Transcript

PANEVROPSKI UNIVERZITET

SVEUILITE/ UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE U TRAVNIKU

PROCJENA BILANSA STANJAPRIMJERU FIRME RM-LH d.o.o. ZENICASEMINARSKI RADPREDMET: Vrednovanje preduzea

PROFESOR: dr. Ramiz KikanoviASISTENT: mr. Sanja KolendaSTUDENT:Marina Jurii

INDEX:0028-08/VRR

SEMESTAR:III

SMJER STUDIJA:Menadment raunovodstva i revizje

Travnik, februar 2011.god.SADRAJ

Stranica

1.UVOD .......................................................................................................................... 32. O RM-LH d.o.o. ZENICA........................................................................................ 32.1.Misija i Vizija ............................................................................................................ 43. BILANS STANJA........................................................................................................ 53.1. Pojam i sadraj bilansa stanja.................................................................................... 54. ANALIZA BILANSA STANJA................................................................................... 74.1. Principi klasifikacije bilansnih pozicija aktive i pasive............................................. 84.1.1. Klasifikacija prema funkcionalnom principu........................................................ 94.1.2. Klasifikacija prema principu stepena likvidnosti.................................................. 9

4.1.3. Klasifikacija prema principu roka vezanosti......................................................... 9

4.2. Principi klasifikacije pozicije pasive ...................................................................... 104.2.1.Klasifikacija prema principu vlasnitva................................................................ 104.2.2.Klasifikacija prema principu ronosti.................................................................. 104.2.3.Klasifikacija prema principu obligacionog odnosa s povjeriocem....................... 114.2.4.Klasifikacija prema principu lokacije povjerioca................................................. 114.3. Princip poretka pozicije u aktivi i pasivi bilansa stanja.......................................... 11

5. PROCJENA BILANSA STANJA U RM-LH d.o.o. ZENICA.............................. 125.1.Materijalna i nematerijalna stalna sredstva.............................................................. 12

5.2.Stanje zaliha............................................................................................................. 12

5.3. Kratkorona potraivanja i plasman....................................................................... 13

5.4.Gotovina i ekvivalent gotovine................................................................................ 13

5.5.Razgranienja.......................................................................................................... 13

5.6.Analiza strukture sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2010.g. ..................... 13

5.7.Pregled izvora sredstava na dan 31.12.2010.g. i 31.12.2009.g............................... 14

6. ZAKLJUAK............................................................................................................. .15 LITERATURA............................................................................................................. 161. UVOD Sve aktivnosti preduzea najednostavnije se sagledavaju iz bilansa stanja i bilansa uspjeha. Preduzee tokom svog poslovanja mora voditi odreene evidencije u zavisnosti od toga kojom se aktivnou bavi. Meutim, bez obzira na vrstu aktivnosti, neminovno je za svako preduzee sastavljanje bilansa stanja i bilansa uspjeha, te njihovo podnoenje odreenim nadlenim dravnim organima. Kompletna finansijska analiza crpi podatke iz bilansa. Finansijski izvjetaji koji se pripremaju u skladu sa ope prihvaenim raunovodstvenim naelima odraavaju uinke prolih i tekuih upravljakih odluka. Smisao bilansiranja je da izrazi sredstva i izvore sredstava, te njihove odnose to je osnov za analizu svih stavki koje on sadri, radi razmatranja njihovog uzajamnog odnosa, ocjene ekonomskog stanja i poslovanja preduzea na koje se odnosi, kao i radi odreivanja pravca i tendencije budueg kretanja i razvoja poslovanja. Utvrivanje imovinskog poloaja, koji je nametnut bilansom, proizlazi iz dominirajueg znaaja principa zatite povjerioca, koji pretpostavlja punu odgovornost dunika tj. jemstvo imovinom da e dugovi biti isplaeni povjeriocima. Svrha bilansa jeste utvrivanje finansijske strukture ili statusa, to podrazumjeva ralanjivanja bilansnih pozicija aktive i pasive. Finansijski izvjetaji prema Meunarodnim raunovodstvenim standardima obuhvataju: bilans stanja, bilans uspjeha, izvjetaj o novanim tokovima, biljeke uz finansijske izvjetaje i izvjetaj o promjenama u vlasnikom kapitalu. U ovom radu u detaljno razraditi sve bitne elemente bilansa stanja, opisati njegov znaaj, s tim to e se poseban osvrt dati analizi stanja bilansa na primjeru drutva RM-LH d.o.o. Zenica.2.O RM-LH d.o.o. ZENICA

