Transcript
 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  1/22

  0

  GGGE6323

  SOSIOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA

  Tugasan :

  PERTUTURAN, KESANTUNAN DAN LAKUAN BAHASA

  Disediaan !"e# :

  NAN$% AK NGU&BANG

  DIANA BINTI JAKARIA GP'3()3

  SARA BINTI &INHATNORA%ATI BINTI SAHAT GP'3*'3

  NOOR HABSAH BINTI ALI GP'3(*(

  Dise+a O"e# :

  PRO- &AD%A DR- JA&ALUDDIN BIN HJ- BADUSAH

  AKULTI PENDIDIKAN

  UNI.ERSITI KEBANGSAAN &ALA%SIA

  ISI KANDUNGAN

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  2/22

  1

  BIL- PERKARA HALA&AN

  ISI KANDUNGAN 1

  1.0 PENGENALAN 2

  2.0 DEFINISI KONSEPTUAL2.1 Pertuturan

  2.2 Kesantunan Berbahasa

  2.3 Lakuan Bahasa

  3 !

  3.0 KEPENTINGAN PE"TUTU"AN#

  KESANTUNAN DAN LAKUAN BA$ASA

  ! %

  !.0 FUNGSI PE"TUTU"AN# KESANTUNAN

  DAN LAKUAN BA$ASA

  !.1 Pertuturan

  !.2 Kesantunan Berbahasa

  !.3 Lakuan Bahasa

  % & 1'

  %.0 PE"BE(AAN ANTA"A PE"TUTU"AN#

  KESANTUNAN DAN LAKUAN BA$ASA

  1) & 1*

  '.0 KESI+PULAN 1,

  ).0 "U-UKAN 20 21

  /-' PENGENALAN

  Pertuturan# kesantunan an /akuan bahasa a/ah unsur sste sb/ an4 e5una akna

  a/a kunkas. Bahasa 4unakan untuk ena5akan knse5# ebuat 5ernataan

  an bertnak seba4a a/at kunkas antara 5enutur an 5enen4ar. +eanan4kan bahasa

  a5u en6ernkan as5ek ssa/ a/a asarakat# aka 5enutur 5er/u enesuakan

  seta5 kata an4 4unakan en4an /atar stuas an knteks seasa bernteraks.

  (u/k7/e an Naatu/ 820139 en4atakan baha:a 5en4etahuan terhaa5 buaa

  a/a 5rses nteraks ;u4a 5entn4 ba4 eun4knkan ke/an6aran nteraks# se/anen4e/ak ar5aa ber/akuna sa/ah ta7sr a/a 5rses nteraks tersebut. Ka;an (atu/

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  3/22

  2

  A an4 en4n4atkan kta su5aa ber7kr ahu/u sebe/u

  en4e/uarkan katakata. -ka suah ter/an;ur# katakata an4 u;arkan tu tak a5at tark

  seu/a 8Ann +h an Abu//ah# 200'9. Naun# a/a

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  4/22

  3

  2-2 Kesan1unan Ba#asa

  Kesantunan berbahasa eru;uk ke5aa 6ara 5en44unaan kata an u;aran se6ara s5an an

  beraab. Kesantunan berbahasa eru5akan 6ara terbak an4 4unakan untuk

  e5er/hatkan bu bahasa seseran4 an tn4kah /aku bertatasus/a 8St $a;ar#200,9.

  A:an4 Saran 8200)9# entakr7kan kesantunan bahasa a/ah 5en44unaan bahasa an4 bak#

  s5an# beraab# ean6arkan 5erba u/a an enun;ukkan kehratan ke5aa 5hak

  an4 en;a tean b6arana. +en4kut ter kesantunan an4 keukakan /eh Br:n

  an Le?nsn 81,)*#1,*)9# seta5 n?u anakan e5una ar uka. Knse5 ar

  uka beraksu e; r 5enutur te5at a:a. +anaka/a# enurut Aat -uhar +an

  81,,29# kesantunan berbahasa aa/ah kes5anan an keha/usan a/a en44unakan bahasa

  ketka berkunkas saa aa e/a/u /san atau tu/san.

