Download pdf - Standarde Desen tehnic

Transcript

STANARIZARIA N ISINLL TIHNIC .1. Generulitti SIsLemuLIzureusIunIIIcureureguIIIorsIconvenLIIIorde reprezenLure, proIecLure, execuLIe, expIouLure sI nLreLInere u produseIor dIverseIorrumurIuIeeconomIeIpourLnumeIedesLundurdIzure. AcLIvILuLeudesLundurdIzuresersIrungesIusuprudesenuIuILeInIc. AsLIeI,ndesenuILeInIcseupIIcoserIedesLundurdeprIncurese precIzeuz:IormuLuIIurLIeIpenLrudesen,LIpuIsIgrosImeuIInIIIor (STAS 1o-;6), LIpuI de scrIere (STAS 1o-8q),moduI de coLure (STAS 188-8;),dIspunereunormuIuproIecLIIIor(STAS61q-;6),reguIIIe prIvInd reprezenLureu pIeseIor n vederI sI secLIunI (STAS 1o=-;6), eLc. AcesLesLundurdeLrebuIesccunoscuLe,nLrucuL,cIIurduc uLIIIzureuIornumuIesLenceumuImuremsurobIIguLorIecI opLIonuI,eIereprezInLeIemenLeIeunuIIImbujInLernuLIonuI,ceIuc posIbII LrunsmILereu sI usImIIureu IucII de IdeI sI InIormuLIe. .. Iormutele desenelor tehnice z.z.1. ormuLe normuIIzuLe ULIIIzureuIurLIeIdedesenuvundIormusIdImensIunIIe sLundurdIzuLeusIgurunIIormILuLeunprezenLureudeseneIorLeInIce, IoIosIreujudIcIousuIurLIeI,unIIormIzureureproducerIIor,IncIusIvu 18 Desen tehnic ceIormIcsoruLesuumrILe,psLrureusIcIusureuusour,uLuLu deseneIor orIgInuIe cuL sI u copIIIor.IormctulreprezInLspuLIuIdeIImILuLpecouIudedesen(IIguru z.1.)prInconLuruIpenLrudecupureucopIeIdesenuIuIorIgInuIsIesLe curucLerIzuLprIndoueIemenLe:IormsIdImensIunI,sLubIIILeprIn STAS1-8q.nucesLsLundurdsunLsLubIIILedeusemeneusImoduIde noLure sI reguIIIe de prezenLure sI uLIIIzure u IormuLeIor. Iormc udopLuL u IurLIeI de desen desLInuL execuLrII deseneIor LeInIce esLe ceu drepLungIIuIur, uvund IuLurIIe c sI b uIIuLe de obIceI n uceIusIruporLconsLunL(1: 2 ).n cuzurIexcepLIonuIeruporLuIpouLeII dIIerIL de ceI menLIonuL unLerIor. DimensiunileIurLIeIdedesensunLdependenLedenuLurusI compIexILuLeuobIecLeIorreprezenLuLe,usLIeIncuLsseusIgure desenuIuI muxImum de cIurILuLe. Buzu IormuLuIuI esLe IuLuru InIerIour u ucesLuIu n pozILIe normuI de cILIre u desenuIuI (cILIreu se Iuce de jos sI dIn dreupLu) pe cure se useuz IndIcuLoruI (IIguru z.z.).NotcrecIormuLeIordedIIerILemrImIseIucesImboIIccuIILeru A, urmuLude o cIIr suu un seL de curucLere (cIIre sI semnuI nmuILIrII) ceIndIcuLIpuIIormuLuIuIsIdImensIunIIecorespunzLouresIde dImensIunIIe n mIIImeLrI uIe IormuLuIuI respecLIv, LrecuLe n purunLez, prImuIIInddImensIuneudebuzuIormuLuIuI.ExempIedenoLure: Ao(8q1x118), Az(=qxqzo), Axq(118xqzo), Azx(1z61x=q). PoLrIvILprescrIpLIIIorsLundurduIuIdemuIsussesLubIIescdouu LIpurI de IormuLe:

IormuLedebuz(normuIe),cuprInsenserIuprIncIpuIA, SO, conIorm STAS =;o-8z, prezenLuLe n LubeIuIuI z.1.; IormuLeuIungILespecIuIe(derIvuLedInIormuLeIedbuz), obLInuLe prIn uIungIreu dImensIunII c u IormuLeIor de buz, usLIeI ncuLnouudImensIune(respecLIvdImensIuneub`uIormuLuIuI uIungIL)sIIeunmuILIpIunLregdedImensIunecuIIormuLuIuI de buz,prezenLuLe n LubeIuI z.z. sI exempIIIIcuLe n IIguru z..; IormuLe uIungILe excepLIonuIe (derIvuLe dIn IormuLeIe d buz), obLInuLe prIn uIungIreu dImensIunII c u IormuLeIor de buz, usLIeI ncuLnouudImensIune(respecLIvdImensIuneub'uIormuLuIuI Standadizarea n desenul tehnic19 uIungIL excepLIonuI) s IIe un muILIpIu nLreg de dImensIune c uI IormuLuIuI de buz, prezenLuLe n LubeIuI z.. Ig. z.1. ormuLuI desenuIuI LeInIc DeseneIe LeInIce se execuL pe couI de IurLIe de dImensIunI (e x [) cure se recomund s IIe,penLru un IormuL uIes, cu cuLeceI puLIn 16 mm muI murI decuL ceIe uIe IormuLuIuI respecLIv (c x b). AsucumseobservuInIIguruz.1.,conLuruIpenLrudecupureu desenuIuI orIgInuI LrebuIe su ubIu dImensIunIIe c x d cu cuLe 1o mm muI murI decuL uIe IormuLuIuI respecLIv (c x b). AcesL conLur se Lruseuzpe couIu de desen cu o IInIe conLInuu, vIzIbII muI subLIre decuL ceu uLIIIzuLu b d f format a c e Contur pentru decuparea copiei desenului original (delimiteaz formatul) Contur pentru decupareadesenului original Coala de hrtie 20 Desen tehnic IuLrusureuconLuruIuIcopIeI.SeudmILecuIInIIIepenLrudecupureu desenuIuI orIgInuI su IIe IIguruLe numuI n coILurIIe coIII de desen. ConLuruIuvunddImensIunIIecxb,curedeIImILeuzIormuLuIsI murcIeuzconLuruIpenLrudecupureucopIeIdesenuIuIorIgInuI,se Lruseuz cu IInIe conLInu subLIre. AbuLerIIe IImIL Iu dImensIunIIe IInILe uIeIurLIeIIormuLuIuI,conIormLubeIuIuIz.q.,sunLprevzuLenSTAS =;o-8z. Ig. z.zEIemenLeIe gruIIce uIe IormuLuIuI nLubeIuIz.1.seprezInLIormuLeIedebuzuLIIIzuLendesenuI LeInIc.SeobservucunIormuLInIerIorunuIIormuLmodeIseobLIne prInnjumLLIreuIuLurIImurI,IurunuIsuperIor,prIndubIureuIuLurII mIcI. Cartea rosie fig 2.17 pag 25 Standadizarea n desenul tehnic21 Tcbelul z.:. ormuLe de buz Simbol Dimensiuni a x b [mm x mm] Suprafaa [m2] Numr de module Schitu A0841 x 1168116 A1594 x 8410,58 A2420 x 5940,254 A3297 x 4200,1252 A4210 x 2970,06251 A5*148 x 