Download pdf - Spm 2008 Sejarah K1

Transcript
 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  1/13

  SULIT

  # ,.kfiffi-Nt3fi,Kffif:ifixfffilfx?1SIJIL PELAJARANMALAYSIA 2OO8 I249IISEJARAHKertas LNov./Dis.1 am Satu am

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi40 soalan.2. Jawab semua soalan.3. Tiapliap soalondiikuti oleh empatpilihanjawopan, iaitu A,B,C danD. Bagi setiapsoalan,pilih satu awapan sahaja. Hitamkan jawapan andopada kertas awapanobj ektif yang disediakan.4. Jika anda hendak menukar awapan, padamkan tandayang telah dibuat. Kemudian

  hitamkan awapan yang baru.

  Kertas soalan ni mengandungi13 halamanbercetakdan3 halaman idak bercetaklLihat sebelah

  l249lL @2008HakciptaKerajaan ataysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  2/13

  SULITL Mengapakahistem enanamanecaradi China?

  A MeminimumkankosB MengekalkanesuburananahC Mengurangkanenaga erjaD Menjimatkanmasa

  2 l249lrbergilir diamalkanpadazamanDinasti Tang

  Apakahkepentinganandungan aryaTheArtkepadamasyarakatari ni?A Menerangkanistem emerintahanB Mengatur trategi erniagaanC MenentukanentukhubunganuarD Membantu elaksanaaneperiksaanwam

  of Waryang ditulis oleh SunTzu

  3 Rajah 1 berkaitandengansistem epublik yang diamalkandi Rom.

  Mengapakahdua orangkonsul dilantik mengetuaipentadbiran?A MenyekatpengaruhgerejaB MengimbangikuasapemerintahC MemperkukuhkedudukanpemerintahD Mengelakkanpenjajahan uasaasing

  RakyatAthenstidak berpuashati terhadapgolongan aristokratkeranakuasamerekamengatasi uasa aja.Apakahkesandaripada asa idak puashati tersebut?A PerampasanuasaB Pemulauan ilihan rayaC PerlucutanawatanpentadbiranD Perubahan trukturmasyarakat

  Konsul1 danKonsul2

  DewanPerhimpunanRajah 1

  l249ll @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  3/13

  SULIT 3 1249115 Pernyataan erikut merujukkepadahubungan ntarakerajaanagrariadengankerajaanmaritim.

  Salingbergantungntara atu amaain.Apakahkesanhubungan ersebutkepadakerajaanagraria?A Menjadi kuasa aut yangunggulB Pesaing anghebatC PembekalsumbermakananD Menakluk kawasanberhamPiran

  6 Apakah kesan pembinaan sistem pengairan di Angkor pada zamanRaja Indravarman1?A Penempatan ekal lebih banyakB KeperluanberasnegaradipenuhiC SistempertanianpindahberkembangD Pergantungan adahasil hutanberkurangan

  7 ApakahkesanamalansistemkabilahdalammasyarakatArab Jahiliah?A Mewujudkansemangat ssabiahB Memulakanpersaingan uasaC MemantapkansistempentadbiranD Memperkukuh perpaduanantarasuku

  8 Maklumat berikut merujuk kepadapeperanganyangberlaku di kalanganmasyarakatArab pada ZamanJahiliah.Perangal-Basus

  . Berlaku antaraBaniTaghlib denganBani Bakar.

  . Berlangsung elama 0 tahun.

  B agaimanakah eperan an ersebutdapatdielakkan?A Mengimbangi taraf ekonomi antaraetnikB MeningkatkanpersefahamanendudukC Memperkuatbidang ketenteraanD Meningkatkankemajuaninfrastruktur

  ll,ihat sebelahSULIT249lt @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  4/13

  SULIT 4 T249119 Tokohberikut elahmemberi umbanganalam erkembanganslam.