  2-3 Lauan Ba#asa

  Lakuan a/ah /aras bahasa 8Kaus De:an9. Kaus Ln4ustk terbtan De:an Bahasa an

  Pustaka 81,,)9# entakr7kan /akuan bahasa 8s5ee6h a6t9 seba4a @5en4has/an bun bahasa

  en4an 6ara an4 tersusun untuk e/ahrkan u;aran an4 berakna. Ist/ah n aa katan

  en4an 5erst:a bahasa 8s5ee6h e?ent9# atu unt asas a/a ana/ss nteraks 5ertuturan

  an4 eran4ku 5en44unaan /akuan bahasa a/a struktur :a6ana an4 /ebh besar.

  Uuna# /akuan bahasa a/ah u;aran an4 e5una 5eranan tertentu a/a kunkas

  an berkat ra5at en4an kesantunan a/a /akuan bahasa.

  3-' KEPENTINGAN PERTUTURAN, KESANTUNAN DAN LAKUAN BAHASA

  Da/a ena5akan sesuatu ak/uat# 5ertuturan en;a satu as5ek utaa a/a

  e/akukan 5ertukaran ak/uat antara satu saa /an. +ak/uat an4 sa5akan 5u/a

  est/ah te5at an tak enn44un4 es 5ara 5enen4ar. +aka # a/a 5ertuturan#

  kesantunan berbahasa aat 5er/ukan kerana kes5anan seseran4 5aa uuna n/a

  e/a/u bahasana an4 santun untuk e/an6arkan 5ena5aan ese; an4 /ebh berkesan.

  Seba/kna# bahasa an4 kuran4 s5an sern4 enaktkan 5erasaan5erasaan ran4 /an

  sehn44a enbu/kan kn7/k saa aa e/a/u tn4kah /aku an 6ara berbahasa. Se;arah

  ;u4a aa ebuktkan baha:a asarakat +e/au an44a5 seba4a ran4 an4 s5an

  santun an bak bu bahasana an4 5er/u 5ertahankan untuk 4eneras akan atan4 8"bert

  Sbaran# 200!21%21'9

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  5/22

  4

  Pe/estaran bahasa +e/au e/a/u 7un4s an 5en44unaanna a5u enuburkan

  aa/an berkunkas an4 bak an berkesan e/a/u 5enekanan ke5aa as5ek 5ertuturan#

  kesantunan an /akuan berbahasa. Penera5an kesantunan an bu bahasa a/a kunkas

  aat 5entn4 untuk eartabatkan bahasa +e/au seba4a tn44ak taaun ban4sa. Bahasa

  sa5aan an bahasa tubuh an4 aa/kan a5at en

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  6/22

  5

  5en44unaan bahasana. Bahasa an4 4unakan bukan hana enentukan 6rak buaa

  teta5 ;u4a enentukan 6ara an 5/a 7kr 5enutur 8Sa5rhr7# 1,219.

  Kesantunan ran4ran4 +e/au akan terser/ah en4an 5en44unaan 5enana5enana

  s5an sebanak un4kn ke5aa 5enen4ar. Kesantunan bahasa a5at /hat a/a nteraks

  antara n?u an4 bertutur. Banak 5enana santun 4unakan a/a sesuatu u;aran

  aka bertabah/ah kesantunan 5enutur. Oran4ran4 +e/au kaa en4an 6r6r

  kes5anan an4 /k an an44a5 5ea/u# /ebut# an 5enuh ke5erhataan terhaa5

  ran4 /an. Ketka bertutur atau berkunkas # tata6ara berbahasa harus sesua en4an

  unsurunsur buaa an4 aa a/a /n4kun4an asarakat an 5en44unaan sesuatu bahasa

  a/a 5ertuturan. Fun4s7un4s kesantuan an4 a5at /hat a/a 5ertuturan.

  -/-/ &e+uu Rasa H!0+a1 +eng#!0+a1i

  i- S!sia"

  Dar as5ek ssa/# kesantuan bahasa k/as7kaskan seba4a etka ssa/ atu sesuatu an4

  asas untuk e:u;ukan keraahan an 5en4hratan ke5aa seseran4 tetau a/a

  sesebuah asarakat. Da/a 5ertuturan kesantuan bahasa eankan 5eranan seba4a tana

  hrat ke5aa s 5enen4ar ketka bertutur. Pertuturan berteraskan kesantunan

  e/aban4kan n/a hrat en4hrat an4 tn44 antara 5enutur. Kesantunan berbahasa

  aat 5entn4 e:u;ukan sesebuah asarakat an4 sa/n4 hrat en4hrat# bert/ak

  ansur an e:u;ukan ker;asaa.