2100,031250,5 nu se recomcndc Dbsertctie. PenLru sLubIIIreu dImensIunIIor c sI b uIeIormuLuIuI drepLungIIuIuruIIurLIeIsepornesLedeIuIormuLuIAocruIuI corespundeosupruIuLude1mz.PebuzuruporLuIuIde1: 2 nLre 22 Desen tehnic IuLurIIe c sI b uIe IormuLuIuI, puLem scrIe reIuLIu2 = a bConsIderund c = x sI b = urezuILu c: 21m y x = sI 2 =aayx decI puLem scrIe sIsLemuI de ecuuLII: 610 = y x ;21=yx deunderezuILvuIorIIeIuLurIIorIormuLuIuIAo(dImensIunIIecopIeI desenuIuI orIgInuI): x = c = 8q1mmsI u = b = 118 mm Tcbelul z.z. ormuLe uIungILe specIuIe Simbol Dimensiuni a x b [mm] Suprafaa [m2] Numr de module Schia A3x3420 x 8910,3756 A3x4420 x 11890,58 A4x3297 x 6300,18753 A4x4297 x 8410,254 A4x5297 x 10510,31585 Standadizarea n desenul tehnic23 Ig. z..ormuL Ax (uIungIL specIuI) uvund cu IormuL de buz IormuLuI A Tcbelul z.(. ormuLe uIungILe excepLIonuIe Simbol Dimensiuni a x b [mm] Suprafaa [m2] Numr de module Schia 12345 A0x2 1189 x 1682232vezi anexa 1 A0x31189 x 2523*364vezi anexa 1 A1x3841 x 17831,524vezi anexa 1 A1x4841 x 2378*232vezi anexa 1 A2x3594 x 12610,7512vezi anexa 1 A2x4594 x 1682116vezi anexa 1 A2x5594 x 21031,2520vezi anexa 1 297 891 A3A3A3 420 24 Desen tehnic Tcbelul z.(. ormuLe uIungILe excepLIonuIe (conLInuure) 12345 A3x5420 x 14860,62510vezi anexa 1 A3x6420 x 17830,7512vezi anexa 1 A3x7420 x 20800,87514vezi anexa 1 A4x6297 x 12610,3756vezi anexa 1 A4x7297 x 14710,43757vezi anexa 1 A4x8297 x 16820,58 vezi anexa 1 A4x9297 x 18920,56259vezi anexa 1 nu se recomcndc Tcbelul z.a. AbuLerI IImIL Iu dImensIuneu IormuLuIuI Dimensiunile formatuluia sau bTipulformatuluide baz Abateri limit [mm] Pn la 150 mmA5 1,5 Peste 150 mm pn la 600 mm A5 A1 2 Peste 600 mmA1 A0 3 Standadizarea n desenul tehnic25 ... Ilementele uruIice ule Iormutoloi EIemenLeIegruIIceuLIIIzuLeIuexecuLIugruIIcuIormuLeIorsunL IInIIIe(STAS1o-8q)sIscrIereu(STAS186-86)ormuLeIeuzuuIe LrebuIe su uIb, usu cum se observu In IIguru z.z. urmLoureIe eIemenLe gruIIce permunenLe: u)zoncneutrc,cuprInsnLreconLuruIpenLrudecupureucopIeI desenuIuI orIgInuI sI cIenuruI IormuLuIuI, ure ILImeu de 1o mm penLru LouLe IormuLeIe cu excepLIu IormuLeIor Aq, Aqxn sI A= unde ILImeu esLe de = mm; b)chencrul[ormctului,curedeIImILeuzcumpuIdesenuIuIsIse Lruseuz cu o IInIe conLInuu grousu; c)[isc de ndoscriere, cure reprezInL spuLIuI penLru perIorureu copIeI InvedereundosurIerII,seprevedeIuLouLeIormuLeIepeIuLurudIn sLungu IndIcuLoruIuI umpIusuL dup cuz conIorm STAS z8-; suu STAS 1qq-;=IncurescopseIusIIberunspuLIudezoxz;mm.usIude ndosurIeresedeIImILeuzpedesenprInLr-oIInIeconLInuusubLIre,cu excepLIuIormuLeIorA=,Aq,uIormuLeIorAsIuderIvuLeIorsuIe, IoIosILucudImensIuneubdrepLbuzu,nLoLdeuunudeIImILuLudeIInIu cIenuruIuI usu cum esLe exempIIIIcuL In IIguru z.z. PenLru o muI precIsu usezureudesenuIuIIuperIorure,mIjIocuIspuLIuIuIrespecLIvseIndIcu, pe LouLu ILImeu su, prInLr-o IInIe de reper conLInuu subLIre; d)simbolul[ormctuluisenscrIesubIndIcuLor,cuscrIsuIuvund dImensIuneunomInuIde,=mm,IuIocuIdenoLurerezervuLInLre cIenur sI conLuruI penLru decupureu copIeI; e)indicctorul se execuL dup normu InLern u IIrmeI (LoLusI ceIe muI desnLuInILesunLexecuLuLeconIormSTASz8z-;;)sIseuseuzde reguI n purLeu dreupLu jos u IormuLuIuI, IIpIL de cIenur; [)repereledecentrcre,nnumrdepuLru,dIspuseIuexLremILLIIe uxeIordesImeLrIeuIeIormuLuIuI,nscopuIpozILIonrIIcorecLeu 26 Desen tehnic IormuLeIorIumuILIpIIcure,seexecuLcuIInIeconLInugrousdeIu conLuruI penLru decupureu copIeI, depsInd cIenuruI cu = mm (IIgurIIe z.z sI z.q.); Ig. z.q. Reper de cenLrure sI de orIenLure g)repereledeorientcre,nnumrdedou,deIormLrIungIIuIur LrusuLecuIInIeconLInusubLIre,seumpIuseuzpecIenur,unuIpe dImensIuneucceIIuILpedImensIuneub,coIncIdcurepereIede cenLrure (IIgurIIe z.z sI z.q.); I)qrcdctic metricc de re[erintc, cu IungImeu de mInImum 1oo mm sI ILImeudemuxImum=mm,dIvIzuLncenLImeLrIpeIungIme, umpIusuL n zonu neuLr IIpIL de cIenur sI sImeLrIc IuL de un reper de cenLrure (IIguru z.=.); I)sistemdecoordoncte,LrusuLprInIInIIconLInuesubLIrInscopuI IdenLIIIcrIIrupIdeudIIerILeIorprLIuIedesenuIuI(IIguruz.z.), recomunduLIuIormuLeIeAo.AsIderIvuLeIeIor,mpurLeIormuLuI respecLIvnzoneuvunddImensIunIIe1o=x1q8,=mm.ZoneIeusLIeI obLInuLesenoLeuzprIncIIreurubesIIILeremujuscuIecuexcepLIu IILereIorsIO,cudImensIuneunomInuIde,=mm,cuorIgIneIIInd sLubIIILvurIuIopusIndIcuLoruIuI(dreupLusus).DeremurcuLcprIn reper de orientare chenarformat conturul pentru decuparea copiei reper de centrare Standadizarea n desenul tehnic27 cIIre se noLeuz zoneIe de pe IuLuru IormuLuIuI cure esLe un muILIpIu de z;mm,IurprInIILere,ceIedepeIuLuruIormuLuIuIcureesLeun muILIpIu de z1o mm; Ig. z.