  . AbdullahbinAbu Bakar

  . AmirbinFuhairah. Abdullahbin ArqatApakah sumbanganmereka?A Menamatkanpemulauanerhadaporang slamB MembantuRasulullahberhijrahke MadinahC Meneruskandakwahke TaifD Menandatangani erjanjianHudaibiyah

  10 Pernyataan erikut merupakansatudaripadasyaratPerjanjianHudaibiyah.Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpakebenaran enjaganya tidak perlu dipul angkan.

  MengapakahNabi Muhammad s.a.w. menerima syarat ersebutwalaupun tidakdipersetujuiparasahabat ang ain?A MengelakkanpeperanganB Mempertahankan mej IslamC MemeliharahubungankekeluargaanD Memudahkanpenyebaranajaranlslam

  KerajaanBani Umaiyah telah mewujudkansistemhijabah.B agaimanakah istem ersebutdilaksanakanA Penetapan eraturandi istanaB HalanganmengkritikpemerintahC Pemeriksaan ntukmenemuikhalifahD Kebebasan ersuaradihadkan

  ApakahperanangolonganMudejar di Eropah?A Menerapkan arahidup IslamB MenyertaipasukanenterakhasC MenggalakkanperkembanganlmuD Menjadi pembayarcukai tambahan

  11

  l249ll @2008HakciptaKerajaan alaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  5/13

  suLIT 5 r249ll13 Apakah riteriapenganugerahanawatan yahbandarepada eorangedagangIsiam di sesebuah elabuhandi Asia Tenggara?

  A MentaatiPemerintahB MahirberniagaC Bersifat ujurD Cekapmentadbir

  14 Perkara yang manakah menunjukkan kedalangan Islam ke Asia Tenggaramempengarutii carahidup masyarakat empatan?A AmalanbersemahB Adat persandinganC PersaudaraanmmahD Carabercucuk anam

  15 Tokohberikut berperanan enting dalamKesultananMelayu Melaka'

  " MakhdumSayidAbdulAziz. MaulanaAbu Bakar. MaulanaSadar ahan

  Apakah perananmereka?A MenasihatipemerintahB MenetapkanstiadatdirajaC MengetuaiutusandiPlomatikD Menguatkuasakanundang-undang

  ll,ihat sebelahSULITl249ll o 2008HakciptaKerajaan alavsia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  6/13

  SULITL6 Rajah 2 menerangkanMelavu radisional.

  6tentang kaedah pendidikan

  1249lrdalam masyarakat

  Rajah2ApakahX?A MenerusipantunB Mengadap uruC PembacaanitabD Pengajiansekolahpondok

  17 Maklumatberikutmenunjukkan emunculan olonganbarudalameraReformationdi Eropah.Masa Peristiwa

  Abadke-16 Kemunculan olongan angmengendalikanCounte Refoma onApakah eranan olonganersebut?A Menyekat erkembanganuasa angsawanB Memperkukuh uasagolonganmonarkiC Memperluas jaranagamaKristianD Mempertahankan erejaKatolik

  Apakah aspekyang ditekankanoleh GerejaKatolikdi Eropah?A PenguasaanemahiraneknologiB Pengukuhannstitusi eluargaC PenerokaanilayahbaruD Pembelajaranlmu akhirat

  pada Zaman Pertengahan8

  Pembel jaranpantang-laranendidikanidak ormal

  l249ll @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  7/13

  SULIT 1249tl19 Apakah ujuan Land SettlementOrderdikuatkuasakan i Sarawakpada ahun 1933?

  A MemajukankegiatanpertanianB Melindungi tanahperibumiC Membenarkan migran memiliki tanahD Memudahkanusahamembinakemudahanasas

  Andaikan anda mengusahakan ebidang anah di Tanah Melayu pada awalabad e-18.B agaimanakah ndamenjalankanaktiviti tersebut?A MendapatkeizinanresidenB MemperolehperkenansultanC Mendapatkebenaran embesarD Mempunyai sumberkewangan

  Mengapakah erajaanBelandabersikappilih kasih dalam menyediakan emudahanpendidikandi Indonesia?A Menghalangperkembangan ekolahagamaB Mengehadkan ktiviti budaya empatanC Menyekatrakyat mendapatpekerjaanD Memecahbelahkan erpaduan akyatJadual I merujuk kepada novel yang dihasilkan di Asia Tenggara sebelumPerangDunia Kedua.

