Transcript
 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  1/25

   

  SEMINARSKI RAD

    INFLACIJA U SAVREMENOJ

  EKONOMIJI

  Pripremio: Profesor:

  Ruzicic Dimitrije dr Ljubomir Miljkovic

    Kragujevac, 2014\2015

   

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  2/25

    SADRZAJ

  !"D####################$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%

  1.POJAM I DEFINICIJA

  INFLACIJE#######$$$$$$$$$$$$$$$$$$&'$'$S(vreme)( eko)omsk( teorij(

  i)*(cije#####$$$$$$$ &'$+$Neokl(sic)e teorijei)*(cije##########$$$$$$$$$$$$,'$+$'$-eorij( mo)et(r)ei)*(cije#########$$$$$$$$$$$$$,'$+$+$Kej)zij()sk( teorij(

  i)*(cije#########$$$$$$$$$$$$.'$+$/$Postkej)zij()sk( teorij(i)*(cije#######$$$$$$$$$$.

  2.EFEKTI I POSLEDICE DELOVANJA

  INFLACIJE#$$$$$$$$$$$$$$$0

  +$'$Direkt)e pozitiv)e posledicei)*(cije######$$$$$$$$1+$+$Direkt)e )e2(tiv)e posledicei)*(cije######$$$$$$$1

  +

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  3/25

  +$/$I)direkt)e pozitiv)e i )e2(tiv)e posledicei)*(cije$$''

  3.INFLACIJA INEZAPOSLENOST########$$$$$$$$$$$$$$$$''/$'$"d)osi i)*(cije i)ez(posle)osti########$$$$$$$$$''/$+$3ilipsov(

  kriv(###############$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'+

  4.SAVREMENA INFLACIJA I PRIVREDNI

  RAST##$$$$$$$$$$$'/%$'$"d)osi i)*(cije i privred)o2

  r(st(########$$$$$$'/%$+$Delov()je i)*(cije )( eko)omskir(st######$$$$$$'%%$/$Delov()je eko)omsko2 r(st( )( i)*(tor)u)est(bil)ost##################$$$$$$$$$$$$$$$$$$$',

  5.ZAKLJUCNA RAZMATRANJA#$$#######$$$$$$$$$$$$$$$$'0

  /

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  4/25

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  5/25

  1. POJAM I DEFINICIJA INFLACIJE

  Infac!a predst(vlj( por(st opste2 )ivo( ce)($D"fac!a predst(vlj( suprot)u poj(vu od i)*(cije$ "dr(z(v( sek(o op9ti p(d )ivo( ce)($ De*(cije su retke poj(ve povez()e skriz(m($D"#nfac!a je sm()jiv()je stope i)*(cije$

  I)*(cij( se deli u tri k(te2orije:

  '$ U$"%"na nfac!a podr(zumev( l(2() r(st ce)($ -o su jed)ocifre)e 2odi9)je stope i)*(cije$ K(d su ce)e rel(tiv)ost(bil)e5 ljudi im(ju povere)je u )ov(c$ Ljudi rezo)uju: )ov(c je

   jed)(ko vred() d()(s i 2otovo isto vred() z( 2odi)u d()(5 p( seispl(ti dr(ti 2($

  &

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  6/25

  Poslov)i ljudi i obi;() e z)(;(j)ije oti>iizv() postoje>i6 okvir( z( robu koju kupuju ili prod(ju$ Ljudi

   jed)ost(v)o veruju d( >e )ji6ov( )ov;()( sredstv( z(dr(ti svoju

  rel(tiv)u vred)ost$

  +$ &a'()%a!*+a nfac!a predst(vlj( dvo ili trocifre)u i)*(ciju5 ur(spo)u od +45 '44 ili +44? )( 2odi)u d()($ "v(kvu vrstui)*(cije mo2u im(ti i r(zvije)e i)dustrijske zemlje$

  /$ M)o2e privrede preive 2(lopir(ju>u i)*(ciju5 (li veom( te9ko,)"%nfac!*$ -o je jed)ost(v)o rece)o @ vreme smrti @$

  1.1 S(vreme)( eko)omsk( teorij( i)*(cije

  Ne postoji si2ur)iji i preB)je)iji )(;i) ru9e)j( postoje>e os)ovedru9tv(od deprecij(cije )je)e v(lute$ -(j proces )( str()i destrukcijepovezuje sve skrive)e sile eko)omski6 tokov( i to t(ko d( mod(

   jed() od milio) ljudi to moe d( otkrije@'

  eko)omskoj teoriji uopste )em( pit()j( koje je t(ko 9irokoobr(Civ()ok(o problem i)*(cije$ roj)ost r(dov( je posledic( si2ur)eprvor(zred)e (ktuel)osti problem(tike5 (li i dok(z d( )e postojiopstepri6v(ce)(@ opst( teorij( i)*(cije@5 koj( bi z(dovoljil( i d(l()(jve>i broj od2ovor( )( sloe)e fe)ome)e i)*(cio)o2poreme>(j(5 ( istovreme)o )osiocu eko)omske politike d(l(dovolj)o si2ur)i6 i)dik(tor( z( voCe)je eBk(s)e politikest(biliz(cije$

  1.2 Neokl(sic)e teorije i)*(cije

  -e9ko>( se )e s(stoji u prisv(j()ju )ovi6 s6v(t()j(5 ve>oslob(C()ju

  ' $M$ KeF)es5 '1+4$

  ,

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  7/25

  od st(ri65 r(z2r()(ti6 u svim u2lovim( )(9e2 um(@$+

  I)*(cij( z(uzim( sve v()ije mesto u s(vreme)oj eko)omskojteoriji$

  M)o2i (utori i d()(s obr(>(ju poseb)u p()ju pojmu i kl(siBk(cijii)*(cije$ e)tG()se) r(zm(tr( '+ vrst(5 P$ i(c(be /+ vrste5 ( 3$ L(2e ;(k ,4r(zli;iti6vrst( i)*(cije5 prem( P$ Ei)zi2u postoji '+ r(zli;iti6 tipov( i re(liz(ciju celokup)o2 dru9tve)o2 proizvod(5

  + $M$ KeF)es

  .