=. GruduLIu meLrIc d reIerInL j)unqhiul de decupcre c copiei, uLIIIzuL n scopuI usurrII operuLIeI de decupureucopIIIorobLInuLeprInmuILIpIIcure,seumpIuseuznceIe puLrucoILurIuIeIormuLuIuIsIpouLeIImuLerIuIIzuLprInLr-unLrIungII IsosceIcuIuLurude1omm(IIguruz.6.u.)suuprIndouIInIIconLInue grouse cu IungImeu de 1o mm sI grosImeu de z mm (IIguru z.6.b.) Ig. z.=. UngIIuI de decupure u copIeI zona neutr chenar min. 100 10 a.b. 28 Desen tehnic Dupcums-uumInLILdeju,nunLouLedeseneIeLeInIcese nLuInescLouLeeIemenLeIegruIIceprezenLuLemuIsus.ExcepLIIse nLuInescncuzuIIormuLeIorA,AqsIA=sIuceIorprovenILedIn ucesLeu,dursIncuzuIdeseneIorreuIIzuLenIormuLeIecLronIc,Iucure noLIunIIe de copIe sI ceu de muILIpIIcure prImesLe un uIL nLeIes. ... Ltilizureu Iormutelor DesenuIorIgInuIseexecuLpeceImuImIcIormuLcurepermILe reprezenLureucIuruobIecLuIuIrespecLIv.ormuLeIeuIungILe,specIuIe sIexcepLIonuIe,seuLIIIzeuznumuIducobIecLuInupouLeII reprezenLuL pe unuI dInLre IormuLeIe de buz. Ig. z.6. PrezenLureu IormuLuIuI LIp X ormuLeIepoLIIuLIIIzuLeIIenIungIme,cuzncuresenumesc IormuLedeLIpX(IIguruz.6.),IIenILIme,cuzncuresenumesc IormuLedeLIpY(IIguruz.;.),cuexcepLIuIormuLeIorAqcuresunL nLoLdeuunu de LIp Y sI u IormuLeIor Aqxn cure sunL nLoLdeuunu deLIp X, cu IuLuru mure u IormuLuIuI Aq n pozILIe orIzonLuI. PeuceeusIcouIdedesen,ncudruIunuIconLurunIcpenLru decupureudesenuIuIorIgInuI,poLIIexecuLuLemuImuILedesene orIgInuIe,uIecrorcopIIurmeuzuIIsepuruLeprIndecupure,IIecure desen uvund IormuLuI sI eIemenLeIe gruIIce corespunzLoure, usu cum se observu dIn IIguru z.8. Indicator Format tip X Standadizarea n desenul tehnic29 Ig. z.;. PrezenLureu IormuLuIuI LIp Y Ig. z.8. AmpIusureu muI muILor IormuLe pe o couI de desen IndicatorFormat tip Y A3(420x297) A4A4 A2(420x594) 30 Desen tehnic .. Pliereu (imptorireu desenelor tehnice) PenLrupsLrureunbunecondILII,copIIIedeseneIororIgInuIese pIIuz(mpLuresc),conIormSTAS;q-;6,IumrImeuIormuLuIuIAq, consIderuLcumodeIdepIIuj.SeudmILempLurIreusIIuuILeIormuLe normuIIzuLe, cu excepLIu IormuLeIor Ao sI A=. PIIereu IormuLeIor se Iuce nLuI pe dIrecLII perpendIcuIure pe buzu IormuLuIuIsIupoIducmuIesLecuzuI,dupdIrecLIIpuruIeIecubuzu IormuLuIuI,usLIeIncuLpeIuLurudejosudesenuIuImpLurIL, IndIcuLoruIsupurnnLregIme.CeumuIuLIIIzuLmeLodesLe mpLurIreu n scopuI perIorrII,exempIIIIcuL penLru dIIerILe LIpurI de IormuLenIIgurIIez.1z-1;.ToLpenLrundosurIeredeseneIepoLII mpLurILeusLIeIncuLssepouLupIIcuobundudezIvperIoruL (IIg.z.18).nvedereupsLrrIInmupesuupIIcurIseuLIIIzeuzIIe mpLurIreu Iu dImensIunI suu mpLurIreu moduIur, cu sI n IIg.z.1. Ig. z.1z. mpLurIreu IormuLuIuI Ao Standadizarea n desenul tehnic31 Ig. z.1. mpLurIreu IormuLuIuI A1 Ig. z.1q. mpLurIreu IormuLuIuI Az LIp Y 32 Desen tehnic Ig. z.1=. mpLurIreu IormuLuIuI Az LIp X Ig. z.16. mpLurIreu IormuLuIuI A LIp X Ig. z.1;. mpLurIreu IormuLuIuI A LIp YStandadizarea n desenul tehnic33 Ig. z.18. mpLurIreu penLru upIIcureu benzII perIoruLe Ig. z.1. mpLurIreu penLru psLrureu n mupe suu pIIcurI 34 Desen tehnic .A. Linii otilizute ReprezenLureusIcoLureundesenuILeInIcIndusLrIuIse reuIIzeuzuLIIIzunddIIerILeLIpurIdeIInII,dIIerILecusIgrosImesI uspecL.PrInSTAS1o-8qsunLsLubIIILeLIpurIIe,precumsIcIuseIede grosImeuIeIInIIIoruLIIIzuLendesenuILeInIcpenLrureprezenLureu pIeseIor,subunsumbIurIIorsIunsumbIurIIornLuInILenconsLrucLIude musInI.ModuIdeIoIosIreuIInIIIorndesenuIIndusLrIuIesLeprescrIsn sLundurdeIegeneruIedInserIuU1oreIerILoureIureprezenLrI,noLrI, coLure,scIemeconvenLIonuIe,eLc.poLrIvILsLundurduIuIdemuIsus,n cuzurIspecIuIeseudmILeIoIosIreuuILorLIpurIdeIInII,cucondILIucu semnIIIcuLIuucesLorusIIesLubIIILprInsLundurdeIerespecLIvesuu upIIcuL prInLr-o Iegend de desen. InIIIe IoIosILe n desenuI LeInIc IndusLrIuI se cIusIIIc n: IInIe conLInuIInIe nLrerupL IInIepuncL IInIe dou puncLe nIuncLIedegrosImeIInIIIeIoIosILendesenuILeInIcIndusLrIuI se cIusIIIc n: IInIe grous IInIe subLIre GrosImeuIInIeIgrousesenoLeuzcubsIseuIegedInurmLoruI sIr de vuIorI exprImuLe n mIIImeLrI: z; 1,q; 1; o,;; o,=; o,=; o,z=, o,18. InIu subLIre ure grosImeu de uproxImuLIv bJ, dur nu muI mure de bJz. GrosImeubuIInIeIgrouseseuIegenIuncLIedemrImeu, compIexILuLeusInuLurudesenuIuI,urmundsIIeuceeusIpenLruLouLe reprezenLrIIe uneIpIese desenuLe Iu uceeusI scur sIpe uceIusI IormuL. SerecomundcugrosImeudebuzbsIIecuprInsnLreo,=sI1,q mm, n IuncLIe de mrImeu IormuLuIuI. IecureIInIe,deununumILLIpsIdeounumILcIusudegrosIme suuocombInuLIeuceIordoucIuse,sesImboIIzeuzprInLr-oIILer mujuscuIusucumseobservnLubeIuIz.=.ExempIedeuLIIIzureu Standadizarea n desenul tehnic35 IInIIIor n desenureupIeseIor dIn consLrucLIu demusInI sunL prezenLuLe n IIgurIIe z.1.z.. Tcbelul z.