  Novel PenulisNoli Me Tangere JoseRizalKerikil-kerikil Tajam Chairil AnwarPutera GunungTahan PakSako

  JadualApakahpersamaansu yangdimuatkandalam novel tersebut?A Nasibkaum wanitaB Penindasan lehpenjajahC Peningkatan tatussosialD Tuntutankemerdekaan

  [Lihat sebelahSULIT249ll o 2008Hak Cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  8/13

  sulrr I r249ll23 Mengapakah isternTanamanPaksa angdiperkenalkan lehBelandadi Indonesiaperluditentang?

  A Menjejaskanksport egaraB Mengundangehadiran ekerja singC Mengehadkanenis anamanomersialD Mengekalkan emunduranakyat empatan

  24 Jadual2 menunjukkan okoh tempatanyang telah menentang uasaBritishpada bad e-19.Tokoh Negeri

  Rentap SarawakMat Salleh Sabah

  JadualMengapakahenentanganersebut erlaku?A PencerobohanawasanB Penghapusanistem erhambaanC PeningkatanemasukanmigranD Paksaanmembayar fti

  25 Mengapakah ountCamilloBensodi Cavour menyanjung malanealpolitik?A Kestabilanolitik erjaminB KejayaanmenyatukantaliC Kerjasamaengan egaraainD Kemakmuran konominegara

  26 Kata perbilangan datberikut berkaitandenganAdat Perpatihyang diamalkandi NegeriSembilan. AlamberajaLuakberpenghuluSukuberlembagaAnakbuahberbuapakPerbilanganersebut apatdikaitkandenganA protokolstanaB upacara erkahwinanC menyambutelahiranD pemilihan emimpin

  l249tl @2008Hakcipta Kerajaan alaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  9/13

  SULIT 927 Senarai erikutmenerangkanertubuhanangditubuhkan i TanahPerang uniaKedua.

  1249tLMelayuselepas

  28

  a

  a

  a

  AngkatanPemudansaf API)AngkatanWanitaSedarAWAS)Barisan aniMalaya BATAS)

  Apakah ersamaanendirian hlipertubuhanersebut?A Menentangemasukanaum migranB MenentangembentukanistemAhliC Menyokong endidikanekularD MenyokongMalayanUnionRajah3 menunjukkan enyatuan etiga-tigaunit politik di TanahMelayudalampentadbiran alayanUnion.

  Rajah3MengapakahBritish bertindakdemikian?A Menjimatkan kewangan erajaanB Memeliharahak stimewaperibumiC Memperkukuhpemerintahan erajaD Melatih penduduk empatanmentadbir

  Apakah manfaat yang diperoleh orang Melayu melaluiTanahMelayu 1948?A Kebebasan erpolitikB MenguasaipentadbiranC MenentukankerakyatanD Kedudukan stimewadilindungi

  Perjanjian Persekutuan

  ll,ihat sebelahSULIT

  29

  Negeri-NegeriSelat

  Negeri NegeriMelayuBersekutu Malavan nion1946

  Negeri-Negeri elayuTidakBersekutu

  1249ll @ 2008 Hak CiptaKerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  10/13

  SULIT30 Mengapakah

  10partiberikut itubuhkan?