  +enurut Ter Kesantuanan "bn Lak77 81,)39 enatakan ka/au tuturan kta n4n

  teren4ar santun te/n4a 5enen4ar atau /a:an# aa t4a kaeah an4 harus 5atuh atu

  7ra/t# ketakte4asan an 5ersaaan. +enurut Lak77 81,)39# sebuah tuturan katakan

  santun a5ab/a a tak teren4ar eaksa atau an4kuh# 5ertuturan tu eber 5/han

  ke5aa 5enen4ar an 5enen4ar erasa tenan4. Ket4a tuturan berkut krana eenuh

  hara5an Lak77.

  19 Ka hn bantuan ana untuk turut ebaa anakanak at tu.

  29 +ar kta bersaasaa ebantu ebaa anakanak at tu.

  39 Ka ban44a baha:a ana ahu ebantu ebaa anakanak at tu.

  Bann4kan en4an tuturan berkut an4 tak eatuh ket4a kaeah Lak77 atas.

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  7/22

  6

  1 Ana harus ebantu ka ebaa anakanak at tu.

  2 Ana tentu a5at ebantu ebaa anakanak at tu.

  3 Dsasa an se4a/a kesa/ahan ana tentu akan ha5us A//ah s.:.t ka/au ana

  ahu ebantu ebaa anakanak at tu.

  ii- Ba#asa

  Antara as5ek bahasa bahasa an4 berkan 5erhaan seasa bertutur a/ah 5en44unaan 4ant

  naa# sste sa5aan an 5an44/an serta 5e/han 5erkataan an4 betu/# te5at an tak

  enn44un4 5erasaan 5enen4ar. Seseran4 an4 katakan tn44 bu bahasana a5ab/a

  bernteraks en44unakan bahasa an4 ha/us an s5an# anaka/a seseran4 an4 an4

  enuturkan katakata an4 kasar an kuran4 s5an katakan baa5 atau kuran4 a;ar. O/eh

  an4 ekan# 5enutur sentasa enn;/kan 5er/aku an4 bak an berbu bahasa.

  Aa/an kesantunan bahasa a/a ka/an4an asarakat +e/au eru5akan as5ek an4

  an44a5 5entn4. Tabahan 5u/a bahasa an4 u;arkan seasa berkunkas a5at

  en44abarkan bu bahasa 5enuturna 8Caha Othan# 200%9.

  iii- Buda4a

  As5ek buaa# 5en44unaan kata 4ant naa an 5an44/an aat 5entn4 a/a 5ertuturan

  terutaa a/a runn4an a;/s 5ertunan4an a/a asarakat +a/au. Pen44unaan kata

  4ant an 5an44/an seasa 5erunn4an a;/s 5ertuna4an 5entn4 su5aa keuaua 5hak

  a5at enera atau en/ak en4an hat an4 terbuka an tenan4 tan5a tersnn4un4

  seanana t/ak. St Fau

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  8/22

  7

  ne4ara an4 berb/an4 ban4sa# kta harus/ah hrat en4hrat antara satu saa /an.

  Perbe

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  9/22

  8

  ssa/na# naun se/a4 buaa tak ber6an44ah en4an a4aa Is/a buaa tu tera

  an ;akan seba4a sebaha4an buaana senr. As5ek 5ertuturan# ereka berhathat

  ena5akan sesuatu u;aran keran tak ahu 5enen4ar tersn44un4 en4an a5a an4

  tuturkan. Se4a/a te4uran# 5u;an# an 5erntaan /akukan an sa5akan se6ara /ebut

  an berkas an 5enen4ar enen4ar en4an tenan4 tan5a rasa tersn44un4.

  i5- E1ni

  Pen4unaan bahasa ha/us# akn bahasa an4 /ebh s5an ar5aa bahasa an4 basa

  4unakan seharan. Bahasa ha/us a/a ert kata /an eru5akan sa/ah satu ke/anan ssa/

  an4 aa a/a sesuatu bahasa tertentu. Da/a asarakat +e/au sa/na 5en44unaan

  5erkataan @saa /ebh bers5an ar5aa en44unakan 5erkataan ku an4 sern4 4unakan

  /eh asarakat +e/au an uah 7aha /eh 5enen4ar.

