Transcript
Page 1: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

OLAKŠICE PO OSNOVI DAROVANJA ZA ZDRAVSTVENE POTREBE 67

Olakšice po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe

Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin

Olakšice po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe

1. UVODOlakšice u sustavu oporezivanja dohotka prate odre�enu politiku države (socijalnu,

gospodarsku, pronatalitetnu, obrazovnu...) te su, uz ostalo, u funkciji zaštite gra�ana koji žive u težima životnim prilikama (kada su npr. privremeno nesposobni za rad, dožive ozljedu na radu, izgube posao, dožive štetu na imovini zbog elementarnih nepogoda i slično). Olakšice mogu biti potpuno oslobo�ene od oporezivanja (npr. primici iz čl. 9. Zakona o porezu na dohodak1) ili do odre�ene svote (čl. 10. Zakona), umanjenje porezne osnovice uvećanjem osobnog odbitka (za uzdržavane članove uže obitelji i djecu, inva-lidnost te za prebivalište i boravak na potpomognutim područjima), odnosno umanjenje porezne obveze (HRVI i olakšice za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima).

Jedna je od mjera kakvima se nastoji pomoći gra�anima u prikupljanju sredstava za liječenje, kada to ne mogu pokriti vlastitim sredstvima ili nekim od oblika osiguranja, olakšica za darovanja fizičkim osobama za zdravstvene potrebe, na jednoj strani, oslobo-�enjem od utvr�ivanja i plaćanja poreza na dohodak na primitke po toj osnovi, a na drugoj omogućivanjem darovateljima da uvećaju vlastiti osobni odbitak za dana darovanja odnosno, ako se radi o pravnoj osobi, da im se to prizna kao izdatak čime se umanjuje poreznu osnovicu. O uvjetima iskorištenja tih olakšica više u nastavku.

2. UVJETI ZA OSLOBOĐENJE OD OPOREZIVANJAPrimitke fizičkih osoba što ih se ne smatra dohotkom propisuje čl. 9. Zakona, prema

kojemu se, uz ostalo, dohotkom ne smatra ni primitke što ih fizičke osobe stječu po os-novi darovanja pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe, uz propisane uvjete i do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu.

No, da bi se te primitke smatralo neoporezivima, mora se udovoljiti sljedećim uvjeti-ma2:

− da su darovanja dana za operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortoped-skih pomagala fizičke osobe primatelja,

1 NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14. i 136/15.2 Sukladno čl. 9. st. 1. toč. 7. Zakona i čl. 6. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06,

68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12. i 79/13)

Page 2: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

68 POREZNI VJESNIK 10/2016.

− da zdravstvene usluge nisu namirene osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe primatelja,

− da su novčana sredstva (darovanja) isplaćena na žiro-račun fizičke osobe prima-telja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili inozemstvu za te svrhe,

− da davatelj i primatelj posjeduju vjerodostojne isprave o tome i o namjenskom utrošku ∑ potvrde o primitku dobara, isprave o doznačivanju na žiro-račun prima-telja, račune za obavljene zdravstvene usluge i drugo.

Jedan je od glavnih uvjeta za iskorištenje te olakšice da su primici iskorišteni u cije-losti za zdravstvene potrebe, što su općenito operativni zahvati, liječenje, nabava lijekova i ortopedskih pomagala.