=. InII uLIIIzuLe n desenuI LeLInIcNr. crt. Tipul liniei Denumirea linieiReprezentare1AContinu groas 2BContinu subire 3CContinu subire ondulat 4DContinu subire n zig-zag 5Entrerupt groas 6Fntrerupt subire 7GPunct subire 8HPunct mixt 9JPunct groas 10KDou puncte subire 36 Desen tehnic Ig. z.1. ULIIIzureu IInIeI LIp A Iu Lrusureu conLuruIuI pIeseI Ig. z.zo. ULIIIzureu IInIeI LIp A Iu Lrusureu IInIeI de vurI u IIIeLuIuI exLerIor Ig. z.z1. ULIIIzureu IInIeI LIp A Iu Lrusureu IInIeI de vurI u IIIeLuIuI InLerIor Standadizarea n desenul tehnic37 Ig. z.zz. ULIIIzureu IInIeI LIp B Iu Lrusureu mucIIIIor IIcLIve Ig. z.z. ULIIIzureu IInIeI LIp B Iu Lrusureu IInIeI de Iund u IIIeLuIuI exLerIor Ig. z.zq. ULIIIzureu IInIeI LIp B Iu Lrusureu IInIeI de Iund u IIIeLuIuI exLerIor 38 Desen tehnic Ig. z.z=. ULIIIzureu IInIeI LIp B u secLIunIIor suprupuse Ig. z.z6. ULIIIzureu IInIeI LIp C Iu reprezenLureu rupLurIIor n meLuI Ig. z.z;. ULIIIzureu IInIeI LIp D Iu reprezenLureu rupLurIIor n Iemn C D Standadizarea n desenul tehnic39 Ig. z.z8. ULIIIzureu IInIeI LIp E Iu reprezenLureu mucIIIIor sI conLururIIor ucoperILe Ig. z.z. ULIIIzureu IInIeI LIp Iu reprezenLureu cercuIuI sI u generuLoureIor de dIvIzure E E 40 Desen tehnic Ig. z.o. ULIIIzureu IInIeI LIp Iu reprezenLureu conLururIIor gurIIor rubLuLe n pIunuI de secLIonure Ig. z.1. ULIIIzureu IInIeI LIp Iu reprezenLureu conLururIIor uIIuLe n uIuru pIunuIuI de secLIonure Ig. z.z. ULIIIzureu IInIeI LIp J Iu murcureu zoneIor dIn pIese supuse unor LruLumenLe suu ucoperIrI meLuIIce J J Standadizarea n desenul tehnic41 Ig. z.. ULIIIzureu IInIeI LIp K Iu Lrusureu conLuruIuI uneI pIese nvecInuLe Iolosireu liniilor ozoule Cu linie continuc qrocsc se trcseczc: -conLururIIesImucIIIIevzuLepenLrupIeseIereprezenLuLen vedere suu n secLIune;-cercurIIesIgeneruLoureIesupruIeLeIordevurIIuIIIeLe exLerIoure sI InLerIoure ; -cercurIIe sI generuLoureIe supruIeLeIor de vurI Iu roLIIe dInLuLe; -cIenuruI IormuLeIor normuIIzuLe. Cu linie continuc subtire se trcseczc: -mucIIIIe IIcLIve (n vedere suu secLIune); -IInIIIedecoL,IInIIIeujuLLouresIIInIIIedeIndIcuLIepenLru observuLII suu menLIunI specIuIe ; -IInIe de rupLur Iu pIeseIe meLuIIce sI Iu ceIe dIn Iemn ; -cercurIIesIgeneruLoureIesupruIeLeIordeIundIuIIIeLeIe exLerIoure sI InLerIoure ; -conLuruI supruIeLeIor suprupuse ; -IusurIIe convenLIonuIe uLIIIzuLe Iu reprezenLureu secLIunIIor ; -IInIIIe de cenLru penLrucercurI cu dIumeLruI pe desen muI mIc de 1o mm. K 42 Desen tehnic Cu linie ntreruptc mijlocie se trcseczc: -conLuruIsImucIIIIeucoperILeuIepIeseIor(nvederesuu secLIune) . Cu linie punct qrocsc se trcseczc: -porLIunIIedesupruIuLcureurmeuzsuIIesupuseunor LruLumenLeLermIcesuperIIcIuIe,deucoperIreeLc.InIuP:se LruseuznuIuruIInIeIdeconLur,IudIsLunLmIcdeporLIuneu uLII; -conLuruI pIeseI IInILe Iu deseneIe de semIIubrIcuLe. Cu linie punct subtire se trcseczc: -uxeIe de sImeLrIe; -cercurIIesIgeneruLoureIesupruIeLeIordedIvIzureIuroLIIe dInLuLe; -conLuruI sI mucIIIIe prLIIor dIn pIese sILuuLe n uIuru pIunuIuI de secLIonure; -eIemenLeIe rubLuLe n pIunuI de secLIonure ; -IInIIIedecenLrupenLrucercurIIe cudIumeLruImuImurede1o mm pe desen; -pozILIu exLrem u pIeseIor n mIscure . Culiniepunctsubtire,cuseqmentenqrosctelcmcrqinise trcseczc: -LruseeIe uLIIIzuLe n reprezenLureu secLIunIIor. .=. Scriereu in desenol indostriul ndesenuIIndusLrIuI,scrIereuLexLeIor(reIerILoureIuIndIcuLIIIe specIuIesuuLeInoIogIce)sIvuIorIIornumerIcesereuIIzeuzpoLrIvIL prescrIpLIIIorSTAS186-;1.PrInucesLsLundurdsesLubIIesLemoduIde scrIere cu munu IIber (cu penILe LopogruIIce suu RedIs ) suu cu ujuLoruI subIouneIor.ncuzuIIoIosIrIIsubIouneIor,scrIereusereuIIzeuzcu ujuLoruI penILeIor LubuIure. ExIsLconIormsLundurduIuIrespecLIv,douLIpurIdescrIerI: unucucurucLerencIInuLeIu;=spredreupLuIuLdeIInIudebuzu Standadizarea n desenul tehnic43 runduIuIsIuILucucurucLeredrepLe,perpendIcuIurepeIInIudebuzu runduIuI. EIemenLeIecurecurucLerIzeuzceIedouLIpurIdescrIere (normuIsIngusL)nIuncLIededImensIuneunomInuIuscrIerIIh sunL IndIcuLe n LubeIuI z.6. Tcbelul z.. EIemenLeIe dImensIonuIe penLru scrIere n IuncLIe de h Elemente caracteristice Scriere normalScriere ngustatnlimealiterelor mari i a cifrelor10/10h14/14 h nlimealiterelor mici 7/10 h10/14 h Grosimea de trasare 1/10 h1/14 h Limealiterelormari(cuexcepiaI, J, M, W) 6/10 h6/14 h Limea literei I1/10 h1/14 h Limea literei J5/10 h5/14 h Limea literei M i W9/10 h9/14h Limea literelor mici cu excepia lui i, j, l, m, r, t, i w 6/10 h6/14h Limea litereii1/10 h1/14 h Limea litereil2/10 h2/14 h Limea literelorf, j, t3/10 h3/14 h Limea litereir4/10 h4/14 h Limea literelorm, w9/10h9/14 h Distanadintredouliterealeunui cuvnt,ntredoucifrealturatealeaceluiai numr 2/10 h2/14h Distanantredoucuvintesau numere alturate 5/10h6/10h5/14h6/14h Distana minim ntre dou rnduri 16/10 h 22/14h 44 Desen tehnic OuILcurucLerIsLIcuscrIerIIuLIIIzuLendesenuIIndusLrIuIesLe nILImeuhuIILereIor murI,exprImuLnmIIImeLrI.PrInSTAS186-;1 se sLubIIesc urmLoureIe dImensIunI nomInuIe : z.=; .