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  8/25

  bez ost(tk($ "vo je ;ist kv()tit(tiv)i pristup teoriji i)*(cije)ov;()e tr()je$

  Nov( )eokl(sic)( teorij( i)*(cije 8

  I)*(cij( se )e j(vlj( k(o posledic( poreme>(j( u re(l)om sektoruprivrede5 ve> je posledic( )(ru9(v()j( me6()izm( )ov;()o2optic(j($ I)*(cij( uvek i svud( )(st(je k(o posledic( suvi9)ekoli;i)e )ovc( u od)osu )( proizvod)ju$ I)*(cij( se u perioduslobod)e ko)kure)cije )e r(zlikuje od i)*(cije u dr(v)omk(pit(lizmu$Nov;()( m(s( je u ovoj teoriji u svojoj strukturi potpu)oi)difere)t)(()im oporeziv()jem od str()e dr(ve@$ Prem( tome5im(mo i )ov(c k(o do6od(k5 po9to )ovi )ov(c post(je ko)(;)o)e;iji do6od(k$R(st )ov;()e m(se i )ov;()o2 do6otk( iz)(d r(spoloivi6fo)dov( odreCuje i stopu r(st( ce)($ -o je5 u stv(ri5 teorij(r(spodele do6od(k( i efektiv)e tr()je koj( prel(zi r(spoloivere(l)e rob)e fo)dove$Pri p(r(lel)om kret()ju po)ude i tr()je u privredi s )epotpu)omz(posle)o9>u )e dol(zi do prome)e ce)($

  1.2.3 Postkej)zij()sk( teorij( i)*(cije

  0

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  9/25

  Pod i)*(cijom@5 prem( KeF)esu5 treb( podr(zumev(ti por(stpl(te)osposob)e tr()je koj( )e moe d( se re(lizuje kroz por(st obim(proizvod)je@$ Por(st koli;i)e )ovc(5 prem( toj teoriji5 u privredi

  koj( )ije dosti2l( pu)u z(posle)ost moe d( predst(vij( f(ktorpodstic(j( r(st( proizvod)je$ kej)zij()skoj teoriji i)*(cij( im(dost( st(ti;() k(r(kter$ -u )e pom(e )i idej( o uvoCe)jumultiplik(tor( i (kceler(tor( u smislu izves)o2 di)(mizir()j( idi)(mi;)e povez()osti f(ktor( r(st($KeF)es pol(zi od mo2u>)osti (simetrije u re(2ov()ju proizvod)jei ce)( prem((2re2(t)oj tr()ji$ Asimetrij( je rezult(t )eel(sti;)osti ce)( i)(d)ic( )()ie$P(d (2re2(t)e tr()je dove9>e do sm()je)j( z(posle)osti5 ( s(mo

  m()jim delom do sm()je)j( ce)($ Jbo2 to2( se )eel(sti;)ost)(d)ic( u sklo)ostpotro9)ji$ -o je )(veloKeF)es( d( iz svoje ()(lize isklju;i delov()je ce)( i sve od)osem(kro(2re2(t(izr(zi u jedi)ici tro9kov( pl(t(@$KeF)es je meCu prvim buro(skim eko)omistim( otkrio d(i)*(cij( )ije )ek(

  ()om(lij( iz(zv()( )ov;()im optic(jem ve> posledic( s(mo2r(zvoj( k(pit(listi;keprivrede$ Pro2resiv)o obezvreCe)je )ovc($$$ )e treb( sm(tr(tislu;(j)im@$

  2. EFEKTI I POSLEDICE DELOVANJA INFLACIJE

  K(d( se r(zm(tr(ju efekti i posledice delov()j( i)*(cije u privredi5redov)otreb(5 pre sve2(5 im(ti u vidu5 o k(kvoj se i)*(ciji r(di u po2ledu)je)o2 i)te)zitet(5 dui)e tr(j()j(5 )(mer)oj ili )e)(mer)oji)*(ciji5 dom(>oj ili uvoz)oj i)*(ciji idr$"dm(6 d( ist(k)emo d( je i)*(cij( bolest privred)o2 or2()izm(;iji su)e2(tiv)i efekti z)(t(o ve>i od pozitiv)i6 delov()j(5 te d( je5sto2(5 treb( )e2(tiv)o oce)iti$ Ne2(tiv)i efekti i)*(cije >e biti

  1

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  10/25

  utoliko ve>i5 ukoliko i)*(cij( poprimi bri r(zvoj5 od)os)o ukolikose pretvori u 6iperi)*(ciju$ slu;(ju 6iperi)*(cije5 )je)eposledice mo2u biti upr(vo k(t(strof(l)e5 jer dol(zi do slom(celokup)o2 privred)o25 ( poseb)o B)()sijsko2 sistem(5 do

  deformis()j( privred)e strukture5 dru9tve)i6 od)os(5 potpu)edeform(cije r(spodele i sl$Sve posledice delov()j( i)*(cije mo2u se podeliti u dve os)ov)e2rupe:'$ Direkt)e posledice delov()j( i)*(cije5+$ I)direkt)e posledice delov()j( i)*(cije$I direkt)e i i)direkt)e posledice mo2u se d(lje podeliti )(pozitiv)e i)e2(tiv)e posledice delov()j($