  -2 KESANTUNAN

  -2-/ Buda4a

  Kesantunan bahasa ar as5ek buaa /ebh e/hat ke5aa buaa asarakat tu senr.

  Seba4a 6nth# kta e/hat buaa asarakat +e/au atu asarakat an4 en;a teras

  5en4hun Ke5u/auan +e/au se;ak ua a/a7 an4 /a/u# eru5akan sa/ah satu :arsan an4

  5a/n4 5entn4 a/a 5ebentukan ke5erbaan ban4sa hn44a kn. D +a/asa# Dasar

  Kebuaaan keban4saan an4 ruuskan 5aa tahun 1,)1 e/etakkan kebuaaan +e/au

  seba4a asas an4 5ertaa.

  Sa/ah satu as5ek kebuaaan +e/au an4 en;a asas kebuaaan keban4saan

  ne4ara n a/ah kesantunan bahasa an4 en44abarkan keha/usan bu# 5ekran#7a/sa7ah#

  sste n/a# sste asarakat an se/uruh as5ek kebuaaan tu senr. Dekan ;u4a#

  te/ah :u;u aat staat an 5e/ba4a bentuk a;/s an u5a6ara a/a kehu5an

  asarakat +e/au se;ak

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  10/22

  9

  kara 5ersuratan a/a Se;arah +e/au. Pe/ba4a aat staat# a;/s an u5a6ara tu te/ah

  ber/an4sun4 en4an berasaskan tata6ara an 5eraturan tertentu berkatan kesantunan bahasa.

  Ka;an an4 /akukan /eh Nrhana Bahkar 820119 te/ah en4ka; strate4

  kesantunan berbahasa a/a asarakat an4 en4aa/kan aat 5er5ath. Banak un4ka5an

  an4 e/batkan kesantunan bahasa te/ah 4unakan se5ert kata kasan# 5erbahasa an

  5eru5aaan a/a asarakat an4 en4aa/kan aat 5er5ath. Pe/han bentuk bahasa

  an4 ha/us an s5an# sa5n4 a/ek te5atan ber;aa ebentuk kunkas an4

  harns# :u;u hubun4an esra an ker;asaa seasa 5erunn4an ;a/ankan.

  -2-2 Ba#asa

  Kesantunan bahasa ukur en4an berasarkan ke5atuhan 5en44unaan bahasa te5at an4

  tera5at a/a sesuatu asarakat tu senr. Kesantunan bahasa ;u4a eru;uk ke5aa

  sste bahasa /an a5ab/a kta berhubun4 en4an en44unakan bahasa asn4 tesebut#

  terutaa ke5aa an44ta asarakat bahasa tu.

  Kesantunan a/a as5ek bahasa bers7at se;a4at# se5ert 5en44unaan kata 5an44/an

  hrat# kata sa5aan keke/uar4aan an un4ka5an bertatasus/a. Aa sebaha4anna 5u/a

  bers7at khusus ba4 sesuatu asarakat atau ban4sa se5ert bentukbentuk 5an44/an hrat

  enurut sste /a5san asarakat# 5rtk/ a/a 5entabran atau aat staat an sste

  keke/uar4aan a/a asarakat berkenaan. +sa/na# :a/au5un ban4sa +e/au an ban4sa

  In44ers saasaa e5una sste 5rtk/ 5entabran an aat staat asn4

  asn4# bentuk khusus kata 5an44/an hratna tak/ah saa sebabkan ke/anan /atar

  be/akan4 kebuaaan.