=; =;;; 1o; 1q; zo, precum sI dImensIunIIe obLInuLe prIn nmuILIreu cu 1o u LermenIIor dIn sIruI de muI sus.ncuzuIncureesLenevoIesseIuceconomIedespuLIu,se uLIIIzeuz scrIereu ngusLuL . Se recomund uLIIIzureu scrIerII ngusLuLe (ncIInuL sI dreupL ) Iu compIeLureu IndIcuLoureIor pe desene.DucnLredouIILereuILuruLeuIeuceIuIusIcuvunLseIormeuz unspuLIuupurenLmuImuredecuLnLreceIeIuILeIILere,ucesLusepouLe mIcsoru usLIeI ncuL LouLe IILereIe s pur eguIe nLre eIe. .6. Indicutorol desenelor tehnice ndIcuLoruIesLeuneIemenLIndIspensubIIorIcruIdesenLeInIc. EI ure cu scop redureu LuLuror duLeIor necesure IdenLIIIcrII desenuIuI sI obIecLuIuI reprezenLuL. AcesLu se upIIc (desenuL suu ImprImuL) pe LouLe IormuLeIe de IurLIe ce conLIn desene de execuLIe. Asu cum se observ dIn IIg. z.q. sI z.=, IndIcuLoruI se useuz n coILuIdIndreupLujosuIIormuLuIuIcubuzusIIuLurudIndreupLu suprupusepeIInIucIenuruIuIdesenuIuI.SocIeLLIIecomercIuIepoL uIege Iormu sI dImensIunIIe IndIcuLoruIuI, ceIe muI uzuuI nLuInILe sunL ceIe conIorm STAS z8z-; (ubroguL). Ig. z.q. Asezureu IndIcuLoruIuI Iu IormuLe de Iu Ao Iu A Indicator Standadizarea n desenul tehnic45 Ig. z.=. Asezureu IndIcuLoruIuI Iu IormuLe Aq EIemenLeIedImensIonuIesIIndIcuLIIIeprIvIndcompIeLureu IndIcuLoruIuI de LIpuI ceIuI muI sus menLIonuL sunL prezenLuLe n IIguru z.6.OrIcure ur II Iormu uIeus u IndIcuLoruIuI,eI LrebuIe s conLIn n mod obIIguLorIu urmLoureIe eIemenLe de IdenLIIIcure: denumIreu suu InILIuIeIe nLreprInderII scuru suu scrIIe Iu cure u IosL execuLuL desenuI duLu Iu cure u IosL execuLuL desenuI denumIreuobIecLuIuIreprezenLuLndesen,IdenLIccu denumIreurespecLIvnscrIsnLubeIuIdecomponenLuI desenuIuIdeunsumbIusuuudesenuIuIunsumbIuIuIdeordIn superIor numeIesIsemnLurupersouneIorcureuuproIecLuL,desenuL, verIIIcuL conLroIuL STAS sI uprobuL desenuI numruI de cod, sImboIuI suu denumIreu muLerIuIuIuI dIn cure esLeexecuLuLobIecLuIreprezenLuL,precumsInumruI sLundurduIuI suu normeI InLerne reIerILoure Iu uceusLu.musu neL u obIecLuIuI numruI desenuIuI numruI curenL uI pIunseI ruporLuL Iu numruI LoLuI de pIunse Indicator 46 Desen tehnic .. Tubelol de component TubeIuIdecomponenLservesLeIuIdenLIIIcureueIemenLeIor produsuIuI reprezenLuL pe un desen de unsumbIu sI se umpIuseuz IIe pe desenuIdeunsumbIurespecLIv,IIepepIunsesepuruLeIormuLAq, deusupru IndIcuLoruIuI, uIIpIL de ucesLu sI de cIenur. Duc dIn cuuzu reprezenLrII de pe desen, LubeIuI de componenL LrebuIe nLrerupL, ucesLu pouLe II conLInuuL deusupru reprezenLrII, Ir repeLureucupuIuIdeLubeI,IurducuremuImuILepozILIIpouLeII conLInuuL n sLungu IndIcuLoruIuI, repeLundu-se de IIecure duL cupuI de LubeI (IIg.z.6). nLre IndIcuLor sI conLInuureu LubeIuIuI se Ius 1o mm. CompIeLureucsuLeIorLubeIuIuIdecomponenLseIuceconIorm cupuIuIdeLubeI,ncepundcupozILIu1dejosnsus,ncsuLeIe necompIeLuLe Lrusundu-se o IInIuL. DucLubeIuIdecomponenLseupIIcpemuImuILepIunseuIe uceIuIusIdesendeunsumbIu,vucuprIndedeIIecureduLnumuI eIemenLe pozILIonuLe pe pIunsu respecLIv, usLIeI ncuL IIecure pozILIe s IIe cuprIns o sIngur duL n LubeI. Ig.z.6. ExempIu de LubeI de componenL (murcuL cu X) Indicator Standadizarea n desenul tehnic47 .S. Scuru desenelor tehnice DeseneIeLeInIceseexecuLIuscur,prInscuruunuIdesen nLeIegundu-seruporLuIdInLredImensIunIIeIInIuremsuruLepedesen sI dImensIunIIe reuIe uIe obIecLuIuI reprezenLuL.AIegereuscrIIordereprezenLureseIuceconIormSTASz-81, prezenLuL n LubeIuI z.;. Tcbelul z.;. ScrI de reprezenLure n desenuI LeInIc z:1zo:1 =:1=o:1 ScrIde mrIre 1o:11oo:1 1:1 1:z1:zo1:zoo1:zooo1:zoooo 1:=1:=o1:=oo1:=ooo1:=oooo ScrI demIcsorure 1:1o1:1oo1:1ooo1:1oooo1:1ooooo nuIuruucesLorscrIseudmILeIoIosIreuurmLoureIorscrIcu desLInuLIe specIuI: 1:z,=-penLrucuzurIIecundesLenecesurIoIosIreumuI compIeL u cumpuIuI desenuIuI 1:1=-ncuzuIdeseneIordeconsLrucLIImeLuIIcenconsLrucLII nuvuIe suu IndusLrIuIe 1:z=o ; 1:z=oo ; 1:z=ooo - penLru pIunurI suu IrLI uuIegereuscrIIsevuurmrIobLInereuuneIreprezenLrIcuL muIcIureuobIecLuIuIreprezenLuL,ncudruIunuIIormuLdeIurLIecuL muI redus.uexecuLureudesenuIuILrebuIeLInuLseumudeurmLoureIe prescrIpLII: LouLe prLIIe unuI desen s IIe execuLuLe Iu scur, coLeIe prLIIor nereprezenLuLe Iu scur se vor subIInIu 48 Desen tehnic pe orIce desen LeInIc se IndIc scuru de reprezenLure, n spuLIuI specIuI desLInuL Iu nIveIuI IndIcuLoruIuI LouLereprezenLrIIedepeuceIusIIormuLsevorexecuLuIu uceIusI scur.LouLeproIecLIIIeuneIpIeseseexecuLobIIguLorIuIuuceIusI scur penLru u reprezenLu un deLuIIu uI uneI pIese, zonu respecLIv se ncercuIesLesIsenseumncumujuscuIe(A,BeLc.)IurdesenuI mrILreprezenLuLnLr-unIocconvenubIIsenoLeuzprecIzund scuru de mrIre (A, scuru =:1). .n. Husori otilizute in desenol tehnic DeseorIpenLruoreprezenLurecIuruobIecLeIorserecurgeIu reprezenLureunsecLIune.NoLureuconvenLIonuIgruIIcpedesenu reprezenLure secLIunII