Transcript
 • 8/2/2019 Spm 1249 2008 Sejarah k1 k2 Jawapan

  1/6

  F2 ... Rainai pelabur berminat melabur di Malaysia[rm]F3 ... Mengurangkan ancamankomunis [12]F4 ... Hubungan diplomatik berjaya dijalin denganbanyak negaradunia [1m]F5 ... Malaysia menjadi ahli PBB [12]F6 ... Menjadi ahli Bank Dunia [1m]F7 ... Dapat membasmikemiskinan [1rz]F8 ... Mendapat bantuan kewangan menjayakanprogram FELDA [1n]F9 ... PenyertaanMalaysia dalam OIC [lm]F10... Menubuhkan Universiti Islam Antarabanssal lml [Maksimum: 6 markah]

  ?00sKERTAS 118 2B 38 4A 5C7A 88 98 1OD l lc 6B12A

  iv. Menjrakya(e) i. Kesekaum

  ii. Menjnega

  iii. Memiv. Rakyagamllml2 (a) i. Pihakorangii. Arab

  (b) i. PadaMadinumra

  ii. RombHuda

 • 8/2/2019 Spm 1249 2008 Sejarah k1 k2 Jawapan

  2/6

  ii. Desakan kerajaanBritish [12]fPilih mana-mana1l(b) i. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak(PK\[Sr [n]ii. Persaman Melayu Sarawak (PMS)

  l lnliii. Brism FernudaSarawak(BPS) [1tn]ir. Fersman Dayak Sarawak (PDS) [1tn]fPilih mana-mana2l

  tcl i- Kcpunsan dibuat tarpa berundingfugan orang temPatan/kefua merekaIrmlii- Bercanggahdengan Perlembagaan1941Irmliii. Gerald T. MacBryan menggunakan ipumuslihatmendapatkanpersetujuan etua-

  ketua tempatan IIml

  v. MenyerB osnia-

  (c) i. Menarikl lml

  ii. Menamiii. Memba[rm]iv. Bantuaekonomlrm)v. Kemud

  (d) Berjayai. Mengaw

  programl rml

 • 8/2/2019 Spm 1249 2008 Sejarah k1 k2 Jawapan

  3/6

  F10...Mampu mengeksport kertas dan tekstil[rm]Fl 1 ..Kanak-kanak diberikan pendidikan sejak umurrendah [1zz]F12...Kebolehanmemumiakanmayat [1m]

  [Maksimum: 8 markah]Ceraian (b)Fl ...Senibina lmlHla...pembinaan piramid ilham Imhotep |mlF2 ...Pendidikan lmlH2a...bermulapada peringkat umur rendah [12]H2b...bertujuanmelahirkan jurutulis terlatih [1 u]F3 ...Sistem ulisan [1ru]H3a...tulisanhieroglif [lm]H3b...berfungsi merekod aktiviti pertanianflmlF4 ...Membuat kertas [1m]

  C8b...TanSri RaF9 ...PencapaiaC9a...FormulaC9b...Skuasy1mC9c...BadmintonC9d...Boling [12Soalan 6Ceraian (a)Fl ...TidakmenF2 ...MengamalF3 ...MenyembF4 ...Ketiadaannpetunjuk [1F5 ...Tidak menF6 ...Akhlak renC6a...kejam lru]

 • 8/2/2019 Spm 1249 2008 Sejarah k1 k2 Jawapan

  4/6

  HSa...berpunca daripada sikap mementingkanketurunan [12]H8b...menyebabkan sering tercetusnya peperanganllmlH8c...keadaanhidup kucar kacir [1m]

  fMaksimum: lO markah]Ceraian (c)Fl...Nilai 1"63ausiarn luntur [lz]F2...Penindmanekonomi [ 1m]F3...Instiosi keluargaruntuh [Im] 'Fa...Perpadnn kanm fs{ejss [72]F5...Tiada keadilan sosial [1zlF6...Keselamatan erancamflm]F7...Peganganagama semakin longgar [lru]F8...Fercbutankuasa [1m] [Maksimum: 6 markah]Smlan 7

  Kapten Wyll[rm]F6 ...MenggunakH6a...Menebang H6b...Menanam aF7 ...Pada tahun

  menyerangNlrmlMat SallehFl ...PenentangaF2 ...Mat Salleh ia

  Sungai SuguF3 ...British memkepala/surat

  F4 ...SBUB mendF5 ...Pegawai Spenduduk

 • 8/2/2019 Spm 1249 2008 Sejarah k1 k2 Jawapan

  5/6

  F5...Berkuasamenentukanpenjualan hasil lombonghanya kepadapembesarMelayu [1ru]F6...Menguasai awasanperlombongan 1m]

  [Maksimum: 4 markah]Cerdian (b)Fl ...Teknologi endah 1ru]F2 ...Kurang kemahiran [1m]F3 ...Kekurangan modal untuk peluasan aktiviti

  perlombongan [1ru]F4 ...Penglibatanpengusahadari China [1n]F5 ...Kemasukanburuh Cina IImlF6 ...Dasar British memihak kepada pengusahaEropah/menggubalundang-undang lzt]F7 ...Kurang maklumat tentang ekonomi moden/ekonomi daganganllml

  F8 ...Tidak mempunyaiperancangan konomi angkapanjang yang jelas [1rn]

  F4...Kawasan blrmlF5...Memajukauntuk dieksF6...MenggalaFELDA [1ta

  ii. Dasar PensyFl...DiperkenalkF2...Merangsan

  dalam pembF3...Sebuah pan

  dengan s" melaksanakF4...Malaysia diF5...Pemilik sylrmlF6...Kakitangan

 • 8/2/2019 Spm 1249 2008 Sejarah k1 k2 Jawapan

  6/6

  F2...Sentiasamengamalkan ahsiahF3...Mempersiapkandiri dengankeF4...Pengurusan ewangan l mlF5...Melibatkan diri dalam aktiv

  minda dan keterampilan din [mF6...Menghargai usaha kerajaan da" negara [n] [Maksi