Transcript
Page 1: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

„LT. COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEŢULUI GORJ

NESECRET Exemplar unic Nr. 1138247 Din 21.02.2011

SCHEMA

CU RISCURILE TERITORIALE DIN ZONA DE COMPETENŢĂ A INSPECTORATULUI

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL

JUDEŢULUI GORJ

Gorj,Târgu Jiu, strada Calea Bucureşti, nr.9 bis, cod poştal 210146, tel. 0253/211212, 0253/211213, 0253/211214, fax 0253/211706 www.isugorj.ro ; e-mail: [email protected]

Page 2: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 1 din 64 NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

„LT. COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEŢULUI GORJ

NESECRET Exemplar unic Nr. 1138247 Din 18.02.2011

SCHEMA

CU RISCURILE TERITORIALE DIN ZONA DE COMPETENŢĂ A INSPECTORATULUI

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL

JUDEŢULUI GORJ

Gorj,Târgu Jiu, strada Calea Bucureşti, nr.9 bis, cod poştal 210146, tel. 0253/211212, 0253/211213, 0253/211214, fax 0253/211706 www.isugorj.ro ; e-mail: [email protected]

A P R O B PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECTUL JUDEŢULUI GORJ

Prof.univ.dr Vasile Liviu ANDREI

Page 3: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 2 din 64 NESECRET

C U P R I N S

1. PREAMBUL...................................................................................................................................4 1.1. Scopul şi obiectivele schemei cu riscurile teritoriale (SRT)...................................................................4 2. DESCRIEREA ZONEI DE COMPETENŢĂ..............................................................................5 2.1. Aspecte administrative..............................................................................................................................5 2.2. Aşezare geografică şi relief .......................................................................................................................5

2.2.1.Vecinii.............................................................................................................................................................5 2.2.2. Suprafaţa ........................................................................................................................................................5 2.2.3. Formele de relief ............................................................................................................................................5 2.2.4.Caracteristicile pedologice ale solului ............................................................................................................7

2.3. Caracteristici climatice .............................................................................................................................8 2.3.1. Clima..............................................................................................................................................................8 2.3.2. Temperatura ...................................................................................................................................................8 2.3.3. Precipitaţiile ...................................................................................................................................................8

2.4. Reţea hidrografică .....................................................................................................................................9 2.4.1 Bazine hidrografice, cursuri de apă.................................................................................................................9 2.4.2. Lacuri, iazuri, ape subterane şi acumulări piscicole.......................................................................................9 2.4.3. Amenajari hidrotehnice (diguri, baraje, alte lucrari de aparare impotriva inundatiilor)...............................10

2.5. Populaţia şi structura demografică........................................................................................................10 2.5.1.Populaţia pe sexe (stabilă).............................................................................................................................10 2.5.2. Populaţia pe medii (stabilă)..........................................................................................................................12 2.5.3. Densitatea populaţiei la recensăminte ..........................................................................................................12 2.5.4. Populatia pe naţionalităţi..............................................................................................................................14

2.6. Căi de transport.......................................................................................................................................14 2.6.1. Reţeaua feroviară .........................................................................................................................................14 2.6.2. Reţeaua de drumuri ......................................................................................................................................14

2.7. Dezvoltare economică..............................................................................................................................15 2.7.1. Principalele ramuri economice şi zone industrializate ...............................................................................15 2.7.2. Depozite/rezervoare şi capacităţile de stocare..............................................................................................15 2.7.3. Fondul funciar..............................................................................................................................................16 2.7.4. Creşterea animalelor ....................................................................................................................................17 2.7.5. Turism – capacităţi de primire turistică........................................................................................................17 2.7.6. Resurse naturale ...........................................................................................................................................19

2.8. Infrastructuri locale ................................................................................................................................19 2.8.1. Cultură şi artă ...............................................................................................................................................19 2.8.2. Învăţământ ...................................................................................................................................................20 2.8.3. Sănătatea publică .........................................................................................................................................20 2.8.4. Reţele de utilităţi ..........................................................................................................................................21 2.8.5. Locurile de adunare şi cazare a sinistraţilor .................................................................................................21

2.9. Specific regional.......................................................................................................................................22 3. RISCURI GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ..................................................22 3.1. Tipuri de riscuri ce se pot manifesta în zona de competenţă...............................................................22

Analiză riscuri teritoriale: ......................................................................................................................................23 3.1.1. Riscuri naturale ............................................................................................................................................23

a. Fenomene meteorologice periculoase...........................................................................................................23 b. Incendii de pădure ........................................................................................................................................31 c. Avalanşe .......................................................................................................................................................34 d. Fenomene distructive de origine geologică ..................................................................................................35

3.1.2. Riscurile tehnologice (acidente, avarii, explozii şi incendii) .......................................................................37 a. Riscuri industriale .........................................................................................................................................38 b. Riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase...........................................................................39 c. Riscuri nucleare ............................................................................................................................................41

Page 4: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 3 din 64 NESECRET

d. Riscuri de poluare a apelor ...........................................................................................................................41 e. Riscuri de prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări..........................................................................43 f. Eşecul utilităţilor publice ..............................................................................................................................43 g. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos ..........................................................................................44 h. Muniţie neexplodată .....................................................................................................................................44

3.1.3. Riscuri biologice ..........................................................................................................................................46 a. Epidemii .......................................................................................................................................................46 b. Epizootii/Zoonoze ........................................................................................................................................46

3.1.4. Riscul de incendiu........................................................................................................................................48 a. Riscul de incendiu la operatorii economici din domeniul chimiei şi petrochimiei. ......................................48 b. Riscuri de incendiu la operatorii economici din domeniul producerii energiei electrice şi termice. ............50 c. Riscul de incendiu la operatorii economici ce depozitează materiale şi substanţe periculoase şi utilizează reţeaua rutieră şi feroviară pentru transportul acestora şi nu intră sub incidenţa HGR 804/2007 sunt:............50 d. Riscul de incendiu la operatorii economici care au ca obiect de activitate prelucrarea cauciucului ............54 e. Riscul de incendiu în spaţii comerciale cu aglomerări de persoane şi depozite en-gross. ............................55 f. Riscul de incendiu la operatorii economici ce au ca obiect de activitate producţia alcoolului......................56 g. Riscul de incendiu la operatorii economici cu obiect de activitate morăritul din industria alimentară. .......57

3.1.5. Riscuri sociale..............................................................................................................................................58 3.1.6. Alte tipuri de riscuri .....................................................................................................................................58

3.2. Clasificarea localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor din puct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de riscuri specifice (conform anexei 34)..........................................59 3.3. Obiective sursă de risc pe tipuri: incendii şi explozii, chimic, radiologic (anexa nr. 35), tehnologic (conform anexei 14, 15, 33) ............................................................................................................................59 3.4. Localităţi, zone şi obiective ce pot fi afectate de obiectivele sursă de risc (anexa nr. 14)..................59 4. ESTIMAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE NECESARE PENTRU PREVENIREA ŞI GESTIONAREA TIPURILOR DE RISC EXISTENTE ÎN ZONA DE COMPETENŢĂ (conform Planului anual de asigurare al resurselor umane, materiale şi financiare) .....................................................................................................................59

5. DISPOZIŢII FINALE: ................................................................................................................60

Page 5: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 4 din 64 NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEŢULUI GORJ

SCHEMA

CU RISCURILE TERITORIALE DIN ZONA DE COMPETENŢĂ

1. PREAMBUL Baza legală pentru întocmirea Schemei cu riscurile teritoriale o constituie prevederile,

Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 (art. 26, lit. b) privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr. 15 din 28 februarie 2005, Legii 307/2006 (art. 1, alin 2, lit. i), privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările aduse de Rectificarea nr. 307 din 12 iulie 2006 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 70 din 14 iunie 2009 aprobată prin Legea nr. 8 din 11.01.2010, Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (art. 26, lit. d) privind protecţia civilă cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 212/2006, Legea nr. 241/2007 şi de Ordonanţa de urgenţă nr. 70 din 14 iunie 2009 aprobată prin Legea nr. 8 din 11.01.2010, Hotărârii Guvernului României nr. 1492/2004 (art. 14, alin. 1) privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, Hotărârii Guvernului României nr. 642 din 29.06.2005 (art.7, lit. c) pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 210 din 21.05.2007 (art. 53 – 54) pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, modificat şi completat cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 663 din 27 noiembrie 2008, Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1474 din 12.10.2006 (art. 5 lit. b) pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi ale Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 615 I.G./14.08.2006 pentru aprobarea structurii de principiu a „Schemei cu riscurile teritoriale”.

1.1. Scopul şi obiectivele schemei cu riscurile teritoriale (SRT) Faţă de importanţa şi complexitatea riscurilor contemporane şi a mizei economice

subscrise acestora, este esenţial de a avea o viziune globală asupra riscurilor existente şi a metodelor/mijloacelor de prevenire şi de intervenţie la dispoziţie.

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE este elaborată în scopul identificării şi evaluării tipurilor de risc specifice judeţului GORJ, pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, precum şi pentru aplicarea şi cuprinderea acestora, de către autorităţile administraţiei publice locale, în „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în unităţile administrativ-teritoriale”.

Page 6: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 5 din 64 NESECRET

2. DESCRIEREA ZONEI DE COMPETENŢĂ 2.1. Aspecte administrative Organizarea administrativă a teritoriului judeţului se prezintă astfel:

-2 municipii: - municipiul Târgu Jiu (reşedinţă de judeţ) - situat la intersecţia Paralelei

45''02' latitudine nordică cu meridianul 23'' longitudine estică, pe valea râului Jiu, la intersecţia Drumului Naţional 66 Craiova - Târgu Jiu - Petroşani cu Drumul Naţional 67 Drobeta Turnu Severin - Târgu Jiu - Râmnicu Vâlcea, cu o suprafaţă de 10.255 ha din care 6.012 ha teren agricol din care 3.951 teren arabil; - municipiul Motru – situat în partea sud-vestică a judeţului Gorj, la linia de demarcaţie dintre judeţul Mehedinţi şi judeţul Gorj, pe valea râului Motru, pe DN 67, la 44 Km de mun Tg-Jiu şi 42 Km de municipiul reşedinţă al judeţului Mehedinţi- Drobeta -Turnu Severin, cu o suprafaţă de 50.09 Km2 din care 14,293 Km2 reprezintă suprafeţe intravilan. - 7 oraşe: Bumbeşti-Jiu, Novaci, Rovinari, Ţicleni, Târgu-Cărbuneşti, Tismana, Turceni; - 61 comune cu 411 sate. Evidenţa nominală a localităţilor din zona de competenţă organizată pe raioane de intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38).

2.2. Aşezare geografică şi relief Judeţul Gorj este situat în partea sud-vestică a ţării, în nordul Olteniei, axat pe cursul

mijlociu al râului Jiu, fiind limitat la nord de Paralela 45''20' latitudine nordică în vârful Parângul Mare şi la sud de Paralela 44''35' latitudine sudică, în apropiere de localitatea Ţânţăreni. Limita estică se află în apropierea localităţilor Alimpeşti şi Polovragi, pe lângă care trece Meridianul de 23''35' longitudine estică, iar limita vestică este reprezentată de vârful Dobru din Munţii Godeanu, situat pe Meridianul de 22''33' longitudine estică.

2.2.1.Vecinii judeţului Gorj sunt la nord judeţul Hunedora, la vest şi nord-vest judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin, la sud judeţul Dolj, la est judeţul Vâlcea.

- Poziţia geografică a judeţului Gorj -

Nr. crt. Explicaţii Punctul extrem Judeţul

vecin Longitudine

a estică1) Latitudinea

nordică 1. NORD Vf. Coasta lui Rusu Hunedoara 23035’31’’ 45021’12’’ 2. SUD Gura Motrului Dolj 23027’51’’ 44034’06’’ 3. EST Dl. Moiaga Vâlcea 23051’83’’ 45008’52’’ 4. VEST Vf. Dobrii Mehedinţi 22033’37’’ 45009’27’’

2.2.2. Suprafaţa judeţului este de 560.174 hectare, reprezentând 2,3% din suprafaţa

României. 2.2.3. Formele de relief ale teritoriul judeţului Gorj sunt reprezentate prin 3 mari

unităţi fizico-geografice care coboară în trepte de la nord la sud: Munţii Carpaţi reprezentaţi prin versanţii sudici ai Munţilor Godeanu, Vâlcan şi Parâng, ce aparţin Carpaţilor Meridionali, Subcarpaţii Getici, partea dintre Motru şi Olteţ cunoscuţi şi sub numele de Subcarpaţii Gorjului, precum şi dealurile colinare din jumătatea sudică a judeţului, aparţinătoare Podişului Getic. Altitudinea maximă a reliefului se înregistrează în Vârful Parângul Mare (2518 m) iar cea mai mică pe Valea Jiului, la sud de localitatea Ioneşti (100 m), rezultând o diferenţă de altitudine între cele două puncte de 2.418 m.

Page 7: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 6 din 64 NESECRET

Munţii Gorjului reprezintă 30% din suprafaţa judeţului, ocupă partea nordică a acestuia şi au avut o evoluţie comună cu Carpaţii Meridionali din care fac parte. Versanţii sudici ai acestor munţi se desfăşoară în trepte corespunzătoare celor trei platforme: Borăscu, Râul Şes, Gornoviţa studiate pentru prima dată şi denumite de geograful francez Emanuel de Martone în 1907.

Munţii Parâng ocupă partea de nord-est a judeţului între Jiu şi Olteţ având orientarea culmii de la vest la est şi o altitudine maximă în Vârful Parângul Mare de 2518 m. Sub culmile muntelui îşi au obârşia ape ca Sadu, Galbenul, Olteţul. Înălţimile de peste 2.000 m sunt presărate cu urme ale gheţarilor: văi, morene, creste stâncoase, grohotişuri, etc. Relieful glaciar din Munţii Parâng este considerat a fi cel mai dezvoltat din Carpaţii Meridionali. Plaiurile din aceşti munţi sunt mai puţin fragmentate de ape şi coboară până la altitudinea de 600-700 m de-a lungul linie situate la nord de localităţile Muşeteşti, Crasna, Cărpiniş, Novaci, Polovragi. Pe văile Galbenului şi Olteţului, înainte de ieşirea acestora din munţi, peisajul se diversifică, apar impunătoarele chei cu cele două peşteri, Peştera Muierilor şi Peştera Polovragi şi alte forme ale reliefului carstic. Munţii Vâlcan situaţi în nord-vestul judeţului, între râurile Jiu şi Motru au înălţimi care variază între 1945 m, Vârful Orlea şi 400-500 m pe linia localităţilor Porceni-Curpen-Dobriţa-Valea Mare-Boroşteni-Pocruia-Padeş. Plaiurile unduitoare ale Platformei Gornoviţa locuite din preistorie sunt despărţite de afluenţii Jiului, Tismana, Bistriţa, Sohodol şi Şuşiţa care îşi au obârşia în platforma înaltă. Masivul este în mare parte împădurit, exceptând bordura calcaroasă sudică cu formaţiuni endo şi exocarstice, unde Platforma Gornoviţa situată deasupra umerilor calcaroşi are mare extindere. În colţul nord-vestic al judeţului se desfăşoară versantul sudic al Munţilor Godeanu (Vârful Godeanu 2230 m), cu aspectul lor de platoşă cu abrupturi puternice şi prezenţa reliefului glaciar pe marile înălţimi. Principalele altitudini muntoase şi ale localităţilor din judeţul Gorj sunt prezentate în anexa nr. 2. Legătura dintre Oltenia şi Transilvania pe teritoriul judeţului Gorj se realizează prin următoarele trecători:

Trecătoarea Lainici începe la nord de oraşul Bumbeşti Jiu şi se termină la sud de Iscroni urmând defileul îngust al Jiului, desparte Munţii Vâlcan de Munţii Parâng. Are o lungime de 29 km şi este străbătută de DN 66 şi de o cale ferată simplă electrificată. În caz de avariere, varientarea se poate face pe itinerariul Târgu Jiu-Turcineşti-Schela-Pasul Vâlcan-Iscroni sau Runcu-Cheile Sohodolului-Câmpu lui Neag.

Trecătoarea Novaci - Sebeş face legătura între Oltenia şi Depresiunea Sebeşului. Începe la ieşirea nord Novaci şi se termină la sud de Petreşti (judeţul Alba) urmând pe cea mai mare parte traseul râului Sebeş, desparte Munţii Căpăţânii Lotrului şi Udinului de Munţii Parâng şi Sebeş. Are o lungime de 117 km şi este străbătută de DN67 C. Subcarpaţii Gorjului situaţi între Motru şi Olteţ sunt formaţi din două şiruri de dealuri paralele cu lanţ muntos din nord, dublate de două şiruri de depresiuni sau ulucuri depresionare. Primul uluc depresionar se află chiar la poalele muntelui, fiind pus în evidenţă de abruptul şi roca dură a acestuia şi este format din Depresiunea Polovragi pe Olteţ, Depresiunea Cernădiei, Depresiunea Novaci pe Gilort, Depresiunea Bumbeşti pe Jiu, Depresiunea Stăneşti pe Şuşiţa Verde, Depresiunea Runcu pe Jaleş, Depresiunea Brădiceni pe Bistriţa, Depresiunea Celei pe Tismana şi Depresiunea Padeş pe Motru. Aceste depresiuni cu fundul plat şi cu un climat de adăpost sunt folosite pentru culturile agricole şi sunt intens populate. Ulucul depresionar Târgu Jiu-Câmpu lui Neag are ca limită vestică Depresiunea Ciuperceni iar spre est pătrunde pe Valea Câlnicului până dincolo de Albeni. În zona subcarpaţilor intră şi grupurile piemontane, adevărate conforturi ce racordează nivelul Platformei Gornoviţa cu zona deluroasă, pe interfluvii fiind formate în special din pietrişuri.

Page 8: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 7 din 64 NESECRET

Dealurile colinare din sudul judeţului aparţin Podişului Getic fiind formate din depozite monoclinare cu structuri orizontale. În aceste structuri îşi fac apariţia bogăţii ale subsolului cele mai importante fiind lignitul, petrolul şi gazele. Principalele ape curgătoare de pe teritoriul judeţului Gorj (Motru, Jiu, Gilort) împart aceste dealuri în următoarele grupe:

- Dealurile Motrului între Motru şi Jiu; - Dealurile dintre Jiu şi Gilort; - Dealurile Olteţului între Gilort şi Olteţ.

Luncile Jiului şi Gilortului sunt bine dezvoltate cu lăţimi de 2-3 km, pe terasele acestora fiind înşirate numeroase localităţi rurale. Prin poziţia sa geografică, judeţul Gorj se găseşte la interferenţa a două mari domenii fizico-geografice ale Europei, fapt care determină existenţa unor soluri caracteristice acestor domenii geografice (soluri brune de pădure, specifice Europei centrale, şi soluri brun-roşcate de pădure, specifice regiunilor mediteraneene ). Condiţiile pedoclimatice şi de substrat geologic diferenţiază două zone cu soluri diferite : Piemontul Getic şi dealurile şi depresiunile Subcarpaţilor Getici. În Piemontul Getic, rocile de solificare sunt formate în majoritate din marne, argile marnoase, precum şi din pietrişuri şi nisipuri. Procesele pedogenetice principale sunt procesele de alterare puternică a silicaţilor şi de migrare a produselor secundare de alterare. Solurile Piemontului Getic, în cea mai mare parte a lor , se caracterizează prin procese de alterare cu formare de argilă, acumulată în orizontul B, şi silice, acumulată rezidual în orizonturile A2 şi A1 şi în orizontul de humus. Zona dealurilor Piemontului Getic, puternic împădurită, prezintă aproape toate varietăţile de soluri de pădure. Se mai întâlnesc de asemenea soluri în diverse grade de podzolire, iar în luncile râurilor şi pe terase soluri aluvionare aflate în diferite grade de solificare. 2.2.4.Caracteristicile pedologice ale solului sunt determinate de: - Solurile brune de pădure slab şi moderat erodate. Sunt dezvoltate pe argile. Aceste soluri au un conţinut moderat de humus şi azot, fiind însă insuficient dotate cu fosfor şi potasiu mobil. Se întâlnesc pe interfluvii, ca de exemplu pe interfluviul valea Galbenul-valea Olteţului şi interfluviul valea Gilortului-valea Jiului şi deşi sunt ocupate cu pomi fructiferi solurile necesită amendamente cu îngrăşăminte chimice. -Solul brun de pădure, puternic erodat şi gleizat. Acest tip de sol se dezvoltă pe pante mai mari, ceea ce conduce la o puternică spălare a orizontului A. Solul are o reacţie acidă, fiind sărac în humus şi azot. Ca şi precedentul sol descris, şi acesta este slab aprovizionat cu potasiu şi fosfor mobil. -Solurile deluviale şi deluvio-coluviale. Se subîmpart în tipul deluvial brun şi deluvio-coluvial mediu adânc. Ocupă toate poalele dealurilor piemontane, fiindu-le caracteristice pantele mici. Se caracterizează prin conţinut sărac în humus, având însă un conţinut mijlociu de azot total. - Solurile podzolice secundare. Ocupă terasele superioare de 8-10 m, precum şi spinările netede ale interfluviilor. Au un conţinut redus în humus şi reacţie acidă. -Solurile aluvionare nisipo-argiloase. Se întâlnesc pe toate văile râurilor, având o dezvoltare mai mare în lunca Jiului, Olteţului, Gilortului şi Motrului. În orizontul A apare acumularea de humus, în mai mică sau mai mare măsură, în funcţie de evoluţia solului, ceea ce este specific acestor soluri. Sunt frecvente procesele de levigare parţială a carbonaţilor care coboară spre orizonturile inferioare. În zona dealurilor subcarpatice, solurile au o caracteristică pedogenetică net deosebită faţă de solurile munţilor de la nord, cât şi faţă de cele ale Piemontului Getic din sud. Cercetările şi cartările detaliate ale acestora au scos în evidenţă următoarele tipuri de soluri :

Page 9: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 8 din 64 NESECRET

- Solurile silvestre podzolice gălbui. Ocupă de obicei suprafeţele plane de pe gruiurile piemontane şi de pe terasele vechi. - Solurile silvestre brune-gălbui podzolite. Sunt răspândite în condiţii de relief, rocă şi vegetaţie apropiate solurilor podzolice . - Solurile silvestre podzolice şi solurile silvestre brune podzolite. Sunt înrudite cu cele anterioare, găsindu-se pe pantele accentuate. Din cauza levigărilor orizonturile superioare, în unele cazuri lipsesc. -Solurile semigleice. Ocupă o bună parte din conurile de dejecţie formate de Gilort la Novaci, de Şuşiţa Verde la Vălari, de Galbenul la Baia de Fier, de Jiu la Bumbeşti, de Tismana la Tismana şi de Motru la Padeş. - Solurile pseudorendzinice. Sunt caracteristice dealurilor subcarpatice interne şi apar de obicei în complexe cu soluri pseudorendzinice levigate sau cu soluri silvestre brune.

2.3. Caracteristici climatice 2.3.1. Clima judeţului Gorj se caracterizează prin varietatea de nuanţe determinată de

complexitatea reliefului precum şi prin diversitatea proceselor atmosferice condiţionate de poziţia geografică a judeţului faţă de principalele componente ale circulaţiei generale a atmosferei. În general clima este temperat continentală cu influenţe sub-mediteraneene în partea de nord-vest şi nord-est. Climatul blând cu temperaturi moderate şi precipitaţii abundente se datorează şi circuitului maselor de aer sudice şi sud-vestice. Zona montană prezintă un climat caracteristic zonei înalte cu o pregnantă neuniformitate în repartiţia elementelor climaterice datorită neomogenităţii reliefului şi a orientării culmilor muntoase. Zona depresionară şi de dealuri din nordul judeţului fiind la adăpostul munţilor are o climă mai călduroasă. Aici se instalează un topoclimat sub-mediteraneean care a favorizat şi dezvoltarea unor plante caracteristice ţărilor climatului sub-tropical. În schimb se înregistrează inversiuni de temperatură, aerul rece şi umed acumulându-se la suprafaţa depresiunii ceea ce favorizează ceaţa, poleiul şi brumele, mai frecvente în perioada noiembrie-ianuarie. 2.3.2. Temperatura medie anuală în întreaga zonă depresionară şi de dealuri a judeţului descreşte de la sud la nord, având valori în medie de +100C în depresiune şi +110C în zona dealurilor subcarpatice. În zona muntoasă temperaturile medii anuale descresc de la poale spre vârf fiind de +170C la 600 m altitudine şi de -20C la peste 2.400 m altitudine. Această situaţie este valabilă mai ales pentru Munţii Parâng şi Munţii Godeanu. Pentru Munţii Vâlcan care au altitudini mai mici şi culmi mai domoale, valorile temperaturilor şi a celorlalţi factori meteorologici sunt mai atenuate.

Temperatura aerului (maxima şi minima absolută) şi temperatura aerului (medii lunare şi anuale) pe staţii meteorologice sunt prezentate în anexa nr. 3. 2.3.3. Precipitaţiile în medie anuală sunt de circa 800 ml în zona depresionară şi ajung până la circa 1.200 ml pe an în zona muntoasă. Lunar, cea mai mare cantitate de precipitaţii se produce în iunie, aproximativ 100 ml iar cea mai scăzută pentru depresiuni şi dealuri în ianuarie, aproximativ 60 ml. Pentru această zonă, numărul de zile cu ploaie este în medie de 100 pe an iar a celor cu ninsoare de 20 pe an. Cantităţile de precipitaţii înregistrate la staţiile meteorologice din judeţ în ultimii 5 ani sunt prezentate în anexa nr. 4. Vânturile caracteristice sunt cele feonice în depresiune care provoacă pagube când se dezlănţuie (mai ales vara) şi brizele de munte, care bat în timpul verii în zona muntoasă şi în vecinătăţi. Procentul mare de calm atmosferic caracteristic zonelor depresionare (Târgu Jiu 53,2% pe an) contribuie alături de fenomenul de inversiune termică la stagnarea nocivităţilor din atmosferă şi în consecinţă la creşterea gradului de poluare a localităţilor, cu intensităţi direct proporţionale cu sursa de nocivitate.

Page 10: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 9 din 64 NESECRET

2.4. Reţea hidrografică 2.4.1 Bazine hidrografice, cursuri de apă Reţeaua hidrografică a judeţului însumează într-un an aproximativ 1,6 miliarde

mc ca volum scurs raportat la debitele multianuale. Densitatea medie a retelei hidrografice este asemanatoare cu densitatea medie pe tara de 0.49-0.50 km/kmp, iar scurgerea medie anuala (scurgerea superficiala) variază între 10 l/kmp si 3.1 l/kmp în sudul judeţului. Principalele râuri care au bazinele superioare in zona montană înaltă (Gilort, Şuşiţa, Jaleş, Bistriţa, Tismana, Motru si Cerna) au debite medii anuale importante, cu apă de foarte bună calitate intrucât suprafeţele bazinale aferente nu sunt afectate de activitaţi umane. Cu excepţia cursurilor superioare ale Olteţului şi Cernei, întreaga reţea hidrografică a judeţului este tributară Jiului.

Jiul este unul din marile bazine pluviale ale ţării (suprafaţa bazinului 10.469 km2, lungime 8 km). Acesta îşi adună apele din sud-vestul Carpaţilor Meridionali, partea vestică a subcarpaţilor şi a Podişului Getic şi de pe o mică parte a Câmpiei Române.

Pe teritoriul judeţului Gorj străbate munţii prin defileu până la Bumbeşti Jiu iar apoi zona de deal şi podiş printr-o vale largă cu terase şi curs cu multe meandre. Are un debit de 25,5 m3/secundă la Vădeni.

În zona lacului de acumulare de la Rovinari primeşte mai mulţi afluenţi şi anume Tismana, Bistriţa, Jaleşul, Şuşiţa, Amaradia, care-i sporesc debitul la 47m3/secundă.

La Peşteana Jiu primeşte ca afluenţi pe Cioiana apoi Jilţul la nord de Turceni şi Gilortul la nord de Ioneşti, debitul sporind la 60m3/secundă.

In afara judetului, Jiul primeste raul Motru, iar pe stanga Amaradia de Hurezani. Influenţa climaterică de nuanţă sub-mediteraneeană se reflectă şi în oscilaţiile

debitelor şi nivelelor apei înregistrate în timpul anilor. Debitul lunar maxim al apei râurilor depăşeşte cu mult valoarea medie; astfel pentru Jiu ea a atins 71,3 m3/secundă faţă de 25,5 m3/secundă valoare medie. Valori mari ale scurgerii apei o are Jaleşul la Stolojani de 33.8 l/sec/kmp si Orlea la Celei de 43.4 l/sec/kmp.Valorile reduse ale scurgerii apei în Podişul Getic de 1-3 l/sec/kmp se datoresc cantitaţilor mici de precipitaţii şi repartizărilor neuniforme în timpul anului, precum şi gradului mare de permeabilitate a substratului litologic (nisip si pietris).Scurgerea medie superficiala lunara se produce în perioada martie-aprilie, iar cea minimă în septembrie.

2.4.2. Lacuri, iazuri, ape subterane şi acumulări piscicole Judeţul Gorj dispune de un număr mic de lacuri naturale, acestea fiind reprezentate

de lacurile glaciare din Munţii Parâng şi Godeanu, mai cunoscute fiind lacurile Gâlcescu, Tauri, Mija şi Pasărea şi lacuri artificiale cum ar fi lacurile antropice: Lacul Motru pe râul Motru (4,8 mil.m³) şi Lacul Clocotis (Vîja) pe Bistrita Olteana, alte lacuri amenajate pe cursul râului Jiu şi Tismanei şi deasemenea Lacul Valea lui Iovan pe râul Cerna. Teritoriul judeţul Gorj este bogat în ape subterane cum ar fi apele de carst provenite din bara calcaroasă montană unde s-a făcut şi captarea celor două izvoare la Runcu şi Izvarna cu un debit de peste 100 litri/secundă fiecare. Ape freatice la adâncimi mici de circa 2-3 m se află în depresiunile subcarpatice şi în luncile râurilor din zona de podiş folosită de locuitori prin captări în puţuri. Apele minerale apar la Săcelu în izvoare, folosite pentru băi încă din timpul stăpânirii romane.

De asemenea, forajele efectuate în localitatea Ţicleni au pus în evidenţă prezenţa apelor minerale. Astfel cele două localităţi funcţionează ca staţiuni balneare.

Bazinele hidrografice, cursurile de apă codificate (lungimi, debite normale, cresteri inregistrate – varfuri istorice) lacurile de acumulare şi glaciare, iazurile şi amenajările piscicole de la nivelul judeţului Gorj sunt prezentate în anexa nr. 5 - 6.

Page 11: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 10 din 64 NESECRET

2.4.3. Amenajari hidrotehnice (diguri, baraje, alte lucrari de aparare impotriva inundatiilor)

Principalele cursuri de apă care în timp au creeat probleme din puct de vedere social şi economic au fost amenajate prin executare de lucrări de regularizare, îndiguire, apărări şi consolidări de maluri. Existenţa unei bogate reţele hidrografice a condus la construirea a 9 baraje hidroenergetice dispuse pe cursul superior al Cernei, Motrului, Tismanei, Bistriţei şi mijlociu al Jiului care au determinat existenţa unui volum de apă acumulată de peste 300 milioane m3.

Principalele amenajari hidrotehnice – diguri, baraje, alte lucrari de aparare împotriva inundaţiilor din judeţul Gorj sunt urmatoarele: a) Lacuri de acumulare: 9, din care în administrarea SGA Gorj 2, S.C. Hidroelectrica 6,

şi U.M. Sadu 1: -Volum acumulat: 80 110 mil mc

b) Indiguiri si regularizari de albii : -indiguiri-144,8 km -regularizari-110,9 km

din care: în administrare SGA Gorj: -indiguiri-131,6 km

-regularizari-96,4 km iar în administrarea altor unitati:

-indiguiri-13,2 km -regularizari-14,5 km

d) Lucrari de desecare: 9084 ha e) Combaterea eroziunii solului 51213 ha f) 15 centrale hidroelectrice in exploatare

Amenajările hidrotehnice/hidroenergetice (diguri baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţilor etc.) din judeţul Gorj sunt detaliate în anexa nr. 7. Datele au fost furnizate de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Tg-Jiu.

2.5. Populaţia şi structura demografică

Populaţia judeţului raportată la data de 1 iulie 2009 este de 3777.718 locuitori din care: 178.324 trăiesc în mediul urban, iar 1994 trăiesc în mediul rural.

în anii : Localitatea

2005 2006 2007 2008 2009

Total judeţ, din care: 384852 383557 381643 378871 377718

Urban - total 180489 180262 179515 177903 178324

Rural – total 204363 203295 202128 200968 1994

Page 12: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 11 din 64 NESECRET

a) Raportată la anul de recensământ 2002 populaţia în ultimii 5 ani a scăzut şi se prezintă astfel:

b) Procentual populaţia pe localităţi se prezintă astfel:

Populaţia pe localităţi urbane la 1 iulie 2009

Rovinari 3,5%

Ţicleni 1,4%

Târgu-Cărbuneşti 2,4%

Novaci 1,6%

Tismana 2,1%

Turceni 2,2%

Bumbeşti-Jiu 2,8%

Motru 5,9%

Târgu Jiu 25,4%

Comune 52,8%

Numărul populaţiei stabile pe localităţi, densitatea populaţiei pe fiecare unitate administrativ-teritorială şi mişcarea naturală a populaţiei sunt prezentate în anexele nr. 8-10.

100%99,36% 99,03%

98,53%97,82% 97,52%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2005 2006 2007 2008 20092002 2005-2009

Page 13: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 12 din 64 NESECRET

2.5.1.Populaţia pe sexe (stabilă)

Numărul populaţiei În % faţă de total Total Masculin Feminin Masculin Feminin

1 iulie

2005 2006 2007 2008 2009

384852 383557 381643 378871 377718

190214 189551 188538 186995 186487

194638 194006 193105 191876 191231

49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

50,6 50,6 50,6 50,6 50,6

1 ianuarie

2005 2006 2007 2008 2009

385450 384654 382242 380061 378310

190453 190090 188986 187583 186775

194997 194564 193256 192478 191535

49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

50,6 50,6 50,6 50,6 50,6

2.5.2. Populaţia pe medii (stabilă)

Numărul populaţiei În % faţă de total Total Urban Rural Urban Rural

1 iulie

2005 2006 2007 2008 2009

384852 383557 381643 378871 377718

180489180262179515 177903178324

204363203295202128 200968

1994

46,9 47,0 47,0 47,0 47,2

53,1 53,0 53,0 53,0 52,8

1

ianuarie

2005 2006 2007 2008 2009

385450 384654 382242 380061 378310

180312180534179895 178631178159

205138204120202347 201430200151

46,8 46,9 47,1 47,0 47,1

53,2 53,1 52,9 53,0 52,9

2.5.3. Densitatea populaţiei la recensăminte

Data recensământului Nr.locuitori Locuitori/km2

29 decembrie 1930 253812 45,3 25 ianuarie 1948 280524 50,1 21 februarie 1956 293031 52,3

15 martie 1966 298382 53,3 5 ianuarie 1977 348521 62,2 7 ianuarie 1992 401021 71,6 18 martie 2002 387308 69,1

Page 14: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 13 din 64 NESECRET

050000

100000150000200000250000300000350000400000450000

- nr.

locu

itori

-

29.d

ec.1

930

25.ia

n.19

48

21.fe

b.19

56

15.m

ar.1

966

05.ia

n.19

77

07.ia

n.19

92

18.m

ar.2

002

Populaţia la recensăminte

Densitatea populaţiei la recensăminte

0

10

20

30

40

50

60

70

80

29.d

ec.1

930

25.ia

n.19

48

21.fe

b.19

56

15.m

ar.1

966

05.ia

n.19

77

07.ia

n.19

92

18.m

ar.2

002

- loc

uito

ri / k

mp

-

Page 15: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 14 din 64 NESECRET

2.5.4. Populatia pe naţionalităţi - români = 98,25 % - maghiari = 0,17 % - rromi =1,5% - alte naţionalităţi = 0,08 %.

Datele au fost actualizate la nivelul ultimului recensământ efectuat la nivel naţional în anul 2002 şi au fost furnizate de către Consiliul Judeţean Gorj – Direcţia de Statistică.

2.6. Căi de transport Structura reţelei de căi de comunicaţii feroviare şi rutiere pe teritoriul judeţului Gorj

este caracterizată prin existenţa unor trasee principale nord-sud şi est-vest care urmăresc în general văile râurilor Jiu, Gilort, Motru, Jilţ, Amaradia, etc. Această structură a reţelei de căi de comunicaţii asigură legături în interiorul judeţului cât şi cu restul ţării. 2.6.1. Reţeaua feroviară este alcătuită din principala cale ferată care traversează judeţul de la nord la sud, constituită din linia simplă electrificată Petroşani-Bumbeşti Jiu şi linia dublă electrificată Bumbeşti Jiu - Târgu Jiu – Tg-Cărbuneşti- Filiaşi- Craiova. Capacitatea de tranzit în 24 ore este de peste 50 de perechi trenuri între Craiova şi Târgu Jiu şi de peste 20 de perechi de trenuri între Târgu Jiu şi Petroşani. Nodul de cale ferată Târgu Jiu are ca posibilitate gararea a peste 250 vagoane marfă pe timp de aproximativ 6 ore şi a peste 30 de vagoane de călători pe timp de aproximativ 6 ore. De asemenea pe teritoriul judeţului mai sunt date în folosinţă liniile ferate Târgu Jiu-Rovinari-Turceni-Filiaşi şi Motru-Strehaia.

Ca urmare a scoaterii din circuitul de transport persoane a liniei ferate Turceni- Dragoteşti şi trecerea acesteia în circuitul industrial, în administrarea S.N.L.O., precum şi a redimensionării kilometrice în plan regional, între staţiile de cale ferată s-a modificat lungimea liniilor de cale ferată admnistrate de Secţia – L5 C.F. pe teritoriul judeţului Gorj de unde au rezulat următoarele distanţe în km:

Liniile de cale ferată în exploatare

- km -

TOTAL,________________________________ _

din care:

Electrificată __________________________

Neelectrificată_______________________ _

Industrială ___________________________

323,615

296,761

25,703

1,151

Aceste date au rezultat din „Situaţia privind numărul şi lungimea liniilor CFR, pe

sectoare, staţii CFR, electrificate, neelectrificate şi industriale, tunelurilor şi polatelor CFR” transmisă de Sucursala Regională CF Oltenia – Staţia CF Tg-Jiu secţia „L-5”, care este prezentată în anexa nr. 11.

2.6.2. Reţeaua de drumuri de pe cuprinsul judeţului Gorj se caracterizează astfel:

- drumuri naţionale = 6 cu o lungime totală de 359,965 km; - drumuri judeţene = 34 cu o lungime totală de 836,993 km; - drumuri comunale = 194 cu o lungime totală de 1010,755 km.

Page 16: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 15 din 64 NESECRET

Din lungimea totală a drumurilor care străbat judeţul Gor de aproximatv 2208,013, lungimea drumurilor modernizate este de peste 900 km iar lungimea altor categorii de drumuri este de peste 1300 km. Densitatea reţelei rutiere este de 34,9 km la 100 km2, aceasta caracterizându-se prin aceea că drumurile naţionale reprezintă numai 18 % din totalul reţelei, iar drumurile modernizate reprezintă 40% din drumurile naţionale şi 60% din cele judeţene şi comunale. Principalele drumuri care străbat judeţul Gorj sunt: - DN 66, Filiaşi-Târgu Jiu-Petroşani;

- DN 67, Drobeta Turnu Severin-Motru-Târgu Jiu- Râmnicu Vâlcea; - DN 67 B, Scoarţa-Hurezani-Drăgăşani; - DN 67 C, Bengeşti-Novaci-Sebeş; - DN 67 D, Târgu Jiu-Tismana-Baia de Aramă-Băile Herculane. Situaţia privind viabilitate drumurilor pe tipuri, lungimi, poziţii kilometrice şi sectoare de drum sunt prezentate în anexa nr. 12-13 .

Datele au fost furnizate de către Secţia Drumuri Naţionale Gorj şi Direcţia tehnică din cadrul Consiliului Judeţean (S.C. Intreprinderea Judeţeană de Drumuri şi Poduri S.A.).

2.7. Dezvoltare economică 2.7.1. Principalele ramuri economice şi zone industrializate

• exploatarea cărbunelui (lignit) în cadrul exploatărilor din Rovinari, Motru, Jilţ, Albeni, Seciuri;

• extracţia petrolului şi gazelor naturale în perimetrele Hurezani, Ţicleni, Licurici, Bustuchin, Logreşti, Stejari, Căpreni, Stoina, Cruşet, Bâlteni, Vladimir, Bărbăteşti, Turburea;

• producerea energiei electrice în termocentralele Turceni , Rovinari, Motru în hidrocentrale (pe râurile: Jiu, Olteţ şi Motru – Cerna – Tismana, Bistriţa, Gilort); • industria materialelor de construcţii (ciment, var, cărămizi şi blocuri ceramice,

cărămizi refractare, prefabricate din beton la Bârseşti, Tg. Jiu, Tg. Cărbuneşti, Bâlteni ; • exploatarea şi prelucrarea lemnului (cherestea, mobilă, parchet, plăci aglomerate

din lemn la Târgu-Jiu, Novaci, Baia de Fier, Bumbeşti-Jiu, Tismana, Padeş - rumeguş) ; • fabricarea articolelor tehnice din cauciuc (Tg. Jiu) ; • construcţii de maşini, utilaj minier (Tg. Jiu, Rovinari, Motru, Jilţ) ; • producerea de sticlărie de menaj (Tg. Jiu) ; • industrie alimentară (panificaţie, băuturi, etc) ; • zootehnie (Tg.Jiu, Brăneşti); • textile (Tg.Jiu, Motru).

Datorită dezvoltării industriale în judeţ reţeaua de transport rutier şi feroviar a căpătat o nouă configuraţie, a scăzut transportul feroviar şi a crescut cel rutier. Astfel, mijloacele de transport în continuă creştere numerică reprezintă o sursă importantă de poluare.

2.7.2. Depozite/rezervoare şi capacităţile de stocare La nivelul judeţului Gorj se găsesc depozite şi rezervoare cu capacităţi de stocare a

substanţelor periculoase la 9 operatori economici sursă de risc calsificaţi conform HG 804/2007, după cum urmează: S.C. Conpet SA Ploieşti – Sucursala Bărbăteşti Gorj, S.C. Complexul Energetic Rovinari SA, S.C. Complexul Energetic Turceni SA, S.C. Artego SA Tg-Jiu, S.C. Petrom SA Membru OMV Group Bucureşti- Grup de Zăcăminte Ţicleni- Inatalaţia de Deetaneizare GPL Turburea şi Departamentul Mişcare tratare Ţicleni, Compania Naţională ROMARM Filiala SC Uzina Mecanică Sadu SA – Bumbeşti Jiu, S.C. Petrom SA Membru OMV Group Divizia Marketing Tg-Jiu, S.C. Relgas SA Staţia de îmbuteliere şi desfacere GPL şi 1 operator S.C. AVIINSTANT SA care nu intră sub incidenţa HG 804/2007.

Page 17: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 16 din 64 NESECRET

Situaţia privind depozitele/rezervoarele cu substanţele periculoase şi capacitatea rezervoarelor deţinute de operatorii economici susrsă de risc şi alţii din judeţul Gorj, este prezentată în anexa nr. 14-15.

Datele au fost furnizate de către Serviciul de Protecţie Civilă din cadrul I.S.U. Gorj. 2.7.3. Fondul funciar

a) Suprafaţa fondului funciar cuprinde terenurile utilizate pentru obţinerea producţiei agricole vegetale şi care, după modul de folosinţă, se prezintă astfel:

Suprafaţa totală a) Suprafaţa agricolă, Din care:

• Arabil • Păşuni • Fâneţe • Vii şi pepiniere viticole • Livezi si pepiniere pomicole

b) Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

c) Ape şi bălţi d) Alte suprafeţe

560.174

242.749

99.248 88.559 42.326 4.241 8.375

274.751

4.590

38.084 Situaţia suprafeţelor terenurilor agricole pe folosinţe la localităţi este prezentată în

anexa nr. 16. Datele au fost furnizate de către Consiliul Judeţean Gorj - Direcţia Agricolă. b) Fondul forestier se constituie din totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate

împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie şi administraţie silvică, precum şi terenurilor neproductive incluse în amenajările silvice. Suprafaţa pădurilor cuprinde terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră constând din arbori şi arbuşti, care îşi crează un mediu specific de dezvoltare biologică şi care constituie componenta direct productivă a fondului forestier, având o suprafaţă mai mare de 0,25 hectare.

Fondul forestier ocupă o suprafaţă cca. 49% din suprafaţă totală a judeţului Gorj, ceea ce îl situează pe locul 3 în ţară din punct de vedere al gradului de împădurire, după judeţele Suceava şi Vâlcea.

Suprafaţa fondului forestier –total mii ha.

= 249,8

Suprafaţa pădurilor, din care : mii ha. = 245,9 răşinoase mii ha. = 24,9 foioase mii ha. = 221,0

Vegetaţia forestieră spontană este constituită din fag (42% din suprafaţa ocupată de

păduri), gorun (19%), gârniţă (6%), salcâm (6%), diverse specii tari (5%), cer (4%), carpen (3%), diverse răşinoase – pin şi pin negru (2%), brad (2%), diverse specii moi (2%), stejar penduculat (1%), mesteacăn (1%), frasin (1%).

Vegetaţia forestieră introdusă prin plantaţii a cuprins specii ca molidul, duglasul, diverse esenţe tari (paltin, frasin, cireş), salcâmul –îndeosebi în regiunea deluroasă.

În anexa nr.18 sunt prezentate zone şi monumente ale naturii puse sub regim de protecţie specială (ariile naturale protejate de interes naţional şi comunitar).

Datele au fost furnizate de către Direcţia Silvică Gorj.

Page 18: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 17 din 64 NESECRET

2.7.4. Creşterea animalelor Pe teritoriul sunt dezvoltate sectoarele zootehnic, piscicol şi apicol. Creşterea

animalelor se desfăşoară în ferme zootehnice şi piscicole cu capital de stat şi/sau privat, precum şi în gospodării individuale.

Bovine Ovine Caprine Porcine Pasari Ecvine Iepuri Fam. albine Câini Pisici Total

judeţ 50842 118593 27326 73899 741693 12512 8927 31807 95201 255

Evidenţa colectivităţilor de animale pe localtăţi este prezentată în anexa nr. 17. Datele au fost furnizate de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa

Alimentelor Gorj. 2.7.5. Turism – capacităţi de primire turistică Judeţul Gorj deţine un valoros potenţial turistic, caracterizat printr-un cadru natural

generos prin toate componentele sale, dar şi prin importante şi variate atracţii turistice antropice, la care se adaugă păstrarea unor vechi ocupaţii şi meşteşuguri, a unor frumoase datini şi obiceiuri populare. Geografic, din examinarea intregului potential turistic se detaşeaza cateva concentrari de atractii si obiective turistice:

Arealul turistic Tirgu Jiu – Tismana situat în partea centrala şi de vest a judeţului, care cuprinde o concentrare deosebita de obiective turistice, atât în aria deluroasă şi depresionară subcarpatică cat şi în cea montană dintre Tg. Jiu si Motru.

Arealul turistic Parâng – Novaci – se circumscrie zonei montane şi sectorului subcarpatic de la est de râul Jiu, zona în care se desfăşoara traseul drumului judeţean DJ 665, şi care asigură accesul la toate obiectivele de natură turistică.

Arealul turistic Cerna – situat în zona alpină, mai greu accesibilă dar care este caracterizată prin obiective turistice naturale şi antropice de mare valoare.

Arealul turistic Dealurile Getice – ocupa zona colinară la sud de Municipiului Tg - Jiu şi care este caracterizat de bogaţia de obiective de arhitectură specifice, cultural - istorice şi tradiţii etnofolclorice.

In acelaşi timp, de mare importanţă sunt bunurile de patrimoniu protejate, şi anume: Zonele si monumentele naturii puse sub regim de protecţie specială cum a fi

rezervaţii botanice, rezervaţii forestiere, rezervaţii geologice, rezervaţii paleontologice, rezervaţii speologice (Parcul Naţional Domogled şi Parcul Naţional Defileul Jiului) - anexa nr. 18. Datele au fost furnizate de către Agenţia pentru Protecţie a Mediului Gorj, Garda de mediu Gorj.

Arealul turistic Parâng – Novaci în cuprinsul căruia se afla amplasat drumul judeţean DJ 665 se individualizeaza prin: - Versanţii sudici ai munţilor Parang si Căpăţânei, cu peisaje de mare atractivitate; - Forme carstice spectaculoase: abrupturi calcaroase, pesteri (Polovragi, Muierilor, etc); - Domeniul schiabil de langa extensiunea zonei Rânca, la peste 1500 m altitudine, cu mare potential turistic, unde sunt amenajate două pârtii de schi; - Apele minerale, care au permis dezvoltarea statiunii balneo-climaterice de interes national Săcelu; - Rezervatii naturale protejate; - Existenta unor importante suprafeţe împădurite, ce deţin un fond cinegetic valoros pentru practicarea vânătorii.

In multe localitati ale zonei exista monumente cultural - istorice si de arhitectura, detasandu-se in mod deosebit manastirile Polovragi, Lainici, Tismana, Crasna.

Formele turistice specifice acestui areal sunt: turismul montan, turismul balnear, sporturile de iarna, turismul speologic, turismul cultural, de tranzit, turismul de week-end.

Accesibilitatea în acest areal turistic de exceptie se realizeaza prin cele doua drumuri nationale DN 66 si DN 67 care limiteaza la extremităţile de est şi respectiv de vest teritoriul prezentat.

Page 19: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 18 din 64 NESECRET

a) Unităţile de cazare turistică, capacitatea de cazare turistică şi turiştii cazaţi în unităţile de cazare turistică

2005 2006 2007 2008 2009

1 ) Unităţile de cazare turistică

pe tipuri de unităţi

- nr. unităţi -

TOTAL, din care: 1. Hoteluri 2. Hosteluri 3. Hanuri şi moteluri 4. Vile turistice şi bungalow 5. Cabane turistice 6. Pensiuni turistice urbane 7. Pensiuni turistice rurale 8. Popasuri turistice

36 8 1 2 1 2 3

18 1

41 11

1 3 1 1 4

19 1

40 11

1 2 - 1 3

21 1

40 10

1 2 1 1 3

21 1

61 13

1 3 1 5 4

33 1

2) Capacitatea de cazare turistică

existentă, pe tipuri de unităţi

– locuri -

TOTAL, din care: 1. Hoteluri 2. Hosteluri 3. Hanuri şi moteluri 4. Vile turistice şi bungalow 5. Cabane turistice 6. Pensiuni turistice urbane 7. Pensiuni turistice rurale 8. Popasuri turistice

1320 807 62 87 48 34 84

185 13

1484 924 62

107 48 14

104 212 13

14 952 62 50

- 14 84

264 13

1357 845 62 56 24 14 88

255 13

1967 1095

62 70 24 89 96

518 13

3) Numărul turiştilor cazaţi în unităţile de

cazare turistică - nr. persoane -

TOTAL, din care: 1. Hoteluri 2. Hosteluri 3. Hanuri şi moteluri 4. Vile turistice şi bungalow 5. Cabane turistice 6. Pensiuni turistice urbane 7. Pensiuni turistice rurale 8. Popasuri turistice

37625 28582

3112 2165 290 222

1051 2095 108

51564 38160

3037 4211 171 216

2326 3403

40

58058 42376

4550 3474 212 232

2338 4788

88

63190 45253

3770 5406 366 146

2096 6112

41

59062 42389

2734 4580 130 275

1586 7244 124

b) Indicii de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune pe judeţ U.M. 2005 2006 2007 2008 2009

Capacitatea de cazare în funcţiune locuri-zile 3032 411180 404003 443377 574273

Numărul de înnoptări Număr 84584 98094 105492 119731 115970

Indicele de utilizare a capacităţii în funcţiune % 24,9 23,9 26,1 27,0 20,2

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

2005 2006 2007 2008 2009

locu

ri-zi

le

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-%-

Capacitatea de cazare în funcţiuneNumărul de înnoptăriIndicele de utilizare a capacităţii în funcţiune(%)

c) Unităţi de cazare turistică cu capacităţile de cazare pe localităţi sun prezentate

în anexa nr. 19. Datele au fost furnizate de către Direcţia de Statistică din cadrul Consiliului Judeţean Gorj.

Page 20: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 19 din 64 NESECRET

2.7.6. Resurse naturale a) Resurse de substanţe minerale utile

Judeţul Gorj dispune de resurse minerale utile pe baza cărora s-au dezvoltat activităţi de exploatare.

Lignitul constituie principala resursă energetică a Gorjului şi a economiei naţionale, concentrate şi exploatate la zi (cariere) şi în subteran, în bazinele miniere Motru (exploatările miniere Motru, Lupoaia, Roşiuţa), Jilţ (exploatările miniere Drăgoteşti, Jilţ Sud, Jilţ Nord), Rovinari (exploatările miniere Fărcăşeşti, Rovinari, Roşia, Peşteana, Pinoasa), Berbeşti (exploatările miniere Albeni şi Seciuri).

Petrolul reprezintă o altă resursă energetică importantă a judeţului Gorj exploatată în perimetrele Ţicleni, Tg.Cărbuneşti, Turburea, Stoina, Bâlteni, Căpreni, Alimpeşti, Licurici, Dănciuleşti, Logreşti, etc.

Gaze naturale se exploatează în zonele cu zăcăminte de petrol şi în zone cu acumulări numai de gaze la Stejari, Brăneşti, Săuleşti etc.

Rocile utile cuprind o mare varietate de materiale de construcţie, din care se detaşează prin importanţa lor:

• Calcarul (zăcămintele de la Suseni, Runcu, Călugăreni, Gureni, Polovragi şi Tismana);

• Argila refractară exploatată la Schela-Viezuroiu şi folosită la fabricarea cărămizilor refractare;

• Granit pentru construcţii, semnalat ca rezerve geologice mari în zonele Tismana şi Novaci;

Substanţe minerale nemetalifere – grafitul, cu rezerve exploatabile la Baia de Fier şi identificat pe Valea pârâului Galbenu (lângă Ciocadia).

Izvoare minerale semnalate la Săcelu, Novaci (Huluba), Bălăneşti, Ţicleni, Motru –Ploştina.

b) Resursele balneo-turistice Judeţul Gorj deţine un potenţial balneo-turistic valoros caracterizat în principal prin

existenţa: • unui cadru natural generos prin toate elementele sale – relief, hidrografie, floră, faună

- şi un climat favorabil desfăşurării unei intense activităţi turistice; • atracţiilor turistice antropice, de mare importanţă şi valoare prin factura şi varietatea

lor, din care amintim vechile case ţărăneşti şi boiereşti – tip culă – schiturile, mânăstirile, bisericile din lemn şi altele;

• unor vechi ocupaţii şi meşteşuguri, a unor datini şi obiceiuri populare originale şi specifice acestei regiuni a ţării;

• resurselor balneare constituite din ape minerale şi bioclimatul tonic montan sau cel specific ariei deluroase.

2.8. Infrastructuri locale 2.8.1. Cultură şi artă

În cele 16 muzee, colecţii etnografice şi de artă, case memoriale etc. se află un patrimoniu valoros de peste 65.000 de piese din care peste 21.000 sunt valori ale patrimoniului cultural naţional. Muzeul de istorie al judeţului Gorj adăposteşte peste 35.000 de obiecte care oglindesc evoluţia istorică neîntreruptă a locuitorilor acestor meleaguri din trecutul cel mai îndepărtat şi până astăzi. Un teatru profesionist şi o galerie de artă aparţinând Filialei locale a Uniunii Artiştilor Plastici, la care se asociază 9 centre de cultură municipale şi orăşeneşti şi 61 săteşti, întregesc tabloul cultural al judeţului Gorj. Există o reţea de 240 biblioteci, bine dotate, din care 1 judeţeană, 1 centru universitar 8 municipale şi orăşeneşti, 61 comunale, 169 şcolare, în care este adăpostit un fond de 2.587.679volume.

Page 21: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 20 din 64 NESECRET

Monumentele istorice (monumente, situri si ansambluri arheologice, monumente şi ansambluri de arhitectură, clădiri memoriale, monumente şi ansambluri de artă plastică şi cu valoare memorială, zone istorice urbane şi rurale) sunt prezentate în - anexa nr. 20. Datele au fost furnizate de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Gorj.

2.8.2. Învăţământ Educaţia tinerei generaţii se desfăşoară în 116 unităţi şcolare repartizate astfel: - învăţământ preşcolar = 7; - învăţământ primar şi gimnazial = 72;

învăţământ primar = 1; învăţământ gimnazial = 70; învăţământ pentru copii cu deficienţe (clasele I – VIII) = 1;

- învăţământ liceal = 33; LICEE-TOTAL = 33 Licee teoretice = 7 Licee cu profil tehnic = 20 Licee agricole şi silvice - Licee cu profil economic şi administrativ = 3 Licee cu profil pedagogic -

- învăţământ de arte şi meserii = 1; - învăţământ postliceal şi tehnic de maiştrii = 2 - învăţământ superior public = 1; 2.8.3. Sănătatea publică

Populaţia judeţului are la dispoziţie, pentru investigaţii şi tratamente medicale unităţi sanitare din sectorul de stat şi privat repartizate astfel: b). Sector majoritar de stat:

Spitale 8 Dispensare medicale-total 4 Ambulatorii de spital şi de specialitate 7

Centre de sănătate 3 Farmacii – total 11 Creşe (unităţi) 10 Paturi în creşe 340 Copii înscrişi în creşe 615 Paturi în spitale(inclusiv centre de sănătate) 2323

a). Sector majoritar privat: Cabinete medicale 126 Cabinete stomatologice 49 Laboratoare medicale 34 Laboratoare de tehnică dentară 32 Farmacii 83 Puncte farmaceutice 24 Depozite farmaceutice 7

Situaţia spitalelor cu numărul de paturi este prezentată în anexa nr. 21. Date furnizate de Direcţia de Sănătate Publică Gorj şi Direcţia Statistică Gorj.

Page 22: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 21 din 64 NESECRET

2.8.4. Reţele de utilităţi a) Reţele de alimentare cu apă/canal

Alimentarea cu apă a localităţilor din judeţul Gorj se face din sursa lac Vâja-Clocotiş, puţuri forate şi alte captări de suprafaţă. Statistic situaţia se prezintă astfel:

numărul localităţilor cu reţea de distribuire a apei potabile (numeric), din care: - Municipii/oraşe: 9; - Localităţi: 36.

lungimea totală a reţelei de distribuire a apei, se prezintă astfel (km): - Municipii/oraşe: 445.8; - Localităţi: 695.4.

apa potabilă distribuită (mii mc) = 18131 - din care pentru uzul casnic = 14360 Datele au fost furnizate de către Direcţia de Servicii Comunale Gorj şi Agenţia de

Protecţie a Mediului. b) Reţele de alimentare cu energie electrică

Pe teritoriul judeţului Gorj există reţele electrice: - Foarte înaltă tensiune

o Staţii de transformare cu liniile aferente de foarte înaltă tensiune (400 KV/110 KV) – Tg-Jiu Nord, Urecheşti o Staţii de transformare cu liniile aferente de foarte înaltă tensiune (220kV/110kV/20kV) – Sărdăneşti, Tg-Jiu Nord

- Înaltă tensiune: o Staţii de transformare cu liniile aferente de înaltă tensiune (110 kV/20 kV): Tg-Jiu, Valea Mare, Tismana, Motru, Roşiuţa, Lupoaia, Rogojelu, Roşia, Pinoasa, Timişeni, Peşteana, Cărbuneşti, Turburea, Seciuri, Pojaru, Parâng;

Prin aceste staţii de transformare se trece la reţelele electrice de medie tensiune, care alimentează puncte de transformare la care sunt legaţi, prin reţelele de joasă tensiune, consumatorii casnici şi industriali. Datele au fost furnizate de către S.C. Transelectrica Craiova.

c) Reţele de alimentare cu gaze naturale Reţele şi volumul de alimentare cu gaze naturale distribuite se prezintă astfel:

- localităţi din mediul rural = 18; - Municipii şi oraşe = 6; - Lungimea simplă a conductelor de distribuire (km) = 747,1; - Gaze naturale distribuite din care (mc):

- consumatori operatori economici = 94.499, - consum uz casnic = 44.593. Staţii de reglare – măsurare gaze naturale, aparţinând SC Distrigaz Sud SA Bucureşti-

punct de lucru Tg-Jiu: - SRM Narciselor Tg-Jiu - SRM Vădeni Tg-Jiu - SRM Tg-Jiu - SRM Avicola - SRM Tg-Cărbuneşti, Ţicleni, Rovinari, Turceni, Bumbeşti-Jiu, - SRM Bâlteni, Băleşti, Peşteana, Aninoasa, Turburea, Bustuchin Informaţiile au fost furnizate de către SC Distrigaz Sud SA.

2.8.5. Locurile de adunare şi cazare a sinistraţilor Pentru evacuarea şi cazarea sinistraţilor pot fi folosite spaţiile existente la unităţi

şcolare şi sanitare - anexa nr. 22, la unităţi turistice (hoteluri, moteluri, hosteluri, pensiuni turistice, campinguri) de pe raza localităţilor din judeţul Gorj - anexa nr. 23.

Page 23: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 22 din 64 NESECRET

De asemenea, la nivelul judeţului exista spaţii de preparare şi servire a hranei pentru persoanele evacuate/sinistrate - anexa nr. 24.

Datele au fost furnizate de către Direcţia de Sănătate Publică Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi Direcţia Statistică din cadrul Consiliului Judeţean Gorj.

2.9. Specific regional Judeţul Gorj se învecinează: la nord cu judeţele Hunedoara, la est cu judeţul Vâlcea,

la sud cu judeţul Dolj, la vest şi nord-vest cu judeţul Mehedinţi şi Caraş-Severin. Un risc transfrontalier îl reprezintă producerea unui accident nuclear la CNE

Kozlodui – Bulgaria, ce ar putea consta în contaminarea radioactivă a populaţiei şi factorilor de mediu din 6 localităţi din sudul judeţului.

3. RISCURI GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 3.1. Tipuri de riscuri ce se pot manifesta în zona de competenţă Clasificare:

Condiţiile geoclimatice ale judeţului nostru, precum şi explozia tehnologică a ultimelor decenii au creat premisele existenţei unor tipuri de risc. Dacă luăm în considerare factorii care pot declanşa manifestarea acestora ca dezastre, aceste tipuri de risc pot fi clasificate în baza Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 615 I.G./14.08.2006, după cum urmează: SECŢIUNEA 3.1.1. RISCURI NATURALE:

a. fenomene meteorologice periculoase (vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindină):

a.1. inundaţii: a.1.1. inundaţii în urma revărsărilor de ape şi scurgerilor de torenţi; a.1.2. inundaţii generate de calamităţi naturale şi avarii la

construcţiile hidrotehnice. a.2. furtuni, tornade, secetă, îngheţ (poduri şi baraje de gheaţă pe apă,

căderi masive de zăpadă, chiciură, polei) b. incendii de pădure (incendii la: fondul forestier, vegetaţie uscată) c. avalanşe d. fenomene distructive de origine geologică:

d.1. cutremure; d.2. alunecări de teren.

SECŢIUNEA 3.1.2. RISCURI TEHNOLOGICE: a. riscuri industriale

a.1. accidente majore cu substanţe chimice periculoase folosite în procesul de producţie;

b. riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase: b.1. transport rutier b.2. transport feroviar b.3. transport fluvial şi maritim b.4. transport aerian b.5. transport prin reţele magistrale

c. nucleare c.1. risc de accident şi contaminare nucleară şi radiologică;

d. riscuri de poluare a apelor e. prăbuşiri de construcţii, înstalaţii sau amenajări

Page 24: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 23 din 64 NESECRET

f. eşecul autorităţilor publice g. căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos h. muniţie neexplodată

SECŢIUNEA 3.1.3. RISCURI BIOLOGICE: a. epidemii b. epizootii

SECŢIUNEA 3.1.4. RISCURI DE INCENDIU SECŢIUNEA 3.1.5. RISCURI SOCIALE SECŢIUNEA 3.1.6. ALTE RISCURI

ANALIZĂ RISCURI TERITORIALE

3.1.1. Riscuri naturale a. Fenomene meteorologice periculoase (vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau

căderi de grindină): Inundaţii, Furtuni, Secetă, Îngheţ (poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei);

b. Incendii de pădure (incendii la: fondul forestier, vegetaţie uscată); c. Fenomene distructive de origine geologică: Cutremure de pământ, Alunecări de teren.

a. Fenomene meteorologice periculoase Situaţia fenomenelor meteorologice periculoase înregistrate la staţiile meteorologice

de pe teritoriului judeţului Gorj pe anul 2008 şi vârfurile istorice înregistrate sunt prezentate în anexa nr. 25. Datele au fost furnizate de către Centrul Meteorologic Regional Oltenia.

a.1. Inundaţii a.1.1.Inundaţii produse în urma revărsărilor de ape şi scurgerilor de torenţi

produse de căderile de precipitaţii masive şi topirii zăpezii În judeţ sunt 28 de localităţi pe teritoriul cărora se află, 19 zone de risc la inundaţii din revărsări de ape şi 53 zone de risc de inundaţii din scurgeri de torenţi în urma ploilor torenţiele şi topirii zăpezii, conform tabelului de mai jos şi Hărţii cu zonele de riscuri (anexa nr. 40). Situaţia pe localităţi a terenurile inundabile şi a terenurilor afectate cu exces de umiditate este prezentată în anexa nr. 26. Datele au fost furnizate de către S.G.A. Gorj, Centrul Operaţional Judeţean din cadrul I.S.U. Gorj, D.A.D.R Gorj – Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice.

Zonele cu risc la inundatii generate de cursurile de apă codificate şi necodificate cadastral, torenti si cursuri de apa nepermanente de pe teritoriul judetului Gorj:

Fenomene de risc natural

Inundaţii Din revărsarea cursurilor de apă

codificate Din cursuri de apă necodificate şi

torenţi

Nr. crt.

Municipii, oraşe şi comune

Curs de apă/Localitate/ nr. zone Localitate/ nr. zone 1. Târgu - Jiu Susiţa - Târgu-Jiu – 2 zone (lucrare

propusă pe activitatea de investiţii pe anul 2011)

Iezureni, Romaneşti – canal Hodinău – 2 zone

2. Bumbeşti - Jiu - Bumbeşti – Jiu – torenţi – 1 zonă 3. Novaci - Radoşi – torenţi – 1 zonă 4. Rovinari - Cartier Vârţ – torenţi – 1 zonă

Page 25: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 24 din 64 NESECRET

Fenomene de risc natural Inundaţii

Din revărsarea cursurilor de apă codificate

Din cursuri de apă necodificate şi torenţi

Nr. crt.

Municipii, oraşe şi comune

Curs de apă/Localitate/ nr. zone Localitate/ nr. zone 5. Tismana Tismana - Tismana – 1 zonă (amonte

coada lac Tismana aval)- (lucrare propusă pe activitatea de investiţii pe anul 2011) Orlea - Celei – 1 zonă-(lucrare prinsă în planul tehnic pe 2011)

Sat Coşteni, Izvarna - torenţi– 2 zone

6. Albeni Gilort - Albeni – 1 zonă -(lucrare propusă pe activitatea de investiţii pe anul 2011)

Albeni - Bârzeiu– 1 zonă

7. Alimpeşti Olteţ - Alimpeşti – 2 zone Sat Alimpeşti – torenţi – 1 zonă 8. Baia de Fier Galbenu-Baia de Fier – 1 zonă - 9. Băleşti - Sat Băleşti, Rasova, Corneştii Noi – 3

zone 10. Berleşti Valea Gâlceştilor Boiereşti – 1 zonă

Lihuleşti - Lihuleşti – 1 zonă Sat Pârâu Viu – Lihuleşti – 1 zonă

11. Bâlteni Cioiana – 1 zonă Sat Bâlteni – Matca Păcurii – 1 zonă 12. Borăscu - Sat Borăscu – torenţi – 1 zonă 13. Bustuchin - Sat Bustuchin, Nămete, Poiana Seciuri,

Valea Pojarului – torenţi – 4 zone 14. Ciuperceni Vîrtop - Vîrtop – 1 zonă-(lucrare

prinsă în planul tehnic pe 2011) Boboieşti, Văianu – torenţi – 2 zone

15. Cătunele Motru - 3 zone - (lucrare propusă pe activitatea de investiţii pe anul 2011)

Sat Cătunele (Pârâu Valea Perilor, Valea Viilor) – torenţi – 2 zone

16. Fărcăşeşti - Sat Fărcăşeşti - canal Valea Pârâului – 1 zonă

17. Glogova Motru - Glogova – 1 zonă-(lucrare propusă pe activitatea de investiţii pe anul 2011)

Sat Glogova – (Panduru, La Didea, La Mutu, Valea Bratii) – 4 zone

18. Licurici - Sat Licurici, Totea de Licurici, Frumuşei – Matca Licurici – 3 zone

19. Mătăsari Jilţ - Brădeţel – 1 zonă - 20. Padeş - Sat Padeş, Motru Sec (Dugaia, Susara,

Călugăreni, Valea Calului)- torenţi – 5 zone

21. Peştişani - Sat Peştişani –Călmăţui – 1 zonă 22. Prigoria - Sat Zorleşti, Călugăreasa ( Lia) – 2 zone 23. Polovragi - Sat Polovragi – torenţi – 1 zonă 24. Târgu - Logreşti - Sat Logreşti, Măru, Frunza, Seaca,

Popeşti – 5 zone 25. Roşia de

Amaradia - Sat Roşia de Amaradia, Ruget –

(Cornăţel, Roşioara) – 3 zone 26. Slivileşti Motru - Slivileşti – 2 zone-(lucrare

propusă pe activitatea de investiţii pe anul 2011)

Valea lui Dan, Valea Mică – 2 zone

27. Teleşti - Sat Buduhala (ogaş Şcoală, Tătăroaia) - torenţi– 2 zone

28. Urdari - Sat Urdari, Fântânele – (Valea Urdei, canal Valea Fântânele) – 3 zone

TOTAL 2010 28 localităţi 19 zone 53 zone

Page 26: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 25 din 64 NESECRET

a.1.2. Inundaţii generate de calamităţi naturale şi avarii la construcţiile hidrotehnice Aceste inundaţii pot fi cauzate de : - viituri foarte mari; - exploatare necorespunzătoare; - ruperea barajelor şi/sau digurilor în urma cutremurelor, bombardamentelor

sau atentatelor de tip terorist. Acumulări, baraje şi diguri, centrale hidroelectrice:

Acumulări: Bazinul hidrografic Acumularea cu baraj Volumul (mil.m3)

Cerna Valea lui Iovan (Cerna) 119,35 Motru Motru (Valea Mare) 4,88 Tismana Tismana Aval 0,75 Bistriţa Vâja 1,51

Vădeni 4,52 Jiu Tg-Jiu 1,29

• Baraje şi Diguri: 6 baraje şi 6 km de diguri - (Harta cu zonele de riscuri – anexa nr. 40) • Centrale Hidroelectrice: 17 din care 15 în funcţiune conform anexei nr. 7.

Zone care pot fi afectate de inundaţii în cazul avarierii barajelor la acumulările:

Acumulare Valea lui Iovan pe râul Cerna

Înălţimi (m) Timp (min) Baraj Cerna 60 0

Balmez 54 1 Cerna Sat - Gorj 50 2

Herculane 43 7 Orşova 5,8 18

Acumulare Valea Motrului

Înălţimi (m) Timp (min) Baraj Motru 44 0 Sat. Cloşani 15 9 Com. Padeş 5 31

Acumulare Valea Tismanei

Înălţimi (m) Timp (min) Baraj Tismana 9 0 Com. Godineşti 15 5

sat. Câlceşti 50 6

Acumulare Valea Bistriţei Înălţimi (m) Timp (min)

Baraj Clocotiş 47 0 Sat. Gureni 14 4

Com. Peştişani 16 6

Page 27: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 26 din 64 NESECRET

Acumulare Vădeni - prezintă o zonă de risc cu grad ridicat deoarece la data actualizării schemei cu

riscurile teritoriale, este colmatată în proporţie de 82 %, depunerile de aluviuni fiind de cca 2,5 m, drept pentru care au fost luate măsuri de prelungire a digurilor la coada lacului pentru evitarea inundaţiilor în cazul căderilor masive de precipitaţii, în zona de nord a municipiului Tg-Jiu. Pentru acest motiv a fost întocmită o temă de proiectare în vederea elaborării unui studiu de fezabilitate în conformitate cu HGR nr. 28/22.01.2008, de către S.C. Hidroelectrica - Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu.

Situaţia centralizatoare a localităţilor situate în aval de construcţii hidrotehnice (baraje/diguri/regularizări), în zona cursurilor de apă permanente/nepermanente şi în zona formaţiunilor torenţiale este prezentată în anexa nr. 27.

Zone stabilite pentru inundarea dirijată în situaţii deosebite

Nr. crt.

Denumire incintă/zonă

inundată dirijat/ localizare

Curs de

apă

Suprafaţa (ha)

Înălţimea medie a digului

(m)

Volum aproximativ atenuat (mc)

Obiective aflate în zona de

inundare dirijată

Localităţi apărate

1 Strâmba-Valea Viilor Jiu 50 2 750 000 teren

arabil Văleni

Starea tehnică şi de întreţinere a lucrărilor hidrotehnice Lucrări hidrotehnice pe cursurile de apă codificate (aflate în administrarea SGA Gorj)

Priza cu barare Rovinari Barajul este amplasat pe râul Jiu în zona C.T.E. Rovinari; este o construcţie

hidrotehnică de tip stăvilar echipat cu stavile segment şi cu disipator de energie. Consolidarea din aval este compusă dintr-o rizbermă fixă şi una mobilă.

Barajul are cinci deschideri de 16 m fiecare şi o deschidere de spălare a aluviunilor din faţa prizei de 6 m, separate între ele prin pile şi două culei drepte şi una curbă.

Priza de apă este amplasată pe malul drept al râului Jiu şi a fost dimensionată pentru captarea unui debit de 64 mc/s, debit necesar pentru răcirea în circuit deschis pentru termocentrală. În funcţie de valoarea indicelui de risc asociat lucrarea se încadrează în categoria de importanţă B.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – Catedra de Construcţii Hidrotehnice care întocmeşte Studiul de “Analiză a comportării construcţiilor hidrotehnice şi echipamentelor hidromecanice la priza cu barare Rovinari” a efectuat Raportul de Expertiză şi a recomandat remedierea stării tehnice a echipamentului hidromecanic urmând ca în funcţie de soluţia tehnică, să se efectueze retehnologizarea în vederea exploatării în siguranţă a lucrării.

Comportarea barajului la ultimile viituri a fost bună, stavilele fiind intens solicitate pentru evacuarea plutitorilor aduşi de ape mari. Bieful amonte este parţial colmatat, fiind necesare lucrări de decolmatare prin dragare în vederea asigurării debitului la priza de admisie a apei, draga NZ 12 fiind scoasă din funcţiune.

Acumularea nepermanentă Rovinari A fost pusă în funcţiune în anul 1968, cu un volum de 100 mil mc şi are ca scop

atenuarea viiturii şi apărarea împotriva inundaţiilor a carierelor miniere din bazinul Rovinari. Are rol de atenuare a viiturii. Suprafaţa bazinului hidrografic Jiu în zona lucrării este de 3085 kmp, iar debitul multianual în regim natural este de 46,1 mc/s.

Page 28: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 27 din 64 NESECRET

Debitul maxim la asigurarea de calcul de 0,5% este de 2071 mc/s, iar debitul de verificare la asigurarea de calcul de 0,1% este de 2665 mc/s. La debitul de calcul cu asigurarea de 0,5%, în acumulare se atenuează un volum de apă cu un debit de 1260 mc/s, iar la debitul de verificare de 0,1% se atenuează un volum de apă cu un debit de 1720 mc/s. Barajul Rovinari închide albia majoră a râului Jiu pe cca 4,6 km, fiind încastrat numai în versantul drept, versantul stâng având o aripă de închidere de 2 km. Elementele constructive ale barajului : Cota talveg 159 mdM. Cota coronament 170 mdM. Înalţimea 13 m spre versantul drept şi 5 – 6 m spre versantul stâng, terenul fiind mai ridicat. Lungimea la coronament 4,6 km. Lăţimea la coronament 4 m. Elementele constructive ale barajului se comportă bine, fiind asigurată continuitatea liniei de apărare. Nivelul maxim la asigurarea de calcul de 0,5% - 169,5 mdM este nivelul corespunzător unui volum acumulat de 100 milioane mc, iar nivelul maxim la asigurarea de calcul de 0,1% – 170,9 mdM este nivelul corespunzător unui volum acumulat de 150 milioane mc.

Evacuatorul barajului are rolul de reţinere a debitului râului Jiu în acumulare şi de evacuare a unui debit regularizat în aval de canalul deviat. Este în stare tehnică bună.

Sunt montate 2 bariere pe dig pentru interzicerea circulaţiei şi panouri avertizoare pentru interzicerea scăldatului în zonă. Anual se execută lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pentru buna funcţionare a acumulării. Aceste lucrări constau din : defrişări, cosiri de vegetaţie ierboasă pe taluz, supraînsamânţări manuale, administrat îngrăşăminte, reparaţii la parapet, evacuator.

În funcţie de valoarea indicelui de risc asociat, lucrarea se încadrează în categoria de importanţă D. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti-Catedra de Construcţii Hidrotehnice efectuează urmarirea curentă a lucrării. Având în vedere că golirea lacurilor de acumulare Tg-Jiu şi Vădeni, în perioada viiturilor din toamna anului 2004, a determinat colmatarea cuvetei acumulării neparmanente Rovinari, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor a întocmit un studiu privind determinarea gradului de colmatare a cuvetei, ce are consecinţe asupra volumului de atenuare a viiturii. În timpul viiturilor produse pe parcursul anului 2010 pe cursurile de apă care converg în cuveta acumulării, aceasta nu a intrat în funcţiune deoarece nu s-au atins nivelele de la care acumularea funcţionează.

Apărare de mal şi îndiguire râu Jiu la Drăguţeşti Lucrarea constă din 1.2 km dig şi 1.2 km regularizare; apărarea de mal este din

gabioane. Digul de pe malul stâng este în stare bună, fiind asigurată continuitatea liniei de

apărare. În anul 2006 s-a executat pe activitatea de investiţii lucrarea de reabilitare a

apărărilor de mal (14 epiuri de dirijare). În anul 2010 s-au executat lucrări de refacere a apărării mal stâng, pe 400 ml.

Canal deviere Jiu amonte evacuator Lucrarea constă din 3 km regularizare; anual se execută lucrări de întreţinere pentru asigurarea bunei funcţionalităţi.

Canal deviere Jiu aval evacuator Lucrarea constă din 32.6 km diguri şi 7.4 km canal regularizat. Lucrarea se prezintă bine; nu sunt semnalate eroziuni de mal sau degradări în corpul digului. Este asigurată continuitatea liniei de apărare.

Page 29: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 28 din 64 NESECRET

În anul 2010 s-au executat lucrări de întreţinere dig (defrişare, curăţire teren, cosire vegetaţie, supraînsămânţări ierburi perene).

Regularizare şi îndiguire râu Jiu aval Roşia – Vlăduleni Lucrarea constă din 16.2 km de dig mal stâng - drept care se prezintă în stare bună. Digul de pe malul stâng a fost adus la cota proiectată, fiind astfel asigurată continuitatea liniei de apărare. În anul 2010 s-au executat lucrări de întreţinere dig (defrişare, curăţire teren, cosire vegetaţie, supraînsămânţări ierburi perene) pentru asigurarea bunei funcţionalităţi.

Regularizare râu Jiu la Plopşoru Lucrarea constă din 11 km de dig, 2 km apărare de mal şi 5 km regularizare.

Albia este bine întreţinută, lucrările de decolmatare executându-se cu mijloace proprii. Pentru asigurarea continuităţii liniei de apărare, digul mal stâng a fost adus la cota proiectată.În anul 2010 s-au executat lucrări de întreţinere dig (defrişare, curăţire teren, cosire vegetaţie, supraînsămânţări ierburi perene) pentru asigurarea bunei funcţionalităţi.

În anul 2011 se vor executa lucrări de completări terasamente dig mal drept zona Strâmba pe cca 20 ml.

Canal deviere Tismana Lucrarea constă din 26 km dig (fiind incluse şi digurile de pe Strâmba, Câlnic, Icazna), 3 km apărare de mal şi 7.6 km regularizare. Lucrarea se prezintă bine; digurile sunt bine întreţinute, albia are capacitatea de transport a debitului la ape mari.

Îndiguire râu Şuşiţa la Tg-Jiu Lucrarea constă din 4 km dig, 1 km apărare de mal şi 2 km de regularizare. Anual se execută lucrări de întreţinere pentru asigurarea bunei funcţionalităţi. Pe parcursul anului 2010 s-au executat lucrări de decolmatare albie pe 1 km şi apărări de maluri cu gabioane pe 50 ml.

Regularizare râu Şuşiţa la Ursaţi Lucrarea constă din 2 km dig şi 7 km albie regularizată. Au fost finalizate pe activitatea de investiţii în anul 2008 lucrările de recalibrare a

albiei şi reabilitare a apărărilor de mal. Regularizare pârâu Jilţ la Bolboşi

Lucrarea constă din 14.50 km dig şi 0.250 km apărare de mal. Lucrarea se prezintă în stare bună. A fost întocmit Studiul de fezabilitate pentru execuţia lucrării Regularizare pârâu Jilţ la Bolboşi. Pe parcursul anului 2010 au fost remediate punctele critice apărute (consolidări de maluri cu piatră), s-au executat lucrări de decolmatare a albiei pe cca 1.5 km pentru asigurarea secţiunii de scugere a apei.