  2.1 Direkt)e pozitiv)e posledice i)*(cije

  Podstic(j stopi r(st( i proizvod)je5 bi se5 prem( m)o2im (utorim(5d()(smo2(o pri6v(titi k(o os)ov)i oblik pozitiv)o2 prim(r)o2delov()j( i)*(cije$ Isti)(5

  ov(k(v st(v o;ito vodi u politiku deBcit)o2 B)()sir()j( r(zvoj(59to )( dru2ommestu 9ire obr(zl(emo$ Por(st privred)e (ktiv)osti s( svojestr()e redov)o tr(i)ovu koli;i)u )ovc(5 od)os)o por(st )ov;()e m(se$ Por(st)ov;()e m(se iz)(doptim(l)e moe povolj)o delov(ti )( (ktivir()je )ez(posle)i6k(p(citet( i r(d)es)(2e5 9to je ve> poz)(t st(v o delov()ju bruto i)*(cije$ MeCutim5)oviji r(zvojprivrede je pok(z(o d( se pozitiv)i efekti i)*(cije kroz r(st m(se)ovc( u optic(jue dod(t)(emisij( )ovc( ibl(2( i)*(cij(@5 )(st(le iz to2 os)ov(5 pre prouzrokov(ti r(stce)( )e2o 9to >e

  '4

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  11/25

  dovesti do (ktivir()j( isz(posle)i6 k(p(citet( i r(d($ J(ist( jet(;)o d( jed)(m(l( kr(tkotr(j)( i)*(cij( u slu;(ju )ez(posle)osti r(d)e s)(2e5k(p(citet( moe stimul(tiv)o delov(ti )( tok reprodukcije$

  2.2 Direkt)e )e2(tiv)e posledice i)*(cije

  '$ I)*(cij( dovodi do op(d()j( kupov)e s)(2e )ovc( u zemljie2 )ovc( dovodi do ob(r()j(deviz)o2kurs( i i)terv(lut(r)e vred)osti )ovc(5/$ Sm()je)je izvoz( i por(st uvoz( su rezult(t )(2lo2 buj()j(dom(>e

  )ov;()e tr()je u zemlji i r(st( ce)( u od)osu )( svetsko tri9te59to dovodi dop(d()j( ko)kure)tske sposob)osti )( i)ostr()im tri9tim($Pro9ire)je deBcit(tr2ovi)sko25 ( z(tim i pl(t)o2 bil()s( je )ov( posledic( t(kvi6prome)( )( sektor(izvoz( i uvoz($z sm()je)je ko)kure)tske sposob)osti privrede )( svetskomtri9tu r(stu

  i izd(ci z( subve)cije5 premir()je i stimul(cij( izvoz(5 uvozposkupljuje dovode>ido dod(t)o2 delov()j( uvoz)e i)*(cije$koliko je u zemlji postoj(o suBcit5 por(st uvoz( i rel(tiv() p(dizvoz(dove9>e do )est(j()j( suBcit( i sl(blje)j( deviz)i6 rezervi$%$ I)*(cijom )(duve)( )ov;()( tr()j( dovodi do r(st( ce)(5 (livrlo r(zli;ito )( r(z)e vrste proizvod(5 2r()e i obl(sti 8 uz(vis)osti od k(r(kter( prim(r)o2 f(ktor( i)*(cije$ koliko uzemlji postoje slobod)e ce)e formir()e )( tri9tu i(dmi)istr(tiv)o ko)trolis()e ce)e do>i >e do distorzije@em tri9tu i iskrivlj(v()j( proizvod)estrukture5 od)os)o fu)kcije ce)($koliko se uvede (dmi)istr(t ko)trole ce)e

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  12/25

  ce)(=5 do>i >e do poj(ve pri2u9e)e i)*(cije$ -ime se otkl()j(jus(mo posledicei)*(cije (j($ Stv(r)(i)*(cij( s( svojim

  )e2(tiv)im delov()jem i d(lje ost(je5 jer ;im prest()e prime)(ko)trole ce)( )(st(li r(skor(k po)ude i tr()je dol(zi do pu)o2izr((j(5 i)*(cij( izbij( svom s)(2om )( povr9i)u5 ;(k i bre uod)osu )( situ(ciju k(d( z(mrz(v()j( )e bi bilo$ -o je i r(zlo2zbo2 ;e2( se d()(s vl(de 2otovo svi6 zem(lj( )e usuCuju d(sprovode (dmi)istr(tiv)u ko)trolu i)*(cije$&$ 3i)()sijske k(lkul(cije5 pl()ir()je i poslov()je privred)i6subjek(t( su ote()i i u jed)oj j(;e izr(e)oj i)*(ciji5 2ubeos)ovu5 pretv(r(ju>i se u oblik prosto2 )(2(C()j(@$ -ro9koviproizvod)je )(2lo r(stu5 ( to o)emo2u>(v( re(l)e

  k(lkul(cije$,$ Stv(r( se poslov)( )esi2ur)ost u kojoj su du2oro;)i ciljevir(zvoj(potis)uti u dru2i pl()$ Kr(tkoro;)i r(zvoj)i ciljevi i i)teresi izbij(jusvom s)(2omu prvi pl()$.$ Por(st ce)( po2oduje )eeko)omi;)om poslov()ju$ z pomo>kredit(5 re9(v(ju@ se svi problemi koji bi se mor(li stv(r)ore9(v(ti boljom i