"RM-LH" d.o.o. Zenica, Drutvo za izradu i montau industrijskih postrojenja, cijevnih sistema i pratee opreme je osnovano 1998. godine. Drutvo je u 100 % privatnom vlasnitvu jednog osnivaa. Sjedite Drutva je u Zenici, ulica Zmaja od Bosne bb (Poslovna zona Zenica I). Ima registrovana predstavnitva u inostranstvu sa sjeditem u Wiesbadenu - SR Njemaka i u Roterdamu- Nizozemska. Ve 12 godina uspjeno egzistira na domaem i meunarodnom tritu i predstavlja jednu od vodeih kompanija u Evropi u oblasti izrade i montae cijevnih sistema i pratee opreme u procesnoj industriji. Radi na projektima izgradnje rafinerija nafte, fabrika za proizvodnju biodizela, nuklearne elektrane, farmaceutskih postrojenja, cjevovoda i sl. Posjeduje vlastitu proizvodnu halu u Zenici - Poslovna zona I, povrine cca 2200.m2, te neophodnu opremu za rad.

U svom poslovanju kroz sve poslovne procese, nastoji da bude transparentna i dostupna javnosti i veliki znaaj poklanja kvalitetu i pouzdanosti, te zadovoljstvu kupaca - investitora, zadovoljstvu i motivaciji svojih uposlenika. Na dan 31.12.2010. godine u RM-LH d.o.o. Zenica uposleno je 159 zaposlenika.

2.1. Misija i vizija

Svoju misiju RM-LH d.o.o. Zenica ostvaruje strunim radom i istraivanjem, razvojem i inoviranjem usluga i metoda i postupaka u procesima rada i poslovanja, sa ciljem zadovoljenja potreba kupaca/korisnika, zaposlenih i drutva u cjelini. Vizija RM-LH d.o.o. Zenica je da kao multinacionalno preduzee postane i zadri poziciju lidera na tritu cijevnih sistema i opreme procesne industrije Evrope, i razvija pozitivnu sliku o sebi i svojim proizvodima.

3. BILANS STANJA3.1.Pojam i sadraj bilansa stanja Bilans stanja je temeljni finansijski izvjetaj koji prikazuje finansijski poloaj preduzea i koji slui kao podloga za ocjenu sigurnosti poslovanja. U bilansu stanja se sistematski prikazuje cjelina stanja imovine, odnosno sredstava, obaveza prema izvorima sredstava i kapital u odreenom vremenskom trenutku.

Bilans stanja je izraz ekonomsko-finansijskih posljedica dotadanjeg poslovanja pravnog lica, to je istovremeno i potencijal njegovog poslovanja u budunosti. Za bilans stanja moe se jo rei da on predstavlja dvostruki prikaz imovine, jednom prema pojavnom obliku i drugi put prema porijeklu, odnosno vlasnikoj pripadnosti te imovine i da taj finansijski izvjetaj, kao jednakost aktive i pasive postoji u svakom vremenskom trenutku, bez obzira na to kada se on sastavlja kao finansijski izvjetaj.

Imovina preduzea se raunovodstvenim rijenikom naziva jo i aktiva, a izvori te imovine pasiva. Na osnovu aktive i pasive, se utvruje imovinsko stanje, odnosno finansijski poloaj preduzea. U razmatranju finansijskog poloaja posebno je bitna struktura imovine, struktura obaveza i kapitala, kao i njihova meusobna povezanost i uslovljenost. U bilansu stanja imovina se prikazuje prema pojavnom obliku (stvari, prava ili novac) i prema funkciji koju obavlja u procesu poslovanja i sistematizira se u dvije osnovne grupe:

1. kratkotrajna (tekua ili obrtna imovina) i2. dugotrajna (stalna ili fiksna imovina). Kratkotrajna imovina ini onaj dio ukupne imovine za koji se oekuje da e se pretvoriti u novani oblik u periodu kraem od jedne godine.

Dugotrajna imovina je onaj dio ukupne imovine preduzea koji due ostaje vezan u postojeem obliku i koji se postepeno pretvara u novac u toku vie obraunskih razdoblja, tj. u razdoblju duem od godinu dana.