Îndiguire râu Motru la Motru Lucrarea constă din 4 km dig, 0.150 km apărare mal şi 4 km albie regularizată. În anul 2010 s-au executat lucrări de întreţinere dig (defrişare, curăţire teren, cosire

vegetaţie, supraînsămânţări ierburi perene). Regularizare pârâu Cervenia la Motru

Lucrarea constă din 0.5 km regularizare. Anual se execută lucrări de igienizare şi decolmatare pentru menţinerea secţiunii de proiectare a canalului.

Regularizare pârâu Lupoaia la Motru Lucrarea constă din 4 km diguri, 0.50 km apărare de mal, 1.8 km regularizare. Prin

lucrările de decolmatare a albiei s-a asigurat secţiunea de scurgere. Digurile se prezintă în stare bună. În anul 2010 s-au executat lucrări de întreţinere dig (defrişare, curăţire teren, cosire vegetaţie, supraînsămânţări ierburi perene) .

În anul 2011 se vor executa lucrări de decolmatare în albie pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apei.

Page 30: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 29 din 64 NESECRET

Regularizare pârâu Ploştina la Motru Lucrarea constă din 8 km regularizare.

Albia minoră a fost decolmatată şi malurile consolidate. Au fost executate lucrări de amenajare a albiei şi apărări de mal pe activitatea de investiţii pe anul 2008.

Regularizare râu Amaradia la Tg-Jiu Lucrarea constă din 10 km dig (mal stâng - drept), 7 km regularizare albie. Digurile sunt bine întreţinute si este asigurată continuitatea liniei de apărare

împotriva inundaţiilor. În anul 2010 s-au executat lucrări de întreţinere dig (defrişare, curăţire teren, cosire

vegetaţie, supraînsămânţări ierburi perene) şi lucrări de decolmatare albie pe 500 ml. Regularizare râu Amaradia la Bălăneşti

Lucrarea constă din 1.5 km regularizare şi apărare de mal cu gabioane pe 0.7 km. Îndiguire Valea Pietroasă la Turcineşti

Lucrarea constă din 2 km dig (mal stâng - drept). Regularizare pârâu Câlnic la Prigoria

Lucrarea de regularizare are o lungime de 2.0 km realizându-se decolmatarea albiei pentru asigurarea secţiunii de scurgere. A fost întocmit Studiul de fezabilitate pentru execuţia lucrării Regularizare pârâu Câlnic pe sectorul Zorleşti – Dobrana.

Regularizare pârâu Amaradia la Cruşet Lucrarea de regularizare de 1.5 km. Sunt în derulare lucrări pe activitatea de

investiţii. Regularizare şi apărare de mal râu Galbenu la Baia de Fier

Lucrarea constă din 8.5 km regularizare şi apărare de mal din gabioane. Au fost executate pe activitatea de investiţii în anul 2008 lucrări de reabilitare a apărărilor de mal. Este asigurată stabilitatea malurilor, albia minoră este decolmatată, este asigurată secţiunea de scurgere a apei.

Regularizare şi îndiguire râu Ciocadia la Ciocadia Lucrarea constă din 2 km de îndiguire şi 2 km regularizare. În anul 2010 au fost remediate punctele critice apărute prin consolidări de maluri cu

piatră şi gabioane şi au fost executate lucrări de decolmatare a albiei pe 1.5 km pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apei.

Regularizare râu la Blahniţa la Săcelu Lucrarea constă din 3 km de regularizare şi apărare de mal. În anul 2010 au fost remediate punctele critice apărute prin consolidări de maluri cu piatră şi gabioane.

Regularizare şi îndiguire râu Gilort la Novaci Lucrarea constă din 5 km dig, 5 km apărare de mal, 5 km regularizare – lucrare

reabilitată pe activitatea de investiţii (PIF = 2008). În anul 2010 au fost remediate punctele critice apărute prin consolidări de maluri cu

piatră. Totodată s-au executat lucrări de completări terasamente dig mal drept pe 2 km pentru aducerea la cota de proiectare.

Regularizare şi îndiguire râu Gilort la Pociovalişte Lucrarea constă din 5 km dig, 6.3 km apărare de mal din gabioane şi zid de sprijin şi 6.3 km regularizare. În timpul viiturilor din anii anteriori, lucrările au fost avariate, lucrarea fiind reabilitată pe activitatea de investiţii (PIF = 2008).

În anul 2010 au fost remediate punctele critice apărute prin consolidări de maluri cu piatră. Totodată s-au executat lucrări de întreţinere dig (defrişare, curăţire teren, cosire vegetaţie, supraînsămânţări ierburi perene).

Page 31: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 30 din 64 NESECRET

Regularizare râu Gilort la Brăneşti Lucrarea de regularizare de 0.9 km se prezintă în stare bună.

Regularizare pârâu Iaz la Slobozia Lucrarea de regularizare de 5.945 km a fost afectată în timpul inundaţiilor din 2004, fiind reabilitată pe activitatea de investiţii în anul 2007 prin lucrări de amenajare a albiei şi apărări de mal. Albia minoră asigură tranzitarea viituri.

Regularizare pârâu Rasova la Baleşti Lucrarea de regularizare de 2 km s-a comportat bine dar în perioada inundaţiilor din 2004 albia s-a colmatat, fiind reabilitată pe activitatea de investiţii (PIF = 2008). Capacităţi: - apărări maluri - L = 2.05 km

- recalibrare albie - L = 4.505 km. Albia monoră a fost decolmatată şi malurile consolidate.

Regularizare pârâu Iazul Topilelor la Iezureni Lucrarea constă din 2,005 km regularizare şi zid de sprijin din piatră brută de 0,74

km, lucrare realizată pe activitatea de investiţii în 2006. Au fost efectuate lucrări de recalibrare a albiei şi consolidare a malurilor cu zid din

piatră brută pe activitatea de investiţii în anul 2008. Regularizare râu Jiu la Turceni

Lucrarea constă din 1,27 km consolidări de mal şi 4 km regularizare. Lucrarea a fost realizată pe activitatea de investiţii în 2008.

Apărare împotriva inundaţiilor râu Jiu la Lainici Lucrarea constă într-un zid de sprijin cu lungimea de 1 km, executat pe activitatea de

investiţii în anul 2006, care se comportă corespunzător scopului pentru care afost executată. Lucrări hidrotehnice aparţinând altor deţinători

Sistematizarea scurgerii la ape mari a fost realizată prin amenajarea complexă a râului Jiu pe sectorul Vădeni - Tg-Jiu unde s-au executat cele două acumulări: Vădeni şi Tg-Jiu. În momentul de faţă se află în execuţie acumularea Valea Sadului.

În administrarea S.C. Hidroelectrica S.A. Tg-Jiu se află următoarele acumulări: Acumularea Vădeni - anul punerii în funcţiune 1992, destinaţia : producere de

energie electrică, volum total la NNR este de 4,26 mil mc, în momentul de faţă fiind colmatată cuveta în proporţie de 82%. Datorită colmatării avansate a fost necesară prelungirea digurilor la coada lacului pentru evitarea inundaţiilor în cazul apelor mari.

Acumularea Tg-Jiu – a fost pusă în funcţiune în anul 1992 – Destinaţia - producere energie electrică, volum total la NNR este de 1,33 mil mc, în prezent cuveta acumulării fiind colmatată în proporţie de 25%.Nu prezintă probleme în ceea ce priveşte regimul de exploatare normală şi siguranţă în exploatare.

Acumularea Motru –Valea Mare – a fost pusă în funcţiune în anul 1983, destinaţia –producere de energie elctrică. Volumul brut al acumulării este de 4,798 mil mc. La barajul cu nucleu din argilă au apărut infiltraţii din lac spre aval prin terasa mal drept. Din această cauză s-a impus o exploatare restricţionată la cota maximă de 470 MDM, cotă ce poate fi depăşită pentru perioade scurte de timp (zile ) în situaţii de debit afluent mare .Problema apărută la barajul de la acumularea Valea Mare este gestionată cu maximă atenţie de către S.H. Tg-Jiu, pâna în prezent efectuându-se studii, proiecte şi caiet de sarcini pentru execuţia unor lucrări de etanşare şi de eliminare a deficienţelor apărute.

Acumularea Vâja – a fost pusă în funcţiune în anul 1986 – volumul total 29,40 mil. m.c. Lucrările au fost sistate la cota 572 mdM. Nu au apărut probleme în exploatare.Viitura este preluată prin deversare 0.7 mc/s.

Amenajarea Tismana – aval – a fost pusă în funcţiune în anul 1985, volumul total acumulat la NNR 0.75 mil mc, cota NNR 217 mdM (cota lac 216). Nu au apărut probleme deosebite în exploatare.

Page 32: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 31 din 64 NESECRET

Acumularea Turceni – aparţine S.E. Turceni, are ca destinaţie producerea de energie electrică, anul punerii în funcţiune este 1988, volumul la NNR 7.10 mil mc. Nu au apărut probleme deosebite în exploatare.

Acumularea Sadu aparţine S.C. Uzina Mecanica S.A, are ca destinaţie alimentarea cu apă (populaţie, industrie); anul punerii în funcţiune 1936. S-au executat lucrări de decolmatare ale cuvetei lacului.

Lucrări hidrotehnice administrate de Administraţia Naţională Îmbunătăţiri Funciare – R.A. Dunare - Olt – Unitate de Administrare Gorj - Regularizare pârâu Zlaşti cu L=14.5 km (sectorul Drăguţeşti-Dăneşti).

Lucrarea se prezintă în stare bună; anual se execută lucrări de întreţinere (defrişări, curăţire teren de iarbă şi buruieni, cosire vegetaţie ierboasă şi acvatică). Nu necesită lucrări de reparaţie. - Diguri :

1.Dig Buduhala - L= 81 km. 2.Dig Şomanesti - L=3.7 km. 3.Dig Gornacu - L=2.0 km zona Drăguţeşti. 4.Dig Rudărie L=2 km, zona Buduhala. 5.Dig Canal Par - L=2 km, zona Corneşti. 6.Dig Eruga - L=3 km, zona desecare Buduhala.

Toate aceste diguri sunt în stare bună; anual se execută lucrări de întreţinere. Momentan nu necesită lucrări de reparaţie. - Incinte îndiguite :

Incinta indiguită Buduhala, cu suprafaţă de 754 ha - în stare bună, reţeaua de canale şi staţia de pompare sunt în stare de funcţionare.

Incinta indiguită Şomăneşti,cu suprafaţa de 610 ha, - în stare bună, reţeaua de canale şi staţia de pompare sunt în stare de funcţionare. Anual se execută lucrări de decolmatare a canalelor, acolo unde este cazul, pentru asigurarea scurgerii debitului şi satisfacerea cerinţelor solicitate.

a.2. Furtuni, tornade secetă, îngheţ (poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei)

Zone unde s-au produs căderi masive de zăpadă care au determinat întreruperea circulaţiei pe :

- DN 67C – la Km 16-34 – Novaci-Rânca; - DN 67C – la Km 24-34+400 – Novaci-Rânca; - DN 67C – la Km 26+500-34 – Novaci-Rânca; - DN 67C – la Km 33+500-34 – Novaci-Rânca; - DN 67C – la Km 22-34 – Novaci-Rânca; - DN 67C – la Km 27-34 – Novaci-Rânca; - DN 67C – la Km 25-29 – Novaci-Rânca;

b. Incendii de pădure Incendiile la fondul forestier. Suprafaţa fondului forestier a judeţului Gorj este de

231.860 ha, din care suprafaţa de 141.360 ha constituie fond forestier proprietate publica a statului, iar suprafaţa de 90.500 ha constituie fond forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice. Regia naţionala a Pădurilor - ROMSILVA prin Direcţia Silvica Gorj, administrează o suprafaţă de 141.360 ha fond forestier, toată suprafaţa fiind constituită din păduri de stat, iar diferenţa de suprafaţă de 90.500 ha păduri proprietate privată, este administrată de persoanele juridice, proprietare prin structuri silvice proprii sau de persoane fizice. Suprafeţele retrocedate sunt administrate parţial pe linia respectării regimului silvic de către ocoale silvice private.

Page 33: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 32 din 64 NESECRET

La nivel judeţean sunt constituite un număr de 12 ocoale silvice private, astfel:

Bumbeşti Jiu, Tg-Cărbuneşti, Hurezani, Motru, Novaci, Padeş, Peşteana, Polovragi, Runcu, Tismana, Tg-Jiu, Turceni. Acestea administrează în prezent o suprafaţă împădurită de 141.360 ha.

Datorită continuării acţiunii de retrocedare a suprafeţelor de fond forestier de către Direcţia Silvica Gorj către foştii proprietari – persoane fizice sau juridice şi datorită distribuţiei disparate în suprafeţele fondului forestier, zonele împădurite aflate în administrarea ocoalelor silvice private şi persoanelor fizice nu pot fi figurate pe harta surselor de risc la incendiile în fond forestier, putând fi poziţionate doar sediile ocoalelor silvice private. În general, pădurile se găsesc între 80 m şi 1.700 m altitudine, astfel că până la 400 m sunt 74.312 ha, de la 400 m până la 800 m sunt 27.407 ha, iar peste 800m 40.641ha.

Principalele caracteristici ale fondului forestier din judeţul Gorj sunt următoarele: o vârsta este cuprinsă între 1 şi 150 de ani; o înălţimea este cuprinsă între 0, 3 şi 30 m; o diametrele sunt cuprinse între 0.5 şi 100 cm; o consistenţa arboretului este cuprinsă între 0,7 – 1,0; o plantaţiile sunt pe o suprafaţă de 1.418 ha.

Posibilitatea producerii incendiilor în fondul forestier. La evaluarea riscului de incendiu în pădurile judeţului Gorj, în funcţie de care trebuie

să adoptăm măsurile de prevenire, s-au avut în vedere condiţiile specifice şi anume: - existenţa tuturor categoriilor de specii, astfel: răşinoase 10%, foioase 90%, din

care fagul 60%, stejarii 30%, diverse ţări 5%, diverse moi 5%, ceea ce determină o viteza diferită de propagare a incendiilor precum şi abordarea complexă a acţiunilor de intervenţie;

- apariţia în ultimii ani a unor perioade foarte secetoase, anormale, îndeosebi în ianuarie-februarie sau în martie-aprilie când se înregistrează temperaturi ridicate (+2...+28C) pâna când „pleacă" vegetaţia ceea ce fac imposibila o anticipare general valabilă a perioadelor cu vulnerabilitate ridicată la incendiu. Totuşi, frecvent cea mai ridicată a perioadelor secetoase sunt:iulie-august, octombrie-noiembrie;

- dezvoltarea ca întindere, în ultimii ani a localităţilor, prin constituirea de noi case şi a altor clădiri, până în zona de siguranţă a pădurii, precum şi intensificarea activităţilor din şi în preajma fondului forestier (agricultura, păşunatul, culegerea fructelor de pădure, turismul, petrecerea timpului liber în mijlocul naturii si exploatarea masei lemnoase), care favorizează apariţia cauzelor de incendiu de natură umană, datorate neglijenţei cetăţenilor în utilizarea focului deschis; repartizarea pentru un pădurar a unor suprafeţe pentru supraveghere şi paza (peste 20 ha), şi dotarea insuficient cu mijloace mobile de observare (avioane, elicoptere), conduc în multe situaţii la depistarea si anunţarea cu întârziere a focarelor de incendiu;

- retrocedarea, către foştii proprietari, persoane fizice si persoane juridice, a peste 40% din suprafaţa împădurita, coroborată cu imposibilitatea acestora, în cele mai multe cazuri, de a-şi asigura paza si protecţia pădurilor administrate, presupune şi tendinţa de creştere a incendiilor ca urmare a neglijenţei umane ignorarea, în mai mare măsura în ultimii ani, a regulilor de comportament a cetăţenilor în zona pădurii, îndeosebi privind utilizarea focului, corelată cu ignorarea reglementarilor stricte în domeniul silvic (codul silvic şi ordonanţa privind regimul silvic si administrarea fondului forestier naţional) au avut drept consecinţe izbucnirea de incendii, care de regulă s-au produs în zonele din vecinătatea fondului forestier, afectând în principal litiera pădurii.

Page 34: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 33 din 64 NESECRET

Zone de risc la incendii forestiere pe localităţi (Harta zonele de riscuri anexa nr. 40):

Nr. crt. Denumire Ocol Silvic Zone de risc Număr Zone

Zona Lainici Zona Chitu 1. Ocolul Silvic Bumbeşti-Jiu

Zona Viezuroiu 3

Zona Vierşani Zona Creţeşti Zona Ţicleni Zona Cărbuneşti

2. Ocolul Silvic Tg-Cărbuneşti

Zona Scoarţa

5

Zona Roşia de Amaradia Zona Stejari Zona Ciorari Zona Baloşani

Zona Văluţa Zona Bustuchin

Ocolul Silvic Hurezani

Zona Poiana Seciuri

7

Zona Boboieşti

Zona Rătez Zona Glogova Zona Ploştina Zona Văgiuleşti

3. Ocolul Silvic Motru

Zona Horăşti

6

Zona Stănceşti Zona Cărpiniş Zona Aniniş

Zona Macaria Zona Rânca Zona Crasna

4. Ocolul Silvic Novaci

Zona Săcelu

7

Zona Dobrota Zona Cloşani Zona Valea Mare Zona Motru Mare

Zona Pocruia

5. Ocolul Silvic Padeş

Zona Sat Sohodol

6

Zona Brătuia

Zona Vl. Romanatului

Zona Fărcăşeşti

Zona Urdari

6. Ocolul Silvic Peşteana

Zona Rovinari

5

Zona Baia de Fier Zona Galbenu Zona Polovragi Zona Olteţ

7. Ocolul Silvic Polovragi

Zona Alimpeşti

5

Page 35: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 34 din 64 NESECRET

Nr. crt. Denumire Ocol Silvic Zone de risc Număr Zone

Zona Gropu Sec Zona Căciulata Zona Şuşiţa Seacă Zona Cariera Suseni Zona Vaidei

8. Ocolul Silvic Runcu

Zona Macrişu

6

Zona Dumbrava Zona Mânăstire Tismana Zona Tismenita Zona Boroşteni Zona Răchiţeaua

9. Ocolul Silvic Tismana

Zona Pietrele

6

Zona Ciuperceni Zona Câlnic Zona Teleşti Zona Seuca

Zona Timişeni Zona Curtişoara Zona Arşeni Zona Voiteşti

10. Ocolul Silvic Tg-Jiu

Zona Muşeteşti

9

Zona Groşerea

Zona Borăscu

Zona Bobaia Zona Aninoasa

11. Ocolul Silvic Turceni

Zona Ioneşti

5

Prima intervenţie pentru stingerea incendiilor izbucnite în fondul forestier se asigură de către personalul ocoalelor silvice ce administrează zonele împădurite, împreună cu membrii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul localităţilor în baza contractelor încheiate.

În sprijinul acţiunilor de lichidare a incendiilor şi a înlăturării urmărilor acestora intervin serviciile de intervenţie profesioniste aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj precum şi forţele şi mijloacele instituţiilor abilitate cu care se cooperează.

Datele au fost furnizate de către Direcţia Silvică Gorj. c. Avalanşe

Zone de risc unde sau produs avalanşe: - Novaci - zona Rânca: - DN 67C – zona Păpuşa Vest - Drum forestier Valea Gilortului - Schela - Muntele Parâng: - Versantul Sudic - Bumbeşti-Jiu - Multele Vâlcan : - Straja Sud,

- Arcanu - Oslea

- Runcu - Muntele Godeanu : - Versantul Sud-Estic - Cheile Sohodolului - Vărărie Datele au fost furnizate de către Serviciul Public SALVAMONT şi SALVASPEO

Judeţean Gorj

Page 36: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 35 din 64 NESECRET

d. Fenomene distructive de origine geologică d.1. Cutremure

Luând în considerare principalele surse de risc nominalizate sunt evidenţiate pe teritoriul judeţului câteva zone cu vulnerabilitate deosebită coform Hărţii cu zonele de risc la cutremur (anexa nr. 39).

Judeţul Gorj poate fi afectat conform hărţii de mai sus de cutremure de pământ cu magnitudinea de şapte grade pe scara RICHTER.

Cutremurele tectonice care se manifestă în România şi implicit în judeţul Gorj pot genera următoarele efecte:

- distrugerea sau avarierea construcţiilor civile (locuinţe, edificii sociale, culturale, religioase, etc.) ;

- distrugerea sau avarierea construcţiilor industriale; - distrugerea sau avarierea reţelelor de gospodărie (apă, gaz, termoficare, electricitate,

telecomunicaţii, etc.); - generarea de incendii (în general izolate); - declanşarea de alunecări de teren sau de surpări de teren, a unor avalanşe; - avarierea unor construcţii hidrotehnice sau de hidroamelioraţii;

- declanşarea unor epidemii, ca urmare a degradării calităţii factorilor de mediu; - producerea unor efecte de masă (panică, stres etc.); - generarea unor accidente nucleare sau chimice. În perioada 1971-2005 s-a remarcat o creştere semnificativă a numărului de

cutremure pe unitatea de timp intensităţile situându-se în domeniul I0=4. Cutremurele cu intensităţi epicentrale mai mari de 4 se încadrează în grupări de

epicentre, ceea ce micşorează posibilitatea supraestimării intensităţii maxime observate. La cel mai puternic cutremur înregistrat pe teritoriul României şi care a afectat şi

judeţul Gorj, cel din martie 1977, nu s-au produs pagube semnificative. Analiza riscului seismic stabileşte că în urma unui cutremur de pământ major cu

magnitudinea M 7,50 R în judeţul Gorj pot apare evenimente situaţiile de urgenţă provocate, direct sau indirect, de către mişcarea seismică.

Situaţia nominală a clădirilor propuse pentru a fi expertizate din puct de vedere al gradului de nesiguranţă în exploatare şi la cutremur este prezentată în anexa nr. 28.

Date furnizate de către Autoritatea de Sănătate Publică Gorj, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional şi Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Gorj.

d.2. Alunecări de teren şi prăbuşiri de teren Judeţul Gorj este unul din cele mai afectate judeţe de alunecări de teren care s-au

produs în ultimii ani. Majoritatea localităţilor din judeţ sunt afectate de alunecări, prăbuşiri sau eroziuni de

teren. Cauze: dezgheţul, perioadele de ploi intense sau prelungite au determinat producerea

alunecărilor şi prăbuşirilor de teren. Datorită antrenării şi transportului nisipului din straturile de deasupra marnei de către izvoarele create din apele din infiltraţii spre apele curgătoare din zonă, s-au produs adevărate caverne subterane care au început să se prăbuşească.

De aceea, considerăm că alunecările de teren sunt fenomene frecvente care au generat situaţii de urgenţă ce afectează teritoriul şi infrastructura judeţului Gorj. Situaţia alunecărilor de teren activate şi reactivate, în funcţie de suprafeţe la nivelul fiecărei localităţi din judeţul Gorj precum şi cazuistica situaţiilor de urgenţă generate de aceste fenomene sunt prezentate în anexa nr. 29. (date furnizate de D.A.D.R. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice).

Page 37: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 36 din 64 NESECRET

Zone de risc la alunecări de teren La nivelul judeţului Gorj, conform Catalogului local cu riscurile din judeţul Gorj sunt în evidenţă 57 de localităţi pe teritoriul cărora se află 123 zone cu alunecări de teren, nominalizate în tabelul de mai jos şi materializate pe Hărta cu zonele de riscuri (anexa nr. 40):

Alunecări de teren Nr. Crt.

Municipii, oraşe şi comune Localitate nr. zone

1. TG-JIU Vădeni 2 2. BUMBEŞTI JIU Bumbeşti Jiu 1 3. MOTRU Ploştina, Lupoiţa 2 4. NOVACI Berceşti 1 5. ROVINARI Vârţ 2

Tg -Cărbuneşti 2 Pojogeni 2

6. TG-CĂRBUNEŞTI

Cojani 1 Racoţi 1 Vânăta 1 Celei 1

7.

TISMANA

Vâlcele 1 Bârzeiu, 1

Bolboceşti 1 8.

ALBENI Pruneşti 1

Nistoreşti, 1 Alimpeşti, 1

9. ALIMPEŞTI

Corşoru 1 10. ARCANI Stroieşti 1 11. BAIA DE FIER puctul Prima Şopta 1 12. BĂLEŞTI Rasova 1

Bengeşti Ciocadia 1 13. BENGEŞTI CIOCADIA Bălceşti 1 Boiereşti, 1 14. BERLEŞTI Bârzeiu 1

15. BÎLTENI Bîlteni 1 16. BĂLĂNEŞTI Voiteştii din Deal 1 17. BRĂNEŞTI Capu Dealului 3

Cârligei 1 Bumbeşti Piţic 1

18. BUMBEŞTI PIŢIC

Poienari 1 Bustuchin 1

Seciuri 6 19.

BUSTUCHIN Valea Pojarului 1

Scoruşu 1 20. BORĂSCU Memţii din Dos 1

21. BOLBOŞI Bolboşi 1 22. CĂPRENI Căpreni 1

Lupoaia 1 Valea Mânăstirii 1

23. CĂTUNELE

Steic 1 Văianu 1 24. CIUPERCENI Strâmba 1

25. CÂLNIC Pinoasa 1 Rasova 1 26. BĂLEŞTI Băleşti 1

27. CRASNA Crasna 1 28. CRUŞEŢ Mierea 1

Barza 1 Trocani 1

29. DĂNEŞTI

Ţârculeşti 1 30. DRĂGOTEŞTI puctul Valea Mujii 1 31. DRĂGUŢEŞTI Drăguţeşti 1 32. FĂRCĂŞEŞTI Fărcăşeşti 1 33. GLOGOVA Glogova 1

Page 38: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 37 din 64 NESECRET

Alunecări de teren Nr. Crt.

Municipii, oraşe şi comune Localitate nr. zone

34. GODINEŞTI Godineşti 3 35. HUREZANI Busuioci 2 36. IONEŞTI Ioneşti 1 37. JUPÂNEŞTI Vierşani 1

Frumuşei 1 38. LICURICI Totea 1 Mătăsari 1 Brădet 1

Brădeţel 1 Runcurel 1

39.

MĂTĂSARI

Croici 1 Negomir 1 40. NEGOMIR Artanu 1

41. PEŞTIŞANI Seuca 1 42. POLOVRAGI Racoviţa 1

Burlani 2 43. PRIGORIA

Prigoria 1 Seciuri 4

Roşia de Sus 1 Ruget, 1

44.

ROŞIA DE AMARADIA

Şitoaia 1 Dobriţa, 1 45. RUNCU Suseni 1

46. SĂULEŞTI Săuleşti 1 47. SAMARINEŞTI Samarineşti 1

Schela 1 48. SCHELA Arsuri 1 Slivileşti 1

Cojmăneşti 1 Miculeşti 1

49.

SLIVILEŞTI

Ştiucani 1 50. STĂNEŞTI Curpen 1 51. STEJARI Piscoiu 2

Miuleşti, 1 Ulmet, 1

52. STOINA

Urda de Jos 1 53. TURBUREA Valea Calului 1

Rugi 1 Turcineşti 2

54. TURCINEŞTI

Horezu 1 55. ŢÂNŢĂRENI Arpadia 1

Hotăroasa 1 Valea Mânăstirii 1

56. URDARI

Urdari 2 Negroaia 1 57. VLADIMIR Lunca 1

TOTAL = 57 localităţi 123 zone 3.1.2. Riscurile tehnologice (acidente, avarii, explozii şi incendii)

a. Riscuri industriale: a.1. accidente cu substanţe chimice periculoase folosite în procesul de producţie a.2. explozii şi incendii de mari proporţii la operatorii economici;

b. Riscuri de transport şi depozitare de substanţe periculoase; b.1. Transport rutier b.2. Transport feroviar b.3. Transport aerian b.4. Transport prin reţele magistrale

Page 39: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 38 din 64 NESECRET

c. Riscuri nucleare d. Riscuri de poluare a apelor e. Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări f. Eşecul utilităţilor publice g. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos h. Muniţie neexplodată (muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul

conflictelor militare) a. Riscuri industriale

a.1. accidente cu substanţe chimice periculoase folosite în procesul de producţie Operatorii economici care intră sub incidenţa H.G.R. nr.804 din 25.07.2007 privind

„controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase”sunt prezentate în tabelul de mai jos şi în anexa nr 14.

Nr. Crt. Denumirea operatorului economic Tipurile de substanţe chimice periculoase

folosite în procesul de producţie A.1. Risc major

1. S.C. COMPET S.A. PLOIEŞTI- SECTOR BĂRBĂTEŞTI Gazolină; Metanol; Ţiţei; Condensat;

2. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. Acid clorhidric; hidroxid de sodiu, amoniac sol.; hidrazină; hidrogen; păcură; motorină; ulei;

3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. Acid clorhidric; amoniac sol.; hidrazină; hidrogen; păcură; motorină; uleiuri

4. S.C. ARTEGO S.A.

Toluen; tricloretilenă; păcură; ulei aromatic; motorină; amoniac sol.25%; hidrat de hidrazină; perkacit MBTS; perkacit M; perkacit DPG; hidroxid de sodiu; acid clorhidric; accelerator CBS; santoflex IPPD; clor parafină; octoat de cobalt; chemosil 211; chemosil 222; renogram PVI,CTP; remodiv D7665-1; cohedur A 150; dioctilftalat DOF;

5. S.C. PETROM Membru OMV, Group Zăcăminte Ţicleni, Secţia deetaneizare – GPL – Turburea G.P.L.; Etan; Gazolină; Gazolină de Calacea;

6. S.C. PETROM Membru OMV, Group Zăcăminte Ţicleni, Secţia Mişcare Tratare Ţiţei Gazolină;

7. Compania Naţională ROMARM S.C. UZINA MECANICĂ SADU S.A.- Bumbeşti-Jiu

Clor; clorat de potasiu; azotură de plumb; trinitrorezorcinat de Pb; pulbere de magneziu; anhidridă cromică; exploziv booster; permangant de potasiu; anhidridă cromică; permanganat de potasiu; ciclohexanonă; ciclopentan; pulbere explozive; acetonă; hidrat de hidrazină; capse iniţiere; azotat de stronţiu; capse miniere; muniţie de infanterie; dinamită;

A.2. Risc minor 1. SC PETROM –GROUP OMV Depozit PECO Benzină; Motorina; CLU; GPL; 2. SC RELGAS SA GPL

În cazul producerii unui accident major la S.C. PETROM GRUP OMV, Grup Zăcăminte Ţicleni, Secţia Turburea în zona de pericol sunt cuprinse localităţile situate în afara amplasamentului pe o rază de 5 km. Accidentul major este orice eveniment survenit cum ar fi o emisie de substanţe periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării, care conduce la apariţia imediata sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul obiectivului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase.

Efectele producerii unui astfel de accident, sunt: IMPACT RISC

Economic Social Sănătate Mediu Afectează activitatea op. ec.

sursă de risc şi vecinilor Perturbează

activităţile sociale Generează decese, răniri şi intoxicaţii

Poluarea solului, apelor, atmosferei Tehnologic

Page 40: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 39 din 64 NESECRET

În cazul producerii unor accidente la ceilalţi operatori economici prezentaţi, efectele acestora nu afectează populaţia situată în localităţile din afara amplasamentului operatorului economic implicat, fiind afectaţi doar factorii de mediu.

Operatorii economici care intră sub incidenţa HGR 804/2007, privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase ce prezintă risc mare de explozie şi incendiu existenţi pe teritoriul judeţului sunt: - S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. ; - S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.; - S.C. UZINA MECANICĂ SADU S.A. - S.C. ARTEGO S.A. - S.C. COMPET S.A. PLOIEŞTI- SECTOR BĂRBĂTEŞTI

- S.C. PETROM Membru OMV, Group Zăcăminte Ţicleni - Instalaţia de deetaneizare – GPL – Turburea - S.C. PETROM Membru OMV, Group Zăcăminte Ţicleni, Departamentul Mişcare Tratare – Ţicleni

Aceste obiective prezintă risc mare de explozie şi incendiu datorită cantităţilor de substanţe periculoase vehiculate în procesul de producţie care ar putea avea efecte asupra populaţiei din afara amplasamentelor, în cazul formării „norului toxic” condus de vânt pe o anumită distaţă necontrolabilă. Următorii operatori economici, prin specificul activităţii şi al cantităţilor de materiale şi substanţe combustibile utilizate în procesul tehnologic, prezintă risc mediu de incendiu: - S.N.P. PETROM – SUCURSALA PECO –GORJ - SC RELGAS SRL Date furnizate de către Serviciul de Protecţie Civilă din cadrul I.S.U. Gorj.

b. Riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase La nivelul judeţului se depozitează şi se transportă materiale periculoase de către toţi operatorii economici care intră sub incidenţa HGR 804/2007, aflaţi pe teritoriul judeţului, şi care utilizează reţeaua feroviară şi reţeaua rutieră a judeţului pentru transportul materialelor şi substanţelor periculoase dispunând de depouri, remize, rampe de încărcare – descărcare auto şi CF proprii (anexa nr. 14).

b.1. Transportul rutier - (Harta cu zonele de risc - reţele de transport- anexa nr. 40) Reţeaua de drumuri de pe cuprinsul judeţului Gorj se caracterizează astfel:

- drumuri naţionale = 6 cu o lungime totală de 359,965 km; - drumuri judeţene = 34 cu o lungime totală de 836,993 km; - drumuri comunale = 194 cu o lungime totală de 1010,755 km. Din lungimea totală a drumurilor care străbat judeţul Gor de aproximatv 2208,013, lungimea drumurilor modernizate este de peste 900 km iar lungimea altor categorii de drumuri este de peste 1300 km. Densitatea reţelei rutiere este de 34,9 km la 100 km2, aceasta caracterizându-se prin aceea că drumurile naţionale reprezintă numai 18 % din totalul reţelei, iar drumurile modernizate reprezintă 40% din drumurile naţionale şi 60% din cele judeţene şi comunale. Principalele drumuri care străbat judeţul Gorj sunt: - DN 66, Filiaşi-Târgu Jiu-Petroşani;

- DN 67, Drobeta Turnu Severin-Motru-Târgu Jiu- Râmnicu Vâlcea; - DN 67 B, Scoarţa-Hurezani-Drăgăşani; - DN 67 C, Bengeşti-Novaci-Sebeş;

- DN 67 D, Târgu Jiu-Tismana-Baia de Aramă-Băile Herculane. Date furnizate de către Secţia Drumuri Naţionale Gorj şi Direcţia Tehnică Din cadrul Consiliului Judeţean Gorj.

Page 41: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 40 din 64 NESECRET

b.2. Transportul feroviar – (Harta cu zonele de risc - reţele de transport- anexa nr. 40) Date despre reţeaua feroviară:

Reţeaua feroviară de pe teritoriul judeţului are o lungime totală de 323,615 din care 296,761 km sunt electrificaţi. Principala cale ferată care traversează judeţul de la nord la sud este linia simplă electrificată Petroşani-Bumbeşti Jiu şi dublă electrificată Bumbeşti Jiu-Târgu Jiu-Craiova. Capacitatea de tranzit în 24 ore este de peste 50 de perechi trenuri între Craiova şi Târgu Jiu şi de peste 20 de perechi de trenuri între Târgu Jiu şi Petroşani. Nodul de cale ferată Târgu Jiu are ca posibilitate gararea a peste 250 vagoane marfă pe timp de aproximativ 6 ore şi a peste 30 de vagoane de călători pe timp de aproximativ 6 ore. De asemenea pe teritoriul judeţului au mai fost date în folosinţă liniile ferate Târgu Jiu-Rovinari-Turceni-Filiaşi, Drăgoteşti-Turceni, Motru-Strehaia.

Numărul de călători anual este variabil, aproximăm un număr de circa 200.000 de călători. Numărul şi lungimea liniilor CFR, pe sectoare, staţii CFR, electrificate, neelectrificate şi industriale, tunelurilor şi polatelor CFR este prezentată în anexa nr. 11.

Date furnizate de către Sucursala Regională CF Oltenia – Secţia L-8, CF Tg-Jiu b.3. Transport aerian

Pe teritoriul judeţului Gorj nu sunt amplasate aeroporturi pentru transportul persoanelor şi/sau mărfurilor.

Totuşi, pot apărea situaţii de urgenţă ca urmare a unor prăbuşiri de avioane (din diferite motive – defecţiuni, atacuri teroriste etc.), datorită faptului că spaţiul aerian al judeţului este traversat de diferite culoare de zbor pe direcţii variate: S-N, S-NV, S-SV etc.

La nivelul judeţului a fost întocmit Planul operaţional de intervenţie în cazul accidentelor de aviaţie civilă care se află la Centrul Operaţional Judeţean din cadrul I.S.U. Gorj şi proceduri de intervenţie pentru instituţiile cu care se cooperează.

b.4. Transportul prin reţele magistrale Prin reţelele magistrale care tranzitează judeţul Gorj, se transportă ţiţei, etan,

gazolină şi gaz metan. - SC CONPET SA Ploieşti, Depozitul Bărbăteşti – conducte transportatoare de ţiţei,

etan şi gazolină: a) ţiţei:Bărbăteşti-Jupâneşti-Vladimir-Licurici-Berleşti-Tg-Logreşti-Stejari-

Dănciuleşti; b) gazolină:Ţicleni-Bărbăteşti-Săuleşti-Vladimir-Licurici-Hurezani-Stejari-

Dănciuleşti; c) etan: Turburea-Căpreni-Hurezani-Stejari-Dănciuleşti.

- SC TRANSGAZ SA Mediaş, sectorul Tg-Jiu: a) etan:Turburea -Ţicleni-Dăneşti-Tg-Jiu-Bârseşti-Băleşti-Câlnic-Motru b) etan:Tg.Jiu-Bumbeşti.Jiu c) etan:Tg.Jiu-Bârseşti-Leleşti-Godineşti d) etan:Tg.Jiu-Turcineşti-Stăneşti-Dobriţa

- SC TRANSGAZ SA Mediaş, sectorul Hurezani: a) etan:Hurezani-Dealu Busuioci-Hălăngeşti-Ploscuţa-Peşteana-Văleni-Olteţ b) etan:Hurezani-Totea-Plopu-Frasin

Operatorii economici, depozitele şi parcurile de rezervoare, societăţile de transport, distribuire şi reglare a produselor petroliere sunt prezentate în anexa nr. 30. Datele furnizate de către SC TRANSGAZ Mediaş S.A. , Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj şi Garda de Mediu Gorj.

Page 42: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 41 din 64 NESECRET

c. Riscuri nucleare Riscurile transfrontaliere în cazul producerii unui accident nuclear la CNE Kozlodui

– Bulgaria, constă în contaminarea radioactivă a populaţiei şi factorilor de mediu din 6 localităţi din sudul judeţului, care sunt clasificate ca zone planificate în caz de urgenţă nucleară după cum urmează:

Populaţia Nr. crt. Localitatea

Distanţa (km) faţă de

obiectiv sursă de risc

Adulţi Copii Total Raioanele de evacuare Obs

1. Brăneşti 96 2511 274 2785 Comuna Aninoasa 2. Cruşeţ 93 4115 341 4456 Comuna Dănciuleşti 3. Ioneşti 93 2723 203 2926 Comuna Plopşoru 4. Stoina 99 2935 221 3176 Comuna Căpreni 5. Ţânţăreni 90 5195 416 5611 Comuna Turburea

6. Turceni 99 7258 612 7870 Comunele Bolboşi şi Urdari

De menţionat că aceste localităţi sunt situate la limita maximă de influenţă a unui posibil accident nuclear ce se poate produce la CNE Kozloduy.

Situaţia instituţiilor publice şi operatorilor economici sursă de risc nuclear sau radiologic care se supun HG 642/2005 sunt prezentate în anexa nr. 36.

Date furnizate de către Serviciul de Protecţie Civilă - Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U. Gorj.

d. Riscuri de poluare a apelor, solului, aerului În judeţul Gorj principalele domenii de activitate de la care provin apele uzate sunt :

- producerea energiei electrice şi termice ; - extracţia cărbunelui ; - extracţia de ţiţei şi gaze; - industria materialelor de construcţii; - industrie chimică; - complexe zootehnice; - gospodărie comunală.

Rezultatele analizelor de laborator indică faptul că majoritatea surselor de poluare din judeţul Gorj evacuează ape uzate ai căror indicatori de calitate se încadrează în limitele impuse prin NTPA - 001/2002 şi NTPA - 002/2002 neafectând apele de suprafaţă şi subterane şi nici reţelele de canalizare ale localităţilor.

Apele uzate provenite din sectorul energetic (SC Complexul Energetic Rovinari, SC Complexul Energetic Turceni) se încadrează în limitele prevăzute de NTPA 001/2002.

Acestea sunt în principal ape de răcire care nu ridică probleme de poluare, exceptând perioada de vară când accidental, temperatura mai ridicată a apei evacuate poate avea efecte negative asupra faunei acvatice din emisar - râul Jiu. Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apă Motru - apele uzate evacuate se încadrează în NTPA 001/2002. Exploatările miniere – în ultimii ani nu au fost analizate prin laboratorul APM Gorj apele uzate evacuate de unităţile miniere din judeţ. Uzina de Valorificare Active Rovinari ( Sector Rovinari, Sector Motru – Jilţ, Sector Berbeşti) evacuează ape menajere care se încadrează în limitele prevăzute de NTPA 001/2002. Exploatările petroliere pot polua cursurile de apă din zonele respective prin deversări accidentale ( provocate de spargerea conductelor ) de apă sărată şi ţiţei. Astfel, Schela Ţicleni poluează pârâul Cioiana cu cloruri, cursul de apă încadrându-se în clasa a V a de calitate. Se constată o tendinţă permanentă de scădere a concentraţiei de cloruri pe acest curs de apă, comparativ cu valorile înregistrate în anii anteriori. În toate zonele afectate de

Page 43: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 42 din 64 NESECRET

exploatările petroliere şi de gaze situaţia s-a îmbunătăţit (concentraţii mai mici de cloruri atât în apele de suprafaţă cât şi în pânza freatică) faţă de anii anteriori datorită măsurilor întreprinse.

Industria chimică: SC ARTEGO SA Tg.Jiu - apele uzate sunt deversate în canalizarea oraşului neexistând depăşiri ale limitei impuse de NTPA 002/2002. SC Transport Prestări Servicii cu Utilaj Terasier Rovinari evacuează ape uzate care se încadrează în limitele prevăzute în NTPA 001/2002. SC HIDROCONSTRUCŢIA SA – la staţiile de sortare s-au înregistrat depăşiri la indicatorul suspensii. Apele menajere evacuate la toate punctele de lucru din judeţ se încadrează în limitele impuse prin NTPA 001/2002. Cariera Meri - s-au înregistrat depăşiri la indicatorul suspensii. Alte unităţi precum: SC VEL PITAR SA Tg.Jiu, SC ROSTRAMO SA Tg.Jiu, SC COMBGORJ SA Tg. Jiu deversează apele uzate în canalizarea oraşului. SC SUINPROD SA Bumbeşti-Jiu, evacuează ape uzate ce prezintă depăşiri la indicatorii : CBO5 , NH3 . Gospodărirea Comunală cuprinde staţiile de epurare ale principalelor localităţi din judeţul Gorj. Majoritatea acestor staţii nu au realizat o epurare eficientă a apelor uzate . Din volumul total de 705110 mii m3/an, ape uzate necesitând epurare, numai 42529 mii m3/an, respectiv circa 6%, au fost suficient (corespunzător) epurate. Cea mai mare parte din apele uzate restituite, 652332 mii m3/an, adică peste 92%, reprezintă ape uzate neepurate şi 10249 mii m3/an - circa 1,5%, ape uzate insuficient epurate. Prin urmare, cea mai mare parte din apele uzate provenite de la principalele surse de poluare, au ajuns în receptorii naturali, în special râuri, neepurate sau insuficient epurate. Sub aspectul cantităţii de substanţe poluante evacuate în apele de suprafaţă, datele SGA Gorj relevă faptul că ponderea cea mai însemnată pe ansamblul ramurilor economice din judeţ revine producerii energiei electrice şi termice (83,9%), industriei extractive (cca. 10%) şi gospodăririi comunale (7,68%).

Conform datelor statistice, în judeţul Gorj reţeaua de canalizare măsoară o lungime de 183,8 km, cea mai mare parte în mediul urban ,în mediul rural existând doar 9 km (două localităţi), din acest punct de vedere judeţul Gorj situându-se pe locul 33 între judeţele ţării.

Raportat la reţeaua totală de distribuţie a apei, lungimea reţelei de canalizare reprezintă doar 23%. De aici rezultă faptul că există numeroase localităţi şi străzi care deşi au reţele de distribuţie a apei nu au reţele de canalizare, apele uzate menajere ajungând pe sol.

Staţii de epurare orăşeneşti şi comunale Sectorul gospodăririi comunale reprezintă o sursă importantă de poluare a apelor de suprafaţă. Marea majoritate a staţiilor de epurare ale principalelor localităţi ale judeţului nu realizează o epurare eficientă a apelor uzate evacuate.

Municipiul Tg. Jiu, cu o populaţie de peste 96 mii locuitori, dispune de o staţie de epurare (treaptă mecanică şi biologică) proiectată pentru un debit de 500 l/s, o încărcare organică biodegradabilă (CBO5) de 200 mg O2/l şi concentraţii de suspensii de 200 mg/l.

Această staţie este subdimensionată, neputând prelua decât o parte din debitul influent, este depăşită conceptual, mai ales în ceea ce priveşte epurarea biologică şi tratarea nămolului. Utilajele tehnologice existente sunt într-un grad avansat de uzură. Analizele efectuate atât de către SGA cât şi de laboratorul APM relevă depăşiri la indicatorii: CBO5 (consum biochimic de oxigen), NH4,(amoniu) BCT (bacterii coliforme totale), BCF(bacterii coliforme fecale). Sunt necesare lucrări de modernizare şi de extindere care să realizeze creşterea capacităţii de epurare pentru preluarea debitului total de ape reziduale, înlocuirea echipamentelor existente cu unele mai performante, controlul automat şi analitic al proceselor de epurare.

Page 44: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 43 din 64 NESECRET

Municipiul Motru cu o populaţie de peste 23 mii locuitori dispune de o staţie de epurare prevăzută cu treaptă mecanică şi biologică, cu o capacitate proiectată de 5000 mc/h.

Apele uzate evacuate nu sunt epurate corespunzător, prezentând depăşiri ale limitelor admise la indicatorii: NH4, BCT, BCF, CBO5.

Oraşul Rovinari cu o populaţie de cca. 13 mii locuitori nu dispune de staţie de epurare. Apele uzate evacuate în râul Jiu prezintă depăşiri ale limitelor admise la indicatorii: suspensii, CBO5, NH4.

Oraşul Bumbeşti – Jiu cu o populaţie de peste 10 mii locuitori nu dispune de staţie de epurare. Apele uzate evacuate în râul Jiu prezintă depăşiri ale limitelor admise la indicatorii: suspensii, CBO5, NH4.

Oraşul Tg. Cărbuneşti cu o populaţie cca. 9 mii locuitori dispune de o staţie de epurare nefuncţională. Apele uzate evacuate în râul Gilort prezintă depăşiri ale limitelor admise la indicatorii: NH4, BCT, BCF, CBO5. Oraşul Novaci cu o populaţie cca. 6 mii locuitori dispune de o staţie de epurare prevăzută cu treaptă mecanică, nefuncţională. Apele uzate evacuate în râul Gilort prezintă depăşiri ale limitelor admise la indicatorul NH4.

În comunele Mătăsari şi Drăguţeşti au fost realizate prin proiecte SAPARD, staţii de epurare prevăzute cu treaptă mecanică şi biologică, complet automatizate.

Situaţia depozitelor de deşeuri menajere şi industiale a staţiilor de transfer şi de epurare este prezentată în anexa nr. 31. Conform Planului de implementare a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane transpusă în legislaţia românească prin HG 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, sunt prevăzute lucrări de extindere, modernizare a staţiilor existente, respectiv construire de noi staţii de epurare. Perioadele de tranziţie obţinute:

- 31 dec. 2015 pentru aglomerări cu mai mult de 10 mii locuitori echivalenţi; - 31 dec. 2018 pentru aglomerări cu mai puţin de 10 mii locuitori echivalenţi

Numărul total de poluări accidentale în perioada 2000-2010 în jud. Gorj: Nr. poluări accidentale în perioada 2000 - 2010

Factor de mediu afectat Apa Aer Sol TOTAL 65

din care: 36 12 37

Situaţia zonelor cu poluări accidentale pe localităţi la nivelul judeţului Gorj este prezentată în anexa nr. 32.

Datele au fost furnizate de către Agenţia de Protecţie a Mediului şi Garda de Mediu. e. Riscuri de prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări

Evaluarea nivelului de protecţie a construcţiilor existente în vederea reducerii riscului seismic (cuprinzând inclusiv determinarea valorii gradului de asigurare la acţiuni seismice – clasa de risc) se face de către un expert tehnic atestat MLPAT (MTCT) şi trebuie să constituie o preocupare sistematică şi permanentă a tuturor deţinătorilor de clădiri.

Pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă, potrivit OG 20/1994, art. 4 – (3), lit. b), Consiliile judeţene şi consiliile municipale, orăşeneşti şi comunale trebuie să acţioneze, în aria de autoritate, pentru identificarea şi inventarierea acestora şi să monitorizeze acţiunile de intervenţie privind reducerea riscului seismic al clădirilor, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie (anexa nr.28)

f. Eşecul utilităţilor publice Pot fi afectate reţelele de distribuţie a apei, energiei electrice, gazelor, energiei

termice (în anotimpul rece). Aceste dereglări pot apărea inopinat, ca urmare a unei defecţiuni sau programat, ca urmare a unor revizii executate de furnizor/utilizator.

Page 45: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 44 din 64 NESECRET

Un alt riscul mai poate fi întreruperea comunicaţiilor speciale – O.J.T.S. Gorj, a comunicaţiilor populaţiei – operatori telefonie mobilă şi fixă, internet, mass-media audio-vizuală etc.;

În principiu, pot fi afectate zone delimitate a cartierelor din mediul urban şi anumite sate ale localităţilor rurale.

Defecţiunile pot apărea la reţelele de distribuţie şi ca urmare a unei situaţii de urgenţă (inundaţii, cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren, fenomene meteo periculoase etc.).

În această situaţie, intervenţia se realizează de echipele specializate ale operatorului economic ce deserveşte aceste reţele de distribuţie în baza planurilor de intervenţie proprii.

g. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos Pe teritoriul judeţului Gorj nu sunt inventariate zone în care să se fi produs astfel de evenimente, dar există posibilitatea de cădere a obiectelor cosmice din atmosferă (aeronave, planoare etc.), precum şi a celor din cosmos (componente ale sateliţilor etc.). În cazul producerii unei situaţii de urgenţă de această natură, un rol important revine unităţilor şi subunităţilor de la nivelul judeţului ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii.

h. Muniţie neexplodată În perioada primului război mondial, au fost purtate aprige încleştări militare între

trupele române, austro-ungare şi germane, începând de la nord la sud, pe aliniamente succesive, ca de exemplu:

Bumbeşti Jiu-Tg-Jiu, Dealul-Târgului, Partea de vest a dealului, spre sud – podul de peste râul Jiu şi de-a lungul

râului Jiu până la Romaneşti. Tg-Jiu - Bumbeşti Piţic;

Dovezile existente privind muniţia rămasă neexplodată sunt convingătoare, prin faptul că acestea a fost folosită în timpul războiului de către trupele germane împotriva localnicilor, iar ce-a rămas nefolosită a fost descoperită în diferite locuri îngropate la diferite adâncimi.Descoperirea muniţiei de la primul şi cel de-al doilea război mondial înclinăm spre faptul că pe teritoriul judeţului au rămas cantităţi însemnate de obuze şi proiectile acoperite şi neexplodate.

Situaţia zonelor de risc cu muniţii rămase nexplodate din judeţ sunt stabilite în baza cazuisticii intervenţiilor de cercetare, identificare şi asanarea a teritoriului judeţului Gorj executate de echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.J. Gorj şi este prezentată în tabelul de mai jos şi Harţii cu zonele de risc - anexa nr. 40):

Nr. Crt. Localitatea Zone de risc Elemente

de muniţii 1.

TG-JIU

- 10 elemente de muniţii rămase neexplodate – 2005-2007 - 1 element de muniţii rămase neexplodate Cartier Bîrseşti str. Tismana ; - 1 element de muniţii rămase neexplodate Cartier Bîrseşti, str. Slobozia, nr. 111 A; - 1 proictil exploziv cal. 76 mm fără focus la data de 05.06.2008 - cartier Bîrseşti str. Tismana; - 1 proiectil exploziv cal. 76 mm şi 1 grenadă de mână de exerciţiu la data de 21.08.2008 - str. Lotrului nr. 1B; - 1 proiectil exploziv cal. 76 mm la data de 01.09.2008 - mun. Tg-Jiu, cartier Bîrseşti, str. Slobozia, nr. 111 A; - 1 grenadă defensivă, fără focus la data de 05.03.2009, str.Meteor, nr. 26; - 1 proiectil exploziv calibrul 76 mm la data de 02.05.2009, str. Dobrogeanu Gherea nr. 17; - 1 proiectil exploziv cal. 122 mm la data de 06.10.2009, str. 23 August, nr. 113;

18

Page 46: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 45 din 64 NESECRET

Nr. Crt. Localitatea Zone de risc Elemente

de muniţii 2.

NOVACI

- 2 elemente de muniţii rămase neexplodate; - 1 grenadă defensivă fără focus, la data de 17.04.2009, de la sediul Poliţiei din oraş Novaci; - 1 grenadă de război, la data de 28.08.2009, loc. Rânca;

4

3. BUMBESTI JIU

- 1 element de muniţii rămase neexplodate - 1 proiectil exploziv cal. 105 mm, românesc, model 1936, la data de 01.10.2009, sat. Curtişoara:.

2

4. TICLENI

- 1 grenade de mână defensivă de exerciţiu, la data de 05.07.2009, oraşul Ţicleni un teren arabil de către proprietarul acestuia – Popescu Ion;

1

5. TISMANA

- 1 element de muniţii rămase neexplodate - 1 grenadă de mână defensive şi alte elemente de muniţie, la data de 10.08.2009, în oraşul Tismana;

2

6. ROVINARI

- 5 grenade antitanc de exerciţiu cu focos, şi 26 pachete de decontaminare chimică individuală la data de 09.04.2008 – Oraşul Rovinari.

5

7. TG-CARBUNESTI - 1 element de muniţii rămase neexplodate 1 8.

BALANESTI - 1 element de muniţii rămase neexplodate sat. Voiteştii din Vale; - 2 proiectile explozive - cal.76 mm la data de 16.06.2008 şi cal. 100 mm, la data de 10.10.2010, sat Voiteştii din Vale.

3

9. BALESTI - 1 element de muniţii rămase neexplodate 1 10. BRĂNEŞTI - 1 proiectil exploziv de 76 mm, la data de 07.06.2010, sat. Capu

Dealului. 1

11. BILTENI

- 2 element de muniţii rămase neexplodate - 1 grenadă defensivă de război cu focus, la data 06.04.2008, sat. Bâlteni;

3

12. DANCIULESTI - 1 proiectil de 76 mm, la data de 19.03.2009, sat Zăicoi- albia pârâului Scroafa. 1

13. LICURICI - 1 element de muniţii rămase neexplodate 1 14. NEGOMIR - 1 element de muniţii rămase neexplodate 1 15.

RUNCU

- 1 element de muniţii rămase neexplodate sat. Bâlta; - 1 grenadă defensivă de exerciţiu la data de 12.04.2008, sat. Bâlta; - 1 proectil (lovitură reactivă A.G. – 9), 29.08.2009, sat Bîltişoara;

3

16. SAULESTI

- 1 element de muniţii rămase neexplodate - 2 bombe de aruncător cal 82 mm, la data de 23.06.2009, sat Săuleşti.

3

17. SCHELA - 1 element de muniţii rămase neexplodate; - 1 proiectil perforant cal. 53 mm la data de 04.06.2008. 2

18. SCOARTA - 2 grenade ofensive de exerciţiu la data de 18.06.2009, sat Mogoşani. 2

19.

STANESTI

- 1 element de muniţii rămase neexplodate sat. Alexeni ; - 1 proiectil exploziv calibrul 105 mm, cu focos, model 1936 Românesc la data de 08.04.2008, sat. Alexeni; - 1 proiectil cal. 76 mm, la data de 03.11.2009, sat Curpen, gospodăria lui Vlădoiu Gheorghe.

3

20. STEJARI - 1 proiectil exploziv cal. 76 mm, la data de 30.03.2009, sat Stejari. 1

21. TELESTI - 1 element de muniţii rămase neexplodate 1 22. PLOPŞORU - 1 bombă de aruncător cal. 82 mm la data de 02.11.2010, sat.

Olari. – zonă nouă 1

TOTAL 60

Page 47: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 46 din 64 NESECRET

3.1.3. Riscuri biologice Îmbolnăviri în masă

a. Epidemii b. Epizootii/zoonoze

a. Epidemii Prin focar epidemic se înţelege apariţia unui număr de cazuri de boală transmisibilă

în filiaţie directă în timp şi spaţiu şi pentru care măsurile de control sunt instituite de autorităţile de sănătate publică judeţene, fără activarea comitetelor teritoriale pentru situaţii de urgenţă.

a.1. Epidemia reprezintă apariţia unui număr mai mare de cazuri de boală transmisibilă faţă de cel aşteptat într-o anumită perioadă de timp, într-un anumit loc şi la o anumită categorie de populaţie.

a.2. Pandemia reprezintă fenomenul epidemic extins la scară globală cu un număr foarte mare de cazuri de îmbolnăvire de acelaşi fel.

Acţiunile şi măsurile de prevenire şi control a epidemiilor se organizează şi se desfăşoară în scopul apărării vieţii şi al asigurării protecţiei populaţiei împotriva efectelor negative ale apariţiei şi răspândirii bolilor transmisibile.

La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este întocmit şi aprobat „Planul judeţean de urgenţă în caz de pandemie” ca urmare a apariţie la nivel naţional a noi viruşi de gripă.

b. Epizootii/Zoonoze O situaţie deosebită apărută la nivelul judeţului Gorj a reprezentat-o începând cu anul

2006 apariţia focarelor de gripă aviară şi pe teritoriul judeţului Gorj. Localităţile afectate au fost: Bumbesti Pitic, Draguţesti, Ţicleni, Tg-Cărbuneşti,

Dănciuleşti, Polovragi, Dragoteşti, Teleşti, Băleşti, Bengeşti, Bumbeşti-Jiu, Tg-Jiu, Scoarţa, Logreşti, Dăneşti, Dănciuleşti.

În ultimii ani etiologia gripei aviare a fost intens studiata şi este bine cunoscuta, constituind un model de adaptare a virusului la diferite gazde, cu consecinţe importante sub aspect epidemiologic. Gripa aviară este o boala infecţioasa cauzata de un virus, pentru care au fost identificate foarte multe tulpini pana la ora actuala. Dintre acestea, multe apar la pasările sălbatice dar intr-un procentaj mai mare la pasările de apa.

Cele mai multe sunt catalogate ca producând „gripa aviară de joasa patogenitate" (GAJP), şi au un efect scăzut şi asupra pasărilor domestice. Subtipurile H5 şi H7, în schimb, pot cauza mortalitate masiva în rândul pasărilor din crescătorii sunt catalogate ca producând „gripa aviară de înalta patogenitate"(GAIP). Ele apar în crescătoriile şi de pasări, în aglomeraţii şi condiţii precare de igiena. Ulterior, acest virus se transmite şi la pasările sălbatice, prin contactul cu pasările domestice sau cu mediul utilizat de acestea.

Măsurile ce se aplica pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare sunt prevăzute în Planul de Contingenţă şi Manualul Operaţional pentru gripa aviară elaborat de Autoritatea Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor în conformitate cu Ordinul nr. 140/2006 şi transmise către DSVSA judeţene prin nota de serviciu nr. 1827/22.01.2007. Acest plan de contingenta şi manualul operaţional au fost aprobate de Comisia Europeana, prin Decizia 24/2007/CE.

Directiva urmăreşte revizuirea masurilor UE referitoare la gripa aviară, în baza lecţiilor învăţate din epidemiile recente şi a noilor descoperiri ştiinţifice privind modalităţile de răspândire a bolii şi riscurile pe care le implica pentru sănătatea oamenilor. Noua legislaţie urmăreşte sa asigure ca sunt întreprinse cele mai potrivite masuri de supraveghere şi control şi ca, în eventualitatea unui focar, riscurile pentru sănătate, costurile economice şi impactul negativ asupra societăţii sunt reduse la minim.

Page 48: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 47 din 64 NESECRET

Un aspect-cheie al directivei este accentul reorientat către supravegherea şi controlul tulpinilor virale slab patogene, ca modalitate de prevenire a izbucnirii unor focare mai mari de gripa aviara. În prezent, legislaţia UE stabileşte numai masurile de control împotriva viruşilor înalt patogeni, de exemplu cei care provoacă focare de boli grave la pasări şi care ar putea infecta şi oamenii. Cu toate acestea, exista dovezi ca acei viruşi înalt patogeni s-au format din viruşi aviari slab patogeni, prin mutaţii. Mai mult decât atât, de la păsările sălbatice se transmit adesea viruşi la păsările domestice. Deşi viruşii slab patogeni de la păsările sălbatice nu pot fi eradicaţi, infectarea păsărilor domestice poate fi controlată (de exemplu prin vaccinare), ceea ce previne mutaţia virusului în forme foarte patogene.

Dat fiind impactul produs de apariţia unui focar de gripa aviară într-o ţară decizia se axează pe o serie de masuri ce se concentrează pe:

- responsabilităţile ce revin instituţiilor statului pentru controlul influentei aviare atât la nivel central cat şi local prin înfiinţarea unor comandamente (centre) de combatere a bolii, în cadrul cărora se stabilesc responsabilităţile ce revin fiecărui membru

- pe întărirea masurilor de biosecuritate în ferme - introducerea de metode de detectare timpurie în zonele de risc înalt cum ar fi

zonele cu luciu mare de apa sau fermele situate pe rutele pasărilor migratoare. - întocmirea unui plan de contingenţa. În luna ianuarie 2011 la nivelul judeţului Gorj a fost identificat un caz de

contaminare cu virusul gripal AH1N1 a unei persoane din localitatea Scoarţa, confirmat de către Institutul Cantacuzino Bucureşti prin buletinul de analize nr. 50651 din 28.01.2011. Bolnavul a fost externat în stare generală bună. Datele au fost furnizate de către Direcţia de Sănătate Publică Gorj prin adresa nr. 352 din 14.02.2011.

Principalele surse potenţiale de izbucnire şi răspândire a unor epizootii sunt construcţiile/fermele zootehnice, laboratoarele de analiză, târgurile de animale autorizate şi neautorizate care sunt prezentate în anexa nr. 33. Date furnizate de către Direcţia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor.

Boli epizootice identificate la nivelul judeţului Gorj. SPECIA DE ANIMALE

BOALA Localitatea

BOVINE LEUCOZA BOVINA RABIE

Tg.Jiu,Branesti,Dragutesti,Negomir, Turceni, Crasna, Runcu, Rosia de Amaradia, Novaci, Prigoria, Plopsoru, Tismana, Tintareni, Licurici, Danesti, Urdari, Borascu.

CABALINE ANEMIE

INFECTIOASA RABIE

Cilnic,Danesti,Bumbesti Jiu, Balesti, Musetesti, Bilteni, Albeni, Glogova, Negomir, Telesti, Stejari, Barbatesti, Tismana, Balanesti, Crasna, Turcinesti, Novaci, Urdari, Farcasesti, Dragotesti, Scoarta, Plopsoru, Licurici, Dragutesti, Branesti, Schela, Cilnic, Godinesti, Polovragi, Carbunesti,Vladimir

PORCINE PESTA PORCINA CLASICA RABIE

Cruset,Catune,Motru,Turcinesti,Bilteni,Pades,Bustuchin,Farcasesti,Ticleni,Branesti,Bustuchin,Lelesti, Tintareni, Tg.Jiu, Stoina, Bumbesti Pitic, Glogova, Stanesti, Bengesti, Novaci, Farcasesti, Cilnic, Danesti, Scoarta, Tismana , Danciulesti, Turburea, Telesti, Berlesti , Lelesti, Pades, Aninoasa, Rosia deAmaradia, Plopsoru , Samarinesti, Logresti, Prigoria, Schela, Vladimir, Matasari, Negomir, Albeni,Musetesti, Runcu, Carbunesti.

PASARI GRIPA AVIARA PSEUDOPESTA

AVIARA

Bumbesti Pitic, Dragutesti, Ticleni, Carbunesti, Danciulesti, Polovragi, Dragotesti, Telesti,Balesti, Bengesti, Bumbesti Jiu, Tg.Jiu, Scoarta, Logresti, Danesti, Danciulesti

Page 49: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 48 din 64 NESECRET

SPECIA DE ANIMALE

BOALA Localitatea

ANIMALE SALBATICE

VULPI RABIE

Carbunesti, Turcinesti, Tismana, Logresti, Cruset, Albeni, Tg.Jiu, Dragotesti, Bumbesti Pitic, Runcu, Dragutesti, Jupinesti, Vladimir, Negomir,Stoina, Capreni,Scoarta, Hurezani, Alimpesti, Musetesti, Berlesti Licurici, Urdari, Prigoria , Negomir, Danciulesti, Telesti, Aninoasa.

ALBINE VAROOZA NOSEMAZA

Cruset, Crasna,Lelesti, Vagiulesti, Pades,Borasu, Bolbosi, Branesti, Cilnic, Danesti, Danciulesti , Scoarta, Stejari,Carbunesti, Rosia de Amaradia, Jupinesti, Matasari, Logresti, Vladimir,Berlesti, Polovragi, Balanesti, Stoina , Dragutesti, Telesti, Samarinesti, Turceni, Alimpesti, Dragutesti, Capreni, Plopsoru

Zone vulnerabile supuse producerii de epizootii

Motivaţie Localitatea

Boli ale păsărilor datorate migraţiei păsărilor sălbatice în zona râului Jiu

Bumbeşti Jiu, Schela, Turcineşti, Târgu Jiu, Drăguţeşti, Rovinari, Fărcăşeşti, Bîlteni, Plopşoru, Turceni, Brăneşti, Ţînţăreni

Achiziţionarea de animale fără documente de origine şi sanitare veterinare

Târgu Jiu, Târgu Cărbuneşti, Ţînţăreni, Logreşti, Polovragi, Bîlteni, Bolboşi, Novaci

3.1.4. Riscul de incendiu Identificarea riscului de incendiu reprezintă procesul de estimare, apreciere şi

cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces sau unui scenariu de incendiu, denumit în continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv.

La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilităţii de iniţiere a unui incendiu şi a consecinţelor acestuia, se au în vedere, după caz:

• nivelurile de pericol de incendii; • nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor privind cerinţa de calitate "securitate la incendiu" • nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, starea de funcţionare şi performanţele acestora; • factorul uman (numărul de persoane, vârsta şi starea fizică a acestora, nivelul de instruire); • alte elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu.

a. Riscul de incendiu la operatorii economici din domeniul chimiei şi petrochimiei. (datele au fost furnizate de către Serviciul Prevenirea Incendiilor) Identificarea pericolelor de incendiu:

clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: Instalaţiile, construcţiile, amenajările existente în cadrul obiectivelor au în componenţă,

în marea majoritate, elemente constructive incombustibile din clasa C0. Majoritatea instalaţiilor tehnologice existente sunt amenajate în aer liber.

proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice:

La nivelul obiectivelor se vehiculează substanţe periculoase din majoritatea celor 9 clase, clasificate conform Acordului European privind Transportul Rutier Internaţional al Mărfurilor Periculoase (A.D.R.). Substanţele periculoase se regăsesc sub formă de materii prime, produse finite, produse semifinite, reactivi chimici şi materiale auxiliare.

Page 50: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 49 din 64 NESECRET

Substanţele periculoase utilizate în mod predominant sunt: • Substanţe periculoase din clasa 2- Gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub

presiune, cum ar fi: Hidrogen, Metan, Acetilena, Amoniac, Clorură de vinil, Etilenă (gaz lichefiat), Oxid de carbon, Oxid de etilenă, Propilenă, Clor Cu excepţia clorului substanţele enumerate mai sus pot forma în amestec cu oxigenul din aer amestecuri explozive.

• Substanţe periculoase din clasa 3 - substanţe lichide inflamabile, cum ar fi: Acetonă, Alcool izobutiric (izobutanol), Alcool etilic, Alcool metilic, Alcool octilic (octanol), Aldehidă izobutirică, Benzen, Cilohexanonă, 1, 2, Dicloretan, Diclor propan, Oxid de propilenă, Propilenglicol, Toluen, Xilen

sursele potenţiale de aprindere existente: În mod accidental pot apare următoarele surse de aprindere: - electricitatea statică datorată nelegării la înpământare sau deteriorării legăturilor de împămîntare ale rezervoarelor, a rampelor auto si CF pe timpul încărcării-descărcării şi transvăzării lichidelor inflamabile; - scurtcircuitul electric; - scîntei mecanice datorate folosirii sculelor feroase; - focul deschis în locurile nepermise; - trăznetul; - explozia;

condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu:

- nefuncţionarea instalaţiilor de inertizare, a pernelor de azot ale rezervoarelor, conducând la formarea de amestecuri explozive cu oxigenul din aer; - neetanşeităţi ale sistemelor de vehicularea ale substanţelor inflamabile pompe trasee de conducte, armaături, pompe de vehiculare; - nefuncţionarea aparaturii de măsurare a nivelului la deversarea de produse; - folosirea de furtune improvizate la operaţiunile de încărcare – descărcare a cisternelor - fisurarea conductelor, rezervoarelor; - nefuncţionarea supapelorde siguranţă; - nefuncţionarea aparaturii A.M.C.; - utilizarea lucrarilor cu foc deschis în locuri nepermise; - fumatul în locurile cu atmosferă explozivă. - executarea lucrărilor cu foc deschis la executarea reviziilor, reparaţiilor la rezervoare trasee de conducte fără luarea măsurilor de degazare şi inertizare prealabilă; - nerespectarea parametrilor de lucru şi a parametrilor tehnologici ai instalaţiilor; - folosirea instalaţiilor electrice necorespunzătoare faţă de mediul (mediu ex) în care sunt amplasate; - îmbătânirea izolaţiei conductorilor electrici; - exploatarea instalaţiilor electrice neprotejate şi improvizate în mediu cu pericol de explozie; - exploatarea instalaţiilor cu defecţiuni ale sistemelor de siguranţă: - sisteme de interblocare fazelor tehnologice la nivelul fazelor tehnologice; - supape de siguranţă; - sisteme de detectare a concentraţiilor de gaze inflamabile; - exploatarea rezervoarelor de depozitare a lichidelor inflamabile fără supape de respiraţie sau opritori de flăcări; - neetanşeităţi ale flanşelor, ventilelor, capacelor de protecţie.

Page 51: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 50 din 64 NESECRET

b. Riscuri de incendiu la operatorii economici din domeniul producerii energiei electrice şi termice.

clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: Instalaţiile, construcţiile, amenajările existente în cadrul obiectivelor au în

componenţă, în marea majoritate, elemente constructive incombustibile din clasa C0. proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate,

manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice: • Combustibilul utilizat: cărbune –solid combustibil, păcură-lichid combustibil • Substanţe auxiliare utilizate: hidrogen, ce prezintă pericol de explozie, ulei grupuri,

ulei de transformator. sursele potenţiale de aprindere existente:

- electricitatea statică datorată nelegării la înpământare sau deteriorării legăturilor de împămîntare ale rezervoarelor, arampelor auto si CF pe timpul încărcării-descărcării şi transvăzării lichidelor inflamabile; - scurtcircuitul electric; - scîntei mecanice datorate folosirii sculelor feroase; - focul deschis utilizat în locurile nepermise; - trăznetul; - explozia.

condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu:

• fisuri, neetanşeităţi ale traseelor de alimentare a circuitului de răcire cu hidrogen a grupurilor de generatoare;

• depozitarea, transportul, manipularea necorespunzătoare; • defecţiuni ale sistemelor de alimentare a cazanelor de abur cu gaz metan, formarea de

amestecuri exlozive cu aerul atmosferic; • neizolarea instalaţiei de distribuţie (descărcare, încărcare, completare ) şi centrifugare

faţă de restul instalaţiilor de conducte fierbinţi şi de cabluri electrice; • efectuarea lucrărilor de sudare fără luarea măsurilor de prevenire a incendiilor în

apropierea materialelor combustibile; • folosirea instalaţiilor electrice necorespunzătoare faţă de mediul (mediu ex ) în care

sunt amplasate; • folosirea în mediul exploziv a sculelor ce produc scântei; • nesupravegherea instalaţiei de centrifugat pe timpul centrifugării uleiului utizat

pentru răcirea grupurilor de generatoare; • neasigurarea ventilaţiei staţiei de pompe în care se pot forma amestecuri explozive; • fumatul în locurile cu atmosferă explozivă sau în apropierea unor materiale

combustibile; • neasigurarea etanşării flanşelor sau armăturilor pe traseul conductelor şi circuitelor

de alimentare a cazanelor cu combustibil(păcură, cărbune, gaz metan, gaze naturale); • neluarea măsurilor pentru prevenirea autoprinderii cărbunelui în depozitul de

combustibil. c. Riscul de incendiu la operatorii economici ce depozitează materiale şi

substanţe periculoase şi utilizează reţeaua rutieră şi feroviară pentru transportul acestora şi nu intră sub incidenţa HGR 804/2007 sunt:

c.1. Operatori economici ce au ca obiect de activitate comercializarea carburanţilor pentru autovehicule (staţii distribuţie); c.2.Operatori economici ce au ca obiect de activitate producerea, depozitarea şi comercializarea vopselurilor, diluanţilor, lacurilor, adezivilor.

Page 52: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 51 din 64 NESECRET

Identificarea pericolelor de incendiu clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii:

Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor aferente depozitelor de carburant şi a parcurilor de stocare a produselor petroliere sunt din clasa C0 – incombustibile.

proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice:

În cadrul proceselor tehnologice se produc, vehiculează şi depozitează substanţe cu pericol de inflamabilitate, substanţe cu pericol de autoaprindere şi substaţe corozive, cum sunt: - Substanţe inflamabile din clasa 3, conform clasificării ADR: benzină; motorină; benzină de extracţie; acetona; acetatat de etil; benzina de extracţie; toluen; butanol; acetat de vinil; răşini alchidice;

- Substanţe corozive din clasa 8, conform clasificării ADR: acid acetic; acid clorhidric; - Substanţe cu pericol de autoaprindere din clasa 4, conform clasificării ADR: pastă de aluminiu;

De asemenea, substanţele vehiculate şi stocate sunt şi ţiţeiul şi produsele derivate de extracţie.

sursele potenţiale de aprindere existente: • surse de natură electrică: scurtcircuit electric; electricitatea statică; • surse de natură mecanică: scîntei mecanice; • focul deschis utilizat în locuri nepermise; • trăznetul.

condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu:

• neetanşeităţi ale sistemelor de vehicularea ale substanţelor inflamabile pompe trasee de conducte, armături, pompe de vehiculare;

• nefuncţionarea aparaturii de măsurare a nivelului la deversarea de produse; • folosirea de furtune improvizate la operaţiunile de încărcare – descărcare

cisternelor; • nefuncţionarea aparaturii A.M.C.; • neetanşeităţi ale pompelor de vehiculare a lichidelor inflamabile şi a

compresoarelor ale flanşelor, ventilelor, capacelor de protecţie; • utilizarea lucrarilor cu foc deschis în locuri nepermise; • fumatul în locurile cu atmosferă explozivă; • executarea lucrărilor cu foc deschis la executarea reviziilor, reparaţiilor la

rezervoare trasee de conducte fără luarea măsurilor de degazare şi inertizare prealabilă; • nerespectarea parametrilor de lucru şi a parametrilor tehnologici ai instalaţiilor; • folosirea instalaţiilor electrice necorespunzătoare faţă de mediul în care sunt

amplasate; • îmbătrânirea izolaţiei conductorilor electrici; • exploatarea instalaţiilor cu defecţiuni ale sistemelor de siguranţă: • sisteme de interblocare fazelor tehnologice la nivelul fazelor tehnologice: - supape de siguranţă; - rezervoare de golire de avarie; - sisteme de detectare a concentraţiilor de gaze inflamabile; • exploatarea rezervoarelor de depozitare a lichidelor inflamabile fără supape de

respiraţie sau opritori de flăcări;

Page 53: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 52 din 64 NESECRET

• lipsa legăturilor la împământare a cisternelor, conductelor de vehiculare şi a magistralelor de transport produse petrolierere;

• exploatarea sistemelor, echipamentelor şi aparaturii electrice cu deficienţe şi improvizaţii, fără a avea asigurată protecţia adecvată mediului de lucru (antiex); în sectoarele de malaxare, ambalare, pompare şi transport ale substanţelor şi produselor cu pericol de inflamabilitate sub formă de materii prime, materii prime auxiliare, produse finite şi semifinite;

• folosirea sculelor şi uneltelor din material feros, ce produc scântei; • electricitatea statică datorată neconectării la împământare a malaxoarelor, a

rezervoarelor de depozitare a substanţelor şi materialelor inflamabile, a utilajelor (tubulaturii sistemelor de ventilaţie şi exhaustoarelor ce transportă vapori inflamabili);

• neetanşeitatea rezervoarelor, traseelor de conducte de transport, a pompelor şi sistemelor de distribuţie a materiilor prime, în cadrul procesului tehnologic;

• exploatarea rezervoarelor în care se depozitează substanţele lichide inflamabile fără a fi prevăzute cu sisteme de siguranţă (supape de siguranţă, conducte de aerisire şi opritori de flăcări, clapete de sens, indicatoare de nivel, garnituri).

c.3. Depozite de carburanţi şi parcuri de rezervoare, staţii de pompare a produselor petroliere de extracţie (ţiţei); operatori economici ce au ca obiect de activitate producerea şi distribuţia gazelor industriale; operatori economici ce au ca obiect de activitate îmbutelierea G.P.L..

clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor aferente

depozitelor de carburant şi a parcurilor de stocare a produselor petroliere sunt din clasa C0 – incombustibile.

proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice:

În cadrul proceselor tehnologice se produc, vehiculează şi depozitează substante cu pericol de inflamabilitate, substanţe cu pericol de autoaprindere şi substaţe corozive, cum sunt:

Substanţe inflamabile din clasa 3, conform clasificării ADR: benzină; motorină; benzină de extracţie; acetona; acetatat de etil; benzina de extracţie; toluen; butanol; acetat de vinil; răşini alchidice;

Substanţe corozive din clasa 8, conform clasificării ADR: acid acetic; acid clorhidric; Substanţe cu pericol de autoaprindere din clasa4, conform clasificării ADR: pastă de

aluminiu; De asemenea, substanţele vehiculate şi stocate sunt şi ţiţeiul şi produsele derivate de

extracţie. sursele potenţiale de aprindere existente:

- surse de natură electrică: scurtcircuit electric; electricitatea statică; - surse de natură mecanică: scîntei mecanice; - focul deschis utilizat în locuri nepermise; - trăznetul;

condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu:

• neetanşeităţi ale sistemelor de vehicularea ale substanţelor inflamabile pompe trasee de conducte, armături, pompe de vehiculare;

• nefuncţionarea aparaturii de măsurare a nivelului la deversarea de produse; • folosirea de furtune improvizate la operaţiunile de încărcare - descărcare a

cisternelor;

Page 54: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 53 din 64 NESECRET

• nefuncţionarea aparaturii A.M.C.; • neetanşeităţi ale pompelor de vehiculare a lichidelor inflamabile şi a

compresoarelor ale flanşelor, ventilelor, capacelor de protecţie; • utilizarea lucrarilor cu foc deschis în locuri nepermise; • fumatul în locurile cu atmosferă explozivă; • executarea lucrărilor cu foc deschis la executarea reviziilor, reparaţiilor la

rezervoare trasee de conducte fără luarea măsurilor de degazare şi inertizare prealabilă;

• nerespectarea parametrilor de lucru şi a parametrilor tehnologici ai instalaţiilor; • folosirea instalaţiilor electrice necorespunzătoare faţă de mediul (mediu ex ) în

care sunt amplasate; • îmbătânirea izolaţiei conductorilor electrici; • exploatarea instalaţiilor cu defecţiuni ale sistemelor de siguranţă: • sisteme de interblocare fazelor tehnologice la nivelul fazelor tehnologice:

- supape de siguranţă; - rezervoare de golire de avarie; - sisteme de detectare a concentraţiilor de gaze inflamabile;

• exploatarea rezervoarelor de depozitare a lichidelor inflamabile fără supape de respiraţie sau opritori de flăcări;

• lipsa legăturilor la împământare a cisternelor, conductelor de vehiculare şi a magistralelor de transport produse petrolierere;

• exploatarea sistemelor, echipamentelor şi aparaturii electrice cu deficienţe şi improvizaţii, fără a avea asigurată protecţia adecvată mediului de lucru (antiex); în sectoarele de malaxare, ambalare, pompare şi transport ale substanţelor şi produselor cu pericol de inflamabilitate sub formă de materii prime, materii prime auxiliare, produse finite şi semifinite;

• folosirea sculelor şi uneltelor din material feros, ce produc scântei; • electricitatea statică datorată neconectării la împământare a malaxoarelor, a

rezervoarelor de depozitare a substanţelor şi materialelor inflamabile, a utilajelor (tubulaturii sistemelor de ventilaţie şi exhaustoarelor ce transportă vapori inflamabili);

• neetanşeitatea rezervoarelor, traseelor de conducte de transport, a pompelor şi sistemelor de distribuţie a materiilor prime, în cadrul procesului tehnologic;

• exploatarea rezervoarelor în care se depozitează substanţele lichide inflamabile fără a fi prevăzute cu sisteme de siguranţă (supape de siguranţă, conducte de aerisire şi opritori de flăcări, clapete de sens, indicatoare de nivel, garnituri corespunzătoare pentru etanşarea gurilor de vizitare). Zonele vital-vulnerabile în cazul unui incendiu sunt stabilite la nivelul fiecărui

obiectiv, iar ipotezele de stingere în cazul izbucnirii incendiilor sunt prevăzute în planurile de intervenţie întocmite la nivelul operatorilor economici menţionaţi

Prima intervenţie se asigură de către serviciile private pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul obiectivelor. În sprijinul acţiunilor de lichidare a incendiilor şi a înlăturării urmărilor acestora intervin serviciile de intervenţie profesioniste aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj precum şi forţele şi mijloacele instituţiilor abilitate cu care se cooperează.

Page 55: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 54 din 64 NESECRET

d. Riscul de incendiu la operatorii economici care au ca obiect de activitate prelucrarea cauciucului

Identificarea pericolelor de incendiu: clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii:

Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor ce deservesc prelucrarea superioară a lemnului sunt incombustibile - clasa C0

proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice: În sectoarele de prelucrare a cauciucului se utilizează următoarele substanţe ce prezintă pericol de autoaprindere şi inflamabilitate astfel: - negru de fum; - benzină; - solvenţi. Ca materie primă auxiliară se foloseşte şi sulful.

sursele potenţiale de aprindere existente: • surse de natură electrică: scurtcircuit electric, electricitatea statică; • scântei de natură mecanică; • focul deschis; • fumatul; • autoaprinderea negrului de fum.

condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu:

• exploatarea sistemelor, echipamentelor şi aparaturii electrice cu deficienţe şi improvizaţii, fără a avea asigurată protecţia adecvată mediului de lucru (etanş la praf, antiex);

• neetanşeitatea tubulaturilor de ventilaţie ce captează vaporii de benzină şi solvenţi;

• depozitarea materiilor prime, în halele de fabricaţie, în cantităţi mai mari decât cele prevăzute pentru un schimb;

• depozitarea necorespunzătoare a negrului de fum (în cantităţi mai mari decâtt cele folosite, fără sistem de ventilaţie) în condiţii ce pot duce la autoaprinderea acestuia;

• folosirea sculelor şi uneltelor din material feros, ce produc scântei; • electricitatea statică datorată neconectării la împământare a malaxoarelor.

e. Riscul de incendiu operatori economici ce au ca obiect de activitate prelucrarea superioară a lemnului. Identificarea pericolelor de incendiu

Identificarea pericolelor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire factorilor care pot genera, contribui şi/sau favoriza producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu şi anume:

clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii: Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor ce

deservesc prelucrarea superioară a lemnului sunt incombustibile C0. proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate,

manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice: Principalele materiale şi substanţe utilizate în tehno logiile de prelucrare superioară a lemnului sunt:

• lemnul în stare brută; • rumeguşul, praful de lemn cu diferite granulaţii sunt produse auxiliare ale

procesului de prelucrare, care în afară de ardere prezintă pericol de explozie şi de

Page 56: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 55 din 64 NESECRET

autoaprindere; cel mai periculos praf de lemn care poate forma cu aerul amestecuri explosive, având limita inferioară de explozie de 12g/mc;

• rumeguşul de lemn şi făină de lemn se pot autoaprinde; la rumeguş, autoaprinderea se produce în cazul depozitării lui în stare umedă, în cantităţi mari şi timp îndelungat sau în amestec cu substanţe combustibile de natură organică (reziduuri de ulei mineral, reziduuri de substanţe folosite la finisarea suprafeţelor- lacuri, nitrolacuri, emailuri sau reziduri celulozice), cel mai predispus la autoaprindere este rumeguşul rezultat din prelucrarea speciilor de răşinoase datorită răşinilor pe care le conţin;

• substanţe combustibile şi inflamabile utilizate la finisarea masei lemnoase şi a suprafeţelor, cum sunt: Acetat de butil, Acetat de etil, Acetat de vinil, Acetat de polivinil, Acetonă, Alcool fenil-etilic, Diaceton alcool, Diizocianat de 2-4 toluen, Parafină pe bază de ulei, Parafină pe bază de ceară, Stiren, Toluen, Benzen, Xilen

De asemenea, substanţele mai sus amintite se utilizează şi sub formă de amestecuri: nitrolacuri, lacuri, emailuri.

sursele potenţiale de aprindere existente: • surse de natură electrică: scurtcircuit electric, electricitatea statică; • scântei de natură mecanică; • focul deschis; • fumatul; • trăznetul.

condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu:

• exploatarea sistemelor, echipamentelor şi aparaturii electrice cu deficienţe şi improvizaţii, fără a avea asigurată protecţia adecvată mediului de lucru (etanş la praf, antiex);

• neasigurarea legăturii la împământare a utilajelor ce produc, prin natura procesului tehnologic, praf de lemn, a utilajelor de pulverizare a lacurilor şi nitrolacurilor;

• explotarea cabinelor de pulverizat, a cuptoarelor de uscare a produselor fără asigurarea perdelelor de reţinere a vaporilor şi a instalaţiilor de exhaustare a gazelor ce formează amestecuri explozive cu oxigenul din aer;

• neetanşeităti ale tubulaturii de tarnsport pneumatic şi a cicloanelor de stocare şi vehiculare ale rumeguşului şi prafului de lemn;

• fumatul şi lucrul cu foc deschis fără respectarea măsurilor de siguranţă pentru evitarea provocării incendiilor.

e. Riscul de incendiu în spaţii comerciale cu aglomerări de persoane şi depozite en-gross.

Identificarea pericolelor de incendiu clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii:

Spaţiile comerciale cu aglomerari de persoane (spaţii de tip market, supermarket, depozite en gross) au în componenţă elemente constructive incombustibile (clasa C0) şi materiale combustibile – mase plastice utilizate în componenţa rafturilor, vitrinelor a spaţiilor de prezentare.

proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice:

Materialele vehiculate (comercializate ) au în componenţă preponderent substanţe combustibile, datorită naturii organice de provenienţă, cum sunt: produse şi sub produse alimentare, materiale textile şi sintetice etc.

Page 57: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 56 din 64 NESECRET

Valoarea densităţii sarcinii termice este mărită prin stocarea de produse pentru comercializare în depozitele de marfă şi cantitatea de ambalaje combustibile existentă.

sursele potenţiale de aprindere existente: • surtcircuitul electric; • fumatul în locurile nepermise; • uilizarea focului deschis în locurile nepermise, cu mari aglomerări de

materiale combustibile şi persoane. condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea,

dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu: • utilizarea echipamentelor electrice cu improvizaţii, defecte sau izolate în mod

necorespunzător; • fumatul, lucrul cu foc deschis în locuri nepermise sau fără luarea măsurilor de

protecţie corespunzătoare în spaţiile de prezentare şi comercializare precum şi de depozitare a mărfii;

• stocarea pe rafturi, vitrine şi în spaţiile de depozitare a unor cantităţi de produse comerciale mai mari decât cele prevăzute;

• neîndepărtarea periodică a ambalajelor utilizate; • utilizarea mijloacelor de încălzire improvizate.

f. Riscul de incendiu la operatorii economici ce au ca obiect de activitate producţia alcoolului.

Identificarea pericolelor de incendiu clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii:

Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor ce deservesc producţia şi fabricarea alcoolului etilic sunt incombustibile C0.

proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice: La fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie se utilizează ca materii prime substanţele organice amidonoase, care în cadrul procesului tehnologic generează acumulari de pulberi şi praf de cereale având intervalul de explozie cuprins între 20-2000g /cmc.

sursele potenţiale de aprindere existente: • electricitatea statică datorată nelegării la înpământare sau deteriorării legăturilor de

împămîntare ale utilajelor tehnologice, rezervoarelor de depozitare, sistemelor de pompare şi vehiculare;

• scurtcircuitul electric; • scîntei mecanice datorate folosirii sculelor feroase în atmosferă explozivă; • Fumatul, utilizarea focului deschis în locurile nepermise.

condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu:

• defecţiunile sistemelor de captare a electricităţii statice de pe conducte, benzi de transport şi tubulatura de transport, la transvazarea produsului în cisternele de transport, transportul şi manipularea alcoolului etilic în vase şi recipiente ce nu asigură scurgerea electricităţii statice;

• depăşirea temperaturii maxime în recipientele şi încăperile de depozitare ale alcoolului etilic de rafinare;

• fumatul şi lucrul cu foc deschis în atmosferă explozivă; • utilizarea echipamentelor electrice ce nu au asigurat gradul de etanşare şi protecţie

faţă de mediul de lucru impus (antiex); • funcţionarea necorespunzătoare a istalaţiilor de desprăfuire şi de aspiraţie al

utilajelor; • nedotarea instalaţiilor de vehiculare cu separatori magnetici pentru reţinerea

corpurilor străine ce pot genera scântei mecanice în tubulatura de vehiculare.

Page 58: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 57 din 64 NESECRET

g. Riscul de incendiu la operatorii economici cu obiect de activitate morăritul din industria alimentară.

Identificarea pericolelor de incendiu clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii:

Elementele de construcţie folosite în structura instalaţiilor şi amenajărilor de morărit sunt incombustibile C0.

proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice: Activitatea de producţie din sectorul de morărit conduce la formarea prafurilor vegetale, care împreună cu aerul şi sursa de aprindere formează un amestec ce generează incendiul şi exploziile şi care se prezintă sub două forme:

- particule de praf vegetal în suspensie în aerul din încăpere; - particule de praf vegetal depuse pe suprafeţele încăperilor pe utilaj şi instalaţii ce pot fi antrenate de aer.

Factorii importanţi care duc la apariţia incendiului şi exploziei sunt: - natura pulberilor vegetale, compoziţia, chimică, gradul de fineţe al particulelor, compoziţia atmosferei înconjurătoare, starea de mişcare a acesteia, natura şi temperatura sursei de amorsare; - limita inferioară a concentraţiei pulberii favorabilă producerii exploziei se poate evalua la 25 g /cmc şi se prezintă sub forma unei ceţi –cu; cât este mai fină granulaţia cu atât mai mult este favorizată explozia.

sursele potenţiale de aprindere existente: • electricitatea statică datorată nelegării la înpământare sau deteriorării legăturilor de

împămîntare ale utilajelor tehnologice silozurilor de cereale, celulelor de depozitare a făinei; • scurtcircuitul electric; • scîntei mecanice datorate folosirii sculelor feroase în atmosferă explozivă; • fumatul, utilizarea focului deschis în locurile nepermise; • trăznetul.

condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu:

• defecţiunile sistemelor de captare a electricităţii statice de pe conducte, benzi de transport şi tubulatura de transport;

• fumatul şi lucrul cu foc deschis în atmosferă explozivă; • utilizarea echipamentelor electrice nu au asigurat gradul de etanşare şi protecţie

faţă de mediul de lucru impus (antiex, etanş la praf); • funcţionarea necorespunzătoare a istalaţiilor de desprăfuire şi de aspiraţie a

utilajelor; • nedotarea instalaţiilor de vehiculare cu separatori magnetici pentru reţinerea

corpurilor străine; • neetanşarea capacelor de vizitare la celule, buncăre şi depozite de făină şi

subproduse, a tubulaturii de scurgere a capacelor transportoarelor cu racleţi şi inele, a şnecurilor şi benzilor transportoare.

Din analiza statistică a incendiilor izbucnite pe teritoriul judeţului Gorj în ultimii 4 ani, rezultă următoarele aspecte: -Incendiile au izbucnit cu preponderenţă la gospodăriile cetăţeneşti-locuinţe şi anexele acestora, cu o rată de 71,4 %, -Operatorii economici au fost afectaţi de izbucnirea incendiilor în proporţie de 23,4%, iar instituţiile în proporţie de 5,2 %.

Page 59: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 58 din 64 NESECRET

Cele mai multe incendii au fost generate de: • instalaţii electrice defecte sau improvizate • jocul copiilor cu focul • focul deschis • acţiuni intenţionate • coş de fum defect • fumatul

Ca împrejurări ce au generat incendiile se pot reţine: • Echipamente electrice improvizate • Aparate electrice defecte sau uitate sub tensiune • Mijloace de încălzire improvizate şi nesupravegheate • Sudura • Scântei mecanice • Accident urmat de incendiu • Trăsnet sau alte fenomene naturale.

Situaţia operatorilor economici clasificaţi din punct de vedere al riscului la incendiu sunt prezentaţi în anexa nr. 34. Date furnizate de către Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U.J. Gorj.

3.1.5. Riscuri sociale Pe raza judeţului Gorj pot apare riscuri sociale datorate unor vicii de organizare şi

gestionare a adunărilor, târgurilor, festivalurilor şi a altor manifestări periodice (sportive, culturale etc.).

De asemenea, aceste tipuri de riscuri mai pot apărea şi în urma unor manifestări periodice cu afluenţă mare de public, cum ar fi acţiunile sportive desfăşurate în săli şi stadioane, precum şi mişcări sociale, mitingurile şi demonstraţiile (posibile ca urmare a politicilor sociale dar şi a situaţiei forţei de muncă, în special a locurilor de muncă deficitare în urma crizei ecnomice mondiale).

Până în prezent la nivelul judeţului Gorj singurele perturbări sociale de amploare au avut loc în anul 1999, dar trebuie menţionat că acestea au fost iniţiate de acţiunile revendicative ale minerilor din Valea Jiului.

3.1.6. Alte tipuri de riscuri Printre alte tipuri de risc ce pot afecta teritoriul judeţului, colectivităţile umane,

bunurile materiale şi valorile culturale şi de patrimoniu, activităţile culturale, sociale, economice şi politice pot fi şi următoarele:

- blocarea de persoane în autovehicule/mijloace de transport implicate în accidente rutiere, feroviare, aeriene etc.;

- blocarea de persoane sub dărâmături, ca urmare a unor situaţii de urgenţă specifice;

- inundarea subsolurilor clădirilor ce aparţin operatorilor economici, instituţiilor publice, precum şi a populaţiei;

- punerea în pericol a vieţii animalelor – blocări/căderi a acestora în lacuri, puţuri etc., suspendarea acestora în copaci sau la înălţimi etc.;

- sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici situaţiilor de urgenţă;

- accidente pe pârtiile de schi amenajate în zonele turistice montane.

Page 60: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 59 din 64 NESECRET

3.2. Clasificarea localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici

şi obiectivelor din puct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de riscuri specifice (conform anexei 35). Date furnizate de către Serviciul de Protecţie Civilă.

3.3. Obiective sursă de risc (pe tipuri: incendii şi explozii, chimic,

radiologic - anexa 36, tehnologic) şi (conform anexelor 14, 15 şi 34). Date furnizate de către Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U. Gorj. 3.4. Localităţi, zone şi obiective ce pot fi afectate de obiectivele sursă de

risc (anexa nr. 14) În judeţul GORJ pot fi afectate de eventualele evenimente produse la obiectvele sursă

de risc următoarele localităţi: Municipiul TG.JIU (S.C.ARTEGO SA, Depozit PECO TG.JIU, SC AVIINSTANT SRL), Oraşul ROVINARI (SC C.E.ROVINARI SA), Oraşul TURCENI (S.C.C.E.TURCENI SA), Oraşul ŢICLENI (SC PETROM GROUP OMV, Grup de zăcăminte Ţicleni), Comuna BĂRBĂTEŞTI (SC CONPET SA Ploieşti), Comuna TURBUREA (SC PETROM GROUP OMV, Secţia Deetaneizare-GPL Turburea), Oraşul BUMBEŞTI JIU (SC U.M.SADU SA). Date furnizate de către Serviciul Protecţie Civilă.

4. ESTIMAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE ŞI

FINANCIARE NECESARE PENTRU PREVENIREA ŞI GESTIONAREA TIPURILOR DE RISC EXISTENTE ÎN ZONA DE COMPETENŢĂ (conform Planului anual de asigurare al resurselor umane, materiale şi financiare)

Responsabilitatea pentru prevenirea şi gestionarea tipurilor de risc existente în fiecare localitate, conform OUG 21/2004 art.21-24 privind atribuţiile comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi HG 1491 /2004 privind structura organizatorică, atribuţiile funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, revine comitetului local pentru situaţii de urgenţă compus din: preşedinte – primar; vicepreşedinte – viceprimar; membrii – secretar, reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi operatori economici din unitatea administrativ teritorială respectivă precum şi manageri sau conducători ai operatorilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activităţii, constituie factori generatori de situaţii de urgenţă ; consultanţi- experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice, reprezentanţi ai altor ministere, instituţii şi servicii publice cu atribuţii în domeniu, manageri ai societăţilor comerciale şi regiilor autonome care desfăşoară activităţi în domeniul de competenţă respectiv. La nivelul fiecărei localităţi unde nu funcţionează servicii profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt constituite servicii voluntare în subordinea consiliilor locale compuse din : un şef profesionist în domeniu, un compartiment pentru prevenire, una sau mai multe formaţii de intervenţie care au o grupă şi două până la patru echipe specializate. Resursele materiale şi financiare pentru dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se asigură de consiliile locale care au obligaţia, conform legii, să prevadă în bugetele locale sumele necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice zonei administrativ teritoriale.

Page 61: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 60 din 64 NESECRET

5. DISPOZIŢII FINALE: 5.1. În termen de 5 zile de la aprobarea de către prefectul judeţului Gorj, „Schema cu

riscuri teritoriale”, va fi pusă la dispoziţia tuturor primăriilor din zona de competenţă, de către Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. DUMITRU PETRESCU” al Judeţului Gorj prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă – Gorj.

5.2. În termen de 60 de zile de la aprobarea de către prefect a „Schemei cu riscuri teritoriale din judeţ”, va fi actualizat şi aprobat „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” atât la nivel judeţean cât şi local, de către autorităţile responsabile conform art. 6 alin 1 şi 2 din O.M.A.I. nr. 132 din 29.01.2007. 5.3. Datele şi informaţiile necesare întocmirii „Schemei cu riscurile teritoriale” au fost furnizate în baza art. 10 din O.M.A.I nr. 132 din 29.01.2007 de operatorii economici, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte structuri din unitatea administrativ-teritorială abilitate conform legii (anexa nr. 37), drept pentru care sunt proprietatea intelectuală a acestora, iar reproducerea totală sau parţială de către persoanele fizice ori juridice şi/sau alte autorităţi în alte scopuri, cu excepţia celor îndrituite să execute activităţile de la aliniatul 5.1., este permisă numai cu acordul lor

5.4. Schema cu riscurile teritoriale va fi folosită numai de către cei în drept şi numai în scopul prevăzut la aliniatul 5.2. În caz contrar vinovaţii vor suporta rigorile legii. 5.5. Anexele enumerate conform tabelului de mai jos fac parte integrantă din „Schema cu riscurile teritoriale”.

5.6. Alte informaţii suplimentare se pot obţine de la Centrul Operaţional Judeţean din cadrul Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. DUMITRU PETRESCU” al Judeţului Gorj.

5.7. „Schema cu riscuri teritoriale”, după aprobare va fi postată pe site-ul I.S.U Gorj, www.isugorj.ro.

INSPECTOR ŞEF Colonel,

Dr.ing. Dumitraşcu Liviu

D:\COJ\AECI\TICĂ\BAZA DE DATE COJ GORJ\P A A R\PAAR SI SCHEMA CU RISCURILE\ Actualizare SRT 2011\text SCHEMA RISCURI TERITORIALE ISU GORJ 2010.doc RD/C.C./10.02.2009 /ex unic

Gorj,Târgu Jiu, strada Calea Bucureşti, nr.9 bis, cod poştal 210146, tel. 0253/211212, 0253/211213, 0253/211214,

fax 0253/211706 www.isugorj.ro; e-mail [email protected]

Page 62: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 61 din 64 NESECRET

CUPRINS CU ANEXELE ŞI INSTITUŢIILE CARE AU FURNIZAT DATE ŞI INFORMAŢII PENTRU COMPLETAREA LOR

Capitolul Secţiunea Punctul A N E X E Instituţia care a furnizat datele Nr. Pagini

2.1. Aspecte administrative – Compunerea zonei de competenţă

Anexa 1 Evidenţa nominală a localităţilor din zona de competenţă organizată pe raioane de intervenţie

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Col. Dumitru

Petrescu” al judeţului Gorj Centrul operaţional

7

2.2.Aşezare geografică şi relief

2.2.3. Formele de relief Anexa 2 Principalele altitudini muntoase şi ale localităţilor Consiliul Judeţean Gorj - Direcţia de Statistică 1

2.3.2. Temperatura Anexa 3 Temperatura aerului (maxima şi minima absolută) şi

temperatura aerului (medii lunare şi anuale) pe staţii meteorologice

2 2.3.Caracteristici climatice

2.3.3. Precipitaţiile Anexa 4 Cantităţile de precipitaţii înregistrate la staţiile meteorologice

Consiliul Judeţean Gorj Direcţia de Statistică

Centrul Meteorologic Regional al Oltenia Craiova

1

2.4.1 Bazine hidrografice, cursuri de apă

Anexa 5 Bazinele hidrografice, cursurile de apă codificate (lungimi, debite normale, cresteri inregistrate – varfuri istorice) lacurile de acumulare, iazurile şi amenajările piscicole

9

2.4.2. Lacuri, iazuri, ape subterane şi acumulări piscicole

Anexa 6 Lacuri naturale (dimensiuni, acces, trasee) 4

2.4. Reţea hidrografică

2.4.3. Amenajari hidrotehnice (diguri, baraje, alte lucrari de aparare impotriva inundatiilor)

Anexa 7 Amenajările hidrotehnice/hidroenergetice (diguri baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţilor etc.)

Sistemul de Gospodărire a Apelor Tg-Jiu

2

Anexa 8 Numărul populaţiei stabile pe localităţi 3

Anexa 9 Densitatea populaţiei pe fiecare unitate administartiv-teritorială 2

2. DESCRIEREA ZONEI DE

COMPETENŢĂ

2.5. Populaţia şi structura demografică

Anexa 10 Mişcarea naturală a populaţiei

Consiliul Judeţean Gorj - Direcţia de Statistică

2

Page 63: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 62 din 64 NESECRET

Capitolul Secţiunea Punctul A N E X E Instituţia care a furnizat datele Nr.

Pagini

2.6.1. Reţeaua feroviară Anexa 11 Situaţia privin numărul şi lungimea liniilor CFR, pe

sectoare, staţii CFR, electrificate, neelectrificate şi industriale, tunelurilor şi polatelor CFR

Sucursala Regională CF Oltenia - Secţia „L-8” C.F. Tg-Jiu 5

Anexa 12 Situaţia privind viabilitatea drumurilor naţionale Secţia Drumuri Naţionale Gorj 1

2.6. Căi de transport

2.6.2. Reţeaua de drumuri Anexa 13 Situaţia privind viabilitatea drumurilor judeţene şi comunale

Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Gorj 21

Anexa 14 Obiectivele sursă de risc SEVESO II clasificate conform HG 804/2007 (depozitele/rezervoarele cu substanţele periculoase deţinute şi capacitatea rezervoarelor)

2 2.7.2. Depozite/rezervoare şi capacităţile de stocare

Anexa 15 Obiectivele sursă de risc chimic (depozitele/rezervoarele

cu substanţele periculoase deţinute şi capacitatea rezervoarelor)

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

„Lt. Col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj

Serviciul Protecţie Civilă

- Operatorii economici cuprinşi în anexele respective

1

2.7.3. Fondul funciar Anexa 16 Situaţia suprafeţelor terenurilor agricole pe folosinţe la localităţi 4

2.7.4. Creşterea animalelor Anexa 17 Evidenţa colectivităţilor de animale

Consiliul Judeţean Gorj

- Direcţia Agricolă 3

Anexa 18 Zone şi monumente ale naturii puse sub regim de protecţie specială

Agenţia pentru Protecţie a Mediului Gorj, Garda de Mediu Gorj 6

2.7. Dezvoltare economică

2.7.5. Turism – capacităţi de primire turistică Anexa 19 Unităţi turistice pe tipuri din judeţul Gorj Consiliul Judeţean Gorj

- Direcţia de Statistică 4

2. Descrierea zonei de

competenţă

2.8. Infrastructuri locale

2.8.1. Cultură şi artă

Anexa 20 Monumentele istorice (monumente, situri si ansambluri arheologice, monumente şi ansambluri de arhitectură, clădiri memoriale, monumente şi ansambluri de artă plastică şi cu valoare memorială, zone istorice)

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Gorj 35

Page 64: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 63 din 64 NESECRET

Capitolul Secţiunea Punctul A N E X E Instituţia care a furnizat datele Nr.

Pagini

2.8.3. Sănătatea publică Anexa 21 Situaţia spitalelor cu numărul de paturi Direcţia de Sănătate Publică Gorj 1

Anexa 22 Situaţia unităţilor sanitare şi de învăţământ cu spaţii existente în caz de evacuare şi cazare a sinistraţilor 7

Anexa 23 Situaţia unităţilor turistice cu capacităţi de cazare a sinistraţilor pe localităţi 3

2. Descrierea zonei de

competenţă

2.8. Infrastructuri locale 2.8.5. Locurile de adunare şi

cazare a sinistraţilor

Anexa 24 Situaţia cu spaţiile de preparare şi servire a hranei pentru persoanele evacuate/sinistrate

Consiliul Judeţean Gorj

Direcţia Statistică

Direcţia de Sănătate Publică Gorj

Inspectoratul Şcolar Judeţean 3

Anexa 25 Situaţia fenomenelor meteorologice periculoase înregistrate la staţiile meteorologice şi vârfurile istorice

Centrul Meteorologic Regional al Oltenia Craiova 2

Anexa 26 Situaţia pe localităţi a terenurile inundabile şi a terenurilor afectate cu exces de umiditate

D.A.D.R. Gorj- Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 6

Anexa 27 Situaţia localităţilor situate în zona cursurilor de apă şi în aval de construcţiile hidrotehnice

Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj 70

Anexa 28 Situaţia nominală a clădirilor propuse pentru a fi expertizate din puct de vedere al gradului de nesiguranţă în exploatare şi la cutremur

Direcţia de Sănătate Publică Gorj

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Gorj

3

3.1.1. Riscuri naturale

Anexa 29 Situaţia alunecărilor de teren activate şi reactivate la nivelul fiecărei localităţi

D.A.D.R. Gorj- Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 9

Anexa 30 Situaţia cu operatorii economici, depozitele şi parcurile de rezervoare, societăţile de transport, distribuire şi reglare a produselor petroliere

2

Anexa 31 Situaţia depozitelor de deşeuri menajere şi industiale a staţiilor de transfer şi de epurare 8

3. RISCURI GENERATOARE DE SITUAŢII DE

URGENŢĂ

3.1. Tipuri de riscuri ce se pot manifesta în zona de competenţă

3.1.2. Riscurile tehnologice

Anexa 32 Situaţia terenurile poluate pe localităţi

Agenţia pentru Protecţie a Mediului Gorj Garda de Mediu Gorj

11

Page 65: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 64 din 64 NESECRET

Capitolul Secţiunea Punctul A N E X E Instituţia care a furnizat datele Nr. Pagini

3.1. Tipuri de riscuri ce se pot manifesta

în zona de competenţă

3.1.3. Riscuri biologice

Anexa 33 Situaţia construcţiilor/fermelelor zootehnice, laboratoarelor de analiză, târgurilor de animale autorizate şi neautorizate

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

2

Anexa 34 Situaţia operatorilor economici clasificaţi din punct de vedere a riscului la incendiu

I.S.U.J. Gorj Inspecţia de Prevenire

Serviciul Prevenirea Incendiilor 7

3.2. Clasificarea localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor din puct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de riscuri specifice

Anexa 35 Clasificarea localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor din puct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de riscuri specifice

I.S.U.J. Gorj Inspecţia de Prevenire

- Serviciul Protecţie civilă Comitetele Locale pentru Situaţii de

Urgenţă

5

3. RISCURI GENERATOARE DE SITUAŢII DE

URGENŢĂ

3.3. Obiective sursă de risc (pe tipuri: incendii şi explozii, chimic, radiologic, tehnologic

Anexa 36 Instituţiile publice şi operatorilor economici sursă de risc nuclear sau radiologic care se supun HG 642/2005

I.S.U.J. Gorj Inspecţia de Prevenire 4

Anexa 37 Instituţile şi operatorii economici care au furnizat date şi informaţii necesare întocmirii „Schemei cu Riscurile Teritoriale”

1

Anexa 38 Harta cu raioanele de intervenţie 1

Anexa 39 Harta de risc la cutremur 1 La capitolele cu tipurile de risc respective

Anexa 40 Harta cu zonele de risc la inundaţii, barajele şi amenajerile hidrotehnice, zone de risc la alunecări de teren, zonele de risc la incenii de pădure, zone de risc cu muniţii nexeplodate, reţeaua de transport rutier şi feroviar

I.S.U.J. Gorj

Centrul Operaţional Judeţean

1

TOTAL PAGINI ANEXE 262

TOTAL PAGINI TEXT S.R.T. 64

TOTAL PAGINI SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE 326

Page 66: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

Nesecret Pagina 1 din 7

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru

Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 1 la nr. 1138247 din 21.02.2011

EVIDENŢA NOMINALĂ A LOCALITĂŢILOR CU SATELE APARŢINĂTOARE DIN ZONA DE COMPETENŢĂ

Raionul de Intervenţie al Detaşamentului De Pompieri Tg-Jiu- Garda de Intervenţie Nr. 1 Tg-Jiu TG-JIU

1. Tg-Jiu 2. Bîrseşti 3. Drăgoieni 4. Romaneşti 5. Iezureni 6. Polata 7. Ursaţi 8. Preajba 9. Slobozia

ROVINARI 1. Rovinari 2. Vîrţ

TG-CĂRBUNEŞTI 1. Tg-Cărbuneşti 2. Blahniţa de jos 3. Cărbuneşti-Sat 4. Cojani 5. Creţeşti 6. Curteana 7. Floreşteni 8. Măceşu 9. Pojogeni 10. Rogojeni 11. Ştefăneşti

ŢICLENI 1. Ţicleni 2. Tunşi 3. Răşina 4. Gura Lumezii

ARCANI 1. Arcani 2. Cîmpofeni 3. Sănăteşti 4. Stroeşti

BĂLĂNEŞTI 1. Bălăneşti 2. Blidari 3. Cînepeşti 4. Glodeni 5. Voiteşti Vale 6. Ohaba 7. Voiteştii de

Deal

BĂLEŞTI 1. Băleşti 2. Ceauru 3. Rasova 4. Tălpăşeşti 5. Tămăşeşti 6. Voinigeşti 7. Stolojani 8. Găvăneşti 9. Corneşti

CÂLNIC 1. Câlnic 2. Câlnicu de

Sus 3. Didileşti 4. Hodoreasca 5. Pieptani 6. Vâlceaua 7. Găleşoaia 8. Pinoasa 9. Stejărei

DĂNEŞTI 1. Barza 2. Botorogi 3. Brătuia 4. Bucureasa 5. Merfuleşti 6. Şasa 7. Trocani 8. Ţîrculeşti 9. Ungureni 10. Văcarea

DRĂGUŢEŞTI 1. Drăguţeşti 2. Cîrbeşti 3. Dîmbova 4. Iaşi-Gorj 5. Tîlveşti 6. Urecheşti

JUPÂNEŞTI 1. Jupâneşti 2. Boia 3. Pîrîul Boia 4. Vidin 5. Vierşani

RUNCU 1. Runcu 2. Bîlta 3. Bîltişoara 4. Dobriţa 5. Răchiţi 6. Suseni 7. Valea Mare

SCOARŢA 1. Scoarţa 2. Bobu 3. Budieni 4. Cîmpu Mare 5. Colibaşi 6. Copăciosa 7. Lazuri 8. Lintea 9. Pişteştii din Deal 10. Mogoşani 11. Cerătu de Copăcioasa

STĂNEŞTI 1. Stăneşti 2. Alexeni 3. Bălani 4. Căleşti 5. Curpen 6. Măzăroi 7. Obreja 8. Pîrvuleşti 9. Vaidei 10. Vălari

TURCINEŞTI 1. Turcineşti 2. Cartiu 3. Rugi

LELEŞTI

1. Leleşti 2. Frăteşti 3. Rasoviţa

TELEŞTI

1. Teleşti 2. Buduhala 3. Şomaneşti

FĂRCĂŞEŞTI- parţial;

1. Roşia-Jiu, 2. Timişeni 3. Rogojel

Page 67: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

Nesecret Pagina 2 din 7

RAIONUL DE INTERVENŢIE AL GĂRZII NR. 2 NOVACI

NOVACI 1. Novaci 2. Berceşti 3. Hirişeşti 4. Pociovalişte

. Siteşti

CRASNA 1. Crasna 2. Aninişu din Deal 3. Aninişu din Vale 4. Buzeşti 5. Cărpiniş 6. Crasna din Deal 7. Drăgoeşti 8. Dumbrăveni 9. Radoşi

SĂCELU 1. Săcelu 2. Blahniţa de Jos 3. Hăeşti 4. Jeriştea 5. Maghereşti

BENGEŞTI-CIOCADIA

1. Bengeşti 2. Bălceşti 3. Bircii 4. Ciocadia

ALBENI 1. Albeni 2. Bîrzeiu de Gilort 3. Pruneşti 4. Milosloveni 5. Bolboceşti 6. Doseni

PRIGORIA 1. Prigoria 2. Bucşana 3. Burlani 4. Călugăreasa 5. Dobrana 6. Negoeşti 7. Zorleşti

BAIA DE FIER 1. Baia de Fier 2. Cernădia

POLOVRAGI 1. Polovragi 2. Racoviţa

BUMBEŞTI – PIŢIC

1. Bumbeşti-Piţic 2. Cîrligei 3. Poienari

ROŞIA DE AMARADIA

1. Roşia de Amaradia

2. Becheni 3. Dealul Viei 4. Ruget 5. Seciurile 6. Şitoaia 7. Stejaru

ALIMPEŞTI 1. Alimpeşti 2. Ciupercenii de Olteţ 3. Corşoru 4. Nistoreşti 5. Sîrbeşti

Page 68: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

Nesecret Pagina 3 din 7

RAIONUL DE INTERVENŢIE AL GĂRZII NR. 3 BUMBEŞTI – JIU

BUMBEŞTI – JIU 1. Bumbeşti – Jiu 2. Curtişoara 3. Lăzăreşti 4. Pleşa 5. Tetila

MUŞETEŞTI

1. Muşeteşti 2. Arşeni 3. Bârcaciu 4. Gămani 5. Grui 6. Stănceşti 7. Stănceşti-Larga

SCHELA

1. Sîmbotin 2. Arsuri 3. Gornăcel 4. Pajiştile 5. Schela

TURCINEŞTI - parţial

1. Horezu

Page 69: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

Nesecret Pagina 4 din 7

RAIONUL DE INTERVENŢIE

AL DETAŞAMENTULUI DE POMPIERI MOTRU – Garda de Intervenţie nr. 1 Motru -

CĂTUNELE 1. Cătunele 2. Dealul Viilor 3. Lupoaia 4. Steic 5. Valea Mînăstiri 6. Valea Perilor

MOTRU 1. Motru 2. Dealu Pomilor 3. Horăşti 4. Însurăţei 5. Leurda 6. Ploştina 7. Lupoiţa 8. Rîpa 9. Roşiuţa

GLOGOVA 1. Iormăneşti 2. Cămuieşti 3. Cleşneşti 4. Glogova 5. Olteanu

MĂTĂSARI 1. Mătăsari 2. Brădet 3. Brădeţel 4. Croici 5. Runcurel

SAMARINEŞTI 1. Samarineşti 2. Băzăvani 3. Boca 4. Duculeşti 5. Larga 6. Ţirioi 7. Valea Biserici 8. Valea Mică 9. Valea Poieni

SLIVILEŞTI 1. Slivileşti 2. Cojmăneşti 3. Miculeşti 4. Şiacu 5. Ştiucani 6. Strîmtu 7. Ţura 8. Tehomir

VĂGIULEŞTI 1. Văgiuleşti 2. Cîrciu 3. Covrigi 4. Murgileşti 5. Valea Motrului

CIUPERCENI-parţial 1. Peşteana Vulcan 2. Vîrtop 3. Strîmba Vulcan

FLOREŞTI-Mehedinţi 1. Gîrdoaia 2. Livezi 3. Moşneni 4. Copăcioasa 5. Zegujani 6. Stroieşti 7. Peşteana 8. Peştenuţa

BROŞTENI-Mehedinţi 1. Meriş 2. Lupşa de sus 3. Lupşa de jos 4. Căpăţîneşti 5. Lucşoara

Page 70: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

Nesecret Pagina 5 din 7

RAIONUL DE INTERVENŢIE AL GĂRZII NR 2 TISMANA

TISMANA

1. Tismana 2. Celei 3. Costeni 4. Gornoviţa 5. Izvarna 6. Pocruia 7. Racoţi 8. Sohodol 9. Topeşti 10. Vâlcele 11. Vânăta

PADEŞ 1. Călugăreni 2. Apa Neagră 3. Cerna-Sat 4. Cloşani 5. Motru Sec 6. Orzeşti 7. Padeş 8. Văieni

CIUPERCENI 1. Ciuperceni 2. Priporu 3. Zorzila 4. Boboieşti

PEŞTIŞANI 1. Peştişani 2. Boroşteni 3. Brădiceni 4. Frânceşti 5. Gureni 6. Hobiţa 7. Seuc

GODINEŞTI 1. Godineşti 2. Arjoci 3. Câlceşti 4. Chiliu 5. Pârul de Pripor 6. Pârâul de Vale 7. Râtez

Page 71: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

Nesecret Pagina 6 din 7

RAIONUL DE INTERVENŢIE AL

SECŢIEI DE POMPIERI TURCENI - Garda de Intervenţie nr. 1 Turceni -

TURCENI 1. Turceni 2. Jilţu 3. Murgeşti 4. Gârbovu 5. Strâmba Jiu 6. Valea Viiei

PLOPŞORU 1. Plopşoru 2. Piscuri 3. Izvoarele 4. Văleni 5. Sărdăneşti 6. Ceplea 7. Olari 8. Deleni 9. Broşteni 10. Broşteni de Sus 11. Cursaru

NEGOMIR 1. Negomir 2. Bohorel 3. Nucetu 4. Raci 5. Valea Racilor 6. Orzu 7. Artanu 8. Ursoaia 9. Paltinu 10. Condeieşti

VLADIMIR 1. Vladimir 2. Frasinu 3. Valea Deşului 4. Andreeşti

IONEŞTI 1. Ioneşti 2. Ilieşti 3. Gura Şuşiţei 4. Picu

URDARI 1. Urdari 2. Fântânele 3. Hotăroasa

BÂLTENI 1. Bâlteni 2. Moi 3. Vlăduleni 4. Peşteana Jiu 5. Cocoreni

ŢÂNŢĂRENI 1. Ţânţăreni 2. Floreşti 3. Ghicioara 4. Arpadia

BORĂSCU 1. Borăscu 2. Gura Menţi 3. Menţii din Dos 4. Miluta 5. Calapăru 6. Scoruşu 7. Baniu

BOLBOŞI 1. Bolboşi 2. Ohaba Jiu 3. Bolboasa 4. Micloşu 5. Igirosu 6. Valea 7. Bălăceşti

FĂRCĂŞEŞTI 1. Fărcăşeşti 1. Valea cu Apă 2. Moşneni 3. Peşteana de Jos

SĂULEŞTI 2. Săuleşti 3. Dolceşti 4. Bibeşti 5. Purcaru

ANINOASA 1. Aninoasa 2. Groşerea 3. Costeşti 4. Sterpoaia 5. Bobaia

DRAGOTEŞTI 1. Dragoteşti 2. Trestioara 3. Corobăi

BRĂNEŞTI 1. Brăneşti 2. Capu Dealului 3. Brebenei 4. Bădeşti 5. Gilortu 6. Pârâu

BĂRBĂTEŞTI 1. Bărbăteşti 2. Musculeşti 3. Socu 4. Petreşti

TURBUREA 1. Turburea 2. Poiana 3. Spahii 4. Şipotu 5. Cocorova

Page 72: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

Nesecret Pagina 7 din 7

RAIONUL DE INTERVENŢIE

AL GĂRZII NR. 2 HUREZANI

BERLEŞTI 1. Berleşti 2. Bârzeiu 3. Gâlceşti 4. Lihuleşti 5. Pârâul Viu 6. Scrada 7. Scurtu

BUSTUCHIN 1. Poiana Seciuri 2. Bustuchin 3. Pojaru 4. Valea Pojarului 5. Motorgi 6. Poieniţă 7. Nămete 8. Cionţi

HUREZANI 1. Totea de Hurezani 2. Pegeni 3. Plopu 4. Busuioci 5. Hurezani

LOGREŞTI 1. Tg-Logreşti 2. Logreşti-Moşteni 3. Popeşti 4. Frunza 5. Colţeşti 6. Seaca 7. Măru

LUCURICI 1. Licurici 2. Frumuşei 3. Negreni 4. Totea

STEJARI 1. Stejari 2. Popeşti-Stejari 3. Piscoiu 4. Băceşti 5. Baloşani 6. Dealul Leului

DĂNCIULEŞTI 1. Dănciuleşti 2. Zaicoiu 3. Hălăngeşti 4. Rădineşti 5. Bibuleşti 6. Obârşia 7. Petrechei

CĂPRENI 1. Căpreni 2. Satu Nou 3. Cornetu 4. Bulbuceni 5. Brăteşti 6. Cetatea 7. Delul Spirei 8. Aluniş

STOINA 1. Stoina 2. Păişani 3. Miluşei 4. Ciorari 5. Ulmet 6. Toiaga 7. Urda de sus

CRUŞEŢ 1. Cruşeţ 2. Maiag 3. Mierea 4. Slăvuţa 5. Marineşti 6. Bojinu 7. Urda de jos 8. Miericeaua 9. Văluţa 10. Slămneşti

Page 73: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 1

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru

Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 2 la nr. 1138247 din 21.02.2011

1. PRINCIPALELE ALTITUDINI MUNTOASE

Nr. crt. Denumirea vârfului Denumirea lanţului muntos Altitudinea vârfului

- m - 1. Mândra Parâng 2517,7 2. Mohoru Parâng 2336,0 3. Bulzului Godeanu 2245,4 4. Micuşa Godeanu 2179,6 5. Micaia Parâng 2169,9 6. Galbena Vâlcan 2161,0 7. Paltina Vâlcan 2149,1 8. Păpuşa Parâng 2136,0 9. La Nedei Parâng 2107,8 10. Piatra Iorgovanului Vâlcan 2014,3 11. Olanelor Godeanu 1989,9 12. Tărtărău Vâlcan 1959,5 13. Oslea Vâlcan 1946,5 14. Groapele Vâlcan 1937,0 15. Dobrii Godeanu 1928,4 16. Coada Oslei Vâlcan 1898,9 17. Straja Vâlcan 1868,2

2. ALTITUDINEA MEDIE A PRINCIPALELOR LOCALITĂŢI DIN JUDEŢUL GORJ

Nr. crt.

Denumirea localităţii Tipul localităţii Altitudinea medie

- m - 1. Târgu-Jiu Municipiu 200 2. Motru Municipiu 190 3. Târgu-Cărbuneşti Oraş 200 4. Rovinari Oraş 180 5. Novaci Oraş 500 6. Rânca Staţiune 1550 7. Săcelu Comună (staţiune balneo-climaterică) 250 8. Bumbeşti-Jiu Oraş 300 9. Ţicleni Oraş 210 10. Tismana Oraş 220 11. Turceni Oraş 120 12. Mătăsari Comună 235

Page 74: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 2

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 3 la nr. 1138247 din 21.01.2011

TEMPERATURA AERULUI PE STATII METEOROLOGICE 1. Maxima si minima absoluta

- grade Celsius - Nr. crt. Staţia meteorologică Anii de

observaţie Maxima absolută anuală Data înregistrării Minima absolută anuală Data înregistrării

1.

Polovragi

2005 2006 2007 2008 2009

31,31)

31,3 36,7 33,1 34,2

VIII

20.VIII 22.VII

14.VIII 24.VII

-17,3 -24,0 -12,0 -13,3 -16,1

II

24.I 20.XII

5.I 21.XII

2.

Târgu-Logreşti

2005 2006 2007 2008 2009

33,4 33,4 39,4 35,4 34,7

VII

20.VIII 24.VII

14.VIII 24.VII

-25,2 -23,6 -13,3 -15,4 -22,3

II 25.I

21.XII 9,13.I

21.XII

3.

Apa Neagră

2005 2006 2007 2008 2009

33,4 33,8 40,6 35,6 35,5

1.VIII 28.VI

24.VII 14.VIII 24.VII

-26,6 -28,2 -12,4 -19,2 -24,2

8.II 24.I

23.XII 11,12.I 21.XII

4.

Târgu-Jiu

2005 2006 2007 2008 2009

34,2 34,4 40,7 36,3 36,5

1.VIII

19.VIII 24.VII

16.VIII 24.VII

-22,7 -25,0 -9,2

-12,8 -19,2

8.II 25.I

22.XII 13.I

21.XII

Page 75: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 2

2. Medii lunare şi anuale

- grade Celsius – Media lunară Nr.

Crt. Staţia

meteorologică Anii de

observaţie Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Media anuală

1.

Polovragi

2005 2006 2007 2008 2009

0,9

-4,4 4,1

-1,5 0,1

-2,4 -1,5 2,5 1,8 0,0

1,8 3,6 6,2 6,3 3,8

9,8

10,6 10,9 10,3 11,2

15,4 14,2 16,9 15,2 15,4

17,4 17,5 20,3 19,5 18,5

*

20,3 24,0 20,8 21,0

18,7 18,7 21,1 22,1 19,9

15,6 15,6 13,7 14,4 16,0

9,9

11,6 10,0 11,1 9,6

3,4 5,8 2,5 4,6 6,5

0,9 2,2

-0,7 1,7 0,8

-

9,5 11,0 10,5 10,2

2..

Târgu-Logreşti

2005 2006 2007 2008 2009

0,6

-4,8 3,3

-3,2 -0,2

-2,8 -1,7 2,9 1,7 1,2

2,9 4,4 6,7 6,7 4,8

10,4 11,6 11,2 11,1 11,8

16,5 15,6 17,6 15,9 16,4

18,0 18,7 21,2 20,2 19,9

20,5 21,4 23,7 21,5 21,9

19,3 19,2 21,3 22,5 21,3

15,9 15,6 13,9 14,7 16,4

9,7

10,9 10,0 10,8 10,6

3,5 5,5 2,7 5,2 6,4

1,2 1,0 1,0 1,9 0,9

9,6 9,8

-1,3 10,8 11,0

3.

Apa Neagră

2005 2006 2007 2008 2009

0,7

-6,1 3,7

-3,7 -0,8

-4,3 -2,2 3,1 2,3 1,1

2,5 4,3 7,0 7,0 5,1

10,2 11,3 11,7 11,2 11,9

16,7 15,4 17,4 16,2 16,2

18,1 18,6 21,0 20,7 19,5

20,1 21,2 23,7 21,4 21,6

19,1 19,1 21,6 22,1 21,0

15,8 15,7 14,4 14,7 16,8

9,4

10,7 10,0 10,8 10,6

2,9 5,6 2,9 5,0 5,8

0,7 0,2

-1,2 1,5 0,8

9,3 9,5

11,3 10,8 10,8

4.

Târgu-Jiu

2005 2006 2007 2008 2009

1,0

-4,9 3,6

-2,8 0,0

-2,7 -1,4 3,9 2,9 1,9

3,6 5,2 8,1 7,9 6,1

11,1 12,3 12,8 11,8 13,1

17,2 16,1 18,2 16,8 17,4

19,0 19,1 22,1 21,1 20,8

21,1 22,5 24,7 22,4 23,1

19,9 19,8 22,1 23,5 22,4

16,5 16,8 14,8 15,5 17,8

10,8 11,9 10,5 11,4 11,3

4,0 6,0 3,2 5,5 6,3

1,2 1,1

-0,7 2,2 1,2

10,2 10,4 12,0 11,5 11,8

Page 76: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 1

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 4 la nr. 1138247 din 21.02.2011

CANTITĂŢILE DE PRECIPITAŢII ATMOSFERICE (CANTITATEA LUNARĂ ŞI ANUALĂ) PE STAŢII METEOROLOGICE - mm -

Cantitatea lunară Nr. crt.

Staţia meteorologică

Anii de observaţ

ie Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.

Cant. anuală

1.

Polovragi

2005 2006 2007 2008 2009

62,5 62,6 42,1 32,7 87,9

120,8 30,7 31,9 10,7 44,3

44,6 115,6 121,1 57,0 38,7

60,5 107,6

6,9 84,5 64,2

102,0 74,1

143,6 85,0 51,6

76,9 99,1 123,2 59,4 56,8

148,9 75,0 28,2 66,6

119,3

66,9 153,5171,1

1,4 87,7

89,2 78,7

132,8 113,220,6

48,8 19,2

197,1 56,1

133,2

264,4 17,8

129,7 44,1 96,4

46,1 36,0 37,6 99,6 91,0

1153,8 894,0

1101,5 707,7 953,0

2.

Târgu-Logreşti

2005 2006 2007 2008 2009

81,3 50,7 22,4 40,6 66,1

47,2 45,5 19,1 6,4

33,7

22,4 70,9 67,4 26,0 20,1

38,0 89,6 3,8

66,3 20,0

79,3 40,4

107,6 30,5 35,9

140,0 66,4 67,4 88,0 51,4

211,5 47,7 1,3

66,7 84,9

199,0 129,5130,5

0 21,8

121,1 47,1 77,8 80,5 22,8

6,0 6,4

141,2 48,4

105,5

46,6 9,4

91,2 14,2 63,2

59,8 22,2 27,0 80,1 71,4

978,6 626,8 777,3 511,1 645,2

3.

Apa Neagră

2005 2006 2007 2008 2009

59,6 95,8 56,8 37,8

134,4

127,1 99,2 54,4 15,3 61,1

81,2 122,7 141,6 70,0 59,7

87,5 133,0

0,2 114,5 42,0

75,8 45,6

116,4 82,6 62,8

126,9 75,8

160,0 123,7 144,2

208,4 97,8 8,0

102,8 72,3

180,2 178,2109,9 19,2 52,9

136,8 37,7 76,2

146,633,5

26,1 2,2

209,0 70,0

158,5

89,1 15,8

186,5 46,1

236,8

137,2 59,2 47,9

196,6157,5

1284,8 1047,21130,6 1045,71236,6

4.

Târgu-Jiu

2005 2006 2007 2008 2009

71,1 75,9 43,7 23,1 76,1

91,3 42,8 26,0 14,8 41,6

66,2 108,2 82,2 48,0 22,6

60,0 83,2 2,4

73,2 34,2

76,6 66,4

122,8 40,2 52,8

150,2 63,8

139,8 86,4 91,8

251,8 77,8 19,0 91,5 76,2

160,2 186,4224,4 27,6 70,4

118,6 39,4 81,6

130,228,4

12,6 3,0

232,6 60,4

105,0

58,2 7,6

116,8 28,4 90,5

91,5 41,4 44,4

115,5106,3

1121,9 871,9

1082,3 744,7 802,9

Page 77: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 9

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 5 la nr. 1138247 din 21.02.2011

1.BAZINE HIDROGRAFICE

Nr crt

Bazinul hidrografic

Lungime curs de apa principal (km)

Lungime cursuri de apa codificate (km)

Suprafata bazinului hidrografic (kmp)

1. JIU 141 1 980 5 131 2. Cerna 25 103 231 3. Oltet 33 60 238

TOTAL 199 2 143 5 600

2. CURSURI DE APA DIN JUDEŢUL GORJ

a). Principalele cursuri de apă km -

Lungimea cursului de apă : Nr. crt. Denumirea cursului de apă Totală Pe teritoriul judeţului Gorj 1. JIU 339 141 2. GILORT 116 116 3. MOTRU 134 56 4. AMARADIA 106 62 5. OLTEŢ 185 33 6. BLAHNIŢA 53 53 7. BISTRIŢA 45 45 8. TISMANA 42 42

b). Cursuri de apă codificate

Nr.crt. Denumire curs apa Cod cadastral Lungime(km) 1. Jiu VII-1. 139 2. Chitiu VII-1.13. 6 3. Bratcu VII-1.19. 11 4. Sadu VII-1.20. 22 5. Zanoaga VII-1.20.1. 5 6. Sadu lui San VII-1.20.2. 7 7. Porcu VII-1.21. 16 8. Tetila VII-1.22. 11 9. Sambotin VII-1.23. 11 10. Harabor VII-1.23.1. 14 11. Cartiu VII-1.24. 12 12. Iazul Topilelor VII-1.25. 7 13. Hodinau VII-1.25 a 5 14. Susita VII-1.25 b 37 15. Macris VII-1.25 1. 5 16. Suseni VII-1.25.2. 24 17. Cornu VII-1.25.3. 16

Page 78: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 9

Nr.crt. Denumire curs apa Cod cadastral Lungime(km) 18. Iaz VII-1.25.4. 8 19. Amaradia VII-1.26. 41 20. Grui VII-1.126.1 10 21. Inoasa VII-1.26.2. 9 22. Holdun VII-1.26.3. 7 23. Gornac VII-1.26.4. 9 24. Zlast VII-1.26.5. 18 25. Budieni VII-1.26.5.1. 10 26. Sasa VII-1.26.5.2. 10 27. Tismana VII-1.31. 42 28. Tismanita VII-1.31.1. 7 29. Sohodol VII-1.31.2. 14 30. Vezies VII-1.31.2.1. 7 31. Orlea VII-1.31.3. 18 32. Pocruia VII-1.31.3.1. 15 33. Pesteana VII-1.31.4. 12 34. Vartop VII-1.31.4.1. 7 35. Stramba VII-1.31.5. 7 36. Calnic VII-1.31.6. 10 37. Icazna VII-1.31.6 a 6 38. Bistrita VII-1.31.6 b 45 39. Lespezel VII-1.31.6 b 1. 8 40. Vaja VII-1.31.6 b 2. 6 41. Bistricioara VII-1.31.6 b 3. 13 42. Ogasul Hobitei VII-1.31.6 b 4. 6 43. Balta VII-1.31.6 b 5. 19 44. Batrana VII-1.131.6 b 5.1. 9 45. Jales VII-1.131.7. 42 46. Plesu VII-1.131.7.1. 6 47. Plescioara VII-1.131.7.2. 9 48. Piva VII-1.131.7.2.1. 7 49. Runc VII-1.131.7.3. 9 50. Rasova VII-1.131.7.4. 22 51. Dambova VII-1.131.a 11 52. Timiseni VII-1.31.b 8 53. Cioiana VII-1.32. 26 54. Bratuia VII-1.32.1. 8 55. Lumedia VII-1.32.2. 7 56. V.Mare VII-1.32.3. 11 57. Romanat VII-1.132.3.1. 8 58. Jilt VII-1.33. 49 59. V.lui Voicu VII-1.33.1. 7 60. Jilt Slivilesti VII-1.33.2 14 61. Cojmanesti VII-1.33.2.1 11 62. Tehomir VII-1.33.2.1.1. 10 63. Jiltul Mic VII-1.33.3. 17 64. V.Racilor (Negomir) VII-1.33.4. 26 65. Borascu VII-1.33.5. 19 66. Ceplea VII-1.33 a 12 67. Gilort VII-1.34. 116 68. Plescioaia VII-1.34.1. 8 69. Romanu VII-1.34.2. 9

Page 79: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 3 / 9

Nr.crt. Denumire curs apa Cod cadastral Lungime(km) 70. Gilortelul Mare VII-1.34.3. 10 71. Hirisesti VII-1.34.4. 11 72. Galben VII-1.34.5. 32 73. Muset VII-1.34.5.1. 5 74. Rudi VII-1.34.5.2. 10 75. Ciocadia VII-1.34.6. 28 76. Ghia VII-1.34.6.1. 9 77. Aninis VII-1.34.6.2. 16 78. Ciocazeaua Radosului VII-1.34.6.2.1. 8 79. Calnic VII-1.34.7. 25 80. Calugareasa VII-1.34.7.1. 6 81. Giovria VII-1.34.7.2. 5 82. V.Calugaeasca VII-1.34.7.3. 8 83. Barzei VII-1.34.8. 8 84. Stefanesti VII-1.34.8 a 7 85. Blahnita VII-1.34.9. 53 86. Turbati VII-1.34.9.1. 20 87. Larga VII-1.34.9.1.1. 10 88. Bobu VII-1.34.9.2. 7 89. Tratel VII-1.34.9.3. 14 90. V.Rea VII-1.34.9.3.1. 10 91. Socul VII-1.34.9 a 7 92. Purcari VII-1.34.10. 13 93. Vladimir VII-1.34.11. 19 94. Sterpoaia VII-1.34.12. 19 95. Groserea VII-1.34.13. 17 96. Cocorova VII-1.34.14. 14 97. V.lui Caine VII-1.34.15. 7 98. Arpadia VII-1.34.16. 8 99. V.Iepii VII-1.34.17. 8

100. Susita VII-1.35. 4 101. Motru VII-1.36. 80 102. Scarisoara VII-1.36.1. 4 103. Motru Sec VII-1.36.2. 17 104. Capra VII-1.36.2.1. 3 105. Motrusor VII-1.36.2.2. 2 106. Lupoaia VII-1.36.5. 10 107. Plostina VII-1.36.6. 13 108. Amaradia VII-1.42. 62 109. Poienita VII-1.42.1. 10 110. Stramba VII-1.42.2. 9 111. Seaca VII-1.42.3. 8 112. V.Galcestilor VII-1.42.4. 19 113. V.Negrenilor VII-1.42.5. 18 114. Totea VII-1.42.6. 13 115. Plopului VII-1.42.6 a 9 116. V.Hartanului VII-1.42.6 b 8 117. Gagai VII-1.42.6 c 8 118. Amarazuia VII-1.42.7. 23 119. Horga VII-1.42.7.1. 7 120. Slavuta VII-1.42.8. 17 121. Valuta VII-1.42.9. 15

Page 80: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 4 / 9

Nr.crt. Denumire curs apa Cod cadastral Lungime(km) 122. V.Boului VII-1.42.10. 10 123. Mierea VII-1.42.10.1. 11 124. Plosca VII-1.42.11. 15 125. Taraia VIII-1.2. 15 126. Cerna VI-2. 15 127. Maneasa VI-2.1. 6 128. V.Carbunelui VI-2.2. 11 129. Radocheasa VI-2.2.1. 8 130. Carbunele VI-2.2.1.1. 6 131. V.lui Iovan VI-2.3. 11 132. Godeanu VI-2.3.1. 6 133. Balmez VI-2.4. 10 134. Olanul VI-2.5. 13 135. Starminos VI-2.5.1. 7 136. Oltet VIII-1. 41 137. Ungurel VIII-1.1. 6 138. Taraia VIII-1.2. 15 d) Debite anuale (mc/s) în perioada 1980-2008

Orlea Tismana Bistrita Jales Susita Jiu Anul Celei Godinesti Telesti Runcu Vaidei Sadu 1980 2.17 1.50 4.84 2.29 2.36 - 1981 1.94 1.56 5.19 2.55 2.41 - 1982 1.54 1.36 3.89 1.63 1.90 21.2 1983 1.14 2.59 1.07 1.35 15.5 1984 1.50 6.48 4.43 2.49 1.93 17.9 1985 1.36 8.13 4.12 2.10 1.17 17.3 1986 1.68 6.65 3.82 2.59 2.26 18.0 1987 1.49 10.9 3.28 1.51 1.74 18.8 1988 1.08 8.65 2.96 1.49 1.39 16.7 1989 1.10 8.45 3.74 1.97 1.86 22.2 1990 0.774 6.56 2.38 0.784 1.24 12.2 1991 1.77 12.1 7.46 3.63 2.96 27.2 1992 0.754 5.92 1.69 0.561 1.17 15.1 1993 0.628 8.78 2.86 1.06 1.31 14.0 1994 0.706 8.67 3.36 1.52 1.92 17.1 1995 0.756 8.53 4.43 1.72 2.05 22.8 1996 1.35 9.17 5.07 2.44 1.96 18.3 1997 1.14 8.26 3.42 1.91 1.43 19.6 1998 1.43 9.96 5.27 2.42 1.87 25.1 1999 2.42 13.5 7.36 2.84 1.97 26.1 2000 1.11 9.83 2.63 1.07 0.710 14.5 2001 0.939 6.70 2.18 0.759 0.774 17.5 2002 1.14 6.25 3.74 1.70 1.34 17.0 2003 1.69 10.4 4.71 1.89 1.27 17.3 2004 1.91 13.3 7.22 3.28 2.22 26.7 2005 2.66 15.3 8.07 4.39 2.40 31.3 2006 2.37 8.45 6.62 2.92 1.82 25.8 2007 1.77 10.1 2.86 2.82 1.85 26.9 2008 1.62 11.2 2.44 2.30 1.55 24.1 2009 2.05 11.9 4.78 2.96 1.95 24.3 2010 2.52 16.6 3.43 4.98 2.98 33.3

Page 81: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 5 / 9

Ciocadia Jiu Gilort Gilort Jilt Anul Ciocadia Rovinari Tg-Carbunesti Turburea Turceni

1980 - - 10.2 12.1 1.36 1981 - - 10.2 13.4 1.30 1982 1.81 40.0 7.62 9.81 1.08 1983 1.33 32.5 5.63 7.68 0.571 1984 1.85 52.3 7.54 10.9 1.15 1985 1.86 47.2 6.98 9.77 1.44 1986 1.66 48.4 7.59 10.4 2.76 1987 1.29 42.4 5.44 7.55 1.27 1988 1.10 35.8 4.79 6.13 0.600 1989 1.22 41.5 5.09 6.22 0.505 1990 0.697 27.5 3.29 3.90 0.442 1991 2.36 60.6 10.2 13.0 1.45 1992 0.836 29.3 3.28 4.12 0.307 1993 0.750 31.0 3.00 4.28 0.377 1994 1.03 37.8 4.97 6.34 0.425 1995 1.58 45.4 6.21 8.58 0.924 1996 1.68 43.9 7.78 11.1 1.68 1997 1.34 38.9 5.76 8.09 0.845 1998 1.90 51.4 7.60 10.7 0.757 1999 1.80 62.6 7.99 12.1 1.79 2000 0.860 31.8 4.10 5.39 0.621 2001 0.872 29.7 4.30 4.81 0.280 2002 1.23 33.0 6.30 7.97 0.430 2003 1.63 42.1 7.74 9.89 0.816 2004 2.22 60.4 10.5 14.0 1.15 2005 2.44 69.5 15.2 20.3 2.94 2006 1.64 51.2 12.5 15.6 1.77 2007 1.78 49.6 10.7 13.0 0.887 2008 1.16 44.2 7.18 8.63 0.628 2009 1.34 51.5 8.70 10.8 0.799 2010 2.63 72.7 13.5 18.0 1.54

d) Creşteri înregistrate - Vârfuri istorice (mc/s) în perioada 1980-2010 Nr.crt. Statia Curs apa Q max H max Data

1. Sadu Jiu 394 301.250 13.08.1999 2. Rovinari Jiu 549 163.49 09.06.1991 3. Vaidei Susita 28.6 419.46 15.06.2008 4. Godinesti Tismana 166 197.18 09.06.1991 5. Celei Orlea 342 196.728 13.03.2006 6. Runcu Jales 141 301.605 28.10.2007 7. Stolojani Jales 141 207.595 23.10.2007 8. Telesti Bistrita 167 176.04 09.09.2004 9. Turceni Jilţ 210 124.294 10.12.1960 10. Tg Carbunesti Gilort 437 199.59 10.05.1973 11. Turburea Gilort 604 138.68 11.05.1978 12. Sacelu Blahnita 23 301.5 07.07.1991 13. Tg Carbunesti Blahnita 76.6 204.002 02.07.1991 14. Bustuchin Amaradia 92.2 99.972 31.05.1980 15. Pojaru Poieniţa 13.4 101.332 04.04.1984 16. Baia de Fier Galbenu 72.3 199.47 22.06.1999 17. Ciocadia Ciocadia 127 102.95 07.06.1989 18. Ohaba Amaradia 84 291.05 03.07.1991

Page 82: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 6 / 9

3. LACURI DE ACUMULARE

a). Principalele lacuri de acumulare Denumirea

lacului Cursul de apa pe care este

amplasat Tipul

genetic

Volumul acumularii-

mil. mc-

Suprafata la nivel normal de

retentie (ha)

Detinator

Sadu Sadu artif. 0,270 2,82 UM Sadu Vadeni Jiu artif. 4,500 72.5 SC Hidroelectrica Tg-Jiu Jiu artif. 1,750 35,2 SC Hidroelectrica

Nepermanent Rovinari Jiu artif. 150 100

SGA Gorj

Priza Rovinari Jiu artif 0,550 14 SGA Gorj Turceni Jiu artif 7,400 150 Complex Energetic

Turceni Tismana av. Tismana artif 0,750 21 SC Hidroelectrica Vâja Bistrita artif 2,000 17 SC Hidroelectrica Valea Mare Motru artif 4,800 36,6 SC Hidroelectrica Valea lui Iovan Cerna artif 119,35 - Judeţul Mehedinţi

4. IAZURI DE DECANTARE, BATALURI SI HALDE DE STERIL

Denumire Obiectiv

Folosinte Adm. L. (m)

H (m)

Localizare hidrografica si administrativa

-Cicani extindere Rovinari

S=40 ha V=2.4 mil/mc

Complexul Energetic Rovinari SA

2 500 175 Rau Jiu Oras Rovinari

Cicani (Rovinari)

S=138 ha V=33.8 mil/mc

Complexul Energetic Rovinari SA

4 300

175

Rau Jiu Oras Rovinari

-Beterega (Rovinari)

S=88.6 ha V=23.6 mil/mc

Complexul energetic Rovinari SA

2 600 168 Rau Jiu Oras Rovinari

Turceni -Valea Ceplea

S=156 ha V=8.9 mil/mc

Complexul energetic Turceni SA

- 40 Rau Jiu Loc. Turceni

Motru -dep.zgura si cenusa

S=6.5 ha V=1.2 mil/mc

U.A.T.A.A. Motru

4.5 - Rau Motru Oras Motru

Baia de Fier -iaz de decantare

S=2.6 ha V=0.19 mil/mc

Flotatia Baia de Fier

430 10 Rau Galbenu Baia de Fier

Ticleni

Depozit halda slam

S=0.27 ha S.P.Ticleni - 1.5 Pr. Cioiana

Loc.Ticleni

Page 83: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 7 / 9

5. ACUMULARI PISCICOLE (SUPRAFETE)

Amenajare piscicola Tismana -amplasament: rau Tismana, oras Tismana, jud. Gorj, cod bazin hidrografic VII-1.31 (1-2), hm 138 -suprafata amenajata piscicol 0.9 ha -producerea si cresterea pastravului de consum

Amenajare piscicola Arcani

-amplasament: lunca dintre cele doua brate naturale ale paraului Jales din intravilanul satului Sanatesti, comuna Arcani, jud.Gorj, cod bazin hidrografic VII.1.031.07

-suprafata amenajata piscicol 0.3146 ha -producerea si cresterea pastravului de consum

Page 84: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 8 / 9

6. LISTA STATIILOR HIDROMETRICE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC

Nr. crt.

Denumire STATIE AVERTIZOARE

Curs apa Sistem Hidrotehnic

Valoare cota "0"

mira-Statie avertizoare

Statie avertizoa

re C.A.

(mdMN)

Statie avertizoar

e C.I.

(mdMN)

Statie avertizoare

C.P. (mdMN)

Denumire STATIE

LOCALA Curs apa

Data Qmax istoric

(zz/ll/aaaa)

Debite cu probabilit

ati de depasire

1%

Debite cu probabilitati de depasire

2%

Debite cu probabilitati de depasire

5%

Debite cu probabilitati de depasire

10%

Debite cu probabilitati de depasire

20%

Obiective pentru care

au fost stabilite

marimile de aparare

1 Livezeni Jiu Petrosani 572,88 300 350 500 Sadu Jiu 13/08/1999 1320 990 680 540 505 Bumbesti-Jiu

2 Sadu Jiu Rovinari 297.35 300 400 500 Rovinari Jiu 09/06/1991 1750 1526 1150 895 670 Rovinari 3 - Vaidei Susita 15/06/2008 220 130 100 70 Sat Curpeni 4 - Runcu Jales 23/10/2007 250 215 150 115 80 Runcu 5 Runcu Jales Rovinari 159.62 280 400 500 Stolojani Jales 23/10/2007 280 240 190 140 90 Cornesti 6 - Celei Orlea 13/03/2006 140 120 80 59 41 Sat Celei 7 - Telesti Bistrita 09/09/2004 450 385 265 205 145 Telesti 8 - Turceni Jilt 10/12/1960 260 222 155 120 85 Turceni

9 Baia de Fier Galben Rovinari 507 220 280 350 Tg.Carbunesti Gilort 10/05/1973 710 615 415 295 210 Tg-Carbunesti

10 Ciocadia Ciocadia Rovinari 99 200 300 400

11 Tg. Carbunesti Gilort Rovinari 194,74 320 420 550 Turburea Gilort 11/05/1978 900 780 660 430 315 Sat Gilort

Tg. Carbunesti Blahnita Rovinari 200,942 400 500 600

12 - Baia de Fier Galben 22/06/1999 160 135 90 70 45 Baia de Fier 13 - Ciocadia Ciocadia 07/06/1989 250 215 148 115 80 Ciocadia 14 - Sacelu Blahnita 07/07/1991 135 115 75 55 40 Sacelu 15 - Godinesti Tismana 09/06/1991 250 215 150 115 80 Godinesti 16 - Bustuchin Amaradia 31/05/1980 110 95 60 45 30 Bustuchin 17 - Pojaru Poienita 04/04/1984 90 75 50 35 25 Bustuchin 18 - Ohaba Amaradia 03/07/1991 90 75 50 40 25 Balanesti 19 - Balanesti Grui 03/07/1991 80 65 45 30 25 Balanesti

20 Sacelu Blahnita Rovinari 291,794 230 300 450 Tg.Carbunesti Blahnita 02/07/1991 285 245 195 140 93 Tg-Carbunesti

Page 85: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 9 / 9

7. LISTA STATII PLUVIOMETRICE DIN BAZIN

Nr. crt. Curs apa Denumire

post Coordonata X Coordonata Y

Praguri critice de precipitatii COD

GALBEN cant precipitatii/

1h (l/mp)

Praguri critice de

precipitatii COD

GALBEN/ 3h(l/mp)

Praguri critice de precipitatii

COD PORTOCALIU

1h(l/mp)

Praguri critice de precipitatii COD PORTOCALIU

3h(l/mp)

Praguri critice de precipitatii COD ROSU

1h(l/mp)

Praguri critice de precipitatii COD

ROSU 3h(l/mp)

Localităţi/ Obiectivul care se avertizeaza

1 Jiu Sadu 372229,96 410210,83 20-30 45 30-50 60 50 80 Bumbesti Jiu 2 Jiu Rovinari 352769,83 385145,69 20-30 45 30-50 60 50 80 Rovinari 3 Susita Vaidei 364135,18 410892,39 20-30 45 30-50 60 50 80 Curpeni 4 Jales Runcu 354442,09 404756,81 20-30 45 30-50 60 50 80 Runcu 5 Jales Stolojani 354000,19 395850,35 20-30 45 30-50 60 50 80 Cornesti 6 Orlea Celei 336111,64 391868,04 20-30 45 30-50 60 50 80 Celei 7 Bistrita Telesti 350081,57 388863,01 20-30 45 30-50 60 50 80 Telesti 8 Jilt Turceni 371038,1 355455 20-30 45 30-50 60 50 80 Turceni 9 Gilort Tg.Carbunesti 382744,24 384246,63 20-30 45 30-50 60 50 80 Tg. Carbunesti 10 Gilort Turburea 382046,91 360860,3 20-30 45 30-50 60 50 80 Gilort 11 Galbenu Baia de Fier 407649,55 401958,01 20-30 45 30-50 60 50 80 Baia de fier 12 Ciocadia Ciocadia 390687,18 401717,05 20-30 45 30-50 60 50 80 Ciocadia 13 Blahnita Sacelu 385462,03 398534,29 20-30 45 30-50 60 50 80 Sacelu 14 Tismana Godinesti 338754,53 392927,2 20-30 45 30-50 60 50 80 Godinesti 15 Amaradia Bustuchin 398056,33 383752,96 20-30 45 30-50 60 50 80 Bustuchin 16 Poienita Pojaru 397247,34 383407,3 20-30 45 30-50 60 50 80 Bustuchin 17 Amaradia Ohaba 380161,79 400537,57 20-30 45 30-50 60 50 80 Balanesti 18 Grui Balanesti 377298,66 399656,02 20-30 45 30-50 60 50 80 Balanesti 19 Blahnita Tg.Carbunesti 381577,93 386146,64 20-30 45 30-50 60 50 80 Tg. Carbunesti

Page 86: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 1 / 4

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

Exemplar unic Anexa nr. 6 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA LACURILOR NATURALE DIN JUDEŢUL GORJ

Nr. Crt. Denumirea Tip

zona Bazin Munti Rau Origine Asezare Dimensiuni Acces Trasee

1. Lacsorul Urdele munte Latorita -

Caldarea Urdele (Latorita de Jos)

Muntii Parang

Urdele (Latorita de Jos) glaciara stana Urdele - Vf. Urdele

(2228m alt) 1780m alt, 0,006ha,

0,30m adanc Obarsia Lotrului

Obarsia Lotrului : Obarsia Lotrului - drum forestier spre S - Saua Stefanu (1870m alt) - Lacul Muntinu Mic - Lacul Muntinu Mare - S - Lacul Urdele - Vf. Urdele

2. Lacul Ascuns (Lacul Secat) munte Jiet - Caldarea

Sliveiului Muntii Parang Slivei glaciara Muntele Slivei - Vf. Mija

(2397m alt) - Vf. Carja 2120m alt, 1m adanc Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia (amonte) Cabana Rusu - Vf. Carja - Lacul Carja - poteca - Muchia Mija - Vf. Mija

3. Lacul Becheru munte Bistrita gorjana Muntii Valcan

Bistrita gorjana la confluenta cu raul

Becheru acumulare La Bocse Targu Jiu Pestisani : Pestisani - Gureni - Raul

Bistrita gorjana - Lacul Vija

4. Lacul Carbunele (Lacul Petroasa) munte Lotru - Caldarea

Carbunele Muntii Parang

Carbunele (obarsie) glaciara Muntele Carbunele - Saua

Carbunele (2162m alt) 2045m alt,

0,15ha, 1m adanc

Obarsia Lotrului

Obarsia Lotrului : Obarsia Lotrului - drum forestier spre S - Saua Stefanu (1870m alt) - Lacul Muntinu Mic - Lacul Muntinu Mare - poteca stg. - Lacul Carbunele

5. Lacul Carja (Lacul Custura) munte Jiet - Caldarea

Sliveiului Muntii Parang Slivei glaciara Vf. Carja (2405m alt -

Muntele Slivei

2115m alt, 0,50ha,

2,8m adanc Proprietati : la 2040m alt se mai afla 3 lacuri

Petrosani Petrosani : Petrosani - Valea Maleia (amonte) Cabana Rusu - Vf. Carja - poteca - Lacul Carja

6. Lacul Ciobanu (Iezerul Pietros) munte Lotru - Caldarea

Gauri Muntii Parang

Coasta lui Rus (obarsie) glaciara Creasta Balconul - Saua

Ciobanu (1824m alt) la N 1980m alt, 0,012ha,

1m adanc Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia - Valea Jietului (amonte) - Cotu Jietului - inainte - Saua Groapa Seaca (1598m alt) - poteca dr. spre S - Saua Ciobanu (1824m alt) - Lacul Ciobanu

7. Lacul Gauri munte Lotru - Caldarea Gauri

Muntii Parang glaciara Saua Ciobanu (1824m alt)

- Vf. Gauri (2244m alt) 2080m alt, 0,016ha,

0,5m adanc Petrosani

8. Lacul Gheresul (Lacul Deresul) munte Jiet - Caldarea

Gheresul Muntii Parang

Parau Gheresu (obarsie) glaciara Saua Gheresul - Muntele

Gheresul 1980m alt,

0,35ha, 5,5m adanc

Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia - Valea Jietului (amonte) - Cotu Jietului - dr. pe Valea Jietului (obarsie) - confluenta - Parau Gheresu (obarsie) - inafara traseelor

9. Lacul Glameii munte Motru Muntii Mehedinti

Motru Sec la confluenta cu raul

Capra

Cioaca Glameii (1048m alt), Piatra Closani (1421m

alt) Baia de

Arama

Baia de Arama : Baia de Arama - E - Apa Neagra - NV - Pades - Motru Sec - Pesteri - raul Motru Sec (amonte)

Page 87: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 4

Nr. Crt. Denumirea Tip

zona Bazin Munti Rau Origine Asezare Dimensiuni Acces Trasee

10. Lacul Inghetat (Taul Adanc) munte Jiet - Caldarea

Mija Muntii Parang Slivei (obarsie) glaciara Muntele Slivei - Vf. Mija

(2397m alt)

2120m alt, 0,15ha,

5m adanc Proprietati : oval

Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia - Valea Jietului (amonte) - Cotu Jietului - dr. pe Valea Jietului (amonte) confluenta cu Parau Slivei - dr. pe Parau Slivei ... inafara potecilor

11. Lacul Lotrana munte Gilort - Caldarea Setea Mica

Muntii Parang

Setea Mica (obarsie) glaciara Vf. Iesul (2375m alt)

1875m alt, 0,15ha,

0,8m adanc Proprietati : Lacurile Iesului -

oval

Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia - Valea Jietului (amonte) - Cotu Jietului - inainte - Saua Groapa Seaca (1598m alt) - poteca dr. spre S - Saua Ciobanu (1824m alt) - Lacul Ciobanu - Vf. Gauri (2244m alt) - ocoleste Coasta lui Rus - Vf. Iesul - Lacurile Iesului - Lacul Lotrana - Petrosani : poteca de creasta a Parangului - Vf. Paclisa (2335m alt) - coborare prin pa

12. Lacul Mare al Huluzului munte Lotru Muntii

Parang Huluzu nivale la N de Saua Huluzul (1824m alt) - Muntele

Huluzul

1835m alt, 0,02ha,

0,8m adanc Proprietati : Lacurile Huluzului (la 1825m

alt)

Obarsia Lotrului

Obarsia Lotrului : Obarsia Lotrului - S - Raul Lotru - drum forestier dr. spre Saua Huluzu - Lacurile Huluzu

13. Lacul Mic munte Jiet - Caldarea Sliveiului

Muntii Parang Slivei (obarsie) glaciara Muntele Slivei 2010m alt, 0,01m, 0,6m adanc Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia (amonte) Cabana Rusu - (posibil teleferic) - Vf. Badea (1850m alt) - Vf. Carja - poteca - Lacul Carja - Lacul Mic - (la S se afla Lacul Verde) - Lacul Slivei

14. Lacul Micaia munte Lotru Muntii Parang Huluzu glaciara Saua Huluzul (1824m alt) -

Muntele Huluzul 1910m alt

Proprietati : Lacurile Huluzului (1825m alt)

Obarsia Lotrului

Obarsia Lotrului : Obarsia Lotrului - S - Raul Lotru - drum forestier dr. spre Saua Huluzu - Lacurile Huluzu

15. Lacul Mija Mare (Lacul

Mija sau Lacul Zavoiele sau Taul de

la Lunci) munte Jiet - Caldarea

Mija Muntii Parang Mija Mare (obarsie) glaciara Muntele Slivei - Vf. Slivei

1980m alt, 0,80ha,

6,5m adanc Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia (amonte) Cabana Rusu - (posibil teleferic) - Vf. Badea (1850m alt) - cota 2100 (aprox) poteca stg. spre Lacul Mija - Vf. Carja

16. Lacul Motru munte Motru Muntii Valcan

Motru la confluenta cu raul Valea Mare acumulare Dealul Mocerita Pades Pades : Pades - Closani - Raul

Motru - Motru Baraj

17. Lacul Parleele (Lacul La Parleala) munte Jiet - Caldarea

Sliveiului Muntii Parang Parleele (obarsie) glaciara Muntele Slivei

2025m alt, 0,07ha,

1m adanc Proprietati : cascade

Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia - Valea Jietului (amonte) - Cotu Jietului - dr. pe Valea Jietului - confluenta cu Parau Parleele (obarsie) - inafara traseelor

18. Lacul Porcului (Taul Porcului) munte Jiu - Caldarea

Sapei Muntii Parang

Obarsia Polatistei - Parleele alpin Vf. Recii (1468m alt) 1418m alt Bumbesti Jiu

Bumbesti Jiu : Bumbesti Jiu - N - drum forestier pe Plaiul Balbea - Vf. Recii (1468m alt)

19. Lacul Ratii munte Cernisoara Muntii Valcan

Cernisoara (izvoare) Pasul Jiu-Cerna (1409m

alt) - Ciuceava Sturu Cerna Sat Cerna Sat : Cerna Sat - Valea Cernisoara (obarsie) - Ciuceava Sturu - Lacu Ratii

20. Lacul Rovinari - Ceauru (proiect) râu Jiu Jiu acumulare Subcarpatii Gorjului -

Dealul lui Bran Rovinari

Page 88: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 3 / 4

Nr. Crt. Denumirea Tip

zona Bazin Munti Rau Origine Asezare Dimensiuni Acces Trasee

21. Lacul Sec Parleele munte Jiet - Caldarea Sliveiului

Muntii Parang Parlelele glaciara Muntele Slivei

2040m alt, 0,015ha,

0,3m adanc Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia - Valea Jietului (amonte) - Cotu Jietului - dr. pe Valea Jietului (obarsie) - Parau Parlelele (obarsie)

22. Lacul Secat din Gauri munte Lotru - Caldarea Gauri

Muntii Parang glaciara Saua Ciobanu (1824m alt)

- Vf. Gauri (2244m alt) 2102m alt

Proprietati : + alte doua ochiuri de apa la 2098m si 2142m alt

Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia - Valea Jietului (amonte) - Cotu Jietului - inainte - Saua Groapa Seaca (1598m alt) - poteca dr. spre S - Saua Ciobanu (1824m alt) - Lacul Ciobanu - Lacul Gauri - Lacul Secat din Gauri

23. Lacul Setea Mare munte Lotru - Caldarea Dracului

Muntii Parang

Plescoaia (Setea Mare) - obarsie glaciara Muntele Setea Mare - Vf.

