Download pdf - Semantik Dan Makna

Transcript
 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  1/22

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  2/22

  Bida

  ng yang mengkaji dan menganalisis makna katadan ayat dikenali sebagai bidang semantik.Kata merupakan unit ujaran yang bebas danmempunyai makna.

  Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran,perasaan, pendapat, emosi, perlakuan dan keperibadianmanusia.Perbendaharaan kata penting untuk menjalinkomunikasi yang sempurna. Semakin banyak kata

  dikuasai oleh seseorang, semakin banyak idea ataugagasan yang mampu diungkapnya.

  DEFINISI

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  3/22

  Makna denotasi dan dan makna konotasiMakna dalam konteks Hubungan makna dengan kebudayaan Perubahan makna Bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik.

  Kajian mengenai makna kata bolehdibahagikan kepada aspek-aspek berikut

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  4/22

  Makna Denotatif : makna deskriptik dan maknaleksikal. Makna yang bersifat objektif, maknasebenar, makna asal, makna mutlak dan maknadasar.

  Makna denotasi

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  5/22

  Makna Konotatif : makna yang ada kaitan dengannilai rasa, baik positif mahupun negatif. Ditentukanoleh makna asosiatif dan makna afektif.Makna Asosiatif : makna yang sama denganlambang atau perlambangan digunakan untukmenyatakan konsep lain yang mempunyai

  kemiripan dengan sifat, keadaan atau ciri yang adakonsep asal kata tersebut. (Contoh: putih berasosiasidengan sesuatu yang suci dan kesucian.)

  Makna konotasi

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  6/22

  Makna Afektif : berkaitan dengan perasaan danemosi bukannya fikiran atau daya fikir. Istilahsering digunakan secara eksplisit (lontaran

  suara/intonasi) sama ada afektif yang positif ataunegatif. Makna afektif adalah makna yang munculsebagai akibat reaksi pendengar atau pembacaterhadap penggunaan bahasa akibat reaksipendengar yang dipengaruhi unsur perasaan atauemosional. Contoh ayat, "bangun, nak" (kasar atauhalus).

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  7/22

  Semantik dapat juga ditarifkan sebagai kajian maknalinguistik bagi kata, frasa dan ayat .

  Secara umunya, makna perkataan dapat dilihat dari segileksikal dan konteks.

  Sebagai pengguna bahasa, kita bukan sahaja mengetahuimorfemnya, tetapi juga makna perkataan.

  Otak kita menjadi stor kepada kata-kata yang bermaknaini .

  Storan maklumat serta morfem ini kitapanggil leksikonatau kosa kata.

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  8/22

  Ayah saya pemandu

  Lihat contoh ayat

  berikut:

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  9/22

  Kata Ciri

  ayah

  (i) manusia (ii) lelaki (iii) dewasa (iv) bapa kepada anak

  Kata Ciri

  saya (i) ganti nama (ii) manusia (iii) orang yang berkata

  Kata ciri-ciri

  pemandu

  (i) manusia (ii) membawa kenderaan

  (iii mempunyai lesen

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  10/22

  Ciri ialah maklumat mengenai semantikperkataan.Ciri semantik kata ini terdapatdalam leksikonseseorang.Satu lagi ciri semantik ialah rujukan .

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  11/22

  Orang itu pengarah syarikat

  Orang itu abang saya

  Teliti ayat berikut:

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  12/22

  Seungguhpun kedua-dua ayat di atas berlainanmaknanya, tetapi kedua-dua ayat membuat rujukan yangsama kepada orang yang sama. Rujukan seperti ini penting kerana kerana tiada rujukan,

  ujaran berkenaan tidak akan difahami sungguhpunujaran berkenaan diungkapkan menurut peraturantatabahasa bahasa Melayu.

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  13/22

  Makna perkataan mungkin menjadi lebih luas atau lebihsempit. Berlaku juga pemindahan makna seperti yang berlakubagi simpulan bahasa dan peribahasa. Oleh itu makna mengalami peluasan makna, penyempitanmakna, atau pemindahan makna.

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  14/22

  Peluasan makna-Perubahan pengalaman dan budaya, konteks dan pengetahuanmempengaruhi makna sesuatu kata.

  Penyempitan makna-Seperti peluasan makna, perubahan pengalaman dan budaya, kontesdan pengetahuan boleh menyempitkan makna sesuatu kata sehinggamenjadi khusus.

  Pemindahan makna-Pemindahan makna berlaku dalam bahasa kiasan.-Bahasa kiasan dapat dibahagikan kepada peribahasa dan bukanperibahasa.

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  15/22

  Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagiandaripada linguistik. Kini semantik sudah boleh

  diterima sebagai salah satu komponen pentingdalam ilmu linguistik seperti bidang fonetik dantatabahasa.Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada

  sebelah hujung, manakala fonetik pula pada sebelahhujung yang lain, dan tatabahasa atau nahu terletakdi tengah-tengah deretan ini.

  Semantik dan Linguistik

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  16/22

  Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasatidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsurmakna.Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa,dan tanpanya, kita mungkin dapat membina atau

  melafazkan ayat atau ujaran yang tepat dari segirumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik.Contohnya, kita tidak boleh menerima ayat Kerusiitu sedang menyampaikan ucapan di DewanGemilang , sebagai ayat yang betul, walaupun ayat

  ini menepati aturan bahasa, iaitu menurut susunansubjek dan predikat (S + P) di dalamnya.Hal ini kerana maknanya adalah taksa. Tegasnya,maklumat semantik amat penting dalam linguistik.

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  17/22

  Semantik dan Se jarah

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  18/22

  Semantik Semantik di dalam bahasa

  Malaysia berasal dari bahasaInggeris iaitu semantics, daribahasa Yunani Sema (Nomina)tanda :atau dari verbasamaino menandai , bererti

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  19/22

  Istilah semantik muncul pada tahun 1984 yangdikenali melalui American Philological

  Association organisasi filologi amerika dalamsebua h artikel yang berjudul ReflectedMeanings: A point in Semantics .

  Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17 yang boleh diperolehi melalui frase semanticsphilosophy . Sejarah semantik dapat dilihat di

  dalam artikel An Account of the WordSemantics (Word, No.4 th 1948: 78-9)

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  20/22

  Breal melalui artikelnya yang berjudul LeLois Intellectuelles du Language menyatakan istilah semantik sebagai bidangbaru dalm keilmuan, di dalam bahasaPrancis istilah sebagai ilmu murni historis(historical semantics ).

  Historical semantics ini lebih mengutamakanpembelajaran semantik yang berhubungdengan unsur-unsur luar bahasa, misalnyaperubahan makna dengan logik, psikologi,dan sebagainya. Karya Breal ini berjudulEssai de Semanticskue . (akhir abad ke-19).

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  21/22

  Reisig (1825) sebagai salahseorang ahli klasik yangmenghuraikan konsep barutentang tatabahasa yang meliputitiga unsur utama, iaitu etimologi,mempelajari asal-usul katahubung dan perubahan bentukdan makna; sintaksis, dan makna.

 • 7/28/2019 Semantik Dan Makna

  22/22

  Abdullah Yusof et. al., 2009. Semantik dan PragmatikBahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Adn.

  Bhd.Abdullah Hassan. 1992. Semantik. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka & Kementerian PelajaranMalaysia.Asmah Haji Omar (1995). Rekonstruksi Kata DalamBahasa Melayu Induk. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan pustaka.Kamus Dewan, 2004.

  Bibliografi


Recommended