  1249tt

  Parti Parti KemerdekaanMalayaPengasas Dato' Onn bin JaafarTahun Penubuhan 19sl

  A Menyekat engaruhomunisB Mewujudkan erpaduanaumC MempertahankanakperibumiD Mengurangkanengaruh olonganadikal

  31 Apakahkepentingan istemAhli yang diperkenalkan i TanahMelayu padatahun 95l?A Mengukuhkanuasa enjajahB Memelihara akpenduduk eribumiC MelatihpemimpindalampentadbiranD Memperaku uasa embesarempatan

  32 Jadual3 menerangkan eristiwa penentanganndonesia erhadapgagasanMalaysia.Tarikh 20 Januari 963Peristiwa Konfrontasi ndonesia erhadapMalaysiaKempen GanyangMalaysia

  Jadual3Mengapakah ndonesiabertindak demikian?A Terpengaruhdengandakyah komunisB Tidak dijemput untuk berundingC TerpedayadenganpenjajahBelandaD Tindakanperluasanwilayah terhalang

  l249ll o 2008Hakcipta Kerajaan alaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  11/13

  sul,rT 11 l249lr33 Maklumatberikutmerujuk epada enubuhanartiPerikatan arawak'

  Tahun Peristiwat962 Part i PANAS, SNAP, BERJASA,SCA danPESAKAmembentuk artiPerikatan arawak'

  Apakah esan enubuhanarti ersebut?A Meneruskanistem olitik tradisionalB Menamatkan emerintahanrookeC MerealisasikanpembentukanMalaysiaD Menjayakanengasasanersekutuanorneo

  34 EncikAbutelahdiisytiharkanmuflisolehmahkamah.Mengikutsistem ilihan ayadi Malaysia eliau idak ayakuntukA menjadi alonPilihan aYaB menyertaiPartiPolitikC mendaftarebagai engundiD menjalankanemPen ilihan aYa

  35 Apakahsyaratpindaanperlembagaanangberkaitan engan edudukanstimewaorangMelayu?A PersetujuanebihsuaraDewanParlimenB PersetujuanebihsuaraJ O"*un ParlimenC persetujuan ajoriti ebih] DewanParlimen anpersetujuan ajlisRaja-RajaD persetujuan ajoriti ebih { DewanParlimen ankelulusan angDipertuaNegeriSabah anSarawak

  36 Apakahperanan embagaPertubuhan eladang LPP) yang ditubuhkanpadatahun1973?A MembangunkanndustridesaB Mengawal ualitihasilpertanianC MenjalankanenyelidikanertanianD Membantu etani alam egiatan operasi

  ll-ihat sebelahSULITl249ll o 2008Hak cipta KerajaanMalaysia

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  12/13

  T237SULIT t249tl

  38

  BagaimanakqhnatlamatRancangan alayaPertama ntukmembangunkanawasanluarbandar apat icapai?I Menyatupadukanpenduduk

  II Membuka awasan ertanian aruru MenyediakalkemudahanpinjamanW MenarnatkanutipancukaipertanianA IdanIIB IdanIVC II dan IID II IdanIVPeristiwa erikutberlaku emasa erangDuniaKedua.

  Tarikh Peristiwa6 dan8 Ogos1945 Pengebomaniroshima anNagasaki

  MengapakahAmerika Syarikatmengambil indakandemikian?A Menguji kekuatansenjataB MengingkariPerjanjianVersaillesC MengelakkanperangberpanjanganD Mengatasimasalah emelesetan konomi

  39 Sebagai nggotaPertubuhanBangsa-Bangsa ersatu PBB),Malaysia elah memberisumbanganke arahmemelihara keamanandunia. ,Apakahsumbanganersebut?I Menentangdasarapartheld

  tr Menghantarpasukanpemerhatim Membebaskan egarayangdijajahry Menyarankanpenggunaan inar emasA IdanIIB IdanIVC II dan IID IIIdanIV

  l249ll @ 2008Hak Cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 Spm 2008 Sejarah K1

  13/13

  sul,rT 13 r249lr4A Jadual4berkaitan engan ertubuhanersidanganslam OIC).

  Tahun 2002Tempat KualaLumpurPeristiwa PersidanganuarBiasaMenteri-MenteriLuarPertubuhanersidanganslam OIC)

  Jadual4Apakah su yangdiketengahkan alampersidangan ersebut?A MewujudkankerjasamaketenteraanB MemerangipenyalahgunaanadahC MemuliharaalamsekitarD Menentangkeganasan

  KERTAS SOALAN TAMAT

  l249ll @ 2008 Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT