Download pdf - Stiluri Ale Limbii Romane

Transcript
 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  1/55

  Stilurile functionale ale Iimbii romane.Texte functionale,CATRINA MIRCEA-IONUT

  Referent ~tiintific:Conf. univ. dr. Claudia Costin, Universitatea "Stefaneel Mare", Sueeava

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  2/55

  Stilurile functionale ale limbiiAromane.

  Texte functionale.

  CATRINA MIRCEA-IONUT

  2008

  2

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  3/55

  ARGUMENTPrezenta luerare se doreste a fi un instrument efieient, aflatla indemana elevilor de gimnaziu ~i lieeu, confruntati eucerintele invatamantului actual, in conditiile integrarii inUniunea Europeana.S-a remareat tendinta vorbitorilor de a denatura limbaliterara, fapt ee se regaseste ~i in actele(doeumentele)redaetate de aceiasi vorbitori. Aeest lueru dovedeste 0cunoastere insuficienta a normelor lingvistice in vigoare.Caraeterul praetie al aeestui auxiliar este evident, venind inintfunpinarea multora dintre noi, confruntati eu diversesituatii de eomunieare, fie scrisa, fie orala.

  Autorul

  3

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  4/55

  STILURILE FUNCTIONALE ALE LIMBIIStilurile functionale reprezinta forma pe care 0 dobandestelimba prin intrebuintarea in diversele domenii alecunoasterii umane. Etimologic, cuvantul "stil" se regasestein limba greaca, de unde avem semnificatia de "condei" -instrument de scris, dar si de "mod de a scrie, a vorbi".Calitatile generale ale stilului au in vedere urmatoareleaspecte:

  a) Claritatea stilului - implica utilizarea cuvintelor~i a expresiilor usor de inteles, evitareaconstructiilor sintactic~ ~i termenilorcontradictorii, imprecisi. In situatia in care seobserva un limbaj lin, accesibil al unei persoane,avem de-a face cu un fin cunoscator al limbiiromane, ce manevreaza cu abilitate lexicul,trecand dintr-un registru stilistic in altul.

  b) Proprietatea stilului - este data de utilizareacuvintelor potrivite in anurnite contexte, aconstructiilor sintactice care sa permita 0comunicare eficienta. Sinonimia limbii romaneofera un spectru larg vorbitorilor, de aceea esteextrem de important sa alegi exact sensul dorit alunui cuvant, in cadrul comunicarii.

  c) Precizia stilului - impune 0 intrebuitare acuvintelor strict necesare actului comunicarii,inlaturand tot ceea ce este de prisos; nu se renuntainsa la specificul stilistic, care genereazaexpresivitatea limbii. Structurile lingvistice ce nurespecta aceasta trasatura conduc la tautologii,exprimari echivoce, constructii pleonastice,etc.

  d) Corectitudinea, puritatea stilului - presupuneutilizarea cuvintelor intelese de absolut totivorbitorii unei limbi. Exista tnsa si abateri de laaceasta trasatura, regasite in expresii stridente,bombastice, deseori vulgare( cu evidente referiride natura sexuala):B lu gii o stia su nt b eto n riiu d e to n!

  4

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  5/55

  Ce poza nasoalalFilmul ala de aseard e bengos!Lsamfacut pe portofel pe gagiu!

  Exista 0 serie de trasaturi particulare ale stilului, dintre careamintim: simplitatea, naturaletea, COnCIZIa, finetea,oralitatea; ele defmesc modul de exprimare al unui individin contextullingvistic al societatii ill care acesta traieste.Incercand 0 definitie uzuala a stilului, ajungem la conc1uziaca reprezinta modul, felul de exprimare a resurselor limbiide catre fiecare individ. Acest termen se regaseste des indomeniul artistic(ill literatura, muzica, balet, pictura.etc.),dar ~iin domenii de activitate variate ale societatii.Stiulu functional reprezinta 0 varianta a limbii care arefunctii de comunicare intr-un anurnit domeniu de activitateumaria,Limba romana contemporana admite ca variante ale limbiifolosite in domenii de activitate umana urmatoarele stilurifunctionale:a) stilul artistic(beletrisitc);

  b) stilul juridico-administrativ;c) stilul stiintific;d) stilul publicistictjournalistic);e) stilul colocvial(familiar).

  5

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  6/55

  STILUL ARTISTIC (BELETRISTIC)Acest stil are in vedere transmiterea unui mesaj prinmodalitati specifice domeniului artistic, estetic: descrierea,naratiunea, dialogul( cu forma specifica a acestuia,monologul). Scopul unei comunicari ce beneficiazii deaportul acestui stil este de a trezi emotia estetica din parteacititorului. De foarte multe ori, realitatea descrisa de autoreste imaginara, fiind 0 fictiune a autorului. Se urmareste nuatat transmiterea de informatii, dit mai ales sugerarea unoridei ~i sentimente, la nivelul imaginatiei ~i afectivitatiicititorului sau ascultatorului.Specificul acestui stil este dat de urmatoarele trasaturi:-prezenta caracterului subiectiv(manifestat intens din parteaautorului);-abundenta unor termeni cu sens figurat si/sau secundar,care au rolul de a realiza mental imagini artistice(auditive,vizuale,olfactive);-utilizarea unui vocabular extrem de diversificat, ce implicaregistre lingvistice variate;-stabilirea unei relatii speciale intre autor ~icititoriascultiitor, in urma careia emotiile defmescreceptarea mesajului artistic;-utilizarea unor moduri de expunere: naratiunea, descrierea,dialogul, utilizate diferit de fiecare scriitor.Stilul artistic utilizeazii multiple posibilitati de expresie alelimbii, prin procedee specifice numite figuri de stil.Acestea sunt de maimulte tipuri:

  1) Figuri din domeniul foneticii si fonologiei:aliteratia, asonanta, sincopa, apocopa, etc.;

  2) Figuri din domeniullexicului: epitete, comparatii,metafore, epitete, personificiiri, etc.;

  3) Figuri din domeniul morfologiei: dativul etic,dativul posesiv, diverse superlative;4) Figuri din domeniul sintaxei: anacolutul,

  tautologia, elipsa,etc.;

  6

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  7/55

  Exemple de texte:a) Crdiasa din pove de M. EminescuNeguri albe, striiluciteNaste luna argintie,Ea le scoate peste ape,Le tntinde pe ctimpie;S-adunflori In sezdtoareDe painjen tort sii rumpa,$i anina-n haina noptiiBoabe mari depiatrd scumpii.

  b) Testament de T. ARGHEZINu-ti voi lasa drept bunuri, dupii moarte,Dedit un nume adunat pe 0 carte,in seara riizvriititii care vineDe la strdbunii mei panii la tine,Prin rapi i gropi addnciSuite de bdtranii mei pe brtinci$i care, taniir, sii le urei te-asteaptaCartea mea-i, fiule, 0 treaptii.

  7

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  8/55

  STILUL JURIDICO-ADMINISTRA TIVAcest stil este utilizat in relatiile oficiale, ca modalitate decomunicare eficienta in acte ~i documente de naturaadministrativa, diplomatica, politico-economica, juridica,etc.( informari, metodologii, decrete, ordinante, decizii,etc.)Toate aceste acte ~i documente respecta normele limbiiliterare, fiind precise, clare, caci nu este permisa 0multiplainterpretare a mesajului. Nu se admite folosireasubiectivitatii sau afectivitatii;astfel, aceste documente sunt formale, impersonale ~iobiective, rara trimiteri artistice(deci, rara figuri de stil).Denumirile specifice acestor documente si acte se refera la:cerere, adeverinta, lege, articol, paragraf, dosar, proce-verbal, refarat, adresa circulara, etc.E x em p le d e t ex te :LEGEA DREPfULUI DE AUTOR

  C AP IT OL UL IVContlnutul d re pt ul ui d e a ut orArt. 10. -Autorul unei opere are urmdtoarele drepturimorale:a) dreptul de a decide daca, in ce mod si ciind vafi adusaopera la cunostinta publica;b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitati! de autor aloperei;c) dreptul de a decide sub ce nume vaf i adusa opera lacunostinta publica;d) dreptul de a pretinde respectarea integritdtii operei si dea se opune oricarei modificari, precum ~ioricarei atingeriaduse operei, daca prejudiciazd onoarea sau reputatia sa;e) dreptul de a retracta opera, despdgubind, daca este

  8

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  9/55

  cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prinexercitarea retractdrii.Art. 11.- (1) Drepturile morale nupot face obiectulvreunei renuntdri sau instrdindri.(2) Dupa moartea autorului, exercitiul drepturilorprevazute la art. 10 lit. a), b) si d) se transmite prinmostenire, potrivit legislatiei civile, pe duratd nelimitata.Dacd nu existd mostenitori, exercitiul acestor drepturirevine organismului de gestiune colectivd care aadministrat drepturile autorului sau, dupa caz;organismului cu eel mai mare numdr de membri, dindomeniul respectiv de creatie.LEGEA CONTABILITATIIC AP IT OL UL I: Dispozipi generaleArt. 1(1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale,regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste i celelalte persoanejuridice au obligatio sa organizeze i sa conducdcontabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiard,potrivit prezentei legi, i contabilitatea de gestiuneadaptata la specificul activitiitii:(2) Institutiile publice, asociatiile i celelalte persoanejuridice cu ifara scop patrimonial, precum si persoanelefizice care desfiisoarii activitdti producatoare de venituriau, de asemenea, obligatio sa organizeze isa conducdcontabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiardi, dupa caz; contabilitatea de gestiune.