Plescoaia (2250m alt) 2090m alt,

0,01ha, 1m adanc

Novaci Novaci : Novaci - N - drum forestier pe Valea Gilort - confluenta - dr. - Parau Setea Mare (obarsie) - Vf. Plescoaia

24. Lacul Slivei munte Jiet - Caldarea Sliveiului

Muntii Parang Slivei (obarsie) glaciara Muntele Slivei - Vf. Carja -

Vf. Mija (2397m alt)

2115m alt, o,30ha,

3m adanc Proprietati : circular

Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia (amonte) Cabana Rusu - (posibil teleferic) - Vf. Badea (1850m alt) - Vf. Carja - poteca - Lacul Carja - Lacul Mic - (la S se afla Lacul Verde) - Lacul Slivei

25. Lacul Tetila deal Jiu Tetila Targu-Jiu - NE - Curtisoara - Tetila Tetila

Uricani : Uricani - sosea - Valea Jiului de Vest - stg. - Lacul Valea de Pesti - Pestera de Gheata

26. Lacul Valea de Pesti munte Jiul de Vest Muntii Valcan

Valea Jiului de Vest confluenta cu raul Valea de Pesti

si raul Sohodol nivala Muntele Sigleu - Cioaca

Neagra (N) 830m alt,

31ha, 53m adanc

Campu lui Neag

Zona geografica : Subcarpatii Gorjului

27. Lacul Verde (Lacul Verde I) munte Jiet - Caldarea

Sliveiului Muntii Parang Slivei glaciara Muntele Slivei

2020m alt, 0,61ha,

6,5m adanc Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia (amonte) Cabana Rusu - (posibil teleferic) - Vf. Badea (1850m alt) - Vf. Carja - poteca - Lacul Carja - Lacul Mic - (la S se afla Lacul Verde) - Lacul Slivei

28. Lacul Verde II munte Jiet - Caldarea Sliveiului

Muntii Parang Slivei glaciara Muntele Slivei Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia (amonte) Cabana Rusu - (posibil teleferic) - Vf. Badea (1850m alt) - Vf. Carja - poteca - Lacul Carja - Lacul Mic - (la S se afla Lacul Verde) - Lacul Slivei

29. Lacul Verde III munte Jiet - Caldarea Sliveiului

Muntii Parang Slivei glaciara Muntele Slivei

2005m alt, 0,05ha,

1m adanc Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia (amonte) Cabana Rusu - (posibil teleferic) - Vf. Badea (1850m alt) - Vf. Carja - poteca - Lacul Carja - Lacul Mic - (la S se afla Lacul Verde) - Lacul Slivei

30. Lacul Vija munte Bistrita gorjana Muntii Valcan

Bistrita gorjana la confluenta cu Vija acumulare

Piatra Gemeni (1453m alt) - Varatec Proprietati :

Cheile Bulzului (Prislop) Targu Jiu Pestisani : Pestisani - Gureni - Raul

Bistrita gorjana - Lacul Vija

Page 89: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 4 / 4

Nr. Crt. Denumirea Tip

zona Bazin Munti Rau Origine Asezare Dimensiuni Acces Trasee

31. Lacul Zanoaga Gemanarii munte Jiet - Caldarea

Gemanarii Muntii Parang Rosiile (obarsie) glaciara Vf. Gemanarea (2426m alt)

2140m alt, 0,01ha,

5m adanc Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia - Valea Jietului (amonte) - Cotu Jietului - dr. pe Valea Jietului - Valea Rosiile (obarsie) - Stana Rosiile - bifurcatie - stg. - Lacul Zanoaga Stanei - poteca dr. - Lacul Zanoaga Gemanarii

32. Lacul Zanoaga lui Burtan munte Jiet - Caldarea

Sliveiului Muntii Parang Burtan (obarsie) glaciara Muntele Slivei - cascade

2010m alt, 0,03ha,

0,5m adanc Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia (amonte) Cabana Rusu - (posibil teleferic) - Vf. Badea (1850m alt) - Vf. Carja - Saua Gemanarea (2420m alt)

33. Lacurile Iesului munte Gilort - Caldarea Setea Mica

Muntii Parang

Setea Mica (obarsie) glaciara Vf. Iesul (2375m alt) 2 ochiuri de apa intre 1860m si

1880m alt Petrosani

Petrosani : Petrosani - Valea Maleia - Valea Jietului (amonte) - Cotu Jietului - inainte - Saua Groapa Seaca (1598m alt) - poteca dr. spre S - Saua Ciobanu (1824m alt) - Lacul Ciobanu - Vf. Gauri (2244m alt) - ocoleste Coasta lui Rus - Vf. Iesul - Lacurile Iesului

34. Lacurile Muntinul munte Latorita - Caldarea Muntinul

Muntii Latoritei

Izvoarele Muntinului (obarsie)

glaciara Muntele Muntinu (2010m alt)

1980m respectiv 2030m alt, 0,2ha, 1,5m adancime

respectiv 0,7m adancime Proprietati : 2 lacuri care

comunica intre ele

Obarsia Lotrului

Obarsia Lotrului : Obarsia Lotrului (la 14km) - drum forestier spre S - Saua Stefanu (1870m alt) - Lacul Muntinu Mic - Lacul Muntinu Mare

35. Lacutul Sfinxului munte Latorita - Caldarea Latoritei

Muntii Latoritei Latorita - izvoare glaciara

Sfinxul Latoritei (1915m alt) - Muntele Muntinu

(2010m alt)

1805m alt, 0,015ha,

0,5m adanc Proprietati : mlastinos - inca trei ochiuri de apa intre 1785m si 1795m alt

Obarsia Lotrului

Obarsia Lotrului : Obarsia Lotrului - drum forestier spre S - Saua Stefanu (1870m alt) - Lacul Muntinu Mic - Lacul Muntinu Mare

36. Taul de Jos al Huluzului munte Lotru Muntii

Parang Huluzu glaciara Saua Huluzul (1824m alt) - Muntele Huluzul

1735m alt, 0,01ha,

0,5m adanc Proprietati : Lacurile Huluzului (1825m alt) 8: Obarsia Lotrului

Obarsia Lotrului : Obarsia Lotrului - S - Raul Lotru - drum forestier dr. spre Saua Huluzu - Lacurile Huluzu

37. Taul dintre Brazi al Huluzului munte Lotru Muntii

Parang Huluzu nivale Saua Huluzul (1824m alt) - Muntele Huluzul

1530m alt, 0,01ha,

0,35m adanc Proprietati : Lacurile Huluzului (1825m alt) -

isi pastreaza apa si toamna

Obarsia Lotrului

Obarsia Lotrului : Obarsia Lotrului - S - Raul Lotru - drum forestier dr. spre Saua Huluzu - Lacurile Huluzu

38. Taul dintre Brazi al Huluzului munte Lotru Muntii

Parang Huluzu nivale Saua Huluzul (1824m alt) - Muntele Huluzul

1530m alt, 0,01ha,

0,35m adanc Proprietati : Lacurile Huluzului (1825m alt) -

isi pastreaza apa si toamna

Obarsia Lotrului

Obarsia Lotrului : Obarsia Lotrului - S - Raul Lotru - drum forestier dr. spre Saua Huluzu - Lacurile Huluzu

39. Taul fara Fund al Huluzului munte Lotru Muntii

Parang Huluzu glaciara Saua Huluzul (1824m alt) - Muntele Huluzul

1750m alt, 0,005ha,

8m adanc Proprietati : Lacurile Huluzului

(la 1825m alt) 8: Obarsia Lotrului

Obarsia Lotrului : Obarsia Lotrului - S - Raul Lotru - drum forestier dr. spre Saua Huluzu - Lacurile Huluzu

Page 90: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 2

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 7 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA AMENAJĂRILOR HIDROTEHNICE ŞI AMENAJAREA HIDRO-ENERGETICĂ JIU

Denumire CHE Aducţiune Nr

crt

Cod stocare | Curs apă

Hectometru

Cădere brută (m)

Debit instalat(l/s)

Putere instalată (Kv)

Nr. grup Tip Lung. (km)

1 CHE Vădeni 2000GJ /Jiu 1042 15.75 95 000 11800 2 L -

2 CHE Tg.Jiu "2015GJ/Jiu 1070 16.5 95 000 11800 2 L -

3 CHE Sadu 2001GJ/Sadu 200 100 2 000 1600 2 D 3

4 CHE Sanatoriul TBC Dobriţa 2002GJ/Suseni 115 49 200 115 2 M 3.75

5 CHETismana 2003GJ/Tismana 75 234.12 56 000 106 000 2 T 8.58

6 CHETismana aval 2004GH/Tismana 137 10.3 47 600 3 000 2 T -

7 CHE Clocotiş Etapa I 2016GJ/Bistrita 180 66 12 000 4 500 1 L 1.1

8 CHE Runcu 2005GJ/Runcu - - - - - - -

9 CHE Turceni 2006GJ/Jiu 1735 9 144 000 10 000 4 L 3

10 CHEFabr. Cherestea Novaci 2007GJ/Gilort 210 50 2 500 520 3 L 2

11 CHE Novaci 2 2008GJ/Gilort

230 46 6 400 2 200 2 D 2.25

Page 91: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 2 / 2

Denumire CHE Aducţiune Nr crt

Cod stocare | Curs apă

Hectometru

Cădere brută (m)

Debit instalat(l/s)

Putere instalată (Kv)

Nr. grup Tip Lung. (km)

12 CHE Novaci 3 2009GJ/Gilort 257 48 6 400 2160 2 D 2.25

13 CHE Novaci 4 2010GJ/Gilort 278 46 6 000 2 160 2 D 2.00

14 CHE Novaci 5 2011GJ/Gilort 298 33 5 300 1130 2 D 200

15 CHE Baia de Fier 2012GJ/Galben 143 100 1100 750 2 D 3.8

16 CHE Săcelu 2 2013GJ/Blahniţa - - - - - - -

17 CHE Valea Mare 2014GJ/Motru 158 220 36 000 50 000 2 T 5.72

Notă: Pentru tipul aducţiunii- L-canal

D=conductă M=mixt T=tu

Page 92: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 3

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru

Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 8 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA POPULAŢIEI PE LOCALITĂŢI DIN JUDEŢUL GORJ

1. Populatia stabila pe localitati urbane la 1 iulie

în anii : Localitatea

2005 2006 2007 2008 2009

Total judeţ, din care: 384852 383557 381643 378871 377718

Urban - total 180489 180262 179515 177903 178324

Rural – total 204363 203295 202128 200968 199394

Municipii Târgu Jiu

Motru 96318 23690

96081 22930

95271 22392

96081 22930

95892 22338

Oraşe

Bumbeşti-Jiu Novaci Rovinari Târgu-Cărbuneşti Ţicleni Tismana Turceni

10752 6149

12872 9067 5334 7935 8372

10630 6113

13164 9047 5346 7876 8328

10398 6060

13367 8999 5297 7825 8294

10630 6113

13164 9047 5346 7876 8328

10473 5991

13390 8999 5260 7784 8197

În procente faţă de total -%-

Total judeţ, din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Municipii Târgu Jiu Motru

25,0 6,1

25,0 6,1

25,2 6,0

25,1 5,9

25,4 5,9

Oraşe

Bumbeşti-Jiu Novaci Rovinari Târgu-Cărbuneşti Ţicleni Tismana Turceni

2,8 1,6 3,3 2,3 1,4 2,1 2,2

2,8 1,6 3,3 2,3 1,4 2,1 2,2

2,8 1,6 3,4 2,4 1,4 2,1 2,2

2,7 1,6 3,5 2,4 1,4 2,1 2,2

2,8 1,6 3,5 2,4 1,4 2,1 2,2

Page 93: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 2 / 3

2. Populatia stabila pe localitati rurale la 1 iulie

LOCALITATEA 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL JUDEŢ 384852 383557 381643 378871 377718

Urban - total 180489 180262 179515 177903 178324

Municipiul Târgu-Jiu 96318 96429 96081

95271 95892

Municipiul Motru 23690 23373 22930

22392 22338

Oraş Bumbeşti-Jiu 10752 10690 10630 10398 10473

Oraş Novaci 6149 6080 6113 6060 5991

Oraş Rovinari 12872 12947 13164 13367 13390

Oraş Târgu-Cărbuneşti 9067 5349 9047 8999 8999

Oraş Ţicleni 5334 9086 5346 5297 5260

Oraş Tismana 7935 7909 7876 7825 7784

Oraş Turceni 8372 8399 8328 8294 8197

Rural – total 204363 203295 202128 200968 199394

Albeni 2907 2918 2925 2959 2976 Alimpeşti 2228 2215 2209 2188 2174 Aninoasa 4173 4138 4088 4036 3983 Arcani 1282 1279 1285 1319 1326 Baia de Fier 4394 4354 4337 4266 4238 Bălăneşti 2230 2218 2232 2245 2205 Băleşti 7502 7489 7507 7537 7561 Bâlteni 7989 7955 7821 7812 7801 Bărbăteşti 1826 1776 1788 1803 1757 Bengeşti-Ciocadia 3321 3302 3315 3302 3262 Berleşti 2454 2416 2381 2321 2273 Bolbosi 3275 3270 3261 3291 3309 Borăscu 3720 3698 3656 3614 3611 Brăneşti 2468 2447 2447 2439 2409 Bumbeşti – Piţic 2508 2450 2436 2393 2351 Bustuchin 3676 3682 3647 3566 3497 Câlnic 2409 2375 2312 2276 2276 Căpreni 2309 2269 2255 2219 2184 Cătunele 2599 2622 2677 2688 2672 Ciuperceni 1826 1805 1807 1840 1805 Crasna 5370 5316 5276 5224 5151 Cruşeţ 3719 3710 3644 3575 3538

Page 94: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 3 / 3

LOCALITATEA 2005 2006 2007 2008 2009

Dănciuleşti 2832 2784 2735 2668 2657 Dăneşti 3689 3661 3696 3723 3721 Drăgoteşti 2723 2729 2709 2700 2685 Drăguţeşti 5213 5254 5261 5314 5311 Fărcăşeşti 3735 3659 3597 3545 3492 Glogova 1887 1879 1872 1886 1871 Godineşti 2281 2277 2263 2248 2237 Hurezani 1783 1772 1781 1764 1696 Ioneşti 2576 2565 2548 2503 2485 Jupâneşti 2390 2377 2378 2370 2329 Leleşti 1834 1796 1803 1813 1813 Licurici 2556 2553 2535 2506 2446 Logreşti 2999 2969 2960 2914 2859 Mătăsari 5240 5242 5241 5247 5287 Muşeteşti 2261 2235 2205 2190 2153 Negomir 4079 4071 4023 3998 3947 Padeş 5228 5209 5147 5084 5055 Peştişani 3837 3836 3841 3907 3894 Plopşoru 6950 6968 6978 6966 6926 Polovragi 2987 2971 2948 2945 2931 Prigoria 3497 3500 3467 3398 3362 Roşia de Amaradia 3485 3470 3436 3346 3293 Runcu 5526 5565 5594 5566 5625 Săcelu 1785 1770 1768 1733 1697 Samarineşti 1904 1887 1873 1887 1869 Săuleşti 2371 2347 2328 2355 2310 Schela 1948 1922 1878 1836 1788 Scoarţa 4945 4923 4911 4891 4876 Slivileşti 3878 3851 3805 3739 3652 Stăneşti 2658 2636 2608 2596 2558 Stejari 3146 3092 3076 3038 3006 Stoina 2573 2619 2543 2496 2477 Ţânţăreni 5916 5881 5866 5828 5836 Teleşti 2763 2749 2749 2782 2761 Turburea 4738 4720 4653 2282 4582 Turcineşti 2321 2302 2298 2896 2290 Urdari 3194 3175 3140 3361 3116 Văgiuleşti 3020 2975 2947 2506 2847 Vladimir 3430 3400 3361 2914 3295

Page 95: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 2

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 9 la nr. 1138247 din 21.02.2011

POPULATIA SI DENSITATEA

POPULATIEI PE FIECARE UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALA

Nr. crt. Localitatea Suprafaţa

- km2 - Populaţia stabilă

la 1 iulie 2009

Densitatea - locuitor/km2 -

1. TOTAL JUDEŢ 5601,7 377718 67,4

I. Municipii si oraşe

1. Târgu- Jiu 93,3 95892 1027,8 2. Motru 50,1 22338 445,9 3. Bumbeşti-Jiu 214,0 10473 48,9 4. Novaci 174,8 5991 34,3 5. Rovinari 26,3 13390 509,1 6. Târgu-Cărbuneşti 131,2 8999 68,6 7. Ţicleni 72,3 5260 72,8 8. Tismana 307,8 7784 25,3 9. Turceni 78,9 8197 103,9

II. Comune.

1. Albeni 45,1 2976 66,0 2. Alimpeşti 35,1 2174 61,9 3. Aninoasa 92,4 3983 43,1 4. Arcani 27,0 1326 49,1 5. Baia de Fier 120,2 4238 35,3 6. Bălăneşti 62,8 2205 35,1 7. Băleşti 78,9 7561 95,8 8. Bâlteni 91,6 7801 85,2 9. Bărbăteşti 37,9 1757 46,4 10. Bengeşti-Ciocadia 63,2 3262 51,6 11. Berleşti 57,9 2273 39,3 12. Bolboşi 42,0 3309 78,8 13. Borăscu 72,1 3611 50,1 14. Brăneşti 45,8 2409 52,6 15. Bumbesti-Piţic 36,8 2351 63,9 16. Bustuchin 61,0 3497 57,3 17. Câlnic 64,2 2276 35,5 18. Căpreni 57,3 2184 38,1 19. Cătunele 32,4 2672 82,5 20. Ciuperceni 70,1 1805 25,7 21. Crasna 209,1 5151 24,6 22. Cruşeţ 86,2 3538 41,0

Page 96: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 2

23. Dănciuleşti 60,0 2657 44,3 24. Dăneşti 80,9 3721 46,0 25. Drăgoteşti 28,9 2685 92,9 26. Drăguţeşti 61,5 5311 86,4 27. Fărcăşeşti 84,1 3492 41,5 28. Glogova 42,1 1871 44,4 29. Godineşti 51,3 2237 43,6 30. Hurezani 38,4 1696 44,2 31. Ioneşti 43,6 2485 57,0 32. Jupâneşti 57,2 2329 40,7 33. Leleşti 30,2 1813 60,0 34. Licurici 61,7 2446 39,6 35. Logreşti 68,2 2859 41,9 36. Mătăsari 46,4 5287 113,9 37. Muşeteşti 91,9 2153 23,4 38. Negomir 53,5 3947 73,8 39. Padeş 389,8 5055 13,0 40. Peştişani 216,9 3894 18,0 41. Plopşoru 80,0 6926 86,6 42. Polovragi 85,0 2931 34,5 43. Prigoria 66,9 3362 50,3 44. Roşia de Amaradia 41,9 3293 78,6 45. Runcu 272,2 5625 20,7 46. Săcelu 42,1 1697 40,3 47. Samarineşti 32,5 1869 57,5 48. Săuleşti 55,7 2310 41,5 49. Schela 87,7 1788 20,4 50. Scoarţa 85,8 4876 56,8 51. Slivileşti 61,5 3652 59,4 52. Stăneşti 100,1 2558 25,6 53. Stejari 74,6 3006 40,3 54. Stoina 41,8 2477 59,3 55. Ţânţăreni 45,5 5836 128,3 56. Teleşti 44,7 2761 61,8 57. Turburea 67,5 4582 67,9 58. Turcineşti 30,5 2290 75,1 59. Urdari 34,3 3116 90,8 60. Văgiuleşti 48,0 2847 59,3 61. Vladimir 59,0 3295 55,8

Page 97: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 2

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr.10 la nr. 1138247 din 21.02.2011

MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL

Născuţi vii Decedaţi Spor natural Căsătorii Divorţuri Născuţi morţi Decedaţi în vârstă de sub 1 an

3616 4280 -664 2302 521 26 50

3334 4137 -803 2537 509 23 62

3383 4040 -657 3176 379 17 34

3283 4031 -748 2365 317 18 31

3233 4181 -948 2304 620 16 47

MEDIUL URBAN Născuţi vii Decedaţi Spor natural Căsătorii Divorţuri Născuti morţi Decedaţi în vârstă de sub 1 an

1738 1368 +370 1276 313

9 18

1605 1351 +254 1427 346

8 27

1672 1359 313

1701 235 11 15

1649 1333 316

1284 181 10 13

1555 1328 227

1286 365

7 22

MEDIUL RURAL Născuţi vii Decedaţi Spor natural Căsătorii Divorţuri Născuţi morţi Decedaţi în vârstă de sub 1 an

1878 2912

-1034 1026 208 17 32

1729 2786

-1057 1110 163 15 35

1711 2681 -970 1475 144

6 19

1634 2698

-1064 1081 136

8 18

1678 2853

-1175 1018 255

9 25

TOTAL

Natalitatea Mortalitatea generală Spor natural Nupţialitatea Divorţialitatea Mortinatalitatea *) Mortalitatea infantilă **)

9,4 11,1 -1,7 6,0

1,35 7,1

13,8

8,7 10,8 -2,1 6,6

1,32 6,9

18,6

8,8 10,5 -1,7 8,3

0,99 5,0

10,1

8,6 10,5 -1,9 6,2

0,83 5,5 9,4

8,5 11,0 -2,5 6,1

1,63 4,9

14,5

MEDIUL URBAN Natalitatea Mortalitatea generală Spor natural Nuptialitatea Divortialitatea

9,6 7,6

+2,0 7,1

1,73

8,9 7,5

+1,4 7,9

1,91

9,3 7,5

+1,8 9,4

1,30

9,2 7,4

+1,8 7,1

1,01

8,6 7,4

+1,2 7,1

2,03

Page 98: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 2

Mortinatalitatea *) Mortalitatea infantila **)

5,2 10,4

5,0 16,8

6,5 9,0

6,0 7,9

4,5 14,1

MEDIUL RURAL Natalitatea Mortalitatea generală Spor natural Nupţialitatea Divorţialitatea Mortinatalitatea *) Mortalitatea infantilă **)

9,2

14,2 -5,0 5,0

1,01 9,0

17,0

8,5

13,7 -5,2 5,4

0,80 8,6

20,2

8,4

13,2 -4,8 7,3

0,71 3,5

11,1

8,1

13,3 -5,2 5,3

0,67 4,9

11,0

8,4

14,2 -5,8 5,1

1,27 5,3

14,9 *) la 1.000 născuţi (vii+morţi) **) la 1.000 născuţi vii

Sporul natural al populaţiei, pe total şi pe medii

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

2005 2006 2007 2008 2009

-anii-

-per

soan

e-

Total Urban Rural

Page 99: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 5

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

„Lt.col.Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar UNIC Anexa nr. 11 la nr. 1138247 din 21.02.2011

1. SITUAŢIA LINIILOR CFR PE RAZA SECŢIEI L5 TG-JIU

A) Situatia linilor de cale ferată de pe raza Sectiei L5 Tg.Jiu:

- Linia 116 intre statiile Filiasi- Strimbuta km. 3+000 - 111+500 - Linia 143 intre statiile Turceni-Tg.Jiu km. 15+900 - 69+900 - Linia 116 A intre statiile Carbunesti-Albeni km. 0+000 - 10+450 - Linia 138 intre statiile Amaradia-Birsesti km. 0+600 - 8+800 - Linia 140 racordare L.Budieni-Amaradia km. 0+000 - 0+832

B) Situatia liniilor de cale ferată pe lungimi şi sectoare de pe raza Sectiei L5 Tg.Jiu:

Lungimea pe

teritoriul judetului (km)

Nr. Crt.

Linia

Denumirea Localitatilor prin care trece

L.crt. PE RL

Statiile CFR prin care trece

0 1 2 3 4 5 6 1. Linii de cai ferate ( Total )

1. 116 Filiasi-Strimbuta

Tintareni,Turburea,Saulesti, Barbatesti,Jupinesti, Carbunesti,Scoarta,Tg.Jiu, Bumbesti-Jiu

117.014

39.927

31.668

Tintareni,Floresti,Gilort,Turburea,Bibesti,Musculesti,Barbatesti,Jupinesti,Carbunesti,Pojogeni,Copacioasa,L.Budieni,Tg.Jiu,Ec.Teodoroiu,Paringu,Bumbesti,V.Sadului,Meri,Lainici,P.Albe,

2. 143 Turceni-Tg.Jiu

Plopsoru,Bilteni,Rovinari, Dragutesti,Rosia de Amaradia,Tg.Jiu

92.157 20.333 3.380 Plopsoru,Rovinari,Rogojelu,Cirbesti, Amaradia.

Page 100: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 5

3. 116 A Carbunesti-Albeni

Carbunesti, Albeni 10.450 2.625 0.335 Carbunesti,Albeni

4 138 Amaradia-Birsesti

Dragutesti,Balesti,Tg.Jiu 8.200 5.955 2.396 Birsesti

5. 140 Racord.Amaradia

Tg.Jiu 0,832 - 0.166 Tg.Jiu

TOTAL : 228.653 68.840 37.945 335,458 2. Linii de cai ferate electrificate

1. 116 Filiasi-Strimbuta

Tintareni,Turburea,Saulesti, Barbatesti,Jupinesti, Carbunesti,Scoarta,Tg.Jiu, Bumbesti-Jiu

117.014

39.182

9.907

Tintareni,Floresti,Gilort,Turburea,Bibesti, Musculesti,Barbatesti,Jupinesti,Carbunesti, Pojogeni,Copacioasa,L.Budieni,Tg.Jiu, Ec.Teodoroiu,Paringu,Bumbesti,V.Sadului,Meri Lainici,P.Albe,

2. 143 Turceni-Tg.Jiu

Plopsoru,Bilteni,Rovinari, Dragutesti,Rosia deAmaradia,Tg.Jiu

92.157 20.333 1,960 Plopsoru,Rovinari,Rogojelu,Cirbesti, Amaradia.

3. 116 A Carbunesti-Albeni

Carbunesti,Albeni 10.450 2.625 0.255 Carbunesti,Albeni

0 1 2 3 4 5 6 4 138 Amaradia-

Birsesti Dragutesti,Balesti,Tg.Jiu 8.200 5.955 0,699 Birsesti

5. 140 Racord.Amaradia

Tg.Jiu 0,832 - 0.166 Tg.Jiu

Total : 228.653 68.095 12,987 296,761 3. Linii de cai ferate neelectrificate

1. 116 Filiasi-Strimbuta

Tintareni,Turburea,Saulesti, Barbatesti,Jupinesti, Carbunesti,Scoarta,Tg.Jiu, Bumbesti-Jiu

- 0.745 21.761 Tintareni,Floresti,Gilort,Turburea,Bibesti,Musculesti,Barbatesti,Jupinesti,Carbunesti,Pojogeni,Copacioasa,L.Budieni,Tg.Jiu,Ec.Teodoroiu,Paringu,Bumbesti,V.Sadului, Meri,Lainici,P.Albe,

Page 101: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 3 / 5

2. 143 Turceni-Tg.Jiu

Plopsoru,Bilteni,Rovinari, Dragutesti,

- - 1,420 Plopsoru,Rovinari,Rogojelu,Cirbesti

3. 116 A Carbunesti-Albeni

Carbunesti,Albeni - - 0,080 Albeni

4. 138 Amaradia-Birsesti

Tg.Jiu - - 1.697 Birsesti

TOTAL : - 0,745 24,958 25,703 4. Linii de cai ferate industriale

1. 116 Filiasi-Strimbuta

Barbatesti,Tg.Jiu 0,420 Barbatesti,Tg.Jiu,Ec.Teodoroiu

2. 143 Filiasi-Tg.Jiu Plopsoru,Rovinari 0,731 Plopsoru, Rovinari, Rogojelu

TOTAL : 1,151 1,151 C) Evidenţa tunelurilor şi a polatelor de pe raza de activitate a Secţiei L.8 Tg.Jiu NR.CRT LINIA DENUMIREA LUCRARII DE ARTA INTRE STATIILE LUNGIMEA OBS

1. TUNELE 1 116 Plesa 90+869 - 91+102 Valea Sadului - Meri 233 2 116 Leurzoaia 92+508 - 92+726 Valea Sadului - Meri 218 3 116 Brebi 93+366 - 93+400 Valea Sadului - Meri 34 4 116 Campana 93+635 - 93+702 Valea Sadului - Meri 67 5 116 Meri 94+390 - 94+559 Valea Sadului - Meri 169 6 116 Feregea 95+271 - 95+681 Meri - Lainici 410 7 116 Ponorita 95+997 - 96+089 Meri - Lainici 92 8 116 Bolz 96+408 - 96+504 Meri - Lainici 96 9 116 Similoi 96+659 - 96+879 Meri - Lainici 220 10 116 Dinisi 97+124 - 97+293 Meri - Lainici 169 11 116 Lespezi I 97+549 - 97+648 Meri - Lainici 99 12 116 Lespezi II 97+706 - 98+004 Meri - Lainici 298 13 116 Drogu 98+088 - 98+462 Meri - Lainici 374 14 116 Inel 98+495 - 98+500 Meri - Lainici 5 15 116 Dragalina 98+692 - 98+797 Meri - Lainici 105

Page 102: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 4 / 5

16 116 Tarnita 99+146 - 99+320 Meri - Lainici 174 17 116 Hategan 99+492 - 99+730 Meri - Lainici 238 18 116 Locuri Rele I 100+030 - 100+080 Meri - Lainici 50 19 116 Locuri rele II 100+143 - 100+202 Meri - Lainici 59 20 116 Locuri Rele III 100+324 - 100+353 Meri - Lainici 29 21 116 Lainici 100+519 - 100814 Meri - Lainici 295 22 116 Borzii Vineti 102+584 - 102+681 Lainici - Pietrele Albe 97 23 116 Dilma Bradului 102+753 - 102+824 Lainici - Pietrele Albe 71 24 116 Trecerea prin Stinca 103+367 - 103+398 Lainici - Pietrele Albe 31 25 116 Noroaie 103+592 - 103+874 Lainici - Pietrele Albe 282 26 116 Cirligu Inchis 104+156 - 104+332 Lainici - Pietrele Albe 176 27 116 Zacerii 104+377 - 104+435 Lainici - Pietrele Albe 58 28 116 Bai ( Zacerii II ) 104+664 - 104+750 Lainici - Pietrele Albe 86 29 116 Cotor 105+782 - 106+090 Lainici - Pietrele Albe 288 30 116 Paius 106+496 - 106+816 Lainici - Pietrele Albe 320 31 116 Cirligul Caprei 107+175 - 107+425 Lainici - Pietrele Albe 250 32 116 Radulea 108+305 -108+595 Pietrele Albe - Strimbuta 290 33 116 Plostina 108+939 - 109+090 Pietrele Albe - Strimbuta 151 34 116 Murga Mare 109+211 - 109+734 Pietrele Albe - Strimbuta 523 35 116 Murga Mica 109+765 - 110+265 Pietrele Albe - Strimbuta 500 36 116 Polatiste 110+797 - 111+356 Pietrele Albe - Strimbuta 559

2. Polate 1 116 92+077 - 92+180 Valea Sadului - Meri 97,17 2 116 102+892 - 103+060 Lainici - Pietrele Albe 152 3 116 103+400 - 103+592 Lainici - Pietrele Albe 192 4 116 105+426 - 105+482 Lainici - Pietrele Albe 56 5 116 105+515 - 105+556 Lainici - Pietrele Albe 41 6 116 106+915 - 107+077 Lainici - Pietrele Albe 162 7 116 107+432 - 107+465 Lainici - Pietrele Albe 33 8 116 109+729 - 109+765 Pietrele Albe - Strimbuta 35,2 9 116 110+359 - 110+431 Pietrele Albe - Strimbuta 72 10 116 110+520 - 110+600 Pietrele Albe - Strimbuta 80 11 116 110+626 - 110+739 Pietrele Albe - Strimbuta 113 12 116 111+356 - 111+715 Pietrele Albe - Strimbuta 358,2 Pina la km.111+500 -

judet Gorj

Page 103: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 5 / 5

D) Datele de contact ale persoanelor cu atribuţii pentru managementul situaţiilor de urgenţă: Nr. Crt. Funcţia Nume /Prenume Adresa Nr. telefon

1. Preşedinte Dobriţan Vasile Str. 9 Mai, nr. 115, Municipiul Tg-Jiu, Jud. Gorj

0727322414 0353/806254 0353/333300 0351/403228

2. Secretar Cheroiu Gheorghe Staţia CFR Tg-Jiu, bul. Republicii, Municipiul Tg-Jiu, Jud. Gorj

0728012338 0353/806254 0353/335044

3. Membru Martescu Daniel Staţia CFR Tg-Jiu, bul. Republicii, Municipiul Tg-Jiu, Jud. Gorj

0722693346 0351/403228 0353/806254 0353/333200

Page 104: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 1

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 12 la nr. 1138247 din 21.02.2011

REŢEAUA DE DRUMURI NAŢIONALE

DN/DE Poz. Km. Sector de drum Lungime (km)

Tip îmbrăcăminte

DN66(E79) 0+000...68+300 Filiaşi – Drăguţeşti 68,300 Beton asfaltic

DN 66(E79) 68+300...72+250 Drăguţeşti – Tg-Jiu 3,950 Beton de ciment

DN66(E79) 78+740...91+630 Tg Jiu – Bumbeşti-Jiu 12,890 Beton de ciment

DN66(E79) 91+630...121+000 Bumbeşti-Jiu - Polatiştea 29,370 Beton asfaltic

DN 67 39+150...81+600 Motru - Tg Jiu 42,450 Beton asfaltic

DN67 85+795...135+500 Tg Jiu...Milostea 49,705 Beton asfaltic

DN 67B 0+000...7+072 Scoarţa-Tg Cărbuneşti 7,072 Beton asfaltic

DN 67B 7+072...22+800 Tg Cărbuneşti-Licurici 15,728 Beton de ciment

DN 67B 22+800...31+930 Licurici-Hurezani 9,13 Beton asfaltic

DN67B 31+930...47+400 Hurezani-Măru 15,470 Beton de ciment

DN 67C 0+000...39+800 Bengesti-Ciocadia-Rânca 39,800 Beton asfaltic

DN 67D 0+000...39+050 Tg Jiu- Apa Neagră 39,050 Beton asfaltic

DN 6B 33+210...60+260 Cruşeţ - Hurezani 27,05 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară

Total km reţea 359,965

Page 105: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj Exemplar unic

Anexa nr. 13 la nr.1138247din 21.02.2011

Bet

on a

sfal

tic

Bet

on d

e ci

men

t

pava

j

imbr

acam

inti

asfa

ltice

impi

etru

it

păm

ânt

de la km la km de la km la km de la km

la km de la km la km

cauza si felul restrictiei-localitati apropiate

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2036+757-43+350 6,593 Petrăchei-

Dănciuleşti-Hălăngesti

M

43+350-43+730 0,380 Hălăngeşti R

43+730-52+157 8,427 Hălăngeşti-Bibuleşti-Obîrşia

M

52+157-55+000 2,843 Obârşia I

0+000-11+000 11,000 Brăteşti-Balosani-Băceşti-Stejari

R

11+000-15+500 4,500 Stejari B15+500-18+520 3,020 Stejari-Popeşti R18+520-19+650 1,130 Popesti Stejari R19+650-19+880 0,230 Popesti Stejari R19+880-20+380 0,500 Piscoiu-Obârşia R20+380-20+580 0,200 Piscoiu-Obârşia R20+580-24+100 3,520 Piscoiu-Obârşia R24+100-24+500 0,400 Piscoiu-Obârşia M13+300-14+250 0,950 Alunu-Nistoreşti B14+250-14+350 0,100 Nistoreşti R14+350-15+150 0,800 Nistoreşti- B

4 DJ 607 Lim. Jud. Mehedinţi – Gura Şuşiţei 2,000 km

25+352-27+352 2,000 Gura Şuşiţei B25+352 27+352 2,000

19+650-21+800 2,150 Dănciuleşti I

21+800-22+300 0,500 Dănciuleşti R

1. SITUAŢIA PRIVIND VIABILITATEA DRUMURILOR JUDEŢENE

dist

ante

in k

m. p

e lo

calit

ati

O banda de circulatie

doua benzi de circulatie

trei benzi de circulatieLocalităţi sau

repere între care este cuprins

sectorul

Star

ea d

e vi

abili

tate

a

drum

ului

Lungimea sectorului de drum (km)Sector de drum cu restrictii de

circulatie

Nr. crt.

Indicativ drum Enumerare localitati beneficiare

Lungime totala in km

Poziţia kilometrică ale sectoarelor de

drum de la km____la km____

Lungimea sectoarelor pe tipul de îmbrăcăminti (km)

15+150

19+650 22+300

36+757 55+000

0+000 24+500

13+300

18,243

1,850

2,650

km 8+760 pod peste

pârâul Seaca restricţie de

3,5 to

0+000 24+500 24,500

5 DJ 651 A Lim.Jud.Vâlcea – Dănciuleşti(DJ 605A) 2,650 km

3 DJ 605C Lim.Jud.Vâlcea -Nistoreşti– Alimpeşti 1,850 km

2DJ 605 B (DN 6B)Brăteşti – Balosani - Bacesti - Stejari – Popesti Stejari - Piscoiu - Obârşia (DJ 605A)24,500 km

1

DJ 605 A Lim.Jud.Dolj – Petrachei- Dănciuleşti-Halangesti – Radinesti - Bibulesti - Obârşia – Lim.Jud.Vâlcea 18,243 km

Page 1 of 21 Nesecret

Page 106: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6

DJ 661 (DN66)Ţânţăreni – Cocorova-Spahii-Şipotu-Turburea bibeşti-Săuleşti-Musculeşti-Petreşti-Bărbăteşti-Vierşani-Jupâneşti-Vidin-Tg-Cărbuneşti –Cojani-Săcelu –Blahniţa de Sus- Crasna(DJ665) 69,040 km

0+000-69+040 69,040 Ţânţăreni-Crasna B

0+000 69+040

2+700 15+199 33+300 39+950 41+600

pasaje C.F. (H=4,05 m) 69,040

0+000-20+150 20,150 Capu Dealului-Andreeşti

M

20+150-28+150 8,000 Andreeşti-Vladimir R

28+150-31+150 3,000 Vladimir M

31+150-32+250 1,098 Vladimir-Totea I31+150 32+250

32+250-39+548 7,300 Totea-Totea deHurezani

M32+250 39+548

0+000-11+350 11,350 Dâmbova-Văcarea B0+000 21+800

11+350-13+550 2,200 Vacarea-Danesti M

13+550-15+400 1,850 Danesti R

15+400-17+800 2,400 Danesti-Ungureni B

17+800-20+020 2,220 Ungureni-Budieni R

20+020-21+520 1,500 Budieni-Copăcioasa

M

21+520-21+800 0,280 Copăcioasa-DN67 M

0+000-2+730 Tg-Jiu – Botorogi R

2+730-12+600 9,870 Botorogi –Ţîrculeşti

R

0+000-0+300 0,300 Tg-Jiu-Turcineşti B

0+300-4+300 4,000 Turcineşti R4+300-8+170 3,870 Turcinesti-

SambotinR

0+000 15+000

8+170-14+300 6,130 Sambotin-Schela M

14+300-25+400 11,100 Schela-Pas Vulcan R

25+400-35+000 9,600 Schela-Pas Vulcan I15+000 35+00

0+000-0+800 0,800 Tucineşti-Rugi M18+920

18,920

39,548

21,800

12,600

35,000

11DJ 664 A (DJ664)Turcineşti – Rugi – Curpen –Alexeni - Stăneşti – 0+000

0+000 12+600

2,730

10DJ 664 (DN66)Tg-Jiu – Turcineşti –Cartiu-Sâmbotin-Arsuri- Schela – Lim.Jud.Hunedoara 35,000 km

9DJ 663 A (DN66)Tg-Jiu – Botorogi – Văcarea-Dăneşti – Ţîrculeşti (DJ 674A) 12,600 km

8

DJ 663 (DN 66) Dâmbova – Cârbeşti-Tâlveşti-Urecheşti – Văcarea-Dăneşti – Barza-Şasa-Ungureni-Budieni – DN 67(Copăcioasa) 21,800 km

0+000 31+150

0+100 20+500

pasaje C.F. (H=4,05 m)

7

DJ 662 Capu Dealului(DN66) –Pârâu-Gilort-Groşerea-Aninoasa- Bibeşti –Andreeşti-Vladimir-Negreni-Totea de Hurezani- Hurezani(DN6B) 39,548 km

0+800pasaj C.F.

(H=4,05 m)

Page 2 of 21 Nesecret

Page 107: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200+800-6+400 18,120 Rugi-Ursaţi M

12

DJ 665 DN66(Iezureni) -Curtişoara –Tetila-Lăzăreşti-Grui-Bârcaciu-Muşeteşti-Larga-Drăgoieşti- Crasna – Cărpiniş-Radoşi-Aninişul din Vale -Hirişeşti-Novaci – Berceşti-Cernădia-Baia de Fier-Polovragi – Racoviţa-Lim.Jud.Vâlcea 53,650 km

0+000-53+650 53,650 Curtişoara-Racoviţa B

0+000 53+650 0+200 pasaj C.F. (H=4,05 m)

53,650

0+000-6+840 6,840 Drăgoieni-Bălăneşti M

6+840-6+950 0,110 Voiteştii din Vale R

6+950-11+787 4,837 Voiteştii din Vale-Grui

M

0+000-5+000 5,000 Drăgoieşti-Dumbrăveni

M

5+000-7+380 2,380 Dumbrăveni-Buzeşti

B

7+380-11+000 3,620 Buzeşti-Maghereşti R

11+000-13+350 2,350 Magheresti-Haiesti B

13+350-19+700 6,350 Haiesti-Bobu R

19+700-22+330 2,630 Bobu-Colibasi B

22+330-23+956 1,626 Blahnita de Jos-Pojogeni

R

23+956-24+706 0,750 Blahnita de Jos-Pojogeni

M

15 DJ 665 D (DN67C)Pociovalişte – Siteşti-Bumbeşti-Piţic(DN67) 4,810 km

0+000-4+810 4,810 Pociovalişte –Bumbeşti Piţic

R

0+000 4+810 4,810

0+000-6+300 6,300 Apa Neagră-Padeş M

6+300-14+500 8,200 Padeş-Călugăreni M

14+500-18+700 4,200 Călugăreni-Valea Mare

B

4+500-5+500 1,000 Jirov-Valea Motrului

R

24+500 24,706pasaj C.F. (H=4,05 m)

11+787 11,7870+000 11,787

24+7060+000

0+000

16DJ 671 (DN 67D)Apa Neagră – Padeş – Văieni-Călugăreni-Cloşani – Valea Mare 18,700 km

,

18,700

14

DJ 665 C (DJ665)Drăgoieşti – Dumbrăveni – Buzeşti – Maghereşti-Hăieşti-Mogoşani – Bobu –Colibaşi-Blahniţa de Jos- Pojogeni(DC20) 24,706 km

0+000 18+700

km 0+602 pod peste

pârâul Amaradia

restricţie de 3,5 to

p şUrsaţi(DJ672B) 18,920 km

13DJ 665 A DN 67(Drăgoieni) - Bălăneşti – Voiteştii din Vale – Grui(DJ 665) 11,787 km

Page 3 of 21 Nesecret

Page 108: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 205+500-6+810 1,310 Valea Motrului-

VăgiuleştiB

6+810-23+300 16,490 Văgiuleşti-Motru R

23+300-25+300 2,000 Motru-Lupoaia B

25+300-30+100 4,800 Lupoaia-Catunele R

30+100-31+750 1,650 Catunele-Olteanu M

31+750-41+000 9,250 Olteanu-Camuiesti M

0+000-10+700 10,700 Ohaba Jiu-Covrigi B

10+700-13+050 2,350 Ohaba Jiu-Covrigi R

13+050-15+500 2,450 Covrigi-Văgiuleşti R

0+000-15+800 15,800 Ciuperceni-Godineşti

R

15+800-18+250 2,450 Godineşti-Pocruia M

18+250-19+850 1,600 Pocruia-Tismana R

19+850-20+500 0,650 Tismana-Ungureni R

20+500-21+500 1,000 Tismana-Ungureni B

21+500-23+580 2,080 Tismana M

23+580-31+180 7,600 Tismana-Topeşti B

31+180-32+280 1,100 Topeşti-Vâlcele M

32+280-33+280 1,000 Vilcele-Pestisani M

33+280-35+080 1,800 Pestisani-Brădiceni M

35+080-47+140 12,060 Bradiceni-Buduhala R

20 DJ 672 A (DJ 672) Tismana - Mânăstirea Tismana 3,550 km

0+000-3+550 3,550 Tismana-Mânăstire M0+000 3+550 3,550

0+000-12+000 12,000 Bârseşti-Suseni M

0+000

12+000

22+30021+000 41+000

4+500 22+300

0+000 47+140

21+000

DJ 671 B Lim.Jud.Mehedinţi – Valea Motrului-Văgiuleşti –Cârciu-Samarineşti-Valea Bisericii-Boca-Broşteni-Însurăţei-Motru-Lupoaia-Valea Mânăstirii- Steic –Valea Perilor-Cătunele-Olteanu-Iormăneşti- Glogova – Cămuieşti 36,500 km

18 DJ 671C (DJ673)Ohaba Jiu – Valea-Covrigi – Văgiuleşti(DJ671B) 15,500 km

19

DJ 672 DN 67- Ciuperceni –Pârâul de Pripor-Câlceşti-Arjoci- Godineşti – Pocruia-Tismana –Topesti- Vâlcele-Boroşteni-Peştişani – Bradiceni- Buduhala(DN67) 47,140 km

36,500

21 DJ 672 B (DN67)Bârseşti – Ursaţi-Frăteşti S i S t i l D b iţ 16 000 k

17

15+500

0+000

15,500

47,140

16,000

Page 4 of 21 Nesecret

Page 109: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2012+000-16+000 4,000 Suseni-Sanatoriu

DobriţaR

12+000 16+000

0+000-10+200 10,200 Tălpăşeşti-Răchiţi B

10+200-21+650 11,450 Răchiţi-Valea Sohodolului

M14+800 40+776

21+650-40+776 19,126 V.Sohodolului-Câmpul lui Neag

R

0+000-4+100 4,100 Leleşti R4+100-7+550 3,450 Leleşti-Dobriţa B7+550-8+400 0,850 Dobriţa M8+400-8+700 0,300 Dobriţa B

8+700-10+000 1,300 Dobriţa-Runcu R

10+000-10+350 0,350 Dobriţa-Runcu M

10+350-11+000 0,650 Dobriţa-Runcu R

11+000-11+370 0,370 Dobriţa-Runcu R

24DJ 672 E (DN67)Corneşti – Stolojani –Câmpofeni- Arcani – Runcu(DJ672C) 15,670 km

0+000-15+670 15,670 Corneşti-Stolojani M

0+000 15+670 14+670 15+670

km 15+670 pod peste

pârâul Sohodol

restricţie de 3,5 to

15,670

0+000-5+000 5,000 Ploştina-Miculeşti I

5+000-6+100 1,100 Miculeşti-Tehomir M

6+100-39+950 33,850 Tehomir-Turceni M

39+950-40+900 0,950 Turceni-Broşteni R

40+900-41+650 0,750 Broşteni-DN 66 M

26DJ 673 A DJ 673-Trestioara-Corobăi- Drăgoteşti – Mătăsari –Brădet- Strâmba Vulcan -DN 67 27,790 km

0+000-27+790 27,790 Trestioara-Stâmba Vulcan

M

0+000 14+000

14+750 27+790

14+000 14+750 1+500 pasaj C.F. (H=4,05 m)

27,790

0+000-12+750 12,750 Vladuleni-Urdari M

5+000 41+650

23 DJ 672 D DN 67DLeleşti – Dobriţa – Runcu(DJ672C) 11,370 km

25

DJ 674 (DN66)Vlăd l i Fă ă ti

22DJ 672 C DN 67 – Tălpăşeşti –Stolojani- Stroieşti – Răchiţi – Runcu – Lim. Jud. Hunedoara 40,776 km

DJ 673 (DN67)Ploştina – Miculeşti – Tehomir-Cojmăneşti-Slivileşti- Şura-Şiacu-Bolboşi-Igirosu-Ohaba Jiu-Borăscu – Calăparu-Turceni – Broşteni(DN66) 41,650 km

– Suseni – Sanatoriul Dobriţa 16,000 km

11+370

Drum dezafectat datorită

lucrărilor miniere

14+800

0+000

0+000

0+000 5+000

40,776

11,370

41,650

,

Page 5 of 21 Nesecret

Page 110: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2012+750-13+160 0,410 Urdari M

13+160-23+900 10,740 Urdari-Turceni R

23+900-38+400 14,500 Turceni-Ioneşti-Picu

M

0+000-9+250 9,250 Tg-Jiu-Bucureasa-Trocani

M

9+250-15+985 6,735 Trocani-Brătuia R

15+985-17+985 2,000 Brătuia-Ţîrculeşti B

17+985-29+585 11,600 Ţîrculeşti-Ţicleni M

0+000-10+00 10,000 Rovinari-Negomir R

10+000-22+900 12,900 Negomir-Artanu M

22+900-25+900 3,000 Artanu-Baniu B

25+900-28+400 2,500 Borăscu R

28+400-29+870 1,470 Borăscu-Gura Menţi

M

29+870-37+000 7,130 Gura Menţi-Menţiidin Dos

M

37+000-37+250 0,250 Menţii din Dos-Lim.Jud. MH

R

0+000-3+000 3,000 Câlnic-Şomăneşti R

3+000-6+450 3,450 Şomăneşti-Vârţ R6+450-6+700 0,250 Şomăneşti-Vârţ R6+700-7+058 0,358 Şomăneşti-Vârţ R

0+000-14+300 14,300 Tg Cărbuneşti-Ţicleni

M0+000 15+800

14+300-18+600 4,300 TG Cărbuneşti-Ţicleni

M

18+600-25+000 6,400 Ţicleni-Peşteana Jiu

M16+100 25+000

0+000-7+000 7,000 Licurici-Berleşti R7+000-9+730 2,730 Berleşti M

15+800

DJ 675 A (DN67B)Licurici – Berleşti –

31 DJ 675 (DN67B) Tg-Cărbuneşti – Ţicleni -Peşteana Jiu(DN66) 25,000 km

0+000 7+05830 DJ 674 C (DN67)Câlnic – Setejerei - Şomăneşti – Vîrţ (DN 66) 7,058 km

0+000

28

0+00029

DJ 674 (DN66)Vlăduleni–Fărcăşeşti Moşneni-Fărcăşeşti– Valea cu Apă-Peşteana de Jos – Hotăroasa-Urdari – Fântânele-Strâmba Jiu-Valea Viei-Murgeşti-Jilţu-Turceni – Ioneşti –Gura Şuşiţei -Picu-Lim. Jud. Mehedinţi 38,400 km

37+250

DJ 674 B (DN66)Rovinari – Negomir -Ursoaia - Artanu - Valea Racilor - Raci - Nucetu - Baniu – Borăscu – Gura Menţii – Menţii din Dos – Lim.Jud. Mehedinţi 37,250 km

DJ 674 A Tg-Jiu – Bucureasa-Barza-Trocani- Brătuia – Târculeşti-Ţicleni(DJ675) 29,585 km

38,40027

28+500 pasaj C.F. (H=4,05 m)

0+300

0+200 26+950

pasaje C.F. (H=4,05 m)

29,585

37,250

7,058

pasaj C.F. (H=4,05 m)

38,400

0+000 29+585

25,00016+100

Page 6 of 21 Nesecret

Page 111: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 209+730-14+500 4,770 Licurici-Pârâu Viu R

14+500-16+500 2,000 Pârâu Viu-Pojaru B

0+000-0+970 0,970 Câmpu Mare M0+970-4+750 3,780 Câmpu Mare-

AlbeniR

4+750-21+466 16,716 Albeni-Prigoria M

21+466-24+450 2,984 Prigoria-Alimpeşti R

24+450-25+450 1,000 Alimpeşti B

0+000-8+300 8,300 Tg.Logreşti-Bustuchin

M

8+300-12+750 4,450 Bustuchin-Poiana Seciuri

M

12+750-12+970 0,220 Bustuchin-Poiana Seciuri

R

12+970-13+100 0,130 Bustuchin-Poiana Seciuri

R

13+100-18+100 5,000 Poiana Seciuri-Seciurile

R0+000 42+000

18+100-18+700 0,600 Seciurile-Rosia deAmaradia

R

18+700-18+830 0,130 Roşia de Amaradia R

18+830-23+900 5,070 Rosia de Amaradia-Becheni

R

23+900-29+000 5,100 Becheni-Corsoru-Alimpeşti

R

29+000-36+000 7,000 Alimpesti-Sarbesti R

36+000-40+000 4,000

40+000-42+000 2,000 Alimpeşti-Baia deFier-Peştera Muierilor

B

TOTALA 836,993 294,11 124,42 1,89 324,58 78,46 13,54 836,99

2. SITUAŢIA PRIVIND VIABILITATEA DRUMURILOR COMUNALE

0+000 25+450

34

DJ 675 C (DN67B)Tg-Logreşti – Popeşti - Pojaru - Bustuchin - Poiana Seciuri - Seciurile - Roşia de Amaradia - Becheni - Corşoru - Nistoreşti - Alimpeşti -Sîrbeşti - Ciupercenii de Olteţ – Poienari – Baia de Fier - Peştera Muierii 42,000 km

33DJ 675 B (DN67)Câmpu Mare – Albeni - Călugăreasa - Dobrana - Prigoria - Zorleşti – Alimpeşti(Dj675C) 25,450 km

32DJ 675 A (DN67B)Licurici Berleşti Pârâu Viu - Cionţi - Pojaru - (DJ675C) 16,500 km

0+000 16+500

25,450

42,000

16,500

Page 7 of 21 Nesecret

Page 112: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bet

on a

sfal

tic

Bet

on d

e ci

men

t

pava

j

imbr

acam

inti

asfa

ltice

impi

etru

it

păm

ânt

de la km la km de la km la km de la km

la km de la km la km

cauza si felul restrictiei-localitati apropiate

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20B DRUMURI COMUNALE

0+000-1+240 - - 1,240 - Tg-Jiu-Preajba Mare

M

1+240-3+700 2,460 Tg-Jiu-Preajba Mare

R

3+700-7+200 3,500 Preajba Mare-Drăgoieni

M

0+000-2+200 2,200 Curtisoara B

2+200-3+480 1,280 Curtisoara-Preajba R

3+480-3+780 0,300 Curtisoara-Preajba R

3+780-4+500 0,720 Preajba M

0+000-0+620 0,620 Bumbesti Jiu R

0+620-2+043 1,423 Bumbesti Jiu-Tetila R

4 DC 3 Bumbeşti Jiu(DN66)- Tetila (DJ665) 5,900 km

0+000-5+900 5,900 - - - - Bumbeşti Jiu-Tetila R 0+000 5+900 5,900

5 DC 3 A DJ 665 – Lăzăreşti 1,100 km 0+000-1+100 - - 1,100 - Lăzăreşti B 0+000 1+100 1,100

6 DC 3 B DJ 665 – Gămani 1,600 km 0+000-1+600 - - - 1,600 - Găman R 0+000 1+600 1,600

0+000-2+000 2,000 Bircaciu R

2+000-8+600 6,600 Bircaciu-Musetesti R

8 DC 4 Dragoesti(DJ665)-Dumbraveni(DJ665C) 4,500 km

0+000-4+500 4,500 Dragoesti-Dumbraveni

R 0+000 4+500 4,500

9 DC 5 Cânepeşti(DJ665A) – Voiteştii din Deal 4,230 km

0+000-4+230 - - - 4,230 - Cânepeşti-Muşeteşti

R 0+000 4+230 4,230

0+000-1+100 1,100 - - - Muşeteşti-Stănceşti B

1+100-4+500 3,400 Stăncesti R0+000-1+200 - - 1,200 - Muşeteşti M1+200-5+986 4,786 Musetesti-Ohaba R0+000-0+200 0,200 Muşeteşti R

DC 6A Musetesti (DC6)-Dumbrăveni

4,500

11 DC 6, Muşeteşti(DJ665) – Ohaba(DC15) 5,986 km

0+000 5+986 5,986

10 DC 5 A Muşeteşti – Stănceşti 4,500 km 0+000 4+500

2,043

7 DC 3C Bircaciu(DJ665)-Musetesti(DJ665) 8,600 km

0+000 8+600 8,600

3 DC 2A Bumbesti Jiu (DN 66)-Tetila(DC3) 2,043 km

0+000 2+043

7+200 7,200

2 DC 2 Curtisoara(DJ665)-Preajba(DC1) 4,500 km

0+000 4+500 4,500

1 DC 1 Tg-Jiu(DN66) - Preajba Mare – Drăgoeni(DN67) 7,200 km

0+000

Nr. crt.

Indicativ drum Enumerare localitati beneficiare

Lungime totala in km

Poziţia kilometrică ale sectoarelor de

drum de la km____la km____

Lungimea sectoarelor pe tipul de îmbrăcăminti (km)

Localităţi sau repere între care

este cuprins sectorul

Star

ea d

e vi

abili

tate

a d

rum

ului Lungimea sectorului de drum (km)

O banda de circulatie

Sector de drum cu restrictii de circulatie

dist

ante

in k

m. p

e lo

calit

ati

doua benzi de circulatie

trei benzi de circulatie

Page 8 of 21 Nesecret

Page 113: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0+200-4+200 4,000 Muşeteşti-Dumbrăveni

R

13 DC 7 Crasna(DJ665)-Cărpiniş 5,000 km 0+000-5+000 5,000 Crasna-Cărpiniş R 0+000 5+000 5,000

14 DC 7A, Aninişul din Deal(DJ665) – Radoşi 4,000 km

0+000-4+000 - - - 4,000 - Aninişul din Deal-Radoş

R 0+000 4+000 4,000

15 DC 7 B DJ 661 – Hăieşti(DJ665C) 1,000 km

0+000-1+000 - - 1,000 - - Hăieşti M 0+000 1+000 1,000

16 DC 8 Scoarţa(DN 67) – Bobu(DJ665C) 2,000 km

0+000-2+000 - - 2,000 - - Scoarţa-Bobu M 0+000 2+000 2,000

0+000-0+510 - - 0,510 - - Huluba B

0+510-4+520 - - 4,010 - Huluba-Aniniş din Deal

R

18 DC 10 Siteşti(DJ665D)-Berceşti-Schela 3,400 km

0+000-3+400 3,400 Siteşti-Berceşti-Schela

R 0+000 3+400 3,400

19 DC 11 Pociovalişte – Novaci 2,150 km 0+000-2+150 - - 2,150 - - Pociovalişte-Novaci

R 0+000 2+150 2,150

0+000-0+700 - - 0,700 - Berceşti M

0+700-4+125 3,425 Berceşti R

4+125-6+125 2,000 Berceşti-Bumbesti Pitic

B

6+125-11+385 5,260 Bumbesti Pitic R

11+385-13+385 2,000 Zorleşti R

0+000-0+400 0,400 Novaci-Hirişeşti R0+400-1+000 0,600 Novaci-Hirişeşti R

22 DC 14 Pociovaliştea(DN67C)-Novaci 2,000 km

0+000-2+000 2,000 Pociovaliştea-Pereşti

R 0+000 2+000 2,000

0+000-3+500 - - 3,500 - - Bălăneşti B

3+500-7+500 4,000 - - - Bălăneşti-Glodeni B

7+500-8+500 1,000 Glodeni-Ohaba R

8+500-11+500 3,000 Ohaba-Blidari R

24 DC 16 Pociovaliştea(DN67C)-Pereşti 1,100 km

0+000-1+100 1,100 Pociovalişte-Pereşti R 0+000 1+100 1,100

25 DC 17 Novaci(DJ665)-Schela 2,500 km 0+000-2+500 2,500 Novaci-Schela R 0+000 2+500 2,500

26 DC 18 Tg-Cărbuneşti(DJ661)-Cojani 3,320 km

0+000-3+320 3,320Tg-Cărbuneşti-

Cojani R 0+000 3+320 3,320

0+000-0+900 - - 0,900 - - Bălceşti R0+900-4+264 - - - 3,364 - Bălceşti R

4+264-4+534 - - 0,270 - - Bălceşti-Pociovaliştea

R

11,500

27 DC 19 Bălceşti(DN67)– Pociovaliştea – 0+000 8+900 8,900

0+000 11+50023 DC 15 Bălăneşti(DJ 665 A) – Glodeni – Ohaba – Blidari 11,500 km

13,385

21 DC 13 Novaci(DJ665)-Hirişeşti 1,000 km 0+000 1+000 1,000

20 DC 12 Berceşti(DJ665) – Zorleşti(DJ675B) 13,385 km

0+000 13+385

4,200

17 DC 9 Huluba(DN67C) – Aninişul din Deal 4,520 km

0+000 4+520 4,520

12 DC 6A Musetesti (DC6)-Dumbrăveni (DJ665C) 4,200 km

0+000 4+200

Page 9 of 21 Nesecret

Page 114: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4+534-5+134 - 0,600 - - - Pociovaliştea-Novaci

R

5+134-8+900 - - 3,766 - - Pociovalişte-Novaci

R

28 DC 19 A Bălceşti(DN67) – Cîrligei 7,500 km

0+000-7+500 - - - - 7,500 Bălceşti-Cîrligei R 0+000 7+500 7,500

29 DC 19 B Bălceşti (DN67) - Petecei - DC19A(Cîrligei) 3,500 km

0+000-3+500 3,500 Balcesti-Petecei-Cârlingei

R 0+000 3+500 3,500

30 DC 19 C Bumbeşti Piţic(DN67) - Cârligei(DC19A) 1,250 km

0+000-1+250 1,250 Bumbeşti Piţic R 0+000 1+250 1,250

0+000-10+274 - - - 10,274 - Copăcioasa-Cerăt-Pojogeni

R

10+274-12+034 - - 1,760 - - Pojogeni-Comăneşti

M

12+034-12+274 - - - 0,240 - Comăneşti R

12+274-13+200 - - 0,926 - - Comăneşti M

32 DC 20 A, DJ 675 – Rogojeni 3,500 km 0+000-3+500 - - - 3,500 Rogojeni R 0+000 3+500 3,500

0+000-0+670 - - 0,670 - Albeni-Bengesti M0+670-2+625 1,955 Albeni-Bengesti M2+625-6+000 3,375 Bengesti B

6+000-11+085 5,085 Ciocadia R

34 DC 22 Polovragi(DN67) – Mânăstire 3,500 km

0+000-3+500 - - 3,500 - - Polovragi M 0+000 3+500 3,500

0+000-4+000 4,000 Polovragi B4+000-6+000 2,000 Polovragi R

36 DC 22 B Racoviţa(DJ665)-Polovragi 2,000 km

0+000-2+000 2,000 Polovragi B 0+000 2+000 2,000

37 DC 22 C Polovragi(DC22)-Ciupercenii de Olteţ(DJ675C) 4,600 km

0+000-4+600 4,600 Polovragi R 0+000 4+600 4,600

38 DC 22 D Racoviţa(DJ665)-Lim.Jud.Vâlcea 1,800 km

0+000-1+800 1,800 Racoviţa R 0+000 1+800 1,800

0+000-1+500 - 1,500 - Călugăreasa B1+500-3+650 2,150 Negoieşti R0+000-2+400 - - - 2,400 Dobrana-Burlani R2+400-3+800 1,400 Dobrana-Burlani R

41 DC 24 Prigoria(DJ675B) – Bucşana(DJ 675 C) 6,590 km

0+000-6+590 - 6,590 - - - Prigoria-Roşia de Amaradia

R 0+000 6+590 6,590

0+000-1+000 1,000 Roşia de Amaradia R

1+000-2+000 1,000 Bucşana R0+000-1+500 - - - 1,500 - Albeni R1+500-2+600 1,100 Albeni B 4,40043 DC 25 Albeni(DJ675B) – Pruneşti 4,400

km0+000 4+400

3,800

42 DC 24A Roşia de Amaradia (DJ675C) - DC24 (Bucşana) 2,000 km

0+000 2+000 2,000

40 DC 23 A Dobrana(DJ675B) – Burlani 3,800 km

0+000 2+400

6,000

39 DC 23, DJ 675 B – Negoieşti 3,650 km 0+000 3+650 3,650

35 DC 22 A Polovragi(DJ665)-Racoviţa-Lim.Jud.Vâlcea 6,000 km

0+000 6+000

13,200

33 DC 21 Albeni(DJ675B) – Ciocadia 11,085 km

0+000 11+085 11,085

0+000 13+20031 DC 20 Copăcioasa(DN67)-Cerăt – Pojogeni-Comăneşti - DJ675 13,200 km

27Novaci 8,900 km

0+000 8+900 8,900

Page 10 of 21 Nesecret

Page 115: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202+600-4+400 1,800 Pruneşti R0+000-5+698 5,698 Poienari-Cirligei M5+698-6+855 1,157 Poienari-Cirligei R

45 DC 26A Bumbeşti Piţic(DN 67)-Poienari(DC26) 1,025 km

0+000-1+025 1,025 Poienari B 0+000 1+025 1,025

0+000-9+300 - - 9,300 - - Cărbuneşti-Stefanesti-Scurtu

B

9+300-10+500 1,200 BîrzeiuParaul Viu R

10+500-16+420 - - - 5,920 Pârâul Viu R

0+000-9+400 - - - 9,400 - Logresti R

9+400-19+000 9,600 Berlesti B

19+000-25+975 6,975 Berlesti-Albeni R

25+975-28+375 2,400 - - - - Albeni M

0+000-2+500 2,500 Berleşti-Piriu Viu R

2+500-5+830 3,330 Berleşti-Piriu Viu R

0+000-2+000 2,000 Piriu Viu-Lihuleşti R

2+000-3+245 1,245 Piriu Viu-Lihuleşti R

50 DC 28 Poienari(DJ675C)-Ciovei--Bumbeşti Piţic(DJ665D) 4,665 km

0+000-4+665 4,665 Poienari-Bumbeşti Piţic

R 0+000 4+665 4,665

0+000-2+000 - 2,000 - - - Poiana Seciuri M

2+000-3+660 1,660 Ruget R

3+660-10+010 6,350 Roşia de Amaradia M

10+010-11+510 1,500 Roşia de Amaradia M

11+510-12+410 0,900 Rosia de Amaradia R

12+410-14+425 - 2,015 - - Roşia de Amaradia M

0+000-3+200 - - - 3,200 Roşia de Amaradia R

3+200-6+100 2,900 Sitoaia R

53 DC 29B Seciurile(DJ675C)-Stejaru 2,000 km

0+000-2+000 2,000 Seciuri-Stejari R 0+000 2+000 2,000

0+000-5+156 5,156 Poiana Seciuri-Poieniţa

R6 15654 DC 30 Poiana Seciuri(DJ675C) – Poieniţa 0+000 6+156

14,425

52 DC 29 A Roşia de Amaradia – Şitoaia 6,100 km

0+000 6+100 6,100

4+860 7+350

0+000 4+860 7+350

4+560 7+300

14+42551 DC 29 Poiana Seciuri(DJ675C) – Ruget –

Roşia de Amaradia 14,425 km 4+560 7+300

5,830

49 DC 27C Piriu Viu(DJ675A)-Lihuleşti(DC27A) 3,245 km

0+000 3+245 3,245

48 DC 27B Berleşti(DC27A)-Piriu Viu(DC27) 5,830 km

0+000 5+830

16,420

47 DC 27 A Colţeşti(DN67B) – Albeni(DJ675B) 28,375 km

0+000 28+375 28,375

0+000 16+42046DC 27 Tg-Cărbuneşti(DN67B) – Stefăneşti – Scurtu-Bîrzeiu-Pârâul Viu(DJ675A) 16,420 km

44 DC 26 Poienari(DN67)-Cîrligei(DC19A) 6,855 km

0+000 6+855 6,855

km

Page 11 of 21 Nesecret

Page 116: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5+156-6+156 - - - 1,000 Poiana Seciuri-Poieniţa

M

55 DC 30 A Poiana Seciuri(DJ675C) – Poiana peste Apă 1,650 km

0+000-1+650 1,650 - Poiana – Seciuri R 0+000 1+650 1,650

0+000-3+062 - 3,062 Tg-Logreşti B

3+062-4+200 1,138 V.Pojarului-Bustuchin

R

4+200-7+862 3,662 V.Pojarului-Bustuchin

B

7+862-11+212 3,350 V.Pojarului-Bustuchin

R

11+212-12+962 1,750 V.Pojarului-Bustuchin

R

0+000-3+380 - 3,380 - - Pojaru M3+380-4+500 1,120 Namete R

4+500-5+500 1,000 Nămete-Poieniţa M

5+500-6+900 1,400 Nămete-Poieniţa R

0+000-2+800 2,800 Pojaru R2+800-4+443 - - - 1,643 Pojaru-Motorgi R0+000-0+200 Bustuchin R0+200-2+000 1,800 Bustuchin M2+000-3+000 1,000 Bustuchin R

3+000-3+659 0,659 Bustuchin peste Apă

R

0+000-2+440 2,440 Zăvelteşti R2+440-3+875 1,435 Nămete R

61 DC 32 Valea Pojarului(DC31)-Bustuchin(DJ675C) 2,780 km

0+000-2+780 2,780 V. Pojarului-Bustuchin

R 0+000 2+780 2,780

62 DC 33 Măru(DN 67 B)-Logreşti-Moşteni–Seaca 5,762 km

0+000-5+762 - - - 5,762 - Măru-Seaca R 0+000 5+762 5,762

0+000-6+600 6,600 Ciupercenii de Olteţ -Baia de Fier

M

6+600-7+100 0,500 Baia de Fier R

0+000-1+500 1,500 Poienari-Baia de Fier

R

1+500-2+850 1,350 Poienari-Baia de Fier

R

2+850-5+900 3,050 Poienari-Baia de Fier

M

65 DC 36 Dănciuleşti(DJ605A) – Zăicoiu 3,000 km

0+000-3+000 - - - 3,000 - Dănciuleşti-Zăicoiu R 0+000 3+000 3,000

7,100

64 DC 35 Poienari(DN67)-Baia de Fier(DJ675C) 5,900 km

0+000 5+900 5,900

63 DC 34 Ciuperceni de Olteţ(DN67)-Baia de Fier 7,100 km

0+000 7+100

0+000 3+875 3,875

3,659

60 DC 31D Zăvelceşti – Nămete 3,875 km

4,443

59 DC 31C Bustuchin(DJ675C)– Bustuchin peste Apă 3,659 km

0,200 0+000 3+659

58 DC 31B DJ 675 A – Motorgi-Poieniţa 4,443 km

0+000 4+443

12,962

57 DC 31A DJ 675 C – Nămete-Poieniţa 6,900 km

0+000 6+900 6,900

6,156

56 DC 31 Tg-Logreşti(DJ675C) – Valea Pojarului – Bustuchin(DJ675C) 12,962 km

- - 0+000 12+962

546,156 km

0+000 6+156

Page 12 of 21 Nesecret

Page 117: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

66 DC 37 Satul Nou(DN6B)-Cetatea 1,700 km

0+000-1+700 1,700 Satu Nou-Cetatea B 0+00 1+700 1,700

0+000-1+300 1,300 Satu Nou-Cetatea B

1+300-5+000 - - - 3,700 - Pegeni-Plopu R

68 DC 38A Busuioci(DN67B-Stejari(DJ605B) km 6,400

0+000-6+400 6,400 Busuioci-Stejari R 0+000 6+400 6,400

69 DC 38B Hurezani(DN6B)-Busuioci(DN67B) 3,650

0+000-3+650 3,650 Hurezani-Busuioci R 0+000 3+650 3,650

70 DC 39 Lim. Jud. Mehedinţi – Călugăreni(DJ671) 2,500 km

4+250-6+750 - - - 2,500 - Călugăreni R 4+250 6+750 2,500

0+000-4+000 - 4,000 - - - Slăvuţa-Cruşeţ M4+000-5+000 - - 1,000 - Cruşeţ-Stejari R

5+000-15+000 10,000 Cruşeţ-Stejari R

0+000-4+660 - - - - 4,660 Slăvuţa R4+660-14+000 - - - 9,340 - Stejari R0+000-6+000 - 6,000 - - - Bojinu M6+000-8+000 2,000 Marinesti R

74 DC 41A Cruşeţ(DN6B)-Mierea 2,100 km 0+000-2+100 2,100 Cruşeţ-Mierea R 0+000 2+100 2,100

75 DC 42 DN6B-Mericeaua-Urda de Jos 6,000km

0+000-6+000 - - - 6,000 - Cruşeţ-Urda de Jos R 0+000 6+000 6,000

0+000-1+100 1,100 - Bărbăteşti-Socu M1+100-4+000 2,900 Bărbăteşti-Socu R4+000-8+000 4,000 Socu-Măceşu R

8+000-11+000 3,000 Măceşu R

0+000-3+440 - - 3,440 - Vierşani M

3+440-4+300 0,860 Vierşani R

4+300-9+300 5,000 Vierşani-Andreeşti B

9+300-13+440 4,140 Andreeşti R

78 DC44A Vladimir(DJ662)-Valea Deşului 3,100 km

0+000-3+100 - - 3,100 - Vladimir-Valea Deşului

B 0+000 3+100 3,100

79 DC 45 Vladimir(DJ662)- Frasinu(DC44) 3,200 km

0+000-3+200 3,200 Vladimir-Frasinu R 0+000 3+200 3,200

0+000-2+000 2,000 Saulesti B2+000-7+000 - - - 5,000 - Săuleşti-Purcaru R

81 DC 46A Lim.Jud. Mehedinţi–Motru 3,350 km

3+260-6+610 - - - 3,350 - Râpa de Lupoaia-Motru

R 3+260 6+610 3,350

0+000-13+000 - - - 13,000 - Aninoasa-Sterpoaia R

7,000

82DC47 Aninoasa(DJ662)–Sterpoaia–Ţicleni(DJ67 0+000 17+000 17 000

80 DC 46 Săuleşti – Purcaru 7,000 km 0+000 7+000

11+000 11,000

77 DC 44 Vierşani(DJ661) – Andreeşti(DJ662) 13,440 km

0+000 13+440 13,440

0+000076 DC 43 Bărbăteşti(DJ661) – Socu – Măceşu(DJ675) 11,000 km

- -

14,000

73 DC 41 Bojinu(DC40) – Marineşti 8,000 km

0+000 8+000 8,000

0+000 14+00072 DC 40A DC 40-Toiaga-Baloşani-Băceşti–Stejari(DJ605B) 14,000 km

3+500 5+000 alunecări de teren

15,000

5,000

71 DC 40 Cruşeţ(DN6B) – Slăvuţa – Stejari(DJ605B) 15,000 km

0+000 15+000

67 DC 38 Satu Nou(DN6B)-Cetatea– Plopu 5,000 km

0+00 5+000

Page 13 of 21 Nesecret

Page 118: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13+000-17+000 - - - - 4,000 Ţicleni R

0+000-6+700 - - 6,700 - Plopşoru-Groşerea M

6+700-10+530 3,830 Groşerea R

10+530-15+000 - - 4,470 - - Groşerea M

84 DC 48A Gilort – Bădeşti 4,500 km 0+000-4+500 - - - 4,500 - Gilort-Bădeşti R 0+000 4+500 4,500

0+000-1+300 1,300 - - - Poiana M

1+300-5+000 3,700 Poiana-Bulbuceni R

5+000-9+000 4,000 Poiana-Bulbuceni B

9+000-13+000 4,000 Poiana-Bulbuceni R

13+000-16+300 3,300 Bulbuceni-Brăteşti M

86 DC 49A Brăteşti(DJ 605 B) – Aluniş 3,100 km

0+000-3+100 - - - 3,100 - Aluniş R 0+000 3+100 3,100

87 DC 49 B Turburea – Bobaia 2,400 km 0+000-2+400 - - - 2,400 - Turburea-Bobaia R 0+000 2+400 2,400

0+000-1+402 1,402 Floreşti-Arpadia B

1+402-4+450 3,048 Floreşti-Arpadia R

0+000-0+750 0,750 Chiciora-V.Lungă B

0+750-1+500 0,750 Chiciora-V.Lungă R

90 DC 50 B Poiana(DJ661)-Floreşti(DC51) 1,150 km

0+000-1+150 1,150 Poiana B 0+000 1+150 1,150

0+000-2+500 - - 2,500 - Slămneşti B

2+500-14+568 12,068 Slămneşti-Măiag R

14+568-21+750 7,182 Chiciora-Floreşti-Ţânţăreni

B

0+000-1+200 1,200 Cernădia-Berceşti M

1+200-2+200 1,000 Cernădia-Berceşti B2+200-4+100 1,900 Cernădia-Berceşti M

21,750

92 DC 52 Cernădia(DJ665)-Berceşti(DC12) 4,100 km

0+000 4+100 4,100

91DC 51 Slămneşti(DN6B)–Măiag–Chiciora–Floreşti-Ţînţăreni(DJ661) 21,750 km

0+000 21+750

4,450

89 DC 50A Chiciora(DC51)-Valea Lungă 1,500 km

0+000 1+500 1,500

88 DC 50 Floreşti(DJ661)-Arpadia 4,450 km 0+000 4+450

15,000

85 DC 49 Poiana(DJ661) – Bulbuceni – Brăteşti(DN6B) 16,300 km

0+000 13+000 16,300

0+000 15+00083 DC 48 Plopşoru(DN66)– Groşerea(DJ661) 15,000 km

82 Aninoasa(DJ662)–Sterpoaia–Ţicleni(DJ675) 17,000 km

0+000 17+000 17,000

Page 14 of 21 Nesecret

Page 119: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

93 DC 53 DJ 674 A – Dăneşti 0,612 km 0+000-0+612 - - 0,612 - Dăneşti M 0+000 0+612 0,612

94 DC 54 Dobrana(DJ675B)-Bucşana(DC24) 3,000 km

0+000-3+000 3,000 Dobrana-Bucşana R 0+000 0+300 3,000

0+000-3+850 3,850 Dobrana-Seciurile M

3+850-5+600 1,750 Dobrana-Seciurile R

0+000-4+100 4,100 Capu Dealului-Cursaru

R

4+100-7+100 3,000 Capu Dealului-Cursaru

R

0+000-3+500 - - - 3,500 - Merfuleşti R

3+500-4+950 - - - - 1,450 Merfuleşti R

0+000-2+000 2,000 Ungureni M

2+000-5+000 3,000 Sasa M

0+000-1+200 1,200 Danesti M

1+200-2+000 0,800 Vacarea R

100 DC 56 C Dăneşti(DC53)-Barza(DJ674A) 1,500 km

0+000-1+500 1,500 Dăneşti R 0+000 1+500 1,500

101 DC 57 Săcelu(DJ661)-Buzeşti(DJ665C) 4,200 km

0+000-4+200 4,200 Săcelu-Buzeşti R 0+000 4+200 4,200

102 DC 58 Săcelu(DJ661)-Blahniţa de Sus(DJ661) 1,500 km

0+000-1+500 1,500 Săcelu-Blahniţa R 0+000 1+500 1,500

0+000-1+000 1,000 Săcelu-Gureni M1+000-2+000 1,000 Săcelu-Gureni R2+000-3+000 1,000 Săcelu-Gureni R

104 DC 59 Măceşu – Floreşteni 8,330 km 0+000-8+330 - - - 8,330 - Măceşu-Floreşteni R 0+000 8+330 8,330

0+000-2+160 2,160 Alimpeşti R2+160-4+066 1,906 Alimpesti R

4+066-6+770 2,704 Alimpeşti-Corşoru R

106 DC 61 Negomir(DJ674B)-Dragoteşti(DC77) 2,080 km

0+000-2+080 2,080 Negomir-Dragoteşti B 0+000 2+080 2,080

0+000-0+634 0,634 Dragoteşti R

0+634 -8+248 7,614 Negomir-Fărcăşeşti R

0+000-2+000 - 2,000 - - - Urecheşti R2+000-3+000 - - 1,000 - - Urecheşti R3+000-4+000 1,000 Urecheşti R4+000-6+200 - - - 2,200 Urecheşti R

6,2000+000 6+200108 DC 62 DN 66 – Urecheşti(DJ663) 6,200 km

6,770

107 DC 61A Dragoteşti (DJ673A) - Negomir - Fărcăşeşti (DJ674) 8,248 km

0+000 8+248 8,248

105 DC 60 Alimpeşti(DJ675C)-Corşoru 6,770 km

0+000 6+770

2,000

103 DC 58A Săcelu(DJ661)-Gureni 3,000 km 0+000 3+000 3,000

99 DC 56 B Dăneşti(DJ663)-Văcarea(DJ663A) 2,000 km

0+000 2+000

4,950

98 DC 56 A Ungureni(DJ663)-Şasa-Budieni(DJ663) 5,000 km

0+000 5+000 5,000

0+000 4+95097 DC 56 DJ 674 A – Merfuleşti-Brătuia-Ţîrculeşti 4,950 km

5,600

96 DC 55 Capu Dealului(DJ662)-Cursaru(DN66) 7,100 km

0+000 7+100 7,100

95 DC 54A Dobrana(DC54)-Seciurile(DJ675C) 5,600 km

0+000 5+600

Page 15 of 21 Nesecret

Page 120: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0+000-0+300 0,300 Drăguţeşti-Tâlveşti B

0+300-1+400 1,100 Drăguţeşti-Tâlveşti B

1+400-2+000 0,600 Drăguţeşti-Tâlveşti R

2+000-3+800 - - - 1,800 Drăguţeşti-Tâlveşti R

0+000-0+600 - - 0,600 - Poiana-Cârbeşti M0+600-2+200 1,600 Poiana-Cârbeşti R

111 DC 65 Alimpeşti(DJ675C)-Sîrbeşti 2,675 km

0+000-2+675 2,675 Alimpeşti-Sîrbeşti M 0+000 2+675 2,675

0+000-0+480 0,480 Alimpesti R0+480-0+780 0,300 Alimpeşti R0+780-1+600 0,820 Nistoresti R0+000-0+320 0,320 Ursoaia R

0+320-5+900 5,580 Ursoaia-Corobăi R

0+000-1+125 1,125 Corobăi R

1+125-4+200 3,075 Corobăi-Slivileşti R

115 DC 68 DJ 673 – Scoruşu 3,150 km 0+000-3+150 - - - 3,150 - Scoruşu R 0+000 3+150 3,150

0+000-0+800 0,800 Fîntînele-Valea Racilor

B

0+800-4+900 4,100 Fîntînele-Valea Racilor

R

4+900-5+300 0,400 Fîntînele-Valea Racilor

R

0+000-0+700 0,700 Urdari-Hotăroasa M

0+700-1+500 0,800 Urdari-Hotăroasa R

0+000-0+700 0,700 Urdari-Fîntînele M

0+700-1+500 0,800 Urdari-Fîntînele R

0+000-3+130 3,130 Condeieşti M3+130-4+130 1,000 Condeieşti R

4+130-4+620 0,490 Condeieşti-Bolboşi R

120 DC 70A Peşteana Jiu(DN66)-Peşteana de Jos(DJ674) 5,400km

0+000-5+400 5,400 Peşteana Jiu R 0+000 5+400 5,400

0+000-1+000 1,000 Paltinu-Bolboasa R1+000-3+600 2,600 Paltinu-Bolboasa R

122 DC 72 Roşia Jiu(DJ674B) – Timişeni 3,860 km

0+000-3+860 - - - 3,860 - Roşia Jiu-Timişeni R 0+000 3+860 3,860

3,600121 DC 71 Paltinu(DJ674B)-Bolboasa(DJ673) 3,600 km

0+000 3+600

1,500

119 DC 70 Condeieşti(DJ674B)-Bolboşi(DJ673) 4,620 km

0+000 4+620 4,620

118 DC 69B Urdari(DJ 674)-Fîntînele(DJ674) 1,500 km

0+000 1+500

5,300

117 DC 69A Urdari(DJ674)-Hotăroasa(DJ674) 1,500 km

0+000 1+500 1,500

116 DC 69 Fîntînele(DJ674)-Valea Racilor(DJ674B) 5,300 km

0+000 5+300

5,900

114 DC 67A Corobăi(DJ673A)-Slivileşti(DJ673) 4,200 km

0+000 4+200 4,200

113 DC 67 Ursoaia(DJ674B)-Corobăi(DJ673A) 5,900 km

0+000 5+900

2,200

112 DC 66 Alimpeşti(DJ675C)-Nistoreşti 1,600 km

0+000 1+600 1,600

110 DC 64 Poiana – Cârbeşti 2,200 km 0+000 2+200

109 DC 63 Drăguţeşti(DN66) – Tâlveşti(DJ663) 3,800 km

0+000 3+800 3,800

Page 16 of 21 Nesecret

Page 121: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

123 DC 72 A Borăscu(DJ674B) – Lim. Jud. Mehedinţi 3,350 km

0+000-3+350 - - 3,350 - Borăscu R 0+000 3+350 3,350

0+000-3+490 3,490 Borascu M3+490-5+900 2,410 Borăscu-Gîrbovu R0+000-0+200 0,200 Pinoasa B0+200-1+150 0,950 Pinoasa R1+150-2+100 0,950 Pinoasa M2+100-2+450 0,350 Pinoasa R2+450-2+500 0,050 Pinoasa M2+500-2+750 - - - 0,250 - Pinoasa R2+750-3+050 0,300 Pinoasa M3+050-7+300 - - - 4,250 Brădet R

126 DC 73 A Brădet – Brădeţel 2,000 km 0+000-2+000 - - 2,000 - Brădet-Brădeţel R 0+000 2+000 2,000

127 DC 74 DJ 674 – Găleşoaia 2,400 km 0+000-2+400 - - - 2,400 Găleşoaia R 0+000 2+400 2,400

0+000-0+818 0,818 Bolboasa-Şiacu R0+818-1+638 0,820 Bolboasa-Şiacu B1+638-2+400 0,762 Bolboasa-Şiacu R2+400-3+000 0,600 Bolboasa-Şiacu R

0+000-0+300 0,300 Negomir R

0+300-5+375 5,075 Negomir-Fărcăşeşti R

130 DC 77 DJ674B – Drăgoteşti – Cojmăneşti 8,500 km

0+000-8+500 8,500Negomir-

Cojmăneşti R 0+000 8+500 8,500

0+000-1+000 1,000 Săcelu-Mănăstire R1+000-2+000 1,000 Săcelu-Mănăstire R

132 DC 79 Bereasca(DJ661)-Săcelu 2,900 km 0+000-2+900 2,900 Bereasca-Săcelu M 0+000 2+900 2,900

0+000-3+200 - - - 3,200 - Menţii de Jos-Miluta

R

3+200-6+800 3,600 Menţii de Jos-Miluta

R

0+000-1+000 1,000 Arcani-Brădiceni R

1+000-5+000 4,000 Arcani-Brădiceni R

135 DC 81 Cîmpofeni(DJ672E)-Stroieşti(DN67D) 3,500 km

0+000-3+500 3,500 Cîmpofeni-Stroieşti R 0+000 3+500 3,500

136 DC 81 A Covrigi(DJ671C) – Murgileşti 2,500 km

0+000-2+500 - - - 2,500 - Covrigi-Murgileşti R 0+000 2+500 2,500

137 DC 82 Pişteştii din Deal(DN67)-Budieni(DJ663) 1,7 km

0+000-1+700 1,700 Pişteştii din Deal R 0+000 1+700 1,700

0+000-1+620 1,620 Scoarţa-Lazuri B1+620-2+500 0,880 Scoarţa-Lazuri R

2,500138 DC 83 Scoarţa(DN67)-Lazuri(DN67) 2,500 km

0+000 2+500

6,800

134 DC 80 Arcani(DJ672E)-Brădiceni(DJ672) 5,000 km

0+000 5+000 5,000

133 DC 79 A Menţii din Dos(DJ674B)– Miluta-Covrigi 6,800 km

0+000 6+800

5,375

131 DC 78 Săcelu(DJ661)-Mănăstire 2,000 km 0+000 2+000 2,000

129 DC 76 Negomir(DJ674B)-Fărcăşeşti(DJ674) 5,375 km

0+000 5+375

7,300

128 DC 75 Bolboasa(DJ673)-Bălăceşti-Şiacu(DJ673) 3,000 km

0+000 3+000 3,000

125 DC 73 Pinoasa(DJ674) – Brădet(DJ673A) 7,300 km

0+000 7+300

124 DC 72B Borăscu(DJ673)-Gîrbovu(DJ674) 5,900

0+000 5+900 5,900

Page 17 of 21 Nesecret

Page 122: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0+000-1+300 - - - 1,300 - Slivileşti-Strâmtu R

1+300-5+000 - 3,700 - - - Strâmtu M

5+000-10+965 - - - 5,965 - Larga R

10+965-11+215 - - 0,250 - Samarineşti R

140 DC 84 A Larga(DC84) – Băzăvani 4,000 km

0+000-4+000 - - - 4,000 - Larga-Băzăvani R 0+000 4+000 4,000

0+000-1+000 - - - 1,000 - Miculeşti-Croici R1+000-4+300 3,300 Croici-Mătăsari B

142 DC 90 Băleşti – Tămăşeşti – Corneşti 8,160 km

0+000-8+160 - - 8,160 - - Băleşti-Tămăşeşti-Corneşti

B 0+000 8+160 8,160

0+000-0+100 0,100 Băleşti R0+100-2+000 1,900 Băleşti-Ceauru M2+000-3+200 1,200 Ceauru-Bălăceşti R0+000-3+730 - - 3,730 - - Băleşti-Rasova M3+730-8+122 - - - 4,392 - Rasova-Rasoviţa R

8+122-10+922 2,800 Rasova-Rasoviţa R

0+000-1+500 - - 1,500 - Corneşti-Găvăneşti M

1+500-4+100 2,600 R

0+000-0+700 - - - 0,700 - Şomăneşti-Teleşti R

0+700-5+750 5,050 Teleşti M5+750-9+000 3,250 Teleşti-Brădiceni R0+000-1+100 - - 1,100 - - Câlnic M1+100-1+250 0,150 Cîlnic M

1+250-12+549 - - - 11,299 - Câlnic-Hobiţa R

12+549-15+549 - - 3,000 - - Hobiţa-Peştişani M

0+000-4+450 - 4,450 - - Câlnic-Didileşti M

4+450-5+950 1,500 Didileşti-Vâlceaua R

149 DC 100 DN 67 – Hodoreasca 2,700 km 0+000-2+700 - 2,700 - Hodoreasca M 0+000 2+700 2,700

150 DC 101 Hodoreasca – Pieptani 1,900 km 0+000-1+900 1,900 Hodoreasca B 0+000 1+900 1,900

151 DC 102 Dealul Pomilor(DN67)-Miculeşti(DJ673) 5,000 km

0+000-5+000 5,000 Dealul Pomilor R 0+000 5+000 5,000

152 DC 103 Ciuperceni(DJ672)-Priporu – Boboieşti 7,000 km

0+000-7+000 - - - 7,000 - Ciuperceni-Boboieşti

R 0+000 7+000 7,000

153 DC 104 DN 67–Ciuperceni 2,680 km 0+000-2+680 - - 2,680 - Ciuperceni M 0+000 2+680 2,680

5,950148 DC 99 Cîlnic – Vâlceaua 5,950 km 0+000 5+950

9,000

147 DC 96 Câlnic(DN67) – Seuca – Hobiţa – Peştişani(DJ672) 15,549 km

0+000 15+549 15,549

0+000 9+000146 DC 95 Şomăneşti(DJ674C) – Teleşti –Brădiceni 9,000 km

10,922

145 DC 94 Corneşti(DJ672E) – Găvăneşti-Stolojani(DJ672E) 4,100 km

0+000 4+100 4,100

0+000 10+922144 DC 91 Băleşti – Rasoviţa-Leleşti 10,922 km

4,300

143 DC 90A Băleşti (DN67) - Ceauru - Bălăceşti (DN67) 3,200 km

0+000 3+200 3,200

141 DC 86 Miculeşti(DJ673) – Croici – Mătăsari 4,300 km

0+000 4+300

139 DC 84 Slivileşti(DJ 673)-Samarineşti(DJ671B) 11,215 km

0+000 11+215 11,215

Page 18 of 21 Nesecret

Page 123: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200+000-5+725 - - 5,725 - - Peşteana Vulcan B5+725-6+370 - - - 0,645 - Peşteana Vulcan R0+000-3+500 - - 3,500 - Vârtopu M3+500-4+000 0,500 Vîrtopu R0+000-1+000 - 1,000 - - - Roşiuţa R

1+000-5+460 4,460 Roşiuţa-Runcurelu R

5+460-7+460 2,000 Runcurelu-Mătăsari M

0+000-0+900 - - - - 0,900 Roşiuţa R0+900-4+340 - - - 3,440 - Roşiuţa-Lupoiţa R4+340-8+340 - 4,000 - - - Lupoaia R0+000-1+000 1,000 - - - - Broşteni M1+000-2+000 - - - 1,000 - Broşteni-Horăşti R2+000-4+300 2,300 Băzăvani R

159 DC 110 Însurăţei(DJ671B) – Leurda 1,300 km

0+000-1+300 - 1,300 - - - Însurăţei-Leurda R 0+000 1+300 1,300

0+000-3+500 3,500 - - - Totea de Hurezani M

3+500-5+500 2,000 Totea de Licurici R

0+000-3+300 3,300 Licurici M3+300-4+000 0,700 Licuriciu de Sus R0+000-0+100 - 0,100 - - - Cătunele R0+100-2+600 - - - 2,500 - Cătunele R2+600-3+600 - - 1,000 - - Dealul Viilor R

163 DC 113 A Lim. Jud. Dolj – Ţânţăreni 1,000 km

7+400-8+400 - - - 1,000 - Fratoştiţa-Ţânţăreni R 7+400 8+400 1,000

164 DC 114 Iormăneşti – Cleşneşti 2,850 km 0+000-2+850 - - 2,850 - Iormăneşti-Cleşneşti

B 0+000 2+850 2,850

165 DC 115 Cămuieşti(DJ671B)– Rătezu -Câlceşti(DJ672) 5,720 km

0+000-5+720 - - - 5,720 - Cămuieşti-Câlceşti R 0+000 5+720 5,720

166 DC 116 Cîlnic(DJ674C)-Hodoreasca(DC100) 3,000 km

0+000-3+000 3,000 Cîlnic-Hodoreasca R 0+000 3+000 3,000

167 DC 117 DJ 671 – Văieni Sat 2,050 km 0+000-2+050 - - 2,050 - Văieni Sat M 0+000 2+050 2,050

0+000-1+000 1,000 Orzeşti-Motru Sec M

1+000-2+750 1,750 Orzeşti-Motru M

169 DC 119 Călugăreni(DJ671)-Orzeşti 2,500 km

0+000-2+500 2,500 Călugăreni M 0+000 2+500 2,500

170 DC120 Vâlceaua-Pârâul de Vale 2,500 km 0+000-2+500 2,500 Vâlceaua-Pârâul de Vale

R 0+000 2+500 2,500

0+000-1+100 - - 1,100 - - Câlceşti-Pârâul de Vale

M2 900

2,750

171 DC 121 Câlceşti(DJ672) – Pârâul de Vale 0+000 2+900

3,600

168 DC 118 DJ 671 – Motru Sec 2,750 km - - 0+000 2+750

0+000 3+600162 DC 113 Cătunele – Dealul Viilor 3,600 km

5,500

161 DC 112 Licurici – Licuriciu de Sus 4,000 km

0+000 4+000 4,000

160 DC 111 Totea de Hurezani – Totea de Licurici 5,500 km

0+000 5+500

8,340

158 DC 109 Broşteni(DJ671B) – Horăşti-Băzăvani 4,300 km

0+000 4+300 4,300

0+000 8+340157 DC 108 Roşiuţa(DN 67) – Lupoiţa – Lupoaia(DJ671B) 8,340 km

4,000

156 DC 107 Roşiuţa(DN67) – Runcurelu – Mătăsari(DJ 673A) 7,460 km

0+000 7+460 7,460

155 DC 106 DN 67 – Vârtopu 4,000 km 0+000 4+000

154 DC 105 DN 67 – Peşteana Vulcan 6,370 km

0+000 6+370 6,370

Page 19 of 21 Nesecret

Page 124: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1+100-2+900 - - - 1,800 - Câlceşti-Pârâul de Vale

R

0+000-1+100 - - 1,100 - - Câlceşti-Racoţi R

1+100-4+805 3,705 Racoţi-Celei R

173 DC 122A DJ 672-Târg-DJ 672 2,000 km 0+000-2+000 2,000 Godineşti R 0+000 2+000 2,000

174 DC 123 DJ672 – Chiliu Sat 1,565 km 0+000-1+565 - - - 1,565 - Chiliu Sat R 0+000 1+565 1,565

0+000-2+600 2,600 Celei-Isvarna R2+600-3+600 1,000 Celei-Isvarna R0+000-3+300 3,300 - Pocruia-Costeni B3+300-5+190 1,890 Pocruia-Costeni R0+000-1+000 1,000 Pocruia M1+000-5+625 - - - 4,625 - Pocruia-Sohodol R

0+000-2+000 2,000 Vînăta-Gornoviţa R

2+000-5+000 3,000 Vînăta-Gornoviţa R

5+000-9+300 4,300 Vînăta-Gornoviţa R

0+000-2+000 1,600 Buduhala-Corneşti M

1+600-2+000 0,400 Buduhala-Corneşti R

2+000-3+300 1,300 Buduhala-Corneşti R

180 DC 129 Tismana(DJ672) – Vânăta 3,118 km

0+000-3+118 - - 3,118 - - Tismana-Vânăta R 0+000 3+118 3,118

181 DC 130 Godineşti(DJ672)-Arjoci(DC122) 5,000

0+000-5+000 5,000 Godineşti-Arjoci R 0+000 5+000 5,000

0+000-5+490 - - - 5,490 - Peştişani-Bâltişoara R

5+490-10+000 - - 4,510 - - Bâltişoara-Runcu R

0+000-4+500 4,500 Brădiceni-Frânceşti B

4+500-7+500 3,000 Frânceşti – Gureni R

184 DC 132 Peştişani – Gureni 5,650 km 0+000-5+650 - 5,650 - - - Peştişani-Gureni R 0+000 5+650 5,650

185 DC 132 A Boroşteni(DJ672)-Gureni(DC132) 1,450 km

0+000-1+450 1,450 Boroşteni R 0+000 1+450 1,450

0+000-0+350 0,350 Brădiceni R0+350-2+100 1,750 Hobiţa R0+000-3+400 - - - 3,400 - Brădiceni R

7,500

186 DC 133 Brădiceni(DJ672)-Hobiţa(DC96) 2,100 km

0+000 2+100 2,100

183 DC 131 B Brădiceni(DJ672) – Frânceşti – Gureni(DC132) 7,500 km

0+000 7+500

0+000 10+000 10,000182 DC 131 A Peştişani– Runcu(DJ672C) 10,000 km

9,300

179 DC 128 Buduhala(DN67)-Corneşti(DN67) 3,300 km

0+000 3+300 3,300

178 DC 127 Vînăta(DC129)-Gornoviţa 9,300 km

0+000 9+300

5,190

177 DC 126 Pocruia(DJ672) – Sohodol 5,625 km

0+000 5+625 5,625

3,600

176 DC 125 Pocruia(DJ672) – Costeni 5,190 km

- - 0+000 5+190

175 DC 124 Celei(DN67D)-Isvarna(DC125) 3,600 km

0+000 3+600

2,900

172 DC 122 Câlceşti(DJ672) – Celei 4,805 km 0+000 4+805 4,805

1712,900 km

0+000 2+900

Page 20 of 21 Nesecret

Page 125: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nesecret

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203+400-4+600 - - 1,200 - - Bâlta R4+600-6+500 1,900 Bâlta R6+500-7+000 - 0,500 - - Bâlta M0+000-0+810 0,810 Leleşti-Frăteşti B0+810-1+610 0,800 Leleşti-Frăteşti M

189 DC 143 Polata(DJ 664A)– Stăneşti(DJ664A) 8,790 km

0+000-8+790 - - - 8,790 - Bârseşti-Stăneşti R 0+000 8+790 8,790

190 DC 145 Curpen(DJ664A) – Vaidei 3,160 km

0+000-3+160 3,160 Curpen – Vădeni R 0+000 3+160 3,160

191 DC 146 Pârvuleşti – Curpen(DJ664A) 4,050 km

0+000-4+050 - - - 4,050 - Pârvuleşti-Curpen R 0+000 4+050 4,050

0+000-1+000 1,000 Frăteşti-Pârvuleşti R

1+000-3+500 - - - 2,500 - Frăteşti-Pârvuleşti R

0+000-2+500 - - 2,500 - - Turcineşti-Cartiu B

2+500-5+700 3,200 Cartiu-Horezu R5+700-7+200 - - 1,500 - Horezu-Rugi B0+000-0+850 0,850 Sâmbotin-Pleşa M0+850-1+850 1,000 Sâmbotin-Pleşa R

1+850-6+980 5,130 Pleşa-Bumbeşti Jiu M

TOTAL 1010,755 49,310 79,405 223,768 514,720 143,552 1010,755

7,200

194 DC 149 Sâmbotin(DJ664)– Pleşa – Bumbeşti Jiu(DN66) 6,980 km

0+000 6+980 6,980

0+000 7+200193 DC 148 Turcineşti(DJ664)– Horezu-Rugi 7,200 km

1+610 1,610

192 DC 146 A Frăteşti(DJ672B) – Pârvuleşti 3,500 km

0+000 3+500 3,500

7,000

188 DC 142 Leleşti(DJ672D)– Frăteşti(DJ672B) 1,610 km

- - - 0+000

0+000 7+000187 DC 134 Brădiceni – Bâlta 7,000 km

Page 21 of 21 Nesecret

Page 126: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 1/2

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Anexa nr. 14 la nr. 1138247 din 21.02.2011 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt. col. Dumitru Petrescu" al Judeţului GORJ

OPERATORII ECONOMICI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CE PREZINTĂ

PERICOLE DE ACCIDENTE MAJORE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANŢE PERICULOASE (H.G.804/2007)

Rezervoare Zone de planificare la urgenţă (m)

Populaţie în zonele de pericol

Nr.

crt

Loc

alita

tea

Den

umir

e op

erat

or

econ

omic

Prof

il de

act

ivita

te

Adr

esa

Cla

sific

area

ope

rato

rulu

i (R

M/r

m)

Den

umir

ea su

bsta

nţei

Can

titat

ea d

e su

bsta

nţă

deţin

ută

- med

ia lu

nară

(t)

Can

titat

ea d

e su

bsta

nţă

posi

bil a

fi d

eţin

ută

– C

apac

itate

de

proi

ect (

t)

Star

e de

agr

egar

e (s

, l, g

)

Pres

iune

(atm

)

Nr.

de

reze

rvoa

re

Cap

acita

te

reze

rvor

(m

. c.)

În in

stal

. (t)

Mor

talit

ate

ridi

cată

Into

xica

re/vătăm

ări

De

atenţie

Mor

talit

ate

ridi

cată

Into

xica

re/vătăm

ări

De

atenţie

1 BĂRBĂTEŞTI SC Conpet SA Ploieşti Sector

Bărbăteşti

Transport produse petroliere şi depozitări Bărbăteşti RM

- Gazolină -Metanol

-Ţiţei -Condensat -Motorină

200 21,3 8790 425 20

Lichid Lichid Lichid Lichid Lichid

13,8 1 1 1 1

4 1 2 2 1

90 27

5283;5182 125 ; 448

23

-

1000 500

- -

3000 700

- -

5 5

150 150

-

320 320

-

2 ROVINARI SC CE ROVINARI SA

Producerea de energie electrică şi termică

Str. Energeticianului,

nr.25 RM

-acid clorhidric -hidroxid de sodiu

-amoniac -hidrazină -hidrogen -helanină - păcură

-motorină -ulei

200 100

6 10

0,180 0,4

13500 135 320

Lichid Lichid Lichid Lichid Gazos Lichid Lichid Lichid Lichid

1 1 1 -

9; 3

1 1 1

3 3 2 -

5; 4

2 1 5

63 50 3 -

20

5000;10000 35

3x40;2x100

10

498

3 TURCENI SC CE TURCENI SA

Producerea de energie electrică şi termică Str.Uzinei,nr.1 RM

-acid clorhidric -amoniac -hidrazină -hidrogen -păcură

-motorină -uleiuri

460 13 10

0,072 11250 280 410

Lichid Lichid Lichid Gazos Lichid Lichid Lichid

1 1 -

9,87 1 1 1

9 4 - 5 3

4x100; 63; 4x4

3x5000

10

4 TG.JIU SCARTEGO SA Produce şi

comercializează articole din cauciuc

Str. Ciocârlău nr.38 RM

-toluen -tricloretilenă

-păcură -ulei aromatic

-motorină -apă amoniacală

-hidrat de hidrazină -perkacit MBTS

-perkacit M -perkacit DPG -acid clorhidric

-accelerator CBS -santoflex IPPD -clor parafină

-octoat de cobalt -chemosil 211

-renogram PVI,CTP -remodiv D7665-1

-cohedur A 150 -dioctilftalat DOF

-chemosil 222

96 95

3960 123 602 7,2 1 2 4 3

140 25 20 50 40 0,2 3 5 5 5

0,4

Lichid Lichid Lichid Lichid

Lichidă Lichid Lichid Solid Solid Solid

Lichid Solid Solid

Lichid Lichid Lichid Solid Solid Solid

Lichid Lichid

1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -

2 2 2 7 1 1 - - - - 4 - - - - - - - - - -

2x63 1x40; 1x25

2x2000 4x12; 3x25

700 8 - - - -

3x40 - - - - - - - - - -

2 0,2 3

0,3 1 -

0,2 ; 1* 0,05; 2* 0,05; 4* 0,05; 4*

2,5 0,05; 25* 0,05; 12* 0,20; 50* 0,20; 40*

0,02; 0,20* 0,05; 3* 0,05; 3*

0,05; 0,4* 0,20; 1,5*

0,02; 0,20*

Page 127: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2/2

5 ŢICLENI

SC PETROM GROUP OMV

Grup de Zăcăminte Ţicleni, Secţia

Mişcare Tratare Ţiţei

Extracţia ţiţeiului şi a gazelor naturale

Str. Stadionului nr.4 RM -gazolină 306 Lichid 13,7

13

7x30 6x30

300

500

10

50

70

6 TURBUREA

SC PETROM GROUP OMV,

Grup de Zăcăminte Ţicleni, Secţia

deetaneizare-GPL Turburea

Prelucrare gaze Loc. Turburea RM

- Etan propan

-Gazolină -G.P.L.

-Gazolină de Calacea

330 70

110 70

Lichid Lichid Lichid Lichid

35 0,98 18

14,7

6 2 2 2

120 70

120 70

33

- -

1000 1000 1000 1000

3000 3000 3000 3000

100 100 100 100

200 200 200 200

7 BUMBEŞTI JIU SC Uzina Mecanică Sadu Amplasament

Sadu I

Fabricare muniţie şi armament de

infanterie

Str. Parângului, nr.59 RM

-clor -clorat de potasiu -azotură de plumb

-trinitrorezorcinat de Pb -pulbere de magneziu -anhidridă cromică -hidrat de hidrazină

-permangant de potasiu -anhidridă cromică -permanganat de

potasiu -exploziv booster

-azotat de stronţiu -capse iniţiere

-muniţie de infanterie -ciclohexanonă

-ciclopentan -pulbere explozive

-acetonă -dinamită

-capse miniere

1,5 1

0,23 0,23 0,5 5 1

2,5 3,7 2,5 20 5,5 0,3 8 8

0,45 60 1 18 3

Gazos Solid Solid Solid Solid Solid

Lichid Solid Solid Solid Solid Solid Solid Solid

Lichid Lichid Solid

Lichid Solid Solid

1,5 1

0,23 0,23 0,5 1

2,5 3,7 2,5 20 5,5 0,3 8 8

0,45 60 1 18 3

8 TG.JIU SC RELGAS SRL Depozitare şi comercializare GPL Str.9 Mai, nr.126 rm -GPL 161,7 Lichid 1 15,8 3x93

9 TG.JIU

SC PETROM –GROUP OMV Depozit PECO

Depozitare şi comercializare

produse petroliere Ec. Teodoriu Rm

-Benzină -Motorina

-CLU -GPL

924 1850 160 55

Lichid Lichid Lichid Lichid

1 1 1 -

10 5 2

4x200; 6x60, 2x1000; 3x60 1x100; 1x60

* alte moduri de stocare

Page 128: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 1 din 1 NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 15 la nr. 1138247 din 21.02.2011

OBIECTIVE CU RISC CHIMIC CARE NU INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR H.G.R. 804/2007

Rezervoare Zone de

planificare la urgenţă

Nr crt Lo

calit

ate

Den

umire

ope

rato

r eco

nom

ic

Prof

il de

act

ivita

te

Adr

esa

Den

umire

a su

bsta

nţei

Can

titat

ea d

e su

bsta

nţă

deţin

ută

– m

edia

luna

ră (t

)

Can

titat

ea d

e su

bsta

nţă

posi

bil a

fi

deţin

ută

– ca

paci

tate

de

proi

ect (

t)

Star

e de

agr

egar

e (s

, l, g

)

Pres

iune

(atm

.) N

r. de

reze

rvoa

re

Cap

acita

te re

zerv

or (m

c)

În in

stal

aţie

(t)

Mor

talit

ate

ridic

ată

De

into

xica

re/vătăm

ări

De

atenţie

1. Tg.Jiu SC AVIINSTANT SA

Creşterea păsărilor şi prelucrarea cărnii

Str.Mărgăritarului, nr.34 Tg.Jiu

Amoniac 3 t 3 t l+g 6 2 2 mc5 mc

3 t 100 m 200 m

Page 129: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 1 din 4 Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 16 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA TERENURILOR PE FOLOSINŢE LA LOCALITĂŢI

Nr. Crt. Localitate Terenuri

arabile Pasuni Fanete Vii Livezi Total Agricol

Paduri şi alte

terenuri forestiere

Terenuri cu ape şi ape

cu stuf

Căi de comunicatii si cai ferate

Terenuri ocupate cu constructii şi

curti

Terenuri degradate şi neproductive

Total Neagricol

TOTAL (col.7+13)

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1 Albeni 1.262 1.141 69 17 16 2.505 1.599 62 71 190 84 2.006 4.511

2 Alimpesti 850 779 697 14 231 2571 594 23 77 76 170 940 3511

3 Aninoasa 2.272 1.711 19 58 5 4.065 4.833 62 131 130 25 5.181 9.246

4 Arcani 749 369 285 45 158 1.606 964 19 48 53 7 1.091 2.697

5 Baia de Fier 713 2.382 1.327 19 53 4.494 7.083 39 173 135 101 7.531 12.025

6 Balanesti 1.101 1.960 667 140 164 4.032 2.000 25 92 88 44 2.249 6.281

7 Balesti 4.075 1.144 147 50 242 5.658 1.662 172 158 211 25 2.228 7.SS6

8 Barbatesti 774 510 4 12 67 1.367 2.220 49 72 75 5 2.421 3.788

9 Bengesti 1.510 1.419 1.068 45 90 4.132 1.794 91 131 115 65 2.196 6.328

10 Berlesti 1.283 695 1.213 42 61 3.294 2.326 2 83 72 10 2.493 5.787

11 Bilteni 1.424 351 22 60 25 1.882 5.907 168 234 197 773 7.279 9.161

12 Bolbosi 1.536 969 156 41 0 2.702 1.302 25 85 77 15 1.504 4.206

13 Borascu 2.412 1.606 123 62 0 4.203 2.696 42 132 118 15 3.003 7.206

14 Branesti 1.758 886 15 38 32 2.729 1.458 124 96 137 37 1.852 4.581

Page 130: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 2 din 4 Nesecret

Nr. Crt. Localitate Terenuri

arabile Pasuni Fanete Vii Livezi Total Agricol

Paduri şi alte

terenuri forestiere

Terenuri cu ape şi ape

cu stuf

Căi de comunicatii si cai ferate

Terenuri ocupate cu constructii şi

curti

Terenuri degradate şi neproductive

Total Neagricol

TOTAL (col.7+13)

15 Bumbesti Jiu 1.160 2.003 826 123 256 4.368 15.512 236 238 560 488 17.034 21.402

16 Bumbesli Pitic 711 1.193 829 35 205 2.973 440 32 43 109 82 706 3.679

17 Bustuchin 1.141 1.275 1.013 28 152 3.609 2.150 35 123 139 40 2.487 6.096

18 Capreni 1.322 1.108 64 36 5 2.535 2.711 42 94 79 269 3.195 5.730

19 Catune 670 425 14 13 30 1.152 971 35 91 383 610 2.090 3.242

20 Cilnic 1.332 923 142 25 132 2.554 2.842 55 104 483 388 3.872 6.426

21 Ciuperceni 928 1.178 159 36 81 2.382 4.132 18 87 88 300 4.625 7.007

22 Crasna 1.404 3.394 3.344 100 231 8.473 11.215 38 256 150 776 12.435 20.908

23 Cruset 2.534 2.218 253 27 41 5.073 3.042 104 162 165 76 3.549 8.622

24 Danciulesti 1.406 1.249 440 35 76 3.206 2.538 26 102 99 25 2.790 5.996

25 Danesti 2.655 727 1.090 116 282 4.870 2.878 67 126 138 13 3.222 8.092

26 Dragotesti 856 422 324 68 56 1.726 872 26 94 104 71 1.167 2.893

27 Dragutesti 1.812 559 419 78 121 2.989 2.668 109 119 172 94 3.162 6.151

28 Farcasesti 1.490 1.161 50 52 69 2.822 4.319 56 186 363 660 5.584 8.406

29 Glogova 649 497 203 14 11 1.374 2.605 36 37 71 87 2.836 4.210

30 Godinesti 834 1.226 1.000 98 136 3.294 1.627 8 99 82 22 1.838 5.132

31 Hurezani 949 730 101 56 111 1.947 1.702 42 59 60 29 1.892 3.839

32 lonesti 1.259 366 31 33 10 1.699 2.045 168 101 212 131 2.657 4.356

33 Jupinesti 1.187 563 28 43 96 1.917 3.560 48 107 71 21 3.807 5.724

Page 131: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 3 din 4 Nesecret

Nr. Crt. Localitate Terenuri

arabile Pasuni Fanete Vii Livezi Total Agricol

Paduri şi alte

terenuri forestiere

Terenuri cu ape şi ape

cu stuf

Căi de comunicatii si cai ferate

Terenuri ocupate cu constructii şi

curti

Terenuri degradate şi neproductive

Total Neagricol

TOTAL (col.7+13)

34 Lelesti 978 404 241 46 504 2.173 581 32 60 102 70 845 3.018

35 Licurici 1.171 792 1.220 47 32 3.262 2.611 45 124 101 22 2.903 6.165

36 Logresti 1.138 1.430 246 76 95 2.985 3.509 65 90 147 19 3.830 6.815

37 Matasari 536 763 142 33 44 1.518 1.336 24 122 130 1.514 3.126 4.644

38 Motru 1.018 1.678 204 33 18 2.951 1.002 16 144 500 396 2.058 5.009

39 Musetesti 1.069 1.067 468 88 154 2.846 6.065 21 122 63 72 6.343 9.189

40 Negomir 1.418 642 433 92 77 2.662 1.656 8 112 105 808 2.689 5.351

41 Novaci 1.017 3.048 2.394 45 97 6.601 10.133 84 227 202 238 10.884 17.485

42 Pades 458 6.148 3.487 55 46 10.194 26.974 303 230 149 1.131 28.787 38.981

43 Pestisani 1.574 3.661 1.226 80 77 6.618 14.363 226 223 191 66 15.069 21.687

44 Plopsoru 2.145 960 2 115 50 3.272 3.664 233 162 174 497 4.730 8.002

45 Polovragi 927 1.361 896 24 59 3.267 4.919 28 160 104 17 5.228 8.495

46 Prigoria 1.246 650 1.710 67 232 3.905 2.465 33 104 92 91 2.785 6.690

47 Rosia de Amaradia 1.111 325 607 14 17 2.074 1.439 5 59 180 433 2.116 4.190

48 Rovinari 300 14 25 7 37 383 301 66 89 1.441 352 2.249 2.632

49 Runcu 1.010 3.002 1.860 159 183 6.214 19.843 57 186 310 610 21.006 27.220

50 Sacelu 704 1.583 535 62 321 3.205 806 26 64 71 35 1.002 4.207

51 Samarinesti 1.131 721 96 30 15 1.993 1.051 19 70 75 40 1.255 3.248

52 Sauiesti 1.481 764 49 37 4 2.335 3.021 29 86 88 14 3.238 5.573

Page 132: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 4 din 4 Nesecret

Nr. Crt. Localitate Terenuri

arabile Pasuni Fanete Vii Livezi Total Agricol

Paduri şi alte

terenuri forestiere

Terenuri cu ape şi ape

cu stuf

Căi de comunicatii si cai ferate

Terenuri ocupate cu constructii şi

curti

Terenuri degradate şi neproductive

Total Neagricol

TOTAL (col.7+13)

53 Schela 515 898 939 101 42 2.495 6.002 28 97 76 67 6.270 8.765

54 Scoarta 3.015 1.802 284 85 565 5.751 2.392 35 200 184 16 2.827 8.578

55 Slivilesti 1.620 1.148 171 65 6 3.010 2.087 42 113 641 256 3.139 6.149

56 Stanesti 1.250 1.450 1.547 60 28 4.335 5.284 24 84 139 142 5.673 10.008

57 Stejari 1.742 1.340 420 46 165 3.713 3.472 25 122 107 16 3.742 7.455

58 Stoina 1.226 1.078 30 80 69 2.4S3 1.389 57 94 92 68 1.700 4.183 50 lelesti 2.026 613 306 18 57 3.020 1.173 86 67 98 30 1.454 4.474 60 Tg-Carbunesti 3.198 1.665 1.198 50 106 6.217 6.305 129 189 248 37 6.908 13.125 61 Tg-Jiu 3.870 824 472 37 759 5.962 1.380 130 369 1.356 138 3.373 9.335 62 Ticleni 1.208 988 54 105 80 2.435 4.245 42 154 158 195 4.794 7.229 63 Tintareni 2.303 669 51 73 30 3.126 1.075 93 133 114 8 1.423 4.549 64 Tismana 1.117 4.882 3.209 172 159 9.539 19.445 94 281 612 808 21.240 30.779 65 Turburca 2.433 1.309 224 100 191 4.257 2.024 122 152 143 56 2.497 6.754 66 lurceni 2.296 1.211 5 50 85 3.647 2.702 108 190 592 654 4.246 7.893 67 Turcinesti 411 194 895 115 251 1.S66 975 50 49 67 41 1.182 3.048 68 Urdari 1.148 376 176 57 52 1.809 1.064 23 73 92 365 1.617 3.426 69 Vagiulesti 1.799 866 195 1 1 1 136 3.107 1.444 44 89 98 19 1.694 4.801 70 Vladimir 1.621 1.094 167 147 287 3.316 2.287 54 110 102 28 2.581 5.897

TOTAL 99.248 88.559 42.326 4.241 8.375 242.749 274.751 4.590 8.811 14.346 14.927 317.425 560.174

Page 133: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Exemplar unic

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Anexa nr. 17”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj la nr.1138247

din 21.02.2011

SITUAŢIA COLECTIVITĂŢILOR DE ANIMALE

Nr Crt

1

2

3

Nr BOVINE OVINE CAPRINE PORCINE PASARI ECVINE CÎINI PISICIcr. din care din care din care din care din care

VACI vitei

juninci 0-6 lu Total

Alte

cat

egor

ii

BE

RB

EC

I

OI

ŞI

MIO

AR

E

Total

ŢAP

I

CA

PR

E R

EP

RO

D

Total

VIE

RI

SC

RO

AFE

TOTAL

GA

LIN

AC

EE

Total

Asi

ni

MA

SC

ULI

IEPE

IEPU

RI

FAM

DE

ALB

INE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 281 ALBENI 420 211 209 0 300 80 5 215 221 61 3 157 460 334 0 126 12846 1768 11078 131 0 71 60 0 401 1516 2862 ALIMPESTI 730 118 600 12 1100 165 35 900 260 57 3 200 760 727 3 30 5100 100 5000 94 0 50 44 0 150 900 503 ANINOASA 630 170 380 80 236 76 10 150 409 139 10 260 1241 1137 3 101 11670 3000 8670 115 0 44 71 166 400 1486 7094 ARCANI 168 0 110 58 528 123 5 400 107 0 4 103 541 539 0 2 3500 500 3000 123 0 60 63 75 577 670 3905 BAIA de F 1363 307 900 156 8205 3605 140 4460 244 121 3 120 1334 1289 5 40 8822 822 8000 84 0 55 29 0 205 850 506 BALANESTI 486 241 230 15 655 145 25 485 70 20 2 48 600 555 5 40 10500 500 10000 183 0 116 67 0 300 900 4007 BALESTI 571 159 380 32 594 256 12 326 371 243 2 126 1052 1016 0 36 16008 8049 7959 294 0 182 112 0 171 1355 4588 BARBATESTI 218 37 131 50 403 28 5 370 424 3 11 410 397 387 0 10 7700 2092 5608 70 0 40 30 150 306 858 87

S.C MORAGIP SRL

Efective animale

Alte

cat

egor

ii

2. SITUAŢIA EFECTIVELOR DE ANIMALE PE LOCALITĂŢI

Categorii de animale

PUI- CARNEGAINI -

OUABOVINE

251924

Alte

cat

egor

ii

SCASSANIIIMP SRL

1. SITUAŢIA FERMELOR

Localit.Total

Alte

cat

egor

ii

107000

287

Alte

cat

egor

ii

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

S.C AVIINSTANT SRL

Page 1 of 3

Page 134: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nr BOVINE OVINE CAPRINE PORCINE PASARI ECVINE CÎINI PISICIcr. din care din care din care din care din care

VACI vitei

juninci 0-6 lu Total

Alte

cat

egor

ii

BE

RB

EC

I

OI

ŞI

MIO

AR

E

Total

ŢAP

I

CA

PR

E R

EP

RO

D

Total

VIE

RI

SC

RO

AFE

TOTAL

GA

LIN

AC

EE

Total

Asi

ni

MA

SC

ULI

IEPE

IEPU

RI

FAM

DE

ALB

INE

Alte

cat

egor

ii

Alte

cat

egor

ii

Localit.Total

Alte

cat

egor

ii

Alte

cat

egor

ii

9 BENGESTI 586 116 420 50 1450 550 20 880 508 258 10 240 1000 944 6 50 8800 1000 7800 180 0 125 55 50 172 1000 10010 BERLESTI 1161 339 675 147 365 65 10 290 240 95 10 135 1104 881 12 211 10300 4000 6300 89 1 45 43 70 610 1253 25311 BÎLTENI 447 111 300 36 169 52 2 115 400 225 10 165 1235 1220 0 15 17600 1815 15785 179 1 101 77 100 205 1847 30012 BOLBOSI 792 342 429 21 476 187 3 286 379 146 2 231 1493 1375 2 116 10502 3235 7267 137 0 71 66 80 105 1191 31613 BORASCU 598 214 344 40 651 106 20 525 491 231 10 250 918 906 2 10 9698 1973 7725 192 6 85 101 232 456 1392 20014 BRANESTI 507 169 263 75 212 71 9 132 625 190 18 417 1100 1055 5 40 11620 930 10690 154 3 67 84 570 510 1200 97815 BUMB.JIU 993 292 546 155 887 337 30 520 611 296 15 300 820 738 0 82 11210 3799 7411 289 1 228 60 0 232 2120 40016 BUMB.PITIC 961 161 700 100 3504 1634 70 1800 50 24 3 23 750 705 5 40 6500 700 5800 110 0 85 25 30 190 900 10017 BUSTUCHIN 1170 296 670 204 178 138 6 34 211 137 4 70 1276 1093 8 175 8520 330 8190 124 0 33 91 130 432 1590 33818 CATUNE 282 120 140 22 158 68 10 80 70 2 8 60 865 797 0 68 9399 3825 5574 70 0 37 33 83 234 1074 42019 CAPRENI 719 294 360 65 183 73 10 100 172 22 10 140 1877 1727 30 120 12042 4042 8000 88 0 61 27 37 478 1966 32020 CIUPERCENI 644 3 566 75 560 290 20 250 521 291 18 212 900 805 15 80 5575 305 5270 154 0 115 39 410 872 1218 27021 CÎLNIC 406 173 212 21 893 228 15 650 164 46 8 110 743 685 8 50 10447 4747 5700 197 0 120 77 16 233 1210 15022 CRASNA 2142 152 1480 510 15434 5284 150 10000 335 230 5 100 2354 2205 5 144 12812 666 12146 504 11 359 134 0 1510 1924 64923 CRUSET 677 236 389 52 432 307 15 110 362 178 9 175 1148 1028 10 110 13915 1920 11995 219 0 143 76 78 683 1396 65424 DANESTI 1056 164 750 142 1299 791 24 484 144 100 4 40 1240 1190 0 50 14640 1407 13233 315 0 211 104 0 300 1700 80025 DANCIULESTI 640 234 400 6 165 90 5 70 190 135 5 50 700 645 5 50 10500 3900 6600 35 0 20 15 90 400 1100 20026 DRAGOTESTI 651 249 386 16 0 0 0 0 168 102 2 64 1433 1312 2 119 8571 1930 6641 243 0 126 117 80 160 1100 29327 DRAGUTESTI 559 89 350 120 938 278 30 630 236 41 15 180 750 730 0 20 16645 4150 12495 170 0 89 81 150 850 1416 70028 FARCASESTI 357 118 177 62 441 235 3 203 142 55 3 84 717 707 3 7 7399 287 7112 70 2 45 23 0 250 870 4129 GLOGOVA 301 80 178 43 355 134 21 200 479 206 23 250 725 671 7 47 8387 4087 4300 112 0 52 60 202 384 1042 27030 GODINESTI 377 0 327 50 1080 483 57 540 195 75 7 113 610 586 4 20 5874 800 5074 243 0 154 89 347 754 1002 24431 HUREZANI 392 76 219 97 107 14 8 85 123 22 8 93 1052 933 10 109 4198 953 3245 68 0 28 40 0 519 1147 14232 IONESTI 188 47 93 48 144 32 7 105 112 5 7 100 985 935 10 40 8014 60 7954 49 0 24 25 99 241 1014 2003 JUPINESTI 378 203 155 20 844 384 10 450 1764 884 30 850 1056 1004 2 50 15379 4413 10966 130 5 80 45 66 353 890 35034 LELESTI 519 58 400 61 642 182 20 440 391 31 20 340 1188 1087 21 80 6205 255 5950 161 0 102 59 400 581 2312 99177 LICURICI 794 328 321 145 65 40 6 19 237 102 6 129 912 796 10 106 4518 413 4105 78 0 13 65 0 800 1285 18336 LOGRESTI 747 66 551 130 350 31 20 299 116 19 7 90 1167 998 10 159 10000 4500 5500 78 2 40 36 116 566 1210 21037 MATASARI 759 364 376 19 531 192 3 336 0 0 0 0 1399 1284 2 113 4261 1344 2917 93 0 46 47 75 95 997 28638 MOTRU 496 121 320 55 275 155 5 115 296 96 4 196 760 708 2 50 4566 373 4193 87 0 61 26 0 405 2368 68039 MUSETESTI 580 290 278 12 2242 182 62 1998 261 59 3 199 329 206 0 123 7848 622 7226 134 4 57 73 0 630 869 16840 NEGOMIR 614 199 299 116 468 136 10 322 753 427 10 316 1622 1527 5 90 3257 190 3067 203 0 103 100 0 378 1150 34041 NOVACI 2607 670 1705 232 15276 5105 520 9651 60 5 5 50 850 775 6 69 11000 750 10250 90 20 40 30 0 350 1600 15542 PADES 932 218 650 64 5569 1280 109 4180 1181 181 30 970 945 836 12 97 8515 5315 3200 189 0 91 98 251 1171 1302 25043 PESTISANI 752 128 510 114 6321 2121 20 4180 886 306 20 560 1634 1532 21 81 8170 2155 6015 370 0 199 171 480 650 2633 1118

Page 2 of 3

Page 135: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nr BOVINE OVINE CAPRINE PORCINE PASARI ECVINE CÎINI PISICIcr. din care din care din care din care din care

VACI vitei

juninci 0-6 lu Total

Alte

cat

egor

ii

BE

RB

EC

I

OI

ŞI

MIO

AR

E

Total

ŢAP

I

CA

PR

E R

EP

RO

D

Total

VIE

RI

SC

RO

AFE

TOTAL

GA

LIN

AC

EE

Total

Asi

ni

MA

SC

ULI

IEPE

IEPU

RI

FAM

DE

ALB

INE

Alte

cat

egor

ii

Alte

cat

egor

ii

Localit.Total

Alte

cat

egor

ii

Alte

cat

egor

ii

44 PLOPSORU 460 160 240 60 411 351 10 50 980 570 10 400 1431 1368 3 60 23010 8000 15010 183 0 117 66 564 401 1800 76045 POLOVRAGI 867 157 611 99 3754 2148 80 1526 91 48 2 41 421 401 0 20 7750 1600 6150 103 0 88 15 0 390 870 10046 PRIGORIA 1223 401 740 82 1132 518 24 590 87 46 1 40 1294 1210 0 84 15778 6172 9606 142 0 77 65 0 462 1322 50047 ROSIA DE AM. 1170 244 720 206 454 237 7 210 352 207 5 140 1175 1009 6 160 9000 400 8600 98 0 60 38 72 320 1710 42548 RUNCU 1100 200 750 150 2736 631 96 2009 1324 210 58 1056 735 720 5 10 6068 637 5431 454 0 254 200 0 1055 1479 40049 SAMARINESTI 553 248 290 15 242 117 5 120 356 264 2 90 1231 1165 2 64 12979 3435 9544 109 0 46 63 216 440 1113 31750 SACELU 403 173 190 40 170 62 8 100 150 77 3 70 400 394 1 5 6680 680 6000 58 0 37 21 40 140 720 60051 SAULESTI 204 57 112 35 120 46 4 70 210 74 6 130 870 837 3 30 11085 1865 9220 145 0 75 70 203 284 675 21052 SCOARTA 591 217 285 89 448 172 16 260 547 349 18 180 1073 977 6 90 11155 870 10285 246 0 150 96 420 952 1955 35053 SCHELA 550 34 406 110 400 90 15 295 370 30 15 325 580 456 4 120 7729 2229 5500 185 0 115 70 110 145 804 41654 SLIVILESTI 1171 431 560 180 334 185 9 140 571 366 15 190 1771 1655 7 109 9274 723 8551 248 0 107 141 196 636 1959 32055 STANESTI 1436 191 1091 154 3353 728 60 2565 680 194 10 476 998 907 4 87 6680 1682 4998 287 0 191 96 41 399 1101 28056 STEJARI 750 290 450 10 150 85 5 60 150 50 10 90 802 747 5 50 13500 3000 10500 75 0 40 35 90 400 1130 15057 STOINA 331 121 200 10 203 53 20 130 230 30 10 190 1829 1659 20 150 11452 3952 7500 131 0 50 81 60 498 1984 27058 TELESTI 386 149 219 18 1167 437 20 710 370 110 10 250 665 599 6 60 11510 5560 5950 304 0 170 134 15 228 1120 20059 TISMANA 2497 1207 1225 65 15155 4305 450 10400 1106 154 75 877 1815 1490 45 280 29391 17816 11575 837 0 300 537 650 780 3085 72060 TG.CARB. 1397 953 424 20 5073 1493 80 3500 915 395 20 500 2312 2210 2 100 21365 4017 17348 500 15 280 205 119 958 2370 50061 TG.JIU.1 331 68 233 30 1192 482 30 680 168 56 12 100 400 330 10 60 4679 395 4284 73 0 39 34 0 410 1200 10062 TG.JIU.2 872 287 540 45 5885 1000 101 4784 619 44 12 563 932 847 5 80 6760 960 5800 454 0 234 220 285 293 1964 87563 TURCENI 377 129 218 30 132 47 5 80 497 292 5 200 1480 1462 3 15 12569 1047 11522 192 4 95 93 0 692 2197 50064 TURCINESTI 660 53 487 120 180 42 8 130 120 20 8 92 740 616 4 120 9929 3229 6700 173 0 143 30 160 267 1100 40065 TURBUREA 492 222 240 30 188 10 8 170 285 20 10 255 1155 1110 0 45 24900 5920 18980 165 0 82 83 240 565 1130 15166 TICLENI 115 35 35 45 128 83 10 35 299 89 10 200 809 774 5 30 9700 2300 7400 59 0 16 43 116 480 1049 34567 TINTARENI 939 470 291 178 350 102 2 246 757 274 3 480 2010 1957 3 50 15535 4125 11410 288 6 106 176 252 276 1741 38968 URDARI 208 71 103 34 149 44 4 101 568 232 6 330 546 539 3 4 11741 5473 6268 76 0 42 34 0 4 667 3069 VAGIULESTI 797 395 370 32 288 124 4 160 265 172 3 90 1438 1343 2 93 16031 5200 10831 95 0 42 53 210 570 1143 28870 VLADIMIR 592 202 340 50 114 25 4 85 280 119 6 155 945 907 3 35 12410 1550 10860 134 0 69 65 235 493 990 300

TOTAL 50842 15128 30249 5465 118593 39350 2652 76591 27326 10358 732 16236 73899 68299 413 5187 741693 180859 560834 12512 81 6899 5532 8927 31807 95201 25395

Page 3 of 3

Page 136: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 6

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 18 la nr. 1138247 din 21.02.2011

ZONE ŞI MONUMENTE ALE NATURII PUSE SUB REGIM DE PROTECŢIE SPECIALĂ

1. ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL

HCJ Nr. Crt.

Denumirea ariei naturale protejate

Cod arie

Suprafaţa (ha) Lege Nr. Ziua Luna Anul

Obiectul de protecţie (scurtă descriere)

Tip arie naturală protejată

Categoria IUCN Localiatea

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Cotul cu Aluni 2.436. 25 Lege 5/2000. 82 25 10 1994

Specii de alun turcesc, carpen , frasin, corn,

scumpie, frăsiniţă şi flora însoţitoare de origine

mediteraneană

Rezervaţie naturală botanică IV Tismana

2 Rezervaţia Botanică Cioclovina 2.437. 12 Lege 5/2000. 82 25 10 1994

Porţiunea dinspre vârf cu pajişte de stâncărie şi

specii rare de sorb Rezervaţie

naturală botanică IV Tismana

3 Pădurea Chitu-Bratcu 1319 82 25 10 1994 Pădure de conifere cu florăşi faună însoţitoare

Rezervaţie naturală forestieră

Bumbeşti -Jiu

4 Pădurea Gornicel 85 82 25 10 1994 Pin silvestru şi floră însoţitoare

Rezervaţie naturală forestieră

Bumbeşti -Jiu, sat Pleşa

5 Pădurea Gorganu 2.439. 21.3 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Specii de alun turcesc şi floră însoţitoare

Rezervaţie naturală IV Comuna Padeş

6 Pădurea Polovragi 2.440. 10 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Specii de castan comestibil şi flora însoţitoare, fiind şi

rezervaţie ştiinţifică şi seminceră

Rezervaţie naturală forestieră

IV Comuna Polovragi

Page 137: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Pădurea Tismana-Pocruia 2.438. 51.6 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Specii de castan comestibil şi flora însoţitoare, fiind şi

rezervaţie ştiinţifică şi seminceră

Rezervaţie naturală forestieră

IV Tismana

8 Pădurea de molid de la Măcăria 400 82 25 10 1994 Exemplare seculare, fiind

rezervaţie seminceră Rezervaţie

naturală forestieră

Novaci

9 Pădurea de fag de la Măcăria 150 82 25 10 1994 Exemplare de fag oriental,

fiind rezervaţie seminceră Rezervaţie

naturală forestieră

Novaci

10 Pădurea Bărcului 2.454. 25 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Pădure de stejar, rezervaţie seminceră

Rezervaţie naturală forestieră

IV Novaci

11 Dumbrava Tismanei 363 82 25 10 1994 Specii de stejar şi aspect peisagistic deosebit

Rezervaţie naturală forestieră

Tismana

12 Cheile Corcoaiei 2.426. 34.01 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Flora şi fauna cu elemente

balcanice, aspectul peisagistic deosebit dat de

chei

Rezervaţie naturală mixtă IV Padeş, sat Cerna

Sat

13 Ciucevele Cernei 2.423. 1166 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Pentru relieful calcaros

ruiniform, izbucuri, vegetaţie de stâncărie,

păduri de elemente sudice

Rezervaţie mixtă I Padeş

14 Cornetul Pocruiei 2.445. 70 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Arboret de stejar pufos, scumpie şi flora însoţitoare

Rezervaţie naturală mixtă IV Tismana

15 Izvoarele Izvarna 2.431. 500 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Pentru izbucuri, relief

carstic, floră şi faună cu elemente sudice

Monument al naturii III Tismana, Izvarna

16 Cheile Sohodolului 2.442. 350 Lege 5/2000. 82 25 10 1994

Aspect peisagistic deosebit, câmpurile de lapiezuri de la Tufaia, peşterile, izbucurile,

vegetaţia de stâncărie calcaroasă cu multe rarităţi

floristice, specii rare de faună

Rezervaţie naturală mixtă IV Runcu

17 Muntele Oslea 2.443. 280 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Creasta calcaroasă Rezervaţie naturală IV Tismana/Padeş

Page 138: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 3 / 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18 Cheile Gropului Sec 1562 82 25 10 1994

Relief carstic complex,izvoare

carstice,pâlcuri de Pinus nigra var. banatica în

amestec cu pinus silvestris

Rezervaţie naturală mixtă Runcu

19 Izbucul Jaleşului 2.432. 20 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 relief carstic, floră şi faună specifice

Monument al naturii III Runcu

20 Piatra Cloşanilor 2.422. 1730 Lege 5/2000. 82 25 10 1994

rezervaţie complexă cu relief calcaros, rezervaţie de stâncărie cu elemente specific mediteraneene, important centru floristic

Rezervaţie mixtă I Padeş

21 Piatra Boroştenilor 2.446. 28 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Vegetaţie de stâncărie şi

făgete cu hepatica transilvanica

Rezervaţie naturală mixtă IV Peştişani

22 Pădurea Răchiţeaua 1200 82 25 10 1994 Aspect peisagistic şi floră insoţitoare

Rezervaţie naturală mixtă Tismana

23 Pădurea Botorogi 106 82 25 10 1994 Arboret tipic de luncă cu

specii de Fritillaria meleagris

Rezervaţie naturală mixtă Dăneşti

24 Cheile Olteţului 2.444. 150 Lege 5/2000. 82 25 10 1994

Aspectul peisagistic, zona carstică, rarităţi floristice şi

faunistice, rezervaţia arheologică de la Crucea

lui Ursache

Rezervaţie naturală mixtă IV Polovragi

25 Rezervaţia Parîng-Novaci 2400 82 25 10 1994 Pentru fenomene de

glaciaţiune cuaternară, floră şi faună deosebite

Rezervaţie naturală mixtă Novaci

26 Rezervaţia Domogled-Valea Cernei 30,000 82 25 10 1994

Fenomene carstice deosebite ,endemisme şi

rarităţi floristice Rezervaţie

naturală mixtă Padeş

27 Formaţiunile eocene de la Săcelu 2.456. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994

Rezervaţie naturală

geologică IV Săcelu

28 Piatra Buha 2.428. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Martor de eroziune Monument al naturii III Săcelu

29 Sfinxul Lainicilor 2.427. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Monument al naturii III Bumbeşti-Jiu

Page 139: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 4 / 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 Stâncile Rafailă 2.455. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Cloritoid Rezervaţie geologică III Bumbeşti-Jiu

31 Izvoarele minerale Săcelu 2.456. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Ape sulfuroase, clorurate, iodurate, bromurate, cu

efect terapeutic Monument al

naturii III Săcelu

32 Valea Sodomului 2.452. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Marno-calcare şistoase,

şisturi calcaroase sunătoare cu Clupea

Gorjensis

Rezervaţie naturală

paleontologică IV Săcelu

33 Valea Ibanului 2.453. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Depozite din Ponţian cu

specii de Parvidacna Planicostata

Rezervaţie naturală

paleontologică IV Comuna scoarţa,

sat Bobu

34 Dealul Gornicelu 2.457. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Depozite de tip recifal cu

Serpula gregalis, Cardium sp.

Monument al naturii III Schela

35 Locul Fosilifer Valea Deşului 2.451. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Faună levantină

Rezervaţie naturală

paleontologică IV Vladimir

36 Locul fosilifer Gârbovu 2.448. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Faună sarmaţiană Rezervaţie

naturală paleontologică

IV Turceni

37 Locul fosilifer Groşerea 2.447. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Faună sarmaţiană Rezervaţie paleontologică IV Aninoasa

38 Peştera Cloşani 2.422. 15 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Rezervaţie ştiinţifică

speologică I, a Padeş

39 Peştera Cioaca cu brebenei 2.422. 20 Lege 5/2000. 82 25 10 1994

Rezervaţie ştiinţifică

speologică I, a Padeş

40 Peştera Gura Plaiului 2.433. 10 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Monument al naturii III Tismana

41 Peştera Muierilor 2.424. 19 Lege 5/2000. 82 25 10 1994

Rezervaţie ştiinţifică

speologică Monument al

naturii

I, a; III, b Baia de Fier

42 Peştera Lazului 2.434. 2 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Monument al naturii III Padeş

Page 140: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 5 / 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

43 Peştera Martel 2.425. 2 Lege 5/2000. 82 25 10 1994 Monument al naturii III Padeş

44 Peştera Polovragi 2.444. 1 Lege 5/2000. 82 25 10 1994

Rezervaţie naturală

speologică IV

Polovragi

45 Piatra Andreaua 2.429. 1 Lege 5/2000. Tismana 46 Piatra biserica dracilor 2.430. 1 Lege 5/2000. Săcelu 47 Peştera Iedului 2.435. 1 Lege 5/2000. Baia de Fier 48 Locul fosilifer Buzeşti 2.449. 1 Lege 5/2000. Crasna

49 Locul fosilifer Săuleşti 2.450. 1 Lege 5/2000. Săuleşti

50 Cheile şi peştera Pătrunsa B.5 78 HG 1143/2007 Rezervaţie

naturală IV Runcu

51 Defileul Jiului 11127 HG 1581/2006 Parc Naţional Sit Natura 2000 II

52 Domogled - Valea Cernei 61211 HG 230/2003

Valea Cernei prezinta un interesant fenomen geologic, falia Cernei, la care se asociaza o originala conformitate geografica, -Extinderea calcarelor , care prin natura lor ofera conditii dificile, genereaza ecosisteme cu o mare capacitate antiantropica, -arealul “pinului negru de banat” -zona de interferenta climatica si biogeografica; -valoare peisagistica remarcabila datorita a trei elemente majore : roca calcaroasa, vegetatia bogata si apa curata si plina de dinamism in curgerea ei.

Parc Naţional Sit Natura 2000 II

Gorj,Caras-Severin, Mehedinti

Page 141: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 6 / 6

2. ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR (EUROPEAN) - SITURI NATURA 2000

Nr. Crt. Denumirea ariei naturale protejate

Suprafaţa (ha) Lege Tip arie naturală protejată

1 Domogled-Valea Cernei 61211 Sit Natura 2000 2 Coridoul Jiului 71394 Sit Natura 2000 3 Nordul Gorjului de Vest 87321 Sit Natura 2000 4 Nordul Gorjului de Est 49114 Sit Natura 2000 5 Parâng - Sit Natura 2000 6 Retezat - Sit Natura 2000 7 Platoul Mehedinţi -

ORDIN Nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Sit Natura 2000

Page 142: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Exemplar unic

”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj Anexa nr. 19la nr. 1138247 din 21.02.2011

Tip DENUMIRE UNITATE CAZARE

nr.u

nita

ti

clasif cod clasif Denloc NUMĂR CAMERE

la 31 iulie

CAPACITATE CAZARE

EXISTENTĂla 31 iulie

locuri

CAPACITATE CAZARE

ÎN FUNCŢIUNElocuri-zile

GRAD DE OCUPARE AL

SPAŢIILOR(5*100)/3

A B C D E F 1 2 3 10TOTAL GORJ 952 1974 556193 19,0TOTAL GORJ 952 1974 546341 18,7

42 HOTEL ANNA 1 3* 58 TIRGU JIU 28 60 21900 37,242 HOTEL BRANCUSI 1 2* 59 TIRGU JIU 43 86 31390 20,542 HOTEL EUROPA 1 2* 59 TIRGU JIU 32 64 23360 15,642 HOTEL GORJ 1 2* 59 TIRGU JIU 110 241 87965 23,042 HOTEL LAGUNA ALBASTRA 1 3* 58 TIRGU JIU 40 80 29200 8,542 HOTEL LEXI STAR 1 3* 58 TIRGU JIU 16 30 10950 36,942 HOTEL SPORT 1 2* 59 TIRGU JIU 31 72 26888 20,842 HOTEL TINERETULUI 1 2* 59 TIRGU JIU 30 76 16718 30,742 HOTEL RIVER 1 2* 59 TIRGU JIU 744 12,242 HOTEL PENTRU TINERET LAINICI 1 2* 59 BUMBESTI-JIU 29 42 15330 2,842 HOTEL MINA 1 3* 58 NOVACI RANCA42 HOTEL SARA 1 3* 58 TICLENI 8262 30,542 HOTEL TINERET "JALESUL" 1 3* 58 ARCANI 19 41 3444 11,642 HOTEL MINERUL 1 1* 60 SACELU 76 152 46208 24,042 HOTEL INTIM 1 3* 59 MOTRU 15 36 13140 11,142 CENTRUL DE AGREMENT TISMANA 1 2* 59 TISMANA

TOTAL HOTELURI 16 454 944 322359 21,843 MOTEL DASIANA 1 2* 59 TIRGU JIU 14 30 10950 32,943 MOTEL DAVIOS 1 3* 58 TIRGU JIU 8 16 5344 23,043 MOTEL VIISOARA 1 2* 59 BUMBESTI-JIU 13 26 8710 20,943 MOTEL AZUR 1 3* 58 CALNIC 7 14 4676 7,9

TOTAL MOTELURI 4 42 86 29680 23,734 HOSTEL MIAMI 1 2* 59 TIRGU JIU 31 62 19358 14,334 HOSTEL RIVER 1 3* 58 TIRGU JIU 12 24 7272 14,434 HOSTEL ACH 1 2* 59 TIRGU JIU 20 20 4880 7,634 HOSTEL COMIS 1 2* 59 MOTRU 6 12 4236 8,434 HOSTEL OTTO 1 3* 58 NOVACI RANCA 22 44 3960 7,9

TOTAL HOSTELURI 5 91 162 39706 12,245 VILA URSU 1 2* 59 TISMANA 12 24 8016 5,6

TOTAL VILE TURISTICE 1 12 24 8016 5,646 CABANA MUNTII PARANG 1 3* 58 NOVACI RANCA 10 20 1860 4,146 CABANA PARANG 1 3* 58 NOVACI RANCA 10 20 1800 9,646 CABANA VALEA MARIEI 1 3* 58 NOVACI RANCA 9 3646 CABANA GABRIEL 1 3* 58 NOVACI 10 20 6680 6,346 CABANA BRADU 1 Nec 69 NOVACI46 CABANA ALEX SI ANDREEA 1 3* 58 BAIA DE FIER 8 16 992 4,046 CABANA CASA DOMNEASCA 1 3* 58 BAIA DE FIER 6 15 870 9,0

TOTAL CABANE 7 53 127 12202 6,552 PENSIUNEA EDEN 1 3* 58 TIRGU JIU 4 8 2920 14,252 PENSIUNEA CASA VERA 1 3* 58 TIRGU JIU 11 22 7348 33,152 PENSIUNEA CASA DANIELESCU 1 4* 57 TIRGU JIU 2684 13,152 PENSIUNEA TARA 1 3* 58 NOVACI RANCA 16 32 8832 9,7

SITUAŢIA UNITATILOR TURISTICE PE TIPURI DIN JUDEŢUL GORJ

Page 1 of 3

Page 143: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Tip DENUMIRE UNITATE CAZARE

nr.u

nita

ti

clasif cod clasif Denloc NUMĂR CAMERE

la 31 iulie

CAPACITATE CAZARE

EXISTENTĂla 31 iulie

locuri

CAPACITATE CAZARE

ÎN FUNCŢIUNElocuri-zile

GRAD DE OCUPARE AL

SPAŢIILOR(5*100)/3

52 PENSIUNEA CIUPERCA 1 2* 59 NOVACI RANCA 9 2052 PENSIUNEA PANORAMIC 1 3* 58 NOVACI RANCA 10 29 7975 13,452 PENSIUNEA SAVU ELA 1 3* 58 NOVACI 4 852 PENSIUNEA CHIRIAC VASILE 1 2* 59 NOVACI RANCA 4 852 PENSIUNEA PAPUC CHIVUTA 1 2* 59 NOVACI RANCA 3 652 PENSIUNEA CRAIUL MUNTILOR 1 3* 58 NOVACI RANCA 4 852 PENSIUNEA KALLISTO 1 3* 58 NOVACI RANCA 8 16 2944 4,852 PENSIUNEA TURISTICA EDEN 1 4* 57 NOVACI RANCA 5888 1,052 PENSIUNEA MAGNOLIA 1 2* 59 TISMANA 8 18 1840 7,052 PENSIUNEA JERCA CONSTANTIN 1 2* 59 TISMANA 10 22 3844 7,252 PENSIUNEA LUCRETIA 1 3 58 TURCENI 4 8

TOTAL PENSIUNI TURISTICE URBANE 24 110 241 57415 12,538 PENSIUNEA PANORAMIC 1 1711 38,038 PENSIUNEA KALLISTO 1 448 19,638 PENSIUNEA TURISTICA EDEN 1 4f 61 NOVACI RANCA 32 64 5760 2,138 PENSIUNEA TURISTICA RUBIN 1 3f 62 NOVACI RANCA 9 2138 JERCA CONSTANTIN 1 1180 1,738 LA MARIAN 1 2f 63 TISMANA38 PENSIUNEA MINDOI DOREL 1 2f 63 TISMANA38 TIRBAN NICOLAE 1 2f 63 TISMANA38 MUCENIC MARIA 1 2f 63 TISMANA38 PENSIUNEA IRINA 1 3f 62 ARCANI 10 20 6120 14,038 PENSIUNEA ANDREEA 1 2f 63 BAIA DE FIER 11 25 9125 18,238 PENSIUNEA CASA TOBO 1 3f 62 BAIA DE FIER 3 6 1092 4,838 PENSIUNEA CASA CU MESTECENI 1 3f 62 BAIA DE FIER 6 12 1080 19,838 PENSIUNEA SPERANTA 1 3f 62 BAIA DE FIER 4 8 2920 95,038 PENSIUNEA CASA MECU 1 2f 63 BAIA DE FIER 4 838 PENSIUNEA VIITORUL 1 4f 61 BAIA DE FIER 14 32 10688 3,738 PENSIUNEA ALEX SI MARIA 1 3f 62 CRASNA 12 24 5152 4,838 PENSIUNEA NATURA 1 3f 62 MUSETESTI38 PENSIUNEA VALEA MARE 1 2f 63 PADES 5 10 806 7,738 CASA BRANCUSI 1 2f 63 PESTISANI 10 18 6282 23,838 PENSIUNEA BISTRICIOARA 1 2f 63 PESTISANI38 PENSIUNEA CHEILE OLTETULUI 1 3f 62 POLOVRAGI 20 40 14600 19,438 PENSIUNEA DUMITRESCU 1 2f 63 POLOVRAGI38 PENSIUNEA MIHAESCU 1 2f 63 POLOVRAGI38 PENSIUNEA CASA BELLA 1 3f 62 RUNCU 12 25 9125 9,938 PENSIUNEA TRASCA 1 2f 63 RUNCU 10 20 2440 3,338 PENSIUNEA NONA 1 3f 62 RUNCU 4 8 2920 5,538 PENSIUNEA LUCICA 1 2f 63 SACELU 5 10 3340 56,638 PENSIUNEA TEODORA 1 2f 63 SACELU 10 20 1220 49,2

TOTAL PENSIUNI TURISTICE RURALE 29 181 371 86009 17,637 POPAS TURISTIC VALEA MARE 1 2* 59 PADES 9 19 806 7,1

TOTAL POPASURI TURISTICE 1 9 19 806 7,1

TIRGU JIU 430 891 309871 22,0MOTRU 21 48 17376 10,5BUMBESTI-JIU 42 68 24040 9,4NOVACI 160 352 47858 8,3TISMANA 30 64 14880 5,9TURCENI 4 8TICLENI 8262 30,5ARCANI 29 61 9564 13,2BAIA DE FIER 56 122 26767 19,5

Page 2 of 3

Page 144: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Tip DENUMIRE UNITATE CAZARE

nr.u

nita

ti

clasif cod clasif Denloc NUMĂR CAMERE

la 31 iulie

CAPACITATE CAZARE

EXISTENTĂla 31 iulie

locuri

CAPACITATE CAZARE

ÎN FUNCŢIUNElocuri-zile

GRAD DE OCUPARE AL

SPAŢIILOR(5*100)/3

CALNIC 7 14 4676 7,9CRASNA 12 24 5152 4,8MUSETESTI PADES 14 29 1612 7,4PESTISANI 10 18 6282 23,8POLOVRAGI 20 40 14600 19,4RUNCU 26 53 14485 7,9SACELU 91 182 50768 26,7

952 1974 5561930 0 0

schimb. Categorie;hotel sara nou introdusinactiveraportare cumulat la sfarsitul anului 9852

TOTAL CAMERE

Page 3 of 3

Page 145: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 1 din 35 Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

„Lt.col.Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 20 la nr. 1138247 din 21.02.2011

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN ZONA DE COMPETENŢĂ

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

1 GJ-l-s-B-09115 Aşezarea romană de la Târgu Jiu municipiul TÂRGU JIU "Ştiubeiul lui lonicioiu" sec. II p. Chr., Epoca romană

2 GJ-l-s-B-09116 Aşezarea medievală de la Târgu Jiu municipiul TÂRGU JIU "Câmpul lui Patru" - Poiata sec. XIV - XVI

3 GJ-l-s-B-09117 Aşezarea dacică de la Albeni sat ALBENI; comuna ALBENI "La morminţi" Epoca dacică

4 GJ-l-s-B-09118 Aşezare sat ALBENI; comuna ALBENI "La Biserică" sec. XVI

5 GJ-l-s-B-09119 Situl arheologic de la Alimpeşti sat ALIMPEŞTI; comuna ALIMPEŞTI "Măgura" Epoca dacică

6 GJ-l-m-A-09119.01 Aşezare sat ALIMPEŞTI; comuna ALIMPEŞTI "Măgura" Epoca dacică

7 GJ-l-s-A-09120 Situl arheologic de la "Peştera Muierilor" sat BAIA DE FIER; comuna BAIA DE FIER "Peştera Muierilor"

8 GJ-l-m-A-09120.01 Aşezare sat BAIA DE FIER; comuna BAIA DE FIER "Peştera Muierilor" Paleolitic mijlociu

9 GJ-l-m-A-09120.02 Aşezare sat BAIA DE FIER; comuna BAIA DE FIER "Peştera Muierilor" Epoca bronzului

10 GJ-l-s-B-09121 Aşezarea neolitică de la Baia de Fier sat BAIA DE FIER; comuna BAIA DE FIER "Peştera Pârcălabului" Neolitic

Page 146: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 2 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

11 GJ-l-s-B-09122 Casa Ştirbei sat BĂLCEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA "la Biserică" sec. XVIII

12 GJ-l-s-B-09123 Aşezarea de la Bâlteni sat BÂLTENI; comuna BÂLTENI "La Cimitir" sec. V, Epoca migraţiilor

13 GJ-l-s-B-09124 Casele Bengescu sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA "Podul Gilortului" sec. XVI-XVII

14 GJ-l-s-A-09125 Aşezarea paleolitică de la Boroşteni sat BOROŞTENI; comuna PEŞTIŞANI "Peştera Cioarei" Paleolitic superior

15 GJ-l-s-A-09126 Castrul şi aşezarea civilă de la Bumbeşti - Jiu oraş BUMBEŞTI-JIU "Gară" sec. II - III p. Chr.

16 GJ-l-m-A-09126.01 Castru de piatră oraş BUMBEŞTI-JIU "Gară" sec. II - III p. Chr.

17 GJ-l-m-A-09126.02 Aşezare civilă oraş BUMBEŞTI-JIU "Gară" sec. II - III p. Chr., Epoca romană

18 GJ-l-s-B-09127 Situl arheologic de la Bumbeşti - Jiu oraş BUMBEŞTI-JIU "Vârtop" sec. II p. Chr., Epoca romană

19 GJ-l-m-B-09127.01 Aşezare civilă oraş BUMBEŞTI-JIU "Vârtop" sec. II p. Chr., Epoca romană

20 GJ-l-m-B-09127.02 Castru de pământ oraş BUMBEŞTI-JIU "Vârtop" sec. II p. Chr.

21 GJ-l-m-B-09127.03 Val de pământ oraş BUMBEŞTI-JIU "Vârtop" sec. II p. Chr., Epoca romană

22 GJ-l-s-B-09128 Ruinele mănăstirii "Sf. Treime" - Vişina oraş BUMBEŞTI-JIU "La Vişina" sec. XIV - XV, Epoca romană

23 GJ-l-s-B-09129 Castrul roman de la Bumbeşti-Jiu oraş BUMBEŞTI-JIU "La şcoala Pleşa" sec. II p. Chr., Epoca romană

24 GJ-l-m-B-09129.01 Castru de pământ oraş BUMBEŞTI-JIU "La şcoala Pleşa" sec. II p. Chr., Epoca romană

Page 147: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 3 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

25 GJ-l-m-B-09129.02 Val de pământ oraşBUMBEŞTI-JIU "La şcoala Pleşa" sec. II p. Chr., Epoca romană

26 GJ-l-s-B-09130 Situl arheologic de la Călugăreni, punct "La morminţi" sat CĂLUGĂRENI; comuna PADEŞ "La morminţi"

27 GJ-l-m-B-09130.01 Aşezare sat CĂLUGĂRENI; comuna PADEŞ "La morminţi" sec. XVI

28 GJ-l-m-B-09130.02 Aşezare sat CĂLUGĂRENI; comuna PADEŞ "La morminţi" Hallstatt

29 GJ-l-m-B-09130.03 Aşezare sat CĂLUGĂRENI; comuna PADEŞ "La morminţi" Epoca bronzului timpuriu, Cultura Glina

30 GJ-l-s-B-09131 Aşezarea medievală de la Frăţeşti sat FRĂŢEŞTI; comuna LELEŞTI "Pârâul Şuşiţa" sec. XIV

31 GJ-l-s-B-09132 Aşezarea romană de la Glodeni sat GLODENI; comuna BĂLAN EŞTI "La Biserică" sec. II - III p. Chr.

32 GJ-l-s-B-09133 Situl arheologic de la Gornăcel sat GORNĂCEL; comuna SCHELA "La Biserică"

33 GJ-l-m-B-09133.01 Aşezare sat GORNĂCEL; comuna SCHELA "La Biserică" Neolitic, Cultura Vinea

34 GJ-l-m-B-09133.02 Aşezare sat GORNĂCEL; comuna SCHELA "La Biserică" Epoca bronzului

35 GJ-l-s-B-09134 Aşezarea romană de la Hăieşti sat HĂIEŞTI; comuna SĂCELU "Jidovi" sec. II - III p. Chr.

36 GJ-l-s-B-09136 Aşezare fortificată dacică sat PĂIŞANI; comuna STOINA "La Cetate" sec. IV-1 a. Chr., Latene

37 GJ-l-s-B-09137 Aşezare dacică fortificată sat POLOVRAGI; comuna POLOVRAGI "Crucea lui Ursache" sec. II -1 a. Chr., Latene, Cultura geto -dacică

38 GJ-l-s-B-09138 Situl arheologic de la Runcu, Bulboc", "Cracul Răchitele"," punct "La Peştera Popii"

sat RUNCU; comuna RUNCU

"La Bulboc", "Cracul "Peştera Popii" Răchitele",

Page 148: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 4 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

39 GJ-l-m-B-09138 Aşezare sat RUNCU; comuna RUNCU

"La Bulboc", "Cracul "Peştera Popii"Răchitele",

Epoca bronzului timpuriu, Cultura Coţofeni

40 GJ-l-m-B-09138 Aşezare sat RUNCU; comuna RUNCU

"La Bulboc", "Cracul "Peştera Popii"Răchitele", Paleolitic

41 GJ-l-s-B-09139 Situl arheologic de la Runcu,punct "La Cruce"

sat RUNCU; comunaRUNCU "La Cruce"

42 GJ-l-m-B-09139 Aşezare sat RUNCU; comuna RUNCU "La Cruce" Latene

43 GJ-l-m-B-09139.02 Aşezare Perioada de tranziţie la epoca bronzului, Cultura Coţofeni

sat RUNCU; comuna RUNCU "La Cruce"

44 GJ-l-s-B-09140 Aşezarea medievală de la Runcu sat RUNCU; comuna RUNCU "La morminţi", în vatra satului sec. XV - XVI

45 GJ-l-s-B-09141 Aşezarea şi necropola romană de la Săcelu sat SĂCELU; comuna SĂCELU "Turtită", "Grui" Epoca romană

46 GJ-l-m-B-09141.01 Aşezare sat SĂCELU; comuna SĂCELU "Turtită", "Grui" sec. II - III p. Chr.

47 GJ-l-m-B-09141.02 Necropolă sat SĂCELU; comuna SĂCELU "Turtită", "Grui" sec. II - III p. Chr.

48 GJ-l-m-B-09141.03 Aşezare sat SĂCELU; comuna SĂCELU "Turiţă", "Grui" Epoca romană

49 GJ-l-s-B-09142 Situl arheologic de la Sărdăneşti sat SĂRDĂNEŞTI; comuna PLOPŞORU "în cimitir"

50 GJ-l-m-B-09142.01 Necropolă sat SĂRDĂNEŞTI; comuna PLOPŞORU "în cimitir" sec. XVII

51 GJ-l-s-B-09143 Situl arheologic de la Socu sat SOCU; comuna BĂRBĂTEŞTI

"Cioaca Boii" şi "Dealul lui Istrate"

52 GJ-l-m-B-09143.01 Aşezare sat SOCU; comuna BĂRBĂTEŞTI

"Cioaca Boii" şi "Dealul lui Istrate" Epoca dacică

Page 149: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 5 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

53 GJ-l-m-B-09143.02 Aşezare sat SOCU; comuna BĂRBĂTEŞTI

"Cioaca Boii" şi "Dealul lui Istrate"

sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr., Latene

54 GJ-l-m-B-09143.03 Aşezarea de epoca bronzului de la Socu sat SOCU; comuna BĂRBĂTEŞTI

"Cioaca Boii" şi "Dealul lui Istrate" Epoca bronzului timpuriu

55 GJ-l-m-B-09143.04 Aşezare sat SOCU; comuna BĂRBĂTEŞTI

"Cioaca Boii" şi "Dealul lui Istrate"

Perioada de tranziţie la epoca bronzului, Cultura Coţofeni

56 GJ-l-s-B-09144 Situl arheologic de la Spahii sat SPAHII ; comuna TURBUREA "Dealul Spahiilor"

57 GJ-l-m-B-09144.01 Aşezare sat SPAHII ; comuna TURBUREA "Dealul Spahiilor" sec. III a. Chr., Latene

58 GJ-l-m-B-09144.02 Necropolă dacică sat SPAHII ; comuna TURBUREA "Dealul Spahiilor" sec. III a. Chr., Latene

59 GJ-l-s-B-09145 Situl arheologic de la Şiacu sat ŞIACU; comuna SLIVILEŞTI "Dealul Bungeteanu"

60 GJ-l-m-B-09145.01 Fortificaţie sat ŞIACU; comuna SLIVILEŞTI "Dealul Bungeteanu" sec. VII-VI a. Chr.

GJ-l-m-B-09145.02 Aşezare Perioada de tranziţie la epoca bronzului, Cultura Coţofeni

sat ŞIACU; comuna SLIVILEŞTI "Dealul Bungeteanu"

62 GJ-l-s-B-09146 Fortificaţia dacică de la Şomăneşti sat ŞOMĂNEŞTI; comuna TELEŞTI "Cioca cu bani" sec. I a. Chr., Latene

63 GJ-l-s-B-09147 Aşezarea neolitică de la Şura sat ŞURA; comuna SLIVILEŞTI "Valea Caselor" Neolitic, Cultura Vinca

64 GJ-l-s-B-09148 Situl arheologic de la Târgu - Cărbuneşti, punct "Geminele" oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI "Geminele"

65 GJ-l-m-B-09148.01 Aşezare oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI "Geminele" Epoca bronzului

66 GJ-l-m-B-09148.02 Aşezare oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI "Geminele" Neolitic, Cultura Sălcuţa

67 GJ-l-s-A-09149 Situl arheologic de la Teleşti sat TELEŞTI; comuna TELEŞTI "Curaturi"

Page 150: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 6 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

68 GJ-l-m-A-09149.01 Necropolă sat TELEŞTI; comuna TELEŞTI "Curaturi" Hallstatt târziu

69 GJ-l-m-A-09149.02 Aşezare sat TELEŞTI; comuna TELEŞTI "Curaturi" sec. Vl-Va. Chr., Hallstatt

70 GJ-l-s-A-09150 Necropola Hallstatt de la Teleşti sat TELEŞTI; comuna TELEŞTI "Livezile mari" sec. Vl-Va. Chr., Hallstatt târziu

71 GJ-l-s-B-09151 Situl arheologic de la Toiaga sat TOIAGA; comuna STOINA "Curaturi"

72 GJ-l-m-B-09151.01 Aşezare sat TOIAGA; comuna STOINA "Curaturi" sec. IV-1 a. Chr., Latene

73 GJ-l-m-B-09151.02 Fortificaţie sat TOIAGA; comuna STOINA "Curaturi" sec. II -1 a. Chr., Latene

74 GJ-l-s-B-09152 Aşezarea de epoca bronzului de la Topeşti sat TOPEŞTI; comuna TISMANA "Cetate" Epoca bronzului

75 GJ-l-s-B-09153 Aşezarea dacică fortificată de la Ţicleni sat ŢICLENI; comuna ŢICLENI "La Cetate" Latene, Cultura geto -dacică

76 GJ-l-s-B-09154 Ruinele bisericii mănăstirii de la Valea Mănăstirii sat VALEA MĂNĂSTIRII; comuna CĂTUNELE "în cimitir" sec. XIV

77 GJ-l-s-B-09155 Situl arheologic de la Valea Perilor sat VALEA PERILOR; comuna CĂTUNELE "Chivadarul" sec. II - III p. Chr.

