Transcript
Page 1: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

1

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT SUMATIF 1 2018

SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS HUTAN

31150 ULU KINTA

UJIAN PENGESANAN MATEMATIK 2018

MATEMATIK

TAHUN LIMA

Kertas 1

MAC 1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan .

2. Jawab semua soalan.Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan

A, B, C dan D bagi bahagian A.

3. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

4. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang telah

disediakan dan tunjukkan kerja mengira bagi bahagian B pada ruang yang

disediakan.

5. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 2: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

2

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT SUMATIF 1 2018

1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

Nilai digit 5 dalam nombor di atas ialah

A 50 C 5 000

B 500 D 50 000

2 Apakah nombor yang apabila dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat menjadi

400 000?

A 440 247 C 494 349

B 454 378 D 494 350

3 Tolak 1 800 daripada 50 000. Bakinya bersamaan dengan

A 30 ribu + 2 puluh C 48 ribu + 2 puluh

B 32 ribu + 2 ratus D 48 ribu + 2 ratus

4 729 118 - P – 645 = 516 870

Apakah nilai bagi P ?

A 211 603 C 212 603

B 211 663 D 212 663

5 Tukarkan 10

3

kepada nombor perpuluhan.

A 0.13 C 1.3

B 0.3 D 3.0

6 Tukarkan 3 hari 2 jam kepada jam

A 72 jam C 152 jam

B 74 jam D 182 jam

915 624

Rajah 1

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 3: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

3

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT SUMATIF 1 2018

7 Di antara penukaran unit berikut yang manakah betul ?

A 120 000 ˃ 210 000 C 518 625 ˂ 516 526

B 377 294 ˃ 377 304 D 745 936 ˂ 745 993

8

Apakah nombor bagi cerakinan di atas?

A 6 976 C 609 760

B 609 706 D 690 760

9 456 200 + 31 788 + 2 396 =

A 394 784 + 97 600 C 483 801 + 6 583

B 402 365 + 88 109 D 490 052 + 379

10 499 = 5251

Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu ?

A 4 752 C 5 650

B 4 758 D 5 750

11 Ada berapa ratuskah dalam 647 000? A 67 C 6 470

B 647 D 64 700

12 104 280 ÷ 6 =

A 10 715 C 17 280

B 17 215 D 17 380

6 ratus ribu + 9 ribu + 7 ratus + 6 puluh

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 4: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

4

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT SUMATIF 1 2018

13 18 ribu + 34 ratus + 51 puluh + 2 sa =

A 21 122 C 21 292

B 21 212 D 21 912

14 221 804 – 10 039 - = 203 765

Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu?

A 8 000 C 80 000

B 18 000 D 211 765 15 Berapakah bakinya apabila 84 689 ditolak daripada 367 089?

A 228 400 C 371 778

B 282 400 D 451 778

16 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

Rajah 2

Carikan nilai M ?

A 93 820 C 95 820

B 94 820 D 97 820

17 Di antara berikut yang manakah benar ?

A 54 389 × 10 = 543 890 C 6 000 × 100 = 60 000

B 721 × 1 000 = 72 000 D 3 741 × 100 = 37 410

85 820 91 820 M 89 820

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 5: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

5

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT SUMATIF 1 2018

18 Antara berikut, yang manakah hasil darabnya bernilai antara 500 000 dengan 550 000 ?

A 60 × 8 610 C 80 × 5 810

B 70 × 6 250 D 90 × 5 540

19 10 ratus ribu ÷ 100 =

A 100 000 C 1 000

B 10 000 D 100

20 Rajah 3 di bawah menunjukkan bilangan manik di dalam bekas Q.

Anggarkan bilangan manik di dalam bekas P.

A 90 000 C 60 000 B 70 000 D 30 000 21 Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan telur di sebuah ladang. Bilangan telur puyuh

tidak ditunjukkan.

Jadual 1

Hitung bilangan telur puyuh di ladang itu.

A 657 984 C 372 911

B 569 105 D 230 895

Jenis telur Bilangan telur

Telur ayam 427 089 Telur itik 142 016

Telur puyuh Jumlah 800 000

Rajah 3

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 6: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

6

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT SUMATIF 1 2018

22

Cari nilai anu.

A 211 603 C 212 603

B 211 663 D 212 663

23 Rajah 4 di bawah menunjukkan kedudukan makanan di atas meja.

Rajah 4 Huruf A hingga F berada pada paksi

A lurus C tidak sekata B mengufuk D mencancang 24 Rajah 5 menunjukkan harga sebuah beg tangan Rajah 5

Fariza membayar beg tangan dengan wang RM500. Berapakah baki wangnya?.

A RM110.00 C RM210.00

B RM150.00 D RM250.00

25 Antara berikut, yang manakah hasil darabnya bernilai antara 45 000 dengan 50 000?

A 60 × 860 C 80 × 510

B 70 × 620 D 90 × 540

729 118 - - 645 = 516 870

RM350

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 7: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

7

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT SUMATIF 1 2018

26 Jadual 2 yang tidak lengkap di bawah menunjukkan bilangan halaman buku yang dibaca oleh dua orang murid, Andy dan Ramli.

Murid Bilangan halaman

Andy

178

Ramli

Jadual 2 Jumlah bilangan halaman buku yang dibaca oleh mereka ialah 381. Cari bilangan

halaman buku yang dibaca oleh Ramli. A 52 C 203

B 153 D 331

27 Kotak Q mempunyai 11 320 biji manik. Bilangan manik di dalam kotak R adalah

8 106 biji lebih daripada kotak Q. Kotak S mempunyai 724 biji manik lebih daripada kotak R. Hitung bilangan manik di dalam kotak S.

A 19 426 C 39 576

B 20 150 D 50 898

28 Sebuah syarikat percetakan telah mencetak 210 940 keping kad ucapan. Bilangan kad

ucapan itu melebihi bilangan kad gambar sebanyak 5 860 keping. Berapakah bilangan kad gambar yang dicetak?

A 152 230 C 216 800 B 205 080 D 269 540

29 Sejumlah biskut diisikan secara sama banyak ke dalam 7 565 buah bekas dengan

setiap bekas mengandungi 55 biji biskut. Cari jumlah bilangan biskut itu.

A 37 825 C 337 805

B 416 075 D 418 000

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 8: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

8

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT SUMATIF 1 2018

30 Jadual 3 di bawah menunjukkan bilangan sapu tangan yang berlainan warna yang

dihasilkan oleh sebuah kilang.

Warna Bilangan sapu tangan

Kuning 106 850

Merah 50 120

Biru 350 helai kurang daripada sapu tangan merah

Berapakah lebihnya bilangan sapu tangan kuning daripada bilangan sapu tangan biru?

A 49 770 C 57 080

B 56 730 D 91 727

31 Rajah 6 di bawah menunjukkan bilangan tin susu di dalam sebuah kotak.

Rajah 6

Pasar raya P ada 3 760 kotak tin susu itu manakala pasar raya Q ada 3 kali bilangan kotak tin susu pasar raya P. Cari jumlah bilangan tin susu di pasar raya Q.

A 101 520 C 541 440

B 270 720 D 812 160

32 Jadual 4 di bawah menunjukkan bilangan kenderaan yang melalui sebuah tol di lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu.

Cari bilangan trak yang melalui tol itu?

A 2 914 C 17 024

B 7 086 D 97 086

Jenis

kenderaan Bilangan kenderaan

Kereta 47 086 Trak

Jumlah 50 000

Jadual 3

Jadual 4

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 9: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

9

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT SUMATIF 1 2018

33. Rajah 7 di bawah menunjukkan suatu corak segitiga.

Rajah 7

Hasil tambah nombor setiap sisi segi tiga itu adalah sama. Berapakah hasil tambah K

dan L?

A 390 155 C 347 423

B 364 490 D 345 133

34 Bilangan guli yang dimiliki oleh Aziz adalah antara 20 dan 30 biji. Jika dia

memasukkan 5 biji guli ke dalam setiap kotak, dia masih tinggal 3 biji guli. Jika dia

memasukkan 3 biji guli ke dalam setiap kotak, dia kekurangan 1 biji guli lagi.

Cari bilangan guli yang dimiliki oleh Aziz.

A 21 C 28

B 23 D 29

35 Seorang pemborong mengimport 45 060 biji buah kiwi. 24 biji buah kiwi dimasukkan

ke dalam setiap kotak dan baki buah kiwi itu dimasukkan dua-dua ke dalam beg

plastik. Berapa beg plastik buah kiwikah yang diperoleh pemborong itu?

A 4 C 12

B 6 D 1 877

36 Seramai 19 581 orang menyaksikan suatu perarakan kereta berhias. 6 724 orang

daripadanya ialah kanak-kanak dan selebihnya ialah orang dewasa. Hitung beza

antara bilangan kanak-kanak dengan bilangan orang dewasa yang menyaksikan

perarakan itu.

A 12 857 C 6 133

B 12 785 D 6 033

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 10: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

10

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT SUMATIF 1 2018

37 Jadual 5 di bawah menunjukkan bilangan baju yang dihasilkan oleh dua buah kilang,

K dan L, dalam masa seminggu.

Jadual 5

Hitung bilangan baju yang dihasilkan oleh kilang L.

A 17 875 C 18 285 B 17 885 D 24 285

38 Jadual 6 di bawah menunjukkan bilangan kasut yang berlainan warna yang dihasilkan di sebuah kilang dalam suatu bulan tertentu.

Warna Merah Biru Hitam Kuning Bilangan 10 543 8 294 13 188 580

Jadual 6 Hitung jumlah bilangan kasut yang dihasilkan dalam bulan itu. A 31 492 C 32 505

B 31 605 D 32 605

39 Rajah 8 di bawah menunjukkan bilangan buku di dalam sebuah kotak.

Rajah 8

Antara berikut, yang manakah nilainya paling dekat dengan jumlah bilangan buku di dalam kotak itu?

A 29 519 C 29 600

B 29 555 D 29 635

Kilang Bilangan baju

K 21 080

L 3 205 helai kurang daripada kilang K

29 538

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 11: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

11

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT MAC 2018

40 Sebuah kilang menghasilkan 32 461 helai seluar, 709 087 helai baju dan 43 893 helai

skirt pada suatu tahun tertentu. Cari jumlah bilangan pakaian yang dihasilkan pada

tahun itu.

A 741 548 C 787 453

B 785 441 D 876 626

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disemak Oleh,

(HABIBAH BT MOHAMMAD) (ZAKIAH BT. TAIB) (PN. ASMAH BT. ZAINAL) Penggubal Soalan Matematik Ketua Panitia PK Pentadbiran Tahun 5 Matematik SKPPH

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 12: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

12

SULIT 015/1

015/1 ©T5 MT SUMATIF 1 2018

JAWAPAN

1 B 11 C 21 B 31 A

2 A 12 D 22 B 32 D

3 B 13 C 23 C 33 D

4 B 14 A 24 A 34 D

5 A 15 A 25 C 35 B

6 D 16 B 26 C 36 B

7 C 17 C 27 B 37 A

8 A 18 D 28 C 38 A

9 C 19 D 29 B 39 D

10 D 20 A 30 D 40 C

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 13: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

SULIT 015/2

NAMA : ___________________________________ KELAS : ______________________

SK PASUKAN POLIS HUTAN

PASUKAN POLIS HUTAN

UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK 2018 MATEMATIK

TAHUN 5

Kertas 2

Mac

1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. 2. Jawab semua soalan.

3. Tulis jawapan kamu dengan jelas

dalam ruang yang disediakan dalam

kertas soalan.

4. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk

mendapatkan markah.

5. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang

telah dibuat. Kemudian tulis jawapan

yang baharu.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak

dilukis mengikut skala kecuali

dinyatakan.

7. Markah yang diperuntukkan bagi

setiap soalan ditunjukkan

dalam kurungan.

8. Serahkan kertas soalan ini kepada

pengawas peperiksaan di akhir

peperiksaan.

015/2 © 2018 [Lihat halaman sebelah]

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Soalan Markah Penuh

Markah Diperoleh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jumlah 60

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 14: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

SULIT

[ 60 markah ] Jawab semua soalan

1.

Rajah 1 menunjukkan sekeping kad angka . Rajah 1

i. Tuliskan nombor itu dalam perkataan. ..........................................................................................................................................

[1 markah] ii. Cerakinkan nombor itu mengikut nilai tempat .

.........................................................................................................................................

[1 Markah

2.

Rajah 2 menunjukkan beberapa keping kad nombor.

i. Bentuk satu nombor 6 digit yang mempunyai nilai terkecil daripada semua kad itu.

…………………………………………………………………………………. [1markah]

ii. Bundarkan nombor yang dibentuk itu kepada ribu yang terdekat. ……………………………………………………………………………………

[1markah]

3. Rajah 3 menunjukkan dua keping kad nombor.

i. Cari jumlah nilai dua nombor itu. [2markah]

ii. Berdasarkan jawapan di 3(i), apakah digit yang terletak di nilai tempat ribu. …………………………………………………………………………………. [1markah]

217 039 85 645

Rajah 3

Rajah2

495 608

0 4 0 7 5 5

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 15: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

SULIT 015/2

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

4. Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor. S 7000 9500 T 17 000 i. Cari nilai S dan nilai T.

S = …………………… T = ……………………. [2markah] ii. Hitung nilai T - S

[2 markah]

5. Rajah di bawah menunjukkan dua keping kad nombor. i. Cari hasil darab bagi nilai digit yang bergaris. [2 markah] ii. Isikan dua nilai digit pada kad itu yang hasil darabnya ialah 90 000.

a. x = 90 000 b. x = 90 000 [2 markah]

6. Rajah menunjukkan bilangan tomato ceri di dalam kotak R.

Bilangan tomato ceri di dalam kotak R adalah 6 kali bilangan tomato ceri di dalam kotak S. i. Hitung bilangan tomato ceri di dalam kotak S. [2 markah]

613 057 721 039

Kotak R

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 16: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

SULIT

ii. Tomato ceri di dalam kotak S dimasukkan ke dalam beberapa bungkusan. Hitung bilangan bungkusan yang diperoleh jika setiap bungkusan mempunyai 20 biji tomato ceri.

[2 markah] 7.

Sebuah kilang menghasilkan 156 800 biji mentol kuning dan mentol merah dalam masa seminggu. i. Hitung bilangan mentol yang dihasilkan dalam masa sehari.

[2 markah] ii. Jika bilangan mentol kuning adalah 7 kali bilangan mentol merah, hitung bilangan mentol merah yang dihasilkan dalam masa sehari.

[2 markah]

8. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penonton di dua buah stadium, A dan B.

Stadium Bilangan penonton

A 104 087 B 5 344 orang lebih daripada

stadium A i. Berapakah bilangan penonton di stadium B? [2 markah]

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 17: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

SULIT 015/2

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

ii. ii. Jika bilangan penonton di stadium C adalah sama dengan jumlah penonton di iii. stadium A dan B, berapakah bilangan penonton di stadium C?

[2 markah]

9. Berikut adalah perbualan antara Adam dan Aishah.

Adam Aishah i. Hitung bilangan setem Aishah.

[2 markah]

ii. Setem luar Negara Adam disimpan sama banyak di dalam 8 buah album setem. Hitung bilangan setem luar Negara di dalam 3 buah album itu.

[3 markah]

10. Rajah di bawah terdiri daripada beberapa segitiga yang sama besar.

i. Lorekkan 15

2 daripada seluruh rajah itu.

[2 markah]

Saya telah mengumpul

1 097 keping setem

Malaysia dan 432 keping

setem luar negara

Jumlah bilangan

setem saya kurang

583 keping daripada

kamu.

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 18: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

SULIT 015/2

ii. Yusuf dan adiknya masing-masing makan

9

2 dan

9

5 daripada sepeket kerepek

kentang. Berapakah pecahan kerepek kentang yang tinggal?

[3 markah] 11.

Rajah di bawah menunjukkan lima keping kad nombor. i. Nyatakan semua nombor yang kurang daripada 4.56. ………………………………………………………………………………. [2 markah] ii. Susun nombor-nombor itu mengikut tertib menaik. ……………………………………………………………………………… [2 markah]

12.

Jadual di bawah menunjukkan wang simpanan Ismail.

Nilai wang RM100 RM50 RM10 20sen Kuantiti 7 8 2 9

i. Berapakah jumlah wang simpanan Ismail? [2 markah] ii. Jika Ismail ingin membeli sebuah komputer berharga RM1 200, berapakah wang yang diperlukannya lagi? [3 markah]

4.56 5.14 5.4 4.06 4.5

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 19: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

SULIT 015/2

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

13.

Terdapat 10 050 buah buku di sebuah perpustakaan. 7 408 daripada buku itu ialah buku cerita dan yang selebihnya ialah buku rujukan. i. Hitung bilangan buku rujukan di perpustakaan itu.

[2 markah] ii. Sebanyak 651 buah buku rujukan telah dipinjam manakala 394 buah pula dipulangkan pada awal suatu bulan. Hitung bilangan buku rujukan yang masih ada pada awal bulan itu. [3 markah]

14.

Jadual di bawah menunjukkan bilangan manik di dalam tiga buah balang, J, K dan L.

Balang Bilangan manik

J 825 biji kurang daripada balang L K 14 076 L 15 000

i. Hitung bilangan manik di dalam balang J. [2 markah] ii. Berapakah lebihnya bilangan manik di dalam balang J berbanding dengan balang K?

[2 markah]

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html

Page 20: SULIT 015/1 SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS … · ujian pengesanan matematik 2018. matematik . tahun lima . kertas 1 . mac . 1 jam . satu jam . jangan buka kertas soalan ini sehingga

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh, HABIBAH BT MOHAMMAD ZAKIAH BT TAIB ASMAH BT ZAINAL GURU MATEMATIK SKPPH KP MATEMATIK SKPPH PK PENTADBIRAN SKPPH

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

SULIT

15.

Jadual di bawah menunjukkan bilangan butang di dalam dua bekas, P dan Q.

Bekas Bilangan butang

P 456 Q 30 kali bilangan butang di dalam bekas P

i. Hitung bilangan butang di dalam bekas Q.

[2 markah] ii. Amin menggunakan cara (a) manakala Syawal pula menggunakan cara (b) untuk mendapat jawapan di soalan ( i ). Siapakah memberi jawapan yang betul? Buktikan. [3 markah]

Cara (a) : 456 x 6 x 5 =

Cara (b) : 456 x 3 + 10 =

Dapatkan lebih banyak soalan disini http://www.mathscatch.com/ujianmac.html


Recommended