  "aa 5en4ka; te/ah ebuat 5ene/kan berkatan kesantunan berbahasa an4

  e/batkan 5en44unaan bahasa an4 santun a/a ebuat sa5aan. Antarana a/ah

  +ar/na +ars an +h. Bahrn +an 820119 berkatan ;ens an 7un4s sa5aan

  kaunter 5ertanaan an4 banak e/batkan nteraks 7ra/ an tak 7ra/ en4an

  en44unakan kata sa5aan an kata 4ant naa r an4 sesua en4an /atar be/akan4 an4

  berbe

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  11/22

  10

  Kesantunan berbahasa an4 entkberatkan hubun4an ssa/ antara 5eb6ara en4an

  5enen4ar 8a/a knteks kunkas /san9 an antara 5enu/s en4an 5eba6a 8a/a

  knteks kunkas tu/san9. nthna a/ah 5en44unaan kata sa5aan an4 betu/# saa aa

  kata 4ant r ahu5un kata 5an44/an hrat an4 tentukan enurut sste a/a

  asarakat.

  Uuna# 5en44unaan bahasa 5er/u sesuakan en4an knteks a/a asarakat#

  bak sebabkan /eh 7aktr hubun4an antara 5eb6ara en4an kha/aak# 7aktr suasana

  8sa/na antara ras en4an tak ras9# 7aktr ban4 an4 tertentu ahu5un 7aktr

  ea 8/san atau tu/san9.

  Seba4a 6nth# a/a urusan an a;/s +a/asa# 5er/u 5atuh 5en44unaan kata

  sa5aan ras an4 betu/. Pen44unaan 4e/ar 8se5ert Tun# Tan Sr# Dat# DatSer an an4

  /an9# 5an44/an hrat 8se5ert Can4 Aat Berhrat# Can4 Berhrat# Can4 Aat

  Berbaha4a an seba4ana9 serta kata 4ant naa r 8se5ert tuan an 5uan9 aat 5entn4

  ber 5erhatan seba4a sa/ah satu aab atau unsur kesantunan bahasa.

  Dekan ;u4a# kata sa5aan an4 e:ak/ sste keke/uar4aan 5er/u 4unakan

  en4an betu/ seba4a tana hrat. Seran4 anak sauara an4 seusa atau /ebh tua ar5aa

  aah sauara atau bu sauara teta5 5er/u ena5a aah sauara atau bu sauara en4an

  5an44/an 5ak 6k atau ak 6k atau en4an kata 5an44/an /an an4 setara en4anna#

  sa/na 5ak n4ah# 5ak su# ak anak an seba4ana bertu;uan en4hrat ereka an4

  /ebh beruur an tana beraab an s5an.

  -2- E1ni

  +a/asa ean4 terkena/ en4an asarakat an4 berb/an4 etnk. +aka tera5at 5e/ba4a

  kesantunan bahasa 4unakan en4kut nas 5enutur a/a stuas 5ertuturan an4

  ber/aku. Kesantunan bahasa te/ah :ars an a;ar se6ara turun teurun e/a/u bu

  bahasa# buaa an n/an/a hu5 an4 sa5akan saa aa se6ara /an4sun4 atau tak

  /an4sun4 /eh bu ba5a atau ran4 an4 /ebh e:asa se5ert atuk an eak. +a/ah ran4

  an4 /ebh e:asa ;u4a akan ene4ur kes/a5an a/a bahasa an tn4kah /aku an4 seru5a

  /akukan /eh kanakkanak tersebut.

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  12/22

  11

  +enurut (u/k7/e $a 8200!9# 7aktr etnk eru5akan unsur an4 harus

  ttkberatkan seasa henak eran6an4 atau e/aksanakan sesuatu 5r4ra 5enkan

  an4 berkatan en4an bahasa. Perbe

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  13/22

  12

  ke5aa ran4 an4 eberna 5n;a 5aa keeskan har. $a/ n berakna /akuan bahasa

  n serta en4an tnakan tentan4 5erkara an4 u;arkan.