  r(cio)(l)ijom proizvod)jom5 ve>om produktiv)o9>u r(d( i sl$0$ I)*(cij( )epovolj)o deluje )( prime)u pri)cip( r(spodeleprem(r(du i rezult(tim( r(d(5 jer r(stu te)de)cije pove>()j( do6otk(kroz )(bij()je@ce)( preko tri9t(5 )( teret potro9(;(5 poslov)i6 p(rt)er(5 umestod( se por(stdo6otk( tr(i u obl(sti por(st( produktiv)osti r(d($ Pored)(vede)o25 prisut)( je i st(l)( borb( z( stic()je r(z)i6 ol(k9ic(5be)eBcij(5 rep(r(cij(5 )(dok)(d(5 pokri>( 2ubit(k(5 izbe2(v()jepl(>()j( porez( i sl$1$ Por(st brzi)e optic(j( jed)im delom je posledic( sve ve>e2)epovere)j( u dom(>i )ov(c5 o;ekiv()j( budu>e2 r(st( ce)(5oslob(C()j(@ od )ovc(5 por(st sklo)osti potro9)ji idr$'4$ -r()j( z( potro9(;kim kreditim( r(ste ve>om brziriom )e2o9to bi

  '+

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  13/25

  to bilo d( )ije i)*(cije5 dok se re(lizuje rob( koj( bi u )orm(l)imuslovim( z(vr9il(u z(li6(m($''$ I)*(cij(5 uz ob(r()je povere)j( u )(cio)(l)u v(lutu5 vez()o

  z(p(d kupov)e s)(2e )ovc(5 dovodi i do pokret()j( psi6olo9ki6f(ktor( uulo2u5 produblj(v(ju>i i)*(cio)i poreme>(j$ Ko)(;)i 2ubicicelokup)e privrede u i)*(ciji su d(leko ve>i od koristi koju moed( prui u po2ledu stimul(cije stope r(st(5 pove>()e z(posle)ostii stv(r()j( povolj)e poslov)e klime@$

  2.3 I)direkt)e pozitiv)e i )e2(tiv)e posledice i)*(cije

  I)direkt)e posledice delov()j( i)*(cije j(vlj(ju se kroz broj)eefekte ur(spodeli i prer(spodeli )(cio)(l)o2 do6otk( u kojoj jed)i bezkrivice 2ube5 (dru2i bez svoje z(slu2e dobij(ju@$ i)*(ciji 2ube svi )osiocist(l)i6 do6od(k(:slube)ici5 pe)zio)eri5 uiv(oci re)ti5 ul(2(;i )( 9ted)ju5stipe)disti idr$5 ;ij()omi)(l)( prim()j( z(ost(ju iz( por(st( ce)(5 t(ko d( re(l)i

  do6oci ti6 k(te2orij(op(d(ju$Poj(vom )ov;()e iluzije@5 d(kle5 r(st( )omi)(l)i6 (li )e i re(l)i6do6od(k(5 dol(zi do sm()je)j( re(l)e kupov)e s)(2e ovi6k(te2orij(5 ( d( to o)e;esto i )e osete$ koliko su sves)i re(l)o2 2ubitk( z(r(d(5 to)(stoje d(lje izbe>ikroz dod(t)e z(r(de5 be2 u re(l)( dobr(5 izvoz )ovc( ui)ostr()stvo5 pretv(r()je u deviz)( sredstv( idr$I)*(cij( sto2( iz(ziv( prer(spodelu do6od(k( u korist k(pit(list(5koji postiu spekul(tiv)e proBte5 )( r(;u) lic( koj( z(r(Cuju)(d)ice5 i5 jo9 vi9e5 )( r(;u)prim(l(c( Bks)i6 )ov;()i6 do6od(k( i Bks)i6 pl(t($ celi)ii)*(cij( iz2led( teid( pove>( )ejed)(kost do6od(k($ -ime se i)*(cij( ;esto i sves)okoristi u borbi

  '/

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  14/25

  z( prer(spodelu )(cio)(l)o2 do6otk( izmeCu r(zli;iti6 socij(l)i62rup(cij(5 (lipost(je i sredstvo i izr(z z(o9tr(v()j( kl(s)i6 borbi i i)teres(r(d)ik( i k(pit(list(5

  r(d)ik( i dr(v)e m(9i)erije5 dr(ve i k(pit(l($3. INFLACIJA I NEZAPOSLENOST

  3.1 "d)osi i)*(cije i )ez(posle)osti

  I)*(cij( i )ez(posle)ost k(o dv( )(jte( problem( moder)i6privred(5 (poseb)o )ji6ovi meCusob)i od)osi i delov()j(5 dol(ze u s(mosredi9te i)teres(

  eko)omske teorije$Novij( istr(iv()j( i s6v(t()j( i)*(cije )e o2r()i;(v(ju se s(mo)( i)*(cijuu uslovim( pu)e z(posle)osti@5 ve> se sve vi9e pre)ose )(celokup)u teorijui)*(cije koj( pr(ti r(st5 d(kle uklju;uju>i i slu;(j i)*(cije uuslovim( )edovolj)ez(posle)osti$ R(zlik( izmeCu ove )ove ()(lize teorije z(posle)ostiu k(pit(listi;kim privred(m( i ()(liz( koju d(je )eokl(si;)( teorij(

   je velik($ I)*(cij( se r(zvij( s(mo u uslovim( pu)e z(posle)osti$ D()(s sepol(zi od to2( d( je )edovolj)i stepe) z(posle)osti )e rel(tiv)oretk( poj(v( u r(zvoju k(pit(listi;ki6 zem(lj(5 ve> je to d()(sredov)( poj(v(u svim zemlj(m(