  9

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  10/55

  Tipuri de texte:CEREREA - reprezinta un text cu destinatie oficiala, princare se solicita rezolvarea unei probleme de interespersonal sau chiar general. Structural, cererea contine:-formula de adresare, aflata la 0 distanta de 5 em demarginea de sus (precizeaza functia persoanei careie i teadresezi), urmata obligatoriu de virgula, deoarece avemde-a face cu 0 formula de adresare In cazul Vocativ- (cuima adesez?);-numele ~i prenumele solicitantului, despartit de termenulprecedent - subsemnatul - prin virguld, fiind 0apozitiefcine sunt?);-domiciliul sau ocupatia, locul de munca alsolicitantului(cu ce ma ocup?, unde stau?);-formularea clara, concisa a solicitarii(ce doresc?);-motivarea solicitarii(de ce doresc acest lucru?);-semnatura solicitantului;-functia persoanei careia Ii adesezi cererea, institutia pecare aceasta 0 reprezinta,Pentru scrierea unei cereri, se foloseste obligatoriu 0 coalaA4 intreaga, astfel: se lasa loc In partea stanga sus(urmeaza, In principiu, solutionarea cererii de catrepersoana in cauza) ~i In partea stanga a paginii( eventualeperform ~iindosariere).Atunci cand situatia 0 impune, in cererea referitoare larezolvarea unei probleme de interes personal, se recomndamentionarea bazei legale in virtutea careia se asteaptasolutionarea cererii.

  10

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  11/55

  Modele de cereri:

  Domnule Director,

  Subsemnatul, Greeu Mihai, domieiliat in Tftrgu-Jiu,str. Aleea Teilor, Bl. 4, se.2, ap.20, elev in c1asa a VII-a Cla Scoala Generala nr. 12 din Targu-Jiu, va rog sa binevoitia-mi elibera 0 adeverinta din care sa rezulte ea nubenefieiez de bursa sociala illaeest an scolar,Mentionez ea aeeasta imi este necesara pentrudedueerea de impozit a parintilor.

  Targu-Jiu, 16.11.2007 GrecuMihai

  Domnului Director al Scolii Generale nr. 12, Targu-Jiu

  1 1

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  12/55

  Doamna Director,

  Subsemnata, Badoi Aurelia, domiciliata in orasulMotru, str. Zambilelor, nr. 37, eleva in clasa a X-a A incadrul Grupului Scolar Forestier din Tflrgu-Jiu, soliciteliberarea unei adeverinte din care sa reiasa ca sunt elevaacestei scoli.Adeverinta imi este necesara pentru inscrierea laScoala Populara de Arte, sectia Dans Modern.

  Targu-Jlu, 05.10.2007 Biidoi Aurelia

  Doamnei Director a1 Grupului Scolar Forestier, Targu-Jiu

  12

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  13/55

  PROCESUL - VERBAL reprezinta un act oficial, in carese noteaza desfasurarea unei adunari, a un~i sedinte, ori seconsemneaza un 0 situatie, 0 i'ntfunplare. Inegala masura,procesul-verbal poa~ inregistra activitatea unei institutiisau a unei persoane. Incadrul acestui document se prezintadiverse interventii ale unor persoane, dar ~ihotarflrile uneiadunari, sedinte.Structural, procesul-verbal are doua variante:-tip formular, care se completeaza la rubricatia data;-intocmit individual, care respecta anurnite cerinte:introducerea, cuprinsul, incheierea,Acest tip de act oficial beneficiaza de un limbaj adecvat, incare se intaInesc formule stereotipe:ordinea de zi, tncheiat astasi, se aduc in discutieurmdtoarele, drept pentru care s-a tncheiat prezentulproces-verbal,etc.Procesul-verbal intocmit individual se prezinta astfel:

  1) INTRODUCEREA (cuprinde data ~i loculdesfasurarii activitatii, persoanele participante ~ieventualii invitati, evidenta prezentei, anuntareaordinii de zi, motivul adunarii)2) CUPRINSUL (materialele prezentate,norninalizarea celor care iau cuvantul, continutulinterventiilor acestora, deciziile adoptate,conc1uziile celui care conduce adunarea sau~edinta)3) INCHEIEREA (formula specifica de incheiere,data si locul intocmirii, semnaturile tuturorparticipantilor).

  13

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  14/55

  Modele de procese-verbale:Proces-verbal,

  Incheiat astazi, 12.03.2008, ill urma efectuariiserviciului pe scoala de catre profesorul Catrina Mircea-Ionu].In timpul serviciului pe scoala s-a monitorizat

  activitatea la clasa a elevilor, dar ~isupravegherea in pauzea acestora, pentru a se evita orice eveniment neplacut, S-aconstatat ca la clasa a IX-a D, elevul Popescu Ilie adeteriorat mobilierul clasei, illsa ill mod neintentionat.Situatia a fost anuntata conducerii scolii.

  Programul s-a desfasurat normal, ill conformitate cuorarul stabilit. Nu s-au inregistrat alte evenimentedeosebite.

  Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

  Semnatura: .Grup Scolar Forestier

  12.03.2008

  14

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  15/55

  Proces-verbal,

  Incheiat astazi, 17.09.2007, cu ocazia efectuariisedintei cu parintii, in cadrul colectivului clasei a Xll-a B.

  La sedinta participa: dl. diriginte, prof. CatrinaMircea-Ionut, parintii elevilor.Ordinea de zi este urmatoarea:

  1. Stabilirea comitetului de parinti pe clasa;2. Discutarea situatiei elevilor c1asei, aflati in an

  terminal;3. Diverse.Pentru intocmirea procesului-verbal a fost desernnat

  dornnul Florea Ion.Dornnul diriginte propune ca dornnii Popescu Ion-

  presedinte, Vasilescu Gheorghe- vicepresedinte, DumitrescuSorin-trezorier ~i doarnna Petrescu Mariana-membru, safaca parte din comitetul de parinti al clasei. Propunerea estesustinuta m totalitate, intrunind rnajoritatea absoluta lavotare.

  Dornnul diriginte sustine necesitatea acordarii uneiatentii sporite elevilor, dat fiind faptul ca sunt in c1asa aXll-a, prin irnplicarea activa a parintilor in viata scolara aelevilor.

  Dornnul Popescu Ion subliniaza ideea inceperiipregatirii suplimentate m scoala, dit mai repede cu putinta.Dornnul diriginte i~i ia angajamentul ca se va ocupa, zileleurmatoare, de intocmirea graficului pregatirii pentruexamenul de bacalaureat, dupa consultarile cu ceilaltiprofesori implicati m pregatirea acestui examen.

  Se anunta data urmatoarei sedinte (22.10.2008) ~i semultumeste pentru participare.

  Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.Semnaturile:

  Grup Scolar Forestier17.09.2007

  15

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  16/55

  REFERA TUL reprezinta 0 relatare despre un fapt, 0problema de actualitate. in cadrul acestui tip de document,se emit pareri ~i opinii cu privire la deciziile ce trebuieluate in acest sens.

  DECLARA T IA este un act ce cuprinde 0 relatare sumara,de tip obiectiv, aunor fapte cunoscute, fie din perspectivaparticiparii directe, fie din perspectiva unui rnartor al acelorfapte.Persoana care intocmeste declaratia este obligata sarespecte adevarul, intr-o maniera obiectiva, lara nicioapreciere de natura subiectiva; de foarte multe ori, eel carenu respecta indicatiile, suporta rigorile legislatiei in vigoarela data respectiva,Acest tip de document priveste certurile intre diversepersoane, altercatii verbale, conflicte spontane, furturi,accidente rutiere sau de munca, Persoana care intocmestedeclaratia este responsabila in totalitate de ceea ce va scriein aceasta.DAREA DE SEAMA reprezinta un raport privindactivitatea unui grup, colectiv pe 0 perioada data, finita,pornindu-se de la proiectele ~i propunerile asumate ladebutul unei actiuni, urmate de masurile intreprinse in acestsens, ~i finalizandu-se cu inregistrarea, masurarearezultatelor obtinute. Analizarea cuprinde realizarile, dar ~iesecul, nerealizarile; se dezbat cauzele, metodele de lucru,efectele scontate si cele obtinute-indiferent daca suntpozitive sau negative.CURRICULUM VITAE, cunoscut ~i sub denumireaabreviata de CV, reprezinta totalitatea informatiilor princare 0 persoana interesata de ocuparea unui anumit loc demunca, se face cunoscuta, Etimologic, aceasta constructielingvistica provine din limba latina ~iinseamna "parcursulvietii', "prezentare personala".