78 GJ-l-s-B-09155.01 Castru de pământ sat VALEA PERILOR; comuna CĂTUNELE "Chivadarul" sec. II - III p. Chr.

79 GJ-l-s-B-09155.02 Aşezare sat VALEA PERILOR; comuna CĂTUNELE "Chivadarul" sec. II - III p. Chr.

80 GJ-l-s-B-09156 Aşezarea de la Valea Poienii sat VALEA POIENII; comuna SĂMĂRINEŞTI "La Măgura" sec. V-VII

81 GJ-l-s-B-09157 Aşezarea de la Văgiuleşti sat VĂGIULEŞTI; comuna VĂGIULEŞTI "Valea Casei" sec. V - VI

Page 151: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 7 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

82 GJ-l-s-B-09158 Situl arheologic de la Vidin sat VIDIN; comuna JUPÂNEŞTI "Surliţa" şi "Boia"

83 GJ-l-m-B-09158.01 Aşezare sat VIDIN; comuna JUPÂNEŞTI "Surliţa" şi "Boia" sec. XVIII

84 GJ-l-m-B-09158.02 Aşezare sat VIDIN; comuna JUPÂNEŞTI "Surliţa" şi "Boia" Epoca dacică

85 GJ-l-m-B-09158.03 Aşezare sat VIDIN; comuna JUPÂNEŞTI "Surliţa" şi "Boia" Epoca bronzului

86 GJ-l-s-B-09159 Aşezarea de epoca bronzului de la Vierşani sat VIERŞANI; comuna JUPÂNEŞTI "Poarta luncii" Epoca bronzului, Cultura Verbicioara

87 GJ-l-s-B-09160 Aşezarea de epoca bronzului de la Vierşani II sat VIERŞANI; comuna JUPÂNEŞTI "Piscul cerului" sec. II -1 a. Chr., Latene

88 GJ-ll-m-B-09161 Biserica "Sf. împăraţi" municipiul TÂRGU JIU Cartier Româneşti 1820-1830

89 GJ-ll-m-B-09162 Biserica "Naşterea Maicii Domnului" municipiul TÂRGU JIU Cartier Siseşti 1839

90 GJ-ll-m-B-09163 Podul Vechi municipiul TÂRGU JIU Grădina publică 1894

91 GJ-ll-m-B-09179 Şcoala Normală municipiul TÂRGU JIU Str. 1 Decembrie 106 1924

92 GJ-ll-m-B-09165 Biserica "Sf. Nicolae", "Sf. Andrei" municipiul TÂRGU JIU Str. 11 Iunie 48 1810

93 GJ-ll-m-B-09166 Casa protopopului Andrei Schevofiiax municipiul TÂRGU JIU Str. 16 Februarie 9 sec. XVIII

94 GJ-ll-m-B-09167 Casă municipiul TÂRGU JIU Bd. Brâncuşi Constantin 15 1933

95 GJ-ll-m-B-09168 Cămin de Ucenici al Cooperaţiei Meşteşugăreşti municipiul TÂRGU JIU Bd. Brâncuşi Constantin 19 1933

96 GJ-ll-m-B-09169 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Drăgoeni 74 cartier Drăgoeni înc. sec. XX

Page 152: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 8 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

97 GJ-ll-m-B-09170 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Drăgoeni 171 înc. sec. XX

98 GJ-ll-m-B-20123 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Drăgoeni 414 înc. sec. XX

99 GJ-ll-m-B-09171 Biserica "Sf. Apostoli" municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor 1937

100 GJ-ll-m-B-09172 Casa Vintilă municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor 5 1928

101 GJ-ll-m-B-20124 Casă municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor 20 înc. sec. XX

102 GJ-ll-m-B-09173 Casă municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor 23 1929

103 GJ-ll-m-B-09174 Casa Opriş municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor 49 1930

104 GJ-ll-m-B-09175 Casă municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor 92 1928

105 GJ-ll-m-B-09176 Casa Ion Carabatescu municipiul TÂRGU JIU Str. Geneva 4 înc. sec. XX

106 GJ-ll-m-B-09177 Prefectura Veche municipiul TÂRGU JIU Str. Geneva 8 1875

107 GJ-ll-m-B-09178 Casa Gherghe municipiul TÂRGU JIU Str. Geneva 9 1930-1935

108 GJ-ll-m-B-09180 Casa şetrarului Chiriţă Corbeanu municipiul TÂRGU JIU Str. Parâng 1 sec. XVIII

109 GJ-ll-m-B-09181 Casa lunian Grigore municipiul TÂRGU JIU Bd. Republicii 1 1940

110 GJ-ll-m-B-09182 Casele Doppelreiter municipiul TÂRGU JIU Bd. Republicii 10 1932

111 GJ-ll-m-B-09183 Casă municipiul TÂRGU JIU Bd. Republicii 13 1935

Page 153: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 9 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

112 GJ-ll-m-B-09184 Casa Vasile Moangă municipiul TÂRGU JIU Str. Şiret 30 sec. XVIII

113 GJ-ll-a-A-09185 Ansamblul curţii lui Cornea Brăiioiu municipiul TÂRGU JIU Bd. Teodoroiu Ecaterina 365 Cartier Vădeni sec. XVIII

114 GJ-||-m-A-09185.01 Casa lui Cornea Brăiioiu municipiul TÂRGU JIU Bd. Teodoroiu Ecaterina 365 1699

115 GJ-ll-m-A-09185.02 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" municipiul TÂRGU JIU Bd. Teodoroiu Ecaterina 365 1694,ref. 1911

116 GJ-ll-m-A-09185.03 Zid de incintă municipiul TÂRGU JIU Bd. Teodoroiu Ecaterina 365 sec. XVIII-XIX

117 GJ-ll-m-A-09185.04 Grajduri municipiul TÂRGU JIU Bd. Teodoroiu Ecaterina 365 sec. XVIII-XIX

118 GJ-ll-a-B-09186 Ansamblu urban municipiul TÂRGU JIU Str. Traian Vladimirescu T., Unirii, Griviţa, Calea ferată, Calea Eroilor

119 GJ-ll-m-B-09187 Colegiul Naţional "Tudor Vladimirescu" municipiul TÂRGU JIU Str. Unirii 29 1896-1898

120 GJ-ll-m-B-09188 Casa Catană municipiul TÂRGU JIU Str. Unirii 37 1930-1935

121 GJ-||-m-A-09189 Biserica "Sf. Voievozi" municipiul TÂRGU JIU Piaţa Victoriei 1748-1764

122 GJ-ll-m-B-09190 Casa Barbu Gănescu municipiul TÂRGU JIU Piaţa Victoriei 2 sec. XVIII

123 GJ-ll-m-A-09191 Prefectura Judeţului Gorj municipiul TÂRGU JIU Piaţa Victoriei 4 1898

124 GJ-ll-m-B-09192 Palatul Finanţelor, azi Universitatea C. Brâncuşi municipiul TÂRGU JIU Str. Victoriei 24 1900

125 GJ-ll-m-B-09193 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Victoriei 126 1909

126 GJ-ll-m-B-09194 Casa Niculescu municipiul TÂRGU JIU Str. Victoriei 132 1907

Page 154: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 10 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

127 GJ-ll-m-B-09195 Casa Pâinişoară municipiul TÂRGU JIU Str. Victoriei 149 1904

128 GJ-ll-m-B-09196 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Vladimirescu Tudor 14 1850

129 GJ-ll-m-B-20125 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Vladimirescu Tudor 16 1864

130 GJ-ll-m-B-09197 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Vladimirescu Tudor 18 1934

131 GJ-ll-m-B-21126 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Vladimirescu Tudor 20 1912

132 GJ-ll-m-B-09198 Casa Găvănescu municipiul TÂRGU JIU Str. Vladimirescu Tudor 25 1934

133 GJ-Il-m-B-09199 Casa Miloşescu municipiul TÂRGU JIU Str. Vladimirescu Tudor 27 1910

134 GJ-Il-m-B-09200 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Vladimirescu Tudor 29 1893

135 GJ-Il-m-B-09201 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Vladimirescu Tudor 31 1893

136 GJ-Il-m-B-09202 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Vladimirescu Tudor 33 1926

137 GJ-Il-m-B-09204 Casa Dimitrie Măldărescu municipiul TÂRGU JIU Str. Vladimirescu Tudor 36 sec. XVIII

138 GJ-Il-m-B-09203 Casă municipiul TÂRGU JIU Str. Vladimirescu Tudor 37 1912

139 GJ-Il-m-B-09205 Ruinele bisericii "Sf. Nicolae" sat ALBENI; comuna ALBENI ante 1730

140 GJ-Il-m-B-09206 Biserica de lemn "Sf. îngeri" sat ALIMPEŞTI; comuna ALIMPEŞTI înc. sec. XIX

Page 155: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 11 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

141 GJ-Il-m-B-09207 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat ANINIŞU DIN VALE; comuna CRASNA 1800

142 GJ-Il-m-B-09208 Casa de lemn Elisaveta Raşoveanu sat ARCANI; comuna ARCANI înc. sec. XIX

143 GJ-Il-m-B-09209 Biserica de lemn "Sf. loan Botezătorul" sat ARTANU; comuna NEGOMIR 1825

144 GJ-Il-a-B-09210 Ansamblul bisericii "Toţi Sfinţii" sat BAIA DE FIER; comuna BAIA DE FIER 1750

145 GJ-Il-m-B-09210.01 Biserica "Toţi Sfinţii" sat BAIA DE FIER; comuna BAIA DE FIER 1750

146 GJ-Il-m-B-09210.02 Zid de incintă sat BAIA DE FIER; comuna BAIA DE FIER 1750

147 GJ-ll-m-B-09211 Gospodăria Patru Flondor sat BAIA DE FIER; comuna BAIA DE FIER

148 GJ-ll-m-B-09212 Casa Mihuţescu sat BAIA DE FIER; comuna BAIA DE FIER înc. sec. XX

149 GJ-ll-m-B-09214 Casa Gică Popescu sat BĂLĂNEŞTI; comuna BĂLAN EŞTI sec. XIX

150 GJ-ll-m-B-09215 Casa Bărbiei sat BĂLĂNEŞTI; comuna BĂLĂNEŞTI înc. sec. XIX

151 GJ-ll-m-A-09216 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" sat BĂLĂNEŞTI; comuna BĂLĂNEŞTI Cătun Toropi 1680

152 GJ-ll-m-B-09217 Ruinele bisericii "Sf. Grigore Teologul" sat BĂLĂNEŞTI; comuna BĂLĂNEŞTI Cătun Viezuri 1841

153 GJ-ll-m-B-09218 Casa de lemn Floarea Cochină sat BĂLĂNEŞTI; comuna BĂLĂNEŞTI sec. XIX

154 GJ-ll-m-B-09219 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" sat BĂLCEŞTI; comuna BOLBOŞI 1755-1757

Page 156: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 12 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

155 GJ-ll-m-B-09223 Casa Sârbu sat BĂLCEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 26 sf. sec. XIX

156 GJ-ll-a-B-09233 Ansamblul şcolii din Bălceşti sat BĂLCEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 111 înc. sec. XX

157 GJ-ll-m-B-09233.01 Şcoală sat BĂLCEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 111 înc. sec. XX

158 GJ-ll-m-B-09233.02 Casă sat BĂLCEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 111 înc. sec. XX

159 GJ-ll-m-B-09233.03 Fântână sat BĂLCEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 111 înc. sec. XX

160 GJ-ll-m-B-09222 Gospodăria C. Avramescu sat BĂLCEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 149 1936

161 GJ-ll-m-B-09220 Biserica "Sf. Ilie" sat BĂLCEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 224 1732

162 GJ-ll-m-B-09234 Gospodăria Ion Danciu (casa mare, fântâna, casa din spatele curţii, anexe) sat BĂLCEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 315 Cătun Pereşti 1930

163 GJ-ll-m-B-09221 Biserica de lemn "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" sat BĂLCEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 430 Cătun Pereşti 1790

164 GJ-ll-m-B-09225 Casa Costică Bărbătescu sat BĂRBĂTEŞTI; comuna BĂRBĂTEŞTI 1848-1850

165 GJ-ll-m-B-20128 Casa Popa Sburlea sat BĂRBĂTEŞTI; comuna BĂRBĂTEŞTI 1891

166 GJ-ll-m-B-09226 Biserica de lemn "Sf. Pantelimon" sat BĂZĂVANI; comuna SAMARINEŞTI sec. XIX

167 GJ-ll-m-B-09227 Biserica "Sf. Vasile" şi "Sf. împăraţi" sat BÂLTENI; comuna BÂLTENI 1826

168 GJ-ll-m-B-09228 Casa Dincă Schileru sat BÂLTENI; comuna BÂLTENI înc. sec. XX

Page 157: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 13 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

169 GJ-ll-m-B-09229 Şcoala "Dincă Schileru" sat BÂLTENI; comuna BÂLTENI înc. sec. XX

170 GJ-ll-m-B-20129 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat BÂRCACIU; comuna MUŞETEŞTI 1713

171 GJ-ll-m-B-09230 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" satBÂRZEIUDEGILORT; comuna ALBENI 1800

172 GJ-ll-m-B-20130 Casă sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 1932

173 GJ-ll-m-B-09235 Casa Vartolomei Văruţ sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 4 1933

174 GJ-ll-m-B-09236 Casa David Colibăşanu sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 16 înc. sec. XX

175 GJ-ll-m-B-09237 Casă sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 26 înc. sec. XX

176 GJ-ll-m-B-09238 Cooperativa de Credit sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 80 înc. sec. XX

177 GJ-ll-m-B-09232 Casa Elena Giurcă sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 109 1933

178 GJ-ll-m-B-09239 Casă sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 109 1933

179 GJ-ll-m-B-09240 Vila Doichin N. Georgescu sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 119 înc. sec. XIX

180 GJ-ll-m-B-09241 Casa Şt. N. Geană sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 140 1908

181 GJ-ll-m-B-20131 Casă sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 213 înc. sec. XX

182 GJ-ll-m-B-09242 Casă sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 477 înc. sec. XX

Page 158: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 14 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

183 GJ-ll-a-B-09231 Ansamblul bisericii "Sf. Voievozi" sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 637 sec. XVIII

184 GJ-ll-m-B-09231.01 Biserica "Sf. Voievozi" sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 637 sec. XVIII

185 GJ-ll-m-B-09231.02 Zid de incintă sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 637 sec. XVIII

186 GJ-ll-m-B-09243 Biserica de lemn "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului"sat aparţinător BERCEŞTI; oraş NOVACI' Cătun Măgura 1834

187 GJ-ll-m-B-20132 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat BIBEŞTI; comuna SĂULEŞTI 1799

188 GJ-ll-m-B-09244 Biserica de lemn "Sf. loan Botezătorul" sat BOBU; comuna SCOARŢA Cătun Bobaia ante 1816

203 GJ-ll-m-A-09256.02 Biserica "Sf. loan Botezătorul" oraşBUMBEŞTI-JIU Cartier Curţişoara 1820

204 GJ-ll-m-B-09257 Ruinele bisericii "Adormirea Maicii Domnului", "Sf. Dumitru"

sat BUMBEŞTI-PITIC; comuna BUMBEŞTI-PIŢIC' sec. XIX

205 GJ-ll-m-B-09258 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat BUMBEŞTI-PITIC; comuna BUMBEŞTI-PIŢIC' Cătun Lupeşti 1640,ref. 1833

206 GJ-ll-m-B-09259 Han sat BUMBEŞTI-PITIC; comuna BUMBEŞTI-PIŢIC' La piatra kilometrică 122 înc. sec. XX

207 GJ-ll-m-B-09260 Casa Pozneria Pantelie sat BUMBEŞTI-PITIC; comuna BUMBEŞTI-PIŢIC' 145 înc. sec. XIX

208 GJ-ll-m-B-09261 Biserica de lemn "Sf. îngeri" sat BUZEŞTI; comuna CRASNA 1833

209 GJ-ll-m-B-09262 Casa Manciu sat CAPU DEALULUI; comuna BRĂNEŞTI 114 înc. sec. XX

210 GJ-ll-m-B-09263 Biserica "Sf. Apostoli" sat CARTIU; comuna TURCINEŞTI 1817,modif. 1904-1908

211 GJ-||-m-A-09264 Casa Cartianu sat CARTIU; comuna TURCINEŞTI sf. sec. XVIII

Page 159: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 15 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

212 GJ-ll-m-B-09265 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe", "Intrarea în Biserică" sat CĂLUGĂREASA; comuna PRIGORIA Cătun Ţoţoi 1775

213 GJ-ll-m-B-09266 Biserica "Toţi Sfinţii" sat CĂLUGĂREASA; comuna PRIGORIA 1822

214 GJ-ll-a-B-09268 Ansamblul bisericii de lemn "Intrarea în Biserică" sat CARPINIŞ; comuna CRASNA 1738

215 GJ-ll-m-B-09268.01 Biserica de lemn "Intrarea în Biserică" sat CARPINIŞ; comuna CRASNA 1738

216 GJ-ll-m-B-09268.02 Zid de incintă sat CARPINIŞ; comuna CRASNA sec. XIX

217 GJ-ll-m-B-09269 Biserica "Naşterea Maicii Domnului" sat CĂTUNELE; comuna CĂTUNELE 1827

218 GJ-ll-m-B-09271 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" sat CÂRBEŞTI; comuna DRĂGUŢEŞTI Cătun Văleni 1780

219 GJ-ll-m-B-09272 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat CÂRLIGEI; comuna BUMBEŞTI-PIŢIC 1816

220 GJ-ll-m-B-09273 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" sat CEAURU; comuna BĂLEŞTI cătun Arhonţi 1672

221 GJ-ll-m-B-09274 Biserica "Sf. împăraţi" sat CEPLEA; comuna PLOPŞORU 1836

222 GJ-ll-m-B-09275 Casa Cepleanu sat CEPLEA; comuna PLOPŞORU 1822-1823

223 GJ-ll-m-B-20134 Biserica de lemn "Sf. loan Botezătorul" sat CERNADIA; comuna BAIA DE FIER 1731

224 GJ-ll-a-B-09276 Ansamblul bisericii "Sf. loan Botezătorul" sat CIOCADIA; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 27

225 GJ-ll-m-B-09276.01 Biserica "Sf. loan Botezătorul" sat CIOCADIA; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 27 1808

226 GJ-ll-m-B-09276.02 Zid de incintă sat CIOCADIA; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 27 1906

Page 160: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 16 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

227 GJ-ll-m-B-09277 Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh", "Sf. Nicolae" sat CIOCADIA; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 88 1763

228 GJ-ll-m-B-09278 Biserica "Sf. împăraţi" sat CIORARI; comuna STOINA 1824

229 GJ-ll-m-B-09279 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat CIUPERCENI; comuna CIUPERCENI cătun Văianu 1736-1737

230 GJ-ll-m-B-09280 Biserica "Sf. Nicolae" sat CLEŞNEŞTI; comuna GLOGOVA 1864

231 GJ-ll-m-B-09281 Biserica de lemn "înălţarea Domnului" sat CLOŞANI; comuna PADEŞ 1790

232 GJ-ll-m-B-09282 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat COLIBAŞI; comuna SCOARŢA în cimitir 1781

233 GJ-ll-m-B-09283 Biserica de lemn "Buna Vestire", "Izvorul Tămăduirii" sat COPĂCIOASA; comuna SCOARŢA 1719,ref. 1797 şi 1870

234 GJ-ll-m-B-20135 Casa Petre Dobran sat COPĂCIOASA; comuna SCOARŢA 1910

235 GJ-ll-m-B-09284 Casa Ioana I. Popescu sat COPĂCIOASA; comuna SCOARŢA 7 înc. sec. XX

236 GJ-ll-m-B-09285 Biserica de lemn "Sf. Dumitru", "Adormirea Maicii Domnului" sat CORNEŞTI; comuna BĂLEŞTI 1846

237 GJ-ll-m-B-20136 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat CORNETU; comuna CĂPRENI 1829-1830

238 GJ-ll-a-B-09286 Fostul schit Covrigi sat COVRIGI; comuna VĂGIULEŞTI 1809

239 GJ-ll-m-B-09286.01 Biserica "Naşterea Maicii Domnului" a fostului schit Covrigi sat COVRIGI; comuna VĂGIULEŞTI 1809

240 GJ-ll-m-B-09286.02 Ruine chilii sat COVRIGI; comuna VĂGIULEŞTI 1809

241 GJ-ll-a-A-09288 Ansamblul schitului Crasna sat CRASNA; comuna CRASNA Fostul sat Crasna-Ungureni 1636

Page 161: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 17 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

242 GJ-ll-m-A-09288.01 Biserica "Sf. Nicolae" sat CRASNA; comuna CRASNA fostul sat Crasna - Ungureni 1636

243 GJ-ll-m-A-09288.02 Chilii sat CRASNA; comuna CRASNA fostul sat Crasna - Ungureni sec. XVII

244 GJ-||-m-A-09288.03 Turn clopotniţă sat CRASNA; comuna CRASNA fostul sat Crasna - Ungureni sec. XVII

245 GJ-ll-m-A-09288.04 Zid de incintă sat CRASNA; comuna CRASNA fostul sat Crasna - Ungureni sec. XVII

246 GJ-ll-m-B-09289 Biserica de lemn "Intrarea în Biserică" sat CRASNA DIN DEAL; comuna CRASNA 1795

247 GJ-ll-m-B-09290 Casa de lemn Dumitru Danciu sat CRASNA DIN DEAL; comuna CRASNA sec. XVIII

248 GJ-ll-m-B-09291 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat CRASNA DIN VALE; comuna CRASNA sec. XVIII

249 GJ-ll-m-B-09292 Biserica de lemn "Izvorul Tămăduirii" sat CRASNA UNGURENI; comuna CRASNA 1768

250 GJ-ll-m-B-09293 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat CURPEN; comuna STANEŞTI cătun Curpenel 1801

251 GJ-ll-m-B-09294 Biserica "Sf. Nicolae" sat CURSARU; comuna PLOPŞORU 1820

252 GJ-ll-m-B-20137 Biserica de lemn "Sf.Trei Ierarhi" sat DEALU VIILOR; comuna CĂTUNELE sec. XIX

253 GJ-ll-m-B-09295 Pivniţă de deal sat DOBRIŢA; comuna RUNCU sec. XIX

254 GJ-ll-m-B-09296 Biserica "Sf. Arhangheli" sat DOSENI; comuna ALBENI 1825

255 GJ-ll-m-B-09297 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat DRĂGOIEŞTI; comuna CRASNA în cimitir 1760

Page 162: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 18 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

256 GJ-ll-m-B-09298 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat DUMBRĂVENI; comuna CRASNA 1768

257 GJ-ll-m-B-09299 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" sat DUMBRĂVENI; comuna CRASNA în cimitir 1824

258 GJ-ll-m-B-09300 Biserica de lemn "Sf. loan Botezătorul" sat FĂRCĂŞEŞTI; comuna FĂRCĂŞEŞTI Cătun Broşteniţa 1848

259 GJ-ll-m-B-20138 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat FĂRCĂŞEŞTI; comuna FĂRCĂŞEŞTI 1847

260 GJ-ll-m-B-09302 Biserica "Sf. împăraţi" sat FRASIN; comuna VLADIMIR 1817

261 GJ-ll-m-B-09303 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat FRĂŢEŞTI; comuna LELEŞTI 1825

262 GJ-ll-m-B-09301 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" sat FRÂNCEŞTI; comuna PEŞTIŞANI

Cătun Boacşa 1823

263 GJ-ll-m-B-09304 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" sat GLODENI; comuna BĂLAN EŞTI

Cătun Cioreşti 1772

264 GJ-ll-m-A-09305 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat GLODENI; comuna BĂLAN EŞTI

Cătun Bâşneci 1728,ref. 1791-1792

265 GJ-ll-m-B-20139 Pivniţă de deal sat GLODENI; comuna BĂLAN EŞTI sec. XIX

266 GJ-ll-a-A-09306 Ansamblul Glogoveanu sat GLOGOVA; comuna GLOGOVA sec. XVII-XVIII

267 GJ-||-m-A-09306.01 Casa Glogoveanu sat GLOGOVA; comuna GLOGOVA sec. XVII-XVIII

268 GJ-ll-m-A-09306.02 Biserica "Sf. Nicolae" sat GLOGOVA; comuna GLOGOVA 1730

269 GJ-ll-m-A-09306.03 Zid de incintă sat GLOGOVA; comuna GLOGOVA sec. XVIII

Page 163: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 19 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

270 GJ-ll-m-B-09307 Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului" sat GORNOVITA; comuna TISMANA 1764,ref. 1939-1945

271 GJ-ll-m-B-09308 Biserica "Sf. Arhangheli" sat GROŞEREA; comuna ANINOASA 1808

272 GJ-ll-m-A-09309 Cula Crăsnaru sat GROŞEREA; comuna ANINOASA sec. XVIII

273 GJ-ll-m-B-09310 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat GURENI; comuna PEŞTIŞANI 1812

274 GJ-ll-m-B-09311 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" sat HIRIŞEŞTI; comuna NOVACI 1758

275 GJ-ll-m-B-09312 Biserica de lemn "Intrarea în Biserică" sat HOBIŢA; comuna PEŞTIŞANI 1822

276 GJ-ll-m-B-09313 Biserica "Sf. Gheorghe" sat HORĂŞTI; comuna MOTRU 1878-1886

277 GJ-ll-m-B-09314 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat HOREZU; comuna TURCINEŞTI 1814

278 GJ-ll-m-B-09315 Biserica "Sf. Dumitru" sat HUREZANI; comuna HUREZANI 1842

279 GJ-ll-m-B-09316 Biserica "Sf. Voievozi" sat IONEŞTI; comuna IONEŞTI ante 1836

280 GJ-ll-m-B-20140 Ruine de biserică sat IZVOARELE; comuna PLOPŞORU înc. sec. XIX

281 GJ-ll-m-B-09317 Cula I.C. Davani sat LARGA; comuna SAMARINEŞTI prima jum. a sec. XIX

282 GJ-ll-m-B-09318 Biserica "Sf. Mie" sat LARGA; comuna SAMARINEŞTI 1826

283 GJ-ll-m-B-09319 Biserica de lemn "Duminica Tomii" sat LAZURI; comuna SCOARŢA în cimitir 1740

284 GJ-ll-m-B-09320 Biserica de lemn "Sf. loan Gură de Aur" sat LELEŞTI; comuna LELEŞTI cătun Ursăţei 1791

Page 164: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 20 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

285 GJ-ll-m-B-09321 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat LELEŞTI; comuna LELEŞTI 1773

286 GJ-ll-m-B-09322 Biserica de lemn "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" sat LICURICI; comuna LICURICI 1776-1777

287 GJ-ll-m-B-09323 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" sat LINTEA; comuna SCOARŢA 1798

288 GJ-ll-m-B-09324 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat LUNCA; comuna VLADIMIR 1830

289 GJ-ll-m-B-09325 Biserica "Sf. Nicolae", "Sf. Gheorghe" sat LUPOAIA; comuna CĂTUNELE cătun Lupoiţa 1805

290 GJ-ll-m-B-09326 Biserica "Sf. Nicolae" sat MĂIAG; comuna CRUŞEŢ cartier Valea Boului 1818

291 GJ-ll-m-B-09327 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat MĂTĂSARI; comuna MĂTĂSARI 1897

292 GJ-ll-m-B-09328 Biserica de lemn "Intrarea în Biserică" sat MĂZĂROI; comuna STANEŞTI 1834

293 GJ-ll-m-B-09329 Biserica "Sf. Nicolae" sat MICULEŞTI; comuna SLIVILEŞTI 1872

294 GJ-ll-m-B-09330 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva", "Intrarea în Biserică" sat MIROSLOVENI; comuna ALBENI 1812

295 GJ-ll-a-B-09331 Ansamblul bisericii de lemn "Sf. loan Botezătorul" municipiul MOTRU cartier Ploştina 1840-1850

296 GJ-ll-m-B-09331.01 Biserica de lemn "Sf. loan Botezătorul" municipiul MOTRU cartier Ploştina 1840-1850

297 GJ-ll-m-B-09331.02 Clopotniţa municipiul MOTRU cartier Ploştina 1840-1850

298 GJ-ll-m-B-09332 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" municipiul MOTRU cartier Leurda 1839

Page 165: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 21 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

299 GJ-ll-m-B-09333 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" municipiul MOTRU cartier Lupoiţa 1768-1797

300 GJ-ll-m-B-20141 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat MURGILEŞTI; comuna VAGIULEŞTI 1768

301 GJ-ll-m-B-09334 Biserica de lemn "Sf. îngeri" sat MUŞETEŞTI; comuna MUŞETEŞTI "în cimitir" 1751

302 GJ-ll-m-B-09335 Biserica "Naşterea Maicii Domnului" sat NEGOIEŞTI; comuna PRIGORIA 1730

303 GJ-ll-m-B-09336 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat NEGOMIR; comuna NEGOMIR cătun Curtişoara 1813

304 GJ-ll-m-B-09337 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" sat NISTOREŞTI; comuna ALIMPEŞTI cătun Petecei 1750

305 GJ-ll-m-B-09338 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" oraş NOVACI cartier Vlădoi sec. XVIII

306 GJ-ll-m-B-09339 Biserica " Sf. Atanasie şi Chirii" sat PADEŞ; comuna PADEŞ 1883

307 GJ-ll-m-B-09340 Casa Constantin Nacu sat PADEŞ; comuna PADEŞ sec. XIX

308 GJ-ll-m-B-09341 Biserica "Sf. împăraţi" sat PĂIŞANI; comuna STOINA 1800

309 GJ-ll-m-B-09342 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" sat PÂRÂU VIU; comuna BERLEŞTI Cătun Glăveni 1778

310 GJ-ll-m-B-09343 Biserica "Sf. Nicolae" sat PEŞTEANA DE JOS; comuna FĂRCĂŞEŞTI Valea cu apă 1804

311 GJ-ll-m-B-09344 Şcoală sat PEŞTEANA JIU; comuna BÂLTENI înc. sec. XX

312 GJ-ll-m-B-09345 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat PEŞTIŞANI; comuna PEŞTIŞANI Cătun Suseni 1735,modif. 1856

Page 166: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 22 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

313 GJ-ll-m-B-09346 Biserica de lemn "Schimbarea la Faţă" sat PIEPTANI; comuna CÂLNIC 1810-1815

314 GJ-ll-m-B-09347 Biserica de lemn "Sf. Treime" sat PISTEŞTII DIN DEAL; comuna SCOARŢA 1700

315 GJ-ll-m-B-09348 Casa Tenu sat PISTEŞTII DIN DEAL; comuna SCOARŢA sec. XIX

316 GJ-ll-m-B-09349 Casa Gore Sgarbură sat PISTEŞTII DIN VALE; comuna Cătun Pişteştii din Vale BĂLAN EŞTI sec. XIX

317 GJ-ll-m-B-09350 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" sat PISTEŞTII DIN VALE; comuna BĂLAN EŞTI 1857

318 GJ-ll-m-B-09351 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" sat PLEŞA; oraş BUMBEŞTI-JIU 1706,ref. 1823-1824

319 GJ-ll-m-B-09352 Moară sat PLOPŞORU; comuna PLOPŞORU înc. sec. XX

320 GJ-ll-m-B-09368 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" sat PLOPŞORU; comuna PLOPŞORU 1874

321 GJ-ll-m-B-09353 Casă sat PLOPŞORU; comuna PLOPŞORU

60 înc. sec. XIX

322 GJ-ll-m-B-09354 Biserica de lemn "Sf. Andrei" sat POCRUIA; comuna TISMANA 1807

323 GJ-ll-m-B-09355 Biserica de lemn "Intrarea în Biserică" sat POIENARI; comuna BUMBEŞTI-PIŢIC

Cătun Măgura 1834

324 GJ-ll-m-B-20142 Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului" sat POJARU; comuna BUSTUCHIN 1825

325 GJ-ll-a-A-09356 Mănăstirea Polovragi sat POLOVRAGI; comuna POLOVRAGI sec. XVI-XVIII

326 GJ-ll-m-A-09356.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" sat POLOVRAGI; comuna POLOVRAGI 1648

Page 167: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 23 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

327 GJ-ll-m-A-09356.02 Bolniţa "Sf. Nicolae" sat POLOVRAGI; comuna POLOVRAGI 1732

328 GJ-||-m-A-09356.03 Stăreţie sat POLOVRAGI; comuna POLOVRAGI sec. XVII-XVIII

329 GJ-ll-m-A-09356.04 Turn clopotniţă sat POLOVRAGI; comuna POLOVRAGI 1648

330 GJ-ll-m-B-09357 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat POLOVRAGI; comuna POLOVRAGI 1806

331 GJ-ll-m-B-09358 Biserica "Sf. Nicolae", "Sf. Dumitru "şi "Sf. împăraţi" sat PRIGORIA; comuna PRIGORIA 1836

332 GJ-ll-m-B-09359 Casa de lemn Măria Stoican sat PRIPORU; comuna CIUPERCENI sec. XIX

333 GJ-ll-m-B-09360 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat RASOVA; comuna BĂLEŞTI "La lovan" 1834

334 GJ-ll-m-B-09361 Biserica de lemn "Sf. Voievozi", "Cuvioasa Paraschiva" sat ROŞIA DE AMARADIA; comuna ROŞIA DE AMARADIA

1782,ref. 1900

335 GJ-ll-m-B-09362 Biserica de lemn "Sf. loan Botezătorul" oraş ROVINARI 1796

336 GJ-ll-m-B-09363 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" sat RUGI; comuna TURCINEŞTI 1691,ref. 1833

337 GJ-ll-m-B-09364 Biserica de lemn "Sf. loan Botezătorul" sat RUNCUREL; comuna MĂTĂSARI 1836

338 GJ-ll-m-B-09365 Casa - culă Eftimie Nicolaescu sat RUNCUREL; comuna MĂTĂSARI sec. XIX

339 GJ-ll-m-B-09366 Casa Moangă - Pleşoianu sat SĂCELU; comuna SĂCELU sec. XVIII

340 GJ-ll-m-B-09367 Biserica de lemn "Sf. împăraţi" sat SĂCELU; comuna SĂCELU sec. XIX, ref. sec. XX

341 GJ-ll-m-B-09369 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" sat SÂMBOTIN; comuna SCHELA 1794

Page 168: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 24 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

342 GJ-||-m-A-09370 Biserica de lemn "Sf. Dumitru" sat SCHELA; comuna SCHELA Cartier Vlădoi 1781

343 GJ-ll-m-B-09371 Casa Dobran sat SCOARŢA; comuna SCOARŢA ' 1905

344 GJ-ll-m-B-09372 Casa Leon Sucea sat SCOARŢA; comuna SCOARŢA ' înc. sec. XX

345 GJ-ll-m-B-09373 Casa Matei Vodislav sat SCOARŢA; comuna SCOARŢA ' înc. sec. XX

346 GJ-ll-m-B-09374 Biserica de lemn "Sf. Dimitrie şi Sf. loan Botezătorul" sat SCORUŞU; comuna BORĂSCU

347 GJ-ll-m-B-09375 Biserica "Sf. Voievozi" sat SECIURILE; comuna ROŞIA DE AMARADIA 1729,modif. însec. XX

348 GJ-ll-m-B-09376 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" sat SLĂVUŢA; comuna CRUŞEŢ în cimitir 1813

349 GJ-ll-m-A-09377 Biserica de lemn "Intrarea în Biserică" sat SLĂVUŢA; comuna CRUŞEŢ în cimitir 1684

350 GJ-ll-m-B-09378 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat SLIVILEŞTI; comuna SLIVILEŞTI 1880

351 GJ-ll-m-B-09379 Casa de lemn Florian sat SOCU; comuna BĂRBĂTEŞTI sec. XVIII

352 GJ-ll-m-B-09380 Casa de lemn Ion Munteanu sat SOCU; comuna BĂRBĂTEŞTI sec. XIX

353 GJ-ll-m-B-09381 Casa de lemn Aurel Buşe sat SOCU; comuna BĂRBĂTEŞTI sec. XIX

354 GJ-ll-m-B-09382 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" sat SOHODOL; comuna BAIA DE FIER 1809

355 GJ-ll-m-B-09383 Biserica de lemn "Sf. îngeri" sat STĂNCEŞTI; comuna MUŞETEŞTI sec. XIX

Page 169: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 25 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

356 GJ-ll-m-B-09384 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" sat STĂNCEŞTI LARGA; comuna MUŞETEŞTI 1730

357 GJ-ll-m-B-09385 Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor" sat STĂNEŞTI; comuna STAN EŞTI 1732

358 GJ-ll-m-B-09386 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat STEIC; comuna CĂTUNELE 1893

359 GJ-ll-m-B-09387 Biserica "Sf. împăraţi" sat STEJARI; comuna STEJARI sec. XVIII

360 GJ-ll-m-B-09388 Biserica de lemn "Sf. Voievozi", "Adormirea Maicii Domnului" sat STOLOJANI; comuna BĂLEŞTI

1818

361 GJ-ll-a-B-09389 Mănăstirea Strâmba sat STRÂMBA JIU; comuna TURCENI sec. XVI-XVIII

362 GJ-ll-m-B-09389.01 Biserica "Sf. Treime" sat STRÂMBA JIU; comuna TURCENI 1518-1620

363 GJ-ll-m-B-09389.02 Stăreţie sat STRÂMBA JIU; comuna TURCENI sec. XVII

364 GJ-ll-m-B-09389.03 Zid de incintă sat STRÂMBA JIU; comuna TURCENI sec. XVII

365 GJ-ll-m-B-09390 Biserica "Sf. Vasile" sat STRÂMBA VULCAN; comuna CIUPERCENI 1824

366 GJ-ll-m-B-09391 Casa de lemn Brădiceanu sat STROIEŞTI; comuna ARCANI sec. XIX

367 GJ-ll-m-A-09392 Cula Cioabă - Chintescu sat ŞIACU; comuna SLIVILEŞTI 1762,1818-1825

368 GJ-ll-m-B-09393 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat ŞTIUCANI; comuna SLIVILEŞTI 1877

369 GJ-ll-a-B-09394 Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Nicolae" sat ŞURA; comuna SLIVILEŞTI 1805

370 GJ-ll-m-B-09394.01 Turn - clopotniţă sat ŞURA; comuna SLIVILEŞTI 1805

Page 170: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 26 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

371 GJ-Il-m-B-09394.02 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat ŞURA; comuna SLIVILEŞTI 1805

372 GJ-Il-m-B-09396 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI Cartier Tupşa 1832

373 GJ-Il-m-B-09397 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI Cartier Duţeşti 1698

374 GJ-Il-m-B-09398 Biserica "Sf. loan, Sf. Nicolae şi Sf. Gheorghe" oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI Cartier Cojani 1824-1825

375 GJ-Il-m-B-09399 Biserica de lemn "Sf. împăraţi" oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI Cartier Curteana 1812

376 GJ-Il-m-B-09400 Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului" oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI 1746

377 GJ-Il-m-B-09402 Biserica de lemn "înălţarea Domnului" oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI Cartier Comăneşti - Pojogeni 1796

378 GJ-Il-m-B-09404 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI Cartier Ştefăneşti 1836

379 GJ-Il-a-B-09406 Ansamblu urban oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI Str. Eroilor 1,5, 6, 7, 8, 10, 14,1 6,22

380 GJ-Il-a-B-09407 Ansamblu urban oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI Str. Gilort 1,3, 5

381 GJ-Il-m-B-09405 Mănăstirea "Sf. loan Botezătorul" oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI Mitropolit Nestor Vornicescu 6 1780

382 GJ-Il-m-B-09403 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI Str. Mitropolit Nestor Vornicescu nr. 6 1797

383 GJ-ll-a-B-09408 Ansamblu urban oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI

Str. Trandafirilor6062,63,67,69,71,73,75,77,79,81, 83,85,87,88,89,90,91,92,97,101,103,105,108,110,112,116,119,120,121122,125,127,129,131,134

384 GJ-ll-m-B-09287 Biserica "Sf. Nicolae" municipiul TÂRGU JIU Cuza Alexandru loan 34 1768

Page 171: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 27 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

385 GJ-ll-a-B-09409 Ansamblul schitului Logreşti sat TÂRGU LOGREŞTI; comuna LOGREŞTI 1718

386 GJ-ll-m-B-09409.01 Biserica "Sf. loachim şi Ana" sat TÂRGU LOGREŞTI; comuna LOGREŞTI 1718

387 GJ-ll-m-B-09409.02 Chilii sat TÂRGU LOGREŞTI; comuna LOGREŞTI ante 1718

388 GJ-ll-m-B-09410 Biserica "Sf. Nicolae" sat TELEŞTI; comuna TELEŞTI 1747

389 GJ-ll-m-B-09412 Biserica "Buna Vestire" sat TISMANA; comuna TISMANA 1720,ref. sec. XX

390 GJ-ll-a-A-09413 Mănăstirea Tismana sat TISMANA; comuna TISMANA 1377-1378,cu adăugiri ulterioare

391 GJ-ll-m-A-09413.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" sat TISMANA; comuna TISMANA 1377-1378

392 GJ-||-m-A-09413.02 Paraclisul "Sf. Mie" sat TISMANA; comuna TISMANA 1650,ref. 1782

393 GJ-ll-m-A-09413.03 Turn clopotniţă sat TISMANA; comuna TISMANA sec. XVII,ref. sec. XIX

394 GJ-||-m-A-09413.04 Stăreţie sat TISMANA; comuna TISMANA sec. XVII,ref. sec. XIX

395 GJ-ll-m-A-09413.05 Chilii sat TISMANA; comuna TISMANA sec. XVII,ref. sec. XIX

396 GJ-ll-m-A-09413.06 Incintă cu turnuri de colţ sat TISMANA; comuna TISMANA 1646-1651,ref. sec. XIX

397 GJ-ll-a-A-09414 Ansamblu schitului Cioclovina de Jos sat TISMANA; comuna TISMANA 1715

398 GJ-ll-m-A-09414.01 Biserica "Sf. Voievozi" sat TISMANA; comuna TISMANA 1715

399 GJ-ll-m-A-09414.02 Stăreţie sat TISMANA; comuna TISMANA 1912

Page 172: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 28 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

400 GJ-ll-m-A-09414.03 Chilii sat TISMANA; comuna TISMANA

401 GJ-ll-m-B-20269 Ruinele bisericii "Sf. Mie" a schitului Cioclovina de Sus sat TISMANA; comuna TISMANA 1714

402 GJ-ll-m-B-09415 Biserica "Sf. Nicolae" sat TOTEA; comuna LICURICI 1735,1825

403 GJ-ll-m-B-09416 Biserica "Sf. împăraţi" sat TRESTIOARA; comuna DRĂGOTEŞTI 1855

404 GJ-ll-m-B-20144 Conacul Vasile Brătianu sat TROCANI; comuna DĂNEŞTI sec. XIX

405 GJ-ll-m-B-09417 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat TURBUREA; comuna TURBUREA 1774,ref. 1846

406 GJ-ll-m-B-09418 Tâmpla bisericii "Sf. Treime" sat TURBUREA; comuna TURBUREA 1840-1896

407 GJ-ll-m-B-09419 Biserica de lemn "Sf. loan Botezătorul" sat TURCENI; comuna TURCENI 1730

408 GJ-ll-m-B-09420 Casa Manta sat TURCINEŞTI; comuna TURCINEŞTI sec. XIX

409 GJ-ll-m-B-09421 Biserica "Sf. Voievozi" a fostei mănăstiri Tânţăreni sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 1583,1800, cu adăugiri sec. XX

410 GJ-ll-m-B-09422 Casa Ion Cosma sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 1923

411 GJ-ll-m-B-09423 Casa Dănciulescu sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 1923

412 GJ-ll-m-B-09424 Casa Alexandru sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 1892

413 GJ-ll-m-B-09425 Casa Gheorghe Preda sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 1920-1925

Page 173: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 29 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

414 GJ-ll-m-B-09426 Casa Constantin Mihăilescu sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 1924

415 GJ-ll-m-B-09427 Casa Constantin Cosma sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 1920-1925

416 GJ-ll-m-B-09428 Poarta de intrare în "Târgul de vite" sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 1920

417 GJ-ll-a-B-09429 Vechiul centru comercial sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI în centrul satului 1890-1925

418 GJ-ll-m-B-09430 Casa D. Geantă sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 525 1920

419 GJ-ll-m-B-09431 Casa Ion Drăcea sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 526 1920

420 GJ-ll-m-B-09432 Casa Ion Vasilescu sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 527 1920

421 GJ-ll-m-B-09433 Casa Bogdan Naum sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 528 1913

422 GJ-ll-m-B-09434 Casă Ion Geantă sat TÂNŢĂRENI; comuna TÂNŢĂRENI 529 1913

423 GJ-ll-m-B-09435 Casa Adrian Sârbu sat TÂNTĂRENI; comuna ŢÂNTĂRENI 531 1927

424 GJ-ll-m-B-09436 Casa Titi Sârbu sat TÂNTĂRENI; comuna ŢÂNTĂRENI 531 1920

425 GJ-ll-m-B-09437 Casa Ilie Antonie sat TÂNTĂRENI; comuna ŢÂNTĂRENI 533 1920

426 GJ-ll-m-B-09438 Casa Dumitru Boiangiu sat TÂNTĂRENI; comuna ŢÂNTĂRENI 563 1920

427 GJ-ll-m-B-09439 Casa Ion Hera sat TÂNTĂRENI; comuna ŢÂNTĂRENI 565 1926

Page 174: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 30 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

428 GJ-ll-m-B-09440 Casa Manolescu sat TÂNTĂRENI; comuna ŢÂNTĂRENI 568 1920

429 GJ-ll-m-B-09441 Casa Mutulescu sat TÂNTĂRENI; comuna ŢÂNTĂRENI 569 1920

430 GJ-ll-m-B-09442 Casa Cojocaru, Pârvulescu, lancu Stănescu sat TÂNTĂRENI; comuna ŢÂNTĂRENI 570 -571 1920

431 GJ-ll-m-B-09443 Biserica "Sf. Nicolae", "Sf. Ion" sat URDARI; comuna URDARI 1816

432 GJ-ll-m-B-09444 Casa de lemn Dinică Cruceru sat URECHEŞTI; comuna DRĂGUŢEŞTI sec. XIX

433 GJ-ll-m-B-09445 Casa de lemn Constantin Popescu sat URECHEŞTI; comuna DRĂGUŢEŞTI 1825

434 GJ-ll-m-B-09446 Casa de lemn Ion Chilianu sat URECHEŞTI; comuna DRĂGUŢEŞTI sec. XIX

435 GJ-ll-m-B-09447 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat VAIDEI; comuna STĂNEŞTI 1827

436 GJ-ll-m-B-09448 Biserica de lemn "Intrarea în Biserică" sat VALEA CU APĂ; comuna FĂRCĂŞEŞTI 1705,ref. din temelie 1948-1950

437 GJ-Il-m-B-09449 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe", "Sf. Dumitru" sat VALEA MĂNĂSTIRII; comuna CĂTUNELE 1821

438 GJ-Il-m-B-09450 Ruinele bisericii "Sf. Gheorghe" sat VALEA POIENII; comuna SAMARINEŞTI 1823

439 GJ-Il-m-B-09451 Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului" sat VALEA POJARULUI; comuna BUSTUCHIN 1737

440 GJ-Il-m-B-09452 Casa Tătărescu, azi Sediul Primăriei Plopşoru sat VĂLENI; comuna PLOPŞORU înc. sec. XIX

441 GJ-Il-m-B-09453 Biserica de lemn "Sf. Andrei", "Sf. Dumitru" sat VIDIN; comuna JUPÂNEŞTI 1812

Page 175: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 31 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

442 GJ-Il-m-B-09454 Casa Dumitru Popescu sat VIERŞANI; comuna JUPÂNEŞTI sec. XIX

443 GJ-Il-m-B-09455 Biserica "Cuvioasa Paraschiva" sat VLADIMIR; comuna VLADIMIR 1822-1827

444 GJ-Il-m-B-09456 Casa Gârbea sat VLADIMIR; comuna VLADIMIR sec. XVIII

445 GJ-Il-m-B-09457 Biserica de lemn "Sf. Voievozi" satVOITEŞTII DIN DEAL; comuna BALĂNEŞTI cătun Taşcăi 1795

446 GJ-Il-m-B-09458 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" satVOITEŞTII DIN DEAL; comuna BALĂNEŞTI cătun Podini 1818

447 GJ-Il-m-B-09459 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" satVOITEŞTII DIN VALE; comuna BALĂNEŞTI cătun Brădet Vale 1832

448 GJ-Il-m-B-09460 Biserica "Sf. Dumitru" sat ZĂICOIU; comuna DĂNCIULEŞTI 1837

449 GJ-Il-m-B-09461 Biserica "Sf. Gheorghe", "Sf. Nicolae" sat ZORLEŞTI; comuna PRIGORIA 1774-1775

450 GJ-Ill-m-B-09462 Monumentul lui Tudor Vladimirescu municipiul TÂRGU JIU "Parcul Tudor Vladimirescu" 1898

451 GJ-Ill-m-B-09464 Fântâna Sâmboteanu municipiul TÂRGU JIU Str. Aleea Fântânii ref. în 1902

452 GJ-I ll-s-B-09463

Grădina Publică (care adăposteşte operele lui Brâncuşi) municipiul TÂRGU JIU Bd. Brâncuşi Constantin în

Grădina Publică

453 GJ-Ill-s-B-09164 Parcul Coloanei fără sfârşit municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor Delimitat de străzile: Craiovei, Vladimirescu Tudor, Calea Bucureşti

sec. XX

454 GJ-Ill-a-A-09465 Ansamblul monumental "Calea Eroilor" realizat de Constantin Brâncuşi municipiul TÂRGU JIU

Calea Eroilor - între Grădina Publică şi Parcul Coloanei în grădina publică şi parcul Coloanei

1937-1938

455 GJ-Ill-m-A-09465.01 Coloana fără sfârşit municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor Parcul Coloanei fără sfârşit 1937-1938

Page 176: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 32 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

456 GJ-Ill-m-A-09465.02 Poarta sărutului municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor în Grădina Publică 1937-1938

457 GJ-Ill-m-A-09465.03 Masa tăcerii cu 12 scaune rotunde municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor în Grădina Publică 1937-1938

458 GJ-Ill-m-A-09465.04 Două bănci de piatră municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor în Grădina Publică 1937-1938

459 GJ-Ill-m-A-09465.05 30 scaune pătrate municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor în Grădina Publică 1937-1938

460 GJ-Ill-m-A-09465.06 Masa rotundă municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor în curtea casei Slugerului Barbu Gănescu

461 GJ-Ill-m-B-09466 Bustul istoricului Alexandru Ştefulescu municipiul TÂRGU JIU Calea Eroilor 13 1940

462 GJ-Ill-m-B-09467 Monumentul Generalului Gh. Magheru municipiul TÂRGU JIU Str. Magheru Gheorghe, general 3 1972

463 GJ-Ill-m-B-09468 Ceasul solar polonez municipiul TÂRGU JIU Str. Narciselor în curtea Unităţii militare 1940

464 GJ-lll-m-B-09471 Statuia lui Constantin Brâncuşi municipiul TÂRGU JIU Str. Traian în faţa Casei de cultură a sindicatelor 1978

465 GJ-lll-m-B-09469 Mausoleul eroinei Ecaterina Teodoroiu municipiul TÂRGU JIU Piaţa Victoriei 1933

466 GJ-lll-m-B-09470 Mesele de piatră aranjate de Constantin Brâncuşi municipiul TÂRGU JIU Piaţa Victoriei 2 1938

467 GJ-lll-m-B-09472 Fântână sat BĂCEŞTI; comuna STEJARI sec. XIX

468 GJ-lll-m-B-09473 Monumentul lui Constantin Ivănuş sat BUZEŞTI; comuna CRASNA 1975

469 GJ-lll-m-B-09474 Fântâna sat CÂRBEŞTI; comuna DRĂGUŢEŞTI înc. sec. XX

470 GJ-lll-m-B-09475 Fântâna sat FRUNZA; comuna LOGREŞTI înc. sec. XX

Page 177: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 33 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

471 GJ-lll-m-B-09476 Monumentul lui Mihai Viteazul sat SCHELA; comuna SCHELA "Poiana lui Mihai" 1932

472 GJ-lll-m-B-09477 Monumentul Eroilor căzuţi în primul război mondial oraş TÂRGU CĂRBUNEŞTI Cartier Pojogeni 1926

473 GJ-lll-m-B-09478 Bustul lui Tudor Vladimirescu sat VLADIMIR; comuna VLADIMIR 1971

474 GJ-IV-m-B-09479 Casa memorială losif Keber municipiul TÂRGU JIU Str. 11 Iunie 1848 67 1935-1940

475 GJ-IV-m-B-09480 Cruce de piatră municipiul TÂRGU JIU Str. 23 August 1779

476 GJ-IV-m-B-09481 Bustul generalului Ion Culcer municipiul TÂRGU JIU Str. Narciselor Cimitirul Eroilor 1920

477 GJ-IV-m-B-09482 Bustul doctorului D. Culcer municipiul TÂRGU JIU Str. Narciselor Cimitirul Ortodox 1920

478 GJ-IV-m-B-09483 Monumentul funerar al tipografului N.D. Miloşescu municipiul TÂRGU JIU Str. Narciselor Cimitirul Ortodox

479 GJ-IV-m-B-09484 Mormântul lui Grigore lunian municipiul TÂRGU JIU Str. NarciselorCimitirul Ortodox

480 GJ-IV-m-B-09485 Mormintele refugiaţilor polonezi municipiul TÂRGU JIU Str. Narciselor Cimitirul catolic 1940-1945

481 GJ-IV-m-B-09486 Casa memorială Ecaterina Teodoroiu municipiul TÂRGU JIU Bd. Teodoroiu Ecaterina 272 sec. XIX

482 GJ-IV-m-B-09487 Crucea de piatră a lui Popa Mie sat BĂLCEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 1800

483 GJ-IV-m-B-09488 Cruce de piatră sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 1831

484 GJ-IV-m-B-09489 Cruce de piatră sat BENGEŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 1800

Page 178: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 34 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

485 GJ-IV-m-B-09490 Cruce de piatră sat BUCŞANA; comuna PRIGORIA sec. XIX

486 GJ-IV-m-B-09491.01 Troiţă de lemn sat CÂLNIC; comuna CÂLNIC 1916-1919

487 GJ-IV-m-B-09491.02 Cruce de piatră sat CÂLNIC; comuna CÂLNIC 1916-1919

488 GJ-IV-m-B-09493 Casa "Constantin Brâncuşi" sat HOBIŢA; comuna PEŞTIŞANI sec. XIX

489 GJ-IV-m-B-09494 Casa - Muzeu "Constantin Brâncuşi" sat HOBIŢA; comuna PEŞTIŞANI sec. XIX

490 GJ-IV-s-B-09495 Monumentul "Proclamaţiei de la Padeş" sat PADEŞ; comuna PADEŞ 1921-1935

491 GJ-IV-m-B-09496 Cruce de piatră sat PEREŞTI; comuna BENGEŞTI-CIOCADIA sec. XIX

492 GJ-IV-m-B-09497 Portretele ctitorilor din pronaosul bisericii "Pogorârea Sfântului Duh" sat PIŞTEŞTII DIN DEAL; comuna SCOARŢA

sec. XIX

493 GJ-IV-m-B-09498 Cruce de piatră sat POIANA; comuna TURBUREA sec. XVII

494 GJ-IV-m-B-09499 Crucea lui Ursache sat POLOVRAGI; comuna POLOVRAGI 1800

495 GJ-IV-m-B-09500 Troiţa de lemn sat RASOVIŢA; comuna LELEŞTI sec. XX

496 GJ-IV-m-B-09501 Monumentul Eroilor căzuţi în primul război mondial sat SĂULEŞTI; comuna SĂULEŞTI sec. XX

497 GJ-IV-m-B-09502 Cruce de piatră sat SOCU; comuna BĂRBĂTEŞTI 1821

498 GJ-IV-m-B-09503 Cruce de piatră sat SPAHII; comuna TURBUREA sec. XVII

499 GJ-IV-m-B-09504 Cruce de piatră sat ULMET; comuna STOINA 1782

Page 179: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 35 din 35 Nesecret

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

500 GJ-IV-m-B-09505 Casa memorială Tudor Vladimirescu sat VLADIMIR; comuna VLADIMIR sec. XVIII

501 GJ-IV-m-B-09492 Casa memorială Ion Popescu Voiteşti satVOITEŞTII DIN DEAL; comuna BĂLĂNEŞTI 1940

Page 180: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 1

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 21 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA SPITALELOR DIN JUDEŢUL GORJ

Nr. crt.

Denumirea unitatii sanitare

Specialitatea

Adresa

Numar de

paturi

1. Spitalul Orasenesc Turceni Spital general Str.Sanatatii, Nr.1, Turceni, Gorj 183

2 Spitalul Judetean de Urgenta Tg. jiu Spital general Str. Progresului nr. 18, Tg-Jiu 1009

3 Spitalul Orăşenesc Novaci Spital general Str . Gruiului nr. 1,Novaci 133

4 Spital Orasenesc Rovinari Spital general Str.Jiului nr.2, Rovinari 121

5 Spital Orăşenesc Tg. Cărbuneşti Spital general Str. Pietii, nr.1, Tg. Cărbuneşti 323

6 Spitalul Municipal Motru Spital general Str.Carol Davila nr.4 mun.Motru, 206

7 Spitalul Orasenesc Bumbesti Jiu Spital general Str.Zorilor nr.1, Bumbesti Jiu 128

8 Spitalul de Pneumoftiziologie T.Vladimirescu

Spital Monospecialitate Comuna Runcu,

226

TOTAL 2329

Page 181: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1/7

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

„Lt.col.Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 22 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA CU SPAŢIILE EXISTENTE IN CAZ DE EVACUARE ŞI

CAZARE A SINISTRAŢILOR ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

1. UNITĂŢI SANITARE

Nr. Crt. Denumirea spatiului de cazare Adresa Spaţii de cazare cu numarul de

paturi Camin +gradinita cu program prelungit Str.Sanatatii, Nr.1, Turceni, Gorj 50

1. Grup Scolar Energetic Turceni Turceni 100 2. Spitalul Orăşenesc Novaci Str . Gruiului nr. 1,Novaci - 3. Spital Orasenesc Rovinari Str.Jiului nr.2, Rovinari 50 saloane(cca 1000 mp) 4. Spital Orăşenesc Tg. Cărbuneşti Str. Pietii, nr.1, Tg. Cărbuneşti - 5. Spitalul Municipal Motru Str.Carol Davila nr.4 mun.Motru, 2 saloane cu 8 paturi 6. Spitalul Orasenesc Bumbesti Jiu Str.Zorilor nr.1, Bumbesti Jiu 128 7. Spitalul de Pneumoftiziologie

T.Vladimirescu Comuna Runcu,

50 incaperi in 2 anexe ale spitalului

Page 182: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2/7

2. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. crt. Denumirea spaţiului de cazare Adresa Nr. de paturi

Municipiul Tg.Jiu 1. Grupul Şcolar Forestier Str.Ecaterina Teodoroiu nr.342 50 2. Universitatea” Constantin Brâncuşi” Str.Tineretului 72 3. Colegiul Naţional T Vladimirescu Str.Unirii- Geneva 100 4. Grupul Şcolar Agricol Bârseşti Loc Bârseşti 100 5. Colegiul Naţional Ec.Teodoroiu Str.1 Decembrie 1918,nr.29 bis 150 6. Colegiul Tehnic mat.construcţii nr.2 Str.Victoriei nr.132-134 200 7. Colegiul Naţional Henry Coandă Str.Izlaz 75 8. Grupul Şcolar Ion Mincu Aleea Debarcader nr.3 100 9. Colegiul Naţional Spiru Haret Str.N Titulescu 200

10. Liceul teologic Tg-Jiu Str. A.I. Cuza 40 11. Şc.Gen. Sf. Nicolae Str.11 Iunie 140 12. Grădiniţa nr.5 Str.Siretului 106 13. Grădiniţa nr.8 Str.Mioriţei,Nr.2 230 TOTAL Municipiul Tg.Jiu 2143

MUN. Motru 14. Colegiul Tehnic Motru 200 TOTAL mun. Motru 200

ORAŞ TURCENI 15. GRUP ŞCOLAR ENERGETIC TURCENI 100 TOTAL ORAŞ TURCENI 100

ORAŞ TG-CĂRBUNEŞTI 16. COLEGIUL NAŢIONAL „TUDOR ARGHEZI” TG-CĂRBUNEŞTI 100 TOTAL ORAŞ TURCENI 100

ORAŞ ŢICLENI 17. Grupul Şcolar de petrol Str.Petroliştilor 100 18. Şcoala gen.nr.1 Str.Petroliştilor 50

Page 183: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 3/7

Nr. crt. Denumirea spaţiului de cazare Adresa Nr. de paturi

19. Şcoala gen.nr.2 Str.Petroliştilor 50 20. Şcoala gen.nr.3 Str.Petroliştilor 50 21. Şcoala gen.nr.4 Str.Petroliştilor 50 TOTAL Oraşul Ţicleni 500

ORAŞ ROVINARI 22. Casa de Cultură a Sindicatelor Miniere Str.Jiului 200 23. Sala de sport GSMI Str.Jiului 300 24. Sala sport Şc.gen.nr.1 Str.Tineretului 300 25. Clubul elevilor Str.Prieteniei 250 TOTAL oraş Rovinari 1050

ORAŞ NOVACI 26. Liceul teoretic Str.Parângului,nr.89 50 27. Şc.gen.nr.1 Str.Eroilor 480 TOTAL oraş NOVACI 530

ORAŞ TISMANA 28. Căminul cultural 100 29. Şc.gen.Pocruia 100 30. Şc.gen. Celei 50 31. Grupul şcolar industrial 300 32. Sala de sport 300 33. Mănăstirea Tismana 100 34. Hotel Tismana 100 35. Vila Ursu 20 TOTAL oraş Tismana 1070

com. Aninoasa 36. Cămin cultural Groşerea 400 37. Şc.gen.nr.1 Bobaia 50 38. Cămin cultural Aninoasa 500

Page 184: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 4/7

Nr. crt. Denumirea spaţiului de cazare Adresa Nr. de paturi

TOTAL com. Aninoasa 950 com.Cătunele

39. Căminul cultural Dealul Viilor Dealul Viilor 100 40. Grădiniţa Valea Perilor 200 41. Şcoala generală Valea Mănăstirii 350 42. Căminul cultural Lupoaia Lupoaia 400 TOTAL com.Cătunele 950

com.Câlnic 43. Cămin cultural Câlnic Câlnic 70 44. Şcoala gen. Câlnic Câlnic 220 45. Cămin cultural Vîlceaua Vîlceaua 80 TOTAL com.Câlnic 370

com.Crasna 46. Cămin cultural Sat Cărpiniş 50 47. Şcoala gen. Cărpiniş Sat Cărpiniş 100 TOTAL com.Crasna 150

com. Cruşeţ 48. Şcoala gen. Sat Cruşeţ 230 49. Cămin cultural Slăvuţa Slăvuţa 60 TOTAL com. Cruşeţ 290

com. Dănciuleşti 50. Cămin cultural Sat Dănciuleşti 40 51. Şc.gen.Hălăngeşti Sat Hălăngeşti 60 52. Căminul cultural Rădineşti Sat Rădineşti 30 TOTAL com. Dănciuleşti 130

com. Bumbeşti Piţic 53. Cămin cultural Bumbeşti Piţic 100 54. Şcoala gen. Bumbeşti Piţic 100 TOTAL com. Bumbeşti Piţic 200

Page 185: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 5/7

Nr. crt. Denumirea spaţiului de cazare Adresa Nr. de paturi

com. Brăneşti 55. Cămin cultural Gilortu Sat Gilortu 180 56. Cămin cultural Capu-Dealului Sat Capu-Dealului 180 57. Şcoala gen. Sat Capu-Dealului 140 TOTAL com. Brăneşti 500

com. Berleşti 58. Consiliul local Berleşti 80 59. Şc.gimnazială Scrada 210 60. Şc.gimnazială Lihuleşti 400 TOTAL com. Berleşti 690

com. Bărbăteşti 61. Cămin cultural Sat Socu 65 62. Şcoala primară Sat Socu 40 TOTAL com. Bărbăteşti 105

com. Baia de Fier 63. Sala de sport Baia de Fier 100 TOTAL com. Baia de Fier 100

com. Arcani 64. Cămin cultural Arcani 400 65. Şcoala gen. Arcani 1000 TOTAL com. Arcani 1400

com. Aninoasa 66. Cămin cultural Groşerea 400 67. Şc,gen. Nr.1 Bobaia 50 68. Cămin cultural Aninoasa 500 TOTAL com. Aninoasa 950

com. Săcelu 69. Sala de sport Sat Săcelu 100 70. CRPFM Săcelu Sat Săcelu 160

Page 186: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 6/7

Nr. crt. Denumirea spaţiului de cazare Adresa Nr. de paturi

71. Centrul de agrement Sat Săcelu 80 TOTAL com. Săcelu 340

com. Samarineşti 72. Cămin cultural Samarineşti-Boca 200 73. Şcoala primară Samarineşti-Boca 200 TOTAL com. Samarineşti 400

com. Polovragi 74. Cămin cultural Polovragi 240 75. Şc.gen. Polovragi 376 76. Şcoala primară Racoviţa 175 TOTAL com. Polovragi 781

com. Muşeteşti 77. Şc.gen. Muşeteşti 300 78. Gimnaziu Grui 100 79. Gimnaziu Stănceşti Larga 100 80. Cămin cultural Muşeteşti 120 TOTAL com. Muşeteşti 620

com. Logreşti 81. Cămin cultural Tg.Logreşti 100 82. Şcoala gen. Tg.Logreşti 300 83. Cămin cultural Moşteni 75 84. Şcoala primară Moşteni 75 TOTAL com. Logreşti 450

com. Leleşti 85. Şcoala gen. Leleşti Sat Leleşti 100 86. Şcoala primară Sat Leleşti 30 87. Grădiniţa Sat Leleşti 50 TOTAL com. Leleşti 180

com. Jupâneşti

Page 187: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 7/7

Nr. crt. Denumirea spaţiului de cazare Adresa Nr. de paturi

88. Cămin cultural Jupâneşti 500 89. Şc.gen. Jupâneşti 600 TOTAL com. Jupâneşti 1100

com. Ioneşti 90. Şcoala primară Sat Picu 374 91. Cămin cultural Sat Ioneşti 200 TOTAL com. Ioneşti 574

92. Cămin cultural Sat Hurezani 50 93. Gimnaziu Sat Hurezani 250 94. Gimnaziu Busuioci 250 TOTAL com. Hurezani 550

com. Drăguţeşti 95. Cămin cultural Iaşi 100 96. Şc.gen. Drăguţeşti 120 97. Şc.gen. Cîrbeşti 140 98. Şc.gen. Urecheşti 140 TOTAL com. Drăguţeşti 460

com.Câlnic 99. Şcoala coordonatoare Barza 100 100. Şc.V-VII Brătuia 150 TOTAL com.Câlnic 250

com. Peştişani 101. Grup Şcolar Industrial Peştişani Peştişani 100 TOTAL com Peştişani 100 TOTAL JUDEŢUL GORJ 18283

NOTĂ: A se avea în vedere şi capacităţile de cazare ale unităţilor turistice din anexa nr. 23.

Page 188: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Exemplar unic

”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj Anexa nr. 23la nr. 1138247 din 21.02.2011

Nr. crt. DENUMIRE UNITATE CAZARE

nr.u

nita

ti

clasif cod clasif Denloc

NUMĂR CAMEREla 31 iulie

CAPACITATE CAZARE

EXISTENTĂla 31 iulie

locuri

CAPACITATE CAZARE

ÎN FUNCŢIUNElocuri-zile

GRAD DE OCUPARE AL

SPAŢIILOR(5*100)/3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL GORJ 952 1974 556193 19,0TOTAL GORJ 952 1974 546341 18,7

1 HOTEL ANNA 1 3* 58 TIRGU JIU 28 60 21900 37,22 HOTEL BRANCUSI 1 2* 59 TIRGU JIU 43 86 31390 20,53 HOTEL EUROPA 1 2* 59 TIRGU JIU 32 64 23360 15,64 HOTEL GORJ 1 2* 59 TIRGU JIU 110 241 87965 23,05 HOTEL LAGUNA ALBASTRA 1 3* 58 TIRGU JIU 40 80 29200 8,56 HOTEL LEXI STAR 1 3* 58 TIRGU JIU 16 30 10950 36,97 HOTEL SPORT 1 2* 59 TIRGU JIU 31 72 26888 20,88 HOTEL TINERETULUI 1 2* 59 TIRGU JIU 30 76 16718 30,79 HOTEL RIVER 1 2* 59 TIRGU JIU 744 12,2

10 MOTEL DASIANA 1 2* 59 TIRGU JIU 14 30 10950 32,911 MOTEL DAVIOS 1 3* 58 TIRGU JIU 8 16 5344 23,012 HOSTEL MIAMI 1 2* 59 TIRGU JIU 31 62 19358 14,313 HOSTEL RIVER 1 3* 58 TIRGU JIU 12 24 7272 14,414 HOSTEL ACH 1 2* 59 TIRGU JIU 20 20 4880 7,615 PENSIUNEA EDEN 1 3* 58 TIRGU JIU 4 8 2920 14,216 PENSIUNEA CASA VERA 1 3* 58 TIRGU JIU 11 22 7348 33,117 PENSIUNEA CASA DANIELESCU 1 4* 57 TIRGU JIU 2684 13,1

171 HOSTEL COMIS 1 2* 59 MOTRU 6 12 4236 8,42 HOTEL INTIM 1 3* 59 MOTRU 15 36 13140 11,1

21 HOTEL PENTRU TINERET LAINICI 1 2* 59 BUMBESTI-JIU 29 42 15330 2,82 MOTEL VIISOARA 1 2* 59 BUMBESTI-JIU 13 26 8710 20,9

21 HOTEL MINA 1 3* 58 NOVACI RANCA2 HOSTEL OTTO 1 3* 58 NOVACI RANCA 22 44 3960 7,93 CABANA MUNTII PARANG 1 3* 58 NOVACI RANCA 10 20 1860 4,14 CABANA PARANG 1 3* 58 NOVACI RANCA 10 20 1800 9,65 CABANA VALEA MARIEI 1 3* 58 NOVACI RANCA 9 366 PENSIUNEA TARA 1 3* 58 NOVACI RANCA 16 32 8832 9,77 PENSIUNEA CIUPERCA 1 2* 59 NOVACI RANCA 9 208 PENSIUNEA PANORAMIC 1 3* 58 NOVACI RANCA 10 29 7975 13,49 PENSIUNEA CHIRIAC VASILE 1 2* 59 NOVACI RANCA 4 8

10 PENSIUNEA PAPUC CHIVUTA 1 2* 59 NOVACI RANCA 3 611 PENSIUNEA CRAIUL MUNTILOR 1 3* 58 NOVACI RANCA 4 812 PENSIUNEA KALLISTO 1 3* 58 NOVACI RANCA 8 16 2944 4,813 PENSIUNEA TURISTICA EDEN 1 4* 57 NOVACI RANCA 5888 1,014 PENSIUNEA PANORAMIC 1 NOVACI RANCA 1711 38,015 PENSIUNEA KALLISTO 1 NOVACI RANCA 448 19,616 PENSIUNEA TURISTICA EDEN 1 4f 61 NOVACI RANCA 32 64 5760 2,117 PENSIUNEA TURISTICA RUBIN 1 3f 62 NOVACI RANCA 9 2118 JERCA CONSTANTIN 1 NOVACI RANCA 1180 1,719 CABANA GABRIEL 1 3* 58 NOVACI 10 20 6680 6,320 CABANA BRADU 1 Nec 69 NOVACI21 PENSIUNEA SAVU ELA 1 3* 58 NOVACI 4 8

CU CAPACITĂŢI DE CAZARE A SINISTRAŢILOR PE LOCALITATISITUAŢIA UNITATILOR TURISTICE

TOTAL TG-JIU

TOTAL MOTRU

TOTAL BUMBEŞTI-JIU

Page 1 of 3

Page 189: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nr. crt. DENUMIRE UNITATE CAZARE

nr.u

nita

ti

clasif cod clasif Denloc

NUMĂR CAMEREla 31 iulie

CAPACITATE CAZARE

EXISTENTĂla 31 iulie

locuri

CAPACITATE CAZARE

ÎN FUNCŢIUNElocuri-zile

GRAD DE OCUPARE AL

SPAŢIILOR(5*100)/3

211 HOTEL SARA 1 3* 58 TICLENI 8262 30,5

11 CENTRUL DE AGREMENT TISMANA 1 2* 59 TISMANA2 VILA URSU 1 2* 59 TISMANA 12 24 8016 5,63 PENSIUNEA MAGNOLIA 1 2* 59 TISMANA 8 18 1840 7,04 PENSIUNEA JERCA CONSTANTIN 1 2* 59 TISMANA 10 22 3844 7,25 LA MARIAN 1 2f 63 TISMANA6 PENSIUNEA MINDOI DOREL 1 2f 63 TISMANA7 TIRBAN NICOLAE 1 2f 63 TISMANA8 MUCENIC MARIA 1 2f 63 TISMANA

81 PENSIUNEA LUCRETIA 1 3* 58 TURCENI 4 8

1 HOTEL TINERET "JALESUL" 1 3* 58 ARCANI 19 41 3444 11,62 PENSIUNEA IRINA 1 3f 62 ARCANI 10 20 6120 14,0

21 CABANA ALEX SI ANDREEA 1 3* 58 BAIA DE FIER 8 16 992 4,02 CABANA CASA DOMNEASCA 1 3* 58 BAIA DE FIER 6 15 870 9,03 PENSIUNEA ANDREEA 1 2f 63 BAIA DE FIER 11 25 9125 18,24 PENSIUNEA CASA TOBO 1 3f 62 BAIA DE FIER 3 6 1092 4,85 PENSIUNEA CASA CU MESTECENI 1 3f 62 BAIA DE FIER 6 12 1080 19,86 PENSIUNEA SPERANTA 1 3f 62 BAIA DE FIER 4 8 2920 95,07 PENSIUNEA CASA MECU 1 2f 63 BAIA DE FIER 4 88 PENSIUNEA VIITORUL 1 4f 61 BAIA DE FIER 14 32 10688 3,7

81 MOTEL AZUR 1 3* 58 CALNIC 7 14 4676 7,9

11 PENSIUNEA ALEX SI MARIA 1 3f 62 CRASNA 12 24 5152 4,8

11 PENSIUNEA NATURA 1 3f 62 MUSETESTI

11 PENSIUNEA VALEA MARE 1 2f 63 PADES 5 10 806 7,72 POPAS TURISTIC VALEA MARE 1 2* 59 PADES 9 19 806 7,1

21 CASA BRANCUSI 1 2f 63 PESTISANI 10 18 6282 23,82 PENSIUNEA BISTRICIOARA 1 2f 63 PESTISANI

21 PENSIUNEA CHEILE OLTETULUI 1 3f 62 POLOVRAGI 20 40 14600 19,42 PENSIUNEA DUMITRESCU 1 2f 63 POLOVRAGI3 PENSIUNEA MIHAESCU 1 2f 63 POLOVRAGI

31 PENSIUNEA CASA BELLA 1 3f 62 RUNCU 12 25 9125 9,92 PENSIUNEA TRASCA 1 2f 63 RUNCU 10 20 2440 3,33 PENSIUNEA NONA 1 3f 62 RUNCU 4 8 2920 5,5

1 9 19 806 7,11 HOTEL MINERUL 1 1* 60 SACELU 76 152 46208 24,02 PENSIUNEA LUCICA 1 2f 63 SACELU 5 10 3340 56,63 PENSIUNEA TEODORA 1 2f 63 SACELU 10 20 1220 49,2

3

TOTAL PADEŞ

TOTAL MUŞETEŞTI

TOTAL RUNCU

TOTAL SĂCELU

TOTAL POLOVRAGI

TOTAL PEŞTIŞANI

TOTAL ARCANI

TOTAL BAIA DE FIER

TOTAL CÂLNIC

TOTAL CRASNA

TOTAL NOVACI

TOTAL TISMANA

TOTAL ŢICLENI

TOTAL ŢICLENI

Page 2 of 3

Page 190: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Nr. crt. DENUMIRE UNITATE CAZARE

nr.u

nita

ti

clasif cod clasif Denloc

NUMĂR CAMEREla 31 iulie

CAPACITATE CAZARE

EXISTENTĂla 31 iulie

locuri

CAPACITATE CAZARE

ÎN FUNCŢIUNElocuri-zile

GRAD DE OCUPARE AL

SPAŢIILOR(5*100)/3

TIRGU JIU 430 891 309871 22,0MOTRU 21 48 17376 10,5BUMBESTI-JIU 42 68 24040 9,4NOVACI 160 352 47858 8,3TISMANA 30 64 14880 5,9TURCENI 4 8TICLENI 8262 30,5ARCANI 29 61 9564 13,2BAIA DE FIER 56 122 26767 19,5CALNIC 7 14 4676 7,9CRASNA 12 24 5152 4,8MUSETESTI PADES 14 29 1612 7,4PESTISANI 10 18 6282 23,8POLOVRAGI 20 40 14600 19,4RUNCU 26 53 14485 7,9SACELU 91 182 50768 26,7

952 1974 556193schimb. Categorie;hotel sara nou introdusinactiveraportare cumulat la sfarsitul anului

TOTAL CAMERE

Page 3 of 3

Page 191: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 1 din 3 NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

„Lt.col.Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 24 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUATIA CU SPAŢIILE DE PREPARARE SI SERVIRE A HRANEI CARE POT FI FOLOSITE PENTRU PERSOANELE EVACUATE/SINISTRATE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

1. SPATII APARŢINÂND DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ

Nr. Crt.

