei abordări comune;

  se consideră reciproc responsabile.

   Echipa –  ca structură socioprofesională –   se caracterizează prin:

  obiective comune definite cu rigoare, realism şi credibilitate;

  sistem de norme, valori etice şi principii împărtăşite de toţi membrii;

  responsabilităţi precise, atribuţii clare, statut şi roluri bine determinate şi distribuite

  celor cu calităţi adecvate; participare directă la adoptarea şi aplicarea deciziilor;

  încredere, respect reciproc şi cooperare activă;

  comunicare deschisă şi onestă;

  climat psihosocial prielnic colaborării şi sprijinului reciproc;

   preţuire şi recunoaştere a muncii şi rezultatelor obţinute de către membrii echipei;

  recompensarea succeselor individuale şi de echipă.

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  5/107

   

  5

  1.2. Construirea unei echipe eficiente. Sarcini de lucru in echipa

   Etapele dezvoltării echipei : 

  Etape Trăsăturile cheie ale echipei

  Formare Aceasta este etapa în care echipa se întâlneşte. Membrii acesteia au ales să facă

  parte din echipă sau au fost numiţi acolo. Este necesar ca aceştia să ajungă să se

  cunoască şi să formeze o unitate ce le va permite să muncească eficient

   împreună. 

  Informare Aceasta este etapa în care membrii sunt informaţi despre scopul şi obiectivele

  sarcinii de lucru. Ei interacţionează pentru că îşi dau seama că muncesc cu toţii

  pentru a atinge un scop comun.

  Dezbateri Acum membrii încep să adopte roluri şi se formează structura. Aceasta este o

  etapă foarte importantă. Aceştia pot experimenta şi se pot angrena în jocuri de

  putere şi chiar intra în conflict. Pot avea loc conflicte între personalităţi şi chiar o

  revoltă împotriva conducătorului. 

  Reguli

   În această etapă echipa devine stabilă. Membrii acesteia stabilesc reguli şi

  proceduri care să le dea posibilitatea să lucreze împreună. Se cade de acord

  asupra rolurilor indivizilor în cadrul echipei. Se stabileşte abordarea de

  ansamblu a sarcinii şi se formează coeziunea echipei. 

  Realizarea Aceasta este etapa productivă. Membrii muncesc în echipă şi îndeplinesc

  sarcina. Contribuţiile indivizilor se îmbină, iar munca este împărţită. Prin

  cooperare şi participare, echipa acţionează în vederea realizării obiectivelor sale. 

  Transformare Aceasta nu este o etapă separată, ci una care poate avea loc oricând. Pe tot

  parcursul vieţii sale, echipa este dinamică, nu statică. Pot avea loc schimbări în

  cadrul echipei, în cazul membrilor ei şi chiar în ceea ce priveşte sarcina.

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  6/107

   

  6

  Formarea

  La acest nivel apare adesea un grad ridicat de anxietate. Membrii echipei pun întrebări

  care reflectă interesul cu privire la rolurile atribuite şi la resurse. Indivizii din cadrul echipei

  caută informaţii despre alţi membri, mai ales legate de background-ul acestora şi experienţa în

  tipul de sarcină pe care echipa trebuie să o execute.

  Etapa este caracterizată de încercări repetate de a identifica sarcinile în termeni de

   parametri relevanţă şi de a stabili cum anume se vor realiza, precum şi de stabilirea tipului de

  informaţii necesare şi a modului în care vor fi utilizate.

  Cea mai importantă sarcină este stabilirea clară şi de comun acord a obiectivelor.

  Etapa de agitaţie

  În timpul acestui stadiu apar conflictele între indivizi şi subgrupuri. Sunt vizate alegerile,autoritatea şi/sau competenţa coordonatorului, iar membrii nu acceptă eventuale încercări de

  dominare din partea conducerii.

  Acest stadiu se caracterizează prin onestitate şi deschidere în rezolvarea divergenţelor.

  Normarea

  În timpul normării are loc rezolvarea conflictelor, iar echipa începe să abordeze sarcina

  din perspectiva unei cooperări pozitive. Se întocmesc planuri şi se stabilesc standarde. Apar

  norme sau reguli acceptate şi modalităţi de lucru referitoare la comportamentul individual şi

  colectiv. Normele trebuie impuse în conformitate cu nevoile organizaţiei.

  Etapa de funcţionare

  Membrii echipei încep să vadă rezultatele date de concentrarea constructivă a energiei

  asupra sarcinii comune. Se stabileşte o structură de lucru eficientă, în mijlocul căreia indiviz ii se

  simt bine şi încep să colaboreze mai relaxaţi.

  La acest nivel trebuie organizate sisteme de revizuire regulată pentru ca echipa să dea

  randament în continuare şi să fie în legătură cu mediul în care acţionează.

  Întreruperea activităţii

  La acest stadiu nu ajung, de regulă, toate echipele, dar, în timp, membri importanţi vor

   părăsi grupul, iar proiectele majore vor fi finalizate sau întrerupte.

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  7/107

   

  7

  1.3. Comunicare in echipa. Avantajele şi dezavantajele muncii în echipă

  Munca în echipă poate suda sau destrăma grupul. Cel care îşi propune să ajungă la performanţă prin construirea şi consolidarea unei echipe învingătoare, devine astfel responsabil

   pentru reuşita sau eşecul grupului pe care l-a creat. Reuşitele sau înfrângerile nu se datorează în

  exclusivitate nici şefului, nici subalternilor, ci sunt rezultatul ambelor părţi.

  Succesele echipei servesc la întărirea angajării membrilor ei în activitate, în timp ce lipsa

  lor poate duce la nemotivare şi la un randament scăzut.

   Necesitatea muncii în echipă a devenit tot mai evidentă pe măsură ce politicile de resurse

  umane au evoluat, iar companiile au început să ţină cont de nevoia de comunicare şi contact

  uman a propriilor angajaţi, conştientizând valoarea motivaţională superioară a dialogului şi

  susţinerii reciproce într -o echipă.

  Etape Sugestii pentru managementul echipei

  Formare   Selectaţi ca membri ai echipei persoane cu abilităţi diferite 

    Vizaţi o varietate de cunoştinţe de bază 

    Vizaţi o varietate de personalităţi 

    Ajutaţi membrii să se cunoască reciproc 

    Acordaţi-le timp pentru întărirea coeziunii grupului   Gândiţi-vă la conducerea echipei 

  Informare   Identificaţi în mod clar sarcina

    Stabiliţi resursele disponibile

    Stabiliţi un orar   Informaţi-i că rolul dvs. este de resursă 

  Dezbateri   Acceptaţi că trebuie să li se permită să-şi stabilească propriile roluri 

    Acordaţi-le timp pentru aceasta

     Încurajaţi echipa să muncească împreună   Gândiţi-vă la utilizarea unor activităţi de formare a echipei 

    Dacă este necesar, clarificaţi sarcina 

    Dacă este necesar, folosiţi un alt profesor ca moderator

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  8/107

   

  8

  Reguli   Recunoaşteţi rolurile lor diferite 

    Acceptaţi obiectivele lor individuale 

     Încurajaţi-i să-şi examineze şi revizuiască activitatea 

    Verificaţi dacă există o comunicare eficientă în echipă 

    Lăudaţi echipa în ansamblu cât şi pe membrii individuali ai acesteia 

  Realizare   Asiguraţi-vă că sunt disponibile resurse adecvate şi potrivite 

    Monitorizaţi realizările 

    Oferiţi feedback constructiv 

    Dar permiteţi-le să-şi organizeze singuri munca atunci când nu există problememajore

    Lăudaţi-le munca

    Evitaţi să le faceţi dvs. munca 

  În orice activitate, succesul este de cele mai multe ori rodul efortului comun, al muncii în

  echipă. Într -o echipă ideală, oamenii au posibilitatea de a-şi fructifica propriile atuuri. Relaţia

  dintre membrii echipei are un impact considerabil asupra perfor manţelor ei. Crearea unor

  raporturi calde între membrii depinde de: comunicare (deschisă şi onestă), încredere şi respect

  reciproc, valorile împărtăşite, cooperare şi colaborare, folosirea în comun a informaţiilor şi

  cunoştinţelor, un mediu sigur şi stimulativ în care oamenii să se simtă încurajaţi şi să nu se teamă

  de acuzaţii în caz de eşec şi nu în ultimul rând, depinde de umorul acestora.

  Printre avantajele muncii în echipă se mai numără cele legate de climatul afectiv pozitiv.

  Membrii unei echipe ajung să se cunoască foarte bine, conlucrând la depăşirea dificultăţilorcurente. În plus, diversitatea şi varietatea soluţiilor oferite creşte aritmetic cu fiecare membru. De

  aceea, lucrul în echipă poate fi extrem de motivant, fiecare proiect aducând cu sine experienţa

  contactului cu ceilalţi şi bucuria de a beneficia de sprijinul acestora. Dacă aceste legături ajung să

  fie puternice, confortul afectiv poate suplini şi compensa alte lipsuri, inclusiv cele legate de

  salarizare.

  Alte avantaje ale lucrului în echipă:

  stabilirea unor scopuri clare, agreate de toată lumea;

  rolurile fiecărui membru sunt bine definite, având în vedere abilităţile de expertiză şi

  capacităţile fiecăruia;

  resursele sunt utilizate optim;

  există un înalt grad de motivare al persoanelor;

  sprijinul şi încurajarea membrilor echipei îl ajută pe fiecare să-şi rezolve sarcinile;

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  9/107

   

  9

  relaţiile personale se îmbunătăţesc;

  creşte participarea la actul decizional;

  realizarea deplină a potenţialului individual;

  sunt mai indicate pentru a rezolva probleme complexe care necesită opinii şi cunoştinţediferite;

  valorifică mai bine resursele fiecărui membru;

  Deşi munca în echipă are avantajul de a fi mai eficientă prin faptul că le permite

  membrilor săi să îşi completeze reciproc abilităţile, trebuie avut în vedere faptul că nu orice

   proiect poate fi relizat în echipă. Atunci când avem de-a face cu o astfel de activitate şi când se

  doreşte realizarea ei în echipă, apar anumite dezavantaje.

  Un aspect negativ al muncii în echipă este acela că rezistenţa la schimbare este în general

  mai mare decât în cazul persoanelor separate. A lucra într-un grup dezbinat, în care certurile şi

  neînţelegerile sunt frecvente, se manifestă orgoliile şi antipatiile, atitudinile de izolare, de

  desconsiderare sau indiferenţă, în care fiecare încearcă pe cont propriu să-şi rezolve problemele,

  în care denigrarea celuilalt este practicată în mod curent, reprezintă fără îndoială un obstacol

  serios pentru a munci cu plăcere în echipă. Nu toţi oamenii pot lucra în echipă; lucrul în echipă

  cere angajaţilor să coopereze unii cu alţii, să schimbe informaţii, să se confrunte cu diferenţele,

  să le accepte şi să-şi sublimeze interesele personale în favoarea interesului de grup. 

  În cadul echipei pot apărea conflicte. Faptul de a depinde de cineva poate fi destul defrustrant pentru unii, mai ales atunci când partenerii nu-şi respectă angajamentele, termenele sunt

  depăşite în lanţ, întârzierea se amplifică continuu, motiv pentru care se acordă atât de multă

  importanţă prezenţei unor calităţi absolut necesare acestui tip de organizare a muncii.

  Automatizarea excesivă a echipelor poate afecta coordonarea eforturilor cu cele ale altor

  echipe. Pe considerentul că cei care deţin aptitudini dezvoltate multilateral pot desfăşura mai

  multe activităţi, s-ar putea ajunge la desfiinţarea unor posturi şi la supraîncărcarea personalului

  cu activităţi suplimentare.

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  10/107

   

  10

  1.4. Agentia de turism. Structura unei agentii de turism

  Agenția de turism reprezintă o societate comercială  cu rol de intermediar

  între agenții economici prestatori direcți de servicii turistice şi  turişti,  sau o unitate

  specializată care organizează,  vinde şi ofer ă pachete de servicii turistice sau

  componente ale acestora.

  Înf ii ntarea agenti il or de tur ism

  Etapele infiintarii intreprinderii turistice

  Agentia de turism este o intreprindere comerciala specializata in vanzarea produselor

  turistice.

  Se infiinteaza pe baza legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata. Agentia

  de turism trebuie sa fie autorizata si acreditata de ministerele de specialitate si de catre Directia

  Generala de Autorizare si Control din cadrul Ministerului Turismului care acorda licenta de

  functionare pentru agentie si brevetul de turism pentru conducatorul de specialitate al agentiei.

  Hotararea Guvernului Romaniei(HGR) nr. 513/1998 prevede conditiile de infiintare si

  functionare ale agentiilor de turism.

   Licentierea agenţiilor de turism de catre Autoritatea Nationala pentru Turism 

  Autoritatea Naţională pentru Turism este instituţie publică, cu personalitate juridică,

  aflată în subordinea Ministerului Economiei şi în coordonarea ministrului delegat  pentru

  întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism. 

  Licenţierea agenţiilor de turism se face, potrivit prevederilor din hotărâre şi a prevederilor

  Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism înRomânia, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755/2001  cu modificările şi completările

  ulterioare, de către instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, instituţie

  abilitată să desfăşoare activităţi de autorizare în domeniul turismului.

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  11/107

   

  11

  În conformitate cu prevederile HG nr.1267/2010, licențele de turism se eliberează de cătr 

  e Direcția Generală de Autorizare şi Control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism,

  care asigur ă şi evidența licențelor eliberate, res

   pectiv a celor suspendate sau anulate.

  Documenta  ț ia necesară  obținerii   licenței  

  de turism este următoarea: 

  ●cerere de eliberare a licenței de turism;

  ●certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comer țului din care să rezulte următoarele 

  informații: 

  o obiectul de activitate al societății; o structura acționariatului;

  o datele de identificare a societății cese înscriu în

  ●certificatul de înmatriculare: sediul punctului de lucru unde se înfiin țează agenția de turism (agentul economic poate furnizainformațiile respective şi prin prezentareacopiilor de pe actele oficiale ale societății, din care rezultă informațiile sus menționate); 

  ●copie legalizată  a brevetului de turism al persoanei

  care conduce agenția;●copie de pe contractul de muncă  al persoanei cedeține brevetul de turism;

  Documentația  astfel întocmită  se transmite reprezentantului teritorial al Direcției  Generale

  de Autorizare şi  Control în Turism , care o verifică  şi  solicită  eventuale completări. 

  Termenul

  de soluționare a cererii este de 30 de zile şi curge de la data înregistrării documentației complete.

  Eliberarea licenței se face după verificarea la fața locului a îndeplinirii criteriilor minime de către  Direcția Generală de Autorizare şi Control din cadrul Ministerului Turismului şi consultarea cu

  reprezentanții din teritoriu ai asociației profesionale de profil. Atunci când se schimbă sediul

  agenției de turism sau titularul licenței, agentul economic în cauză va solicita eliberarea unei noi

  licențe, întocmind în acest sens următoarea documentație: 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  12/107

   

  12

    cerere;

    certificat constatator de la Oficiul Registrului Comer țului privind noul sediu;

    licența de turism eliberată anterior, în original;

  Pentru înscrierea filialei unei agenții  de turism se va întocmi următoarea documentație:

  cerere;

  certificat constatator de la Oficiul Registrului Comer țului privind sediul filialei;

  licența de turism a agenției de turism, în copie;

   brevetul de turism şi contractul de turism, în copie, al persoanei care conduce filiala din altă

  localitate decât agenția de turism şi contractul de muncă al persoanei care conduce filiala din

  aceeaşi localitate cu agenția de turism;

  Pentru radierea filialei unei agenții  de turism se va prezenta următoarea documentație:

  cerere;

  licența de turism, în original;

  dovada achitării contravalorii prestației efectuate.

   Brevetarea conducătorilor agenţiilor de turism 

  In vederea obtinerii brevetului de turism, persoana incauza trebuie sa prezinte urmatoarea documentatie:

    Cerere;

    Curriculum vitae cu precizarea expresa a pregatirii

   profesionale si a experientei profesionale (insotit de

  declaratie pe propria raspundere ca datele sunt reale);

    Copie dupa actul de identitate;

    Copie de pe actele care atesta pregatirea profesionala;

    Copii de pe documentele de atestare a perioadei

  lucrate in turism;

    Atestat de limba straina de circulatie internationala;

    Certificat de cazier judiciar;

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  13/107

   

  13

  Brevetul de turism se poate retrage in urmatoarele situatii:

   Atunci cand nu mai sunt indeplinite criteriile care au stat la baza eliberarii acestuia;

   Atunci cand, din motive imputabile titularului brevetului, acestuia ii este anulata licenta

  de turism sau ii este retras certificatul de clasificare a structurii de primire pe care acesta oconduce.

   Conform hotararii nr. 238/2001 au intervenit noi precizari privind licentele si brevetele de

  turism, iar prin ordinul Ministrului Turismului nr. 170/2001 au fost aprobate normele

  metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism.

  Tipologia agenţiilor de turism 

  Agentiile de turism reprezintă structuri ce au ca scop vanzarea produselor si serviciilor

  turistice, concepute şi organizate de touroperatori, direct consumatorilor.

  Agentia de turism rereprezintă unitatea specializata in vanzarea de produse si servicii

  turistice ale touroperatorilor, caz in care poarta denumirea de „agentie de turism detailista”, dar

  care are dreptul sa vanda si componente ale serviciilor turistice precum: rezervari de bilete de

  avion, camere hoteliere, etc. ale furnizorilor, in baza unui comision.

  Agentia de turism detailista are rol de a consilia si asista clientul in legatura cu produsele

  turistice, fie ele ale touroperatorilor sau ale altor furnizori.

  Funcţia principala a agentiei de turism este aceea de a distribui produsele si servicile

  turistice si de-a asista clientul in decizile privitoare la achizitionarea acestora.

  Tipuri de agentii de turism:

     In functie de forma de exploatare: 

  -  agentii integrate unui lant de agentii de

  turism apartinand unui touroprator sau unei companii

  internationale organizatoare de calatorii turistice;

  -  agentii afiliate unuia sau mai multor

  touroperatori independenti sau dintr-un concern;

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  14/107

   

  14

  -  agentii independente care incheie cu diversi touroperatori parteneriate sau

  contracte pe perioade delimitate sau pe anumite pachete turistice.

     In functie de aria de actiune: 

  -agentii multinationale, cu puncte de lucru deschise in mai multe tari;

  -agentii nationale cu retea de puncte de lucru in tara de origine;

  -agentii unice care isi desfasoara activitatea printr-un singur sediu.

     După modalitatea de realizare  şi comercializare a produsului turistic:

  ►  agenții de turism tour - operatoare care au ca obiect de activitate

  organizarea (producția) şi vânzarea pe cont propriu a pachetelor de

  servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari.►  agenții  de turism detailiste -

  care vând sau oferă spre vânzare în contul unei agenții de turism tour-operatoare

   pachete de servicii sau componente ale acestora, contractate cu aceasta.

     In functie de continutul activitatii desfasurate:

  -agentii de leisure care activeaza in sectorul turismului de vacanta;

  -agentii de business care functioneaza in sectorul turismului de afaceri;

  -agentii cu oferta de servicii generala, cuprinzand ambele forme de turism.

     In functie de nr. de angajati:

  -agentii mici (1-10);

  -agentii medii (10-25);

  -agentii mari (peste 25 angajati).

  Agentii de leisure:

  -agentii high-street;

  -agentii de tip holiday-shop;

  -agentii specializate cu oferta orientata pe anumite tipuri de vacante sau arii geografice.

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  15/107

   

  15

  Agentii de business:

  - agentii implant –  de obicei filiala/punct de lucru a unei agentii de business,

  - agentii de incentiv-uri care se ocupa de planificarea de calatorii de acest tip ;

  - agentii organizatoare de evenimente: intalniri de afaceri, conferinte, simpozioane.

  Pentru a-si desfasura activitatea in conditii optime, agentia de turism trebuie sa aiba o

  structura organizatorica formata din birouri si compartimente.

  Factor i i care inf luenteaza organizarea unei agenti i de tur ism  

  Principalii factori de influenţă implicaţi în modelarea structurii organizatorice a unei

  agenţii de turism pot fi grupaţi în două categorii: 

  a)  factori endogeni - interni, care ţin de firmă şi pot fi mai uşor de controlat; 

   b)  factori exogeni - din afara firmei, factori externi, mai greu de controlat

  Factori endogeni  (mediul

  intern) 

    obiectivele majore ale

  firmei

    resursele – materiale

  - financiare

  -

  Structura

  organizatorică aagenţiei de

  turism

  Factori exogeni  (mediul

  extern)

    economici

    demografici

    geografici

    juridici

   

  Obiectul de activitate

  al agenţiei 

  Dimensiunile gamei de

  servicii

  Număr de angajaţi(dimensiunea agenţiei) 

  Competenţa

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  16/107

   

  16

  Factorii economici  reprezinta suportul puterii de cumparare a purtatorilor cererii, fie ei

  agenti economici sau cumparatori individuali. Acestia sunt: piata, veniturile populatiei si

   puterea lor de cumparare, nivelul si ritmul dezvoltarii economice, potentialul financiar al tarii.

  La baza oricarei activitati economice stau cerintele pietei, respectiv nevoile de consum a caror

  satisfacere se urmareste. Prin studiile de piata se urmareste obtinerea de informatii cu privire la

  dorintele potentialilor consumatori, precum si serviciile turistice oferite de alti agenti economici

  in scopul oferirii turistilor servicii de o calitate superioara la un pret egal sau chiar mai mic

  decat al concurentei. Cresterea veniturilor populatiei determina cresterea puterii de cumparare,

  ceea ce duce la sporirea numarului de turisti, cresterea duratei sejurului. Nivelul si ritmul de

  dezvoltare economica determina marimea nivelului de dezvoltare al firmei, venitul national,

  deci si venitul individului.

  Factorii manageriali  exprima gradul de prevedere, de organizare, de coordonare, de

  control, de evaluare al mediului ambiant, masura in care cadru organizatoric si de gestiune

  creat, stimuleaza personalul din firme sa foloseasca posibilitatile respectivului mediu.

  Factorii tehnici si tehnologici  implica intreprinderea atat ca beneficiar, cat si ca

  furnizor in principal prin intermediul pietei. Acesta se concretizeaza prin intermediul unor

  elemente specifice. Scopurile sunt: cresterea calitatii serviciilor oferite, diminuarea consumului

  de energie, gaz metan, materiale consumabile pe hotel si sporirea productivitatii muncii.

  Factorii demografici includ totalitatea elementelor demografice care actioneaza asupra

  firmei direct sau indirect. Evolutia numerica a populatiei are o actiune indirecta asupra

  activitatii firmei, astfel ca sporirea numarului populatiei duce la cresterea numarului turistilor,

  deci la cresterea activitatii turistice si o diversificare a cerintelor consumatorilor, deci o

  diversificare a serviciilor oferite pentru satisfacerea necesitatilor unei categorii largi de

  consumatori. Populatia activa si populatia ocupata influenteaza direct activitatea firmei,

  deoarece influenteaza piata fortei de munca. In turism se necesita un personal inalt calificat, cu

  calitati fizice, care sa dea dovada de calm, spirit de observatie. Pregatirea si calificarea

  ospatarilor si bucatarilor este una din cerintele ca serviciile de masa sa creasca, deoarece firma

  se confrunta cu un fenomen foarte cunoscut: turistii sunt multumiti de serviciile de cazare,

  motiv pentru care se cazeaza aici, dar nu sunt multumiti de serviciile de masa si mananca la alte

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  17/107

   

  17

  restaurante. Acest lucru s-ar putea stopa in conditiile in care societatea si-ar angaja sau si-ar

  califica personalul corespunzator. Acest aspect se vede si din balanta societatii care

  inregistreaza profit pe unitatile de cazare si pierderi pe unitatile de alimentatie publica. Atata

  timp cat exista personal, strategia ce se impune este de perfectionare a personalului existent sau

  angajarea unor persoane cu pregatiri superioare, deoarece cresterea productivitatii este

  conditionata de acest lucru.

  Factorii juridici  se manifesta atat in ceea ce priveste constituirea firmelor, cat si

  dezvoltarea si functionarea lor.

   Nu intotdeauna o lege poate fi in avantajul societatilor de turism. Spre exemplu,

  societatile de turism au avut pana in ianuarie 2000 cota de TVA de 11% la serviciile de baza

  (cazare si masa) si de 22% la serviciile complementare. In prezent, prin modificarea legii privind TVA, societatile de turism au cota de TVA de 19% la toate serviciile, iar pentru turistii

  straini cota 0. Cresterea cotei de TVA duce la cresterea preturilor si tarifelor, avand ca urmare

  scaderea vanzarilor datorita reducerii numarului de turisti.

  O alta lege ce influenteaza negativ activitatea acestei societati este aceea prin care s-au

  redus tarifele la turismul ocazional in comparatie cu tarifele turismului organizat, dand astfel

  castig de cauza principalilor concurenti ai societatii, persoanelor fizice.

  Factorii politici: Avand in vedere mediul turbulent, din punct de vedere economic, incare societatea isi desfasoara activitatea, datorita instabilitatii economice, a multitudinii de legi

  si ordonante ce se schimba la intervale din ce in ce mai scurte, dezvoltarea acestei societati, dar

  mai ales desfasurarea unor activitati normale este ingreunata. Un exemplu in acest sens este

   perceperea fara rost a unei taxe speciale de 3% din cifra de afaceri.

  Factorii socio-culturali  sunt foarte importanti, intrucat ei tin cont de nevoile si

  dorintele turistilor. Ei decurg din raportul intre timpul productiv si cel neproductiv (liber).

  Oferta firmei este constituita atat din servicii suplimentare caracteristice hotelului de tranzit

  (inchirierea de saloane pentru organizarea de congrese, simpozioane, receptii, inchirierea de

  servicii de secretariat), cat si servicii de petrecere a timpului liber, destinate insotitorilor

   participantilor (sauna, sala de fitness, piscina, acces la internet).

  Factori psihologici sunt: nivelul de cultură, de educaţie, temperamentul şi moda. 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  18/107

   

  18

  Amenajarea agentiei de tur ism

  Multe agenții de turism lucrează în mod direct cu clienții, pentru vinderea pachetelor

   proprii interne şi de outgoing sau pentru revinderea pachetelor unor tour operatori.

  În aceste situații, în care vânzarea se realizează  prin contactul nemijlocit

  client‐agenție,  amplasarea într ‐un loc optim, în care accesul pietonal sau cu maşina este

  facil, poate fi foarte importantă. 