  nth /akuan bahasa berasaskan 5ene4asan enurut Austn 81,,%9 a/ah Sayalah

  bersalah dalam hal ini. In a/ah u;aran an4 un4ka5kan /eh seseran4 untuk

  ene4askan 5erasaan bersa/ah 5enutur akan sesuatu tnakan 5aa asa /a/u. Ketka

  en4u;arkan sesuatu# 5enutur /a

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  14/22

  13

  Lakuan bahasa an4 ber7un4s seba4a kunkat7 banak eankan 5eranan

  a/a as5ek buaa. +sa/na# ka;an /eh Nrhana Bakhar 8201!9# tentan4 strate4

  kesantunan berbahasa a/a un4ka5an kata 5erb/an4an aat khususna an4 4unakan

  a/a sesuatu 5erst:a 5erunn4an untuk ena5akan sesuatu ese; ter5an6ar a/a

  u;aran 5enutur an4 eba:a aksu tersrat. U;aran an4 eba:a aksu tersrat tu

  ber;aa ebentuk 7un4s kunkat7 an4 su/a tatatertb an aab untuk en4eka/kan

  hubun4an esra# harn an e:u;ukan ker;asaa antara n?u an4 ter/bat a/a

  5erst:a 5erunn4an.

  Lakuan bahasa seba4a 7un4s 5en4un4ka5an a/ah a/a 5erst:a aat 5er5ath

  se5ert aat ersk# staat berk# staat ker;an an staat eu/h 5usak. Sebe/u

  eu/akan 5erunn4an# sa5aan akan u;arkan /eh 5en4aa/ aat. U;aran 5enutur /ebh

  ke5aa en4a/ua/ukan keharan tetau a/a bentuk 5u;an an4 sa5akan se6ara

  tersrat# e/a/u u;aran yang jauh sudah datang, yang dekat sudah tiba, yang dilepas dah

  sampai, yang ditunggu pun tiba dan yang dinanti pun dah ada.Berasarkan u;aran tersebut#

  u;aran 5enutur 7aha seba4a bentuk sa5aan /eh 5enutur untuk ena5a atau ene4ur

  tetau an4 har.

  Se/an tu# /akuan bahasa a/a 7un4s 5en4un4ka5an a5at /hat a/a staat

  ersk a/a asarakat +e/au. Lakuan 5en/akan en4an berheah tan5a enn44un4

  5erasaan 5enen4ar. Errn4tn 81,*!9# sa/ah satu keunkan an 6r asarakat +nan4kabau

  aa/ah untuk ena5akan aksu se6ara tak terus teran4. Den4an kata /an# ah/

  asarakat aat en44unakan un4ka5an kata 5erb/an4an untuk en4un4ka5kan 5erasaan

  en4an 5enuh kesantunan.

  -3-2 Lauan Ba#asa seagai ungsi K!+unia1i7 dan ungsi Pengungaan da"a+

  Ba#asa

  Bahasa a/ah satu sste sb/ an4 e5una akna. Bahasa 4unakan untuk

  ena5akan knse5# ebuat 5ernataan an bertnak seba4a a/at kunkas antara

  5enutur an 5enen4ar. Bahasa 5ertuturan basana bers7at seentara keka/ /aa. Pertuturan

  bukan saha;a en6ernkan 5enutur# a/ah kta a5at en4etahu ;ens 5eker;aan atau

  5r7esn# taha5 5enkan an ;u4a status ssa/na a/a asarakat 8$/es# 20029.

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  15/22

  14

  Paa baha4an n# 6nth un4ka5an an4 5/h untuk en;e/askan 7un4s /akuan

  bahasa seba4a kunkat7 atau 5en4un4ka5an a5at /hat a/a ka;an tentan4 u6a5

  se/aat. Keseua ka;an /e5as sebe/u n ebn6an4kan u6a5 se/aat ar suut tu;uan

  an 7un4s serta ar;ah kesantunan antara n?u berasarkan 5en44unaan ;ens un4ka5an

  se/aat a/a kunkas an erentas buaa. 8Durant# 1,,) Eer# 2000 De/e Fe

  Akne/e# 200) K7 A4eku# 200* an L e# 20109.