  16

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  17/55

  Propriu-zis, un CV este un memoriu de activitate care setrimite unei institutii sau firme cu scopul de a 0 informaasupra persoanei tale. Scopul unui bun CV este sa realizezeo invitatie la un interviu. CV -ul tiiu este 0 dovada acapacitatii tale de a comunica ~i de ate organiza. Un CVfoarte bine facut arata prin el Insu~i ce angajat valoros aiputea fi.Sectlunile importante ale unui CVl)Nume, adresa, telefon, e-mail, adresa webNicio alta informatie nu este ceruta. Daca I'tivei schimbaadresa, noteaza paoa cand este valabila cea curenta (Ex.paoa la 15 iulie 2002).Daca nu poti raspunde la telefon I'ntimpul orelor deserviciu, scrie ~iun numar de telefon unde I'tipot fi lasatemesaje.Daca incluzi ~i0 adresa de pagina WEB personala, asigura-te ca formatul este unul profesional. Situl tau poate saincluda un CV, exemple ale activitatii profesionale,fotografii etc.Daca nu esti cetatean roman, noteaza si cetatenia.2)Obiectivul de carierdl obiectivul pentru pozipa solicitatdPentru locurile de munca cu program redus sau pentrudiversele colaborari, obiectivul de cariera nu este esential.EI ofera totusi angajatorului 0 idee despre ce ai de gaod safacioPentru slujbele permanente, pe baza de contract de munca,obiectivul personal pentru postul vizat este esential."Obiectivul de cariera" se intinde pe 0perioada mai marede timp, In timp ce obiectivul personal pentru postul vizatse refera la primii pasi pe care Iivei face In organizatie (deex. sa ajungi cercetator In domeniul Bioingineriei Umaneeste un obiectiv de cariera, I'ntimp ce acceptarea pozitiei deTehnician de laborator este un obiectiv pentru postul dorit).

  17

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  18/55

  Obiectivele trebuie formulate i'n termeni de genul "ce pop.sa faci pentru un angajator" ~inu "ce poate angajatorul safaca pentru tine". Evita expresiile precum "...unde imi voiputea folosi cunostintele ~iaptitudinile pentru a-mi larginivelul de expertiza in...".Obiectivul trebuie formulat dupa locul de munca pe care i'lvrei acum (ex. Programator sau Asistent Social), sau dupaaria i'n care vei lucra (ex. Comunicare, Relatii Publice etc.)Pregateste-ti mai multe versiuni de CV-uri i'n care sa-tidescrii aptitudinile relationat strict la cerintele locului demunca spre care aspiri.3 ) S u ~ u l c a l i j i c d r U O rAceasta sectiune este, surprinzator, eliminata demajoritatea celor care i'~iredacteaza un CV. Ea este poateCEA MAl IMPORTANTA COMPONENTA a CV-ului.Sectiunea va oferi 0 imagine concisa asupra calificarilortale, p.nand seama de obiectivele decIarate de tine. AAici vrea orice angajator sa ajunga cand citeste un CV. Inaceasta sectiune angajatorul va regasi i'n tine persoanaideala pentru postul pe care i'l ofera, va regasi avantajelecompetitive pe care le pui la dispozitie. Evita redactareacronologica a valorilor pe care le oferi. Doar scrie-le.Pop. sa incIuzi cateva cuvinte cheie. Acestea vor putea fiusor folosite i'n bazele de date ale angajatorilor, pentru ategasi mai tarziu.Aceasta este cea mai grea sectiune pe care 0 ai de scris i'nCV-ul tau. Nu incerca sa 0 scrii pana cand n-ai scris restulCV-ului. Ai nevoie sa vezi si sa intelegi informatia scrisainainte de a 0 rezuma.Pop. sa incIuzi 3-7 subpuncte, folosind substantive siadjective (nu verbe de actiune).Mergi pe urmele experientei tale de munca, a celei dinpozitia de voluntar si/sau pe baza unor activitatiextracurriculare i'n termeni de durata, scop, obiective atinse,etc. Daca nu ai experienta relevanta, accentueazaaptitudinile pe care le-ai dezvoltat i'n termenii relatiilor

  18

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  19/55

  interpersonale, organizationale, etc.Prima fraza se rezuma la experienta pe care 0 ai, tinandseama de obiectivul declarat (ex. un an experienta in designgrafic).A doua fraza descrie cunostintele tale, relationat lanumeroasele componente ~iaspecte ale postului spre careaspiri (ex. bugetare, scrierea rapoartelor, planificare etc.).A treia fraza descrie numeroasele aptitudini pe care Ie aipentru a indeplini efectiv cerintele locului de munca(ex.capacitatea de a rezolva probleme, capacitatile decomunicare, managementul timpului etc.).A patra fraza se refera la baza academica pe care 0 ai. Eacompleteaza experienta practica acumulata (ex. design,evaluarea resurselor, marketing etc.).A cincea fraza enumera caracteristicile si atitudinile talepersonale, asa cum sunt ele cerute de locul de muncasolicitat (de incredere, abilitatea de a lucra sub presiune,creativitate etc.).4)Sumarul aptitudinilor(In locul obiectivului pentru pozitia solicitata ~ia sumaruluicalificarilor)Aceasta sectiune este esentiala in cazul CV-urilor care omitobiectivul pentru pozitia solicitata si a sumaruluicalificarilor, Ea va fi inserata imediat dupa sectiunea"Nume ~iAdresa''.Are in components 3-6 subpuncte care subliniaza cele mairelevante puncte forte pe care Ie detii pentru locul de muncasolicitat. Descrie avantajele tale competitive - valorile pecare Ie oferi.Mergi pe urmele experientei tale de munca, a celei dinpozitia de voluntar si/sau pe baza urn activitatiextracurriculare in termeni de durata, scop, obiective atinse,etc. Daca nu ai experienta relevanta, accentueazaaptitudinile pe care le-ai dezvoltat in termenii relatiilorinterpersonale, organizationale etc.Mentioneaza formele de educatie/training formale sau

  19

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  20/55

  profesionale. Poate fi folositor sa mentionezi ~icunoastereaaltor limbi (engleza, franceza, germana, etc.).Enumera principalele arii in care posezi abilitati (ex.utilizarea calculatorului, instrumentare stiintifica, etc.).Enumera ~icaracteristicile tale personale care sunt cerutede pozitia pe care 0 soliciti (ex. entuziasm, flexibilitate,atentie la detalii, etc.).5)EducafiaStudentii in anii terminali vor scrie illCV daca suntstudenti in sistem de stat sau privat, diploma pe careurmeaza sa 0 obtina, disciplina pe care i~i focalizeazainteresele, universitatea, anul inceperii facultatii, diverseletitluri obtinute sau spre care aspira (ex. student ASE,Finante - Banci, Bucuresti, 1 Oct.l999 - paua in prezent).Nu este necesar sa treci illCV scoala primara ~igimnaziulabsolvit, dedit daca au fost institutii prestigioase.Mentioneaza liceul absolvit, diploma obtinuta, data si, dacadoresti, poti scrie ~ispecializarea obtinuta (ex. Bucuresti,Diploma de Bacalaureat, Liceul"Ion Necu1ce", 1999).Numele diplomelor obtinute nu se abreviaza.Toate etapele educationale vor fi scrise in ordine inversaabsolvirii lor (cea mai recenta prima).- Cursur i Re le van teo sub-sectiune este cea a cursurilor care au relevanta inraport cu locul de munca dorit.Alege 6-10 cursuri care au legatura cu obiectivul decIarat.Daca unul dintre cursuri nu aduce, prin titlullui, informatiirelevante cu privire la legatura cu obiectivul decIarat,explica separat de ce a fost introdus in lista. Lista va trebui"aranjatii" in ordinea prioritatilor.Jn orice caz, evitaenumerarea haotica. Poate avea aspect tabelar pentru 0maibuna citire.- Proiec teI n aceasta sub-sectiune pot fi scrise proiectele relevante,

  2 0

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  21/55

  rapoartele, tezele etc. pe care le-ai pregatit (cu ghilimele).Daca titlul este suficient de expresiv, va fi scris rara a fidate explicatii suplimentare.

  6)Experien(a IT&CVor fi mentionate atat cunostintele teoretice, dit ~i celepractice. Poate fi realizat un tabel cu sectiunile: Hardware,Operating Systems, Software, Limbaje de programare.7)Experien(a profesionalaCV-ul cronologic este cea mai acceptata forma pentrusublinierea experientei profesionale. Incearca acest formatpentru inceput. Daca nu poti sa subliniezi punctele taleforte inca de pe prima pagina, incearca un CV cronologicmodificat. Daca nici acesta nu ajuta, incearca CV-ulfunctional.8)Cercetare tiinfificii, certificarePrezinta 0 lista a calificarilor, tinand cont de obiectivulpostului. Daca adaugi ~i date, ordinea va fi cea inverscronologica,9)Premii, burseMentioneaza numele prerniului, numele institutiei care ti-aacordat prerniul ~i data. Mentioneaza prerniile importante,atat cele obtinute In facultate, dit ~i cele obtinute in liceu.Ordinea lor va fi invers cronologica, Explica ce inseamnaacel prerniu daca cititorul nu poate intelege importanta.