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  15/25

  privred( izbij( pre )e2o 9to se posti2)e pu)( z(posle)ost$Sm()jiv()je po)ude )ovc( i pove>()je porez( )isu u st()ju d(z(ust(ve i)*(ciju5 (li pove>(v(ju )ez(posle)ost i ob(r(ju stopur(st($

  3.2 3ilipsov( kriv(

  s(vreme)oj buro(skoj eko)omskoj liter(turi u istr(iv()jufu)kcio)(l)o2od)os( izmeCu: (= stope )ez(posle)osti i i)*(cije5 s jed)e5 i b=)(d)ic( i pl(t( ii)*(cije5 s dru2e str()e5 i c= )ez(posle)osti i po)(9()j( )(d)ic( ipl(t(5 poseb)oi)teresov()je iz(zv(l( je poz)(t( 3ilipsov( kriv($ Pit()je koje se

  post(vilo je:k(ko se po)(9(ju pl(te i ce)e u od)osu )( po)(9()je)ez(posle)osti$ cl()ku koji je ob(vio '1&0 2odi)e u E)2leskoj5 (ciji je predmet istr(ziv()j( bio od)os )ez(posle)osti i stopeprome)e )ovc()i6 )(d)ic( u !elikoj rit()iji5 u duem periodu

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  16/25

  /

  4. SAVREMENA INFLACIJA I PRIVREDNI RAST

  4.1 "d)osi i)*(cije i privred)o2 r(st(

   ed() od os)ov)i6 problem( eko)omske teorije i politike d()(s

   jeste pit()jek(ko osi2ur(ti st(l)o visoku stopu eko)omsko2 r(st( uz 2otovote6)olo9ku st(bil)ost ce)( i eve)tu(l)u pu)u z(posle)ost$ vezis( tim post(vlj(ju se i dru2( pit()j(:k(ko r(st u;i)iti pr(ved)ijim5 uz sve ve>e uv((v()je )u)ostiuvoCe)j( )ovo2sistem( r(spodele koji bi iz to2( proistic(o5 ( koji bi5 s( svojestr()e5 ;esto im(opresud)o delov()je )( formir()je (kumul(cije i potro9)je i )ji6ovemeCusob)e

  od)ose$Posle Dru2o2 svetsko2 r(t( stop( eko)omsko2 r(st( je bil(izuzet)o visok(

  / 3ilipsov( kriv(

  ',

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  17/25

  u i)dustrijski r(zvije)im zemlj(m( i zemlj(m( u r(zvoju5 9to jem)o2e eko)omiste)(velo )( z(klju;(k o visokoj korei(ciji stope r(st( i i)*(cije$Isti)(5 d()(s5 i pored

  to2( kod eko)omist( postoji velik( ko)tr(verz)ost u po2leduprirode i ;vrsti)e veze izmeCu ove dve stope$ MeCutim5)eospor)o je d( i d(lje )em( ;vrsto2 st(v( d( li eko)omski r(stpodsti;e i)*(ciju ili i)*(cij( podsti;e stopu r(st( 8 ili su ieko)omski r(st i stop( i)*(cije rezult(ti delov()j( )iz( dru2i6f(ktor($ St(ti;ki modeli se sve vi9e )(pu9t(ju5 ( sve vi9e sedi)(mi;kim ()(liz(m( poku9(v(ju pro)(>i )ji6ove veze imeCuod)osi$

  Pit()je d( li i)*(tor)i proces pozitiv)o ili )e2(tiv)o deluje )(

  tempo eko)omsko2 r(zvoj( )i do d()(s )ije r(9;i9>e)o ueko)omskoj liter(turi i teoriji$Poz)(to je d( je list( protiv)ik( i prist(lic( i)*(cije 2otovobesko)(;)(5 m(d( sesv( t( s6v(t()j( mo2u podeliti5 od)osio rezimir(iti u )ekolikoos)ov)i6 st(vov(:'$ I)*(cij( blokir( eko)omski r(zvoj5 dovode>i do disproporcij( i)er(v)ote(u procesu r(st($ ")( predst(vlj( posledicu lo9e voCe)e

  eko)omske politike5( u )ovije vreme i )emo2u>)osti dr(v)e i)terve)cije d(ko)trolom ce)(5 pl(t( i ost(li6 do6od(k( smiri )est(bil)ostprivrede$ Prem( ovim s6v(t()jim(5 bolje se opredeliti i z(st(2)()t)u privredu bez i)*(cije5 )e2o r(zvoj uz j(;e izr(e)ui)*(ciju$ I)*(cij(5 prem( ovim s6v(t()jim(5 redov)o vodiprivred)oj ret(rd(ciji$+$ I)*(cij( je ob(vez)i pr(til(c privred)o2 r(zvoj(5 d(kle5 )u)ozlo@5 po9tose )e moe izbe>i u procesu r(st($ Prem( ovoj 2rupi s6v(t()j(5(psolut)(pred)ost se d(je privred)om r(zvoju u od)osu )( mo)et(r)ust(bil)ost$/$ I)*(tor)i proces je (psolut)o5 bez izuzet(k(5 9tet()5 jer dovodi5pre ili posle5

  '.

