Download pdf - SPM 2008 Chemistry K3

Transcript
 • 8/14/2019 SPM 2008 Chemistry K3

  1/9

  SULITNO.KADPENGENALANANGKAGILIRAN

  LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO8CIIEMISTRYKertas3Nov./Dis., tr ; Jam

  454U3

  Satu am tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUl .

  2.3.

  4.

  Tulis nombor kad pengenalan danangka giliran anda pada petak yangdisediakan.Kertas soalan ini adalah dalamdwibahasa.Soalan dalam bahasa Inggerismendahului soalan yang sepadan dalambahasa Melayu.Calon dibenarkan menjawabkeseluruhan atau sebahagian soalansama ada dalam bahasu Inggeris ataubahasa Melayu.Calon dikehendaki membaca maklumatdi halaman belakang kertas soalan ini.

  Untuk Kegunaan PemerilcsaKod Pemeriksa:

  Soalan MarkahPenuh MarkahDiperolehI aaJJ2 I7

  Jumlah 50

  Kertas soalan ni mengandungi halamanbercetakdan 3 halaman idak bercetakll.ihat sebelahSIJLIT54113 @ 2008 Hak cipta Kerajaan Malaysia

  iltilililil]t

 • 8/14/2019 SPM 2008 Chemistry K3

  2/9

  ForExaminer's

  Use

  Y,-

  4541t3ULITL Diagram 1 shows three sets, Set I, Set II and Set III, of the apparatusset-up for anexperiment to investigate he effect of ethanoic acid and ammonia solution on thecoagulation of latex.

  Rajah 1 menunjukkan tiga set, Set I, Set ll dan Set III, susunan radas bagi satueksperimen untuk tnengkaji kesan asid etanoik dan larutan ammonia ke ataspenggumpalan lateks.

  Set Apparatus set-up Susunan adasI

  08:00A.M. 08:05A.M.BeakerBikar

  Latex + ethanoic acidLateks + asid etanoik Latex coagulatedLateks menggumpal

  II 08:00A.M. 02:00P.M.BeakerBiknr

  Latex + ammonia solutionLatelcs + larutan ammoniaLatex does not coagulateLateks tidak menggumpal

  il I08:00A.M. 02:00P.M.

  BeakerBikor

  Latex onlyLateks sahaja Latex coagulatedLateks menggumpalDiagramRajah I

  454113 @2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 SPM 2008 Chemistry K3

  3/9

  SULIT 3(a) Stateone hypothesis asedon Set andSet I.

  Nyatakan sata hipotesisberdasarkanSetI dan Set II'

  454U3

  i;;;:;;t[3 markah](b) Record the time taken for the latex to coagulate n Set 1 and Set III.

  Rekodkan masa yang diambit untuk lateks menggumpal dalam Set I danSet III.SetI :Set III: 13marksj13markahl

  (c) Construct table o record he time taken or coagulationn Set andSet II.Bina satu adual untuk merekodmasayang diambil untukpenggumpalandalam SetI dan Set II.

  13marlcsl13markahl

  ll,ihat sebelahSULIT454113 @2008Hak cipta KerajaanMalaysia

  ForExaminer'sUse

  r(c)G

 • 8/14/2019 SPM 2008 Chemistry K3

  4/9

  ForExaminer'sUse

  \aGr(e)G

  raG

  YzSULIT

  @ Stateone observationhat canNyatakan satu pemerhatian

  4:54113be obtained rom eachset of this experiment.yang dapat diperoleh daripada setiap seteksperimen ni.

  SetI :

  Set II :

  Set III

  (e) State the operational definition for the coagulation of latex.Nyatakan definisi secoro operasi bagi penggumpalan latelcs.

  f3 marksl[3 markahl

  13markslt3 msrkahlU) For this experiment, state:

  Bagi eluperimen ini, nyataknn:(i) The manipulated variable

  Pembol ehubah dimanipul as kan

  (ii) The respondingvariablePembolehubah ergerakbalas

  (iii) The constant variablePembolehubahdimalarkan

  f3 marksl13markahl

  454113 @ 2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 SPM 2008 Chemistry K3

  5/9

  \ySULIT

  (g) (i )5 454113

  Excesshydrochlor icacid is added o the beaker n Set I I afterioo p_. what observation anbe madeabout he latex?Asid hidroklorikberlebihanditambahke dalambikar dalarnr et I selepast;glt ;.;. Apakahpemerhatian ang botehdibuat mengenaiateks tu?

  [3 marks]13markahlExplain he answern 1(g) i).TerangkanawaPanbagi l(g)(1)'

  """"13"marksl13markahl(h) Explainwhy latexcancoagulatewithout acid n Set II'

  TerangkanmengopaateksbolehmenggumpalanpaasiddalamSet II'

  13marlcsl[3 markah](i) Explain why the latex in set I coagulates aster than the latex in Set III'

  Terangkanmengapa latelcsdalam setl menggumpal lebih cepat daripadalateks dalam Set III.

  f3 marksl13markahl

  ll.ihat sebelahSULIT

  (iD

  (r)

  454113 @2008Hakcipta KerajaanMalavsia

  Fo rExaminer's

  Use

  1(gXi)

  l(gXii)

  1(tXt)

 • 8/14/2019 SPM 2008 Chemistry K3

  6/9

  ForExaminei'sUse

  1(rxii)tE

  SULITU-

  454u3The folloWing s a list of chemicalsubstances:Berilafi ialah senarai bebCrapa ah,an imia:

  Nitric acidAsid nitrikSodiumhydroxideNatrium hidroksidaMethanoic acidAsid metanoik

  . PotassiumhydroxideKaliurnhidroksidaClassify thesesubstancesnto substanceshat can coagulate atex andsubstanceshat cannotcoagulateatex.Kelaskan bahan-bahan ni kepada bahanyang boleh menggumpalkanlateks dan bahanyang tidak boleh menggumpalkanateks.