  Sediului agenţiei poate fi amenajat intr -un spaţiu la demisol, parter sau etajul întâi sau o

  casă. În cazul înfiinţării unei agenţii de turism touroperatoare ori detailiste este obligatoriu ca

  spaţiul să fie la demisol, mezanin, parter sau la etajul întâi (în cazul agenţiei detailiste se mai

   precizează: uşor accesibilă). Sediul poate fi proprietate personală sau închiriată. Pentru o agenţie

  touroperatoare, spaţiul minim este de 16 mp, iar pentru una detailistă, de 10 mp. Atenţie!

  Suprafaţa trebuie folosită doar pentru activitatea agenţiei.

  Situarea optimă a unei agenții, într ‐o zonă  centrală  sau cu  bună  vizibilitate, poate

  uşura munca de promovare şi eficientiza costurile de publicitate.

  În caz contrar, eforturile ar trebui să fie mult mai mari şi se concretizează  de obicei

  în

  reclamă  radio, în bannere stradale care să semnaleze poziționarea agenției. 

  Pentru aspectul exterior este bine să acordați atenție următoarelor caracteristici:

    Biroul agenției este plasat central, într ‐o poziție avantajoasă față de traficul pietonal,

  cu posibilitate de parcare în față sau în imediata proximitate.

    Agenția are vitrină mare, care poate fi folosită ca spațiu de afişaj pentru programele

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  19/107

   

  19

    oferite; aceasta este cur ățată periodic sau ori de câte ori este nevoie.

  În eventualitatea în care vitrina nu permite afişarea unor postere sau programe, se pot

  utiliza afişiere exterioare în care programele trebuie schimbate imediat ce sunt

  afectate de factorii externi (soare, ploaie, praf etc.).

  Optați pentru sisteme de afişaj, care, chiar dacă sunt mai scumpe, nu vor suferi datorită 

  intemperiilor sau datorită  expunerii îndelungate la soare. Impactul optic al acestora,

  asupra consumatorilor este deosebit de important.

    Firma luminoasă  este realizată estetic, cu respectarea elementelor de identitate ale

  companiei. Este vizibilă  atât din apropiere, iar denumirea firmei poate fi uşor  

  citită  şi de la distanță (de pe trotuarul opus).

  Dacă  agenția nu poate fi uşor   localizată  din traficul rutier este recomandată  amplasarea

  unui mic banner stradal în proximitatea biroului. De asemenea, dacă accesul este complicat,

  este utilă amplasarea unor indicatoare cu informații schematice privind accesul.

    Culoarea exterioară a biroului agenției nu trebuie să fie stridentă, şi în eventualitatea în

  care optați pentru alte culori şi nu pentru alb, este bine ca acestea să se armonizeze cu

  nuanțele utilizate în identitatea companiei (logo, afişe etc.) .

  Pe lângă  condițiile  impuse de legislația în vigoare, cu privire la amenajarea spațiului

  agenției şi plasarea informațiilor utile turiştilor, este bine să  optimizați din punct de vedere

  funcțional şi estetic spațiul interior al agenției.

  Camerele la care are acces doar personalul agenției,  „back   office”,  trebuie şi ele

   păstrate  în ordine, însă  spațiul public, „front  office”  trebuie amenajat astfel încât să  fie

   pe placul turiştilor   şi să  transmită  indirect că  în acel spațiu lucrează  agenți 

   profesionişti şi responsabili.

  Un scurt interviu în rândul turiştilor,  cu privire la ce anume îi deranjează  optic într ‐o

  agenție  şi le trezeşte îndoieli cu privire la competența  agenților   care lucrează  acolo, a

  scos la iveală  câteva aspecte care, chiar dacă  par nesemnificative, dau totuşi de gânditclienților: 

  Mobilier neîntreținut

  Scaune instabile şi incomode

  Plante uscate în vaze sau ghivece

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  20/107

   

  20

  Plante pr ăfuite

  Praf pe mobilier

  Preş îndoit

  Mochetă dezlipită 

  Culori țipătoare şi pereți cu aspect deteriorat

  Dezordine pe birouri

  Pliante lăsate la întâmplare

  Pliante pătate sau îndoite, oferite turiştilor sau plasate spre vizionare

  Prea mare aglomerație de obiecte , f ăr ă logică şi f ăr ă a fi puse în valoare

  Jaluzele desprinse şi pr ăfuite

  Informații afişate cu scris prea mic sau realizate neatractiv.

  Spațiul unei agenții  trebuie să  fie atractiv pentru turiştii, dar în acelaşi timp trebuie

  să  ofere funcționalitatea deplină  pentru angajații acestuia.

   Dotări  recomandate pentru clienț i :

  - Spațiu de aşteptare  sau consiliere, amenajat cu fotolii, masă  de prezentare

  a cataloagelor cu oferte, a pliantelor etc.

  - Scaune confortabile în fața  biroului consilierilor, cu o bună  vizibilitate a

  agentului de vânzări  din agenție, suficient de aproape pentru a putea primi toate

  informațiile, fără ca discuția să deranjeze alți clienți .

  - Dispensere de pliante şi broşuri

  - Dozator de apă sau automat de cafea

  - Dotări  pentru persoanele cu dizabilități (în special pentru facilitarea accesului)

  - Alte dotări pentru grupuri țintă cu nevoi

  speciale (este bine să aveți jucării pentru copii, sau foi pe care aceştia să poată colora, în eventualitatea unei discuții mai lungi.

  - Aer condiționat  (chiar dacă  nu este obligatoriu, dacă spațiul agenției este

  foarte călduros  vara, este bine ca pentru acest anotimp, în care activitatea este mai

  intensă pentru majoritatea agențiilor, să existe posibilitatea de a optimiza temperatura ).

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  21/107

   

  21

  Dotari recomandate pentru angajati :

  Computere desktop sau laptop

  Telefon şi legătură telefonică 

  Fax, internet

  Copiator

  Birouri (de preferință în formă de ”L” sau suficient de mari pentru a permite plasarea

  documentelor şi obiectelor de birotică)

  Materiale de birotică, bibliorafturi care să   permită arhivarea documentelor

  Oficiu sau spațiu care să permită prepararea cafelei pentru personal sau clienți, 

  depozitarea de băuturi răcoritoare. 

  După ce se primeşte licenţa de turism, acest document este obligatoriu de afişat la loc vizibil

  alături de Brevetul de turism, comisionul perceput şi numere de telefon pentru reclamaţii,

  acestea aparţinând unor instituţii ca: ANT sau Autoritatea Naţională pentru Protecţia

  Consumatorilor.

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  22/107

   

  22

  L ista documentelor ce trebuie afişate de c ătre agențiile de tur ism :

  o  Licența de turism, copie autentificată ‐ H. G. nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a

  licenței şi brevetului de turism, art. 4 alin (1)o  Brevetul de turism, copie autentificată ‐ H.G. 238/2001 privind condițiile de acordare a lice

  nței şi brevetului de turism, art. 4 alin (1)

  o  Orarul de funcționare ‐ Legea 296/2004‐ Codul consumului, republicată, art. 63; Ordonanț

  a 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, art. 26 (2)

  o  Autorizatia de functionare eliberata conf. Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalit

  ăților de înregistrare în Registrul Comerțului Certificatul de înregistrare, eliberat în baza decl

  arației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legi

  slația specifică în domeniul sanitar, protecției mediului şi protectiei muncii ‐ Legea 296/200

  4 ‐ Codul consumului, republicată, art. 63, Ordonanța 21/1992 privind protecția consumatori

  lor, republicată, art. 26 alin. (2)

  o  Codul unic de înregistrare la Registrul comerțului, din care să rezulte obiectul de activitat

  e al societății pentru care este autorizată să funcționeze  ‐ Certificatul de înregistrare la Regis

  trul Comerțului conține aceste informații! ‐ Ordonanța 21/1992 privind protecția consumator 

  ilor republicată, art. 26 alin (2)

  o  Telefoane la dispoziția turiştilor: 

    Pentru Ministerul Turismului Direcția Generală  de Control şi Protecția Turiştilor:

  tel. 0800 868282 ,conf ‐ OMT nr. 1866/2010, pct. 15 din Anexa 1

    Pentru Autoritatea de Protecție a Consumatorilor: ‐ anunț  cu numărul de

  TEL INFO –  CONSUMATOR: 0800 080 999 linie telefonică cu apelare gratuită, 

  cu adresa, numărul de telefon/fax şi adresele de e‐mail ale comisariatelor județene pentru

   protecția consumatorilor / Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor al Mun.

  Bucureşti (Anexa 1 a Ordinului 72/2010), în a cărui rază teritorială se află operatoruleconomic şi cu adresa site‐lui oficial al ANPC: www.anpc.ro; placheta va fi realizată 

  conform modelului prevazut în anexa 2 a Ordinului 72/2010 ‐ Ordinul 72/2010 privind u

  nele măsuri de informare a consumatorilor. Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm.

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  23/107

   

  23

  Structura tehnica a agentiei de turism

  Birourile agenţiei de turism 

  Structura organizatorică a unei agenţii de turism va cuprinde mai multe sau mai puţine

  compartimente, birouri sau oficii.