  21

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  22/55

  10)Afilieri profesionaleVor fi listate numai eel care au relevanta pentru pozitiasolicitata.ll)Articole publicateVor fi mentionate numai articolele aparute in revistele carear trebui sa prezinte interes pentru angajator. Mentioneazace anume a fost publicat ~i ce a fost trimis spre publicare.Mentioneaza documentele pe care le-ai prezentat dinpozitia de invitat special sau vorbitor invitat in cadruldiverselor conferinte, seminarii, etc.Daca lista este foarte lunga, mentioneaza numai rnaterialelerelevante pentru postul solicitat.12)Limbi strdineMentioneaza In primul rand limbile in care poti vorbi fluentsi In care poti sa Iti desfasori activitatea (altele decat limbaromana). Mentioneaza daca poti sa vorbesti si/sau sa scriiIn limba respectiva,13)Activitdfil intereseActivitatile desfasurate ca voluntar pot fi inc1use In maimulte moduri, In functie de mesajul pe care vrei sa-ltransmiti. Poti sa incluzi activitatile de voluntariat Inaceasta sectiune daca vrei sa demonstrezi modul depetrecere a timpului liber.Daca vrei sa subliniezi chiar activitatile In cauza, poti sacreezi 0 sectiune separata numita "Activitati voluntare".Aici vei putea sa mentionezi si organizatiile sub umbrelacarora Iti desfasori activitatea de voluntar, contributiile pecare le aduci etc. Incepe fiecare punct din lista ta cu unverb.Poti sa inc1uzi activitatea de voluntariat si In cadrul

  22

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  23/55

  sectiunii care descrie experienta de munca daca activitatileprestate ip pot crea avantaje (ex. Assistant Manager-volunteer).Organizarea activitatilor va fi facuta in ordine inverscronologica.La fmalul acestei sectiuni, pop sa incluzi interesele tale (ex.educatie fizica, hobby-uri, sporturi sau activitati relaxante).I n general, angajatorii vor sa stie cum ip petreci timpulliber (ex. in activitati independente/de echipa). Daca aidubii asupra acestei sectiuni, pop sa renunti la ea.14)Referinfel mapa personalliNota: "referinte la cerere" indica caracterul optional alacestora. Adaugati numele persoanei care va recomandadaca ea este bine cunoscuta de catre angajator. El va dori sava intalneasca datorita prezentei respectivei persoane.Fara nume de referinta in CV, va trebui sa te "vinzi" singurin fata angajatorului. Trebuie sa stii ca, in general,persoanele care itidau referintele, nu vor fideranjate cutelefoane inutile.Persoana aleasa sa-p dea referintele trebuie intrebata dacaaccepta folosirea numelui sau in CV. De asemenea, trebuiesa te asiguri ce va spune in cazul in care va fi contactatatelefonic de angajator. Ip va mentiona punctele puternicesau pe cele slabe?Daca un angajator cere 0mapa personala (ex. grafic design,proiectare), va trebui sa 0prezinti. Ca sa 0prezinti, trebuiesa 0 ai. Realizarea unei mape personale ia ceva timp, asa catrebuie pregatita continuu.

  III Alte trucuri IIIPop sa omiti informatii personale ca: varstii, nationalitatesau starea civila,Dadi aplici pentru 0 slujba in care acestea conteaza, atunciadauga-le la inceputul CV-ului. Nu scrie "Curriculum

  2 3

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  24/55

  Vitae" sau "Resume" la inceputul CV-ului tau. Nici data lacare ti-ai scris CV-ul.Asiguri-te ca numele tau este scris in partea de sus afiecarei pagini.

  Include numarul paginilor pe toate paginile, cu exceptiaprimei, de preferat in partea de sus a paginii.Foloseste un dictionar pentru intelegerea clara aaptitudinilor/abilitatilor cerute de locul de munca ~i acontributiilor pe care le poti aduce tu illcadrul companiei.Verifici prima forma, pentru acuratete. Vezi daca nu aiomis ceva. Verifica ultima forma, pentru greseli, chiarinainte de a 0 tipari.Pastreaza toate notitele pe care le-ai folosit la realizareaCV-ului.Un CV trebuie pastrat la zi. De aceea, va fi nevoie sa-lcompletezi din timp in timp.Intotdeauna cand vrei sa te angajezi, dosarul tau trebuie sacontina alaturi de C.V. ~i referinte (pe 0 foaie separata), 0scrisoare de intentie prin care sa ii spui angajatorului cineesti ~ide ce ii trimiti C.V.-ul. Scrisoarea de intentie trebuiesa fie scurta si intr-o forma de adresare directa.SFATURI LA REALIZAREA SCRISORII DEINTENTIE:

  Daca se poate, adresati scrisoarea unei persoaneanume. Daca anuntul privind postul nu ofera numele uneipersoane de contact, investigati putin si aflati care estepersoana cea mai indicata a-i adresa scrisoarea d-voastra.Incercati sa contactati telefonic angajatorul (dar nu ~i in

  24

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  25/55

  cazul in care anuntul ne previne ,,nu sunati"), ~i ceretireceptionerei numele managerului care recruteaza personal.Pastrati totul scrisorii dlt mai profesional adresandu-va cu"Stimate D-nule Popescu" ~inu .Draga Mihai".

  Cand scrieti 0 scrisoare de intentie, daca nu putetiafla care este numele Managerului de recrutare utilizatiforml!la , , I n atentia D-nuluiID-nei Manager de Recrutare"sau "In atentia D-nuluilD-nei Manager de Resurse Umane"sau .Stimate Recruiter". Nu folositi niciodata sintagma " Inatentia celor interesati" . Daca expediati prin postascrisoarea de intentie, asigurati-va ca este semnata de mana,altfel Yetilasa impresia ca trimiteti scrisori in masa.

  Incercati sa evitati utilizarea repetata a cuvantului.Eu". Transformati-l in "dumneavoastra" de dlte ori esteposibil. Scrisoarea trebuie sa prezinte contributia d-voastrala companie, nu trebuie sa vorbeasca despre d-voastra.Utilizati fontul Times New Roman de 12, si incercati sa vastructurati ideile in paragrafe scurte, utilizand bullets. Nufolositi literele italice, accentuate sau subliniate. Intentia d-voastra este sa scoateti in evidenta continutul textului.

  Nu terminati scrisoarea d-voastra cu banalul "vamultumesc pentru consideratie" sau "cu stima". Incercaticeva diferit care sa va diferentieze, care sa va faca usor derecunoscut, cum ar fi: "cu consideratie", "cu deosebitastima" sau "cu adanc respect", "al d-voastra, cu respect", "al d-voastra, intotdeauna".

  Asigurati-va ca personalizati scrisoarea d-voastrade intentie in asa fel indlt sa se potriveasca postului pe care11doriti, Trebuie sa gasiti manierea de a sublinia verbalcalificarile care va recomanda pentru acel job, incercati safolositi cuvinte cheie pentru postul dorit. Daca aplicatipentru mai multe pozitii similare la mai multe companii,Yetifi tentat sa creeati 0 singura scrisoare de intentie ~iapois-o modificati abia sesizabil pentru fiecare angajator in

  2 5

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  26/55

  parte. Este bine ~i asa, da r ASIGURATI-VA ca alischimbat toate referirile la companiile anterioare dinscrisoarea d-voastra de intentie.

  Pentru realizarea de copii ale scrisorii d-voastre deintentie (si a CV-ului) , folositi hartie de calitate ~i unprinter de asemenea. Aceste documente reprezinta primaimpresie pe care doriti s-o creeati, astfel mcat fiti siguri ca euna profesionala. Scrieti 0 scrisoare de intentie care sa nudepaseasca 0 jumatate de pagina - trei sferturi, eel mult.Scopul unei astfel de scrisori este de a-l determina pemanagerul de recrutari sa va parcurga CV-ul- nu este acelade a redacta un alt CV. Cand sunteti succint in exprimare,demonstrati ca intelegeti valoarea timpului pe care ilconsuma persoana care va citi.

  Incercati sa subliati intr-o maniera sau alta celemai importante realizari sau abilitati. Selectand una saudoua, va cresteti sansele de a fi remarcat, in cazul in carerealizarile sunt intr-adevar remarcabile. Evitati folosireaunor fraze uzitate cum ar fi expresia ,,intreprinzator","inascute valente de lider", "excelente abilitati derelationare", etc., decat in cazul cand dispuneti deexemplele unor realizari concrete care sa lejustifice. Altfel,veti creea senzatia ca aruncati cu vorbe nejustificate.

  Niciodata sa nu exagerati experienta sau abilitatilede care dispuneti atunci cand alcatuiti 0 scrisoare deintentie. Daca acestea nu vor fi descoperite la interviu, d-voastra va veti simti cu siguranta descoperit daca veticapata slujba. Chiar daca nu dispuneti de toate calificarilecerute in anunt, fiti cinstit ~ivorbiti doar despre realizarile~i punctele d-voastra tari. Evitati inovatiile. 0 persoanacare aplica pentru un post a trimis 0 data intr-un plic doidinti de plastic, de jucarie, 0 scrisoare de intentie ~i0 notitacare zicea: "Mi-a~ da dintii din fata pentru un interviu". Unalt manager cu recrutarea a primit doua zaruri ~i un bilet incare scria: "da cu zarul si da-mi si mie 0 sansa". Astfel de

  2 6

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  27/55

  lucruri sunt invechite ~i de obicei nu-si ating scopul,singura exceptie fiind, poate, posturile din vnzan.Cand scrieti 0 scrisoare de intentie, faceti-ofolosind un ton conversational, obisnuit. Nu folositi

  cuvinte in scrisoarea d-voastra pe care nu le-ati folosi inviata de zi cu zi.

  ~i in sfar~it, rugati pe cineva in care aveti incredere,sa va citeasca scrisoarea de intentie, corectandu-va scrierea,punctuatia, eventualele erori gramaticale. Dvvoastra puteticiti scrisoarea de zece ori lara sa sesizati 0 greseala lavedere pe care un altul ar vedea-o imediat. Nu asteptati caacest .altcineva" sa fie insusi Managerul de recrutare.

  2 7

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  28/55

  MODEL s cr is oare de int en ti eD-luilD-nei:Adresa: .Data: .

