Transcript
 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  1/56

  Sigurnost plinske instalacijeDanašnji pristup i budući izazovi

  Sigurnost i Ex zaštita opremeHKIS Požega, 10. travanj 2013.

  Tomislav Pavić, dipl.ing.str.

  ENERGONOVA d.o.o., Zagreb

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  2/56

  Cilj prezentacije

  Cilj prezentacije je upoznati stručnu javnost s trenutnim stanjemuporabe prirodnog

  plina u pogledu postojeće prakse, te što bitrebalo mijenjati da se počnemo ponašati kao savjesni i odgovorni

  sudionici od faze kreiranja plinskog transportnog sustava douporabe plina.

  Tema je izuzetno široka, te će prezentacijom biti obrađena dva bitnačimbenika u pogledu sigurnosti uporabe plina:

  UTJECAJ PROPUSNOSTI PLINA

  VENTILACIJA PROSTORA S PLINSKOM INSTALACIJOM IPLINSKIM TROŠILIMA

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  3/56

  Sadržaj

  1. Plinski sustav

  2. Situacija u Hrvatskoj

  3. Prikaz postojeće zakonske regulative4. Osnovna pravila sigurnosti plinskog sustava

  5. Propusnost plinske instalacije

  6. Ventilacija7. Problematika plinskih kotlovnica

  8. Zaključak

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  4/56

  1. Plinski sustav

  Sustav dobave plina sastoji se od transportnog i distribucijskog sustava.Potrošač plina priključen je na distribucijski sustav plina.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  5/56

  1. Plinski sustav

  Plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora doispusta dimovodnog uređaja.

  Plinska instalacija sastoji se od:

  • cijevne instalacije (plinski cjevovod sa opremom)

  • plinskih naprava

  • opskrbe zrakom za izgaranje

  • dimovodnog uređaja.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  6/56

  2. Situacija u Hrvatskoj

  Zakonu o tržištu plina (NN 28/13) definirani su svi sudionici u plinskomlancu. Nama kao projektantima i korisnicima plina u cijelom lancunajbliži je operator distribucijskog sustava (članak 3, stavak 24):

  Operator distribucijskog sustava energetski subjekt koji obavlja energetskudjelatnost distribucije plina i odgovoran je za rad, održavanje i razvojdistribucijskog sustava na određenom području i gdje je izvodivo, njegovopovezivanje s drugim sustavima te za osiguranje dugoročne sposobnostisustava da zadovoljava razumne potrebe za distribucijom plina.Člankom 44 definirano je:

  „Operator distribucijskog sustava dužan je:1. voditi, održavati i razvijati siguran, pouzdan i učinkovitdistribucijski sustav,…24. pružati pozornost energetskoj učinkovitosti te zaštiti prirode iokoliša, …

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  7/56

  2. Situacija u Hrvatskoj

  Prema podacima Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) u Hrvatskoj su

  izdane 36 dozvole za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  8/56

  2. Situacija u Hrvatskoj

  Na nivou Hrvatske ne postoje jedinstveni strukovni propisi(smjernice, pravila struke, upute, odluke…).

  Neujednačen stav inspekcijskih službi.

  Dio distributera ima vlastite strukovne propise, dio se bazira napropisima GPZ, dio na propisima HSUP-a.

  Bez direktnog kontakta s distributerom teško se može dobiti uvid u

  sve strukovne propise koji se primjenjuju na pojedinomdistribucijskom području.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  9/56

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  10/56

  3. Prikaz postojeće zakonske regulative

  Osnovna svrha zakona, pravilnika, normi i smjernica je

  promicanje dobrog projektiranja i građenja kojima seostvaruju sigurnosna, zdravstveno-ekološka i

  energetska svojstva građevina, uz primjenu europskih

  načela.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  11/56

  3. Prikaz postojeće zakonske regulative

  Zakoni:ZAKON o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)ZAKON o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)ZAKON o zaštiti od požara (NN 92/2010)ZAKON o zaštiti na radu(NN59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08., 116/08. i 75/09.,143/12)

  Pravilnici:PRAVILNIK o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon iodržavanje plinskih kotlovnica (Sl. list 10/90 i 52/90)PRAVILNIK o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list7/84)PRAVILNIK o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN, br. 47/02)PRAVILNIK o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013)PRAVILNIK o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika tetehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorimaugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06)PRAVILNIKo uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija (HSUP-P 601.111)*

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  12/56

  3. Prikaz postojeće zakonske regulative

  Norme:HRN EN 90079-10-1: 2009 Električni uređaji za eksploziovne atmosfere; 10-1.Dio – Klalsifikacija ugroženog prostoraPopis hrvatskih norma u području plinskih uređaja (NN 141/09) –115 normi

  Strukovni propisi:Krovni zakon za projektiranje, nadzor i održavanje plinskih instalacija jeZAKON ozapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10).Člankom 7. stavak 5. glasi:Propise o uvjetima za izgradnju građevina i postrojenja za zapaljive plinove,

  skladištenju, držanju i prometu zapaljivih plinova te provedbi mjere zaštite od požara ieksplozija pri gradnji i korištenju građevina i postrojenja, skladištenju, držanju i prometuzapaljivih plinova donosi Ministar unutarnjih poslova.Prema Članku 25. , rok za donošenje propisa je GODINU DANA od stupanja na snaguovog zakona, odnosno rok je istekao prije 2 godine.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  13/56

  3. Prikaz postojeće zakonske regulative

  Strukovni propisi:Člankom 10. stavak 1. propisano je:Plinska instalacija u građevini ili dijelu građevine mora biti izvedena sukladno projektuplinske instalacije izrađenom prema propisima i hrvatskim normama, odnosnopravilima tehničke prakse sukladno propisima o normizaciji, do donošenja propisa ihrvatskih normi.

  Pravila tehničke prakse bazirana su na Njemačkoj regulativi , a osnovni propisi zaplinske instalacije iz te regulative su:• ODORIZACIJA plina (DVGW G-280-1 / 2004)• TEHNIČKI PROPISI za plinske instalacije (DVGW G 600, 1996, 2008)• POSTUPAK TLAČNOG ISPITIVANJA plinovoda i plinskih postrojenja (DVGW G 469,

  1987)• NAKNADNO BRTVLJENJE plinskih instalacija (DVGW G 624, 1998)

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  14/56

  4. Osnovna pravila sigurnosti plinskog sustava

  Osnovna pravila sigurnosti plinovoda i plinskih instalacija:

  1. Plinovodi i plinska instalacija moraju biti izrađena, ispitana iodržavana sukladno strukovnim propisima i pravilima struke

  2. Trasa polaganja plinovoda u zemlju mora biti takva da sepostigne odgovarajući stupanj sigurnosti u pogledu eventualnepropusnosti ovisno o tlačnom rangu plinovoda.

  3. Prostori kroz koje se vodi plinska cijevna instalacija i u kojima se

  nalazi plinska zaporna i regulacijska oprema moraju bitiventilirani.

  4. Redovna kontrola u propisanim rokovima.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  15/56

  4. Osnovna pravila sigurnosti plinskog sustava

  Osnovna pravila sigurnosti plinskih instalacija kod potrošača:

  1. Plin mora biti ODORIRAN.

  2. Izvedba plinske instalacije i ugrađena oprema mora biti takva da uslučaju požara ne predstavlja generator širenja požara što se rješavatermičkom izdržljivošću (GT), odnosno ugrađivanjem zapora stermičkim aktiviranjem (TEA).

  3. Maksimalni radni tlak < 100 mbar.

  4. Maksimalna vanjska propusnost plinske instalacije u upotrebi< 1 l/hplina.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  16/56

  4. Osnovna pravila sigurnosti plinskog sustava

  Osnovna pravila dovoda zraka do plinskih trošila vrste A bez odvodaprodukata izgaranja:

  1. Volumen prostorije> 4 m3 /kWsnage svih plinskih trošila u radu.

  2. Izmjena zraka > 30 m3 /kWsnage svih plinskih trošila u radu.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  17/56

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  18/56

  5. Propusnost plinske instalacije

  Propusnost OPIS

  < 1,0 l/h Plinska instalacija uporabiva

  1,0 - 5,0 l/h Ograničeno uporabiva plinska instalacija koja se mora saniratiu roku 4 tjedna> 5 l NEUPORABIVA instalacija

  50 l/h Odgovara propusnosti zraka od 30 l/h, a koja je granica zavanjsku propusnost uzrokovanu oštećenjem nemetalnihdijelova plinske opreme

  120 l/h Odgovara propusnosti zraka od ~ 70 l/h, a koja je granica zavanjsku propusnost na ispusnom otvoru iz regulatora tlakaplina uzrokovanu pucanjem radne membrane

  250 l/h Odgovara propusnosti zraka od ~ 150 l/h, a koja je granica zapropusnost plinske opreme vatrootporne izvedbe

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Filmovi/Propusnost%201%20litara.mp4http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Filmovi/Propusnost%205%20litara.mp4http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Filmovi/Propusnost%205%20litara.mp4http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Filmovi/Propusnost%2010%20litara.mp4http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Filmovi/Propusnost%2050%20litara.mp4http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Filmovi/Usporedba%20UNP-Prirodni%20plin.mp4http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Filmovi/Usporedba%20UNP-Prirodni%20plin.mp4http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Filmovi/Propusnost%2050%20litara.mp4http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Filmovi/Propusnost%2010%20litara.mp4http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Filmovi/Propusnost%205%20litara.mp4http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Filmovi/Propusnost%201%20litara.mp4

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  19/56

  5. Propusnost plinske instalacije

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  20/56

  5. Propusnost plinske instalacije

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  21/56

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  22/56

  5. Propusnost plinske instalacije

  Primjer iz prakse – Požar stana u Zagreb

  Izmjerena propusnost na plinskoj instalaciji nakon požara 40 l/h zraka, aprema strukovnim propisima granična propusnost smije biti do 150 l/h zraka.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  23/56

  5. Propusnost plinske instalacije

  Primjer iz prakse - Propusnost plinskih instalacija u stanu/kućiPROPUSNOST PLINSKE CIJEVNE INSTALACIJE U STAMBENIM OBJEKTIMA

  Stan i obiteljskakuća

  Brojobjekata

  Ukupnopropusnosti

  Propusnost do1 l/h

  Propusnost1 do 5 l/h

  Propusnostiznad5 l/h

  OBITELJSKEKUĆE 290 67 (23%) 58 (20%) 8 (2,7%) 1 (8 l/h)

  STAN U ZGRADI 425 163 (38%) 155 (36%) 8 (1,9%) -

  Nemjereni plin ustambenoj zgradi -

  starost zgrade

  Brojobjekata

  Ukupnopropusnosti

  Propusnost do1 l/h

  Propusnost1 do 5 l/h

  Propusnostiznad5 l/h

  do 20 godina 6 5 5

  20 - 40 godina 7 7 1 5 1

  preko 40 godina 9 9 1 3 5

  U obiteljskim kućama (starost plinske instalacije do 15 godina) isključivi uzrok svih propusnosti jebio rad nestručnih osoba na plinskim instalacijama.U stambenim zgradama veći dio instalacija starosti iznad 20 godina i značajan dio izvedenpodžbukno, navojnim spojevima.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  24/56

  5.1 Utjecaj propusnosti na ugroženost prostora

  Parametri izvora opasnosti koje nije moguće predvidjeti (puknuća cijevi,procesnih posuda, regulatora ...) izlaze iz okvira niže citirane norme.

  Definicija ugroženog prostora i zona opasnosti propisani su normom HRN EN

  60079-10 Električni uređaji za eksplozivne atmosfere; Klasifikacija ugroženogprostoraUgroženi prostor - prostor u kojemu postoji eksplozivna plinska atmosfera ilise njezina prisutnost može očekivati u količinama koje iziskuju posebne mjereglede konstrukcije, ugradbe i uporabe uređaja.

  Neugroženi prostor - prostor u kojem se ne očekuje prisutnost eksplozivneplinske atmosfere u količinama koje iziskuju posebne mjere glede konstrukcije,ugradbe i uporabe uređaja.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  25/56

  5.1 Utjecaj propusnosti na ugroženost prostora

  Zone opasnosti - ugroženi prostor razvrstava se u zone, na temeljuučestalosti pojave i duljine trajanja eksplozivne plinske atmosfere kako slijedi:

  Zona 0 - prostor u kojemu je eksplozivna plinska atmosfera prisutnatrajno ili u duljim vremenskim razdobljima.

  Zona 1 - prostor u kojemu je vjerojatna pojava eksplozivne plinskeatmosfere u normalnom radu.

  Zona 2 - prostor u kojem nije vjerojatna pojava eksplozivne plinskeatmosfere u normalnom radu, a ako se pojavi, očekuje se rijetko i samo ukratkim vremenskim razdobljima.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  26/56

  5.1 Utjecaj propusnosti na ugroženost prostora

  Prostori s instalacijom prirodnog plina radnog tlaka < 100 mbar, uz poštivanjeosnovnih pravila sigurnosti plinskog sustava smatraju se neugroženimprostorima*.Na plinske instalacije prirodnog plina radnog tlaka < 100 mbar ne odnose se strukovni propisiprotueksplozijske zaštite kao npr. PRAVILNIK o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite

  zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja uprostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom, NN 39/2006.

  Za navedene instalacije uključivo, proizvodna postrojenja ikotlovnice nije potrebno:

  - nadgledanje od strane Ex-agencije,

  - dodatno osiguranje u pogledu potencijalne propusnostiplina u odnosu na pravila plinske struke.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  27/56

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  28/56

  5.1 Utjecaj propusnosti na ugroženost prostora

  Pravilnikom DVGW G 491 (2004 i 2010 godina), koji obrađuje PRS ulaznogtlaka do 100 bar, definicija ugroženog prostora je bazirana na potencijalnomispuštanju plina na dišnim ventilima koje iznosi 70 – 150 l/h plina.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  29/56

  5.1 Utjecaj propusnosti na ugroženost prostora

  Primjer zona opasnosti

  Postojeća praksa Stvarno potrebna

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  30/56

  5.1 Utjecaj propusnosti na ugroženost prostora

  Primjer zona opasnosti

  Postojeća praksa Stvarno potrebna

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  31/56

  PAUZA

  ?

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  32/56

  6. VENTILACIJA

  Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti uzgradama, NN 110/08 i 89/09 propisano je da broj izmjena zraka kodzgrade u kojoj borave ljudi treba iznositi najmanje

  n = 0,5 h-1

  Najmanji broj izmjena zraka mora biti veći u pojedinim dijelovimazgrade ako je to potrebno:

  - da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili

  - zbog uporabe uređaja za grijanje i kuhanje s otvorenim plamenom

  Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti dokazuje se ispitivanjemna izgrađenoj zgradi prema HRN EN 13829, metoda određivanja A.(BLOWER DOOR TEST) –U praksi se ne provodi.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  33/56

  6.1. Ventilacija prostorija s plinskim trošilima

  Tehnički uvjet propisuje da je minimalni volumen prostora

  potrebnog za opskrbu zrakom za izgaranje > 4 m3 /kW snageplinske naprave vrste B baziran je na građevnoj regulativi gdje jedefinirano da u prirodno ventiliranom stanu/kući mora bitiosigurana minimalnon = 0 , 4 h-1 (izmjena zraka na sat).

  Kada je taj uvjet ispunjen u stan/kuću, prirodnim putem dolazi1,6 m3 /h svježeg zraka na 4 m3 prostora.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  34/56

  6.1. Ventilacija prostorija s plinskim trošilima

  Ukoliko uvjet> 4 m3 /kW snage trošila za prostoriju nje ispunjen potrebno jepovezivanje prostorije sa susjednim prostorima prema TEHNIČKIM PROPISIMA za plinske instalacije (DVGW G 600, 1996, 2008).

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  35/56

  6.1. Ventilacija prostorija s plinskim trošilima

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  36/56

  6.1. Ventilacija prostorija s plinskim trošilima

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  37/56

  6.1. Ventilacija prostorija s plinskim trošilima

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  38/56

  6.1. Ventilacija prostorija s plinskim trošilima

  Dokaz opskrbe zrakom za izgaranje i odvoda dimnih plinova upraksi se provodi sukladno točki 8.3 Pravilnika GPZ-P.I. 600 iTehničkog propisa HSUP – P 600 koja glasi:

  „Funkcionalno ispitivanje dimovodnog uređaja kod plinskihnaprava vrste B”

  Kod svake plinske naprave treba 5 minuta nakon stavljanja upogon utvrditi, da kod zatvorenih prozora i vrata stana nemaizlaza plinova izgaranja na osiguraču strujanja.

  Ako za vrijeme ispitivanja izlaze plinovi izgaranja, znači dapogon plinske naprave nije siguran.

  Uzroke treba neodložno utvrditi i nedostatke otkloniti.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  39/56

  6.1. Ventilacija prostorija s plinskim trošilima

  Stvarna opskrba zrakom za izgaranje dokazuje se ispitivanjemmjernim postupkom

  4-Pa-Testkoji je propisan u smjernicama:

  MJERNO-TEHNIČKO dokazivanje dovoljne opskrbe zrakom zaizgaranje (DVGW G 625, izdanja 1992. g. i 2010.g.)

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  40/56

  6.1. Ventilacija prostorija s plinskim trošilima

  Kontrola potlaka4-Pa-Test primjenjuje se u slijedećim slučajevima:

  1. Kada se utvrde smetnje kod funkcionalnog ispitivanja dimovodnoguređaja kod plinskih naprava vrste B prema točki 8.3 PravilnikaGPZ-P.I. 600 i Tehničkog propisa HSUP – P 600

  2. Za dokazivanje dovoljne opskrbe zrakom u slučajevima u kojimvolumen prostorije/a ne može postići vrijednost 4 m3/kW snagenaprava ili postoji opravdana sumnja u dovoljnu opskrbu zrakom zaizgaranje.

  3. Za dokazivanje da odsisni ventilator ili napa koji istovremeno rades plinskom napravom ne utiču na opskrbu zrakom za izgaranje

  4. U slučaju dokazivanja uzroka nesreće kod posljedica trovanjauzrokovane neispravnom plinskom instalacijom.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  41/56

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  42/56

  6.2. Ventilacija plinske kotlovnice

  Prostor kotlovnice mora se provjetravati tako da se osigura potrebnakoličina zraka za izgaranje i održavanje standardnih radnih uvjeta. Pritom se mora osigurati dijagonalno ventiliranje prostora kotlovnice.

  Ventilacijom prostora kotlovnice mora se osigurati:

  - Dobava zraka za izgaranje- Odvođenje viška topline nastale zagrijavanjem od instalirane

  opreme u kotlovnici

  - Propisana kvaliteta zraka u prostoru

  - Sigurnost u slučaju eventualne propusnosti prirodnoga plina

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  43/56

  6.2. Ventilacija plinske kotlovnice

  Prethodno navedeni zahtjevi ventilacije plinske kotlovnice i dobavezraka za izgaranje biti će ispunjeni ako je osiguran:

  1. Dovod zraka u kotlovnicu≥ 1,6 m3 /kWnazivne snagetoplinskih generatora koji istovremeno rade.

  2. Podtlak u prostoriji< 4 Pa za vrijeme rada svih toplinskihgeneratora

  Navedeni kriteriji su baza za inženjerski proračun veličina ventilacijskihotvora i isti se odnose i na kotlovnice gdje je gorivo UNP.

  Radi pojednostavljena proračuna Pravilnikom za plinske kotlovnice istrukovnim propisima date su jednostavne formule za dimenzioniranjeventilacijskih otvora.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  44/56

  6.2. Ventilacija plinske kotlovnice

  Tehnički pravilnik za plinske instalacije DVGW-TRGI G 600 objavljen je 2008.godine i bazira se na najnovijim postignućima u plinskoj tehnici uvažavajući inajnovije građevne zahtjeve u pogledu uštede energije i smanjenja emisijeCO2.

  Proračun ukupne površine efektivnih otvora računa se po formuli:

  A= 150 + 2(Q + VE /1,6 - 50) cm2

  gdje je:

  A = ukupna površina ventilacijskog otvora za zrak u cm2

  Q = Ukupna nazivna toplinska snaga ugrađenih toplinskih generatora kojimogu istovremeno raditi ovisnih o zraku iz prostorije u kW,

  VE = Volumenski kapacitet zraka odsisnog uređaja u m3/h.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  45/56

  6.2. Ventilacija plinske kotlovnice

  U praksi se prilikom dimenzioniranja ventilacijskih otvora kotlovnica upravilu primjenjuju dvije metode proračuna:

  - Proračun na bazi n = 5 h-1 u prostoriji kotlovnice

  - Proračun prema PRAVILNIKU o tehničkim normativima zaprojektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica, Sl.list 10/90 i 52/90.

  Metoda proračuna na bazi n = 5 h -1 u prostoriji kotlovnice nema nikakvouporište u plinskoj struci.Primjerice, kotlovnica može imati mali obujam zraka i instaliran toplinski generator velike snage, teizmjena zraka u prostoru kotlovnice n = 5 h-1 nije dovoljna za normalan rad kotlovnice. Postoji iobrnuti primjer kada je obujam kotlovnice velik, a instalirana snaga toplinskog generatora mala pričemu i n = 1 h-1 može biti dovoljna za ispravan i siguran rad.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  46/56

  6.2. Ventilacija plinske kotlovnice

  Pravilnikom za plinske kotlovnice propisano je:Minimalna efektivna površina dovodnog otvora za ventilaciju i zraka za izgaranje

  1) za kotlovnice kapaciteta do 1200 kW

  Ao = 5,8 Q2) za kotlovnice kapaciteta većeg od 1200 kW

  Ao = 200 Q0,5Minimalna efektivna površina odvodnog otvora iznosi:

  A1 = Ao kod kotlovnica s atmosferskim plamenikomA1 = 1/3 Ao kod kotlovnica s pretlačnim plamenikom

  gdje je:

  Q - ukupni kapacitet kotlovnice, u kW

  Ao - minimalna efektivna površina dovodnog otvora, u cm2

  A1 - minimalna efektivna površina odvodnog otvora, u cm2

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  47/56

  6.2. Ventilacija plinske kotlovnice

  Pravilnik za plinske kotlovnice stupio je na snagu prije 23 godine , a bazaza njegovu izradu su bili njemački strukovni propisi DVGW-TRGI 1972 iz 1972.godine i Feuerungsverordung (FeuVO) iz 1975. godine.

  U izvornim propisima koji su bili podloga za izradu Pravilnika za kotlovnicedefinicija veličine ventilacijskih otvora značajno odstupa od one koja jeprimijenjena u Pravilniku.Proračun ukupne površine efektivnih otvora prema izvornim strukovnimpropisima računao se po formuli:

  A= 300 + 2,5×(Q - 50) cm2

  gdje je: A = ukupna površina ventilacijskih otvora za zrak u cm2

  Q = ukupna nazivna toplinska snaga generatora topline u kW.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  48/56

  6.2. Ventilacija plinske kotlovnice

  Na primjeru kotlovnice instalirane snage 900 kW s pretlačnim plamenicima toizgleda ovako:

  - Prema Pravilniku za plinske kotlovnice efektivna površina dovodnog otvoraza zrak iznosi:

  Ao = 5,8 Q = 5,8 × 900 = 5.220 cm2

  a odvodnog otvora iznosi:

  A1 = 1/3 Ao = 1/3 × 5.220 = 1740 cm2

  Odnosno ukupna površina svih otvora iznosi 6.960 cm2.

  - Prema propisima koji su bili podloga za izradu Pravilnika za plinskekotlovnice ukupna površina svih otvora treba biti:

  A= 300 + 2,5×(Q - 50) =300+2,5×(900-50) =2.425 cm2

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  49/56

  6.2. Ventilacija plinske kotlovnice

  U konkretnom slučaju ventilacijski otvori su 2,8 puta veći od stvarne potrebe, aproblem pothlađivanja zimi se rješava ovako

  U plinsku kotlovnicu se ugrađuje električni radijator da se spriječi smrzavanje.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  50/56

  6.2. Ventilacija plinske kotlovnice

  Primjer iz prakse!Samostojeća industrijska kotlovnica snage 1690 kWsmještena je u prostoriji obujma 607 m3. Osnirazmak ventilacijskih otvora je 7,8 m.

  Dimenzioniranje ventilacijskih otvora izrađenoprema kriterijima navedenim:

  - Pravilnikom za plinske kotlovnice, Sl. list 10/90 i52/90

  - Tehničkom pravilniku za plinske instalacije,DVGW-TRGI G 600, 2008. g

  - Uvjetom n = 5 h1 i Δt = 30C (razlika temperaturazraka u kotlovnici i van nje koja se do sadauobičajeno koristila u proračunima).

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  51/56

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  52/56

  7. Problematika plinskih kotlovnica

  Dio problematike u pravilniku koji nema tehničko pokriće u odnosu nadanašnji stupanj razvoja plinske tehnike:

  1. Lokacija kotlovnice u objektu visine 22 do 40 mPrema Pravilniku za plinske kotlovnice - krovna ili prislonjena, a Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu visokihobjekata od požara (Sl. List 7/84), čl. 61 taj uvjet ne postoji.

  2. Visina prostorije kotlovnice ovisno o instaliranoj snaziMinimalna visina mora biti > 2,0 m i ne bi trebala biti uvjetovana snagom kotlovnice kako je navedeno u Pravilniku, većopremom koja se ugrađuje u kotlovnicu.

  3. Ventilacija kotlovnice (obrađeno ovom prezentacijom)

  4. Detekcija plina (?)

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  53/56

  7. Problematika plinskih kotlovnica

  Detekcija plina

  Da li je potrebna detekcija plina i gdje?

  Koja je funkcija detekcije?

  Koja funkcija alarma A1 10 % DGE

  Koja funkcija alarma A2 20 % DGE

  Kako pozicionirati senzore za detekciju plina?

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  54/56

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  55/56

  9. Zaključak

  U plinskoj struci („u Hrvata”) postoji cijeli niz nejasnih i nedorečenihpoglavlja koja su važna za siguran, pouzdan i učinkovitdistribucijski sustav,… (izvod iz definicje obvezaOperatoradistribucijskog sustava).

  Za donošenje propisa u području plinskog gospodarstva nadležno jeMinistarstvo unutarnjih poslova.

  Međutim, ukoliko ne postoji inicijativa sa strane struke (Operatoridistribucijskog sustava i HKIS) MUP nema na bazi čega pokrenutipromjene u tehničkoj regulativi.

  Ako svi šutimo pretpostavka je da sve štima.

 • 8/18/2019 SIGURNOST PLINSKE INSTALACIJE

  56/56

  Hvala na pažnji !


Recommended