  Fun4s 5en4un4ka5an an4 terbtkan /eh u6a5an se/aat san4at 5entn4 4unakan

  a/a nteraks ssa/ se/uruh una. +enurut Ca: SekBa# u6a5 se/aat a5at

  ;e/askan seba4a 5ertukaran 5ernataan 5erasaan# 5erasaan raah esra atau u6a5an

  se/aat antara ua n?u atau ku5u/an an4 bernteraks untuk eenuh ke:a;ban

  ssa/ atau untuk tu;uan en4ukuhkan hubun4an antara anusa. Seba4a e/een a/a

  kunkas antara buaa# u6a5 se/aat eru5akan tan44a5an 5ertaa a/a kunkas

  anusa. nthna# a5ab/a seseran4 n?u ber;u5a en4an n?u /an buat ka/

  5ertaa# ereka un4kn ahu enatakan 5erasaan ereka en4an enatakan atau

  enun;ukkan sesuatu. Tu;uan u;aran u6a5 se/aat aa/ah seba4a tnakan 5en6etus

  hubun4an ssa/# ba4 enatakan kten antara satu saa /an a/a 5erteuan ssa/

  an seba4a satu an7estas ke6eka5an kunkat7 an kesantunan seseran4.

  -3-3 Lauan Ba#asa seagai ungsi K!+unia1i7 dan ungsi Pengungaan da"a+

  S!sia"

  Ssa/ ber 5en4ertan seba4a se4a/a ha/ an4 berkatan keasarakatan.8Kaus De:an

  Es Kee5at9 Seba4a e5ern6kan /akuan bahasa a/a as5ek ssa/# un4ka5an sa5aan

  5/h a4ar 5erbn6an4an n /ebh ;e/as. Fun4s 5en4un4ka5an 5e/ba4a sa5aan# en

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  16/22

  15

  5ern4kat ssa/ antara 5enutur en4an 5enen4ar# aka akn santun/ah u;aran an4 5er/u

  4unakan. $as/ ka;an an4 /akukan /eh Ahat -uhar +an 81,*,9# A:an4 Saran

  8200)9 an "haah $arn 8200,9 ena5at baha:a 4e/aran an tara7 keuukan

  seseran4 aa/ah 5entn4 ba4 en4has/kan /akuan bahasa an4 te5at an se5urna.

  Se6ara ana# 5e/ba4a /a4 6nth /akuan bahasa seba4a 7un4s kunkat7 an

  ber7un4s 5en4un4ka5an. $a/ n ekan kerana bahasa en6ernkan as5ek ssa/ a/a

  asarakat. Penutur 5er/u enesuakan seta5 kata an4 4unakan en4an /atar stuas an

  knteks seasa bernteraks. Pen44unaan kata 4ant naa eru5akan as5ek ke6/ a/a

  bahasa +e/au. Naun be4tu# 5en44unaanna e5una 5/kas ssa/ an4 besar

  a/a hubun4an antara ah/ asarakat +a/asa an4 5e/ba4a etnk.

  -3- Lauan Ba#asa seagai ungsi K!+unia1i7 dan ungsi Pengungaan da"a+

  E1ni

  +asarakat +a/asa terr ar5aa 5e/ba4a etnk. Lakuan bahasa an4 enun;ukkan

  7un4s kunkat7 an 7un4s 5en4un4ka5an an4 ;e/as san4at 5er/u a4ar tak enbu/kan

  kn7/k. Keharnan hubun4an antara etnk aat ttkberatkan. U;aran an4 te5at an

  berakna akan eun4knkan nteraks terhaa5 hubun4an antara ua 5enutur akan en;a

  /ebh bak.

  Ke5e/ba4aan etnk an4 :u;u +a/asa enrn4 seta5 n?u e/h satu

  bahasa an4 nan a4ar seta5 n?u eaha akna u;aran an4 sa5akan. D

  +a/asa# bahasa +e/au sern4 5/h seba4a bahasa 5erantaraan. Naun# enurut ka;an

  an4 ;a/ankan /eh (u/k7/e $a# Naatu/ (ar

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  17/22

  16

  Da/a 7un4s kunkat7# /akuan bahasa 4abarkan a/a u;aran a/a tnakan

  beraa7an. +sa/na# tnakan ber;abat tan4an rn4 u;aran beraa7an. Seua etnk

  e5er/hatkan tn4kah /aku an tnakan an4 saa a4ar 7un4s un4ka5an aa7 a5at

  ber 5ene4asan# a/ah 5hak keua# akan ena5at kesan bakna atu enera en4an

  hat an4 terbuka.