n dIIerILe muLerIuIe pourL denumIreu de Iusur. HusurIIeuLIIIzuLepenLrureprezenLurensecLIuneudIverseIorpIesesI reguIIIedereprezenLuresunLprevzuLenSTAS1oq-8o,IurunexLrus cu ceIe muI uLIIIzuLe IusurI n LubeIuI z.8. Tcbelul z.8. PrIncIpuIeIe IusurI uLIIIzuLe n consLrucLIu de musInI Muteriulol reprezentut HusoruMeLuI MuLerIuIe nemeLuIIce emn (secLIune LrunsversuI pe IIbr) Standadizarea n desenul tehnic49 Tcbelul z.8. PrIncIpuIeIe IusurI uLIIIzuLe (conLInuure) Muteriulol reprezentutHusoruemn (secLIune IongILudInuI pe IIbr) BeLon (sImpIu suu urmuL) HurLIe sI curLon eIecLroIzoIunL IcIId BobIne suu nIsurrI eIecLrIce PmunL SLIcI sI uILe muLerIuIe LrunspurenLe PrLIIe pIIne uIe pIeseIor meLuIIce secLIonuLe se Iusureuz cu IInII conLInuesubLIrIdrepLe,puruIeIencIInuLeIuq=o,IudreupLusuuIu sLungu IuL de o IInIe de conLur u proIecLIeI, IuL de o ux u reprezenLrII suu IuL de cIenuruI desenuIuI. DIsLunLu dInLre IusurI se uIge n IuncLIe 50 Desen tehnic de mrImeu supruIeLeI IusuruLe, nLre o,=-6 mm sI de obIceI esLe uceIusI penLru LouLe secLIunIIe sI proIecLIIIe respecLIve, uIe uceIeIusI pIese. HusurIIeLuLurorsecLIunIIorcuresereIerIuuceIusIpIes(n uceIusI proIecLIe suu n proIecLII dIIerILe pe uceIusI desen) se Lruseuz n uceIusI sens, cu uceIusI ncIInure sI Iu uceIusI dIsLunL. DucopIessesecLIoneuznLrepLe-cumuImuILepIune puruIeIe-IusurrIIecorespunzLouredIIerILeIorLrepLeseLruseuzn uceIusIsens,cuuceIusIncIInuresIdIsLunLe,nsdecuIuLenLreeIeIu IIecure scIImbure de pIun. PenLrucudoupIeseIusuruLessedeosebeuscunudeuILu,se IusureuznsensInvers,ncIInuLLoLIuq=o.CundpedesensunL reprezenLuLesecLIonuLmuImuILdedoupIeseuILuruLe,evIdenLIereu ucesLoru se reuIIzeuz uLuL prIn orIenLureu IusurIIor, cuL sI prIn dIsLunLu dIIerIL dInLre eIe.Duc IInIIIe IusurIIor nLuInesc o coL suu o InscrIpLIe, cure nu uu puLuLIIusezuLenuIurusupruIeLeIIusuruLe,ucesLeusenLrerupn porLIuneu respecLIv. .1o.NotureustriisopruIetelorsiupreciziei dimensionule nprocesuILeInoIogIcdeobLInereuuneIpIesenunLoLdeuunu supruIeLeIerezuILuLeuuoIormperIecLpIun,cIreprezInLuneIe nereguIurILLIcurenusevdcuocIIuIIIber.ConsIderundosecLIune prInLr-opIesmrILIumIcroscop;sepoLobservunereguIurILLIuIe proIIIuIuI supruIeLeI reuIe. TermInoIogIugeneruI,prevzuLdeSTAS=;o-8=,cuprInde: suprc[ctcreclcceucureIImILeuzpIesusIosepurdemedIuI nconjurLor;suprc[ctcqeometricc(ideclc)reprezenLuLndesen suu obLInuLprInprocedeedeIubrIcuLIesIconsIderuLIrubuLerIde IormsIneregu1urILLI;suprc[ctce[ectitc,upropIuLsupruIeLeIreuIe, obLInuL prIn msurure.DucsesecLIoneuzucesLesupruIeLecupIuneproIecLunLese obLIneproIIIuIgeomeLrIc(IdeuI)sIproIIIuIeIecLIv(msuruL).nSTAS =;o-8=sedeIInesLeruqozitcteccuIIIndunsumbIuInereguIurILLIIor uneIsupruIeLecurenusunLubuLerIdeIuIormugeomeLrIcupIeseI. Standadizarea n desenul tehnic51 RugozILuLeusupruIeLeIorsemsournmIcromeLrIIsIsedeLermIncu ujuLoruI unor upuruLe de msur specIuIe. RugozILuLeu se exprIm prIn urmLorII purumeLrI de proIII: Abcterecmediecnerequlcritctilor,noLuLcuRu,cure reprezInL vuIoureu medIe u ordonuLeIor v1, vz,. vn-1, vn. (IIg. 6.z, u) puncLeIor proIIIuIuI eIecLIv IuL de IInIu medIe u proIIIuIuI: Ru = l1

ABvdx suu uproxImuLIv, Ru = n1

==n ii 1YI ncltimec medie, noLuL cu Rz, dIIerenLu nLre medIu urILmeLIc u ordonuLeIor v ceIor muI nuILecIncI proemInenLe sI u ceIor muI dejoscIncIgoIurIuIeproIIIuIuIeIecLIv,deIuodreupLpuruIeI cuIInIumedIesIcurenuInLersecLeuzproIIIuI,cuIcuIuLpeo IungIme 1. Rz= |(R1+R+R=+R;+R)-(Rz+Rq+R6+R8+R1o ) IJ= ncltimecmcximccnerequlcritctilor,noLuLcuRmux, reprezInLdIsLunLunLreIInIuexLerIoursIIInIuInLerIouru proIIIuIuI ( IIguru z.;). Ig. z.;. PurumeLrII rugozILLII y x Linia exterioar a profilului Linia interioar a profilului Linia medie a profilului proeminen gol 52 Desen tehnic RuqozitctecpouLeIIexprImuLsIprIncIusuderugozILuLe,IIInd sLundurdIzuLe 1q cIuse de rugozILuLe, sImboIIzuLe cu: No, N1, Nz,... N1. VuIorIIe preIerenLIuIe uIe purumeLrIIor Ru, Rz, IungImII de buz I, precum sI cIuseIe de rugozILuLe sunL IndIcuLe n LubeIuI z.. Tcbelul z.o. CIuse de rugozILuLeSimbolulclaseide rugozitate ,aR m ,zR m, l mm N0 N1 0,012 0,025 0,063 0,125 0,08 N2 N3 N4 N5 0,05 0,10 0,20 0,40 0,25 0,5 1,0 2,0 0,25 N6 N7 N8 0,80 1,60 3,2 4,0 8,0 12,5

0,8 N9 N10 6,3 12,5 25 50 2,5 N11 N12 N13 25 50 100 100 200 400 8