Za potrebe poslovnog odluivnja, podjela imovine na kratkotrajnu i dugotraju je nuna, ali nije i dovoljna, pa se ti osnovni oblici dalje sistematiziraju na podoblike.

Kratkotrajna imovina se sistematizuje na slijedee podoblike: novac, potraivanja, finansijska imovina i zalihe. Dugotrajna imovina se sistematizuje na slijedee podoblike: materijalna, nematerijalna, finansijska i potraivanja.

Obaveze i kapital predstavljaju izvore iz kojih je imovina preduzea pribavljena. To su dakle fizika i pravna lica, koja ulau imovinu u preduzee. Drugim rijeima, to su vlasnici preduzea, dobavljai, banke i druge finansijske institucije, graani i sl. U cilju to realnijeg sagledavanja finansijskog poloaja, odnosno poslovnog odluivanja izvori imovine se klasifikuju prema odreenom kriterijima.

Zavisno od toga ko je uloio imovinu u preduzee, izvore imovine dijelimo prema vlasnitvu: vlastit izvori ( kapital ili glavnica) i tui izvori ( obaveze ).

Prema roku dospjea izvori se dijele na: kratkoroni (kratkorone obaveze),dugoroni (dugorone obaveze) i trajni (kapital ili glavnica)

Naknada za koritenje imovine iz vlastitih izvora (glavnica), zavisi od ostvarenog rezultata. Naime, ako nema dobiti u pravilu se dioniarima ne isplauje dividenda. Nasuprot tome, za koritenje imovine iz tuih izvora (obaveze) mora se platiti kamata bez obzira na to da li je ostvarena dobit ili gubitak.

Kratkorone obaveze su one koje se moraju izmiriti u roku koji nije dui od jedne godine. To su uglavnom obaveze prema dobavljaima, primljeni kratkoroni krediit s rokom otplate kraim od 1godine, emitovani kratkoroni vrijednosni papiri. Iznos i struktura tih obaveza vaan su kriterij u ocjeni i odravanju likvidnosti i voenju finansijske politike.

Dugorone obaveze dospjevaju za naplatu u roku duem od jedne godine. To su uglavnom obaveze za primljene dugorone kredite, te obaveze po emitovanim obveznicama.

Razlika izmeu ukupne imovine i ukupnih obaveza ini vlasniku glavnicu, odnosno kapital preduzea i to je onaj dio imovine koji pripada vlasnicima preduzea. Kapital je vlastiti izvor imovine i sa aspekta dospjea trajni izvor. Kapital se primarno formira ulaganjem vlasnika pri samom osnivanju preduzea. Vlasnik moe dodatno ulagati u preduzee i tada se poveava imovina preduzea, kao i obaveza prema vlasniku tj. kapital preduzea. Kapital preduzea e se poveati i u sluaju uspjenog poslovanja tj. zadravanjem odreenih zarada tj. dobiti. Taj dio kapitala posljedica je pozitivnih finansijskih rezulatata i ukoliko se ne raspodijeli vlasnicima, ostaje u preduzeu namjenjen novim poslovnim poduhvatima, odnosno razvoju preduzea.

Polazei od navedenog, moe se zakljuiti da na poveanje kapitala utiu dodatna ulaganja vlasnika iz zadrane zarade (dobici), a smanjuje ga raspodjela vlasnicima, te ostvareni gubici u poslovanju.

Kapital se sastoji iz dva osnovana dijela, i to od dijela koji je uloen i onog dijela koji je zaraen tokom poslovanja, pa kapital ine: a) uloeni kapital, b) zaraeni kapital.4. ANALIZA BILANSA STANJA