  În cazul agenţiei de turism există anumite birouri fără de care aceasta nu ar putea

  funcţiona corespunzător, considerate importante şi altele, opţionale, întâlnite de regulă, la marile

  agenţii de turism, touroperatori. 

  Birourile importante ale agenţiei, ce au rol determinant în derularea activităţii de turism sunt: 

    Biroul secretariat;

    Biroul turism;

    Biroul dezvoltare;

    Biroul transporturi.

    Birourile importante ale agenţiei de turism 

  Activităţi specifice birourilor de turism din cadrul unei agenţii 

    a) Biroul secretariat are următoarele sarcini:

    efectuarea lucrărilor de secretariat; 

    înregistrarea corespondenţei şi repartizarea acesteia destinatarilor; 

    instruirea şi coordonarea curierilor şi comisionarilor. 

  Birouri importante

  Biroul

  secretariat

  Biroul

  dezvoltare

  Biroul

  transporturi

  Biroul de turism

  Secţiacontracte

  Secţiamateriale

  Compartiment

  producţie Compartiment

  recepţie 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  24/107

   

  24

    b) Biroul de turism este organizat în două compartimente şi şase

  secţii. 

    Compartimentul producţie are trei secţii 

    secţia programare generală - care se ocupă cu elaborarea programelor de voiaj

  (formarea itinerariului, stabilirea costurilor, rezervarea anticipată a mijloacelor

  de transport sau a camerelor de hotel, efectuarea eventualelor plăţi anticipate,

  întocmeşte şi tipăreşte programul provizoriu al voiajului); 

    secţia operativă generală - care se ocupă de corelarea ofertei de voiaj în grup cu

  cererea;

    secţia operativă congrese şi pelerinaje - care se ocupă de voiajele colective cu

  caracter profesional şi religios. 

    Compartimentul recepţie  organizează serviciile de primire şi de acces şi are încomponenţă următoarele secţii: 

    secţia contracte pentru servicii de primire - care încheie contracte cu hoteluri si

  restaurante; încheie contracte cu furnizorii de diverse servicii (agenţii de

  spectacole), încheie contracte cu agenţiile corespondente; 

    secţia recepţie generală - care întocmeşte devizele estimative cerute de turiştii

  individuali pentru voiajele cu itinerarii stabilite de aceştia; inventariază

  serviciile de primire din diverse localităţi turistice oferite de agenţie; 

    secţia operativă generală - care îndeplineşte toate operaţiunile de rezervări si de

   prestări servicii către clientela sosită în diversele localităţi vizitate 

    c) Biroul dezvoltare are ca obiectiv creşterea vânzărilor.

    d) Biroul transporturi  este organizat pe două secţii cu atribuţii

  specifice:

    Secţia contracte: 

    încheie contracte cu furnizorii de servicii de transport;

    stabileşte tarifele de vânzare a biletelor şi comisioanelor agenţiei; 

    stabileşte cu furnizorii clauzele contractuale şi urmăreşte respectarea lor; 

    Secţia materiale: 

    întocmeşte bilete şi le distribuie filialelor şi sucursalelor; 

    întocmeşte registre de stoc de bilete, răspunde de gestionarea biletelor

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  25/107

   

  25

    Biroul trafic accesoriu se compune din:

    Secţia servicii bancare - care efectuează schimb bancar şi emite cărţi de credit; 

    Secţia asigurări diverse şi expedieri bagaje - care emite şi vinde poliţe de

  asigurare pentru bagaje şi se ocupă cu serviciul de expediere al bagajului;

    Secţia servicii diverse - care încheie acorduri cu firme comerciale pentru

  vânzarea de bilete la spectacole, articole de librărie, suveniruri. 

    Biroul tarife şi documentare este format din trei secţii: 

    Secţia tarife:  întocmeşte, tipăreşte şi difuzează pliante şi liste de tarife pentru

  servicii turistice;

    Secţia documentare agenţială: întocmeşte şi difuzează pentru fiecare localitate

  de interes turistic pliante cu informaţiile necesare; 

    Secţia documentare neagenţială: procură toate anuarele, publicaţiile şi orice alteinformaţii editate de furnizorii de servicii. 

    Biroul publicitate  poate să cuprindă două secţii: 

    Secţia contracte - care încheie contracte şi elaborează planuri de promovare

   publicitară; 

    Secţia redacţională  -  pregăteşte textele pentru publicitatea pasivă, urmăreşte

  redactarea şi tipărirea publicaţiilor (reviste, rubrici de ştiri, broşuri etc.). 

    Biroul difuzare si fişier general care se ocupă cu expedierea documentaţiei sau

  materialului publicitar.

    Secţia contracte:

    încheie contracte cu furnizorii de servicii de transport;

    stabileşte tarifele de vânzare a biletelor şi comisioanelor agenţiei; 

    stabileşte cu furnizorii clauzele contractuale şi urmăreşte respectarea lor; 

    Secţia materiale: 

    întocmeşte bilete şi le distribuie filialelor şi sucursalelor; 

    întocmeşte registre de stoc de bilete, răspunde de gestionarea biletelor  

    Biroul trafic accesoriu se compune din:

    Secţia servicii bancare - care efectuează schimb bancar şi emite cărţi de credit; 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  26/107

   

  26

    Secţia asigurări diverse şi expedieri bagaje - care emite şi vinde poliţe de

  asigurare pentru bagaje şi se ocupă cu serviciul de expediere al bagajului; 

    Secţia servicii diverse - care încheie acorduri cu firme comerciale pentru

  vânzarea de bilete la spectacole, articole de li brărie, suveniruri. 

    Biroul tarife şi documentare este format din trei secţii: 

    Secţia tarife: întocmeşte, tipăreşte şi difuzează pliante şi liste de tarife pentru

  servicii turistice;

    Secţia documentare agenţială: întocmeşte şi difuzează pentru fiecare local itate

  de interes turistic pliante cu informaţiile necesare; 

    Secţia documentare neagenţială: procură toate anuarele, publicaţiile şi orice alte

  informaţii editate de furnizorii de servicii. 

    Biroul publicitate  poate să cuprindă două secţii:   Secţia contracte - care încheie contracte şi elaborează planuri de promovare

   publicitară; 

    Secţia redacţională -  pregăteşte textele pentru publicitatea pasivă, urmăreşte

  redactarea şi tipărirea publicaţiilor (reviste, rubrici de ştiri, broşuri etc.). 

    Biroul difuzare si fişier general care se ocupă cu expedierea documentaţiei sau

  materialului publicitar.

   La majoritatea agenţiilor de turism sunt întâlnite: 

    - compartimentul de turism structurat pe:

    turism intern;

    turism extern;

    - compartimentul transporturi (eventual şi ticketing);

    - compartimentul marketing, dezvoltare şi promovare; 

    - compartimentul financiar-contabil;  - compartimentul resurse umane, secretariat, documente.

  Birourile opţionale  pot fi întâlnite în marile agenţii de turism, în funcţie de specificul activităţii

  desfăşurate, de gama de servicii oferite, dar şi de numărul de angajaţi. Acestea pot fi:

     biroul trafic accesoriu;

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  27/107

   

  27

     biroul tarife şi documentare; 

     biroul publicitate;

     biroul difuzare şi fişier general. 

    Birourile optionale ale agenţiei de turism 

  Relaţiile dintre compartimentele agenţiei de turism 

  Între componentele structurii organizatorice se stabilesc mai multe tipuri de relaţii: 

   

    - relaţii de autoritate; 

    - relaţii de cooperare; 

    - relaţii de control.

  Relaţiile de autoritate : se referă la: 

    relaţii ierarhice - între cadrele de conducere şi subordonaţi;

    relaţii funcţionale - între compartimentele funcţionale şi cele operative;

    relaţii de stat major - între conducerea agenţiei şi diverse compartimente. 

  Relaţii de cooperare : determină relaţiile dintre posturi situate pe acelaşi nivel ierarhic, dar

  aparţinând unor compartimente diferite. Au caracter opţional şi se stabilesc pentru realizarea în bune condiţii a activităţilor. 

  Cooperarea se manifestă cu preponderenţă în procesul îndeplinirii măsurilor stabilite pentru

  atingerea obiectivelor strategice.

  Birouri opţionale 

  Biroul trafic

  accesoriu

  Biroul publicitate Biroul difuzare şifişier general 

  Biroul tarife şidocumentare

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  28/107

   

  28

  În practică, aceste relaţii se materializează într -un contact permanent între

  compartimente.

  Relaţiile de control se stabilesc între compartimentele specializate în activitatea de

  control şi celelalte compartimente. 