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  18/25

  do uspor(v()j( privred)o2 r(st(5 zbo2 ;e2( 2( treb(o)emo2u>iti$ Prem( ovim s6v(t()jim( r(zvoj u uslovim(mo)et(r)e st(bil)osti je kv(litet)iji@ i bri u od)osu )(mo)et(r)u st(bil)ost$

  %$ Postoji i pomirljiv@5 sred)ji st(v5 d( i)*(cij(5 uz izr(zito)e2(tiv)odelov()je5 im( i svoji6 pozitiv)i6 delov()j( koje s(mo treb( z)(tikoristiti$

  4.2 Delov()je i)*(cije )( eko)omski r(st

  to se ti;e pit()j( k(kvo je delov()je )ivo( ce)( )( stopuprivred)o2 r(st(5 )(jve>i broj s(vreme)i6 eko)omist( istup( s(st(vom d( st(bil)i )ivo ce)(

  potpom(e privred)i r(st$ Po m)o2im eko)omistim( st(bil() )ivoce)(uspor(v( privred)i r(st$ Pri tome je ist(k)uto i st()ovi9te d(r(stu>i )ivo ce)( (ju m)o2eeko)omiste odpri6v(t()j( bl(2e i)*(cije k(o )eop6od)e ce)e visoke stope r(st(

   jesu slede>i:'$ I)*(cij( dovodi do p(d( produktiv)osti r(d(5 9to bi se mo2lopost(vitik(o prvi )e2(tiv() eko)omski efek(t$ Sl(blje)je )ov;()i6stimul()s( z(produktiv)iji r(d r(d)ik( vez()o je z( p(d re(l)e kupov)e s)(2e5dok upreduze>u ose>(ji sl(be z( eko)omske pri)cipe poslov()j($

  +$ St(bil)ost ce)( d(je podstrek( 9ted)ji@5 (li po svojoj prirodidelov()j(i)*(cij( sm()juje 9ted)ju5 koj( je i)(;e )eop6od)( z( formir()jek(pit(l(i ekvipir()je broj)ije s)(2e s( sve eBk(s)ijim oruCim( im(9i)(m($

  '0

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  19/25

  "vo je poseb() (r2ume)t u posled)joj dek(di r(zvoj( k(d( se5 uzsve ve>u stopui)*(cije5 koj( iz)osi prose;)o izmeCu '4 i ''?5 j(vlj( e)orm)ovisok r(st ce)($

  /$ Po9to i)*(cij( pove>(v( 9ted)ju@ i deo do6otk( koji je usmere) u)eproizvod)u i luksuz)u potro9)ju$%$ !isoki proBti (v(ju preduze>im(stv(r()je u)utr(9)ji6 fo)dov( z( eksp()ziju5 (li to5 obi;)o5 vodi)er(cio)(l)oj upotrebi ti6 fo)dov(5 od)os)o l(kom ul(sku ui)vesticije5 predime)zio)is()ju k(p(citet(5 9to je redov)( poj(v( u

  i)*(ciji$&$ !isoki proBti )(vode preduze>( )( pro9iriv()je k(p(citet( r(dio;ekiv()j(i dobij()j( )ovi6 proBt($,$ !isoki5 k)ji2ovodstve)o iskrivlje)i proBti@ dovode do ve>ei)vesticio)e(ktiv)osti d(leko iz)(d stv(r)i6 mo2u>)osti i stv(r)e(kumul(cio)e sposob)osti privrede$.$ I)*(cij( stv(r(@ izvore z( B)()sir()je privred)o2 r(st( preko

  poz)(te prisil)e 9ted)je@$ I)*(cij( z)(;i prer(spodelu re(l)ekupov)e s)(2e obi;)o )( 9tetust()ov)i9tv(5 d(kle teku>e potro9)je u korist (kumul(cije$MeCutim5 st()ov)i9tvovr9i st(l)i pritis(k u pr(vcu pove>()j( re(l)o2 st()d(rd( do ;e2(mor( do>i5 jer)i jed() privred)i sistem )e moe d( se odri ukoliko u )jemuivot)i st()d(rdst()ov)i9tv( perm()e)t)o i )( du2i rok op(d( ili st(2)ir($R(zume se d( pove>()je re(l)e kupov)e s)(2e st()ov)i9tv(z)(;i5 istovreme)o5 sm()je)je re(l)e kupov)e s)(2e(kumul(cio)i6 fo)dov(5 pri ;emu ove veli;i)e treb( u uslovim(di)(mi;ke prirode posm(tr(ti u rel(tiv)om izr(zu@$ uslovim( i)*(tor)e privrede sve vi9e dol(zi do poj(vei)*(cio)i6

  '1

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  20/25

  o;ekiv()j(@ e2 r(st( ce)(=5 9to )em( b(9 m)o2o veze s(stopom eko)omsko2 r(st( i privred)om (ktiv)o9>u$Prem( ovim st(vovim(5 i)*(cij( dovodi do )eeBk(s)i6 i)vesticij(5)emo2u>)osti re(l)o2 pl()ir()j( u socij(listi;koj privredi5 do

  disproporcij( i)er(cio)(l)osti u upotrebi k(pit(l(5 pri ;emu se poseb)o podsti;e)eeBk(s)oupr(vlj()je$ er5 u uslovim( i)*(cije stv(r(ju se do6odi i t(mb2de bi5 i)(;e5bili 2ubici@$

  I)*(cij(5 poz)(to je5 dovodi do p(d( izvoz(5 pove>(v( uvoz istv(r(te9ko>e u bil()su pl(>()j(5 od)os)o st()ju i strukturi mo)et(r)i6

  rezervi$S dru2e str()e5 te9ko je r(;u)(ti s( st(l)o bl(2om i)*(cijom5 jerpostoji op(s)ost d( se bl(2( i)*(cij( pretvori u 2(lopir(ju>u5 9to

   je ;est( poj(v( ukoliko se bl(2ovreme)o )e preduzmu (dekv(t)e5d()(s ;esto )euspe9)e5 mere st(biliz(cije$