Bilans stanja je osnovna podloga za analizu finansijskog poloaja, za identifikaciju slabosti i nedostataka u poslovanju, kao i za predvianje budueg poslovanja. U razmatranju finansijskog poloaja, vanu ulogu imaju veze i meuodnosi koji postoje izmeu struktura imovine, obaveza i kapitala, kao i njihova meusobna povezanost i uslovljenost. Aktiva iskazuje vrstu imovine, a pasiva iskazuje kapital i obaveze. Aktiva i pasiva bilansa stanja uvijek se nalaze u ravnotei, a to znai da je aktiva jednaka pasivi, odnosno da je imovina jednaka kapitalu sa obavezama. Bilans stanja mora biti u ravnotei jer se radi o dvostrukoj slici bilansne imovine, odnosno posmatrane bilansne imovine sa dva gledita. Aktiva iskazuje vrstu imovine, a pasiva iskazuje kapital i obaveze. Bilans stanja izraava unutranje stanje vrijednosti poslovanja (stanje boniteta) posmatrano sa dva gledita: jednom posmatrano sa gledita raspoloive imovine i drugi put sa gledita porijekla imovine ili izvora finansiranja imovine. Moe se zakljuiti da je bilans stanja u vrijednosnom iskazu sumarni pregled ravnotee bilansne imovine (aktive) i bilansnog kapitala i obaveza (pasive), to se iskazuje razvijanjem. Prema tome, bilans je uvijek dvostrani pregled stanja iste ukupne vrijednosti prikazane sa dva gledita, sa gledita aktive i sa gledita pasive. Aktiva i pasiva predstavljaju pojmove koji ukazuju na nain prikazivanja stanja iste ukupne vrijednosti u odreenom trenutku. Aktiva uvijek prikazuje u odreenom trenutku stanje konkretnih oblika imovine preduzea, a pasiva porijeklo stanja te iste imovine u tom trenutku. Struktura bilansa stanja sastoji se od dva ukupna zbira, aktive i pasive. Kao dva ukupna zbira bilansa stanja, kojima su iskazan imovina i izvori imovine, grupiu se po pojedinim agregatnim veliinama u zavisnosti od primjenjivih principa grupisanja. Tako je poslovna imovina preduzea unutar aktive grupisana u stalnu i obrtnu imovinu. U okviru stalne imovine razlikuju se nematerijalna ulaganja, materijalna ulaganja (nekretnine, postrojenja i oprema) kao i dugoroni finansijski plasmani, a u okviru obrtne imovine razlikuju se zalihe, kratkorona potraivanja, kratkoroni finansijski plasmani i gotovina. Izvori finansiranja imovine preduzea unutar pasive, grupisani su na trajne izvore koje ine osnovni i rezervni kapital i obaveze koje mogu biti dugorone i kratkorone. Dugorone obaveze mogu biti u obliku dugoronih kredita (zajmova) i ostalih dugoronih obaveza, dok kratkorone obaveze mogu biti u obliku kratkoronih kredita (zajmova) i ostalih kratkoronih finansijskih obaveza. Primjer bilansa stanja RM-LH se u skraenoj bilansnoj emi na dan 31.12.2010.godine:

AKTIVAPASIVA

a) dugotrajna imovina 2.469.3521. nematerijalna imovina 9.9892. materijalna imovina 2.452.563

3. finansijska imovina 6.800

4. potraivanja -b) kratkotrajna imovina 3.472.7941. zalihe 165.718 2. potraivanja 2.270.5853. finansijska imovina 648.2594. novac 388.232c) plaeni trokovi budueg

perioda i nedospjeli -

naplaeni prihodia) kapital 5.166.5211. upisani kapital 10.0002. premije na dionice -

3. ostale rezerve 130.0004. akumulirana dobit 5.026.521b) dugorone obaveze -

c) kratkorone obavaveze 775.625d) odgoena plaanja trokova

i prihodi budueg perioda -

UKUPNA AKTIVA 5.942.146 UKUPNA PASIVA 5.942.146

4.1.Principi klasifikacije bilansnih pozicija aktive i pasive Pojam klasifikacije obuhvata prvo svrstavanje, a potom grupisanje pozicija aktive i pasive prema odreenom principu. Principi klasifikacije pozicije aktive u bilansnom stanju, najee su prema: funkcionalnosti, stepen likvidnosti, roku vezanosti, pojavnom obliku imovine, obligacionim odnosima sa dunikom i lokacijom dunika.

4.1.1. Klasifikacija prema funkcionalnom principu Prema ovom principu pozicije aktive grupiu se prema funkciji koju imaju u procesu reprodukcije u dvije grupe:

- operativnu aktivu ine stalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema) i obrtna imovina (zalihe, kratkorona potraivanja, kratkoroni finansijski plasmani i gotovina), ukljuujui u obrtnu imovinu i aktivna vremenska razgranienja kao budue trokove i/ili budua potraivanja od kupaca. Operativna aktiva je neophodna za redovno obavljanje privredne djelatnosti preduzea bez prekida,- investiciona aktiva koju ine dugoroni finansijski plasmani. Investiciona aktiva je potrebna za stvaranje povoljnih uslova za obavljanje privredne djelatnosti preduzea u budunosti.