  Exemplificarea relaţiilor între compartimentele unei agenţii de turism: 

  lucrări specifice de

  corespondenţă:

  comenzi, rezervări,

  contracte

  Biroul

  turism

   întocmeşte şi 

  transmite lista

  cu prestatorii

  de servicii

  Biroul secretariat

  Biroul

  dezvoltare

  informaţii

  necesare

   întocmirii

  materialelor

  publicitare

  Biroul

  publicitate

  solicită mijloace de

  plată, transmite

  contracte încheiatecu furnizorii de

  servicii

  Biroul trafic

  accesoriu

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  29/107

   

  29

  Relaţiile dintre biroul de turism şi celelalte birouri 

  Biroul traficaccesoriu

  Biroul secretariat

    distribuie corespondenţă 

    desemnează curieri, comisionari la

  solicitarea diferitelor birouri

  Biroul de

  dezvoltare

  Biroul

  transporturi

  Biroul turism

  Oficiul tarife şidocumentare

  Biroul

  publicitate

  Biroul difuzare

  şi fişier general 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  30/107

   

  30

  Relaţiile dintre biroul secretariat şi celelalte birouri

  Biroul

  publicitate

  Biroul dezvoltare

  Biroul transporturi

  Biroul secretariat

  Biroul turism

  Biroul trafic accesoriu

  transmite spre tehnoredactare listele cu clienţii fideli şimaterialele documentare şi de promovare întocmite

  asigură informaţiile necesare despre firmele cu carecolaborează în vederea realizării oricărei forme depublicitate

  solicită informaţii privind serviciile de transport,bancare, asigurări, expediere, bagaje, alte serviciisuplimentare pe care le oferă agenţia, pentru a fi incluse

   în materialele publicitare, precum şi informaţiilenecesare pentru întocmirea documentaţiei aferente(produsele turistice, tarifele aplicate, facilitaţi oferite). 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  31/107

   

  31

  Realizarea grafică a structurii organizatorice a unei agenţii 

  Întreprinderea turistică se înfiinţează şi funcţionează pentru satisfacerea nevoilor turistice ale

  clienţilor potenţiali şi, implicit, a scopurilor sale. În funcţie de obiectivele pe care şi le propune,

  conducerea elaborează o structură organizatorică.

  Configuraţia structurii organizatorice este determinată de: 

    dimensiunea agenţiei de turism; 

    tipul agenţiei de turism; 

    amplitudinea serviciilor oferite;

    diversitatea serviciilor oferite.

  Organigrama  este reprezentarea structurii organizatorice a agenţiei de

  turism prin intermediul căsuţelor dreptunghiulare (care vizualizează

  posturi de conducere şi compartimente) şi al liniilor de diferite forme

  (care evidenţiază relaţiile existente în cadrul întreprinderii turistice). 

  Rolul unei organigrame constă în: 

    - explică poziţia şi relaţiile ce apar între: posturi, departamente, birouri servicii,etc.; 

    - arată numărul de niveluri manageriale (de conducere), aria autorităţii managerului şi

  criteriile pe baza cărora s-au format departamentele;

    - cu ajutorul organigramei se determină politica firmei şi adaptarea ei la mediul extern. 

   

  În funcţie de modul de aranjare a elementelor se identifică următoarele tipuri de organigramă: 

    ¤ organigramă de la stânga la dreapta  –  care presupune aranjarea posturilor de conducere

  şi a compartimentelor de muncă de la stânga la dreapta, începând cu Adunarea Generală a

  Acţionarilor/Asociaţilor şi terminând cu compartimentele operaţionale; 

    ¤ organigramă de tip piramidă  –  în care compartimentele sunt ordonate pe verticală; 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  32/107

   

  32

    ¤ organigramă circulară  –  presupune constituirea unor cercuri concentrice pe care se

  amplasează compartimentele, iar în centru se află Adunarea Generală a

  Acţionarilor/Asociaţilor. 

  Întreprinderea turistică se înfiinţează şi funcţionează pentru satisfacerea nevoilor

  turistice ale clienţilor potenţiali şi, implicit, a scopurilor sale. În funcţie de obiectivele pe care  

  şi le propune, conducerea elaborează o structură organizatorică. 

  Structura clasică de organizare a unei agenţii de turism este cea  de tipul piramidal, prezentată în

  exemplul de mai jos:

  Organigrama unei agenţii mici de turism.

  Organigrama se elaborează în mai multe variante. Conducerea analizează variantele şi

  alege soluţia optimă, organigrama care asigură cea mai mare eficienţă în funcţie de

   particularităţile agenţiei de turism. 

  Director

  Secretariat Contabilitate Ticketing Marketing Departament

  turism

  Agenţi ticketing  Agenţi turism 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  33/107

   

  33

  Pentru agenţiile de turism mari se elaborează o structură organizatorică mai complexă, prezentată

  în organigrama de mai jos:

  Organigrama unei agenţii mari de turism 

  În realizarea unei structuri optime a unei organizații  este recomandat să  se țină 

  cont de raportul optim dintre personalul de conducere (C) şi cel de execuție, de pe pozițiiinferioare ierarhice (EX). Aceasta este una la cinci; unui post de conducere at trebui să‐i

  corespundă 5 posturi de execuție.

  1 C→5 EX

  Adunarea generală aacţionarilor 

  Director economic

  Consiliul de

  administraţie 

  Director

  Director de turism Director resurse umane

     C   o   n   t   a    b   i    l   i   t   a   t   e

     F   i   n   a   n   c   i   a   r

     S   e   c   r   e   t   a   r   i   a   t

     T   u   r   i   s   m 

     T   r   a    f   i   c   a   c   c   e   s   o   r   i   u

     D   e   z   v   o    l   t   a   r   e

     M   a   r    k   e   t   i   n   g

     T   r   a   n   s   p   o   r   t   u   r   i

     R   e   c   r   u   t   a   r   e ,

     a   n   g   a   j   a   r   e

     N   o   r   m   a   r   e   ş   i   s   a    l   a   r   i   z   a   r   e

  compartiment

  producţie compartiment

  recepţie secţia

  contracte

  secţiamateriale

     T   i   c    k   e   t   i   n   g

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  34/107

   

  34

  Gestionarea resurselor umane ale agentiei de turism

  Activitatea desfăşurată de agenţia de turism presupune un contact permanent cu clienţii.

  De aceea, un element important, care îşi pune amprenta asupra calităţii serviciilor şi, nu în

  ultimul rând, a eficienţei activităţii desfăşurate, îl reprezintă personalul agenţiei de turism.

  Pentru a răspunde acestor exigenţe, personalul agenţiei este corelat atât numeric cât

  şi ca structură cu volumul activităţii desfăşurate; calificat corespunzător activităţii pe care

  urmează să o desfăşoare; întruneşte o serie de cerinţe şi calităţi specifice. 

  Agenţia operează cu următoarele categorii de personal: 

  Personal admini strativ :

  - personal cu funcţii de conducere director/ manager agenţie; 

  - personal ordinar: economist, financiar- contabil, resurse umane, casier;

  - personal de paza si ordine:paznic, portar;

  - personal de îngrijire.

  Personal tehnic:

  - personal cu funcţii de conducere: director programe, director ticketing, director vânzări; 

  - personal destinat vânzărilor: agent de turism, agent de ticketing;

  - personal de execuţie referent incoming/ outgoing, referent programe. 

  Personal special izat ( de asistenta turistica)

  - ghizi turistici

  - interpreţi 

  - reprezentanţi ai agenţiei in staţiune 

  - animatori

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  35/107

   

  35

  În Cadrul agenţiei exista trei forme de potenţial uman: 

    Calificat cu studii superioare

    Calificat cu studii medii

     Necalificat în turismÎn această situaţie, primordial pentru conducerea unităţii va fi crearea condiţiilor de calificare

   pentru întregul personal.

   Motivaţia personalului se bazează pe : 

   Factorii de satisfacţie: recunoaşterea, munca, răspunderea, promovarea. 

   Factorii de insatisfacţie: relaţiile dintre angajaţi, salariul, condiţiile fizice de lucru. 

  Managerul agenţiei de turism pune la baza desfăşurării activităţii curente  –  planulfinanciar operativ. Urmăreşte atât veniturile cât şi cheltuielile pe fiecare activitate în parte.

  Urmăreşte şi evidenţiază costurile primare şi delimitează celelalte cheltuieli. Dacă apar

  diferenţe, se vor lua măsuri de remediere. Dacă măsurile luate nu sunt eficiente, se modifică

   planul financiar, atât la venituri cât şi la cheltuieli. Indicii de creştere a veniturilor trebuie să

  fie mai mari decât cei ai cheltuielilor.

  Managerul trebuie să-şi organizeze cu eficacitate timpul, evitând situaţiile de stres, prin:

  - identificarea scopurilor pe termen lung;

  - formularea obiectivelor pe termen scurt;

  - stabilirea priorităţilor în funcţie de trei dimensiuni: importanţa, urgenţa şi timpul

  necesar fiecărei acţiuni. 

  Principalele responsabilităţi pe care managerul agenţiei de turism le are în vedere sunt:

  orientarea organizaţiei în conformitate cu misiunea şi obiectivele ei, dând dovada de

  capacitate de orientare strategică; lucrul cu oamenii; direcţionarea activităţii în funcţie de

   particularităţile domeniului turistic, acţionând ca un specialist. 