  8-' PERBE9AAN ANTARA PERTUTURAN, KESANTUNAN DAN LAKUAN

  BAHASA

  ASPEK PERTUTURAN KESANTUNAN LAKUAN

  . Bahasa Esok aku pulangkan buku

  kau.

  Bahasa an4 4unakan

  aa/ah bahasa renah.

  Saya berjanji akan

  mengembalikan buku kamu

  esok.

  Aat atas

  enun;ukkan

  kesantunan bahasa

  e/a/u 5en44unaan

  kata 4ant naa r.

  herark ssa/ an

  status ssa/ seseran4

  Saya berjanji akan

  mengembalikan buku

  kamu esok.

  Penutur berusaha

  en4takan ;an;na

  untuk eu/an4kan

  buku an4

  5n;ana 5aa

  keeskan har.

  Per/akuan

  en4eba/kan buku

  tersebut se/aras

  en4an 5erbuatanna.. Ssa/ Pen44unaan kata sa5aan Pen44unaan kata Pen44unaan kata

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  18/22

  17

  7ra/ atau tak

  7ra/.

  Stuas 7ra/ aa/ah

  se5ert a/a 6eraahan u6a5an ras.

  Stuas tak 7ra/

  se5ert 5erbua/an haran.

  Tu;uan eastkan

  ese; an4 sa5akan

  a5at 7aha.

  sa5aan 7ra/ atau

  tak 7ra/.

  Pen44unaan susunan

  kata en4kut strukturan4 betu/.

  nth bahasa tu/san

  a/a surat ras# teks

  u6a5an# teks 6eraah

  an seba4ana.

  Tu;uan eatuh

  huku bahasa aneastkan

  5en44unaan 5an44/an

  an4 betu/.

  sa5aan 7ra/ atau

  tak 7ra/.

  nth aat

  =Tahniah Aimansab/ ee/uk

  anakna seba4a

  tana tahnah kerana

  ena5at ke5utusan

  6eer/an4.

  Tu;uan

  enun;ukkan

  kesun44uhan an

  5en4har4aan serta

  eberkan

  t?as.

  . Buaa Pena5aan bahasa

  se6ara 7ra/ atau tak

  7ra/.

  nth 5en44unaan

  bahasa 5asar

  Tu;uan euahkan

  5enera eaha

  bahasa an4 tutu

  Pena5aan bahasa

  se6ara 7ra/ atau

  tak 7ra/.

  nth bahasa an4

  4unakan a/a aat

  ersk atau aataat

  /an a/a sesuatu

  buaa.

  Tu;uan en;a4a ar

  uka an hat

  seseran4.

  Pena5aan bahasa

  se6ara 7ra/ atau

  tak 7ra/.

  nth

  en44unakan bahasa

  kasan untuk

  enatakan

  5en/akan se6ara

  s5an.

  +en4e/akkan

  5erasaan seseran4

  tersn44un4.

  ?.Etnk +en44unakan bahasa

  buna asn4asn4.

  Tu;uan

  eastkan ese; an4

  sa5akan 7aha.

  e:u;ukan

  Da/a ke5e/ba4aan

  etnk#satu bahasa an4

  nan akan 5/h

  seba4a eu untuk

  berkunkas.

  nth Bahasa

  U;aran a/a bentuk

  tnakan se5ert

  beraa7an.

  Seua etnk

  en4aa/kan

  tnakan an4 seru5a.

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  19/22

  18

  5ertukaran ea a/a

  ka/an4an 5enuturna.

  e/au 5/h seba4a

  bahasa nan untuk

  berkunkas a/a

  ke/5k tertentu.

  Raa# 8-/: Pe0e;aan an1a0a e01u1u0an, esan1unan dan "auan a#asa-

  6-' KESI&PULAN

  Kesantunan berbahasa te/ah en;a arah a4n4 an seba4a /aban4 ;at r ban4sa

  +a/asa se;ak

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  20/22

  19

  ban4sa an4 /eah /ebut an tn44 5eraaban. Pen44unaan bahasa +e/au an4 santun

  bersesuaan en4an s/4an @Bahasa -:a Ban4sa.

  )-' RUJUKAN

  St $a;ar Abu/ A

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  21/22

  20

  (ann $a

 • 7/24/2019 sosiolinguistik last editing (1).docx

  22/22

  21