Pogledamo li u povijest oporezivanja dohotka, vidjet ćemo kako su u razdoblju do 1. srpnja 2010, osim tih bile propisane i olakšice u obliku uvećana osobnog odbitka po os-novi stvarnih izdataka za zdravstvene usluge što ih je platio sam obveznik. Zdravstvenim uslugama smatralo se usluge u primarnoj, specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdrav-stvenoj zaštiti prema posebnom zakonu, što ih se obavlja radi liječenja: liječnički pregle-di, dijagnostičke i laboratorijske pretrage, dijagnostički i terapijski postupci, operativni zahvati uključivši ugradbene materijale, bolnička zdravstvena zaštita i medicinska reha-bilitacija, stomatološke usluge i protetski nadomjesci, lijekovi registrirani u RH i propisa-ni na recept te ih se ne može kupiti bez recepta, plaćena participacija, lijekovi propisani na recept i kupljeni u RH a tu nisu u registrirani pa ih se ne može kupiti bez recepta, or-topedska pomagala, očna i slušna pomagala, pomagala za omogućivanje glasnoga govora i druga pomagala, uključivši popravak pomagala, zamjenske dijelove i drugo, prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima. Osobni odbitak po osnovi izdataka na-stalih za zdravstvene usluge rezident, iznimno, nije se moglo iskoristiti za izdatke estetskih i kozmetičkih zahvata te kozmetičkih sredstava neindiciranih medicinski ili primijenjenih za prevenciju ili liječenje bolesti, za izdatke sanitetskog i potrošnog materijala te lijekova i sredstva što ih se može kupiti bez recepta. Pravilnik je propisivao i da se nabavu lijeko-va za te potrebe smatra nabavom onih što su registrirani i kupljeni u Hrvatskoj, propisani na recept pa ih se ne može kupiti bez recepta, te lijekova propisanih na recept i kupljenih a da nisu registrirani u RH i ne može ih se kupiti bez recepta. Zdravstvenom uslugom smatralo se i kupnju ortopedskih pomagala, očnih i slušnih pomagala, pomagala za omo-gućivanje glasna govora i drugih pomagala, uključivši popravak pomagala, dijelove i drugo, prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima.

Iako olakšice za primitke po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe nisu propisane tako podrobno, bitno je utvrditi namjeru zakonodavca pri propisivanju. Budući da je odredba bila na snazi i u vrijeme kad je obveznik mogao iskoristiti i olakšicu u obliku povećanja osobnog odbitka za zdravstvene usluge, očito je namjera propisivanja odredbe o primicima po osnovi darovanja bila pomoći osobama koje nemaju vlastitih sredstava za pokriće troškova liječenja (zbog nepovoljnih financijskih prilika ili težih bolesti kakve zahtijevaju vrlo skupo liječenje ili zato što je riječ o osobama koje su izgubile pravo na zdravstveno osiguranje). Iako je, dakle, 1. srpnja 2010. ukinuta odredba o uvećanju osob-nog odbitka za zdravstvene usluge, nije promijenjen cilj odredbe o osloba�anju od opo-rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak3, što je stupio na snagu 1. srpnja 2010, omogućio je, dapače, da darovanja za zdravstvene potrebe primaju i fizičke osobe koje su u radnom odnosu u darovatelja, dakle prema osnovi darovanja za zdravstvene potrebe što ga ispla-ćuje ili daje poslodavac odnosno isplatitelj primitka od nesamostalnog rada svome radni-

3 NN 80/10.

Page 3: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

OLAKŠICE PO OSNOVI DAROVANJA ZA ZDRAVSTVENE POTREBE 69

ku, tj. osobi s primicima od nesamostalnog rada ne utvr�uje se i ne oporezuje dohodak od nesamostalnog rada, pa se uz propisane uvjete za te svrhe može darivati i radnike.

Pri utvr�ivanju zdravstvene potrebe uzima se u obzir i definicije propisa što ure�uju zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu djelatnost. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju npr. propisuje da osigurana osoba, sukladno pravu na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, ima pravo na ortopedska i druga pomagala utvr�ena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a. Osnovna i dodatna lista poma-gala HZZO-a sadrži pomagala namijenjena omogućivanju poboljšanja oštećenih funkcija, odnosno ublaživanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, što su posljedicom bolesti ili ozljede.

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima propisuje se, uz ostalo, da se takvim po-magalima osobito smatra:

− proteze za ruke i noge, ortoze, ortoproteze i elektroničke ure�aje, ortopedske ci-pele i uloške, pomagala za kretanje, antidekubitalna pomagala, pomagala u šećer-ne bolesti, za probavni sustav i stoma-pomagala, urogenitalni sustav, obloge za rane, pomagala za disanje, materijal za hemodijalizu i pritonejsku dijalizu kod kuće, očna i tiflotehnička pomagala, slušna i surdotehnička pomagala, pomagala za govor, druga pomagala i dentalna pomagala,

− zamjenske dijelove za pomagala,− potrošni materijal za pomagala.

Pomagala popisana u Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima moraju biti:− proizvedena, postavljena, održavana i uporabljena prema propisanim uvjetima i

namjeni, tako da ne ugrožavaju zdravlje korisnika i drugih osoba te uz primjenu odre�ena sustava kvalitete prema propisu donesenom na temelju Zakona o medi-cinskim proizvodima,4

− upisana u očevidnik medicinskih proizvoda Agencije, ako Zakon o medicinskim proizvodima ili drugi propis ne odre�uje drukčije.

Drugi je bitan uvjet kakvome se mora udovoljiti kako bi obveznik mogao iskoristiti oslobo�enje od plaćanja poreza na dohodak na darovanja za zdravstvene potrebe da zdravstvene usluge ne namiruje osnovno, dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje niti sama fizička osoba primatelj darovanja. Dopunsko zdravstveno osiguranje omogućuje pokriće troškova zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, a dodatno zdravstveno osiguranje viši standard zdravstvene zaštite u usporedbi sa standar-dom zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja te veći opseg prava u usporedbi s onim iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, a privatno zdravstveno osigura-nje omogućuje zdravstvenu zaštitu fizičkim osobama rezidentima RH, koje nemaju obve-zu osigurati se sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju5 i Zakonu o ob-veznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH6.

Sljedeći je uvjet kakvome treba udovoljiti da su novčana sredstva (darovanja) isplaćena na žiro-račun fizičke osobe primatelja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili inozemstvu za te svrhe. Budući da primatelji mogu biti maloljetna djeca, postavlja se pitanje može li se takve primitke isplatiti na žiro-račun roditelja. Zakon o porezu na dohodak izričito propisu-je da se sredstva mora uplatiti na žiro-račun primatelja ili zdravstvene ustanove, pa rodite-lji moraju za dijete otvoriti žiro-račun na kojeg će primati darovanja za liječenje. Upozoru-

4 NN 76/13.5 NN 80/13. i 137/13.6 NN 80/13.

Page 4: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

70 POREZNI VJESNIK 10/2016.

jemo da upravljanje roditelja imovinom djeteta ure�uje Obiteljski zakon7 u čl. 97, gdje stoji kako roditelji imaju dužnost, pravo i odgovornost upravljati imovinom djeteta pozornošću odgovorna roditelja, tako da je očuvaju i po mogućnosti uvećaju, te da se prihod od imovi-ne djeteta može utrošiti samo za uzdržavanje djeteta, dok se imovinu djeteta može otu�iti samo ako roditelji nemaju dovoljno vlastitih sredstava za djetetovo uzdržavanje, liječenje ili obrazovanje, a sredstva se ne može osigurati na drugi način.

Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je u vezi s tim mišljenje u kojemu ističe kako se u pogledu visine svote za kakvu je nužno odobrenje centra za socijalnu skrb, Ministarstvo oslanjalo na primjenu drugih pozitivnih propisa, npr. Zakona o parničnom postupku, što odre�uje da se sporovima male vrijednosti smatra one u kojima se optužni zahtjev odnosi na potraživanje u novcu kakvo ne premašuje svotu 10.000,00 kn. Ministar-stvo stoga smatra kako roditelji, bez odobrenja centra za socijalnu skrb, mogu raspolaga-ti novcem maloljetna djeteta jedan mjesec u svoti ne većoj od 10.000,00 kn, radi njegova uzdržavanja, liječenja, odgoja, školovanja, obrazovanja ili namirenja neke druge važne potrebe djeteta8.

Kako bi se utvrdilo udovoljava li fizička osoba uvjetima za oslobo�enje od plaćanja poreza na dohodak, bitno je da davatelj i primatelj darovanja imaju vjerodostojne isprave o tome i o namjenskom utrošku ∑ potvrde o primitku dobara, isprave o obavljenoj dozna-ci na žiro-račun primatelja, račune za zdravstvene usluge i drugo, te da o tome vode propisane evidencije.

Pravilnik o porezu na dohodak propisuje da je darovatelj pravna ili fizička osoba koja drugoj fizičkoj osobi daje darovanje za zdravstvene potrebe, te je obvezna voditi eviden-ciju o danim darovanjima, neovisno o obliku, kakva sadrži podatke osobito o:

− nadnevku isplate darovanja u novcu odnosno u naravi,− ime i prezime primatelja, − OIB primatelja, − način isplate (na žiro-račun primatelja ili zdravstvene ustanove ili u dobrima),− svotu što je se daruje.

Primjer 1

Obveznik ≈A« d.o.o. na žiro-račun Instituta ≈B« uplatio je 6. travnja 2016. godine 15.000,00 kn u svrhu podmirenja troškova nabave lijeka za fizičku osobu Ivicu Ivić te 5.500,00 kn 10. lipnja 2016. za namirenje troškova lijeka za fizičku osobu Peru Matić. S obzirom da su ispunjeni ukupni popisani uvjeti (darovanje za zdravstvene potrebe nije namireno osnov-nim, dopunskim, dodatnim ili privatnim osiguranjem, novčana sredstva doznačena na žiro-račun zdravstvene ustanove i drugo), od takva se primitka ne utvrđuje oporeziv dohodak.

Evidencija o danim darovanjima

1 2 3 4 5

Nadnevak isplate Ime i prezime primatelja OIB primatelja Način isplate Svota6. travnja 2016. Ivica Ivić 11133354965 na žiro-račun 15.000,00

10. lipnja 2016. Pero Matić 22457111155 na žiro-račun 5.500,00

Darovanje je obvezniku ≈A« d.o.o. porezno priznat rashod, na kojeg ima pravo prema Zakonu o porezu na dobit9, do visine 2% prihoda u godini prije.

7 NN 103/15. 8 http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/arhiva_vijesti/studeni_2012/novo_misljenje_o_imovinskim_

odnosima_roditelja_i_djece_u_smislu_tumacenja_odredbi_obiteljskog_zakona9 NN 177/04, 90/05, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14. i 50/16.

Page 5: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

OLAKŠICE PO OSNOVI DAROVANJA ZA ZDRAVSTVENE POTREBE 71

Darovatelj pravna osoba morat će o darovanjima Poreznoj upravi podnijeti podatke na Obrascu JOPPD do 15. u mjesecu za ukupne isplate u mjesecu prije. Darovatelj fizička osoba nema takvu obvezu.

Za isplatu u ovome primjeru obavljenu 6. travnja 2016. darovatelj podnosi Obrazac JOPPD 13. svibnja 2016.

Page 6: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

72 POREZNI VJESNIK 10/2016.

Page 7: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

OLAKŠICE PO OSNOVI DAROVANJA ZA ZDRAVSTVENE POTREBE 73

Page 8: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

74 POREZNI VJESNIK 10/2016.

3. OBRAČUN I PLAĆANJE POREZA KAD NISU ISPUNJENI UVJETI ZA OSLOBOĐENJEAko neki od navedenih uvjeta nije ispunjen ili ako primljena darovanja nisu u cijelo-

sti ili dijelom utrošena za zdravstvene potrebe primatelja, neutrošena se novčana sredstva smatra oporezivim primitkom.

Ako su darovanja primljena samo iz jednog izvora (kad je radnik npr. primio darova-nje od poslodavca) i nisu posve utrošena za zdravstvene potrebe, primatelj mora obavi-jestiti darovatelja pravnu osobu da iz neutrošenih sredstava obračuna porez na dohodak (ako darovanje radniku isplaćuje poslodavac, utvrdit će dohodak od nesamostalnog rada), pri čemu se neutrošena sredstva smatra bruto-primitkom te će primatelj prema obračunu darovatelja uplatiti obračunanu svotu poreza na propisane uplatne račune (na OIB ispla-titelja), osim ako se s darovateljem ne dogovore drukčije. Ako je primatelj utrošio primlje-na sredstva ili je darovanje dano u naravi, darovanu se svotu smatra neto-svotom te je se mora obračunati na bruto. Ako stjecatelj nije u radnom odnosu u darovatelja, prema os-novi neutrošenih sredstava utvr�uje se drugi dohodak iz čl. 32. Zakona.

Kad je darovatelj fizička osoba ili je sredstva primio iz više izvora, stjecatelj primitka sam će obračunati i uplatiti porez na dohodak iz primljenih darovanja što nisu propisno utrošena (i to kao drugi dohodak).

Primjer 2

Poslodavac ≈Korak« sa sjedištem u Zagrebu, Anina bb, uplatio je 6. travnja 2016. na žiro-račun radnika Ive Ivića s prebivalištem u Savskoj 14, Zagreb, 30.000,00 kn za nabavu lijeka. Radnik je iz primljenog darovanja platio trošak nabave lijeka, za što je utrošeno 25.000,00 kn. Radi razlike troškova nabave lijeka i novca primljenoga za tu svrhu, radnik izvješćuje poslodavca da doznačena sredstva nisu posve iskorištena za zdravstvene potrebe, odnosno da mu je ostalo na raspolaganju 5.000,00 kn. Poslodavac tada od neutrošene svote doznačene za zdravstvene potrebe (prije isplate redovne plaće u tome mjesecu) utvr-đuje dohodak od nesamostalnog rada te obračunava, obustavlja i uplaćuje predujam pore-za na dohodak i prirez porezu na dohodak. Budući da je radnik već utrošio darovana sredstva, dio što ga se ne smatra darovanjem za zdravstvene potrebe smatra se neto-svotom, pa ga poslodavac preračunava na bruto.

Red. broj

Opis Svota

1 2 3

1. Primitak (≈bruto«) 6.906,95

2. Uplaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje 20% (I. stup)10 1.381,39

3. Dohodak 5.525,56

4. Osobni odbitak 2.600,00

5. Porezna osnovica 2.925,56

6. Porezna osnovica za primjenu stope 12% 2.200,00

7. Porezna osnovica za primjenu stope 25% 725,05

8. Porezna osnovica za primjenu stope 40% −

9. Porez po stopi 12% 264,00

10. Porez po stopi 25% 181,39

10 Radnik je osiguranik samo I. stupa osiguranja.

Page 9: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

OLAKŠICE PO OSNOVI DAROVANJA ZA ZDRAVSTVENE POTREBE 75

11. Porez po stopi 40% ∑

12. Porez ukupno 445,39

13. Prirez Grad Zagreb 18% 80,17

14. Ukupno porez i prirez 525,56

15. Iznos plaće za isplatu 5.000,00

16. Doprinosi za obvezna osiguranja na plaću (obveza poslodavca)

17. Doprinos za zdravstveno osiguranje (15%) 1.036,04

18. Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (0,5%) 34,53

19. Doprinos za zapošljavanje (1,7 %) 117,42

Primjer 3

Poslodavac ≈Slovo« d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, dao je radnici Mariji Mak ortopedske klompe u tržišnoj vrijednosti 500,00 kn (uračunan PDV) za zdravstvene potrebe. S obzirom da radnica nema zdravstvenih teškoća, nego se taj primitak u naravi daje radi prevencije, takvo darovanje ne udovoljava uvjetima propisanim za neoporezivo darovanje, pa poslodavac ima obvezu utvrditi oporeziv dohodak u naravi (primitak u naravi utvrđuje se prije isplate redovne plaće), te obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza i prireza na dohodak.

Red. broj

Opis Svota

1 2 3

1. Primitak u naravi (≈bruto«) 625,00

2. Uplaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje 20% (I. stup)11 125,00

3. Dohodak 500,00

4. Osobni odbitak 500,00

5. Porezna osnovica −

6. Porezna osnovica za primjenu stope 12% −

7. Porezna osnovica za primjenu stope 25% −

8. Porezna osnovica za primjenu stope 40% −

9. Porez po stopi 12% −

10. Porez po stopi 25% −

11. Porez po stopi 40% −

12. Porez ukupno −

13. Prirez Grad Zagreb 18% −

14. Ukupno porez i prirez −

15. Svota plaće za isplatu −

16. Doprinosi za obvezna osiguranja na plaću (obveza poslodavca)

17. Doprinos za zdravstveno osiguranje (15%) 93,75

18. Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (0,5%) 3,13

19. Doprinos za zapošljavanje (1,7 %) 10,63

Primjer 4

Umirovljeniku Marku Markiću s prebivalištem u Zagrebu, na žiro-račun je doznačen novac različitih darovatelja za kupnju ortopedskog pomagala, u ukupnoj svoti 10.000,00 kn. Račun za nabavljeno ortopedsko pomagalo bio je 8.000,00 kn. Budući da prikupljen novac

11 Radnik je osiguranik samo I. stupa osiguranja.

Page 10: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

76 POREZNI VJESNIK 10/2016.

na žiro-računu nije posve utrošen za zdravstvene svrhe, Marko Markić od razlike primljenih i namjenski utrošenih sredstava, mora utvrditi drugi dohodak, obračunati, obustaviti i upla-titi na propisane račune predujam poreza na dohodak i prirez te ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema mjestu prebivališta podnijeti propisan Obrazac JOPPD.

Red. broj Opis Svota1 2 3

1. Primitak = dohodak = porezna osnovica 2.000,00

2. Porez po stopi 25% 500,00

3. Prirez Grad Zagreb 18% 90,00

4. Ukupno porez i prirez 590,00

5. ≈neto-primitak« 1.410,00

4. OLAKŠICE ZA DANA DAROVANJAObveznicima poreza na dohodak u godišnjem obračunu poreza na dohodak temeljem

podnesene godišnje porezne prijave može se uvećati osobni odbitak za darovanja u tu-zemstvu u naravi i u novcu, doznačena na žiro-račun u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim oso-bama koje djelatnosti obavljaju sukladno posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u godini prije podnesena godišnja porezna prijava i utvr�en porez na dohodak. Osobni odbitak iznimno se može uvećati za darovanja iznad propisane visine, uz uvjet da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.

Od 1. siječnja 2016, me�utim, u primjeni je poseban postupak utvr�ivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza, primjenom kojega obveznici koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak za kojeg se obvezno podnosi poreznu prijavu, uz propisana izuzeća, ne moraju više podnositi godišnje porezne prijave jer će Porezna uprava, temeljem prikuplje-nih podataka u tijeku poreznog razdoblja, izračunati godišnji obračun i obveznicima do-staviti privremeno porezno rješenje. To će učiniti i za obveznike koji bi dobrovoljnim podnošenjem godišnje porezne prijave stekli pravo na povrat preplaćena poreza na doho-dak. Obveznici koji ne moraju podnositi godišnju prijavu, ali žele iskoristiti pravo na porezne olakšice (npr. dio osobnog odbitka za dana darovanja), temeljem kojih bi razlika obveze za uplatu omogućila povrat poreza na dohodak i prireza ili bi obvezniku bili vra-ćeni odnosno ili uvećani, mogu podnijeti zahtjev za priznavanje poreznih olakšica, naj-kasnije do kraja veljače tekuće godine za prošlu godinu, na Obrascu ZPP-DOH, uz podno-šenje vjerodostojnih isprava kakve dokazuju to pravo, što su ih podnosili i uz godišnju poreznu prijavu, sukladno čl. 67. i 89. Pravilnika. Ako se, dakle, u godišnjem obračunu utvrdi da imaju pravo na povrat preplaćena poreza na dohodak i prireza ili na povećanje povrata poreza i prireza, na njih će se primijeniti poseban postupak.

Obveznici koji, sukladno čl. 39. Zakona, moraju utvrditi godišnji dohodak i obraču-nati godišnji porez na dohodak i prirez, na što se primjenjuje poseban postupak, tako�er mogu podnijeti Obrazac ZPP-DOH, ako imaju pravo na propisane porezne olakšice − dio osobnog odbitka za dana darovanja, te bi na osnovi njih stekli pravo na smanjenje razlike za uplatu poreza i prireza ili pravo na povrat poreza na dohodak i prireza. Ako ne podne-su Obrazac ZPP-DOH u roku, mogu na primljeno privremeno porezno rješenje podnijeti prigovor najkasnije do 31. srpnja tekuće za prošlu godinu, kako bi im se priznalo uvećan dio osobnog odbitka za dana darovanja.

Page 11: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

OLAKŠICE PO OSNOVI DAROVANJA ZA ZDRAVSTVENE POTREBE 77

Obveznici koji, sukladno čl. 39. Zakona, moraju utvrditi godišnji dohodak i obraču-nati godišnji porez na dohodak i prirez, na što se ne primjenjuje poseban postupak (kad npr. obavljaju neku samostalnu djelatnost i dohodak utvr�uju temeljem poslovnih knjiga), iskazat će porezne olakšice − dio osobnog odbitka za darovanja u Obrascu DOH, odnosno neće morati podnijeti i Obrazac ZPP-DOH.

Primjer 5

Obveznik Ivan Ivić doznačio je 6. veljače 2015. na žiro-račun Udruge ≈Zdravlje« 1.000,00 kn. Udruga je osnovana radi pomaganja teško oboljelima. Sukladno poreznim propisima, obveznik ima pravo u godišnjem obračunu poreza na dohodak temeljem podnesene porezne prijave uvećati osobni odbitak, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podne-sena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Prema podacima iz prošlogodišnje porezne prijave, obveznik Ivan Ivić iskazao je ukupan primitak u svoti 100.000,00 kn, te stekao pravo na uvećanje osobnog odbitka za darovanja u ukupnoj svoti 1.000,00 kn. Kao dokaz o danom darovanju, podnio je Poreznoj upravi do 26. veljače 2016. Zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku ∑ Obrazac ZPP-DOH.

Obrazac ZPP-DOH

I. Podaci o nadležnoj ispostavi Porezne uprave1. Područni ured Zagreb

2. Ispostava Zagreb Centar

II. Podaci o poreznom obvezniku/podnositelju zahtjeva1. Ime i prezime Ivan Ivić

2. OIB 11111111111

3. Adresa Cvjetna ulica 1, Zagreb

4. Broj telefona 099/111-222

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU

III. PRIZNAVANJE PRAVA NA POREZNE OLAKŠICE U POSEBNOM POSTUPKU

Molim da mi se prizna pravo na uvećan osobni odbitak u posebnom postupku po osnovi:

III.1. Prebivališta i boravka na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara

Potpomognuta područja i područje grada Vukovara (zaokružiti područje): ......P1 . . . . . P 2 12

promjena prebivališta/uobičajenog boravišta tijekom godine

Red.broj

RAZDOBLJE DRŽAVAMJESTO

ULICA I KUĆNI BROJ

POTPOMOGNUTA PODRUČJA I GRAD

VUKOVAR

1. od do      

2. od do      

3. od do      

12 Potpomognuta područja i područje Grada Vukovara: P1 područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH i područje Grada Vukovara utvr�eno prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara; P2 područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH.

Page 12: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

78 POREZNI VJESNIK 10/2016.

III.2. Vlastite invalidnosti/tjelesnog oštećenja

Red. broj

RAZDOBLJE INVALIDNOSTI

HRVI DA/NE

OZNAKA INVALIDNOSTI13 (zaokružiti)

POSTOTAK INVALIDNOSTI

(ispunjava HRVI)

1. od do I I*

2. od do I I*

III.3. Uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece i njihove invalidnosti/tjelesnog oštećenja

Red. broj

IME I PREZI-ME/SRODSTVO

OIB POTPOMO-GNUTA POD-

RUČJA I GRAD VUKOVAR (P1

ili P2)

INVALID(I ili I*)

RAZDO-BLJE KORI-

ŠTENJA OD/DO

OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S OSOBOM

OIB POSTOTAK OSOBNOG ODBITKA

1.  

2.  

3.  

4.          

III.4. Plaćenih doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i danih darovanja

PLAĆENI DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU

DANA DAROVANJA 1.000,00

UKUPNO

IV. POKRETANJEPOSEBNOG POSTUPKA UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK U IME I ZA RAČUN OSTAVITELJA

Molim pokretanje posebnog postupka utvr�ivanja godišnjeg poreza na dohodak u ime i za račun ostavitelja

IV.1. Podaci o poreznom obvezniku/ostavitelju

Red. broj

IME I PREZIME OIB DATUM SMRTI

1.

IV.2. Podaci o nasljednicima14

Red. broj

IME I PREZIME OIB IBAN BROJ RAČUNA NASLJEDNIKA UDJEL U NASLIJE-ĐENOM DIJELU

1.  

2.  

3.  

4.

5.

13 Oznaka invalidnosti: I* ∑ 100% invalidnost ili pravo na tu�u pomoć i njegu zbog invalidnosti.14 Prema podacima u rješenju o naslje�ivanju, upisuje se podatke onih nasljednika koji sukladno rješenju

imaju pravo na neutvr�enu svotu možebitnog potraživanja temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak.

Page 13: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

OLAKŠICE PO OSNOVI DAROVANJA ZA ZDRAVSTVENE POTREBE 79

V. URAČUNAVANJE POREZA PLAĆENOG U INOZEMSTVU U POSEBNOM POSTUPKU

Molim da mi se porez plaćen u inozemstvu u posebnom postupku uračuna u tuzemni porez na dohodak

V.1. Podaci o inozemnom dohotku i porezu plaćenom u inozemstvu

Red.broj

IZVOR DOHOTKA

DRŽAVA IZVORA

SVOTA DOHOTKA SVOTA UPLAĆENOG POREZA U INOZEMSTVU

u stranoj valuti u kunama u stranoj valuti u kn

1.

2.

3.

4.

VI. PRILOZI I NAPOMENE

VI.1. ZAHTJEVU PRILAŽEM SLJEDEĆE VJERODOSTOJNE ISPRAVE15

1.preslike naloga o doznaci u novcu i ugovor

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

15 za III.1. − potvrde o prebivalištu i boravku na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara, za III.2. − rješenja o invalidnosti donesena sukladno s posebnim propisima o mirovinskom osiguranju,

zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te drugim propisima što utvr�uju invalidnost ili tjelesno oštećenje i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu,

za III.3. − izvaci i potvrde iz matice ro�enih, vjenčanih i umrlih, izvaci i potvrde iz registra životnog partnerstva, potvrde o usvojenju djeteta i skrbništvu, pravomoćne sudske odluke, javne i ovjerovljene isprave, rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog i izvanbračnog druga ili životnog i neformalnog životnog partnera, izjave o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka, potvrde nadlež-nog tijela u inozemstvu i dr.

za III.4. − preslike naloga o doznaci u novcu i/ili ugovora odnosno potvrda o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama, preslike naloga o uplati doprinosa.

za IV. − pravomoćno rješenje o naslje�ivanju, za V.1. − potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili potvrde za to ovla-

štene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu.

Page 14: Silvija Bartolec i Iva Uljanić Škreblin · rezivanja primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 3, što je stupio

80 POREZNI VJESNIK 10/2016.

VI.2. NAPOMENE:

_Zagreb____________, __26. veljače 2016.___ __________Ivan Ivić_______________

(potpis obveznika/podnositelj zahtjeva)

Obveznicima se poreza na dobit darovanja u visini do 2% prihoda iz godine prije smatra porezno priznatim rashodima. Darovanjima se smatra i plaćanje troškova za zdrav-stvene potrebe fizičkih osoba (operativni zahvati, liječenje, nabava lijekova i ortopedska pomagala i ostalo) što nisu pokriveni osnovnim, dopunskim i privatnim zdravstvenim osiguranjem, odnosno troškova što ih snose same fizičke osobe, uz uvjet da je plaćanje obavljeno na račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove, a ako je darovani lijek orto-pedsko ili drugo medicinsko pomagalo, uz vjerodostojnu ispravu.


Recommended