  Managerul agenţiei de turism îşi asumă următoarele atribuţii: 

  - Propune structura organizatorică şi funcţională a unităţii; 

  - Propune statul de funcţii al unităţii; 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  36/107

   

  36

  - Stabileşte competentele economico-financiare şi juridice ale unităţii; 

  - Aprobă programul de activitate curentă, anual şi de perspectivă privind investiţiile,

   precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea echipamentelor şi amenajărilor; 

  - Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, potrivit legii; 

  - Solicită aprobarea de credite; 

  - Răspunde de gospodărirea şi utilizarea eficientă a fondului de salarii; 

  - Stabileşte necesarul de personal pe meserii, funcţii, specialităţi; 

  - Asigură inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul unităţii; 

  - Urmăreşte modul în care îşi desfăşoară activitatea subordonaţii, dând răspuns în termen,

  sugestiilor şi reclamaţiilor consumatorilor; 

  - Răspunde de întreaga activitate desfăşurată de personalul din subordine. 

   Elementele fişei postului

  Fişa postului este rezultatul analizei postului şi reprezintă principalul document de personal

  în baza căruia se proiectează instrumentele şi activităţile de recrutare, selecţie, încadrare,

   pregătire continuă, aprecierea şi normarea activităţii salariatului.

  Fişa postului cuprinde elemente de identificare a fiecărui post, cerinţe necesare pentru

  ocuparea postului, condiţii specifice de muncă, sarcini şi responsabilităţi ale postului, limitele de

  competenţă, precum şi criteriile de evaluare a postului.

  Fişa postului   reprezintă o descriere detaliată a activităţilor pe care

  urmează să le îndeplinească ocupantul postului, a legăturilor din interiorul

  compartimentului şi a relaţiilor cu alte compartimente. 

  Fişa postului are un rol dublu:

    de informare a salariatului în legătură cu sarcinile ce le are de executat pentru a contribui

  la realizarea obiectivelor întreprinderii turistice;

    de evaluare a prestaţiei salariatului. 

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  37/107

   

  37

  Fişa postului se completează în urma desfăşurări activităţii de analiză a postului conform unei

  metodologii.Ori de câte ori se produc modificări

  semnificative în conţinutul sarcinilor de serviciu,

  îndatoririlor, responsabilităţilor, condiţiilor specifice de

  muncă sau cerinţelor posturilor se va proceda la

  modificarea fişei postului. Responsabilitatea întocmirii şi

  modificării/ completării fişei postului revine şefului

  nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmeşte

  fişa respectivă. Fişa postului se păstrează la dosarul de angajat al personalului.  

  Pentru ca o fişă a postului să fie clară şi corect întocmită trebuie respectate câteva reguli: 

    descrierea activităţilor să fie completă, concretă şi exactă; 

    să fie evitate formulările vagi, generale, comune altor posturi; 

    descrierea să includă performanţele de atins în cadrul fiecărei activităţi; 

    să ia în considerare pregătirea de specialitate, evitând descrierea de activităţi similare

   pentru posturile care necesită specializări diferite. 

  FIŞA POSTULUI  

  1. Numele şi prenumele: Alina Popescu  

  2. Funcţia: Agent de turism  

  3. Compartimentul: Turism

  4. Cerinţe:  

  a) studii: Medii

  b) vechime: 1 an

  c) alte cerinţe: Cunoaşterea unei limbi străine, operare P.C. 

  5. Relaţii:  

  a) Ierarhice - este subordonat şefului compartimentului Turism, 

  b) Funcţionale - cu toate compartimentele funcţio nale;

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  38/107

   

  38

  c) De colaborare - cu toate persoanele din cadrul întreprinderii aflate pe

  acelaşi nivel ierarhic;  

  d) De reprezentare - în limita sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu;  

  6. Atribuţii, lucrări şi sarcini:  

  a) Generale:

  - asigură toate informaţiile solicitate de turişti;  

  - asigură publicitatea şi reclama produsului turistic în punctul de desfăşurare

  a activităţii, expune şi difuzează materiale;  

  - sondează preferinţele turiştilor şi face propuneri pentru îmbunătăţirea şi

  diversificarea programelor turistice;

  - rezolvă operativ solicitările turiştilor;  

  - oferă şi valorifică programele turistice conform reglementărilor şi

  instrucţiunilor primite;  

  - întocmeşte programe turistice precum şi analize de preţ conform

  solicitărilor turiştilor;  

  - întocmeşte formalităţile pentru organizarea şi asigurarea serviciilor

  turistice (comandă, telex, fax);  

  - răspunde de respectarea instrucţiunilor şi legalităţii în întocmirea

  documentelor (comenzi, NPT, NRV, document, anexe, executări operative pe

  computer, etc.);

  - ridică şi    gestionează avansuri pentru asigurarea serviciilor turistice

  efectuate la prestatori;

  - încasează contravaloarea acţiunilor sau serviciilor turistice valorificate;  

  - răspunde de depunerea zilnică a sumelor încasate din serviciile turistice

   prestate, de co recta întocmire a tuturor documentelor precum şi de colectarea şi

   predarea lor la termenele stabilite;

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  39/107

   

  39

  - efectuează operaţiuni de restituire către turiştii a sumelor încasate în

  cazurile în care aceştia nu mai participă sau nu beneficiază de unele servicii  

  turistice plătite anticipat;  

  - păstrează şi manipulează valorile pe care le are în primire, în conformitate

  cu „Regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii”;  

  -  gestionează documentele cu regim special, materialele primite spre

  vânzare;

  - primeşte de la compartimentele de resort notele de serviciu pentru turiştii

  individuali ce urmează a sosi cu vouchere;  

  - preia de la turişti documentele de călătorie, le verifică, le completează şi le

   predă turiştilor;  

  - obţine confirmarea spaţiilor de caz are de la prestatori;

  - răspunde conform prevederilor legale de inventarul încredinţat în gestiune. 

  b) Sarcini specifice:

  - execută orice alte sarcini primite de la şefii ierarhici conform pregătirii

  sale.

  DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, 

  Am luat cunoştinţă, 

  Salariat,

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  40/107

   

  40

  Modulul 2. ASIGURAREA RESPECTARII NORMELOR SSM SI PSI

  2.1.  Norme de securitate a muncii specifice in domeniul turismului

   Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transportul de

   persoane cu instalatii pe cablu au fost elaborate tinand seama de reglementarile existente in

  domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de

  munca si stabilirea riscurilor specifice, astfel incat, pentru fiecare risc, normele sa cuprinda cel

   putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

   Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport de

   persoane cu instalatii pe cablu, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor

   profesionale specifice activitatii industriei hoteliere, alimentatiei publice, agrementului si

  transportului de persoane cu instalatii pe cablu.

  Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare existente

  In cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant,

  sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca).

   Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari

   privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:

  - Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii simedicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;

  - Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii,

  specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile

   Normelor generale de protectie a muncii.

  Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala

  indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o

  reglementeaza.

  Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea

   prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea

  unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.

  Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a

  aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii.

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  41/107

   

  41

  Conform acestei abordari,procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat,compus

  din urmatoarele elemente care interactioneaza :

  - Executantul : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

  - Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de

   productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

  - Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate,

  dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in

   procesul muncii;

  - Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul

  sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

  Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a

  muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate amuncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul

  fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de

  munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

   Normele se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice care desfasoara activitati

  in structurile de primire cu functiuni de cazare turistica (hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri,

  vile, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, pensiuni turistice, ferme agroturistice,

  camere de inchiriat in locuinte familiale, nave fluviale si maritime), in unitati de alimentatie

  destinate serviciilor turistilor (restaurante, baruri, unitati de fast food, cofetarii, patiserii,

   placintarii etc.), de agrement (jocuri mecanice, actionate de curentul electric, carusel,

  electroscutere si miniscutere, minicar, bowling, utilaje zburatoare, tir cu plumb si tir cu egreta)

  de transport de persoane cu instalatii pe cablu (telecabina, telegondola, telebena, telescaune si

  teleschiuri).

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  42/107

   

  42

  2.2. Masurile de prevenire si aplicare a normelor

  Masurile de prevenire se grupeaza in:

  1  Masuri organizatorice, care au in vedere executantul si sarcina de munca2  Masuri tehnice, referitoare la mijloacele de productie si la mediul de munca

    Examenul medical

    Examenul psihologic

    Isntruirea personalului

    Propaganda in domeniul securitatii muncii

    Organizarea activitatii si a locului de munca

  Masurile tehnice :

    Masuri de protectie intrinseca

    Masuri de protectie colectiva

    Masuri de protectie individuala

  2.2.1. Masurile organizatorice  Examenul medical : constituie una din cele mai importante masuri de prevenire deoarece

  contribuie la eliminarea cauzelor accidentelor si bolilor profesionale datorate lipsei,

  insuficientei sau deficientei unor insusiri fizice si psihice ale executantului, respectiv starii

  anormale a sanatatii acestuia. 