4.1.2.Klasifikacija prema principu stepena likvidnosti Prema ovom principu pozicije aktive se grupiu prema rokovima pretvaranja imovine u gotov novac. Bez povoljnog odnosa likvidnosti imovine i rokova obaveza, preduzee ne bi moglo u roku odgovoriti svojim obavezama.

Prema principu rastueg stepena likvidnosti, prvo se unose:

najlikvidnije pozicije aktive: nekretnine, postrojenja i oprema

dugoroni finansijski plasmani, zatim zalihe, potraivanja po osnovu prodaje. Tj. dunika, kratkoroni finansijski plasmani i na kraju gotovinski ekvivalent (hartije od vrijednosti koje kotiraju na berzi) i gotovina kao najlikvidnija pozicija aktive.4.1.3. Klasifikacija prema principu roka vezanosti

Prema ovom principu pozicije aktive se grupiu prema roku vezanosi u tri grupe:

dugorono vezana imovina koju ine: nekretnine, postrojenja i oprema, dugoroni finansijski plasmani, stalne zalihe i gubitak iskazan u aktivi kao gubitak imovine,

kratkorono vezana imovina koju ine: sezonske zalihe, kratkorona potraivanja i hartije od vrijednosti koje se u svakom trenutku mogu unoviti putem ekonta ili putem prodaje, likvidna imovina koju ine: gotovina u blagajni i na iro raunu u poslovnoj banci kao depozit po vienju.4.2.Principi klasifikacije pozicije pasive

Principi klasifikacije pozicije pasive u bilansnom stanju najee su prema: vlasnitvu, ronosti, izvoru finansiranja, obligacionom odnosu sa povjeriocem i lokaciji povjerioca.

4.2.1.Klasifikacija prema principu vlasnitva

Pozicije pasive uvijek se klasifikuju prema vlasnitvu, dok je primjena ostalih principa klasifikacije pozicije pasive vezana za principe klasifikacije pozicije aktive. Prema ovom principu pozicije pasive se grupiu u dvije grupe:

sopstveni izvori finansiranja gdje spadaju: osnovni kapitak, rezerve ( revalorizacione, zakonske i statutarne) i nerasporeeni dobitak,

tui (pozajmljeni) izvori gdje spadaju sve obaveze.

4.2.2.Klasifikacija prema principu ronosti Prema ovom principu pozicije pasive, prema izvoru finansiranja, se grupiu u tri grupe:

trajni izvori finansiranja koje ine: sopstveni osnovni kapital i rezerve,

dugoroni izvori finansiranja koje ine: dugorona rezervisanja i dugorone obaveze po osnovu dugoronih zajmova i emisije dugoronih obveznica,

kratkoroni izvori finansiranja koje ine: kratkorone obaveze koje dospjevaju u relativno duem roku i kratkorone obaveze koje dospjevaju u relativno kraem roku.4.2.3. Klasifikacija prema principu obligacionog odnosa sa povjeriocem

Prema ovom principu grupiu se sve obaveze prema povezanim preduzeima, bez obzira na osnov nastanka obaveze na posebnu pozicije pasive, kako bi se mogao sainiti konsolidovani bilans stanja povezanih preduzea.

4.2.4. Klasifikacija prema principu lokacije povjerioca

Prema ovom principu sve obaveze prema povjeriocu grupiu se prema lokaciji u dvije grupe:

obaveze prema domaim povjeriocima,

obaveze prema inostranim povjeriocima.4.3. Princip poretka pozicije u aktivi i pasivi bilansa stanja Prema prethodno analiziranim elementima bilansa stanja, u aktivi je iskazana poslovna imovina koja predstavlja raspoloive resurse za budue poslovanje preduzea, dok su u pasivi iskazani kapital i obaveze. Obaveze predstavljaju plative iznose za ije izmirenje se zahtjeva odliv resursa, da bi poslije izmirenja svih obaveza ostatak imovine predstavljao kapital. Elementi bilansa stanja zasnivaju se na odnosima, roka vezanosti dijelova aktive i roka raspoloivosti dijelova pasive prema gleditu vlasnitva. Bez povoljnog odnosa roka vezanosti imovine i roka raspoloivosti izvora imovine, preduzee ne bi moglo na vrijeme odgovoriti svojim obavezama. Odnosi elemenata bilansa stanja, uslovili su postavljanje takvih principa poretka pozicija aktive i pasive, koja e zadovoljiti zahtjeve za ocjenu financijske situacije preduzea. Postavljeni principi poretka u aktivi i pasivi nalaze se u saglasnosti. S tim u vezi poredak u aktivi moe da bude postavljen po principu rastue likvidnosti ili po principu opadajue likvidnosti, a poredak pozicija u pasivi moe da bude postavljen po principu opadajue ronosti ili po principu rastue ronosti.

Postavljenom principu rastue likvidnosti poretka pozicija u aktivi odgovara princip opadajue ronosti poretka pozicija u pasivi, a principu opadajue likvidnosti poretka pozicija u aktivi odgovara princip rastue ronosti poretka pozicija u pasivi.5. PROCJENA BILANSA STANJA U RM-LH d.o.o. ZENICA Pozicija stanja bilansa ovog drutva poredane su po principu funkcionalnosti, odnosno prema aktivnosti koju vri u procesu poslovanja preduzea. Ukoliko se posmatra horizontalna analiza bilansa stanja, ukupna bilansna suma ovog preduzea je zabiljeila porast za cco 58 % u odnosu na prolu godinu. Razlog ovog poveanja jeste u tome to je preduzee povealo saldo kupaca, odnosno potraivanja od kupaca, novca i novanih ekvivalenata, stanje stalnih sredstava. S druge strane u pasivi je zabiljeen pad kratkoronih obaveza.5.1.Materijalna i nematerijalna stalna sredstva

Materijalna i nematerijalna stalna sredstva priznaju se i vrednuju po nabavnoj vrijednosti u skladu sa MRS i drugim relevantnim standardima.

Amortizacija, otpis stalnih sredstava, vri se proporcionalnom metodom, a na osnovu procjenjenog vijeka upotrebe.

Nabavna vrijednost raspoloivih stalnih sredstava na dan 31.12.2010.godine iznosi 2.795.521 KM, ispravka vrijednosti, to znai da su sredstva amortizovana sa 11,66 %, odnosno neto sadanja vrijednosti iznosi 2.469.352 KM, to je u odnosu na 2009.godinu poveanje za 93.188 KM, iz razloga jer je preduzee vrilo dodatna ulaganja u stalna sredstva, odnosno nabavljena je dodatna oprema pa je uveana ukupna suma stalnih sredstava drutva.5.2.Stanje zaliha

Zalihe su vrednovane u skladu sa Meunarodnim raunovodstvenim standardima, nabavna vrijednost cijene kotanja zaliha obuhvata sve trokove nabavke, trokove proizvodnje i druge trokove koji su nastali u procesu dovoenja zaliha na sadanju lokaciju i sadanje stanje. Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, auto guma, vrednuju se po troku nabavne vrijednosti. Zalihe gotovih proizvoda u skladitu vrednuju se po cijeni kotanja. Na dan 31.12.2010.godine RM-LH d.o.o. Zenica su imali zalihe u vrijednosti od 165.718 KM, to je u odnosu na isti period prole godine poveanje za 100%. Na ovakvo stanje, odnosno porast zaliha najvei uticaj je imao porast salda sirovine i materijal.

5.3. Kratkorona potraivanja i plasman Kratkorona potraivanja i plasman u bilansu stanja na dan 31.12.2010.godine iznose 2.669.856, u poetku godine u ovom obliku bilo je angaovano 844.790 KM tekuih obrtnih sredstava. Razlog porasta lei u tom to je drutvo u posmatranom periodu zabiljeilo rast ukupnih potraivanja od kupaca. Potraivanja od kupaca su zabiljeila rast od 300 %.

5.4.Gotovina i ekvivalent gotovine Iskazani iznosi gotovine i ekvivalenta gotovine u bilansu stanja na dan 31.12.2010.godine iznose 388.232, sastoji se od gotovine u blagajni, na transakcijskom raunu i od kratkoroni depozita u poslovnoj banci. Saldo gotovine je biljeio rast u odnosu na prethodni obraunski period za 58%.