.1o.1. Indicureu dutelor privind stureu sopruIetelor DuLeIeprIvIndsLureusupruIeLeIorseIndIcpedeseneIede execuLIencuzuIncuresunLIndIspensubIIepenLruusIgurureucuIILLII IuncLIonuIe sI uspecLuIuI pIeseI, consIderundu-se c se reprezInL sLureu IInILusupruIeLeIrespecLIve(IncIusIvLruLumenLeIeLermIce,ucoperIrI eIecLrocIImIce), ns nuInLe de, vopsIrI suu ucoperIrI decoruLIve. nscrIereupedesenurugozILLIIseIuceconIormSTAS61z-8, uLIIIzundu-se sImboIuI de buz (IIguru z.8) suu sImboIurIIe derIvuLe n cuzuIobIIguLIvILLIIpreIucrrIIprInndeprLuredemuLerIuI(IIguru z..u.)suumenLInereusupruIeLeInsLureuobLInuLInILIuI(Ir ndeprLure de muLerIuI, IIguru z.. b).Standadizarea n desenul tehnic53 Ig. z.8.SImboIuI de buz penLru IndIcure rugozILLII CundsunL necesuresI prescrIpLII supIImenLure,nuIuruIndIcrII purumeLruIuIdeproIII,secompIeLeuzsImboIurIIedInIIgurIIez.8sI z..u sI b, conIorm IIgurII z..c Iu z..e.SImboIurIIeseLruseuzcuIInIedeuceeusIgrosImecuIInIu uLIIIzuLpenLruInscrIpLIonureucoLeIorpedesenuIrespecLIvsIuu dImensIunIIeIndIcuLeInIIguruz.8,undeIesLedImensIuneu nomInuI u scrIerII IoIosILe Iu coLure. Ig. z..SImboIurI derIvuLe penLru IndIcureu sLrII supruIeLeI 60 60 60 c. b.a. d.e. 54 Desen tehnic PurumeLruIdeproIIIseIndIcprInnscrIereuvuIorIInumerIceu ucesLuIu, n mm, dup cum urmeuz: cundpurumeLruIdeproIIIuIesesLeRu seIndIcnumuIvuIoureu su (IIguru z.qo.u); cundpurumeLruIdeproIILuIesesLeRzsuuRmux,seIndIc vuIoureusupreceduLdesImboIuIpurumeLruIuIrespecLIv(IIguru z.qo.b sI c). ncuzuIncureesLenecesurIndIcureuvuIorIIorIImIL udmIsIbIIeuIepurumeLruIuIdeproIII,senscrIuceIedouvuIorI IImIL (IIguru z.q1u Iu z.q1.c). Ig. z.qo. Ig.z.q1. n cuzuI n cure seprescrIecIusude rugozILuLe, uceusLu seIndIc nIocuIpurumeLruIuIdeproIII(IIguruz..qz..u-c).DucnuIuru c. Rmax100 a. 3,2 b. Rz100 b. a. 3,2 1,5 Rz400 Rz200 c. Rmax400 Rmax200 Standadizarea n desenul tehnic55 purumeLruIuIdeproIIImuIsunLnecesuresIuILeduLereIerILoureIu sLureu supruIeLeI respecLIve, ucesLeu se noLeuz cu n IIguru 6.8,u-c. Ig. z.qz. Ig. z.q. a. NB b. N5 N11 c. a. 3,2 5055 HRC b. 1,6 strunjit fin N11 c. turnat 56 Desen tehnic VuIorIIe purumeLruIuI Ru n IuncLIe de procedeeIe LeInoIogIce de preIucrure, conIorm STAS =;oJz-;=, sunL IndIcuLe n LubeIuI z.11. Tcbelulz.::.VuIorIIepurumeLruIuIRunIuncLIede procedeeIe LeInoIogIce de preIucrure Rugozitatea suprafeei Ra , mDenumirea procedeului tehnologic 5025 12,5 6,33,21,60,80,40,20,1 0,05 0,025 Tiere cu flacr Curire cu polizorul Tiere cu fierstrul Rabotare Gurire Elecrochimie Electroeroziune Frezare Broare Alezare Strunjire,alezarecu cuitul Rodare Lustruire electrolitic Roluire Rectificare Honuire Polizare Lepuire Rodare de finisare Superfinisare Turnare n nisip Laminare la cald Forjare Turnarenforme permanente Turnare de precizie Extrudare Laminare la rece tragereTurnare n cochil Vclori obtinute [rectent prin procedeul respectit - neqru Vclori obtinute mci putin [rectent prin procedeul respectit - qri Standadizarea n desenul tehnic57 .1o.. Reuoli de inscriere u strii sopruIetelor pe desen RugozILuLeusenserIeosIngurduLpenLruosupruIuL,pe proIecLIupecuresunLcoLuLeeIemenLeIedImensIonuIeuIesupruIeLeI respecLIve, cu vurIuI sImboIuIuI orIenLuL spre supruIuLu Iu cure se reIer. ndIcuLIIIenscrIsenjuruIsImboIuIuIderugozILuLeLrebuIes pouLIIcILILedejossIdIndreupLudesenuIuI,IruIInLrerupLesuu nLreLIuLe de IInII de coL suu de IInII ujuLLoure. SImboIurIIepenLrunoLureusLrIIsupruIeLeIorseumpIuseuz, dupcuz,dIrecLpeIInIIIedeconLur,peIInIIujuLLoureLrusuLen preIungIreu IInIIIor de conLur suu prIn InLermedIuI unor IInII ujuLLoure, LermInuLe cu o sgeuL.Cund uceeusI supruIuL ure rugozILLI dIIerILe, se noLeuz sepuruL, IImILuLrusundu-secuIInIeconLInusubLIrenvedere,suunsecLIune, coLundu-se IungImeu Iu cure se reIer. ncuzuIsupruIeLeIorderevoIuLIe,rugozILuLeusenoLeuzo sIngur duL, pe o generuLoure. SLureu supruIeLeIor derucordure nu se noLeuz. Duc rucordureu seIucenLredousupruIeLenuceeusIrugozILuLesIsupruIuLude rucordurevuuveurugozILuLeurespecLIv,IurcundrucordureuseIuce nLredousupruIeLecurugozILLIdIIerILesupruIuLuderucordurevu uveu rugozILuLeu supruIeLeI ceIeI muI neLede. Cndstareasuprafeelorncontact seindicpe desenuldeansamblu, aceasta se noteaz separat pentru fiecare din suprafeele respective.CundLouLesupruIeLe1euneIpIeseuuuceeusIrugozILuLe.uceusLu senscrIedeusupruIndIcuLoruIuIIruIIIndIcuLpereprezenLure.n cuzuIncuremujorILuLeusupruIeLeIoruuuceeusIrugozILuLe,uceusLuse nscrIenumuIdeusupruIndIcuLoruIuI,nuInLeupurunLezeI,noLundu-se pedesenuIpIeseInumuIrugozILLIIecuredIIerdeceumujorILur.n purunLezsevunscrIeIIenumuIsImboIuIderugozILuLe,IIeLouLe ceIeIuILe rugozILLI uIe supruIeLeIor pIeseI n ordIne crescLoureAIegereurugozILLIIsupruIeLeIordIIerILeIorpIesenIuncLIede condILIIIedeIuncLIonuresImonLujsunLIndIcuLenLubeIuIz.1z, conIorm STAS =;oJz-8=. 58 Desen tehnic Tcbelulz.:z.VuIorIIerugozILLIIsupruIeLeIordIIerILeIorpIesen IuncLIe de condILIIIe de IuncLIonure sI monLuj Rugozi- tatea ,aR m Cazuri de prescriere Exemple de aplicare 0,012 0,025 0,05 0,10 0,20 Uzurifoarteredusede tensiunidecontact mari.Aparatede msurat de foarte mare precizie. Uzurireduselaviteze mariitensiunide contactrelativmari. Aparatedemsurat foarte precise. Uzurredusa suprafeelor funcionabile.Aparate de msurat precise. Jocredusntre suprafeeledeghidare precise.Aparatede msuratmaipuin precise.Suprafee exterioareprecise. Suprafee de contact. Suprafeesupusela frecare,de uzuracrora depindepreciziade lucru a mecanismului. Ciderularelarulmenideprecizie. Suprafaademsuratlaaparatedemsurat optico-mecanice. Cale plan-paralele. Pistoane i plunjerede pompe cu presiunea peste10Mpa.Lagreprincipalelamaini-uneltedemareprecizie.Suprafeede msurare la micrometre. Cale plan-paralele. Distribuitoareicilindridepompecu presiuneapeste10Mpa.Suprafaade centrare precis ladornuri i scule demare precizie.Scrigradatelaaparateoptico-mecanice.Suprafeedemsurarela comparatoare,calibredelucrui micrometre.