  Obligativitatea examenului medical la angajare este inscrisa in Legea 53/2003 Codul muncii,

  Legea 319/2006, coroborat cu HG 255/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

  Repartizarea la locurile de munca se face de catre un angajator cu luare in considerare arezultatului examenului medical, in urma caruia, avand in vedere riscurile care

  caracterizeaza viitorul loc de munca, medicul de medicina muncii stabileste dac noul angajat

  este apt.

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  43/107

   

  43

  In urma examenuljui medical, subiectii care au susceptabilitati la actiunea unor noxe

   profesionale sau care au deficiente care pot constitui factori favorizanti pentru accidente sunt

  orientati catre profesiuni sau locuri de munca fara riscuri profesionale. De asemenea, prin

  examenul medical se pot depista boli profesionale intr-un stadiu incipient, prevenindu-se

  agravarea sau chiar instalarea invaliditatii.

  Examenul medical se efectueaza la angajare, periodic si, in functie de recomandarea

  medicului, pentru a constata daca angajatul s-a adapatat la locul de munca.

  Examenul medical la angajare are ca scop identificarea oricarei afectiuni care ar putea

  impiedica activitatea noului angajat. Acest examen trebuie sa furnizeze informatii despre

  starea de sanatate a personalului in momentul repartizarii la locurile de munca, inclusiv

  aspectele carora trebuie sa li se dea atentie la examenele medicale ulterioare. Acest examen

  constituie termen de referinta pentru examenele medicale ulterioare.  I nstru ir ea personalu lui : este o masura de prevenire, prin care se urmareste eliminarea sau

  micsorarea numarului erorilor umane care decurg din lipsa sau insuficienta cunostintelor de

   protectie a muncii. 

  Instruirea reprezinta totalitatea activitatilor organizate, pentru ca angajatii sa isi insuseasca

  cunostintele si sa-si formezae deprinderile de securitatea muncii, si se realizeaza prin

  intermediul proceselor de instruire.

  Instruirea in domeniul protectiei muncii face parte din pregatirea profesionala si serealizeaza prin:

    Invatamantul tehnic profesional, liceal si superior

    Invatamantul superior de specialitate

    Invatamantul de securitate si sanatate in munca

  Instructajul de protectie a muncii cuprinde trei faze:

    Instruirea introductiv generala

    Instruirea la locul de munca  Instruirea periodica

    Propaganda : in domeniul protectiei muncii reprezinta ansamblul de actiuni, metode si

  mijloace de influentare a comportamentului uman, in raport cu cerintele de securitate a

  muncii. Prin propaganda, se urmareste mai ales influentarea atitudinii necoresponzatoare

  fata de pericolele si sarcina de munca prin diseminarea unor idei si informatii menite sa

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  44/107

   

  44

  consolideze opinii, atitudini si comportamente corespunzatoare, in ceea ce rpiveste

  cunoasterea, respectarea si aplicarea legislatiei de sanatate si securitate in munca. 

  Obiectivele propagandei sunt, in principal:

    Modificarea comportamentului individual si colectiv in raport cu cerintele de

  securitate a muncii

    Crearea unei atitudini corespunzatoare fata de riscuri

    Influentarea receptivitatii individuale si colective fata de prevenirea accidentelor de

  munca si bolilor profesioanle.

  Principalele forme si mijloace prin care aceste obiective pot fi realizate sunt: informarea,

   popularizarea, reamintirea, atentionare, avertizarea, mobilizarea, educarea, constientizarea.

  Cele mai eficiente mijloace de propaganda sunt mijloacele de propaganda vizuala.

    Organizarea activitati i si a loculu i de munca : in acceptiunea generala, organizarea muncii

  reprezinta modalitatea de concepere a sarcinilor de munca si de repartizare a acestora intre

  execuntanti, astfel incat sa asigure realizarea procesului de munca in conditii de

   productivitate si de securitate. 

  Organizarea rationala a muncii se bazeaza pe studiul muncii si pe ergonomir si multe dintre

  eproblemele pe care le solutioneaza prezinta interes si ca masuri de prevenire a acceidentelor

  de munca si imbolnavirilor profesionala, astfel :

    Amplasarea optima a locurilor de munca urmareste realizarea circuitului rational in

   prelucrarea reperelor, evitarea actiunii factorilor de risc proprii mijloacelor de

   productie, ai mediului de munca asupra executantilor.

    Rationalizarea activitatii executantului urmareste reducerea ciclului de munca,

  ocuparea optima a acestuia prin eliminarea miscarilor inutile, reducerea distantelor

   pe care se executa, inlaturarea cauzelor care duc la aparitiaq si accentuarea prematura

  a oboselii.

  Metodele de munca ce se utilizeaza trebuie sa se bazeze pe aplicarea principiilor ergonomice

  fundamentale si suplimentare ale economiei miscarii

  Asigurarea unui mediu fizic si psihic neobositor si nepericulos se realizeaza prin aplicarea

  masurilor tehnice de protectie impotriva factorilor de risc proprii mediului fizic, respectiv,

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  45/107

   

  45

  temperatura aerului, viteza curentilor de aer, precum si prin respectarea principiilor de

   psihologie si sociologie a muncii la realizarea unui climat de munca motivat.

  Organizarea timpului de odihna si pentru necesitati firesti poate avea un efect important

  asupra capacitatii de munca, a productivitatii muncii, si, mai ales, asupra prevenirii oboselii,care poate duce la accidentare.

  Stabilirea corecta a numarului, duratei si continutului pauzelor de odihna si repartizarea

  acestora pe durata unei zile de lucru, durata si perioada concediului in raport cu munca

  depusa, au un efect benefic asupra recuperarii capacitatii de munca.

  2. 2.2. Masurile tehnice

    Protectia intrinseca : reprezinta integrarea principiilor de securitate cu cele de

   productivitate si fiabilitate inca din faza de concepere a siastemelor tehnice, astfel incat

  foecare element component este proiectat pentru a asigura, in acelasi timp, functia de

   productie si cea de securitate. Protectia intrinseca este dependenta de nivelul de

  dezvoltare al stiintei si de progresul tehnic. 

  Solutia de viitor a preocuparilor legate de protectia intrinseca o reprezinta automatizarea

  completa a intreprinderilor, unde omul este exclus din desfasurarea procesului de

   productie

    Protectia colectiva : reprezinta ansamblul metodelor si mijloacelor tehnice prin care se

   previne sau diminueaza actiunea factorilor de risc asupra a doi sau mai multor executanti. 

  Protectia colectiva se realizeaza prin dotarea instalatiilor, masinilor, cu dispozitive si

  aparate concepute cu scopul de a proteja lucratorii in timpul desfasurarii procesului de

  munca.

  Protectia colectiva apare ca necesara din cauza imperfectiunilor tehnologice actuale.

  In functie de riscurile pe care le previn, distingem:

    Metode si mijloace de detectie si analiza a noxelor chimice

    Metode si mijloace de combatere a noxelor chimice si imbunatatire a microclimei

  (ventilare industriala)

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  46/107

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  47/107

   

  47

  2.3.  Atributii specifice agentului de turism-ghid in excursiile organizate

  Activitatile desfasurate de catre agentul de turism -ghid

  Derularea acțiunilor   turistice presupune parcurgerea următoarelor  etape :

  a) Preluarea şi pregătirea acțiunii

   b) Începerea acțiunii

  c) Desfăşurarea programului turistic

  d) Încheierea acțiunii turistice

  e) Decontarea acțiunii şi întocmirea „Raportului de activitate” 

  a) Preluarea şi pregătirea acțiunii 

  Această etapă include o serie de activități care vizează asigurarea desfăşurării în cele

  mai bune condiții a programului turistic şi anume:

  Ghidul se prezintă la agenția de turism de unde preia dosarul acțiunii (delegația,

  ştampila, programul acțiunii împreună cu analiza de preț, mijloacele de plată, eventual

   biletele de tren sau de avion, etc.) împreună  cu instrucțiunile de lucru cu privire la

  derularea programului.

  Se recomandă ca preluarea dosarului să aibă loc:

  - cu minimum 24 de ore înaintea începerii acțiunii, dacă aceasta are ca

   punct de plecare localitatea în care se află sediul agenției; 

  - cu minimum 48 de ore înaintea începerii acțiunii, dacă punctul de plecare se

  află în altă localitate decât cea în care se află sediul agenției. 

  La primirea dosarului ghidul are obligația:- să studieze cu atenție programul: obiectivele turistice care vor fi vizitate,

  serviciile care urmează  să  fie asigurate, diversele  plăți incluse în  prețul  excursiei şi care

  se achită de către ghid (taxe de autostradă, taxe de aeroport, parcări, treceri cu bacul,

  intr ări la muzee şi alte obiective turistice, etc.), alte clauze contractuale;

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  48/107

 • 8/18/2019 Suport de Curs Agent de Turism Ghid Prima Parte

  49/107

   

  49

  c) Desfăşurarea programului turistic 

  Pe tot parcursul acțiunii,  ghidul va urmării asigurarea satisfacției

  turiştilor în urma prestării serviciilor prevăzute în progra