5.5.Razgranienja

Razgranienja se vre za unaprijed plaene izdatke, za dio trokova koje se odnose na naredni obraunski period. Na dan 31.12.2010.godine razgranienja iznose: aktivna vremenska razgranienja 278.082 KM.

5.6.Analiza strukture sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2010.g.

R.br.Pozicija31.12.2010.

Iznos %31.12.2009.

Iznos %

1.STALNA SREDSTVA2.469.35241,552.376.16468,90

1.1.Nematerijalna ul.9.9890,2812.8430,37

1.2.Osnovna sredstva2.452.56341,272.363.321.68,53

2.TEKUA SREDSTVA3.472.79458,451.072.31031,10

2.1.Zalihe165.7182,79-

2.2.Kratk.pot.i plasmani2.640.76244,44844.79024,50

2.3.Gotovina i ekv.gotov.388.2326,54227.5206,60

2.4.Aktivna vrem.razg.278.0824,68-

3.GUBIT.IZNAD VIS.K.0000

UKUPNA AKTIVA5.942.146100%3.448.474100%

Ono to se uoava jesto to da je drutvo povealo vrijednost stalnih sredstava i to kao rezultat poveanja u dijelu osnovnih sredstava-nekretnine, postrojenja i oprema. Tekua sredstva su biljeila ogroman rast u svim grpacijama a naroito u dijelu potraivanja od pruenih usluga. Saldo novca i novanih ekvivalenata je povean to se ocjenjuje uspjenim. Ukupna aktiva je zabiljeila rast od 58%.5.7.Pregled izvora sredstava na dan 31.12.2010.g. i 31.12.2009.g

R.br.Pozicija31.12.2010.

Iznos %31.12.2009.

Iznos %

1.KAPITAL5.166.52186,952.180.43463,23

2.OBAVEZE775.62513,051.268.04036,77

2.1.Dugorone obaveze-0-0

2.2.Kratkorone obaveze775.62513,051.268.04036,77

2.3.Pasivna vrem.razgran.-0-0

UKUPNA PASIVA5.942.146100%3.448.474100%

Ono to se uoava na dan 31.12.2010.godine jeste da se drutvo najveim dijelovima finansira iz vlastitog kapitala. Uee vlastitog kapitala u ukupnoj strukturi iznosi 86,95%. Preduzee nema dugoronih obaveza, a niti pasivnih vremenskih razgranienja, na kratkorone obaveze 13,05 ukupnih izvora sredstava. Odnos finansiranja je 86,95 : 13,05. ZAKLJUAK

Bilans stanja je forma sistematski ureenog iskazivanja imovine kojom preduzee operie i izvora kojima se ta imovina finansira. Imovina se prikazuje u aktivi, a izvori u pasivi bilansa. Najjednostavnije reeno: bilans stanja ini listu imovine sa kojom operie. Ovo ukazuje da su bilansi statiki prikaz i istorijski prikazi imovine, obaveza i kapitala. Statiki, zato to su trenutani, a istorijski jer se odnose na prolost. Obzirom da se sav interes svih interesenata realizuje u sadanjosti i budunosti a nikako i nikada u prolosti (jer je ova definitivno neoperativna) moglo bi se pomisliti da je bilans stanja nerelevantan za interesente. Obrnuto je, bilansi imaju visoku relevantnost upravo zato to daju informacije koje se koriste za budunost. To se postie time to se finansijske informacije koje se odnose na prolost projektuju na budunost. Korisnik svaku informaciju koristi kontekstualno, to znai da ih dovodi u vezu sa buduim tokom dogaaja. On kombinuje saznanje o tome ta su kvaliteti preduzea, kako su u prolosti rezultirali u bilansima i kako e izgledati u budunosti.LITERATURA

1. Raunovodstvo, Prof.dr. Klobuar Janko; Sarajevo 2003

2. Raunovodstvo, Prof. dr. Jahi Mehmed; Sarajevo 20013. Teorija i analiza bilansa, Dr. Kosta Vasiljevi; Beograd 1970

4. Ostala literatura (Zakon, MRS, .... )

5. Bilans stanja preduzea RM-LH d.o.o. Zenica za 2010 godinu

PAGE 12