  13marlcsl13markahl

  (ii)

  454713 @2008Hak cipta KerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 SPM 2008 Chemistry K3

  7/9

  SULITJ

  2 The three statements elow describe he observationmade when three elements eactwith water. The elementsare in Group 1 of the Periodic Table of Elements'Tiga pernyataan di bawah menghuraikanpemerhatian yang dibuat apabila tigaunsur bertindak iungon air. Uisii-unsur'itu adalah dalam Kumpulan I JadualBerkala Unsur-

  Statement I lPernltataan ILithium, Li, moves slowly at random on the surfaceof the water with a little fizzing'The water then turns red litmus paper to blue'Litium, Li, bergerakperlahan-lahan secara rawak di atas permukaan air denganmenghasilton"airiroi. ,li, itu kemudian menukar kertas litmus merah ke biru'

  Statement2 lPernvataan 2Sodium, Na, moves rapidly at fandom on the surfaceof the water with a 'hissing'sound'Thewaterthenturnsredl i tmuspapertoblue'Natrium, Na, bergerak pantas secara rawak di atas permukaan ai r denganmenghasilkanbunyi'hiss'. Air itu kemudianmenukarkertas itmus merah ke biru'

  Statement3 |Pern:tataan 3Potassium,K, moves very rapidly at random on- he surfaceof the water' It igniteswith a Ufac flame with a 'pbp' and a 'hissing' sound. The water then turns redlitmus paper to blue.Kalium, K, bergerak sangat pantas secara rawak di atas permukaan air' Iamenyala dengan nyalaan ungu muda serta menghasilkanbunyi 'pop' dan 'hiss''Air'itu kemu1ian menukar Eertas itmus merah ke biru.

  454113

  ll,ihat sebelahSULIT454113 @ 2008 Hak cipta KerajaanMalavsia

 • 8/14/2019 SPM 2008 Chemistry K3

  8/9

  SULITU'/

  454u3Plan a laboratory experiment to investigate the reactivity of lithium, sodiur.nandpotassiumwith waterRancang satu elcsperimenmakmal untuk mengkaji kereaktifan litium, natriumdan kalium dengan air.Your planning should include the following aspects:Perancangan anda hendaklah mengandungi aspek-aspekberikut:(a) Aim of the experiment

  Tujuan elcsperimen(b) All the variables

  Semuapembolehubah(c) Statementof the hypothesisPernyataan hipotesis@ List of substancesand apparatus

  Senarai bahan dan radas(e) Procedure of the experiment

  Prosedur elcsperimenTabulation of dataPenjadualan data ll7 markslll7 markahl

  END OF QUESTTONPAPERKERTAS SOALAN TAMAT

  a

  454113 @ 2008HakCipraKerajaanMalaysia SULIT

 • 8/14/2019 SPM 2008 Chemistry K3

  9/9

  2.

  SULIT 454u3

  1.

  INFORMATION FOR CANDIDATESMAKLAMAT ANTUK CALONThis questionpaperconsists f two questions:Question1 andQuestion2.Kertas soalan ini mengandungi ua soalan: Soalan I dan Soalan 2.Answerall questions.Writeyouranswersor QuestionL in the spaces rovidednthisquestionpaper.Jawab semua soalan. Tulis awapan anda bagi Soalan I pada ruang yangdisediakandalam kertassoalan ini.

  3. Write your answers for Question 2 on the 'helaian tambahan' provided by theinvigilators. You may use equat ions, diagrams, tables, graphs and other suitablemethods to explain your answers.Tulis awapan anda bagi Soalan 2 dalam helaian tambahanyang dibekalkan olehpengcwas peperiksaan. Anda boleh menggunakanpersamaon, rajah, jadual, grafdan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan awapan anda.Show your working, it may help you to get marks.Tunjukkon kerja mengira, ini membantu anda mendapatkan markah.The diagrams n the questionsare not drawn to scaleunless stated.Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skola kecuali dinyatakan.The marks allocated for each question or sub-part of a question are shown inbrackets.Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkandalam kurungan.If you wish to changeyour answer,crossout the answer hat you have done. Thenwrite down the new answer.Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat.Kemudian tulis jawapqn yang baru.You may use a non-programmablescientific calculator.Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.You are advised to spend 45 minutes to answer Question L and 45 minutes forQuestion 2.Anda dinasihati supaya mengambil masa 45 minit untuk menjawab Soalan I dan45 minit untuk Soalan 2.

  10. Detach Question 2 from this questionpaper.Tie the 'helaian tambahan' togetherwith this question paper and hand in to the invigilator at the end of the examination.Ceraikan Soalan 2 daripada kertas soalan ini. Ikat helaian tambahan bersama-samo kertas soalan ini dan serahkan kepada pengawas peperiksaan padaakhir peperiksaan.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  454113 @2008Hak cipta KerajaanMalaysia ST]LIT