  Stimate(a) Domnl(Doamna),

  Vii eontaetez In legatura eu posibilitatea de angajare Ineadrul firmei . Recent am observat rec1arna dvs.pentru un post de .Am absolvit de curand Faeultateade din eadrul Interesul meu ill .rezulta nu numai din faptul eii am studiat aceasta disciplinaIn eadrul facultatii, dar ~i din experienta mea de ani Intimpul studiilor. Din dite puteti vedea In CV-ul alaturat, amluerat In ealitate de la . 0 parte dinresponsabilitatile mele era sii .Mi-ar face placere siiam un interviu eu pentru aeest post sau oriee alteposturi pe care le aveti pe acest domeniu (Sper eii yeti eonsidera pregatirea mea potrivita ~iastept eunerabdare sii vii telefonez ill ziua de pentru a diseutaaceasta posibilitate.

  AlDvs.,

  2 8

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  29/55

  MODEL CURRICULUM VITAEINFORMATII PERSONALE:

  Nume ~iprenume: Popescu IonAdresi: str. M. Eminescu, b13, sc. 3, ap 15, Tg-Jiu, Gorj;Telefon: 0253/223344Fax: 02531223344E-mail: [email protected];Naponaiitate: Romana;Data nasterii; 23.01.1977;Sex: masculin;LOCUL DE MUNCA VIZAT:Asistent universitar In cadrul Universitatii "ConstantinBrancusi", Facultatea de litere si ~tiinte sociale Targu-Jiu,Gorj;EXPERIENTA PROFESIONALA:Perioada:1) 01.09.2007 - prezent;

  2) 01.09.2006 - 31.08.2007;3) 01.09.2005 - 31.08.2006;4) 01.09.2003 - 31.08.2004;5) 01.09.2002 - 31.08.2003;

  Functla sau postul ocupat:1) profesor limba ~iliteratura romana2) profesor limba ~iliteratura romana3) profesor limba ~iliteratura romana4) Invatator5) profesor limba ~iliteratura engleza.Activitip ~irespensabllitatl principale:

  Educatie ~iformare socio prefesionala.

  2 9

  mailto:[email protected];mailto:[email protected];
 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  30/55

  Numele ~i adresa angajatorului:1) Grup Scolar Forestier, Tg Jiu, Gorj2) Colegiul ,,Mihai Viteazul", Bumbesti Jiu, Gorj3) Scoala cu cis. I-VIII Ciocadia, Gorj4) Scoala nr.5 "Jean Bart", Suceava5) Scoala cu cis. I-VIII Reuseni, Suceava.Tipul activitatii sau sectorul de activitate:1) educational, nivelliceal2) educational, nivelliceal3) educational, nivel gimnazial4) educational, nivel primar5) educational, nivel gimnazial.EDUCA TIE ~I FORMARE:Perioada:I)Octombrie 2005-Februarie 2007

  2)Septembrie-Decembrie 20053)Octombrie 2001-lunie 20054) Septembrie 2003-August 20045)Septembrie 1996-August 2001Calificarea! diploma obtinuta:1) Masterat ,,Mass-media si Comunicarea"2) Atestat de formare continua a personalului didactic3) Diploma de licenta - Filologie4) Grad didactic defmitivat5) Diploma de Bacalaureat -Invatatorl Educator

  Disciplinele principale studiate I competenteprofesionale dobandite:1) Stiintele comunicarii ~imass-mediei2) Utilizarea metodelor active de predare; Mijloace de

  evaluare continua; Adaptarea curriculum-ului lacontextul rural; Cunoasterea stilului de invaptre al

  3 0

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  31/55

  elevilor; Utilizarea calculatorului in procesul depredare-invatare; Predarea simultana,3) Limba ~iLiteratura Engleza - Limba ~iLiteratura

  Romana4) Definitivarea in lnvatamant5) Discipline specifice profilului Pedagogic,

  specializarea Invatatorl EducatorNumele ~itipul institutiei de invatibnantl furnizoruluideformare:1) Universitatea "Spiru Haret", Bucuresti, Facultatea

  de Filosofie si Jurnalisml Universitate particularaacreditata2) Unitatea de Management a Proiectului pentru

  Invatamantul Rural! Centrul National de Formare aPersonalului din Invatamantul Preuniversitar

  3) Universitatea ,,~tefan eel Mare", Suceava,Facultatea de Literel Universitate acreditata de Stat

  4) Universitatea ,,~tefan eel Mare", Suceava,Departamentul pentru Pregatirea PersonaluluiDidactic

  5) Colegiul National "Spiru Haret", Tg-JiuNivelul in clasificarea nationala ~ilsau lnternatlonala.1) Masterat acreditat ~irecunoscut la nivel national ~i

  international2)3) Licenta acreditata si recunoscuta la nivel national si

  international4)5) Nivelliceal acreditat ~irecunoscut la nivel nationalAPTITUDINI ~I COMPETENTE PERSONALE:Limba materna: romanaLimbi strafne eunoscute:

  31

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  32/55

  engleza(intelegere-C2, vorbire-C2, scriere-C2),franceza(m!elegere-B2, vorbire-B2, scriere-B2)Competente ~iabilitap sociale:Comunicare si socializare, spirit oratoric, jovialitate,spontaneitate;Competente ~iaptitudini organizatorice:Calitati de lider, pronuntat spirit de echipa,disponibilitate la efort sustinut, randament maxim inconditii de stres;Competente ~iaptitudini tehnice:Depanare radio-Tv( nivel amator)

  Competente ~iaptitudini de utilizare a calculatorului:Cunostinte avansate de utilizare PC ~iIntemet( cursuri de formare)Sisteme hardware si software

  Competente ~iaptitudini artistice:Calitati vocale(studiile liceale), actoricestiAile competente ~i aptitudini:Pronuntat spirit ecologist, bun tacticianPermis de conducere:

  CategoriaBInformatii suplimentaretreferlnte).Prof. univ. dr. Dan Mihailovici, UniversitateaBucuresti.Anexe:Acte de studii, documente de formare socio-profesionala,scrisoare de intentie.Nota:Acest C.V. este conceput dupa modelul european, fiindrealizat dupa ultimele cerinte din partea Uniunii Europene.Datele utilizate in acest C.V. sunt, in mare parte, aleautorului.

  3 2

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  33/55

  STILUL ~TIINTIFICAcest stil indeplineste functia de comunicare in domeniul stiintei~i tehnicii, prin intennediul lucrarilor tehnico-stiintifice, a1prelegerilor, expunerilor, dezbaterilor, a1 schimburilor de opiniisau a1 comunic1irilor stiintifice.etc,Specifice acestui stil sunt urmatoarele trasaturi:-caracterul obiectiv a1 comunicarii;-folosirea tennenilor cu sensul propriu;-respectarea nonnelor limbii literare;-elemente de morfo-sintaxa specifice: infinitivul cu sensimperativ, substantive abstracte, pluralul autorului;-limbaj specializat, accesibil doar cercetatorilor unui anurnitdomeniu al stiintei ~i tehnicii, compus in mare parte dinneologisme, dar ~i din cuvinte compuse cu sufixiode sauprefixoide: cosinus, sinus, tangents, bemol, hiperaciditate,hipoacustic, filosofie, antebelic, lobgitudine, integrala.etc.Deseori, lucrarile stiintifice sau tehnice apar insotite de diverseschite, desene, fotografii, scheme, harti, care au rolul de a aducedetalieri sau Iamuriri suplimentare asupra problemei discutate.Exemple de texte:-istorie:Dintre popoarele antice ale Orientului Apropiat, asirienii aufostcei mai vestiti pentru cruzimea lor, prin care au devenit stiipaniiunui imperiu urias, desi aceasta l-a costat propria existentd. Ei auriimas In istorie ca primii utilizatori ai cavaleriei ~iai carelor derarboi.

  Asirienii, unul din cele mai rarboinice popoare din istorie,au luptat de-a lungul secolelor pentru a subjuga popoarelevecine. La apogeul puterii, imperiullor se tntindea panii la GolfulPersic # cuprindea chiar ~iEgiptul.-geografie:

  Amenajiirile hidroenergetice constituie un exemplu defolosinta complexd, deoarece apa acumulatii tntr-un lac artificialpoate fi folositii In acelasi timp pentru producerea de energie,alimentarea cu apii a zone lor agricole (irigatii) , alimentarea cuapii potabilii sau industrialii a centrelor apropiate, pisciculturii,combaterea eroziunii solului, agrement, etc.

  33

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  34/55

  -chimie:PH-ul reprezinta logaritmul cu semn schimbat al concentratieiionilor de hidrogen (hidroniu) din solutie: pH=-log[H+J. Altfelspus, pH-ul unei solutii reprezinta puterea cu semn schimbat abazei 10 din concentratia ionilor de hidrogen.o solutie apoasii neutrii din punct de vedere acido-bazic arepH=7.o solutie de acid are un pH cuprins intre 0 si 7.o solutie de baza are un pH cuprins intre 7 si 14.-matematici:Unele proprietati # reguli de calculare a determinantilor:1)det A =det A"2)Daca tntr-un determinant de ordinul n, elementele de pe 0 linie,coloand sunt 0, atunci valoarea determinantului este o .3)Daca intr-un determinant 2 linii, coloane sunt proportionate,atunci valoarea determinantului este O.4)Daca intr-un determinant schimbdm 2 linii, coloane, atuncideterminantul nou obtinut este ="- " determinantul initial.-economie:

  Taxele speciale de consumatie sau accizele sunt asezateasupra unor produse care se consumd in cantitati mari si care nupot fi tnlocuite de cumparatori cu altele, pentru ca in acest felimpozitul sa aiM in mod constant un randament fiscal cat mairidicat. Drept urmare, accizele se instituie asupra unor produsecare au 0 cerere neelastica, cum sunt: vinul, cidrul, berea, apeleminerale etc. (in Franta); tutunul, cafeaua, zaharul, ceaiul,uleiurile minerale etc. (in Germania); berea, vinul, spirtul, cidrul,tutunul, uleiurile minerale etc. (in Marea Britanie); produsele dintutun, alcoolul, zaharul etc. (in Indonesia): produsele petroliere,tutunul, uleiurile vegetale, produsele industriei chimice, produseletextile si din iutii etc. (in India); hidrocarburile (in Tunisia);spirtul, produsele petroliere, bduturile nealcoolice ~i cimentul (inThailanda) etc.

  3 4

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  35/55

  STILUL PUBLICISTICAcest stil se inta1ne~te in diverse forme ale

  comuniciirii, avand de cele mai multe ori rol de informare,influentare sau emotionare a publicului cititor si/sauascultator cu stiri, date, comentarii din domeniilepoliticului, socialului, economicului, artisticului, etc.

  Astfel s-a ajuns la aparitia ziarelor, revistelor,publicatiilor de tot felul, a radioului, a televiziunii;informatia imbraca, in zilele noastre, forme diversificate,totul in ideea de a capta atentia si imaginatia cititorului sauascultatorului.Fata de celelalte stiluri ale limbii romane, acest stil sedeosebeste prin:-imbinarea caracterului obiectiv cu eel subiectic, afectiv;-utilizarea atat a termenilor cu sens propriu, dit si a celor cusens figurat;-respectarea partiala a normelor gramaticale;-varietatea lexicului, ce permite folosirea neologismelor, aregionalismelor, a unor elemente argotice sau familiare,etc.Scopul major al oricarui tip de text ce apartine acestui stileste de a propaga anumite idei, conceptii sau atitudini - curol de informare, dar ~i de a influenta, mobilza sauemotiona cititorul/ascultatorul. I n acest sens, urmariti 0transmisie sau un comentariu sportiv. Subiectivismul, inacest caz, este extrem de pronuntat: Pasa lunga inaddncime, pasd la care ajunge varful ros-albastrilor ...Acesta avanseaza, se pregateste sa suteze lapoartd, tnsa interventia fundasului advers face ca scorul sanu capete proportii ...Incredibild ratare!Pe langa respectarea normelor lingvistice, acest tip de stilutilizeaza trassaturi ale stilului artistic: sensul figurat,comparatii, inversiuni, repetitii, antiteze-deseori folosite cusens ironic, polemic sau malitios, vorbirea directa si/sauindirecta,Concert din muzicd de (May)Bach ....

  3 5

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  36/55

  Tipuri de texteINTERVIUL reprezinta redarea in scris sau pe bandaaudio-video a unor discutii cu diverse persoane, asupraunui subiect de interes general sau asupra unei teme deactualitate. intrebiirile sunt bine alese, iar raspunsurileevidentiaza aspecte semnificative.REPORTAJUL presupune prezentarea unor intfunpliiri,fapte, personaje, locuri,etc. Mijloacele audio-video suntesentiale i'n acest caz, alaturi de informatii concrete,imagini reale.ARTICOLUL reprezinta tratarea unor teme apartinandunor domenii variate(politic, social, economic, sportiv),tratare bazata pe argumente temeinice, pertinente. Acest tipde text este intalnit in toate ziarele din lume si, deseori, elreprezinta sursa de conflicte sau scandaluri, raspundereapenala apartinandu-i autorului articolului.ANCHETA presupune 0 confruntare de idei, de pareripersonale, de viziuni sau optica ale unor persoane inlegatura cu 0 problema de actualitate, cu un aspect alrealitatii. De aici rezulta deseori comentarii mai mult saumai putin competente, avizate, iar conc1uziile sunt adeseoritendentioase.FOILETONUL reprezinta acel tip de text publicitar carecomenteaza realitati, i'ntfunplari, fapte, succese sauinsuccese, prin intermediul ironiei, satirei, polemicii. Deaici parra la aparitia contradictiilor, nu mai este decat unpas.CRONICA are rolul de a sernnala opiniei publice aspectediverse ale realitatii inconjuratoare, lucruri care de obiceiintereseaza un segment pronuntat al populatiei. Domeniulartistic este eel care beneficiaza de cronici: literare,muzicale, teatrale, sportive, etc.RECENZIA presupune 0 prezentare succinta a unei lucraridin domeniul literaturii, stiintei sau tehnicii. Aprecierile,notele critice sunt facute, de obicei, de persoane avizate, acaror competenta este recunoscuta.

  3 6

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  37/55

  Daca parra in 1989, acest stil avea un caracter aservitregimului comunist, acum se remarca 0 libertateextraordinara a cuvantului, spre deliciul publicului larg:Au facut circ!(Gazeta Sporturilor, 10.02.2008)Alesii au votat pe neve Tratatul de la Lisabona( Adevarul,10.02.2008);"Trezegol" tnscrie i fn/amilie!(Adevarul, 10.02.2008);"Moartea din Carpati", prieten cu Dumnezeu(Evenimentul Zilei, 10.02.2008);.Ne iubim pe muzica lui Elvis" (Libertatea, 10.02.2008).

  3 7

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  38/55

  STILUL COLOCVIALAcest stil are 0 arie de utilizare mai restransa, care

  cuprinde relatiile interumane particulare, de natura intima,cu caracter neoficial (in cadrul unei familii, unui grup deprieteni, unui cere de apropiati), sau chiar relatiileocazionale-evenimente de natura mondena, diverse situatii.

  Ca trasaturi ale acestui stil, trebuie mentionate:-lexic bogat ~i diversificat; in functie de orizontul culturalal vorbitorului, putem intaIni: regionalisme, expresiivulgare, termeni de argou;-spontaneitatea discursiva;-exprimarea relativ corecta a vorbitorului, in functie degradul de instruire al acestuia;-abundenta constructiilor incidente, cu rol de lamuririsuplimentare, deseori inutile;-constructii eliptice, enunturi interogative sau exc1amative;-abateri de la norma lingvistica,Datorita caracterului amical, personal al acestui stil,comunicarea este naturals, relaxata, cu 0 puternicainciircatura afectiva, beneficiind de prezenta dirninutivelor,augmentativeloe, a comparatiilor. Exprimarea este adeseapeiorativa, plina de satira si umor, impregnata cu ticuriverbale, clisee lingvistice, elemente de jargon ~iargou, etc.

  Tipuri de texteSCRISOAREA reprezinta eel mai utilizat mod decomunicare umana, in scris.

  Dupa natura relatiilor dintre expeditor ~i destinatar,dar si dupa varietatea mesajului comunicat, scrisoarea poatefi:

  1) cu caracter oficial: (de recomandare, de felicitare,oficiala, de multumire, de afaceri, de condoleante,de invitatie, de justificare, de rugiirninte-cerere,literara)

  3 8

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  39/55

  2) cu caracter colocvial: (amicala, familiala, dedragoste).Se recomanda redactarea scrisorii cu cerneala, cu un

  scris lizibil, rara stersaturi; astfel, se face dovadarespectului pentru acea persoana, dar ~i pentru propriapersoana. Pe cele doua fete ale plicului se vor trece datelede identificare a adresei destinatarului ~ia expeditorului:-numele ~iprenumele;-strada, numarul;-blocul, scara, etajul, apartarnentul;-localitatea, judetul;-codul strazii.La redactarea scrisorii, se va tine searna de urmatoareletrasaturi bligatorii: data ~i locul, formula de adresare,urmata de virgula - cazul Vocativ impune acest lucru,introducere, continut, formula de incheiere ~isemnatura.Atunci cand scriem 0 scrisoare oficiali, utilizamconstructii sobre, pluralul politetii, formule de adresarespecifice (Mult stimatd doamnd, Cu respect, aldumneavoast rd recunoscator . .. ).Model:

  [Data]:[Adresa]:

  Stimate[nume ],A fost 0placere sa ma tntalnesc cu dumneavoastra

  ~isa discutam despre studiile ~i obiectivele profesionale pecare le aveti.

  Apreciez deschiderea pe care 0 aveti ~i cred ca dinmoment ce obiectivul dumneavoastrd este acela de a lucrafn domeniul [....J , ar trebui sa tncercati sa obtineti un postla 0 firma care va da posibilitatea sa c~tigati experientain domeniul respectiv.

  Din pdcate, aria noastrd de activitate nu ne permitesa va oferim noi aceasta sansa.

  Sunt sigur ca veti gdsi un post care sa va satisfacd

  3 9

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  40/55

  din acest punct de vedere i sa va integrati repede. Va rogsa tm i acceptati cele mai sincere urdri privind reusita Incariera.

  A l dumneavoast ra .[nume]

  40

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  41/55

  Scrisoarea familiala contine un stil direct, simplu, nuantatafectiv, beneficiind de prezenta unor constructii apartinandexprimarii orale (sa vezi dracia dracu', nu am liniste pananu rezolv cumva probleme, etc.) si unor formule specificede adresare (Pisoias, lngerasul meu scump i drag, dragamea amica, etc.) ~ide incheiere (Va pup dulce, Va sarutmainile, Al tdu fiu drag, etc.)Model:

  Bucuresti, 14 ianuarie 2007Dragd mamd,

  lata-ma ajuns "acasa", dupa minunatele zilepetrecute alaturi de Ioana si de tine, acolo, in casacopilariei mele lipsite de griji.

  Nu-ti ascund faptul ca, in tot acest rdstimp, amsimtit i 0 undd vagii de tristete, vazandu-te mai lipsita deputeri, mai putin vesela si mai " altfel"-nu doar fizic, ci sipsihic- dectu te stiam eu inainteCalatoria, desi destul de lungi: i chiar obositoare,nu afost plictisitoare, datorita peisajului mereu schimbat siaforfotei din gari.

  Aici am gasi: totul asa cum era si.tncepttnd chiar demdine-cdci azi ma voi relaxa, imi voi relua munca.

  Abia astept urmatoarea vacanta cand ma voi puteatntoarce in acele locuri i voi trdi bucuria de a te revedea.Pana atunci, te voi tine la curent cu tot ceea ce te-ar puteainteresa.

  Cu dragoste, MihaiScrisoarea de felicitare se adreseaza fie cu prilejul unoraniversari, sarbatori nationale, fie cu prilejul unor succesedeosebite in activitatea socio-profesionala. Acest tip deepistola are urmatoarea structura: locul si data redactarii,formula de adresare, felicitarea propriu-zisa, formula deincheiere, semnatura. Gandurile cele mai sincere sunt

  41

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  42/55

  transmise fata de eei apropiati, eu oeazia unui evenimentimportant.Model:

  15 august 2006Tg-Jiu

  Dragd Mihai,Nu iIi pop imagina cat sunt de bucuros pentrureusita taotu trimit aceasta scrisoare pentru a tefelicita.De abia acum vei putea spune ca Ii s-a tmplinit un

  vis: acela de a urma cursurile prestigioasei universitdti dela Harvard. Desi nu ti-am spus-o, eram convins ca vei fiadmis la Facultatea de Jurnalism. Doar printr-o muncaasidua ai reusit acest lucru.inca 0 data, sincere felicitari i multd bafta in continuare,in tot ceea ce-ti propui. Astept vesti de la tine.

  Te salut, AlinScrisoarea de multumire euprinde multumirile voastrefata de 0 anumita persoana sau faptul ea sunteti indatoratipentru un serviciu facut, I n functie de destinatar, se poateadopta un stil familiar, ofieial sau amieal. Elementeleeomponente ale unei serisori de multumire sunt aceleasi eain eazul unei epistole obisnuite.Model:

  Stimate Domnule ,Va multumesc pentru prilejul pe care mi l-ati oferit de aparticipa in data de... la interviul organizat de firmadumneavoastrd pentru ocuparea postului de .

  42

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  43/55

  Consider ca postul pe care tl scoate la concursfirma dumneavoastrd este foarte interesant ~i de aceea vainformez ca ~ fi bucuros sa lucre: In echipa pe care 0conducet i .

  Sper ca interviul pe care tl voi sustine sademonstreze capacitatea mea de a face fa/a postului pentrucare concurez:

  Cu respect,

  Scrisoarea amicala relationeaza doi anuci, douacunostinte, fiicfuld referire la fapte de interes reciproc, laanumite aspecte de natura personala-uneori intima, Modulde exprimare este neprotocolar, direct, plin de inciircaturaafectiva- cuvinte ~i expresii spontane., utilizate frecvent decei doi amici. Formulele de adresare si cele de incheiereexprima legaturi de prietenie sincera.Model:

  Bucuresti, 16august 2005Dragul meu prieten,

  Cu toate ca au trecut numai trei zile de ciind ne-amdespartit , am simtit nevoia sa-ti fac 0 marturisire:amintirile recentei excursii sunt Inca auu de vii, tncat imisimt ~i acum sufletul plin de bucurie.Cui puteam sa-i spun aceasta, dacd nu tie, eel care mi-aifost alaturiin acele zile luminoase?lmi revine In minte prima dimineatd petrecutd la cabana,cand am vazut, pentru tnuiia oara In via/a, muntii.lesiserdm impreund foarte devreme si, dintr-o data, le-amsimtit prezenta masivd ~i coplesitoare. Eram singuriinapropierea lor, ca la inceputul lumii, iar tu - eel guraliv

  43

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  44/55

  alta data - ramasesesi extaziat, chiar mut de utmtre.Intelegi; cred, de ce mi-au rdmas in suflet acele zile: pentrusenzatia ca timpul s-a oprit, devenind pared asa cum este elin esenta sa: etem.Astept cu nerabdare sa ne tntalnim, atunci cand vei reveniin Capitola: asta inseamna inca 5 zile.nu?

  Pana atunci,raman al tau prieten, Dan.INVIT AT IA reprezintii formularea unei dorinte departicipare la un eveniment important din societate sau dinviata particulara a unei persoane. Se utilizeaza formule derespect, redactate intr-o nota ceremonioasa. Orice invitatiese compune din urmatoarele elemente:-data redactiirii;-formula de adresare, urmata de virgula;-formula introductiva, de informare;-cuprinsul (precizarea locului, datei, orei desfasurariimanifestiirii, rugamintea de participare);-formula de incheiere;-numele celui care Ianseaza invitatia,Model:

  INVITATIESunteti invitat sa participati sambiita, 13.05.2007,

  orele 19.00, la inaugurarea Amfiteatrului "1.L.Caragiale"din cadrul Colegiului National "Al.l. Cuza" din Iasi.Evenimentul are loc cu ocazia restaurdrii colegiului, partecomponentd a patimoniului cultural european.

  Va multumim si speram sa ne onorati cu prezentadumneavoastrd.

  05.05.2007, IasiT E L E G R A M A se prezinta sub forma unei comumcanextrem de scurte, uneori redusa la 0 singura propozitie, careeste transmisa prin intermediul unor mijoace tehniceextrem de rapide. Telegrama cuprinde stiri urgente (urari,

  4 4

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  45/55

  felicitari, evenimente, etc.) exista mai multe tipuri detelegrame: de felicitae, de anunturi, oficiale, decondoleante, de raspuns. Datorita formularii clare ~iconcise, dispar elementele de legatura din textul gfmditinitial, iar uneori, chiar ~ipredicatele.Reguli de redactare a unei telegrame:-alegerea exacta a cuvintelor (care sa comunice infonnatiaintocmai cum a fost conceputa);-aranjarea cuvintelor pentru alcatuirea unui mesaj clar;-utilizarea corecta a semnelor de punctuatie.Este important sa completezi, pe formularul tipizat, dateleprivind expeditorul ~idestinatarul.Modele:1)

  Adresa destinataruluiAfacerea (este) rezolvata. Plecare amanata.

  Popescu/onAdresa expeditorului

  2)Adresa destinatarului

  Sosesc cu trenul de 3,30. Nu ma asteptati:Viorel.

  Adresa expeditorului3)

  Adresa destinataruluiMultumesc pentru veste. Numai bine!

  MariusAdresa expeditorului

  45

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  46/55

  CARTEA PO~TALA reprezinta un mijloc de comunicarescrisa utilizat frecvent. Cartea postala nu trebuie sacuprinda detalii strict personale; textul este concis, cacispatiul destinat textului este redus. Completare unei cilr!ipostale are in vedere: data, localitatea, formula de adresare,mesajul, formula de incheiere, semnatura,Modele:

  Sinaia, 17.12.2007Dragd mama,Vremea in statiune este Destinatar .excelenta, iar noi nesimtim minunat. Mi-arfi pldcut sa Jim cu totiiaici, dar poate, dataviitoare ...

  Te tmbratise: cu drag,AndreiLondra, 10.07.2006Dragamea,Ma simt extrordinaraici. Am vizitat 0multime de obiectiveturistice. Ti-am luatceva dragut.Al tau, Alin

  Destinatar .

  4 6

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  47/55

  JURNALUL INTIM este un mod aparte al comunicariiscrise, cuprinzand insemnari zilnice ale unei persoane. Suntprezentate fapte, impresii, atitudini ~imanifestiiri, toate prinprisma subiectivismului celui care asteme pe foaie ideile.Se ajunge uneori ca aceste notari sa devina veritabileeseuri, care trateaza 0 conceptie, 0 frantura de viata. I nacest sens, a se observa valoarea literar-documentara ajumalelor lui M. Preda, E. Barbu, M. Eliade, etc.BILETUL este un rnijloc de adresare scrisa catre prieteni,rude sau cunoscuti, care de obicei se transrnite prinintermediul unei terte persoane. Este redus la catevaranduri, iar continutul sau cuprinde comunicari simple.Modele:1)

  Luni,12.12.2006Draga Ioana,

  Am uitat sa te anunt ea peste 3 zile sdrbdioresc implinireaa 25 de ani. Mi-ar placea sa pop ajunge la petreeerea de laholelui Roman. Transmite-i lui Mihai dacd vii.

  Bunul tau amic, Ionut

  2)Joi, 06.05.2007Seumpa mea mama,

  Profit de ocazie sa te anunt ea mi s-a aprobat eererea deeoneediu pentru vara. Cred ea ajung acasa pe la finalullunii viitoare. Abia astept sa te revad. Al tau fiu, Alin

  4 7

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  48/55

  MANDATUL PO~TAL (TELEGRAFIC) reprezinta unforrnular tipizat prin care se expediaza 0 sum de bani.Acest forrnular are cateva rubrici, a caror completarecorecta este obligatorie:-numele ~iadresa expeditorului ~iale destinatarului;-suma de bani (trecuta in lietre ~iin cifre);-data expedierii ~i,ulterior, cea a primirii;-semnatura destinatarului.