  4.3 Delov()je eko)omsko2 r(st( )( i)*(tor)u )est(bil)ost

  Istr(iv()j( i)*(cio)i6 me6()iz(m( pok(z(l( su d(5 ip(k5 postoji

  )ek( vez(izmeCu i)*(cije i stope r(st(5 ;(k i u uslovim( k(d( su stope r(st()iske5 m(d( se z( s(d( )e k(e m)o2o o s(moj prirodi to2uz(j(m)o2 delov()j($Isti)(5 dok(z()o je5 u s(vreme)im uslovim( r(zvoj(5 u ve>i)izem(lj(i)*(cij( koj( isuvi9e du2o tr(je obi;)o post(je eksploziv)(@dovode>i pre ili posledo ote(v()j( r(st(5 9to z)(;i d( se k(o s(vreme)i fe)ome) mor(d( podvr2)ele;e)ju5 od)os)o ofkl()j()ju$MeCutim5 st(tistik( koj( se od)osi i )( celi posler(t)i periodve>i)e zem(lj()e uk(zuje )( postoj()je )eke ;vrste veze izmeCu stope i)*(cije istope privred)o2 r(st($ -o k(o d( ide u prilo2 tezi d( su dru2ieko)omski f(ktori

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  21/25

  i)vesticije5 po)ud( i tr()j( idr$=5 koji pr(te privred)i r(st5 ( )estop( r(st( k(o t(kv(5 determi)()te st(bil)osti5 od)os)o)est(bil)osti ce)($ dos(d(9)joj eko)omskoj lo2ici po)(9()j(@5 pod odreCe)im

  eko)omskimuslovim( privred)o2 r(zvoj( jed)e zemlje5 d( bi se suzbil(i)*(cij( i osi2ur(l(st(bil)ost ce)(5 stop( r(st( je mor(l( biti z)(t)o sm()je)($ -(kv(eko)omsk( lo2ik( po)(9()j( redov)o je prel(zil( u dru2ikv(litet@$ N(pu9t(o se redov)o z(6tev z( osi2ur()je st(bil)ostice)(5 uz istovreme)o opredelje)je z( vi9u stopu eko)omsko2r(st($Ne ul(ze>i det(lj)ije u ovo pit()je5 sm(tr(mo d( je)(jpri6v(tljivije st()ovi9te d( privred)i r(st5 s(m po sebi )e mor(

  d( dovede do por(st( ce)(5 (li d( postoje uslovi pod kojimprivred)i r(st moe d( uti;e )( )ivo ce)($ ed() od )(jz)(;(j)iji6uslov( je5 sv(k(ko5 od)os izmeCu obim( proizvod)je iiskori9>e)ostiproizvod)i6 k(p(citet(5 od)os)o z(posle)osti proizvod)i6 f(ktor($ situ(ciji)eiskori9>e)i6 k(p(citet(5 od)os)o )ez(posle)i6 f(ktor(proizvod)je5 privred)i r(st )e mor( )eop6od)o dovesti do por(st(ce)($ tim uslovim(5 upr(vo5 bi privred)i r(st treb(lo d(

  potpom(e st(bil)ost5 p( ;(k5 teorijski5 i p(d ce)($ situ(ciji5 p(kpu)e z(posle)osti5 d(kle odsustv( 2ep(@ izmeCu proizvod)je ik(p(citet(5 privred)i r(st >e5 po pr(vilu5 podstic(ti r(st ce)( ilii)*(ciju$ -o )e z)(;i d( >e u uslovim( pu)e z(posle)osti@ sv(k(stop( privred)o2 r(st( dovesti do por(st( ce)($ Po9to se privred)ir(st u os)ovi ostv(r(je por(stom k(p(citet(5 por(stomz(posle)osti i por(stom produktiv)osti5 )e>e dovesti s(m po sebido por(st( ce)( )i u uslovim( pu)e z(posle)osti$!isok( stop( privred)o2 r(st(5 s(m( po sebi5 )e dovodi doi)*(cije i diz()j(ce)($ -u5 pre sve2(5 deluju odreCe)i uslovi u kojim( se odvij( d(tiprivred)i r(st5 (koji je ;esto pr(>e) poj(vom struktur)e i)*(cije )(ro;ito izslede>i6 r(zlo2(:(= Disproporcij( u r(zvoju5b= Poj(v( uski6 2rl( proizvod)je5

  +'

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  22/25

  c= voz)( o2r()i;e)ost i visok uvoz)i s(dr(j reprodukcije (v(ju i t(k(vprivred)i r(st5 d( bi sedelov()jem )( )ji6 osi2ur(l( visok( stop( r(st(5 uz rel(tiv)u itoler()t)u st(bil)ost ce)($K(ko je te9ko5 d(kle5 pri6v(titi tezu o stimul(tiv)om delov()justope

  i)*(cije )( stopu r(st(5 problem )ji6ovo2 meCuod)os( se moepost(viti i ovde s( dv( st(j(li9t(:'$ Sves)o pot6r()jiv()je i)*(cio)i6 kret()j( d( bi se d(opodstic(j@stopi r(st( i formir()ju k(pit(l(5 jer se potp(lo pod utic(j BlozoBjeostimul(tiv)om delov()ju i)*(cije )( r(st5 8 ;(k i otvore)impribe2(v()jemdeBcit)om B)()sir()ju r(zvoj(5 i