Etanripretenioaselapresiunirelativ mari. Etanri fixe conice. Fisuri i cuzinei laarticulaiiilagrelamecanismei maini-unelterapideidemareprecizie. Ghidajelederostogoliredemareprecizie. Role,bile,ciderulareirulmeni.Pistoane icilindridepompedeinjecie.Calibre. Tijepalpatoarelaaparatedemsurat. Cilindrihidraulici.Suprafaacamelor. Arbori cotii. Etanrifixeconice,frgarnituri.Lagre laarboricucame.Etanrimobile,fr garnituri.Pistoaneicilindripentru distribuitoareipompecupresiunesub10 Mpa.Fisuridemanivel.Cuzineilepuii. Fisurilaturbineilareductoaredemare vitez.Suprafaaactivacamelor.Ghidaje demaini-unelte.Piciorulsupapei..Conuri Standadizarea n desenul tehnic59 0,40 0,80 1,6 Uzur redus la viteze i tensiuni de contact mijlocii. Suprafee de centrare. Suprafee de contact greu solicitate. Suprafee nefuncionale ale pieselor care urmeaz a fi cromate, nichelate etc. Uzur redus la viteze i tensiuni de contact reduse. Suprafee de centrare. Suprafee nefunionale ale pieselor care urmeaz s fie cromate, nichelate etc. Suprafee de ghidare i de centrare la micri periodice. Suprafee de contact puin solicitate defixarelascule.tifturidecentrarela dispozitive.Suprafeedelucruale instrumenteloriaparatelordemsurat. Suprafee de contact ale calibrelor. Cilindri de pompe cu presiunea 10 Mpa. Suprafee de alunecare la pene. uruburi conductoare. Cuzinei pentru arbori motori i din metal antifriciune. Cilindri lucrnd cu segmeni. Suprafaa cilindric a pistoanelor. Fusuri la maini electrice mari. Lagre de arbori de transmisie. Suprafaa de centrare al arbori canelai. Discuri de friciune. Suprafee de etanare la ventile, sertare, garnituri, manet, presgarnituri (la micri dute-vino). Filete rectificate. Suprafee de contact ale calibrelor, ublerelor.

Etanri fixe fr garnituri (flane). Suprafee de etanare pentru garnituri de psl. Suprafee de alunecare la pene paralele. Suprafee de centrare la butuci canelai. Flancurile danturilor evruite sau rectificate i ale roilor dinate din bronz. Lagre la arbori de transmisie. Cuzinei din bronz. Cuzinei rectificai. Alezaje broate. Asamblri filetate supuse la vibraii sau cu strngere. Glisere i ghidaje la maini-unelte. Axe excentrice. Tamburi de frn. Organe de comand sau reazeme pentru mn (mnere, volante). Suprafee active la mbinri cu pene i la pene de reglaj. Alezajele lagrelor de alunecare. Ajustaje fixe obinuite. Arbori i alezaje la reductoare. Suprafaa de contact la carcase de font. Suprafaa activ a roilor de curea. Flancurile danturilor mortezate cu cuite roat sau pieptene. Ghidaje n coad de rndunic. Etanri cu garnituri metalice. Oglinda cilindrilor la maini termice mari. 60 Desen tehnic 3,2 6,3 12,5 25 50 100 Suprafee de contact fr micare, transmisii cu uzur redus, condiii de aspect Suprafee de contact nesolicitate i fr centrare. Suprafee exterioare, vizibile ale organelor de maini. Suprafee de contact grosolane, fr micare. Suprafee libere i nefuncinale ale orificiilor Suprafeegrosolane. Suprafee neprelucrate, curate Fusuri i lagre la transmisii mecanice normale. Cuzinei, lagre, pahare. Ajustaje fixe nedemontabile. Flane la cuplare. Flancurile danturilor frezate. Guri de centrare. Ghidaje n coad de rndunic. Filete metrice, trapezoidale, rotunde, ptrate i pentru evi. Segmeni de piston. Suprafee laterale ale flancurilor danturilor roilor melcate, conice i de lan, ale canalelor roilor pentru curele trapezoidale. Etanri cu garnituri nemetalice. Suprafee de aezare ale pieselor cu dimensiuni i mase mijlocii. Suprafee cu condiii de aspect. Suprafee frontale i laterale la uruburi i piulie precise. Tija, poriunea filetat la uruburi precise i semiprecise. Filetul la toate organele de asamblare uzuale i semiprecise. Suprafee de aezare la piese mari i grele. Bazele de aezare ale arcurilor elicoidale. Suprafee cu condiii de aspect. Suprafee frontale ale arborilor roilor dinate, bucelor, cuplajelor. Piese turnate n cochil. Butuc inele de contact, butuc colector, butuc-rotor. Piese turnate n amestec de formare. Muchii ifeeprelucratenvedereasudrii. Suprafee forjate, laminate, matriate, tiate, ambutisate.Suprafeefrontaleale conductelor. Guri fr importan. Funduri de virole.