  La finalul acestui forrnular tipizat, exista 0 rubricsunde se poate scrie si un scurt mesaj pentru destinatar.

  Alte tipuri de forrnulare tipizate: ordinul de plata,ordinul de deplasare, foaia de depunere (de varsamant),factura fiscala, avizul de insotire a marfii, etc. ~i acestea aurubrici speciale, care trebuie completate cu atentie.

  4 8

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  49/55

  Din nefericire, cursuri de retorica (arta vorbirii) nu se preamai tin in facultati, ceea ce afecteaza vizibil capacitatea deexprimare a tinerilor din ziua de azi.

  La diverse petreceri, manifestatii sau ocazii mondene,se impune rostirea unui toast, a unui discurs sau chiar aunei alocutiuni. Aceste tipuri de comunicare au un gradridicat de originalitate, dat in mare parte de caracterulimprovizat al comunicarii. Auditoriul trebuie atras, convinssi chiar sensibilizat de cuvintele rostite. Pe langii rnijloacelelingvistice, se apeleaza si la mimica, gestica, tinutii, etc.ALOCUTIUNEA este 0 compunere scurta, rostita cuprilejul unei ocazii, al unui evenirnent festiv. Cel carerosteste alocutiunea traieste afectiv momentul, participa dinplin la evenimentul respectiv. Alocutiunea nu are uncaracter stiintific, ci strict afectiv, ocazional, spontan. Serosteste cu prilejul: deschiderii unu centru cultural,inaugurarii unui vemisaj, a unei cladiri, aniversarii unordate istorice sau cu caracter personal, manifestarilorsportive sau culturale, investirii In diverse functii oficiale,etc. Alocutiunea cuprinde: formula de adresare- adecvatamomentului, introducerea-pentru captarea atentiei,cuprinsul-expunerea gradata a ideilor, conc1uzia. Se poateincepe cu formule de genul: "Asa cum bine stiti", "Dupacum ~titi" ~i se poate sfar~i prin formulari ca: "Inconcluzie", "Inesenta".

  4 9

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  50/55

  Modele:1) Alecutlunea domnului Danut Culetu, PrefectulJudetulul Constanta, cu prilejul deschiderii anului

  universitar 2005-20061a Academia Navala "Mircea eelBiltran"

  Este 0 onoare deosebitd sa tmpartasesc astazi, aici,emotia unui nou tnceput de an universitar, In aceastdinstitutie unicii In Romania prin projilul ei. De peste 130 deani, Academia Navald, ce poarta cu cinste numelemarelui domnitor "Mircea eel Batran ", este 0 emblemd atnvatamantului superior constantean, pregiitind generatiiintregi de ofiteri pentru Marina Civila si Marina Militard.Investitia In capitalul uman, compaiibilizareaeuropeand a fnvatamiintului universitar , transformareaeducatiei In resursa de baza a modemiziirii Romdniei, suntdoar cdteva din conditiile esentiale prin care se va atingeobiectivul prioritar al actualei guverndri: integrarea InUniunea Europeand.In plus, consolidarea statutului Romdniei ca statmembru NATO ~i dezvoltarea projilului strategic In cadrulacestei organizatii reprezinta un obiectiv de 0 importantdcapitola al politicii de aparare a Romdniei pentru acestprim deceniu al secolului al XX1-lea.

  De aceea, privim cu tncredere studentii si tntregulpersonal didactic ~i nedidactic al Academiei Navale"Mircea eel Batran", caci performantele lor reprezinta unrdspuns la cerintele Romdniei de astazi si, mai ales, demaine. Dragi studenti, va doresc un an universitar plin desucces, care sa tst lase 0 amprenta stralucitd In pregatireacarierei pe care ati ales-o, iar dascalilor vostri le urezsucces deplin In intreaga lor activitate!Prefectura judetulul CONSTANTA - 03.10.2005

  5 0

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  51/55

  2)Alecuthmea ministrului apararii, Teodor Melescanu,rostlta la intiilnirea eu veteranii de riizboi, eadrelemilitare in rezerva ,i retragere, rostita la Cereul MilitarNational, Bucurestl, 20 deeembrie 2007

  Distinsa asistenla,

  lmi face 0 deosebita placere sa flu astazi alaturide dumneavoastrd, aici In Casa Ostirii, stimati veterani derdzboi, cadre militare In rezerva i In retragere, In ajunuluneia dintre cele mai mari i luminoase sdrbatori alecretinatalii, Nasterea Domnului.

  Doresc sa va adrese: un ciilduras salut i saexprim tntreaga mea recunostinta ipretuire pentru curajuli spiritul de sacriflciu de care ati dat dovadd pe cdmpurilede luptd, dar i In viata profesionald (i cotidiand), precumsi pentru faptul ca ali trecut cu bine si cu Jruntea sus pestegreutatile vietii.

  Noi va simtim Inca tineri i In putere, desisuferintele luptei i trecerea anilor v-au marcat existenta.Tanara generatie a avut si are ce tnvata de ladumneavoastrd, mai ales lectia de patriotism, pentru casunteti oamenii calili la flacara inaltelor idealuri aledragostei fala de lara.

  Vreau sa va spun ca suntem datori sa continudmproiectele tncepute de dumneavoastrd si, va marturisesc,

  51

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  52/55

  dorim sa imprumutdm de la dumneavoastrii gandireatemeinicd, fapta chibtuitii ~i mai ales tenacitatea de a faceun lucru bun.

  Prin ceea ce facem dorim sa fim la fnaltimeaexigentelor dumneavoastrii si faptul ca va simtim aldturiconteaza foarte mult pentru noi. Avem nevoie de sfatuldumneavoastrd tntelept ~i calijicat, vrem sa valorificam dinplin experienta de viata ~iprofesionala pe care 0aveti.

  Prin tot ceea ce ati facut dumneavoastrd, prin totce fac militarii care sunt azi fn activitate, ati demonstrat sidemonstram ca Armata Romani: functioneaza eficient,profesionist, cu oameni cu adevdrat dedicati misiunii deasigurare a securitatii tarii, impreund cu aliatii sai.

  Vreau sa ~titi ca armata de maine a Romdnieitrebuie sa fie 0 armata de profesionisti, bine antrenatd ~iechipatd cu mijloace de luptd ~i echipamente mode me,compatibile cu cele ale aliatilor si pentru asta trebuie samuncim mult, trebuie ca si noi safacem multe sacrijicii.

  A~ dori, in aceste momente, sa indrept un gand derecunostinta catre toti aceia care s-au jertifit pentruindependenta, suveranitatea si integritatea Romdniei,pundnd mai presus de propria lor via/a cauza natiuniiromdne. Sacrijiciullor nu afost zadamic si afacu: ca tarasa ddinuie fn timp.

  Stiu ca problemele de zi cu zi ale vietii nu vaocolesc. Problemele cu care va confruntati imi sunt

  52

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  53/55

  cunoscute i direct i prin consilierul meu care se ocupii deactivitatea veteranilor i cadre lor militare in rezerva iretragere. Eu tmi fac 0 datorie de onoare sa va asigur cane preocupa fn permanenta sa gasim solutii pentru a vasprijini sa aveti un trai cat mai decent.Dati-mi voie sa va multumesc dumneavoastrd,tuturor veteranilor de riizboi, cadre lor militare in rezervasi fn retragere, pentru eforturile i sacrijiciile facute. Nemdndrim ca ne sunteti aldturi i vreau sa ti/i ca fortaArmatei romdne modeme sta i pe umerii dumneavoastrd.Va asigur ca meritati pe deplin increderea acordata de noii de cdtre popor.

  lmi face pldcere sa va doresc din inimd,dumneavoastrd si celor care va sunt dragi si apropiati,multd sanatate, fericire, un an mai bun i tmplinireatuturor dorintelor.Fie ca Sarbdtorile de lama sa va aduca, sub semnul

  colindului stramosesc, mai multii sanatate, fericire si viataindelungatd.

  La multi ani ~iDumnezeu s a ne ajute!

  Sursa celor doua alocutiuni:l)www.guv.ro2) www.mapn.ro

  5 3

  http://www.mapn.ro/http://www.mapn.ro/
 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  54/55

  BIBLIOGRAFIE1)*** - Gramatica limbii romane - Ed. AcademieiRomane, Buc., 2005;2)*** - Dictionarul explicativ al limbii romdne - Ed.Academiei Romane, Buc., 1998;3) Avram, Mioara - Gramatica pentru toti, - Ed.Academiei Romane, Buc., 1997;4) Coteanu, Ion - G rama tic d. S tilistic a. C om po zitie . -Buc., 1990;5) Goga, Mircea - Gramatica limbii romane fara profesor- Cluj-Napoca, 1995;6) Hristea, Theodor - Sinteze de limba romana, - Buc.,1984;7) Irimia, Dumitru - Gramatica limbii romane.Morfologie. Sintaxd, - Iasi, 1997;8) *** - Texte functionale - Craiova, 2003.

  54

 • 8/6/2019 Stiluri Ale Limbii Romane

  55/55

  CUPRINSStilurile functionale ale limbii.. ..4Stilul artistic 6Stilul juridico-administarativ 8Stilul stiintific .33Stilul publicistic .35Stilul colocvial. 38

  55