   +$ Ne)(mer)o5 sti6ijsko r(zvij()je i)*(cije u pojedi)im zemlj(m(5k(o rezult(t )eeBk(s)osti mer( st(biliz(cio)e politike5 (li s pu)omsve9>u o )e2(tiv)om delov()ju i)*(cije u procesu r(st( i )( s(meko)omski r(st$Prvi oblik obi;)o se pripisuje zemlj(m( u r(zvoju5 od)os)ozemlj(m( )()iem stepe)u r(zvoj( koje su pritis)ute potreb(m( ubrz()o2r(st(5 ( u )edost(tku stv(r)e (kumul(cije pribe2(v(ju deBcit)om i)dustrij(lizov()e zemlje$PoCimo s(d( od prve mo2u>)osti 8 )(mer)o2 kori9>e)j( i)*(cijek(o metod(

  podstic()j(@ stope r(st( i z(posle)osti$

  5. ZAKLJUCNA RAZMATRANJA

  ++

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  23/25

  M)o2e zemlje suo;(v(ju se s( i)*(cijom5 uklju;uju;i i Srbiju$"tud( i pit()je5 9t( uzrokuje i)*(ciju8)omi)(l)i r(st )ovc( sv(koj zemlji visok( stop( i)*(cije je povez()( s( visokom

  )omi)(l)om stopom r(st( )ovc($ A visok( stop( r(st( )ovc( jepovez()( s( pror(;u)(tim deBcitom j(v)e potro9)je$ (v)(potro9)j( je rezult(t )emo2u>)osti d( dr(v( B)()sir( svojupotro9)ju )( bilo koji dru2i )(;i)5 osim uz pomo> kreir()j( )ovc($S obzirom )( to5 d( i)*(cij( uop9te )ije )eizbe)(5 )eop6od)o jer(zmotriti i tro9kove koje i)*(cij( )(me>e dru9tvu$

  Posledice i)*(cije o2led(ju se u svim dome)im( privred)o2 ivot(i ivot( uop9te$ privred)om ivotu po;i)je d( domi)ir()esi2ur)ost e ce)i )(b(viti

  sirovi)e5 9to ;i)i )epoz)(tu ce)u )ji6ovi6 B)(l)i6 proizvod( usledo;ekiv()j( )ovo2 por(st( ce)( sirovi)( (v(ju ce)e svoji6 B)(l)i6 proizvod(5 9to s(mo pove>(v(op9ti r(st ce)( i ubrz(v( i)*(ciju )(st(ju mo2u>)osti z(9pekul(tiv)e poslove5 ljudi ele d( se 9to pre oslobode t(kvo2)ovc( pretv(r(ju>i 2( u re(l)( m(terij(l)( dobr( )(ro;ito supo2oCe)i st()ov)ici s( Bks)im prim()jim($

  I)*(cij( je z(pr(vo eko)omski poreme>(j protiv ko2( dr(v( mor(d( se bori$ K(o i kod sv(ko2 problem(5 otkl()j( se uzrok$ Akoi)*(ciju posm(tr(mo k(o vi9(k tr()je )(d po)udom5 j(s)o je d(dr(v( uti;e )( sm()je)je tr()je )( r(z)e )(;i)e (v()je 9t(mp()j( dod(t)e koli;i)e p(pir)o2 )ovc(5 )(r(z)e )(;i)e uti;e d( se sm()je svi vidovi potro9)je5 itd$=$

  Izbor izmeCu i)*(cije i )ez(posle)osti iz(zv(o je velikoi)telektu(l)o previr()je tokom posled)ji6 ;etrdeset 2odi)(5r(zvije)i su odreCe)i pri)cipi u po2ledu koji6 d()(s postojis(2l(s)ost$ Milton Fridman '1,0$ 2odi)e je opis(o vezu izmeCu

  i)*(cije i )ez(posle)osti:

  55 vek postoji privreme)( mo2u>)ost izbor( izmeCu i)*(cije i)ez(posle)osti5 (li o)( )ije st(l)($ Privreme)( mo2u>)ost poti;eod i)*(cije per se (li od )epredvidje)e i)*(cije5 9to 2e)er(l)oz)(;i5 od r(stu>e stope i)*(cije$ iroko r(sprostr()je)o verov()jed( postoji st(l)( mo2u>)ost izbor( predst(vlj( soBsticir()u

  +/

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  24/25

  verziju ko)fuzije koj( vl(d( izmeCu izr(z( @visok( i @r(stu>(5 (koju svi prepoz)(jemo u jed)ost(v)ijim oblicim($ R(stu>( stop(i)*(cije moe d( sm()ji )ez(posle)ost ( visok( stop( to )e moe$

  Post(vlj( se pit()je koliko je du2o to @privreme)o )(jboljemslu;(ju5 mo2u d( iz)esem sopstve)o mi9lje)je5 z(s)ov()o )(ispitiv()ju istorijski6 ;i)je)ic(5 d( po;et)i efekti vi9e i)epredviCe)e stope i)*(cije tr(ju oko +8& 2odi)($

  D()(s5 )(ko) vi9e od trideset 2odi)(5 ov( izj(v( jo9 uvekpredst(vlj( su9ti)u st(v( ve>i)e eko)omist($

  +%

 • 8/15/2019 SEMINARSKI RAD-Inflacija u Savremenoj Ekonomiji

  25/25

  6. LITERATURA

  OSNOVE EKONOMIJE-  Dr Slobodan Komazec; Dr Milija

  Boa!ac;Dr "ar#o $isti% ;Dr Kristijan $isti%   Ma#roe#onomija - &rincipi E#onomije - N' (reori Man#j)***'*i#ipedia'com 

  +&