Denumirea localului Adresa Capacitatea de servire hrana Observatii

Spital Orasenesc Turceni – sectii acuti Str.Sanatatii, Nr.1, Turceni, Gorj 83(persoane) 1. Spital Orasenesc Turceni – sectia psihiatrie cronici Sat.Jilt, Turceni, Gorj 100(persoane)

2. Spitalul Orăşenesc Novaci Str . Gruiului nr. 1,Novaci - 3. Spital Orasenesc Rovinari Str.Jiului nr.2, Rovinari 250 mp 4. Spital Orăşenesc Tg. Cărbuneşti Str. Pietii, nr.1, Tg. Cărbuneşti - 5. Spitalul Municipal Motru Str.Carol Davila nr.4 mun.Motru, Peste 250 (persoane) 6. Spitalul Orasenesc Bumbesti Jiu Str.Zorilor nr.1, Bumbesti Jiu 200(persoane) 7. Spitalul de Pneumoftiziologie

T.Vladimirescu Comuna Runcu,

2 spatii

NOTĂ : Capacitatea de preparare si servire a hranei la Spitalul Judetean de Urgenta Tg. Jiu este calculata pentru deservirea pacientilor internati aflati sub tratament

Page 192: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 2 din 3 NESECRET

2. SPATII APARŢINÂND INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

Nr. crt. DENUMIREA LOCALULUI ADRESA Capacitatea de

servire hrană Obs.

1. Grupul Şcolar Forestier Tg.Jiu Str.Ecaterina Teodoroiu nr.342 150 2. Cantina Univ.C Brâncuşi Tg.Jiu Str.Tineretului 150 3. Colegiul Naţional T Vladimirescu Tg.Jiu Str.Unirii- Geneva 180 4. Grupul Şcolar Agricol Bârseşti Tg.Jiu Loc Bîrseşti 100 5. Colegiul Naţional Ec.Teodoroiu TgJiu Str.1 Decembrie 1918,nr.29 bis 150 6. Colegiul Tehnic mat.construcţii nr.2 Str.Victoriei nr.132-134 200 7. Colegiul Naţional Henry Coandă Tg.Jiu Str.Izlaz 150 8. Grupul Şcolar Ion Mincu Tg.Jiu Aleea Debarcader nr.3 150 9. Grup Şcolar Industrial Peştişani Com. Peştişani 100

10. Colegiul tehnic Motru Mun.Motru 200 11. Grup Şcolar Energetic Turceni Oraş. Turceni 100 12. Colegiul Naţional Tudoe Arghezii Tg-Cărbuneşti Oraş. Tg-Cărbuneşti 100 13. Liceul Teoretic Novaci Oraş. Novaci 50 14. Hotel Gorj Tg.Jiu Str.Eroilor nr.6 400 15. Hotel C. Brîncuşi Tg.Jiu Str.Constantin Brîncuşi 400 16. Hotel Energeticianul Tg.Jiu Str.Eroilor 100 17. Hotel Sport TgJiu Str.Constantin Brîncuşi 70 18. SC MIRFO SA Tg.Jiu Str.Macului 300 19. Colegiul Naţional Spiru HaretTgJiu Str.N Titulescu 100 20. Cantina SPAS Rovinari Str.Muncii 500 21. Fabrica de preparate culinare Rovinari Str.Energeticianului 10000 22. Restaurant Parîngul Novaci Str.Parîngului 150 23. Centrul de plasament Novaci Str.Eroilor 120 24. SC QUO VADIS Novaci Str.Pieţei 50 25. Cantina schela Ţicleni Str.Stadionului 150 26. Cămin cultural Aninoasa Groşerea 400 27. Şc.gen.nr.1Aninoasa Bobaia 50 28. Cămin cultural Aninoasa Aninoasa 500

Page 193: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Pagina 3 din 3 NESECRET

Nr. crt. DENUMIREA LOCALULUI ADRESA Capacitatea de

servire hrană Obs.

29. Restaurant Amaradia Cruşeţ Sat Cruşeţ 230 30. Locuinţa Pătraşcu Stelian Bărbăteşti Sat Socu 35 31. Locuinţa Gheban Ctin Băebăteşti Sat Socu 30 32. CRPFM Săcelu Săcelu Sat Săcelu 500 33. Centrul de agrement Săcelu Sat Săcelu 250 34. Restaurantul SC Bedaliz Serv SRL Drăguţeşti 500

T O T A L 16615 NOTĂ: A se avea în vedere şi capacităţile de hărnire şi cazare turistice din anexa nr. 23.

Page 194: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRETInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj Exemplar unic

Anexa nr. 25 la nr. 1138247 din 21.02.2011

Statia Luna Temperatura Temperatura Temperatura Precipitatii Extreme meteo aerului aerului aerului (l/mp) istorice

media maxima minima Averse de Ninsoare Ceata Desc. Grindina Vant tare Chiciura Polei totallunara (°C) lunara (°C) lunara (°C) Ploaie Ploaie electrice annual

I -2.1 11.2 -18,0 7 1 14 10 1 87.1 Temp. max. II 1.2 13.9 -13.1 11 9 9 80.8 40,7III 5.9 21.4 -6.6 4 2 6 1 52.3 DataIV 11.8 24.5 0.2 9 6 2 1 69.2 24 iul 2007V 16.5 28.9 5.3 6 14 2 10 2 71,0 Temp. min. VI 20.5 33.7 6.4 6 17 12 1 143.2 -25,0VII 22.5 34,0 11.3 2 10 1 14 1 68.4 DataVIII 22.9 35.5 11.7 1 9 9 66.4 25 ian 2006IX 16.1 27.5 6.5 4 9 2 6 50.8 PrecipitatiiX 8.1 18.4 -4,0 17 5 93,0 (l/mp)XI 8.4 24.5 -2.7 14 3 6 1 93.9 72,1XII -0.7 12.7 -14.7 9 1 6 12 1 2 105.3 DataAnuala 10,9 35.5/14;15 VII -18.0/25 I 90 72 35 50 54 4 3 981,4 27.aug.99

Statia Luna Temperatura Temperatura Temperatura Precipitatii Extreme meteo aerului aerului aerului (l/mp) istorice

media maxima minima Averse de Ninsoare Ceata Desc. Grindina Vant tare Chiciura Polei totallunara (°C) lunara (°C) lunara (°C) Ploaie Ploaie electrice annual

I -2.2 14,0 -23.4 6 12 5 54.1 Temp. max. II 0.8 14,0 -17.1 8 7 3 70.4 40III 4.9 22,0 -8.5 5 5 45.8 DataIV 11,0 23,0 -1.2 11 3 1 1 56.2 04 iul 2000V 15.8 27.7 4.6 3 13 1 8 107.8 Temp. min. VI 19.9 34,0 7,0 5 9 1 5 102.8 -25,2VII 21.7 32.7 9,0 2 4 8 84.6 DataVIII 22.2 34.4 10.4 4 4 51.2 26.feb.00IX 15.4 28,0 5,0 5 5 1 24.6 PrecipitatiiX 7.4 18,0 -5.4 13 1 69.4 (l/mp)XI 8.2 24.1 -3.8 9 5 37.4 85,9XII -1,0 13.4 -21.2 7 5 103.4 DataAnuala 10,3 34.4/14;15 VII -23.4/25 I 74 38 29 17 27 807,7 08.aug.04TG

LO

GR

ESTI

deosebite(nr zile in care s-au inregistrat)

TG.J

IU

ANUL 2010Fenomene meteo

ANUL 2010Fenomene meteo

SITUAŢIA FENOMENELOR METEOROLOGICE DEOSEBITE PRODUSE ÎN ANUL 2010

deosebite(nr zile in care s-au inregistrat)

Page 1 of 2

Page 195: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Statia Luna Temperatura Temperatura Temperatura Precipitatii Extreme meteo aerului aerului aerului (l/mp) istorice

media maxima minima Averse de Ninsoare Ceata Desc. Grindina Vant tare Chiciura Polei totallunara (°C) lunara (°C) lunara (°C) Ploaie Ploaie electrice annual

I -2.7 12.4 -22.4 5 13 8 95.6 Temp. max. II 0.4 12,0 -17,0 11 4 7 107.1 41,8III 5.2 21.8 -8.8 6 6 1 66.7 DataIV 10.9 23.4 -1,0 9 4 2 2 135,0 04 iul 2000V 15.8 28.8 4.6 13 6 146.8 Temp. min. VI 19.7 35.4 5.6 2 15 11 209.8 -28,2VII 21.8 33.2 7.6 8 9 57.2 DataVIII 22,0 34.6 8.6 8 5 75.6 24 ian2006IX 15.5 27.8 3.8 6 5 1 5 73.6 PrecipitatiiX 7.5 18.2 -5.4 15 224.6 (l/mp)XI 7.7 24.6 -4.4 12 1 5 1 120.6 145,0XII -1.2 12,0 -17.5 8 5 11 122.2 DataAnuala 10,2 35.4/13 VI -22.4/25 I 74 54 28 35 39 1443,6 12 iul 1999

Statia Luna Temperatura Temperatura Temperatura Precipitatii Extreme meteo aerului aerului aerului (l/mp) istorice

media maxima minima Averse de Ninsoare Ceata Desc. Grindina Vant tare Chiciura Polei totallunara (°C) lunara (°C) lunara (°C) Ploaie Ploaie electrice annual

I -3,2 13.5 -19.9 - - - - - - - - - 74,6 Temp. max. II 0,0 12.6 -11 10 8 10 87,3 39,2III 3,5 18.4 -10.1 5 1 6 4 59,8 DataIV 9,5 21.2 -0.4 1 10 2 49,7 04 iul 2000V 14,5 25.8 3.7 1 16 11 109,1 Temp. min. VI 18,5 30.6 5.9 18 12 223,9 -17,7VII 20,8 30.3 8.7 1 14 16 124,6 DataVIII 21,9 33.3 10.8 8 7 92,3 07.feb.99IX 15,0 24.8 3.8 11 5 35,6 PrecipitatiiX 7,2 16.8 -4.2 15 1 109,1 (l/mp)XI 8,8 22.8 -2.4 8 8 1 1 1 1 108,4 67,2XII -0,3 13.4 -16.2 11 1 8 4 103,5 DataAnuala 9,7 33.3/14 VIII -19.9/25 I 1177,9 26 iun 2002

ANUL 2010Fenomene meteo deosebite(nr zile in care s-au inregistrat)

APA

NEA

GR

A

ANUL 2010Fenomene meteo deosebite(nr zile in care s-au inregistrat)

POLO

VRA

GI

Page 2 of 2

Page 196: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 6

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 26 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA PE LOCALITĂŢI A TERENURILOR INUNDABILE ŞI CU EXCES DE UMIDITATE

1. TERENURI INUNDABILE PE LOCALITĂŢI

Din care: Nr. crt. TERITORIUL Suprafata totală

- ha - Suprafata cartată

- ha - Suprafata cu

inundatii - ha -

I3 o dată pe an şi mai

des

I2 o dată la 2-5 ani

I1 mai rar decât o

data la 5 ani 1 Albeni 2543 2543 274,30 21,0 30,0 223,30 2 Alimpeşti 2715 2715 85,00 11,0 29,00 45,00 3 Aninoasa 4067 4067 90,00 7,74 29,03 53,23 4 Arcani 1607 1607 14,70 0 0 14,70 5 Baia de Fier 4499 4499 30,00 2,58 9,68 17,74 6 Bâlteni 2425 2425 91,90 0 0 91,90 7 Bălăneşti 4037 4037 0 0 0 0 8 Băleşti 5662 5662 7,00 0 0 7,00 9 Bărbăteşti 1349 1349 154,50 0 23,20 131,30 10 Bengeşti-Ciocadia 4109 4109 138,40 0 0 138,40 11 Berleşti 3295 3295 0 0 0 0 12 Bolboşi 2716 2716 40,00 3,44 12,90 23,66 13 Borăscu 4210 4210 35,00 3,01 11,29 20,70 14 Brăneşti 2779 2779 19,00 0 3,00 16,00 15 Bumbesti-Piţic 2942 2942 106,40 0 0 106,40 16 Bumbeşti-Jiu 4988 4988 70,00 6,02 22,58 41,40 17 Bustuchin 3610 3610 63,70 0 0 63,70 18 Câlnic 2649 2649 0 0 0 0 19 Căpreni 2765 2765 100,00 8,60 32,26 59,14

Page 197: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 2 / 6

Din care: Nr. crt. TERITORIUL Suprafata totală

- ha - Suprafata cartată

- ha - Suprafata cu

inundatii - ha -

I3 o dată pe an şi mai

des

I2 o dată la 2-5 ani

I1 mai rar decât o

data la 5 ani 20 Cătunele 1216 1216 0 0 0 0 21 Ciuperceni 2660 2660 0 0 0 0 22 Crasna 8473 8473 90,00 7,74 29,03 53,23 23 Cruşeţ 5073 5073 110,00 9,46 35,49 65,05 24 Dănciuleşti 3240 3240 67,00 0 0 67,00 25 Dăneşti 4882 4882 45,00 3,87 14,52 26,61 26 Drăgoteşti 1726 1726 14,50 0 0 14,50 27 Drăguţeşti 3061 3061 72,00 0 0 72,00 28 Fărcăşeşti 2912 2912 87,00 0 0 87,00 29 Glogova 1378 1378 25,70 0 0 25,70 30 Godineşti 3291 3291 95,00 8,17 30,65 56,18 31 Hurezani 1956 1956 70,40 0 1,20 69,20 32 Ioneşti 1810 1810 120,00 10,32 38,71 70,97 33 Jupâneşti 1917 1917 80,00 6,88 25,81 47,31 34 Leleşti 2233 2233 0 0 0 0 35 Licurici 3227 3227 26,13 3,33 8,60 14,20 36 Logreşti 3655 3655 45,00 3,87 14,52 26,61 37 Mătăsari 2352 2352 284,00 0 0 284,00 38 Motru 3036 3036 120,00 0 0 120,00 39 Muşeteşti 2894 2894 0 0 0 0 40 Negomir 3322 3322 0 0 0 0 41 Novaci 6608 6608 70,00 6,02 22,58 41,40 42 Padeş 10194 10194 50,00 4,30 16,13 29,57 43 Peştişani 6623 6623 80,00 6,88 25,82 47,30 44 Plopşoru 3672 3672 62,00 0 0 62,00 45 Polovragi 3267 3267 90,00 7,74 29,03 53,23 46 Prigoria 3905 3905 0 0 0 0 47 Roşia de Amaradia 2433 2433 50,00 4,30 16,13 29,57 48 Rovinari 841 841 0 0 0 0

Page 198: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 3 / 6

Din care: Nr. crt. TERITORIUL Suprafata totală

- ha - Suprafata cartată

- ha - Suprafata cu

inundatii - ha -

I3 o dată pe an şi mai

des

I2 o dată la 2-5 ani

I1 mai rar decât o

data la 5 ani 49 Runcu 6214 6214 0 0 0 0 50 Samarineşti 1999 1999 26,00 0 0 26,00 51 Săcelu 3194 3194 30,00 2,58 9,68 17,74 52 Săuleşti 2337 2337 50,00 0 0 50,00 53 Schela 2502 2502 50,00 4,30 16,13 29,57 54 Scoarţa 5753 5753 106,00 0 0 106,00 55 Slivileşti 3653 3653 0 0 0 0 56 Stăneşti 4396 4396 70,00 6,02 22,58 41,40 57 Stejari 3713 3713 0 0 0 0 58 Stoina 2483 2483 40,00 3,44 12,90 23,66 59 Târgu- Jiu 6024 6024 50,00 0 0 50,00 60 Târgu-Cărbuneşti 6142 6142 100,00 0 0 100,00 61 Teleşti 3033 3033 0 0 0 0 62 Tismana 9636 9636 30,00 2,58 9,68 17,74 63 Turburea 4284 4284 120,00 10,32 38,71 70,97 64 Turceni 4418 4418 110,00, 9,46 35,49 65,05 65 Turcineşti 1866 1866 50,00 5,00 10,00 35,00 66 Ţânţăreni 3126 3126 40,00 3,44 12,90 23,66 67 Ţicleni 2446 2446 30,00 2,58 9,68 17,74 68 Urdari 1808 1808 50,00 4,33 16,10 29,57 69 Văgiuleşti 3108 3108 30,00 0 0 30,00 70 Vladimir 3309 3309 0 0 0 0 TOTAL HA 250268,00 250268,00 4055,63 200,32 705,01 3150,30

% 100 1,62 4,94 17,38 77,68

Page 199: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 4 / 6

2. TERENURI AFECTATE DE EXCES DE UMIDITATE

D i n c a r e:

Nr crt

Teritoriul

Supr totală

ha

Supr.

cartată ha

Supr. afectată

ha (total)

G2W2 gleizare slabă, pseudogleizare

slabă

G3W3 gleizare moderată,

pseudogleizare moderată

G4W4 gleizare

puternică, pseudogleizare

puternică

G5W5 Gleizare foarte

puternică, pseudogleizare

fooarte puternică

G6W6 Gleizare excesivă,

pseudogleizare excesivă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Albeni 2543 2543 650,1 154,4 248,5 180,3 66,9 - 2 Alimpeşti 2715 2715 78,0 32,4 35,0 10,6 - - 3 Aninoasa 4067 4067 588,9 76,38 275,31 166,32 52,23 18,66 4 Arcani 1607 1607 312,5 85,0 120,50 92,2 14,80 - 5 Baia de Fier 4499 4499 817,65 105,73 382,71 230,78 72,74 25,69 6 Bâlteni 2425 2425 849,0 203,7 399,3 144,6 81,40 20,0 7 Bălăneşti 4073 4037 229,70 29,79 107,38 64,88 20,37 7,28 8 Băleşti 5662 5662 2958,4 851,0 677,0 655,1 775,3 - 9 Bărbăteşti 1349 1349 531,5 102,0 157,9 203,1 58,0 10,2 10 Bengeşti-Ciocadia 4109 4109 1638,45 323,65 480,0 530,1 254,7 50,0 11 Berleşti 3295 3295 527,5 - 87,0 320,5 110,0 10,0 12 Bolboşi 2716 2716 698,7 88,22 330,15 196,11 63,74 20,48 13 Borăscu 4210 4210 1759,14 225,42 826,41 495,63 157,8 53,88 14 Brăneşti 2779 2779 1004,81 113,83 189,0 300,09 401,89 - 15 Bumbeşti-Jiu 4988 4988 1677,34 211,73 792,7 471,24 152,55 49,12 16 Bumbeşti-Piţic 2942 2942 848,5 104,0 48,6 515,1 155,8 25,0 17 Bustuchin 3610 3610 890,9 205,7 112,4 320,2 237,6 15,0 18 Câlnic 2649 2649 1363,6 176,66 637,78 385,0 121,07 43,09 19 Căpreni 2765 2765 1598,95 206,95 748,13 451,37 142,12 50,38 20 Cătune 1216 1216 143,6 - - 98,6 45,0 - 21 Ciuperceni 2660 2660 724,9 58,0 86,8 310,4 209,4 60,3 22 Crasna 8473 8473 2402,1 289,96 1154,69 669,29 227,04 61,12 23 Cruşeţ 5073 5073 1423,55 173,29 682,15 397,25 133,62 37,24

Page 200: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 5 / 6

D i n c a r e:

Nr crt

Teritoriul

Supr totală

ha

Supr.

cartată ha

Supr. afectată

ha (total)

G2W2 gleizare slabă, pseudogleizare

slabă

G3W3 gleizare moderată,

pseudogleizare moderată

G4W4 gleizare

puternică, pseudogleizare

puternică

G5W5 Gleizare foarte

puternică, pseudogleizare

fooarte puternică

G6W6 Gleizare excesivă,

pseudogleizare excesivă

24 Dănciuleşti 3240 3240 640,9 40,70 140,20 330,0 130,0 - 25 Dăneşti 4882 4882 3201,2 370,86 1561,67 885,38 312,67 70,62 26 Drăgoteşti 1726 1726 263,0 - 180,0 83,0 - - 27 Drăguţeşti 3061 3061 2008 303,0 695,0 540,0 420,0 50,0 28 Fărcăşeşti 2912 2912 1282,7 183,7 361,0 620,0 107,0 11,0 29 Glogova 1378 1378 235,5 29,80 128,3 77,4 - - 30 Godineşti 3291 3291 801,0 102,76 376,11 225,73 71,79 24,61 31 Hurezani 1956 1956 751,93 200,73 309,8 93,1 148,3 - 32 Ioneşti 1810 1810 435,0 54,72 205,87 122,13 39,67 12,61 33 Jupâneşti 1917 1917 448,9 54,7 215,05 125,28 42,09 11,78 34 Leleşti 2233 2233 2081,0 311,0 284,0 400,0 860,7 225,3 35 Licurici 3227 3227 950,0 173,0 317,0 280,0 180,0 - 36 Logreşti 3655 3655 1060,5 135,78 489,42 309,26 92,86 33,18 37 Mătăsari 2352 2352 1445,0 210,0 783,0 452,0 - - 38 Motru 3036 3036 991,2 330,0 266,4 366,8 28,0 - 39 Muşeteşti 2894 2894 737,1 94,28 346,54 207,6 66,23 22,45 40 Negomir 3322 3322 1025,0 55,0 153,1 566,0 230,0 20,9 41 Novaci 6608 6608 1936,5 249,9 907,16 546,35 172,58 60,51 42 Padeş 10194 10194 284,3 36,87 132,91 80,28 25,21 9,03 43 Peştişani 6623 6623 2322,3 297,18 1091,57 654,13 208,58 70,84 44 Plopşoru 3672 3672 944,0 310,0 364,1 224,0 45,9 - 45 Polovragi 3267 3267 342,1 39,89 166,5 94,73 33,24 7,74 46 Prigoria 3905 3905 533,0 69,13 249,17 150,54 47,27 16,89 47 Roşia de Amaradia 2433 2433 151,9 19,7 71,01 42,89 13,47 4,83 48 Rovinari 841 841 365,0 27,0 98,0 186,2 53,8 - 49 Runcu 6214 6214 1685,0 216,12 791,28 474,85 151,2 51,73 50 Samarineşti 1999 1999 233,0 - 80,0 120,0 33,0 - 51 Săcelu 3194 3194 1362,0 176,65 636,73 384,62 120,83 43,17

Page 201: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 6 / 6

D i n c a r e:

Nr crt

Teritoriul

Supr totală

ha

Supr.

cartată ha

Supr. afectată

ha (total)

G2W2 gleizare slabă, pseudogleizare

slabă

G3W3 gleizare moderată,

pseudogleizare moderată

G4W4 gleizare

puternică, pseudogleizare

puternică

G5W5 Gleizare foarte

puternică, pseudogleizare

fooarte puternică

G6W6 Gleizare excesivă,

pseudogleizare excesivă

52 Săuleşti 2337 2337 414,0 105,0 158,0 103,0 15,0 33,0 53 Schela 2502 2502 852,9 112,36 397,79 240,29 75,48 26,98 54 Scoarţa 5735 5735 3154,5 242,6 1063,0 1367,8 481,1 - 55 Slivileşti 3653 3653 424,7 - 129,3 234,2 61,2 - 56 Stăneşti 4396 4396 971,3 122,98 458,47 273,06 88,09 28,7 57 Stejari 3713 3713 1521,49 196,26 712,87 429,23 135,65 47,48 58 Stoina 2483 2483 960,84 124,35 449,58 271,23 85,4 30,28 59 Tg-Cărbuneşti 6142 6142 2580,6 340,0 565,6 820,0 785,0 70,0 60 Tg-Jiu 6024 6024 2877,0 341,0 692,0 958,0 751,0 135,0 61 Teleşti 3033 3033 1797,9 228,4 411,5 749,0 340,0 69,0 62 Tismana 9636 9636 2991,2 367,52 1428,4 836,11 278,58 80,59 63 Turburea 4284 4284 1420,88 183,94 664,75 401,14 126,25 44,8 64 Turceni 4418 4418 2528,6 300,29 1222,75 702,44 242,21 60,91 65 Turcineşti 1866 1866 717,5 166,0 204,6 217,90 129,0 - 66 Tânţăreni 3126 3126 1467,24 186,51 691,5 412,75 132,59 43,89 67 Ţicleni 2446 2446 1606,0 206,94 752,82 452,96 143,32 49,96 68 Urdari 1808 1808 905,4 109,36 435,12 252,29 85,52 23,11 69 Văgiuleşti 3108 3108 788,5 135,0 260,1 262,29 130,9 - 70 Vladimir 3309 3309 752,8 137,8 231,0 195,0 182,0 7,0 TOTAL JUDEŢ 250268 250268 80968,27 11516,69 30909,45 25030,23 11456,57 2055,33

Page 202: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 1 din 70 NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 27 la nr. 1138247 din 21.02.2011

1. SITUAŢIA LOCALITĂŢILOR SITUATE ÎN AVAL DE CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE Mărimi locale de apărare Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP CA CI CP

praguri critice la precipitaţii

GALB

EN

PORT

OCAL

IU

ROŞU

25 l/mp/ 1 oră

35 l/mp/ 1 oră

50 l/mp/ 1 oră

Localităţile, instituţiile publice şi operatorii economici situate pe cursuri de apă şi sau în aval de

baraje

Cursul de apă cu

surse de risc la

inundaţii: avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice CO

D GA

LBEN

COD

PORT

OCAL

IU

COD

ROŞU

45 l/mp/ 3 ore

60 l/mp/ 3 ore

80 l/mp/ 3 ore

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare

a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt

amplasate. Caracteristici tehnice

Asigurările de calcul şi de verificare

ale construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

ORAS Bumbesti

- Jiu U.M.Sadu

Sadu Accident la

baraj 400 450 550 - - -

3h10' 3h15'

3h

U.M.Sadu 2 canale magazii Baraj CH Sadu

Baraj Sadu Vac=0.270 mil mc U.M.Sadu

-

Targu Jiu 204 205,8 206 500 650 650 2h

1h10' 1h10'

SC Hidroconstructia Piata Centrala Zona Abator in aval pana la carttierul Romanati

Suinprod S.A. 230,8 232 232,8 290 350 540 1h30' 1h10' 1h10'

Statie epurare, captare

Agromec S.A. 204 205,8 205,8 500 650 650 - Sediu si magazii

Artego S.A. 205 205,8 205,8 500 650 650 - Statie captare

Starglass S.A 206 205,8 205,8 500 650 650 - Statie captare

COMP Gorj 207 205,8 205,8 500 650 650 - Statie captare

Rostramo S.A. 208 205,8 205,8 500 650 650 - Statie captare Expres Transport

S.A. 209 205,8 205,8 500 650 650 - Ateliere si masini

Robur S.A. - - - - - - - Depozite

MUN. Targu Jiu

Hidroconstructia

Jiu Accident la

baraj

- - - - - - - Sediu Tg-Jiu

Baraj Vadeni rau Jiu SC Hidroelectrica SA Tg-Jiu Vac=1,3 mil mc Vexist.=0,585 mil mc

Q1% = 1140 mc/s

Page 203: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 2 din 70 NESECRET

Mărimi locale de apărare Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP CA CI CP

praguri critice la precipitaţii

GALB

EN

PORT

OCAL

IU

ROŞU

25 l/mp/ 1 oră

35 l/mp/ 1 oră

50 l/mp/ 1 oră

Localităţile, instituţiile publice şi operatorii economici situate pe cursuri de apă şi sau în aval de

baraje

Cursul de apă cu

surse de risc la

inundaţii: avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice

COD

GALB

EN

COD

PORT

OCAL

IU

COD

ROŞU

45 l/mp/ 3 ore

60 l/mp/ 3 ore

80 l/mp/ 3 ore

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare

a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt

amplasate. Caracteristici tehnice

Asigurările de calcul şi de verificare

ale construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

Hidroelectrica S.A.Tg-Jiu - - - - - - - Sediu, baraj, priza

Aquaterm Tg-Jiu - - - - - - - Sediu

SGA Tg-Jiu - - - - - - - Sector mecanizare, statie sortare

ANIF Tg-jiu - - - - - - - sector mecanizare

UR Tg-Jiu - - - - - - - sector mecanizare

AJDP Tg-Jiu - - - - - - - sediu

Servofrig S.A. - - - - - - - ateliere

MUN. Targu Jiu

Petrom Service - - - - - - - ateliere si depozite

COMUNA Balesti SAT Voinigesti 202 202,6 203 300 400 500

1h40' 1h 50'

35 gospodarii 50 ha teren arabil 1,5 km drum satesc

Baraj Tg-Jiu rau Jiu SC

Hidroelectrica SA Tg-Jiu

Vac = 1,3 mil mc Vexist = 0,600 mil mc

Q1% = 1140 mc/s

SAT Iasi-Gorj 100 140 220 270 450 540 1h40'

1h 50'

balastiera Mitdava

Indiguire rau Jiu L=3,4 km h=2 m, b=3 m 1974

Qc 5% = 960 mc/s Qv 2% = 1100 mc/s COMUNA

Dragutesti

SAT Dragutesti

Jiu Accident la

baraj

100 140 220 270 450 540 1h40'

1h 50'

10 ha teren arabil 5 ha pasune balastiera Mitdava

Indiguire rau Jiu L=1,2 km h=3 m, b=3 m 1974

Qc 5% = 960 mc/s Qv 2% = 1100 mc/s

Page 204: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 3 din 70 NESECRET

Mărimi locale de apărare Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP CA CI CP

praguri critice la precipitaţii

GALB

EN

PORT

OCAL

IU

ROŞU

25 l/mp/ 1 oră

35 l/mp/ 1 oră

50 l/mp/ 1 oră

Localităţile, instituţiile publice şi operatorii economici situate pe cursuri de apă şi sau în aval de

baraje

Cursul de apă cu

surse de risc la

inundaţii: avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice

COD

GALB

EN

COD

PORT

OCAL

IU

COD

ROŞU

45 l/mp/ 3 ore

60 l/mp/ 3 ore

80 l/mp/ 3 ore

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare

a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt

amplasate. Caracteristici tehnice

Asigurările de calcul şi de verificare

ale construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

COMUNA Dragutesti SAT Cirbesti 100 140 220 270 450 540

1h40' 1h 50'

30 ha teren arabil 18 ha pasune

Indiguire rau Jiu L=3,4 km h=2 m, b=3 m 1974

Qc 5% = 960 mc/s Qv 2% = 1100 mc/s

ORAS Rovinari 310 400 520 300 400 500 1h30'

1h 45'

Cartier Virt 50 gospodarii 50 ha teren agricol

Indiguire rau Jiu L=14.8 km h=3 m, b=3 m 1968

Qc 0,5% = 2071 mc/s Qv 0,1% = 2665 mc/s

SH Rovinari 167.6 168 169 300 400 500 1h30'

1h 45'

Anexe si sediu Baraj Rovinari (ac.nepermanenta) L= 6.6 km 1968

Qc 0,5% = 2071 mc/s Qv 0,1% = 2665 mc/s

ORAS Rovinari

Priza Rovinari 148 179 180.4 280 400 500 1h30'

1h 45'

Priza Rovinari Priza cu barare Rovinari Vac=0.550 mil mc

Qc 0,5% = 750 mc/s Qv 0,1% = 1035 mc/s

COMUNA Balteni SAT Moi

Jiu Accident la

baraj

98 99 100 400 510 640 2h40'

2h 1h40'

2 ha teren arabil

Reg.si Indig.rau Jiu L=10,4 km h=3 m, b=3 m, SGA Gorj Reg.si Indig.rau Jiu L=12,65 km CNLO

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

Page 205: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 4 din 70 NESECRET

Mărimi locale de apărare Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP CA CI CP

praguri critice la precipitaţii

GALB

EN

PORT

OCAL

IU

ROŞU

25 l/mp/ 1 oră

35 l/mp/ 1 oră

50 l/mp/ 1 oră

Localităţile, instituţiile publice şi operatorii economici situate pe cursuri de apă şi sau în aval de

baraje

Cursul de apă cu

surse de risc la

inundaţii: avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice

COD

GALB

EN

COD

PORT

OCAL

IU

COD

ROŞU

45 l/mp/ 3 ore

60 l/mp/ 3 ore

80 l/mp/ 3 ore

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare

a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt

amplasate. Caracteristici tehnice

Asigurările de calcul şi de verificare

ale construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

SAT Vladuleni - - - - - - - 2 ha teren arabil

Reg.si Indig.rau Jiu L=10,4 km h=3 m, b=3 m, Reg.si Indig.rau Jiu L=12,65 km CNLO

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

SAT Bilteni - - - - - - - 5 gospodarii 8 ha teren arabil

Reg.si Indig.rau Jiu L=10,4 km h=3 m, b=3 m, Reg.si Indig.rau Jiu L=12,65 km CNLO

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

SAT Pesteana Jiu - - - - - - - 15 gospodarii 7

ha teren arabil

Reg.si Indig.rau Jiu L=10,4 km h=3 m, b=3 m, Reg.si Indig.rau Jiu L=12,65 km CNLO

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

COMUNA Balteni

SAT Cocoreni

Jiu Accident la

baraj

- - - - - - - 1 ha teren arabil - -

Page 206: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 5 din 70 NESECRET

Mărimi locale de apărare Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP CA CI CP

praguri critice la precipitaţii

GALB

EN

PORT

OCAL

IU

ROŞU

25 l/mp/ 1 oră

35 l/mp/ 1 oră

50 l/mp/ 1 oră

Localităţile, instituţiile publice şi operatorii economici situate pe cursuri de apă şi sau în aval de

baraje

Cursul de apă cu

surse de risc la

inundaţii: avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice

COD

GALB

EN

COD

PORT

OCAL

IU

COD

ROŞU

45 l/mp/ 3 ore

60 l/mp/ 3 ore

80 l/mp/ 3 ore

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare

a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt

amplasate. Caracteristici tehnice

Asigurările de calcul şi de verificare

ale construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

SAT Plopsoru 98 99 100 400 530 600 7h40'

7h 6h

-

Regularizare si Indiguire rau Jiu L=11 km h=2 m b = 2 m 1981 SGA Gorj

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

SAT Sardanesti 98 99 100 400 530 600 7h40'

7h 6h

35 ha teren arabil 100 ml CF

Regularizare si Indiguire rau Jiu L=11 km h=2 m b=3 m 1981 SGA Gorj

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

SAT Valeni 98 99 100 400 530 600 7h40'

7h 6h

-

Regularizare si Indiguire rau Jiu L=11 km h=2 m b=3 m 1981 SGA Gorj

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

COMUNA Plopsoru

SAT Olari

Jiu Accident la

baraj

98 99 100 400 530 600 7h40'

7h 6h

-

Regularizare si Indiguire rau Jiu L=11 km h=2 m b=3 m 1981 SGA Gorj

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

Page 207: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 6 din 70 NESECRET

Mărimi locale de apărare Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP CA CI CP

praguri critice la precipitaţii

GALB

EN

PORT

OCAL

IU

ROŞU

25 l/mp/ 1 oră

35 l/mp/ 1 oră

50 l/mp/ 1 oră

Localităţile, instituţiile publice şi operatorii economici situate pe cursuri de apă şi sau în aval de

baraje

Cursul de apă cu

surse de risc la

inundaţii: avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice

COD

GALB

EN

COD

PORT

OCAL

IU

COD

ROŞU

45 l/mp/ 3 ore

60 l/mp/ 3 ore

80 l/mp/ 3 ore

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare

a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt

amplasate. Caracteristici tehnice

Asigurările de calcul şi de verificare

ale construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

ORAS Turceni 340 450 560 400 550 600 8h15' 6h30' 5h20'

7 gospodarii 3 ha teren arabil

Indiguire rau Jiu L=2 km h=4,5 m, b=4 m 1984 SC CE Turceni

-

SAT Stramba-Jiu 340 450 560 400 550 600 8h15' 6h30' 5h20'

25 gospodarii 15 ha teren arabil 2 podete

- -

Hidroconstructia Tg-Jiu Turceni 340 450 560 400 550 600

8h15' 6h30' 5h20'

utilaje

Baraj Turceni rau Jiu Vcoronament = 14,3 mil mc

Qc 1% = 1820 mc/s Qv 0,1+ΔQ = 3570 mc/s

Energoconstructia Turceni 340 450 560 400 550 600

8h15' 6h30' 5h20'

utilaje depozite

S.C.Termoelec trica suc.Turceni

-

ORAS Turceni

SC Electrocentrale

Turceni S.A.

Jiu Accident la

baraj

340 450 560 400 550 600 8h15' 6h30' 5h20'

Platforma baraj Priza Vac=7,4 mil mc -

Page 208: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 7 din 70 NESECRET

Mărimi locale de apărare Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP CA CI CP

praguri critice la precipitaţii

GALB

EN

PORT

OCAL

IU

ROŞU

25 l/mp/ 1 oră

35 l/mp/ 1 oră

50 l/mp/ 1 oră

Localităţile, instituţiile publice şi operatorii economici situate pe cursuri de apă şi sau în aval de

baraje

Cursul de apă cu

surse de risc la

inundaţii: avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice

COD

GALB

EN

COD

PORT

OCAL

IU

COD

ROŞU

45 l/mp/ 3 ore

60 l/mp/ 3 ore

80 l/mp/ 3 ore

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare

a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt

amplasate. Caracteristici tehnice

Asigurările de calcul şi de verificare

ale construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

SAT Capu Dealului 113,75 114,25 115,5 430 490 580

9h40' 8h30' 2h30'

25 ha teren arabil 20 ha zavoi - -

SAT Branesti - - - - - - - 90 ha teren arabil 40 ha zavoi - -

SAT Brebenei - - - - - - - 25 ha teren arabil 10 ha zavoi - -

SAT Ionesti 114 114,25 116 430 490 580 9h40' 8h30' 2h30'

30 ha teren arabil 5 ha pasune

Baraj Turceni Reg.r.Jiu la Turceni Ionesti L=4 km 2008 SGA Gorj

-

SAT Iliesti 114 114,25 116 430 490 580 9h40' 8h30' 2h30'

20 ha teren arabil 3 ha pasune - -

SAT Gura Susitei 114 114,25 116 430 490 580 9h40' 8h30' 2h30'

10 ha teren arabil 4 ha pasune - -

COMUNA Branesti

SAT Picu 113,75 114,25 115,5 430 490 580 9h40' 8h30' 2h30'

10 ha teren arabil 3 ha pasune - -

COMUNA Tantareni SAT Tantareni

Jiu Accident la

baraj

113.75 114.25 115.20 430 490 580 9h40' 8h30' 7h20'

10 ha teren arabil - -

Page 209: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 8 din 70 NESECRET

Mărimi locale de apărare Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP CA CI CP

praguri critice la precipitaţii

GALB

EN

PORT

OCAL

IU

ROŞU

25 l/mp/ 1 oră

35 l/mp/ 1 oră

50 l/mp/ 1 oră

Localităţile, instituţiile publice şi operatorii economici situate pe cursuri de apă şi sau în aval de

baraje

Cursul de apă cu

surse de risc la

inundaţii: avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice

COD

GALB

EN

COD

PORT

OCAL

IU

COD

ROŞU

45 l/mp/ 3 ore

60 l/mp/ 3 ore

80 l/mp/ 3 ore

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare

a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt

amplasate. Caracteristici tehnice

Asigurările de calcul şi de verificare

ale construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

SAT Pestisani - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 110 gospodarii 6

ha teren arabil

SAT Bradiceni 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h

70 gospodarii 8 ha teren arabil Insula-11gospodarii 1.5 ha teren arabil

SAT Hobita - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 8 gospodarii 3

ha teren arabil

SAT Gureni - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 70 gospodarii colonia

ACH

COMUNA Pestisani

S.D.N.Tg-Jiu

Bistrita Accident la

baraj

- - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - ateliere si utilaje

Baraj Vaja SC Hidroelectrica

Vac=2.0 mil mc Baraj Clocotis

SC Hidroelectrica

ORAS Tismana ORAS Tismana

Tismana Accident la

baraj 198 198,7 199 25/1h

45/3h35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 10 gospodarii 10

ha teren arabil

Regularizare rau Tismana L=2.5 km h=2 m, b=3 m SC Hidroelectrica 1969 Baraj Tismana, rau Tismana Hidroelectrica Vac=0.750 mil mc

Qc 1% = 193 mc/s

Qc 1%=170 mc/s

Qv 0,1%=320 mc/s

Page 210: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 9 din 70 NESECRET

Mărimi locale de apărare Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP CA CI CP

praguri critice la precipitaţii

GALB

EN

PORT

OCAL

IU

ROŞU

25 l/mp/ 1 oră

35 l/mp/ 1 oră

50 l/mp/ 1 oră

Localităţile, instituţiile publice şi operatorii economici situate pe cursuri de apă şi sau în aval de

baraje

Cursul de apă cu

surse de risc la

inundaţii: avarii şi

accidente la construcţii

hidrotehnice

COD

GALB

EN

COD

PORT

OCAL

IU

COD

ROŞU

45 l/mp/ 3 ore

60 l/mp/ 3 ore

80 l/mp/ 3 ore

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare

a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt

amplasate. Caracteristici tehnice

Asigurările de calcul şi de verificare

ale construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

SAT Godinesti 200 300 400 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

250 gospodarii 10 ha teren arabil DJ 672 retea cablu TV retea telefonica retea electrica retea alim.apa retea gaze

COMUNA Godinesti

SAT Arjoci

Tismana Accident la

baraj

200 300 400 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h 8 gospodarii 50

ha teren arabil

Baraj Tismana ,Regularizare rau

Tismana L=2.5 km

h=2 m, b=3 m Hidroelectrica

Qc 1% = 193 mc/s

SAT Closani 200 250 350 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h 10 gospodarii 10

ha teren arabil

SAT Orzesti 200 250 350 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h 7 gospodarii 4

ha teren arabil COMUNA

Pades

SAT Apa Neagra

Motru Accident la

baraj 200 250 350 25/1h

45/3h35/1h 60/3h

50/1h 80/3h 23 gospodarii 26

ha teren arabil

Baraj Valea Mare rau Motru

Vac=4.8 mil mc Hidroelectrica S.A.

Qc 1%=315 mc/s

Qv 0,1%=580 mc/s

Page 211: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 10 din 70 NESECRET

2. SITUAŢIA LOCALITĂŢILOR SITUATE ÎN ZONA CURSURILOR DE APĂ PERMANENTE/NEPERMANENTE/FORMAŢIUNI TORENŢIALE

Mărimi locale de

apărare Mărimi de apărare

avertizoare

CA CI CP CA CI CP praguri critice la

precipitaţii

CO

D G

ALB

EN

CO

D P

OR

TOC

ALI

U

CO

D R

OŞU

25 l/mp/ 1 oră

35 l/mp/ 1 oră

50 l/mp/ 1 oră

Nr. crt.

Localitatea

Curs de apă pe raza localităţii (permanente

sau nepermanente),

formaţiuni torenţiale,

baraje, diguri, regularizări.

CO

D G

ALB

EN

CO

D P

OR

TOC

ALI

U

CO

D R

OŞU

45

l/mp/ 3 ore

60 l/mp/ 3 ore

80 l/mp/ 3 ore

Timpul de propagare a viiturilor sau

de concentrare

a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective

Obiective aflate în zone de risc la

inundaţii şi accidente la construcţii

hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice de

apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt

amplasate. Caracteristici

tehnice

Asigurările de calcul şi de verificare

ale construcţiilor hidrotehnice existente, cu

debitele aferente

(proiectate)

1 Bumbesti Jiu

Bumbesti Jiu Jiu 400 460 550 260 300 400 3h10' 3h15' 3h 6 ha teren agricol - -

U.M.Sadu Sadu Accident la baraj 400 450 550 - - - 3h10' 3h15'

3h

U.M.Sadu 2 canale magazii Baraj CH Sadu

Baraj Sadu Vac=0.270 mil mc U.M.Sadu

-

Bumbesti Jiu Torenti - - - - - - - 5 gospodarii zona Sadu II

- -

SAT Curtisoara Torent Curtisoara - - - - - - -

5 gospodarii - -

Macofil Tg-Jiu Bratcu 220 350 400 260 300 400 3h10' 3h15' 3h

SC Cariera Meri Santier 3 - -

Page 212: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 11 din 70 NESECRET

2 COMUNA Schela

SAT Sambotin Jiu 250 250,5 250,75 270 350 400 1h15' 45' 40'

75 ha teren arabil 15 ha fanete - -

SAT Sambotin Sambotin - - - - - - -

110 gospodarii 30 ha teren arabil 20 ha fanete Sc.Gen.Sambotin

- -

Valea Lunga - - - - - - - 3 gospodarii - -

SAT Gornacel Jiu 250 250,5 250,75 270 350 400 1h15' 45' 40'

75 gospodarii 15 ha teren arabil - -

SAT Schela Harabar - - - - - - - 15 ha padure - -

Cartiului - - - - - - - 1 gospodarie 15 ha padure - -

3 COMUNA Turcinesti

SAT Turcinesti Jiu 222 224 224,5 290 350 540 1h30' 1h 45'

107 gospodarii 123 ha teren arabil

Baraj Valea Sadului rau Jiu (in curs de executie) S.C.Hidroelectrica S.A.Tg-Jiu

-

SAT Cartiu Cartiu 258.5 259.3 260 - - - -

10 gospodarii 20 ha teren arabil Camin Cultural Sc.gen.Cartiu

Regularizare pr.Cartiu L=1 km, mal stang primaria Turcinesti

-

Page 213: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 12 din 70 NESECRET

Valea Pietroasa - - - - - - - 57 gospodarii 100 ha teren arabil

Regularizare pr.Valea Pietroasa L=2 km S.G.A.Gorj 1969

Q1% = 38 mc/s

4 MUNICIPIUL Targu Jiu

Jiu Accident la baraj 204 205,8 206 500 650 650 2h

1h10' 1h10'

SC Hidroconstructia Piata Centrala Zona Abator in aval pana la carttierul Romanati

Baraj Vadeni rau Jiu SC Hidroelectrica SA Tg-Jiu Vac=1,3 mil mc Vexist.=0,585 mil mc

Q1% = 1140 mc/s

Amaradia 207 208 210 - - - -

SC Aviinstant CFR L8 Zona depozit Amaradia cartier Romanesti cartier Primaverii

Indig.parau Amaradia L=5 km h=3 m, b=2 m SGA Gj 1978

Qc 5% = 105 mc/s Qv 1% = 210 mc/s

Canal Hodinau - - - - - - - Cartier Obreja Cartier Debarcader

- -

Dragoieni Holdun - - - - - - - Gospodarii - -

Slobozia Iaz - - - - - - - Gospodarii

Regularizare pr.Iaz la Slobozia L= 5 km 1983 L = 5,945 km 2007 SGA Gj

-

Cornul - - - - - - - Gospodarii - -

Iezureni Iazul Topilelor - - - - - - - Gospodarii

Regularizare pr.Iazul Topilelor la Iezureni L = 2,005 km 2006 SGA Gj

-

Ursati Toila - - - - - - - Gospodarii - - Polata Mare - - - - - - - Gospodarii - -

Polata Mic - - - - - - - Gospodarii - -

Page 214: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 13 din 70 NESECRET

Polata Din Mijloc - - - - - - - Gospodarii - -

Polata Cernadia - - - - - - - Gospodarii - -

Suinprod S.A. Jiu Accident la baraj 230,8 232 232,8 290 350 540 1h30' 1h10'

1h10' Statie epurare, captare - -

Agromec S.A. Jiu Accident la baraj 204 205,8 205,8 500 650 650 - Sediu si magazii - -

Artego S.A. Jiu Accident la baraj 205 205,8 205,8 500 650 650 - Statie captare - -

Starglass S.A Jiu Accident la baraj 206 205,8 205,8 500 650 650 - Statie captare - -

COMP Gorj Jiu Accident la baraj 207 205,8 205,8 500 650 650 - Statie captare - -

Rostramo S.A. Jiu Accident la baraj 208 205,8 205,8 500 650 650 - Statie captare - -

Expres Transport S.A.

Jiu Accident la baraj 209 205,8 205,8 500 650 650 - Ateliere si masini - -

Robur S.A. Jiu Accident la baraj - - - - - - - Depozite - -

Hidroconstructia S.A.Tg-Jiu

Jiu Accident la baraj - - - - - - - Sediu - -

Page 215: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 14 din 70 NESECRET

Hidroelectrica S.A.Tg-Jiu

Jiu Accident la baraj - - - - - - - Sediu, baraj, priza

Baraj Tg-Jiu rau Jiu SC Hidroelectrica SA Tg-Jiu Vac = 1,3 mil mc Vexist = 0,600 mil mc

Q1% = 1140 mc/s

Aquaterm Tg-Jiu Jiu Accident la baraj - - - - - - - Sediu - -

Citex S.A. Jiu Accident la baraj - - - - - - -

Sector mecanizare, statie sortare

- -

SGA Tg-Jiu Jiu Accident la baraj - - - - - - -

Sector mecanizare, statie sortare

- -

ANIF Tg-jiu Jiu Accident la baraj - - - - - - - sector

mecanizare - -

UR Tg-Jiu Jiu Accident la baraj - - - - - - - sector

mecanizare - -

AJDP Tg-Jiu Jiu Accident la baraj - - - - - - - sediu - -

Servofrig S.A. Jiu Accident la baraj - - - - - - - ateliere - -

Petrom Service Jiu Accident la baraj - - - - - - - ateliere si

depozite - -

Page 216: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 15 din 70 NESECRET

SCPP Dragoieni Amaradia 207 208,14 209,6 - - - - ferma pomicola

Indiguire pr.Amaradia L=5 km h=3 m, b=2 m 1978 SGA Gj

Qc 5% = 105 mc/s Qv 1% = 210 mc/s

SC Agro Tg-Jiu Amaradia 207 208,14 209,6 - - - - Depozite si magazii - -

SC Columna S.A. Amaradia 208 208,15 209,7 - - - - Sediu 20 ha teren arabil - -

AVI Instant Amaradia 209 208,16 209,8 - - - - Sediu si abator pasari - -

CFR Tg-Jiu Amaradia 207 208,14 209,6 - - - - 5 km CF 2 poduri CF - -

MACOFIL S.A. Susita - - - 350 385 450 - Depozite

Indig.pr. Susita L=4 km h=1,5 m, b=2,5 m 1972 SGA Gj

Q5% = 211 mc/s Q1% = 360 mc/s

SDN Tg-Jiu Susita - - - 350 385 450 - sediu si ateliere

Regularizare pr.Susita la Ursati L=7 km 1980 L=3 km 2008 SGA Gj

-

5 COMUNA Balesti

SAT Voinigesti Jiu Accident la baraj 201,6 202,6 203 300 400 500 1h40' 1h

50'

35 gospodarii 50 ha teren arabil 1,5 km drum satesc

- -

SAT Stolojani Jales 200 300 400 250 350 400 40' 30' 20'

35 gospodarii 75 ha teren arabil 1 podet Scoala primara Stolojani

Indiguire pr Jales L=10 km A.N.I.F. Suc.Gorj

-

Page 217: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 16 din 70 NESECRET

SAT Cornesti Jales 200 300 400 250 350 400 40' 30' 20'

15 gospodarii 25 ha teren arabil 1 pod DN 67

Indiguire pr Jales L=10 km A.N.I.F. Suc.Gorj

-

Apa Rece - - - - - - - 75 ha teren arabil - -

SAT Balesti Susita - - - - - - - 50 gospodarii 50 ha teren arabil - -

SAT Rasova Rasova - - - - - - - 25 ha teren arabil

Regularizare pr.Rasova L=2 km 1983 L=4,5 km 2008 SGA Gorj

-

SAT Ceauru Iaz - - - - - - - 15 gospodarii 100 ha teren arabil

Regularizare pr.Iaz la Slobozia L= 5 km 1983 L = 5,945 km 2007 SGA Gj

-

Belciugata - - - - - - - 3 gospodarii - -

Rasova - - - - - - - 25 gospodarii 50 ha teren arabil

Regularizare pr.Rasova L=2 km 1983 L=4,5 km 2008 SGA Gorj

-

SAT Tamasesti Belciugata - - - - - - - 7 gospodarii - -

Valea Muierii - - - - - - - 100 gospodarii 200 ha teren arabil

- -

Valea Neagra - - - - - - - 100 gospodarii 35 ha teren arabil - -

Page 218: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 17 din 70 NESECRET

Apa Mare - - - - - - -

6 COMUNA Danesti

SAT Ungureni Zlasti 187,45 188,85 189,95 - - - - 6 gospodarii 2 ha teren arabil

Indiguire pr.Zlasti L = 6,5 km 1982 ANIF Suc.Gorj

Qc 5% = 163 mc/s

SAT Sasa Sasa - - - - - - - 8 gospodarii 30 ha teren arabil - -

SAT Botorogi Zlasti 187,45 188,85 189,95 - - - - 12 gospodarii 12 ha teren arabil biserica Botorogi

Indiguire pr.Zlasti L = 6,5 km 1982 ANIF Suc.Gorj

Qc 5% = 163 mc/s

Gornac - - - - - - -

14 gospodarii 47 ha teren arabil ferma avicola abator Irbis

Indiguire pr. Gornac L = 2 km 1975 ANIF Suc.Gorj

Qc 5% = 60 mc/s

SAT Vacarea Vacarea - - - - - - - 8 gospodarii 30 ha teren arabil - -

SAT Bratuia Valea Bratuia - - - - - - - 8 gospodarii 30 ha teren arabil - -

SAT Bucureasa Zlasti 187,45 188,85 189,95 - - - - 8 gospodarii 73 ha teren arabil

Indiguire pr.Zlasti L = 6,5 km 1982 ANIF Suc.Gorj

Qc 5% = 163 mc/s

7 COMUNA Dragutesti

Page 219: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 18 din 70 NESECRET

SAT Iasi-Gorj Jiu Accident la baraj 100 140 220 270 450 540

1h40' 1h 50'

balastiera Mitdava

Indiguire rau Jiu L=3,4 km h=2 m, b=3 m 1974 SGA Gorj

Qc 5% = 960 mc/s Qv 2% = 1100 mc/s

Amaradia 207,8 206,14 209,6 - - - - -

Indiguire pr.Amaradia L=5 km h=3 m, b=2 m 1978 SGA Gorj

Qc 5% = 105 mc/s Qv 1% = 210 mc/s

SAT Dragutesti Jiu Accident la baraj 100 140 220 270 450 540

1h40' 1h 50'

10 ha teren arabil 5 ha pasune balastiera Mitdava

Indiguire rau Jiu L=1,2 km h=3 m, b=3 m 1974 SGA Gorj

Qc 5% = 960 mc/s Qv 2% = 1100 mc/s

Amaradia 207,8 206,14 209,6 - - - - -

Indiguire pr.Amaradia L=5 km h=3 m, b=2 m 1978 SGA Gorj

Qc 5% = 105 mc/s Qv 1% = 210 mc/s

Zlasti 173,8 174,6 175,7 - - - - -

Indiguire pr.Zlasti L = 6,5 km 1982 ANIF Suc.Gorj

Qc 5% = 163 mc/s

Gornac - - - - - - - 10 gospodarii 2 ha teren arabil 1 ha pasune

Indiguire pr. Gornac L = 2 km 1975 ANIF Suc.Gorj

Qc 5% = 60 mc/s

Page 220: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 19 din 70 NESECRET

SAT Cirbesti Jiu Accident la baraj 100 140 220 270 450 540

1h40' 1h 50'

30 ha teren arabil 18 ha pasune Indiguire rau Jiu

L=3,4 km h=2 m, b=3 m 1974 SGA Gorj

Qc 5% = 960 mc/s Qv 2% = 1100 mc/s

SAT Urechesti Zlasti 173,8 174,6 175,7 - - - - -

Indiguire pr.Zlasti L = 6,5 km 1982 ANIF Suc.Gorj

Qc 5% = 163 mc/s

Misca - - - - - - - 3 ha teren arabil - -

8 ORAS Rovinari

ORAS Rovinari Jiu Accident la baraj 310 400 520 300 400 500 1h30' 1h

45'

Cartier Virt 50 gospodarii 50 ha teren agricol

Indiguire rau Jiu L=14.8 km h=3 m, b=3 m 1968 SGA Gorj

Qc 0,5% = 2071 mc/s Qv 0,1% = 2665 mc/s

Prundurel - - - - - - - Centrul orasului - -

SH Rovinari Jiu Accident la baraj 167.6 168 169 300 400 500 1h30' 1h

45' Anexe si sediu

Baraj Rovinari (ac.nepermanenta) L= 6.6 km 1968 SGA Gorj

Qc 0,5% = 2071 mc/s Qv 0,1% = 2665 mc/s

Priza Rovinari Jiu Accident la baraj 148 179 180.4 280 400 500 1h30' 1h

45' Priza Rovinari

Priza cu barare Rovinari SGA Gorj Vac=0.550 mil mc

Qc 0,5% = 750 mc/s Qv 0,1% = 1035 mc/s

9 COMUNA Balteni

Page 221: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 20 din 70 NESECRET

SAT Moi Jiu Accident la baraj 98 99 100 400 510 640 2h40' 2h

1h40' 2 ha teren arabil

Reg.si Indig.rau Jiu L=10,4 km h=3 m, b=3 m, SGA Gorj Reg.si Indig.rau Jiu L=12,65 km CNLO

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

SAT Vladuleni Jiu Accident la baraj - - - - - - - 2 ha teren arabil

Reg.si Indig.rau Jiu L=10,4 km h=3 m, b=3 m, SGA Gorj Reg.si Indig.rau Jiu L=12,65 km CNLO

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

Valea Vladului - - - - - - - 10 ha teren arabil 2 gospodarii - -

SAT Bilteni Jiu Accident la baraj - - - - - - - 5 gospodarii

8 ha teren arabil

Reg.si Indig.rau Jiu L=10,4 km h=3 m, b=3 m, SGA Gorj Reg.si Indig.rau Jiu L=12,65 km CNLO

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

Matca Pacurii - - - - - - - 0.50 ha gradini - -

SAT Pesteana Jiu

Jiu Accident la baraj - - - - - - - 15 gospodarii

7 ha teren arabil

Reg.si Indig.rau Jiu L=10,4 km h=3 m, b=3 m, SGA Gorj Reg.si Indig.rau Jiu L=12,65 km CNLO

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

Page 222: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 21 din 70 NESECRET

Cioiana 260 300 400 - - - - 10 ha teren arabil 50 gospodarii

Indiguire pr.Cioiana L=500 m SGA Gorj

-

Torent Pesteana - - - - - - -

10 ha teren agricol 30 gospodarii DN 66 DJ 675

- -

SAT Cocoreni Jiu Accident la baraj - - - - - - - 1 ha teren arabil - -

10 COMUNA Farcasesti

SAT Pesteana de Jos

Canal garda Valea Paraului - - - - - -

-

26 gospodarii 25 ha teren arabil - -

Valea Plopului - - - - - - -

4 ha teren agricol - -

Valea Rea - - - - - - -

3 gospodarii 0.50 ha teren agricol

- -

Valea Aninoasa - - - - - - - 5 gospodarii 2 ha teren agricol - -

SAT Valea cu Apa Valea cu Apa - - - - - - -

25 gospodarii 5 ha teren agricol Sc.Gen.”Victor Popescu”

- -

Canal garda Valea Paraului - - - - - -

-

25 gospodarii 3 ha teren arabil - -

Page 223: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 22 din 70 NESECRET

SAT Farcasesti Valea Mirilesei - - - - - - - 11 gospodarii 1 ha teren agricol - -

Valea lui Ionel - - - - - - - 8 gospodarii 7 ha teren agricol - -

Canal garda Valea Paraului - - - - - -

-

5 gospodarii Scoala Primara Farcasestil

- -

SAT Farcasesti Mosneni Valea Paraului - - - - - - - 2 hateren agricol

fanete - -

Canal garda Valea Paraului - - - - - - - 5 gospodarii - -

SAT Rosia Jiu Matca Rosiei - - - - - - - 7 gospodarii 2 ha teren agricol - -

Pinoasa - - - - - - - 20 gospodarii - -

SAT Rogojelu Matca Rogojelului - - - - - - - 5 gospodarii

1 ha teren agricol - -

SAT Timiseni Valea Brazilor - - - - - - - 5 gospodarii Cariera E.M.Pinoasa

- -

11 COMUNA Urdari

SAT Fantanele Valea Urdei - - - - - - - 20 gospodarii 5 ha teren agricol - -

SAT Urdari Valea Graurului - - - - - - - 20 gospodarii 30 ha teren agricol

- -

Valea Sascuiei - - - - - - - 12 gospodatii 6 ha teren agricol - -

SAT Hotaroasa Valea Manastirii - - - - - - - 10 gospodarii 5 ha teren agricol

- -

12 COMUNA Plopsoru

Page 224: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 23 din 70 NESECRET

SAT Plopsoru Jiu Accident la baraj 98 99 100 400 530 600

7h40' 7h 6h

-

Regularizare si Indiguire rau Jiu L=11 km h=2 m b = 2 m 1981 SGA Gorj

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

12 COMUNA Plopsoru

SAT Sardanesti Jiu Accident la baraj 98 99 100 400 530 600

7h40' 7h 6h

35 ha teren arabil 100 ml CF

Regularizare si Indiguire rau Jiu L=11 km h=2 m b=3 m 1981 SGA Gorj

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

SAT Valeni Jiu Accident la baraj 98 99 100 400 530 600

7h40' 7h 6h

-

Regularizare si Indiguire rau Jiu L=11 km h=2 m b=3 m 1981 SGA Gorj

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

SAT Olari Jiu Accident la baraj 98 99 100 400 530 600

7h40' 7h 6h

-

Regularizare si Indiguire rau Jiu L=11 km h=2 m b=3 m 1981 SGA Gorj

Qc 5%=1434 mc/s Qv 1%=2170 mc/s

SAT Deleni Matca - - - - - - - 5 ha teren arabil 30 gospodarii - -

SAT Piscuri Matca - - - - - - - 10 ha teren arabil 150 gospodarii DC 48

- -

13 ORAS Turceni

Page 225: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 24 din 70 NESECRET

ORAS Turceni Jiu Accident la baraj 340 450 560 400 550 600 8h15' 6h30'

5h20' 7 gospodarii 3 ha teren arabil

Indiguire rau Jiu L=2 km h=4,5 m, b=4 m 1984 SC CE Turceni

-

Ceplea - - - - - - - 3 gospodarii - -

Jilt 350 450 550 - - - - 10 gospodarii 10 ha teren arabil 25 ha islaz

Regularizare rau Jilt L=4 km 1984 SGA Gorj

-

SAT Stramba-Jiu Jiu Accident la baraj 340 450 560 400 550 600 8h15' 6h30'

5h20'

25 gospodarii 15 ha teren arabil 2 podete

- -

Hidroconstructia Tg-Jiu Turceni

Jiu Accident la baraj 340 450 560 400 550 600 8h15' 6h30'

5h20' utilaje Baraj Turceni rau Jiu Vcoronament = 14,3 mil mc

Qc 1% = 1820 mc/s Qv 0,1+ΔQ = 3570 mc/s

Energoconstructia Turceni

Jiu Accident la baraj 340 450 560 400 550 600 8h15' 6h30'

5h20' utilaje depozite

S.C.Termoelec trica suc.Turceni -

SC Electrocentrale Turceni S.A.

Jiu Accident la baraj 340 450 560 400 550 600 8h15' 6h30'

5h20' Platforma baraj Priza Vac=7,4 mil mc -

14 COMUNA Branesti

SAT Capu Dealului

Jiu Accident la baraj 113,75 114,25 115,5 430 490 580 9h40' 8h30'

2h30' 25 ha teren arabil 20 ha zavoi - -

Page 226: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 25 din 70 NESECRET

Gilort 180 230 350` 160 200 400 9h 3h 2h30'

10 gospodarii 200 ha teren arabil 101 ha zavoi

Regularizare rau Gilort L=0,9 km 1977 SGA Gorj

-

Ularu - - - - - - - 4 gospodarii 1 ha teren arabil - -

Istudora - - - - - - - 18 gospodarii - -

Durac - - - - - - - 21 gospodarii - -

Cirstea - - - - - - -

32 gospodarii 9 ha teren arabil 0,800 km retea electrica 0,800 km retea telefonica

- -

Cretu - - - - - - - 8 gospodarii 9 ha teren arabil - -

Sonda - - - - - - - 1 gospodarie 10 ha teren arabil 10 ha zavoi

- -

Foase - - - - - - - 8 gospodarii 11 ha teren arabil - -

SAT Branesti Jiu Accident la baraj - - - - - - - 90 ha teren arabil

40 ha zavoi - -

SAT Brebenei Jiu Accident la baraj - - - - - - - 25 ha teren arabil

10 ha zavoi - -

SAT Badesti Somordol - - - - - - - 20 gospodarii 8 ha pasune - -

SAT Parau Valcea - - - - - - - 10 gospodarii 3 ha teren arabil - -

Page 227: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 26 din 70 NESECRET

Surupina - - - - - - - 2 ha teren arabil 1 gospodarie - -

SAT Gilort Matca - - - - - - - 2 gospodarii - -

15 COMUNA Ionesti

SAT Ionesti Jiu Accident la baraj 113,8 114,3 115,5 430 490 580 9h40' 8h30'

2h30' 30 ha teren arabil 5 ha pasune

Reg.r.Jiu la Turceni Ionesti L=4 km 2008 SGA Gorj

-

Valea Mare - - - - - - - 9 gospodarii 20 ha pasune - -

Tomulesti - - - - - - - 10 ha teren arabil - -

SAT Iliesti Iliesti - - - - - - - 15 ha pasune - -

Jiu Accident la baraj 113,8 114,3 115,5 430 490 580 9h40' 8h30'

2h30' 20 ha teren arabil 3 ha pasune - -

SAT Gura Susitei Susita - - - - - - - 3 gospodarii 5 ha teren arabil - -

Jiu Accident la baraj 113,8 114,3 115,5 430 490 580 9h40' 8h30'

2h30' 10 ha teren arabil 4 ha pasune - -

SAT Picu Picu - - - - - - - 5 gospodarii 15 ha pasune - -

Jiu Accident la baraj 113,75 114,25 115,5 430 490 580 9h40' 8h30'

2h30' 10 ha teren arabil 3 ha pasune - -

16 COMUNA Tantareni

SAT Tantareni Jiu Accident la baraj 113.75 114.25 115.20 430 490 580 9h40' 8h30'

7h20' 10 ha teren arabil - -

Page 228: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 27 din 70 NESECRET

Gilort 113.75 114.25 115.20 160 200 400 2h 3h 2h30' 2 ha teren arabil - -

Matca Lunculita - - - - - - 7 ha teren arabil - -

SAT Floresti Gilort 113.75 114.25 115.20 160 200 400 2h 3h 2h30' 3 ha teren arabil - -

Matca Fratostita - - - - - - - 5 gospodarii - -

Matca Budulan - - - - - - - 2 ha teren arabil - -

Matca Gogosoiu - - - - - - - 5 ha teren arabil - -

Matca Arpadia - - - - - - - 2 ha teren arabil - - SAT Arpadia Matca Arpadia - - - - - - - 3 gospodarii - -

CATUN Valea Lunga Matca V.Lunga - - - - - - - 6 ha teren arabil - -

17 COMUNA Musetesti

SAT Musetesti Amaradia - - - - - - - 10 gospodarii 10 ha teren arabil - -

Valeni - - - - - - - 7 ha teren arabil - -

Zanoaga - - - - - - - 1 ha padure - -

Prislop - - - - - - - 10 ha padure - -

Mangului - - - - - - - 5 ha padure - -

Mangulet - - - - - - - 7 ha padure - -

Cerbului - - - - - - - 9 gospodarii 8 ha teren arabil - -

SAT Stancesti Valea Morilor - - - - - - - 6 gospodarii 20 ha teren arabil - -

Inisita - - - - - - - 6 gospodarii 12 ha teren arabil - -

Sadisor - - - - - - - 4 ha padure - - SAT Larga Larga - - - - - - - 20 ha teren arabil - -

Page 229: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 28 din 70 NESECRET

SAT Barcaciu Valea Rea - - - - - - - 12 ha teren arabil - - Sec - - - - - - - 7 ha teren arabil - -

SAT Grui Inoasa - - - - - - - 15 ha teren arabil - -

18 COMUNA Balanesti

SAT Balanesti Amaradia - - - - - - - 6 gospodarii 6 ha teren arabil - -

SAT Voitesti Vale Amaradia - - - - - - -

2 ha teren arabil 5 ha teren arabil 5 gospodarii 12 ha teren arabil

- -

Grui - - - - - - - - -

Inoasa - - - - - - - - -

SAT Glodeni Amaradia - - - - - - - 2 gospodarii 2 ha teren arabil

Regularizare pr.Amaradia L=1,5 km Aparare de mal L=0.7 km S.G.A.Gorj 1978

SAT Ohaba Amaradia - - - - - - - 2 gospodarii 2 ha teren arabil - -

19 COMUNA Stanesti

SAT Vaidei Valea Mare - - - - - - - 3 gospodarii - -

Susita Verde 200,5 201 201,5 330 450 600 1h 50' 30' 4 gospodarii - -

SAT Curpen Balta Verde - - - - - - - 10 gospodarii - -

Valea Ciulavilor - - - - - - - 20 gospodarii - -

Susita Verde 200,5 201 201,5 330 450 600 1h 50' 30'

50 gospodarii Scoala Gen.Curpen

- -

Page 230: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 29 din 70 NESECRET

SAT Valari Valea Baloilor - - - - - - - 15 gospodarii - -

SAT Alexeni Susita Verde 200,5 201 201,5 330 450 600 1h 50' 30' 6 gospodarii - -

20 COMUNA Lelesti

SAT Lelesti Lelesti - - - - - - - 30 gospodarii 25 ha teren agricol

- -

Iaz - - - - - - - 10 ha teren agricol - -

SAT Fratesti Susenilor - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h

20 gospodarii 25 ha teren agricol

- -

SAT Rasovita Rasova - - - - - - - 20 ha teren agricol - -

Balta - - - - - - - 10 gospodarii 10 ha teren agricol

- -

21 COMUNA Runcu

SAT Valea Mare Raglu - - - - - - - 20 ha teren arabil - -

Valea Viteazu - - - - - - - 30 ha padure - -

SAT Runcu Jales 250 350 400 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 10 gospodarii - -

Sohodol - - - - - - - 20 ha teren arabil balastiera MACOFIL S.A.

- -

Page 231: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 30 din 70 NESECRET

SAT Rachiti Sohodol - - - - - - - 20 ha teren arabil - -

Valea Barloaia - - - - - - - 15 ha padure - -

SAT Balta Balta - - - - - - - 50 ha teren arabil - -

SAT Baltisoara Valea Tanara - - - - - - - 30 gospodarii 15 ha teren arabil - -

Valea Batrana - - - - - - 15 ha fanete - -

SAT Dobrita Valea Delese - - - - - - 4 gospodarii 3 ha teren arabil - -

Valea Barloaia - - - - - - 15 ha padure - -

SAT Suseni Susita - - - - - - 10 gospodarii 2 ha teren agricol - -

Macofil S.A. Jales 250 350 400 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - utilaje si

balastiera - -

22 COMUNA Arcani

SAT Sanatesti Jales Mateiu 160 240 310 200 300 350 40' 30' 20' 7 gospodarii - -

Fantanele - - - - - - - 4 gospodarii - -

SAT Arcani Sohodol - - - - - - - 5 ha teren arabil - -

Jales Mateiu 160 240 310 200 300 350 40' 30' 20' 7 gospodarii - -

Gomnusa - - - - - - - 4 gospodarii - -

Page 232: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 31 din 70 NESECRET

SAT Stroiesti Sohodol - - - - - - - 5 ha teren arabil

Regularizare pr.Sohodol L=3,7 km 1985 SGA Gorj

-

SAT Campofeni Jales 160 240 310 200 300 350 40' 30' 20' 7 gospodarii - -

Citex SA Jales 160 240 310 200 300 350 40' 30' 20' statie sortare - -

23 COMUNA Pestisani

SAT Pestisani Bistrita Accident la baraj - - - 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 110 gospodarii

6 ha teren arabil

Baraj Vaja SC Hidroelectrica Vac=2.0 mil mc Baraj Clocotis SC Hidroelectrica

-

Bistricioara - - - - - - - 145 gospodarii - - Calmatui - - - - - - - 30 gospodarii - - SAT Borosteni Bistricioara - - - - - - - 85 gospodarii - -

SAT Bradiceni Bistrita Accident la baraj 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h

70 gospodarii 8 ha teren arabil Insula-11gospodarii 1.5 ha teren arabil

Baraj Vaja SC Hidroelectrica Vac=2.0 mil mc Baraj Clocotis SC Hidroelectrica

-

Rausor - - - - - - - 80 gospodarii - -

Balta - - - - - - - 150 gospodarii 10 ha teren arabil - -

Page 233: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 32 din 70 NESECRET

SAT Seuca Seuca - - - - - - - 5 ha fanete - -

Valea Neagra - - - - - - - 7 ha teren arabil - -

SAT Hobita Ogasul Hobitei - - - - - - - 5 gospodarii 2 ha teren arabil 1 pod

- -

Bistrita Accident la baraj - - - 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 8 gospodarii

3 ha teren arabil

Baraj Vaja SC Hidroelectrica Vac=2.0 mil mc Baraj Clocotis SC Hidroelectrica

-

SAT Gureni Bistrita Accident la baraj - - - 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 70 gospodarii

colonia ACH

Baraj Vaja SC Hidroelectrica Vac=2.0 mil mc Baraj Clocotis SC Hidroelectrica

-

S.D.N.Tg-Jiu Bistrita Accident la baraj - - - 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - ateliere si utilaje - -

24 COMUNA Telesti

SAT Telesti 230 320 430 - - - - 50 ha teren arabil

Indiguire rau Bistrita L=3,750 km h=2 m,b=2,5 m 1977 A.N.I.F.Suc.Gorj

-

SAT Somanesti Jiu - - - - - - - 20 ha teren agricol - -

Page 234: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 33 din 70 NESECRET

Tismana - - - - - - - 20 ha teren arabil - -

Ogas Scoala Somanesti - - - - - - - DJ 672

Scoala Somanesti - -

SAT Buduhala Jales - - - - - - - 15 ha teren arabil - -

Tataroaia - - - - - - - 15 gospodarii - -

S.C.I.D.P.Gorj Bistrita 230 320 430 - - - - statie asfalt statie sortare - -

A.C.M.M.Tg-Jiu Bistrita 230 320 430 - - - - statie sortare - -

25 ORAS Tismana

ORAS Tismana Tismana Accident la baraj 198,2 198,7 199,2 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 10 gospodarii

10 ha teren arabil

Regularizare rau Tismana L=2.5 km h=2 m, b=3 m SC Hidroelectrica 1969 Baraj Tismana, rau Tismana Hidroelectrica Vac=0.750 mil mc

Qc 1% = 193 mc/s

Qc 1%=170 mc/s

Qv 0,1%=320 mc/s

Sohodol - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 10 ha fanete - -

SAT Celei Orlea 180 280 350 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 20 ha fanete - -

SAT Pocruia Pocruia 199,1 199,8 200,4 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

100 gospodarii 61 ha teren arabil si fanete

Reg.pr.Pocruia la Pocruia L=4 km 2007 SGA Gorj

-

SAT Izvarna Sohodol - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 10 ha teren arabil

si fanete - -

Page 235: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 34 din 70 NESECRET

SAT Vanata Sohodol - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 10 ha fanete - -

SAT Costeni Briboasa - - - - - - - 5 ha fanete - -

26 COMUNA Godinesti

SAT Godinesti Tismana Accident la baraj 200 300 400 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

250 gospodarii 10 ha teren arabil DJ 672 retea cablu TV retea telefonica retea electrica retea alim.apa retea gaze

Regularizare rau Tismana L=2.5 km h=2 m, b=3 m Hidroelectrica

Qc 1% = 193 mc/s

Sangerisu - - - - - - - 20 gospodarii - -

Matca - - - - - - -

3 gospodarii 10 ha teren arabil retea alim.apa retea gaze

- -

SAT Arjoci Tismana Accident la baraj 200 300 400 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h 8 gospodarii

50 ha teren arabil

Regularizare rau Tismana L=2.5 km h=2 m, b=3 m Hidroelectrica

Qc 1% = 193 mc/s

Orlea 180 280 350 180 280 350 8 gospodarii 50 ha teren arabil - -

Page 236: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 35 din 70 NESECRET

SAT Chiliu Ratez - - - - - - - 5 gospodarii 20 ha teren arabi retea alim.apa

- -

27 COMUNA Ciuperceni

SAT Ciuperceni Tismana 250 300 400 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 4 ha teren arabil

Regularizare rau Tismana L=2.5 km h=2 m, b=3 m Hidroelectrica

Qc 1% = 193 mc/s

Vaianu - - - - - - - 6 gospodarii 4 ha teren arabil - -

SAT Pripor Tismana 250 300 400 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 1 ha teren arabil

Regularizare rau Tismana L=2.5 km h=2 m, b=3 m Hidroelectrica

Qc 1% = 193 mc/s

SAT Pesteana Vulcan Pesteana 97,7 98,4 98,8 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 8 gospodarii

6 ha teren arabil - -

SAT Stramba Vulcan Stramba - - - - - - - 3 ha teren arabil - -

SAT Vartop Vartop - - - - - - - 5 gospodarii 3 ha teren arabil - -

SAT Boboiesti Boboiesti - - - - - - - 6 gospodarii 2 ha teren arabil - -

28 COMUNA Cilnic

Page 237: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 36 din 70 NESECRET

SAT Cilnic Tismana - - - 360 345 510 6h 4h40' 4h

105 gospdarii biserica cimitir Cilnic DN 67 DJ 674 C DC 99 DS 8 DC 116 retea electrica retea apa retea telefonica retea TV cablu 200 ha teren agricol

Indiguire rau Tismana L=11,59 km, h=2 m, b=3 m 1969 SGA Gorj

Qc 0,5% =750 mc/s Qv 1% =193 mc/s

Cilnic - - - - - - -

10 gospdarii biserica cimitir Cilnic DN 67 retea electrica retea apa retea telefonica retea TV cablu 60 ha teren agricol

Indiguire pr.Cilnic L=1,50 km h=2,00 m, b=2,50 m 1969 SGA Gorj

-

Icazna - - - - - - -

10 gospdarii DN 67 retea electrica retea apa retea telefonica 5 ha teren agricol

Indiguire pr.Icazna L=1,60 km h=2,00 m, b=2,50 m 1968 SGA Gorj

-

SAT Didilesti Sasa - - - - - - - 3 gospodarii DC 99 - -

Marga - - - - - - - 15 ha teren arabil - -

Page 238: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 37 din 70 NESECRET

SAT Pieptani Strimba 99 99,6 99,8 - - - - 10 ha teren agricol DC 100

Indiguire pr.Strimba L=2,13 km h=1 m, b=2 m 1968 SGA Gorj

-

SAT Stejarei Ogasul neguros - - - - - - - 23 gospodarii 10 ha teren arabil - -

29 ORAS Ticleni

Cioiana - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

10 gospodarii 10 ha teren agricol

- -

Cioienita - - - - - - - 5 gospodarii 0,5 ha teren agricol

- -

Bratuia - - - - - - - 2 gospodarii 1 ha teren agricol - -

Lumedia - - - - - - - 3 gospodarii 2 ha teren agricol - -

Broscuta - - - - - - - 7 gospodarii 3 ha teren agricol - -

Morusa - - - - - - - 5 gospodarii 0,5 ha teren agricol

- -

Calianu (Glod) - - - - - - - 6 gospodarii 2 ha teren agricol - -

Ogasul al Mare - - - - - - - 4 gospodarii - -

Felteru - - - - - - - 2 gospodarii - -

Page 239: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 38 din 70 NESECRET

Ogasul Burlanului - - - - - - - 3 gospodarii - -

Grup Zacaminte Ticleni Cioiana - - - 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

10 gospodarii 10 ha teren agricol

- -

30 COMUNA Matasari

SAT Matasari Jilt 97 97,5 98 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 20 gospodarii

10 ha teren arabil

Regularizare rau Jilt L=2 km Ministerul Industriei si Comertului

-

Strada Dealului - - - - - - - 3 gospodarii sediu RENEL Biserica Catolica

- -

Valea Matina - - - - - - - 2 gospodarii - -

SAT Croici Jilt 97 97,5 98 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 6 gospodarii

5 ha teren arabil - -

Hotar Miculesti - - - - - - - 6 ha teren arabil cariera Jilt Sud - -

Deal Daesti - - - - - - - 6 ha teren arabil - -

SAT Bradet Valea Salcii - - - - - - - 15 gospodarii - -

Valea Purcareata - - - - - - - 3 gospodarii - -

SAT Bradetel Valea Teiului - - - - - - - 2 gospodarii - -

Valea Romenii - - - - - - - Statie de gaze - - SAT Runcurel Zbarcea - - - - - - - 7 gospodarii - -

Page 240: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 39 din 70 NESECRET

Dealu Mare - - - - - - - 3 gospodarii - - Valea Brazilor - - - - - - - 3 ha teren agricol - - Valea lui Urs - - - - - - - 10 ha teren arabil - -

S.P. Ticleni Cioiana - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 30 gospodarii

15 ha teren arabil - -

31 COMUNA Dragotesti

SAT Dragotesti Jilt 98,8 99.4 104 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

10 gospodarii 10 ha teren arabil Depozit carbune si utilaje

Regularizare rau Jilt L=3 km 1984 CNLO Gorj

-

Valea Rea - - - - - - - 157 gospodarii - -

Valea Boiereasca - - - - - - - 6 gospodarii - -

E.M.S. Dragotesti Jilt 98,8 99.4 104 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - depozite carbune

si utilaje - -

32 COMUNA Slivilesti

SAT Cojmanesti Jilt de Slivilesti - - - - - - - 5 gospodarii 5 ha teren arabil - -

SAT Slivilesti Jilt de Slivilesti - - - - - - - 5 gospodarii 5 ha teren arabil - -

SAT Sura Jilt de Slivilesti - - - - - - - 6 gospodarii 7 ha teren arabil - -

SAT Siacu Jilt de Slivilesti - - - - - - - 4 gospodarii 4 ha teren arabil - -

SC I.D.P.Gj S.A. Jilt de Slivilesti - - - - - - - balastiera - -

33 COMUNA Bolbosi

Page 241: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 40 din 70 NESECRET

SAT Balacesti Jilt - - - - - - -

12 gospodarii 40 ha teren arabil 50 ha fanete DJ 673 A

- -

Torent Balacesti - - - - - - - 2 gospodarii 4 ha teren arabil - -

SAT Bolbosi Jilt - - - - - - -

75 gospodarii 37 ha teren arabil 30 ha fanete 1 DC

Regularizare rau Jilt L=6 km 1984 SGA Gorj

-

SAT Igirosu Jilt - - - - - - - 4 gospodarii 50 ha teren arabil 40 ha fanete

Regularizare rau Jilt L=6 km 1984 SGA Gorj

-

Torent Igirosu - - - - - - - 15 gospodarii 5 ha teren arabil - -

SAT Ohaba Jiu Jilt Mic - - - - - - - 4 gospodarii 5 ha teren arabil - -

Ohaba - - - - - - - 10 gospodarii 10 ha teren arabil - -

SAT Valea Jilt Mic - - - - - - - 6 gospodarii 5 ha teren arabil 1 DC

- -

Valea 2 - - - - - - -

30 gospodarii 10 ha teren arabil Scoala Primara Valea 2

- -

Page 242: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 41 din 70 NESECRET

SAT Miclosu Jilt - - - - - - -

6 gospodarii 4 ha teren arabil 7 ha fanete 1 DC

Regularizare rau Jilt L=6 km 1984 SGA Gorj

Miclosu - - - - - - - 12 gospodarii 10 ha teren arabil - -

SAT Bolboasa Jilt - - - - - - - 5 ha teren arabil 15 ha fanete

Regularizare rau Jilt L=6 km 1984 SGA Gorj

Boloboasa - - - - - - - 10 gospodarii 5 ha teren arabil - -

34 COMUNA Borascu

SAT Miluta Borascu 195 195,8 196 - - - - 30 gospodarii 50 ha teren agricol

- -

Valea Racilor - - - - - - - 5 ha teren agricol - -

Matca Merilor - - - - - - - 5 ha teren agricol - -

SAT Mentii din Dos Borascu 195 195,8 196

5 gospodarii 10 ha teren agricol

- -

Valea Bisericii - - - - - - - 1 gospodarie 7 ha teren agricol - -

Cioclovina - - - - - - - 1 gospodarie 5 ha teren agricol - -

Valea Scurtului - - - - - - - 10 ha teren agricol - -

Page 243: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 42 din 70 NESECRET

SAT Calaparu Jiltul Mare - - - - - - - 50 ha teren agricol

Regularizare pr.Jilt L=8.5 km 1984 SGA Gorj

-

Valea Frasinului - - - - - - - 10 ha teren agricol - -

Matca Corbului - - - - - - - 150 ha teren arabil si agricol - -

SAT Scorusu Jiltul Mare - - - - - - - 25 ha teren agricol si arabil - -

Valea Stupinului - - - - - - - 10 ha teren agricol si arabil - -

SAT Baniu Valea Racilor - - - - - - - 10 gospodarii 30 ha teren arabil cimitir

- -

Dragoiesti - - - - - - - 20 ha teren agricol - -

SAT Borascu Jilt - - - - - - - 50 ha teren agricol

Regularizare pr.Jilt L=8.5 km 1984 SGA Gorj

-

Borascu 195 195,8 196 - - - - 15 gospodarii 40 ha teren agricol

- -

Rogoaza - - - - - - -

2 gospodarii 10 ha teren agricol 500 m DC 72

- -

Valea Lui Nat - - - - - - - 1 gospodarie 5 ha teren agricol - -

Page 244: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 43 din 70 NESECRET

Valea Frasinului - - - - - - - 10 ha teren agricol - -

SAT Gura Mentii Borascu 195 195,8 196 - - - - 15 ha teren agricol - -

35 COMUNA Negomir

SAT Ursoaia Jilt Mic - - - - - - - 10 ha teren arabil - -

SAT Artanu Valea Artanului - - - - - - - 5 ha teren arabil 10 gospodarii - -

Jilt Mic - - - - - - - 2 gospodarii 5 ha teren arabil - -

SAT Orzu Jilt Mic - - - - - - - 1 gospodarie 3 ha teren arabil - -

SAT Paltinu Jilt Mic - - - - - - - 3 gospodarii 2 ha teren arabil - -

Matca Paltinu - - - - - - - 2 ha teren arabil 3 gospodarii - -

SAT Condeiesti Jilt Mic - - - - - - - 1 ha teren arabil - -

SAT Valea Racilor Valea Racilor 98,4 98,6 99 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h 15 gospodarii

15 ha teren arabil - -

SAT Nucetu Jilt Mic - - - - - - - 13 gospodarii 24 ha teren arabil - -

36 ORAS Novaci

Page 245: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 44 din 70 NESECRET

ORAS Novaci Gilort 468,6 487,7 488,7 - - - - 3 ag.economici 18 gospodarii 6 ha teren agricol

Reg.si Indig.rau Gilort L=10 km 1978 h=2 m, b=3 m L =8 km (reg.) 2008 SGA Gorj

Qc 5%=256 mc/s Qv 1%=370 mc/s

Gilortelul Mare - - - - - - - 8 gospodarii 4 ha teren agricol - -

Gilortel - - - - - - - 12 gospodarii 6 ha teren agricol - -

Romanu - - - - - - - 5 ha padure - - Tartarau - - - - - - - 7 ha padure - - Plescoaia - - - - - - - 2 ha padure - -

Scarita - - - - - - - 6 gospodarii 2 ha padure - -

Dalbanu - - - - - - - 6 ha padure - - Ranca - - - - - - - 4 ha padure - - Mohoru - - - - - - - 4 ha padure - - Setea Mare - - - - - - - 2 ha padure - - Setea Mica - - - - - - - 2 ha padure - - Gruiul - - - - - - - 1 ha padure - - Catina - - - - - - - 1 ha padure - - Groapa - - - - - - - 2 ha padure - - Insirata - - - - - - - 2 ha padure - - Cerbul - - - - - - - 1 ha padure - - Lupului - - - - - - - 2 ha teren agricol - - Strugaz - - - - - - - 1 ha padure - - Paltinu - - - - - - - 8 ha padure - - Macesu - - - - - - - 12 gospodarii - - Papusa - - - - - - - 2 ha padure - - Mitcani - - - - - - - 2 ha teren agricol - - Macaria - - - - - - - 4 ha padure - - SAT Sitesti Baltata - - - - - - - 1 ha teren agricol - -

Page 246: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 45 din 70 NESECRET

SAT Pociovaliste Gilort - - - - - - - 1 ha teren agricol

Reg si indig.r.Gilort la Pociovaliste L=11 km h=2 m b=3 m 1981 SGA Gj

Qc 5%=256 mc/s Qv 1%=370 mc/s

Bejenia - - - - - - - 1 ha teren agricol - -

Aninis - - - - - - - 2 ha teren agricol 4 gospodarii - -

SAT Hirisesti Negrisoara - - - - - - - 2 ha teren agricol - -

SAT Bercesti Peretu - - - - - - - 2 ha teren agricol 6 gospodarii - -

Botota - - - - - - - 2 ha teren agricol 4 gospodarii - -

Hidroelectrica Tg-Jiu Novaci Gilort 468,6 487,7 488,7 - - - - Centrala electrica - -

SC Transport SA Gilort Gilort 468,6 487,7 488,7 - - - - ateliere si anexe - -

37 COMUNA Bengesti Ciocadia

SAT Balcesti Gilort 349,5 350 350,4 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 8 gospodarii - -

Galben - - - - - - - 5 gospodarii 10 ha teren agricol 2 punti

- -

SAT Bengesti Gilort 349,5 350 350,4 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 7 gospodarii

5 ha teren arabil - -

Hertu - - - - - - - 2 gospodarii - -

Valea Mare - - - - - - - 5 gospodarii Sc.Gen.Linia Mare

- -

Plesa - - - - - - -

3 gospodarii 1 magazin DC 21 2 ha teren arabil 1 podet

- -

Page 247: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 46 din 70 NESECRET

Ciocadia 200 250 300 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 10 gospodarii

5 ha teren arabil - -

SAT Ciocadia Ciocadia 200 250 300 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

15 gospodarii 10 ha teren arabil 1 punte

Reg.si Indig.pr. Ciocadia la Bengesti-Ciocadia L=2 km h=2 m b=3 m 1977 SGA Gorj

Qc 5% = 199 mc/s Qv 1% = 292 mc/s

Ghia - - - - - - - 3 gospodarii 5 ha teren agricol - -

Mogos - - - - - - - 1 punte 6 gospodarii 2 ha teren arabil

- -

38 COMUNA Albeni

SAT Albeni Gilort 320 400 500 - - - -

35 gospodarii. 50 ha teren arabil 20 ha fanete 100 ha zavoi;

- -

Cilnic - - - - 12 gospodarii. 20 ha teren arabil - -

Mina Albeni Gilort 320 400 500 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - sediu - -

S.C.Chemica L.A. Albeni Gilort 320 400 500 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - Statie sortare - -

SAT Bolbocesti Harnea - - - - - - - 10 ha teren arabil 12 gospodarii - -

Page 248: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 47 din 70 NESECRET

SAT Prunesti Barzeiu - - - - - - - 6 gospodarii 30 ha teren arabil - -

39 ORAS Targu-Carbunesti

Orasul Tg. Carbunesti Gilort 320 400 500 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 10 gospodarii

10 ha teren - -

SAT Pojogeni Blahnita - - - 230 300 450 3h 30' 3h 2h40'

3 gospodarii 1 ha teren arabil - -

Taratel - - - - - - - 3 ha teren arabil - -

Valea Rea - - - - - - - 1 ha teren arabil - -

SAT Blahnita de Jos Blahnita - - - - - - - 2 ha teren arabil - -

Criceanu - - - - - - - 0,50 ha teren arabil - -

SAT Stefanesti Frumuselu - - - - - - - 3 gospodarii drum satesc 2 ha teren arabil

- -

Gura Vaii - - - - - - - 0,50 ha teren arabil - -

SAT Carbunesti Sat Bacila - - - - - - -

3 gospodarii drum satesc 2 ha teren arabil

- -

Valea Mare - - - - - - - 0,4 ha teren arabil - -

SAT Floresteni Comaneasca - - - - - - - 0,2 ha teren arabil - -

Valea Mare - - - - - - - 0,2 ha teren arabil - -

Macofil S.A. Gilort 320 400 500 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - balastiera - -

Aquaterm S.A. Gilort 320 400 500 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - Statie captare - -

Page 249: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 48 din 70 NESECRET

SC I.D.P.S.A. Blahnita - - - 250 310 360 3h 30' 3h

2h40' Statie asfalt - -

CITEX S.A. Blahnita - - - 250 310 360 3h 30' 3h

2h40' Balastiera - -

40 COMUNA Jupinesti

SAT Vidin Gilort 98,5 99 99,5 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 2 ha zavoi - -

SAT Jupanesti Valea Mare - - - - - - - 8 gospodarii 5 ha teren arabil - -

Razleu - - - - - - - 5 gospodarii 2 ha teren arabil - -

Valea Desu - - - - - - - 20 ha padure - -

Stubea - - - - - - - 5 gospodarii 1 ha teren arabil - -

Pleoapa - - - - - - - 11 gospodarii 5 ha teren arabil - -

Boziana - - - - - - - 1 gospodarie 15 ha teren arabil - -

Valea Tupsa - - - - - - - 4 gospodarii 2 ha teren arabil - -

Valea Iepei - - - - - - - 2 ha teren arabil - -

SAT Viersani Gilort - - - - - - - 2 ha zavoi - -

Valea Rogozului - - - - - - - 5 gospodarii 1 cimitir - -

Valea Stupina - - - - - - - 3 gospodarii 0,50 ha teren arabil

- -

Balinesti - - - - - - - 7 gospodarii 10 ha teren arabil - -

S.C.MASERATI S.A. Gilort 98,5 99 99,5 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - balastiera - -

41 COMUNA Barbatesti

Page 250: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 49 din 70 NESECRET

SAT Socu Gilort 97 97,5 98,5 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

2 ha teren arabil 20 gospodarii biserica cimitir Socu SC Edimar

- -

Socu - - - - - - - 3 gospodarii Regularizare pr.Socu L=0,3 km 1972 SGA Gj

-

SAT Barbatesti Gilort 97 97,5 98,5 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

3 ha teren arabil Macofil S.A. (rampa COMPET S.A.)

- -

SAT Petresti Gilort 97 97,5 98,5 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 3 ha teren arabil - -

SAT Musculesti Gilort 98 97,6 98,6 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 2 ha teren arabil - -

Macofil S.A. Gilort 98 97,6 98,6 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - balastiera - -

42 COMUNA Saulesti

SAT Saulesti Gilort 220 280 300 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

40 ha teren arabil Statia de apa Saulesti

- -

Purcaroaia - - - - - - - 25 gospodarii 10 ha teren arabil Sc.gen.Saulesti

- -

Valea Pietrei - - - - - - - 0.50 ha teren arabil 1 ha pasune

- -

Valea Paraului - - - - - - - 15 gospodarii 14 ha teren arabil - -

Page 251: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 50 din 70 NESECRET

Valea Corbului - - - - - - - 2 gospodarii 1 ha teren arabil - -

Valea Cimitirului - - - - - - - 5 ha pasune 1 ha teren arabil - -

Valea Nuielii - - - - - - - 1 ha pasune - -

SAT Purcaru Ogas Sintoaia - - - - - - - 3 ha pasune 1 ha teren arabil - -

Ogas Jidovina - - - - - - - 5 gospodarii 2 ha teren arabil - -

Ogas Plopsoru - - - - - - - 3 ha teren arabil - -

Ogas Cordeasa - - - - - - - 3 ha teren arabil - -

SAT Bibesti Valea Popii - - - - - - - 20 gospodarii 5 ha teren arabil 5 ha pasune

- -

Ogasul Teiului - - - - - - - 5 ha pasune - -

43 COMUNA Vladimir

SAT Frasinu Valea Frasinu - - - - - - - 2 ha teren arabil - -

Gilort - - - - - - - 30 ha teren arabil

Regularizare rau Gilort L=500 m 1983 SGA Gorj

-

SAT Valea Desului Valea Desului - - - - - - - 10 gospodarii

2 ha teren arabil - -

SAT Vladimir Valea Desului - - - - - - - 5 gospodarii 5 ha teren arabil - -

Page 252: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 51 din 70 NESECRET

S.C.I.D.P.Gj S.A. Gilort 220 280 300 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - balastiera - -

44 COMUNA Aninoasa

SAT Aninoasa Gilort - - - - - - - 10 gospodarii 10 ha teren arabil - -

SAT Groserea Groserea 199 199,5 200,2 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

20 gospodarii 30 ha teren arabil S.C.DAMARIS EXIM S.R.L S.C.ALITEOPAN

- -

SAT Sterpoaia Sterpoaia - - - - - - - 5 gospodarii - -

45 COMUNA Turburea

SAT Turburea Gilort 250 350 550 480 530 600 4h 3h30' 3h

8 ha teren arabil 1 ha zavoi - -

Valea Turburii - - - - - - - 5 gospodarii 5 ha teren arabil - -

Valea Calului - - - - - - - 10 gospodarii 5 ha teren arabil DJ 661

- -

SAT Sipot Gilort 250 350 550 480 530 600 4h 3h30' 3h

7 ha teren arabil - -

Valea Jianului - - - - - - - 5 ha teren arabil 5 ha pasune - -

Valea Stroiei - - - - - - - 10 gospodarii 5 ha padure 5 ha pasune

- -

SAT Spahii Gilort 250 350 550 480 530 600 4h 3h30' 3h

5 ha teren arabil - -

Valea Spahiei - - - - - - - 5 ha pasune 3 gospodarii - -

Page 253: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 52 din 70 NESECRET

SAT Poiana Cocorova - - - - - - - 2 gospodarii - -

Valea Mailatel - - - - - - - 3 gospodarii 3 ha teren arabil - -

SAT Cocorova Cocorova - - - - - - - 4 gospodarii biserica DC 49

- -

S.P.Turburea Gilort 250 350 550 480 530 600 4h 3h30' 3h

sediu si anexe - -

46 COMUNA Baia de Fier

SAT Baia de Fier Galbenu 220 280 350 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 25 gospodarii

50 ha teren arabil

Regularizaresi aparare de mal pr.Galbenu L=1.5 km 1980 L= 8,46 lm 2008 SGA Gorj

-

Cernazoara - - - - - - -

Pod DJ 665 - -

Sopta1 - - - - - - - poduri

- -

Sopta 2 - - - - - - -

DS 24 - -

"La Didu" - - - - - - -

podet DC 35 - -

SAT Cernadia Botota - - - - - - -

4 gospodarii 7 ha teren arabil - -

SAT Cernadia Muset - - - - - - -

5 ha teren arabil - -

47 COMUNA Bumbesti-Pitic

Page 254: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 53 din 70 NESECRET

SAT Bumbesti-Pitic Galbenu 130 130.5 131 130 185 300 1h20' 45'

30'

10 gospodarii 20 ha teren arabil 900 m retea electrica 4 gradini 2 podete

- -

Cernazoara - - - - - - -

6 gospodarii 400 m retea electrica 45 ha teren arabil 2 podete

- -

Neagra - - - - - - -

3 gospodarii 20 m retea electrica 14 ha teren agricol 1 podet

- -

SAT Poienari Neagra - - - - - - -

7 gospodarii 10 m retea electrica 10 ha teren arabil

- -

Galbenu 130 130.5 131 130 185 300 1h20' 45' 30'

10 gospodarii 450 m retea electrica 15 ha teren arabil 2 gradini 1 podet

- -

SAT Carligei Neagra - - - - - - -

3 gospodarii 20 ha teren arabil 70 m retea electrica 1 podet

- -

Page 255: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 54 din 70 NESECRET

Galbenu 130 130.5 131 130 185 300 1h20' 45' 30'

10 gospodarii 450 m retea electrica 15 ha teren agricol 3 gradini 1 podet

- -

48 COMUNA Prigoria

SAT Calugareasa Calnic 140 210 320 - - - - 8 gospodarii 6 ha teren arabil - -

Calugareasa - - - - - - - 5 gospodarii 8 ha teren arabil - -

SAT Zorlesti Calnic 140 210 320 - - - - 20 gospodarii 60 ha teren arabil

Regularizare pr.Calnic L=2.0 km 1985 SGA Gorj

-

Zorlesti - - - - - - - 4 gospodarii 2 ha teren arabil - -

SAT Negoiesti Giovria - - - 16 gospodarii 43 ha teren arabil - -

SAT Bucsana Bucsana - - - - - - - 8 gospodarii 25 ha teren arabil - -

SAT Prigoria Calnic 140 210 320 - - - - 30 ha teren arabil - -

Prigoria - - - - - - - 8 gospodarii 10 ha teren arabil - -

Page 256: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 55 din 70 NESECRET

La Banta - - - - - - - 3 gospodarii 8 ha teren arabil DJ 675 B

- -

49 COMUNA Crasna

SAT Crasna Blahnita - - - - - - - 20 gospodarii 50 ha teren arabil - -

Sunatoarea - - - - - - - 10 gospodarii - -

SAT Dragoiesti Turbati - - - - - - - 10 gospodarii - -

SAT Crasna din Deal Ciocazeaua - - - - - - - 5 ha teren arabil - -

SAT Carpinis Ghia 258,2 258,51 259,5 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 10 ha teren arabil - -

SAT Radosi Ciocazeaua - - - - - - - 5 ha teren arabil - -

SAT Aninis din Vale Aninis 254,2 255,1 266,6 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h 5 ha teren arabil - -

SC I.D.P.Gj S.A. Blahnita - - - - - - - balastiera - -

50 COMUNA Sacelu

SAT Blahnita de sus Blahnita 200 250 300 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 15 gospodarii

20 ha teren arabil -

ogas Valea lui Tigan - - - - - - - 5 gospodarii

2 ha teren arabil - -

parau Marisoara - - - - - - - 15 gospodarii 8 ha teren arabil - -

Page 257: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 56 din 70 NESECRET

SAT Sacelu Blahnita 200 250 300 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 10 gospodarii

15 ha teren arabil

Regularizare rau Blahnita L=3 km 1977 SGA Gorj

SAT Magheresti Sunatoarea 219 220 220,6 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 4 gospodarii

9 ha teren arabil - -

SAT Haesti Sunatoarea 219 220 220,6 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 3 gospodarii

9 ha teren arabil - -

51 COMUNA Scoarta

SAT Colibasi Blahnita 140 210 270 100 200 360 2h 1h40' 1h15'

10 gospodarii 10 ha teren arabil - -

SAT Mogosani Blahnita 140 210 270 100 200 360 2h 1h40' 1h15'

5 gospodarii 5 ha teren arabil - -

SAT Campu Mare Blahnita 140 210 270 100 200 360 2h 1h40' 1h15'

5 gospodarii 5 ha teren arabil - -

SAT Budieni Zlasti - - - - - - - 10 ha padure - -

SAT Copacioasa Taratel - - - - - - - 7 gospodarii 50 ha padure - -

SAT Lazuri Valea Rea - - - - - - -

8 gospodarii 125 ha teren arabil 25 ha pasune

- -

Page 258: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 57 din 70 NESECRET

SAT Bobu Bobaia - - - - - - - 50 ha teren arabil - -

52 COMUNA Pades

SAT Closani Motru Accident la baraj 200 250 350 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h 10 gospodarii

10 ha teren arabil

Baraj Valea Mare rau Motru Vac=4.8 mil mc Hidroelectrica S.A.

Qc 1%=315 mc/s

Qv 0,1%=580 mc/s

Valea Calului - - - - - - - 7 gospodarii - -

SAT Motru-Sec Motru Sec - - - - - - - 30 gospodarii 5 ha teren arabil - -

SAT Orzesti Dugaia - - - - - - - 15 gospodarii 2 ha teren arabil - -

Motru Accident la baraj 200 250 350 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h 7 gospodarii

4 ha teren arabil - -

SAT Apa Neagra Motru Accident la baraj 200 250 350 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h 23 gospodarii

26 ha teren arabil - -

Susara - - - - - - - 10 gospodarii 3 ha teren arabil - -

53 COMUNA Glogova

SAT Glogova Motru 210 260 310 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 4 gospodarii

15 ha teren arabil - -

Panduru - - - - - - - 4 gospodarii - - La Didea - - - - - - - 3 gospodarii - - La Mutu - - - - - - - 3 gospodarii - - Valea Bratii - - - - - - - 5 gospodarii - -

SAT Boghicesti Motru 210 260 310 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 4 gospodarii

15 ha teren arabil - -

SAT Olteanu Motru 210 260 310 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 4 gospodarii

15 ha teren arabil - -

Valea Pribii - - - - - - - 6 gospodarii - -

Page 259: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 58 din 70 NESECRET

54 COMUNA Catunele

SAT Dealul Viilor Iupca - - - - - - - 1 gospodarie 10 ha teren arabil - -

Motru 100,5 101,1 101,7 170 215 230 - 4 ha teren agricol - -

SAT Catunele Motru 100,5 101,1 101,7 170 215 230 - 5 gospodarii 10 ha teren arabil - -

SAT Valea Perilor Motru 100,5 101,1 101,7 170 215 230 - 15 ha teren arabil - -

Valea lui Bejat - - - - - - - 10 ha teren arabil - -

SAT Steic Motru 100,5 101,1 101,7 170 215 230 - 10 gospodarii 20 ha teren arabil - -

SAT Valea Manastirii Motru 100,5 101,1 101,7 170 215 230 - 25 gospodarii

30 ha teren arabil - -

Valea lui Ceausu - - - - - - - 10 ha teren arabil - -

SAT Lupoaia Motru 100,5 101,1 101,7 170 215 230 - 10 gospodarii 21 ha teren arabil - -

Lupoaia 101 102,1 102,7 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - - - -

Valea Coandei - - - - - - - 10 ha teren arabil - -

E.M.C.Motru Lupoaia 101 102,1 102,7 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - Cariera Lupoaia - -

55 ORAS Motru

ORAS Motru Motru - - - 220 350 460 3h50' 3h15' 2h

Alimentare cu apa Statia de sortare CFR 500 ml 25 ha teren arabil

Indiguire rau Motru L=4 km h=6,5 m, b=4 m 1965 SGA Gj

-

Page 260: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 59 din 70 NESECRET

SAT Plostina Plostina 101,1 102,1 102 - - - - 2 gospodarii 5 ha teren arabil

Regularizare pr.Plostina L=2,5 km 1985 SGA Gj

-

SAT Rosiuta Plostina 101,1 102,1 102 - - - - -

Regularizare pr.Plostina L=2,5 km 1985 SGA Gj

-

SAT Lupoaia Lupoaia 101,5 102,1 103,1 - - - - 2 ha teren arabil 4 gospodarii 5 anexe

Reg.si Indig.pr. Lupoaia L=4 km h=3 m, b=2,5 m 1963 SGA Gj

-

EMC Motru Motru - - - 220 350 460 3h50' 3h15' 2h sediu

Indiguire rau Motru L=4 km h=6,5 m, b=4 m 1965 SGA Gj

-

EMS Motru Motru - - - 220 350 460 3h50' 3h15' 2h sediu

Indiguire rau Motru L=4 km h=6,5 m, b=4 m 1965 SGA Gj

-

UATAA Motru Motru - - - 220 350 460 3h50' 3h15' 2h sediu

Indiguire rau Motru L=4 km h=6,5 m, b=4 m 1965 SGA Gj

-

Transport Expres Motru Motru - - - 220 350 460 3h50'

3h15' 2hAutobaza si masini

Indiguire rau Motru L=4 km h=6,5 m, b=4 m 1965 SGA Gj

-

Page 261: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 60 din 70 NESECRET

Cariera Rosiuta Plostina 101,5 102,1 103,1 - - - - utilaje 15 gospodarii

Regularizare pr.Plostina L=2,5 km 1985 SGA Gj

-

Mina Plostina Plostina 101,5 102,1 103,1 - - - - depozit carbune si utilaje

Regularizare pr.Plostina L=2,5 km 1985 SGA Gj

-

Mina Lupoaia Lupoaia 101,5 102,1 103,1 - - - - benzi transportoare carbune

Reg.si Indig.pr. Lupoaia L=4 km h=3 m, b=2,5 m 1963 SGA Gj

-

56 COMUNA Samarinesti

SAT Samarinesti Motru 350 400 490 160 180 200 5h50' 5h30' 3 h40'

100 ha teren arabil - -

SAT Valea Bisericii Motru - - - - - - - 50 ha teren arabil - -

SAT Valea Poienii Motru - - - - - - - 25 ha teren arabil - -

SAT Boca Motru - - - - - - - 25 ha teren arabil 10 ha teren arabil 4 gospodarii

- -

Boca - - - - - - - 10 ha teren arabil 2 gospodarii - -

Page 262: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 61 din 70 NESECRET

SAT Larga Jilt de Slivilesti - - - - - - - 20 ha teren arabil 8 gospodarii - -

SAT Duculesti Jilt de Slivilesti - - - - - - - 5 ha teren arabil 4 gospodarii - -

57 COMUNA Vagiulest

SAT Vagiulesti Motru 107 108 109 440 495 580 4 h 3h30' 3 h

30 ha teren arabil - -

SAT Circiu Motru 107 108 109 440 495 580 4 h 3h30' 3 h

5 ha teren arabil - -

SAT Valea Motrului Motru 107 108 109 440 495 580

5 h 3h30' 3 h

15 ha teren arabil - -

SAT Murgilesti Jiltul Mic - - - - - - - 5 ha teren arabil 10 gospodarii - -

SAT Covrigi Jiltul Mic - - - - - - - 5 ha teren arabil 10 gospodarii DJ 671 C

- -

Torent Pocsa - - - - - - - 5 gospodarii 5 ha teren arabil - -

58 COMUNA Rosia de Amaradia

SAT Seciuri Amaradia - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h 7 gospodarii

3 ha teren arabil - -

Page 263: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 62 din 70 NESECRET

SAT Rosia de Amaradia Cornatel - - - - - - - 4 gospodarii

1 podet - -

Rosia - - - - - - - 2 gospodarii 1ha teren arabil 1000 mp gradini

- -

SAT Rosia de Jos Caprioru - - - - - - - 2 gospodarii 2 ha teren arabil - -

59 COMUNA Bustuchin

SAT Bustuchin Amaradia 250 400 500 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

20 gospodarii 20 ha teren arabil sediul primariei sediul oficiului postal DJ 675 C 2 fantani

- -

SAT Pojaru Amaradia 250 400 500 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 15 gospodarii

15 ha teren arabil - -

SAT Valea Pojarului Stramba - - - - - - -

8 gospodarii 5 ha teren arabil 1 DC Tg-Logresti-Valea Pojarului

- -

La Cornea - - - - - - -

2 gospodarii 0,50 ha teren arabil retea electrica retea gaze naturale

- -

Page 264: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 63 din 70 NESECRET

SAT Poienita Valea Caliman - - - - - - -

5 gospodarii 15 ha teren arabil DC Poienita 2 fantani retea electrica

- -

Valea Udrii - - - - - - - 3 gospodarii 5 ha teren arabil DC 31 C

- -

60 COMUNA Logresti

SAT Mosteni Amaradia - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 5 ha teren agricol

2 gospodarii - -

SAT Tg-Logresti Amaradia - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 15 ha teren

agricol - -

SAT Frunza Amaradia - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h -

15 ha teren agricol 3 gospodarii

- -

SAT Coltesti Amaradia - - - 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h - 5 ha teren agricol - -

SAT Seaca Seaca - - - - - - - DC 33 5 ha teren agricol - -

SAT Strimba Strimba - - - - - - -

DC 31 15 ha teren agricol 3 gospodarii

- -

61 COMUNA Hurezani

SAT Hurezani Amaradia - - - 250 400 500 - 3 ha teren arabil - -

Cornetu - - - - - - - 10 gospodarii 10 ha teren arabil - -

SAT Busuioci Amaradia - - - 250 400 500 - 3 ha teren arabil - - SAT Pegeni Amaradia - - - 250 400 500 - 4 ha teren arabil - -

Page 265: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 64 din 70 NESECRET

Ratea - - - - - - - 10 gospodarii 10 ha teren arabil - -

SAT Plopu Plopu - - - - - - - 10 ha pasune 1 podet - -

SAT Totea de Hurezani Totea - - - - - - - 10 ha fanete - -

62 COMUNA Capreni

SAT Capreni Amaradia 230 310 380 - - - - 3 ha teren arabil 2 ha pasune - -

Capra - - - - - - - 6 gospodarii 25 ha teren arabil - -

Plopu - - - - - - - 4 gospodarii - -

SAT Nou Amaradia 230 310 380 - - - - 1 ha teren arabil - -

SAT Cornetu Amaradia 231 311 381 - - - - 1 ha teren arabil - -

Gagai - - - - - - - 0.50 ha teren arabil - -

SAT Bratesti Amaradia 230 310 380 - - - - 1 ha teren arabil - -

Bratesti - - - - - - - 12 gospodarii - -

SAT Bulbuceni Matca Cocorova - - - - - - -

6 gospodarii biserica Bulbuceni

- -

63 COMUNA Stoina

SAT Stoina Amaradia 120 150 230 220 270 370 - 5 ha teren arabil - -

Stoina - - - - - - - 6 gospodarii 5 ha teren agricol - -

Page 266: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 65 din 70 NESECRET

SAT Ciorari Amaradia 120 150 230 220 270 370 - 10 gospodarii 10 ha teren arabil - -

Ciorari - - - - - - - 6 gospodarii 4 ha teren arabil - -

SAT Paisani Amaradia 120 150 230 220 270 370 - 10 gospodarii 10 ha teren arabil - -

Paisani - - - - - - - 10 ha teren agricol 10 gospodarii

- -

SAT Urda de Sus Amaradia 120 150 230 220 270 370 - 9 gospodarii 8 ha teren arabil - -

S.P.Stoina Amaradia 120 150 230 220 270 370 - Depozite si utilaje - -

Urda - - - - - - 7 gospodarii 5 ha teren arabil - -

64 COMUNA Cruset

SAT Cruset Amaradia 280 340 400 250 400 500 - 150 ha teren arabil 80 ha padure

Regularizare parau Amaradia L=1.5 km 1983 SGA Gorj

-

Valea Crusetelului - - - - - - - 6 gospodarii

10 ha teren arabil - -

Crusetelul - - - - - - - 20 ha pasune - -

SAT Bojinu Amaradia 280 340 400 250 400 500 - 3 ha teren arabil 5 ha padure 5 gospodarii

- -

SAT Mierea Amaradia 280 340 400 250 400 500 -

50 ha teren arabil 30 ha padure biserica 3 gospodarii

- -

Valea Mierii - - - - - - - 2 ha teren arabil - -

Page 267: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 66 din 70 NESECRET

SAT Slamnesti Amaradia 280 340 400 250 400 500 - 15 ha teren arabil 10 ha padure - -

SAT Slavuta Slavuta 98 99 100 250 400 500 - 130 ha teren arabil 40 gospodarii

- -

SAT Marinesti Marinesti - - - - - - - 3 ha teren arabil 2 gospodarii -

SAT Valuta Valuta 98,2 98,6 99,3 - - - - 18 ha teren arabil 20 gospodarii - -

Friguroasa - - - - - - - 20 ha pasune -

SAT Maiag Valea Maiag - - - - - - - 20 ha teren arabil 45 gospodarii - -

Valea Calului - - - - - - - 15 ha teren arabil 30 ha pasune -

SAT Urda de Jos Valea Urdei - - - - - - - 30 ha teren arabil - - Urda Mierii - - - - - - - 20 ha pasuni - -

SAT Miericeaua Valea Miricelii - - - - - - - 35 ha teren arabil 50 gospodarii - -

65 COMUNA Berlesti

SAT Berlesti Berleasca 98,2 98,6 99,3 - - - -

3 gospodarii 10 ha teren arabil DC 27 A Coltesti-Albeni

- -

SAT Scrada Berleasca 98,2 98,6 99,3 - - - - 5 ha teren arabil - -

SAT Galcesti Berleasca 98,2 98,6 99,3 - - - - 2 gospodarii - -

SAT Lihulesti Lihulesti - - - - - - - 10 gospodarii 12 ha teren arabil DC 27 A

- -

SAT Parau Viu Lihulesti - - - - - - - 3 ha teren arabil - -

66 COMUNA Licurici

Page 268: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 67 din 70 NESECRET

SAT Licurici Matca Licurici - - - - - - - 20 gospodarii 10 ha teren arabil - -

SAT Frumusei Valea Negrenilor 97,5 98,5 99 - - - - 15 gospodarii 3 ha teren arabil - -

SAT Negreni Valea Negrenilor 97,5 98,5 99 - - - - 25 gospodarii 7 ha teren arabil - -

SAT Totea Totea - - - - - - - 30 gospodarii 14 ha teren arabil - -

67 COMUNA Stejari

SAT Stejari Amarazuia - - - - - - -

3 gospodarii 2,5 ha teren arabil sediu ROMGAZ MEDIAS

- -

SAT Bacesti Ludu - - - - - - - 3 ha teren arabil - -

Rusita - - - - - - - 1,5 ha teren arabil - -

Purcaru - - - - - - - 0,5 ha teren arabil - -

Voivoda - - - - - - - 0,5 ha teren arabil - -

Baroaia - - - - - - - 0,5 ha teren arabil - -

SAT Balosani Balosani - - - - - - - 0,5 ha teren arabil - -

Romgaz Medias Amarazuia - - - - - - - 4 gospodarii 2,5 ha teren arabil sediu

- -

68 COMUNA Danciulesti

SAT Obarsia . Plosca - - - - - - - 8 gospodarii 11.5 ha teren arabil

- -

SAT Zaicoi . Plosca - - - - - - - 7 gospodarii 3.5 ha teren arabil - -

Page 269: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 68 din 70 NESECRET

69 COMUNA Polovragi

SAT Polovragi Taraia - - - - - - - 20 gospodarii 10 ha teren arabil

Regularizare parau Taraia L=3 km D.A.Olt

-

Taraoara - - - - - - - 25 gospodarii 5 ha teren arabil - -

Tigania - - - - - - - 50 gospodarii - -

Otet - - - - - - - 30 gospodarii - -

Valea Porcului - - - - - - - 30 gospodarii - -

Tomita - - - - - - - 10 gospodarii - -

SAT Racovita Taraia - - - - - - - 5 ha teren arabil

Indiguire pr.Oltet L=3 km b=2 m, h=3 m 1977 D.A.Olt

-

Racovita - - - - - - - 5 ha pasune - -

Valea Tiganului - - - - - - - 20 gospodarii - -

Valea Labailor - - - - - - - 10 gospodarii - -

70 COMUNA Alimpesti

Page 270: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 69 din 70 NESECRET

SAT Alimpesti Oltet 90 120 150 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h

40 gospodarii Sc.generala Camin Cultural 12 ha teren arabil 4 ha pasune DJ 675 C DJ 675 B

Indiguire pr.Oltet L=3 km b=2 m, h=3 m 1977 D.A.Olt

-

Bara - - - - - - - 6 gospodarii 3 ha teren agricol 1 podet

- -

Seci - - - - - - - 4 gospodarii 5 ha teren agricol 1 podet

- -

SAT Ciupercenii de Oltet Oltet 90 120 150 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h

25 gospodarii 7 ha teren arabil 4 ha pasune 1 podet DJ 675 C

- -

SAT Corsoru Oltet 90 120 150 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h

20 gospodarii 15 ha teren arabil 3 ha pasune DJ 675 C

- -

Tulbure - - - - - - - 6 gospodarii 20 ha teren arabil DJ 675 C

- -

Tinoasa

- - - - - - - 3 gospodarii 100 m DC

- -

Page 271: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 70 din 70 NESECRET

SAT Sarbesti Oltet 90 120 150 25/1h

45/3h 35/1h 60/3h

50/1h 80/3h

5 ha teren arabil DJ 675 C - -

SAT Nistoresti Oltet 90 120 150 25/1h 45/3h

35/1h 60/3h

50/1h 80/3h

29 gospodarii 5 ha teren arabil DJ 605 C 1 podet

- -

Valea Podului - - - - - - -

5 gospodarii 2 ha teren agricol - -

Page 272: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 3

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 28 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA NOMINALĂ A CLĂDIRILOR PROPUSE A FI EXPERTIZATE ASUPRA SIGURANŢEI ÎN EXPLOATARE

Nr. Crt.

Denumirea unitatii Adresa Nr. sali, saloane/ alte

capacitati

Nr. niveluri

An constructie

Expertizat

Nr. persoane Obs.

Spitalul Orasenesc Turceni 1. Cladire sectii acuti, laboratoare, sector

administrativ

Str.Sanatatii, Nr.1, Turceni, Gorj

563

P+ 2 etj.

1981

NU

151

2. Cladire sectia psihiatrie cronici Sat.Jilt, Turceni Gorj 92 P+ 2 etj. 1957 NU 150 Spitalul Judetean de Urgenta Tg. jiu I. Locatie Spital nr. 1 (A.I. Cuza) Cladire sectie Boli Infectioase A.I. Cuza 46 1 1896 nu 24 2. Cladire Psihiatrie A.I. Cuza 40 1 1904 nu 24 3. Cladire Oncologie A.I. Cuza 41 1 1924 nu 16 4. Cladire Dermato Venerice A.I. Cuza 30 1 1898 nu 14 5. Cladire Depozit materiale A.I. Cuza 3 1 1904 nu 2 6. Cladire Farmacie+Laborator+Cam Garda A.I. Cuza 10 1 1969 nu 11 7. Cladire Cabina Poarta A.I. Cuza 2 1 1960 nu - 8. Disp. TBC +Lab. BK A.I. Cuza 49 P+1 1924 nu 15 II. Locatie Spital Nr. 2 ( Tudor Vladimirescu ) 1. Cladire Corp Nou ( A+B+C+D ) Str. Tudor Vladimirescu 535 S+P+4 1986 nu 322 2. Cladire Corp Vechi Str. Tudor Vladimirescu 395 P+2 1953 nu 114 3. Cladire Centrala Termica Str. Tudor Vladimirescu 1 P 1968 nu 7

Page 273: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 3

4. Cladire Statie Oxigen Str. Tudor Vladimirescu 2 P 1986 nu 5 5. Cladire Gospodarie Apa Str. Tudor Vladimirescu 4 P 2003 nu 4 6. Cladire Post Trafo Str. Tudor Vladimirescu 2 P 1986 nu 5 III. Locatie Spital Nr. 3 ( 700) , Str Progresului Nr. 18 1. Cladire corp spitalizare Str.Progresului nr.18 626 S+P+6 1975 nu 549 2. Cladire corp ambulatoriu Str.Progresului nr.18 260 S+P+2 1975 da 54 3. Cladire corp grup gospodaresc Str.Progresului nr.18 24 S+P 1975 nu 20 4. Cladire grup electrogen Str.Progresului nr.18 3 P 1975 nu 5 5. Cladire statie oxigen Str.Progresului nr.18 4 P 1975 nu 4 6. Cladire bazin apa Str.Progresului nr.18 2 P 1975 nu 4 7. Cladire Centrala termica Str.Progresului nr.18 6 P 1975 nu 7 8. Cladire poarta Str.Progresului nr.18 4 P 1975 nu - Spitalul Orăşenesc Novaci Spitalul Orăşenesc Novaci Novaci Str. Gruiului nr. 1 86 P+3 1977 Nu 126 Spital Orasenesc Rovinari Spital Orasenesc Rovinari Str.Jiului nr.2, Rovinari 558 P+ 4 1989 NU 131 Spital Orăşenesc Tg. Cărbuneşti 1 Spital Orăşenesc Tg. Cărbuneşti Str. Eroilor, nr.51, Tg.

Cărbuneşti 189 P+2 etj 1892 nu 297

2 Centru de sanatate Capreni Com Capreni 25 P+1 etj 1998 nu 3 Centru de sanatate Logresti Com Logresti 23 P+1 etj 1992 nu

Spitalul Municipal Motru Spitalul Municipal Motru Str.Carol Davila nr.4

mun.Motru, Nu au cladiri in curs de expertizare

Spitalul Orasenesc Bumbesti Jiu Spitalul Orasenesc Bumbesti Jiu Str.Zorilor nr.1,

Bumbesti Jiu 168 P +2 etj 1939 Nu 117

Spitalul de Pneumoftiziologie T.Vladimirescu Spitalul de Pneumoftiziologie

T.Vladimirescu Comuna Runcu,

400

P+ 2 etj.

1941

NU

153

Page 274: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 3 / 3

2. CLĂDIRI DECLARATE MONUMENTE ISTORICE DIN JUDEŢUL GORJ Nr crt ID LMI 2004 LMI

1955 LMI 1970

LMI 1991 DENUMIRE ORAŞ /

COMUNA SAT ADRESA/

TOPONIMIE

AN CONSTRU

CTIE OBSERVAŢII PROPRIETAR

1. 272 GJ-II-m-A-09309 1102 B083 B0169 Cula Crăsnaru ANINOASA GROŞEREA N

Necunoscută, presupus sec.

XVIII

THEODORESCU ILEANA RUXANDRA SI TRAPCEA VIORICA MOSTENITORI AI

LUI CRĂSNARU NICOLAE SI BARBU CONSTANTIN

2. 148 GJ-II-m-B-09212 B0051 Casa Mihuţescu BAIA DE

FIER BAIA DE

FIER N Începutul sec. XX

3. 164 GJ-II-m-B-09225 1119 B021 B0065

Casa Costică Bărbătescu

BĂRBĂTEŞTI BĂRBĂTEŞTI N 1848-1850 Autodemolata

partial CONSTANTINESCU TIBERIU

4. 353 GJ-II-m-B-09381 B0324

Casa de lemn Aurel Buşe

BĂRBĂTEŞTI SOCU N SEC XIX Parasita

5. 338 GJ-II-m-B-09365 B0230

Casă-culă Eftimie Nicolaescu MĂTĂSARI RUNCUREL N Părăsită

6. 301 GJ-II-m-B-09334 1166 B098 B0193

Biserica de lemn “Sf. Îngeri” MUŞETEŞTI MUŞETEŞTI “In cimitir” PRIMARIA MUSETESTI

7. 222 GJ-II-m-B-09275 1105 B044 B0121 Casa Cepleanu PLOPŞORU CEPLEA N LITIGIU

8. 321 GJ-II-m-B-09353 B0211 Casă PLOPŞORU PLOPŞORU N Pericol pentru

casa vecina TOMOVICI

9. 347 GJ-II-m-B-09375 1130 B0321

Biserica „Sf. Voievozi”

ROŞIA DE AMARADIA SECIURILE BOR

10. 339 GJ-II-m-B-09366 B120 B0231

Casa Moangă-Pleşoianu SĂCELU SĂCELU

Acoperis cazut, s-au luat masuri pentru protejare

DREPT DE ADMINISTRARE CONSILIUL JUDETEAN

11. 196 GJ-II-m-B-09251 Casa Coliţa SCOARŢA BUDIENI N Sf. sec. XVIII Parasita

12. 235 GJ-II-m-B-09284 Casa Ioana I. Popescu SCOARŢA COPACIOASA 7 Parasita

13. 323 GJ-II-m-B-09348 Casa Tenu SCOARŢA PIŞTESTII DIN DEAL

Cătun Pişteştii din

Vale

14. 367 GJ-II-m-A-09392 1212 B135 B0253

Cula Cioabă-Chintescu SLIVILEŞTI ŞIACU N Litigiu

15. 474 GJ-IV-m-B-09479 C000

2 Casa memorială Iosif

Keber TÂRGU JIU Str. 11 Iunie 67 CONSILIUL LOCAL

Page 275: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 9

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 29 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA ALUNECĂRILOR DE TEREN LA NIVELUL JUDEŢULUI GORJ

1. ALUNECĂRI DE TEREN

PRODUSE ÎN JUDEŢUL GORJ

- Comuna Albeni – alunecare teren pe DC 25 Pruneşti 150m; DC 27 A între Albeni şi Colţeşti; DC 25 C între Albeni şi Pruneşti pe o distanţă de 300 m, afectarea a 4 case din satul Pruneşti şi evacuarea a 4 familii formată din 18 persoane.

- Comuna Arcani alunecare de teren DJ 672C de la km 2+000 la km 3+000 - Comuna Alimpeşti – alunecare teren – DJ 605 C pe o lungime de 60m; DJ 675 C pe o

lungime de 40m lăţime 6 adâncime 1,30m afectând 4 locuinţe; 3 gospodării şi 20 ha teren. - Comuna Aninoasa – alunecare de teren – afectate două DS - Comuna Baia de Fier alunecare de teren ruptură de acostament pe o lungime 100m - Comuna Băleşti – alunecare de teren – DC pe o lungime de 200 m , 8 case fiind în pericol

de prăbuşire - Comuna Bălăneşti – alunecare de teren – DC 51 la km 2 ; DC 15 la Km 2,5, DJ 665A la

Km 7. - Comuna Bengeşti Ciocadia - alunecare de teren DC 21 pe o lungime de 80m între satele

Bengeşti şi Ciocadia - Comuna Berleşti - alunecare de teren afectat 15 locuinţe, DJ675 A la km 6+00 şi km

9+900; DC 27A km 18+00, 19+300, 21+500, 22+200; DJ 672 km 26+400 - Comuna Brăneşti - alunecare de teren DJ 662 km 6+900 pe o lungime de 30m. - Comuna Bolboşi - alunecare de teren DC 80 pe circa 200m şi 1 casă de locuit. - Comuna Bumbeşti Piţic – alunecare de teren – DC 26 între km 2+845 la 2+875 la km

3+200 la km 3+250, DC 12 cu DS 7 pe o lungime de 110ml. - Comuna Bustuchin – alunecare de teren – în satele Poieniţa, Poiana Seciuri, Cionţi şi

Bustuchin la 133 locuinţe fisuri orizontale şi verticale atât la exterior cât şi la interiorul locuinţelor din care două locuinţe prezintă crăpături de 5-7 cm fiind în pericol de prăbuşire; DJ 675C şi DJ 675 A; Şcoala Primară Poieniţa; DC31, DC31A, DC31B şi DC 29

- Comuna Căpreni – DC 49 km 8+600 la km 8+900 - Comuna Cătune - alunecare de teren – sat Şteic, pe o suprafaţă de 1 ha teren agricol şi o

locuinţă. - Comuna Ciuperceni - alunecare de teren DC pe o porţiune de 30m şi izolare a 8

gospodării; DJ 673A km 19+250. - Comuna Crasna - alunecare de teren DJ 665C şi afectarea a 3 gospodării - Comuna Dănciuleşti – alunecare de teren DJ 605 A km 48+500 şi izolarea a unui nr. de

242 gospodării - Comuna Dragoteşti - alunecare de teren DJ 673 A km 11+100 pe o lungime de 40m. - Comuna Ioneşti - alunecare de teren DJ674 km 33+100 pe o lungime 100m - Comuna Jupâneşti - alunecare de teren afectarea a două puncţi pietonale - Comuna Licurici - alunecare de teren afectarea a 5 gospodării în satul Licurici de Sus; o

gospodărie în satul Licurici, cătunul Rogoaza şi distrugerea unei puncţi în satul Totea.

Page 276: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 9

- Comuna Logreşti - alunecare de teren în satul Seaca 3,5 ha şi o gospodărie, în satul Mărul 250 ha, în satul Moşteni două gospodării şi 0,50ha teren agricol; în satul Frunza o gospodărie, 1,8ha teren agricol, DC 31 pe 30m şi DS cătunul Tereujani pe o lungime de 30m.

- Comuna Mătăsari – alunecare teren pe DJ673 între localităţile Strâmba-Vulcan-Mătăsari; în satul Mătăsari 5 anexe gospodăreşti şi 3 ha agricol; în satul Runcurel o locuinţă şi anexe gospodăreşti şi 0,2 ha curte; în satul Croici, 7 gospodării şi 0,40 ha grădină şi 0,90 ha păşune; o casă afectată şi un DC 86 Mătăsari Croici distrus în 4 puncte.

- Oraşul Motru - alunecare de teren DN 67 la km 49+550 şi 47+700 şi 3 gospodării. - Comuna Muşeteşti – Alunecare de teren în satul Sârbeşti afectate 3 gospodării şi un DS. - Comuna Negomir - alunecare de teren DC 71 km 0+620 pe 80m; DS20 km 0+250 pe

50m; DJ 674 B satul Ursoaia; DC 70 km 3+440 pe 100m; - Comuna Peştişani Comuna Negomir – alunecare de teren în satul Săuca afectate 19

gospodării; 80m DC; şi 200 DS - Comuna Prigoria – alunecare de teren – DC 54 afectat pe o lungime 3 m şi teren agricol

1,5 ha; 4 locuinţe afectate; DC 23 Călugăreasa Negoeşti de la km 1+100 la km 1+600, rămânând izolaţi 430 cetăţeni; DJ 675B la km 11+600

- Comuna Runcu - alunecare de teren sat Dobriţa, 1 gospodărie - Comuna Roşia de Amaradia - alunecare de teren satul Stejarul – afectat 4 locuinţe, satul

Seciuri 215 locuinţe, satul Roşia de Amaradia 3 locuinţe; DC 675 C în punctul Becheni fiind afectată 1 gospodărie; DC Roşia de Amaradia – Ruget pe o lungime de 70m; DC 54 pe o lungime de 600m; DS 35 pe o lungime de 35m; DS 42 pe o lungime de 100m; şi un nr. de 6 locuinţe; DJ 675 C pe o lungime de 2km; DC 29 A.

- Comuna Schela - alunecare de teren DJ 664 la km 8+100 - Comuna Stejari – alunecare de teren – punctul Voivoda, afectate două grajduri şi două

fânare. - Comuna Stăneşti - alunecare de teren DJ 672 B de la km 9+100 la km 9+900. - Oraşul Tismana – alunecare de teren pe DC 200; DJ 672 km 26+400 la Vâlcele; DC 125

pe 200 m; izlaz Racoţi 50m afectând şi un pod. - Comuna Vladimir - alunecare de teren în satul Frasin au fost afectate 4 locuinţe şi două

fântâni; DC 44 Adreeşi-Frasin, 150ml; în satul Moţeşti 4 locuinţe prezintă fisuri; DC45 Vladimiri – Moşneni; DJ 662 Hurezani-Vladimir pe o distanţă de 1000-1500m

- Comuna Văgiuleşti - alunecare de teren DC Valea Motrului pe o distanţă de 80m şi o gospodărie.

- Comuna Urdari - alunecare de teren DJ 674 km 29+150 pe 100m - Pe DN 66 (E79) Tg-Jiu - Petroşani Km 105+279, la podul construit în anul 1913, s-a produs

o deplasarea tablierului central de cca 10 cm faţă de tablierul marginal pe o lungime de 2 m şi ruperea a doi tiranţi, în urma căreia a fost restricţionată circulaţia.

- Pe DJ 674 B Rovinari-Negomir-Borăscu, Km 9+00, s-a produs o alunecare de teren în urma căreia a fost restricţionată circulaţia.

- În com. Licurici, sat. Totea, puctul Măgura - alunecare de teren reactivată cu punerea în pericol a unei gospodării.

- În mun. Motru, loc. Ploştina, sat. Dealul Pomilor - alunecare de teren reactivată pe o lungime de 280 m şi lăţime de 45 m, cu punerea în pericol a 4 gospodării..

- Pe DN 67 pe raza com Bengeşti-Ciocadia, sat Bălceşti au fost afectaţi aproximativ 7-8 mm din marginea drumului spre şanţ, punând în pericol o locuinţă.

- Pe raza com. Băleşti, sat. Rasova zona biserică şi casa Lăzăroiu terenul a prezentat declivităţi specifice fenomenului de alunecare reactivată.

- În com. Cătunele, satele Lupoaia şi Steic-alunecare de teren care pune în pericol

Page 277: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 3 / 9

construcţiile din zonă. - În urma ploilor torenţiele căzute în com. Schela, s-a produs o alunecare de teren existând

riscul întreruperii circulaţiei şi izolarea cătunului Vlădoi. - În comuna Runcu s-a produs o alunecare de teren în urma erodării de mal pe cursul

pârâului Şuşiţa. În urma alunecării de teren au fost afectate o proprietate din satul Suseni Comuna Runcu şi drumul judeţean DJ 672B, între km 5+000 şi km 6+300, pe o lungime de 300 m, fiind afectată o suprafaţă de 1500 mp. - În com. Schela, sat Arsuri pe DJ 664, punctul - „La hotarul dintre satele Schela şi Arsuri” s-a produs o alunecare de teren, prin ruperea tronsonului de drum betonat care a dus la blocarea circulaţiei. Date existente la Centrul Operaţional Judeţean - I.S.U. Gorj

- La data de 21.01.2009, s-a produs o alunecare de teren în satul Lupoiţa mun. Motru, la o halda de steril, ca urmare a lucrărilor miniere, care a afectat locuinţa d-lui Chircu Gheorghe, provocând numeroase fisuri în interior şi în exterior cît şi infiltraţii de apă. La faţa locului s-a deplasat o comisie a C.J.S.U. care a constatat cele sesizate şi a întocmit nota de constatare cu nr. 68 din 30.01.2009 (nr. ISU 873365 din 04.02.2009) prin care a dispus şi măsurile de remediere a situaţiei create.

- La data de 30.01.2009, în oraşul Tg-Cărbuneşti, ca urmare a precipitaţiilor din perioada 28.01-30.01.2009, s-a produs o alunecare de teren în două puncte str. Trandafirilor nr. 47 –CEC BANK şi nr. 41 – care a distrus zidul de sprijin din beton punând în pericol distrugerea străzii Merilor şi afectarea locuinţelor din zonă.

- La data de 10.02.2009, în com. Săuleşti, ca urmare a precipitaţiilor şi a naturii terenului, s-a produs o alunecare de teren în imediata apropiere a rezervorului 3 din gospodăria de apă a comunei, care a dus la distrugerea împrejmuirii şi a rigolei de preluare a apelor pluviale de pe platforma gospodăriei, punându-se în pericol stabilitatea rezervorului respectiv. La faţa locului s-a deplasat o comisie a C.J.S.U. care a constatat cele sesizate şi a întocmit proces-verbal cu nr. 681 din 17.02.2009 prin care au fost dispuse măsurile de remediere a situaţiei create.

- La sfârşitul lunii ianuarie 2009, în zona primăriei com. Bolboşi, datorită viiturilor propagate pe râul Jilţ au fost afectate ambele maluri ale cursului de apă aval pod DC 80, fiind evidenţiate eroziuni de mal stâng pe cca 60 ml şi eroziuni de mal drept pe cca. 20 ml., care pot pune în pericol locuinţele din zonă în cazul unor inundaţii. Pentru stoparea fenomenului şi remedierea situaţiei au fost luate măsuri

- La data de 19.02.2009, I.S.U.Gorj a fost informat de C.L.S.U. al com. Stăneşti despre producerea unor alunecări şi scufundări de teren pe o rază de cca. 350 m, în satul Curpen, datorate ploilor căzute la sfârşitul anului 2008 şi neasigurării scurgerii dirijate a apelor acumulate, care au provocat fisuri la unele locuinţe amplasate pe malul stâng al pârâului Răchita, eroziuni şi alunecări de mal, care pun în pericol şi stabilitatea podului de peste acel râu. La faţa locului s-a deplasat o comisie a C.J.S.U. care a constatat cele sesizate şi a întocmit nota de constatare cu nr. 172/873708 din 25.02.2009/02.03.2009 prin care au fost dispuse măsurile de remediere a situaţiei create.

- La data de 13.03.2009, I.S.U.Gorj a fost informat de C.L.S.U. al com. Runcu despre reactivarea unei alunecări de teren produsă în satul Dobriţa, datorată ploilor căzute la sfârşitul anului 2008, care a provocat o alunecare a malului pârâului Valea de Leşe ce afectează o suprafaţă cu lungimea de aproximativ 10 m din gospodăria numitului Isuf Constantin. La faţa locului s-a deplasat o comisie a C.J.S.U. care a constatat cele sesizate şi a întocmit nota de constatare cu nr. 295/874004 din 18/19.03.2009 prin care au fost dispuse măsurile de remediere a situaţiei create.

- În data de 13.03.2009 o comisie constituită din ing. Buzatu Nicolae – Instituţia Prefectul - judeţul Gorj, ing. Cimpoieru Cornel - Inspectoratul Teritorial în Construcţii Sud – Vest Oltenia - SCCLC nr. 2 Gorj, ing. Săpun Ion – Consiliul Judeţean Gorj şi cpt. Mischie Mihail – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj, s-a deplasat în satul

Page 278: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 4 / 9

Dragoteşti (punctul Valea Mujii), comuna Dragoteşti, unde a constatat evoluţia accentuată a alunecărilor de teren din zona mai sus menţionată. Totodată se solicită prelungirea autorizaţiei de construire nr.7 din 23.01.2008, privind Proiectul Tehnic ”Stabilizarea şi înlăturarea efectelor produse de alunecările de teren din zonele de influenţă ale lucrărilor subterane de la minele Mătăsari şi Dragoteşti, judeţul Gorj”. Comisia mai sus menţionată a întocmit o notă de constatare prin care au fost stabilite concluzii şi măsuri, în vederea remedierii situaţiei create.

- La data de 26.05.2009, în com. Turburea, zona dintre Parcul 4 Bulbuceni şi locul numit „Valea Calului” a avut loc o alunecare a unei suprafeţe de teren, care generază un pericol grav şi iminent pentru pădurile din zonă, ce aparţin ROMSILVA S.A. şi care au afectat stabilitatea unui nr. de 5 conducte transport ţiţei şi gaze ce aparţin S.C. PETROM S.A. Bucureşti-Grupurile de Zăcăminte Brădeşti şi Ţicleni. La faţa locului s-a deplasat o comisie formată din reprezentanţi din cadrul Instituţiei Prefectului Jud. Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, 1 ofiţer din cadrul I.S.U.J. Gorj, primarul comunei Turburea, reprezentanţi ai O.S. Turceni şi S.C. Petrom S.A. Bucureşti, care au întocmit proces-verbal de constatare cu nr. 3617/875014 din 27.05.2009 prin care au fost dispuse măsurile şi responsabilităţile de remediere a situaţiei create.

- La data de 14.05.2009, I.S.U.Gorj a fost informat de numitul Trancă Alexandru, prin sesizarea nr. 135106/P din 14.05.2009, despre reactivarea unor alunecări de teren produse în satul Bolboceşti, com. Albeni, cu efecte asupra gospodăriei acestuia. La faţa locului s-a deplasat o comisie a C.J.S.U. care a constatat cele sesizate şi a întocmit nota de constatare cu nr. 638/875182 din 29.05.2009/09.06.2009 prin care au fost dispuse măsurile de remediere a situaţiei create.

- În data de 14.07.2009 o comisie mixtă formată din ing. Cimpoieru Cornel – Inspectoratul Teritorial în Construcţii Sud – Vest Oltenia – SCCLC nr. 2 Gorj, ing. Buzatu Nicolae – Instituţia Prefectului judeţul Gorj, ing.dipl. Săpun Ion – Consiliul Judeţean Gorj şi cpt. Mischie Mihail – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj, s-a deplasat în comuna Băleşti, satul Rasova, ca urmare a solicitării d-ei Dinculeana Elena, pentru a analiza evoluţia alunecărilor de teren şi efectele acestora asupra terenurilor şi gospodăriilor amplasate în zona respectivă. Comisia a constatat cele sesizate şi a întocmit o notă de constatare prin care s-au stabilit măsuri şi sarcini necesare remedierii situaţiei produse.

- În data de 11.11.2009 o comisie constituită din ing. Buzatu Nicolae – Instituţia Prefectului – judeţul Gorj, ing. Cimpoieru Cornel – Serviciul Control, Calitate, Lucrării de Construcţii ITC Sud – Vest Oltenia nr. 2 Gorj, ing.dipl. Săpun Ion – Consiliul Judeţean Gorj şi slt. Faităr Vasile – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, urmare adresei fără număr a Primăriei Roşia de Amaradia, înregistrată la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj cu nr. 891547/5/11.11.2009, s-a deplasat la faţa locului unde a analizat condiţiile producerii unei alunecări de teren în aproprierea Şcolii Generale clasele I-IV – Roşia de Amaradia. Comisia mai sus menţionată a întocmit o notă de constatare prin care au fost stabilite constatări şi măsuri, în vederea remedierii situaţiei create.

În anul 2010, situaţia alunecărilor de teren se prezintă astfel:

- În data de 12.01.2010 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Gorj a primit „Nota de Constatare” a CLSU Bustuchin nr. 12081 din 16.12.2009, înaintată prin adresa nr. 196 din 05.01.2010 a Primăriei comunei Bustuchin, privind alunecările de teren din această localitate. În urma celor sesizate s-a constituit o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – judeţul Gorj, Consiliului Judeţean Gorj, Inspectoratului Teritorial în Construcţii Sud-Vest Oltenia – DJCC Gorj, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Gorj, care a verificat la faţa locului cele sesizate, întocmind Raportul de Constatare Tehnică nr. 281 din 04.02.2010, în care au fost stabilite măsuri, necesare remedierii situaţiei create.

Page 279: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 5 / 9

- În data de 14.01.2010 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj a fost informat prin adresa nr. 448 din 12.01.2010 de către Primăria Oraşului Tg. – Cărbuneşti, că pe raza Oraşului Tg. – Cărbuneşti, satul Pojogeni, în zona pârâului Călugăreasa, în urma precipitaţiilor ce au avut loc în perioada decembrie 2009 – ianuarie 2010, s-au produs alunecări de teren, fenomen ce pune în pericol drumul comunal şi locuinţele din zonă. S-a constituit o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – judeţul Gorj, Consiliului Judeţean Gorj, Inspectoratului Teritorial în Construcţii Sud-Vest Oltenia – DJCC Gorj, Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Gorj, care a verificat la faţa locului cele sesizate, întocmind Nota de Constatare nr. 96 din 04.02.2010, în care au fost stabilite măsuri, necesare remedierii situaţiei create. - În data de 18.02.2010 la I.SU.J. Gorj a fost înregistrată petiţia cu nr.140024/P, a domnului Ciobanu Tudor, domiciliat în comuna Negomir, satul Artanu, judeţul Gorj, prin care informează că în luna martie, anul 2007, s-au produs alunecări de teren în zona casei de locuit a acestuia, afectând şi locuinţele a încă trei familii (Mituică Dumitru, Ciobanu Ştefan, Latea Valerică). - În data de 22.02.2010, între orele 1400 – 2100, pe drumul judeţean DJ 674 B, la km 9 s-a produs o alunecare de teren, pentru 2 ore drumul fiind blocat. S-a intervenit cu utilaje (volă şi rabă), de la cariera Pinoasa - com. Câlnic, iar circulaţia a fost reluată. În data de 22.02.2010 o comisie mixtă formată din dr.ing. Cimpoieru Cornel – Inspectoratul Teritorial în Construcţii Sud – Vest Oltenia – D.J.C.C. Gorj, ing. Buzatu Nicolae – Instituţia Prefectului – judeţul Gorj, ing.dipl. Săpun Ion – Consiliul Judeţean Gorj, cpt. Mischie Mihail – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, s-a deplasat în comuna Roşia de Amaradia în urma adresei înaintată de primăria acestei comune, unde a analizat evoluţia alunecărilor de teren reactivate şi efectele acestora asupra terenurilor şi gospodăriilor amplasate în zona respectivă. Comisia a întocmit o notă de constatare prin care s-au stabilit măsuri şi sarcini necesare remedierii situaţiei produse;

- În ziua de 21.02.2010, alunecarea de teren a continuat între orele 2100 – 2300, drumul a fost blocat. S-a intervenit cu personalul de specialitate din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă la îndepărtarea lemnelor care au căzut pe gambioane, cu utilaje din cadrul E.M. Rovinari, iar în jurul orei 2300, ciruclaţia a fost reluată.

- În data de 22.02.2010 s-a intervenit cu utilaje de la E.M. Rovinari şi cu personal din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă la îndepărtarea totală a pământului şi a copacilor pentru a se relua complet circulaţia. - În data de 23.02.2010 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj a primit adresa nr. 872 din 23.02.2010, de la Secţia Drumuri Naţionale prin care comunică că în urma topirii zăpezilor şi a ploilor din această iarnă, pe DN 6 B km 40 + 400...40 + 430, pe raza localităţii Urda de Jos, comuna Stoina, judeţul Gorj, s-a produs o alunecare de teren. Aceasta a provocat distrugerea completă a structurii rutiere a drumului pe ¾ din partea carosabilă şi afectarea zidului de sprijin, pe o lungime de 30 m. În aceste condiţii traficul rutier se desfăşoară pe un singur sens, zona fiind semnalizată corespunzător. O comisie constituită la ordinul prefectului a verificat la faţa locului în data de 23.02.2010 cele precizate şi a stabilit măsuri de remediere a situaţiei create. - În data de 22.02.2010 la I.S.U.J. Gorj a fost înregistrată sesizarea Primăriei comunei Roşia de Amaradia cu nr. 651926 din 22.02.2010, prin care informează că în noaptea de 20.02.2010 spre 21.02.2010, datorită îmbibării pămăntului ca urmare a topirii zăpezii şi căderilor de precipitaţii din ultima perioadă s-a constatat reactivarea fenomenului de alunecare de teren, la nivelul localităţii. Astfel s-a produs o fisură de 4-5 cm într-o zonă din centrul comunei, fisură ce a afectat şi un drum stradal (secţionându-l). S-a constituit de urgenţă o comisie care formată din din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – judeţul Gorj, Consiliului Judeţean Gorj, Inspectoratului Teritorial în Construcţii Sud-Vest Oltenia – DJCC Gorj, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă

Page 280: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 6 / 9

al judeţului Gorj, care a verificat la faţa locului în data de 22.02.2010 cele sesizate de către primărie, şi a întocmit Nota de Constatare” nr. 217 din 22.02.2010, în care au fost stabilite măsurile ce trebuie luate pentru remedierea situaţiei.

- În data de 20.05.2010, prin ordinul prefectului nr. 151/ 20.05.2010 a fost constituită o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – judeţul Gorj, Consiliului Judeţean Gorj, D.J.C.C. Gorj şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, care împreună cu dl. ing. Tarsu Gheorghe din partea beneficiarului SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi dl. ing. Mihai Ilie din partea proiectantului, a verificat evoluţia fenomenelor de alunecări de teren reactivate sesizate în localităţile Mătăsari – Dragoteşti, în punctul Valea Mujii – Dealul Boştinarillor. Comisia a întocmit o „Notă de Constatare” ce cuprinde măsuri ce se impun pentru soluţionarea acestei situaţii;

- În data de 21.07.2010 o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – judeţul Gorj, Consiliului Judeţean Gorj şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj s-a deplasat în comuna Baia de Fier în punctul Prima Şopta unde a verificat erodarea malului drept al pârâului „Prima Şopta” şi afectarea platformei drumului sătesc DS 25. Comisia a întocmit o notă de constatare prin care s-au impus măsuri necesare soluţionării situaţiei create;

- În data de 08.12.2010 o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – judeţul Gorj, Inspectoratului Teritorial în Construcţii Gorj şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj s-a deplasat în comuna Dragoteşti, punctul “Valea Mujii – dealul Boştinarilor” unde a verificat alunecarea de teren reactivată, ca urmare a precipitaţiile abundente căzute în ultima perioadă. Comisia a întocmit o notă de constatare prin care s-au impus măsuri necesare soluţionării situaţiei create.

Page 281: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 7 / 9

2. SITUAŢIA CU ALUNECARILE DE TEREN DE LA NIVELUL LOCALITĂŢILOR ha %

Alunecări în brazde în valuri în trepte cu movile curgătoare prăbuşiri Nr. crt

Tritoriul administrativ

Suprafaţa

totală Suprafaţa cartată.

Supra-faţa cu

alune-cări

stabi lizate

semi stab. active Stb semi actv stb semi actv stb semi actv stb semi actv stb semi actv

1 Albeni 2543 2543 990 326,40 0 0 0 0 167,20 217,60 261,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,80 2 Alimpeşti 2715 2715 1800 450,0 0 156,00 210,0 0 70,0 409,0 296,0 110,70 0 0 20,0 0 0 0 0 0 78,30 3 Aninoasa 4067 4067 2460 658,0 724,0 0 126,0 169,0 0 318,0 304,0 89,25 56,0 0 0 0 0 0 0 0 15,75 4 Arcani 1607 1607 558 414,0 65,40 0 0 74,60 0 0 0 4,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Baia de Fier 4499 4499 1057 258,0 287,0 69,8 62,0 83,0 16,0 109,0 58,0 64,0 0 27,0 0 0 0 0 0 0 23,20 6 Bâlteni 2425 2425 852 128,0 94,0 0 179,0 33,0 0 282,0 103,0 0 0 0 0 0 0 11,1

0 0 0 21,90

7 Bălăneşti 4037 4037 2221 693,0 426,0 14,0 114,0 214,0 0 398,0 193,0 69,0 33,0 40,0 0 0 0 0 0 0 27,0 8 Băleşti 5662 5662 1145 0 0 45,0 556,0 0 26,0 0 432,0 60,0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,0 9 Bărbăteşti 1349 1349 657 318,0 0 51,0 112,0 49,0 10,0 117,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Bengeşti-

Ciocadia 4109 4109 2220 518,0 682,0 0 293,0 343,0 61,0 169,0 125,0 0 0 29,0 0 0 0 0 0 0 0

11 Berleşti 3295 3295 2400 529,0 109,0 0 842,0 63,0 72,0 263,0 178,0 145,0 73,0 28,0 18,0 0 0 22,0 0 0 58,0 12 Bolboşi 2716 2716 1678 559,0 305,0 48,0 208,0 182,0 0 151,0 38,0 100 0 18,0 42,0 0 0 0 0 0 27,0 13 Borăscu 4210 4210 1427 291,0 401,0 69,0 163,0 298,0 31,0 71,0 53,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,0 14 Brăneşti 2779 2779 1993 320,0 103,0 59,0 860 62,0 23,0 395 77,0 69,0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,0 15 Bumbesti-

Piţic 2942 2942 412 132,0 128,0 18,0 29,0 39,0 7,0 30,0 29,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Bumbeşti-Jiu 4988 4988 105 13,0 46,0 4,0 0 26,0 0 0 16,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Bustuchin 3610 3610 2735 798,0 418,0 28,0 642,0 263,0 19,0 369,0 71,0 0 40,0 14,0 0 0 0 0 0 0 73,0 18 Câlnic 2649 2649 753 261,0 93,0 49,0 112,0 68,0 19,0 98,0 0 12,0 26,0 0 0 0 0 0 0 0 15,0 19 Căpreni 2765 2765 1350 511,0 299,0 12 203,0 154,0 0 94,0 52,0 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Cătunele 1216 1216 515 189,0 0 61 96,0 64,0 10,0 80,0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Ciuperceni 2660 2660 1470 41,0 612,0 22,0 29,0 482,0 12,0 38,0 234,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Crasna 8473 8473 1189 0 389,0 43,0 107,0 149,0 11,0 196,0 98,0 22,0 56,0 110,

0 8,0 0 0 0 0 0 0

23 Cruşeţ 5073 5073 2759 814,0 148,0 93,0 681,0 29,0 48,0 638,0 114,0 83,0 0 48,0 16,0 0 0 0 0 0 47,0 24 Dănciuleşti 3240 3240 2800 1014, 318,0 45,0 406,0 194,0 28,0 596,0 63,0 21,00 67,0 39,0 9,0 0 0 0 0 0 0 25 Dăneşti 4882 4882 1800 647,0 155,0 0 248,0 68,0 0 403,0 109,0 25,0 124,

0 21,0 0 0 0 0 0 0 0

26 Drăgoteşti 1726 1726 1350 729,0 47,0 17,0 256,0 0 0 191,0 0 41,0 69,0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Drăguţeşti 3061 3061 593 253,0 130,0 0 161,0 0 22,0 21,0 0 6,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Fărcăşeşti 2912 2912 1654 628,0 180 0 320 90 86 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 29 Glogova 1378 1378 594 0 0 0 289 0 0 0 260 38 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 Godineşti 3291 3291 1895 732,0 142,0 40,0 249,0 98,0 24,0 377,0 8,0 61,0 91,0 9,0 7,0 0 0 0 0 0 57

Page 282: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 8 / 9

Alunecări în brazde în valuri în trepte cu movile curgătoare prăbuşiri Nr. crt

Tritoriul administrativ

Suprafaţa

totală Suprafaţa cartată.

Supra-faţa cu

alune-cări

stabi lizate

semi stab. active Stb semi actv stb semi actv stb semi actv stb semi actv stb semi actv

31 Hurezani 1956 1956 1050 402,0 96,0 55,0 197,0 0 0 250,0 31,0 19,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Ioneşti 1810 1810 840 403,0 68,0 39,0 105,0 42,0 16,0 80,0 35,0 34,0 18,0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Jupâneşti 1917 1917 320 166,0 35,0 8,0 69,0 0 0 42,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Leleşti 2233 2233 817 496,0 0 0 212,0 39,0 0 58,0 0 12,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Licurici 3227 3227 2138 984,0 114,0 92,0 208,0 69,0 18,0 434,0 37,0 9,0 146,

0 21,0 6,0 0 0 0 0 0 0

36 Logreşti 3655 3655 2962 1690,0 221,0 26,0 206,0 196,0 31,0 455,0 23,0 89,0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,0 37 Mătăsari 2352 2352 2035 761,0 295,0 88,0 266,0 188,0 69,0 129,0 104,0 62,0 61,0 0 12,0 0 0 0 0 0 0 38 Motru 3036 3036 2194 409,0 694,0 44,0 181,0 282,0 59,0 86,0 375,0 17,0 0 47,0 0 0 0 0 0 0 0 39 Muşeteşti 2894 2894 2711 1064,0 69,0 58,0 691,0 52,0 46,0 639,0 33,0 44,0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,0 40 Negomir 3322 3322 2658 1521,0 118,0 42,0 298,0 46,0 37,0 300,0 31,0 28,0 181,

0 12,0 9,0 0 0 0 0 0 35,0

41 Novaci 6608 6608 1549 380,0 91,0 69,0 426,0 180,0 67,0 301,0 0 19,0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,0 42 Padeş 10194 10194 849 0 63,0 79,0 386,0 71,0 86,0 0 115,0 31,0 0 0 18,0 0 0 0 0 0 0 43 Peştişani 6623 6623 1042 408,0 106,0 0 243,0 63,0 29,0 171,0 22,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Plopşoru 3672 3672 1890 783,0 93,0 0 561,0 68,0 0 192,0 145,0 39,0 9,0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Polovragi 3267 3267 723 66,0 91,0 45,0 111,0 79,0 18,0 112,0 89,0 17,0 62,0 18,0 0 0 0 0 0 0 15,0 46 Prigoria 3905 3905 3388 929,0 521,0 60,0 618,0 598,0 29,0 241,0 191,0 48,0 0 83,0 20,0 0 0 0 0 0 50,0 47 Roşia de

Amaradia 2433 2433 2391 863,0 421,0 0 252,0 209,0 0 210,0 232,0 69,0 83,0 0 0 0 0 0 0 0 52,0

48 Rovinari 841 841 60 47,0 0 0 0 10,0 0 0 0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 Runcu 6214 6214 1019 391,0 60,0 0 283,0 0 24,0 206,0 55,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Samarineşti 1999 1999 1015 218,0 79,0 0 169,0 61,0 0 143,0 230,0 115,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Săcelu 3194 3194 2120 838,0 0 0 692,0 218,0 0 262,0 0 60,0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,0 52 Săuleşti 2337 2337 950 413,0 52,0 0 206,0 26,0 0 125,0 42,0 86,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Schela 2502 2502 1171 362,0 0 0 98,0 143,0 51,0 454,0 0 63,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Scoarţa 5753 5753 1668 483,0 69,0 0 298,0 45,0 84,0 285,0 258,0 146,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Slivileşti 3653 3653 3103 814,0 402,0 0 493,0 383,0 56,0 638,0 317,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Stăneşti 4396 4396 1334 482,0 42,0 0 198,0 29,0 21,0 457,0 83,0 23,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Stejari 3713 3713 2538 518,0 291,0 28,0 362,0 163,0 83,0 530,0 476,0 29,0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,0 58 Stoina 2483 2483 1142 241,0 42,0 19,0 108,0 31,0 86,0 349,0 78,0 93,0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 59 Târgu- Jiu 6024 6024 320 20,0 0 0 0 175,0 0 0 125,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Târgu-

Cărbuneşti 6142 6142 2784 887,0 61,0 41,0 318,0 48,0 107,0 1127,0 138,0 28,0 0 29,0 0 0 0 0 0 0 0

61 Teleşti 3033 3033 491 86,0 0 36,0 61,0 0 68,0 151,0 68,0 21,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 Tismana 9636 9636 2520 808,0 130,0 0 726,0 0 0 825,0 0 31,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 Turburea 4284 4284 2026 542,0 0 0 769,0 25,0 0 673,0 0 17,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 Turceni 4418 4418 1962 293,0 73,0 0 685,0 89,0 0 500,0 236,0 86,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 283: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 9 / 9

Alunecări în brazde în valuri în trepte cu movile curgătoare prăbuşiri Nr. crt

Tritoriul administrativ

Suprafaţa

totală Suprafaţa cartată.

Supra-faţa cu

alune-cări

stabi lizate

semi stab. active Stb semi actv stb semi actv stb semi actv stb semi actv stb semi actv

65 Turcineşti 1866 1866 1098 169,0 0 0 528,0 355 0 0 0 46,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 Ţânţăreni 3126 3126 312 0 0 0 266 0 0 0 12,0 34,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 Ţicleni 2446 2446 1662 393,0 101,0 0 269,0 69,0 0 708,0 92,0 30,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 Urdari 1808 1808 544 305,0 0 0 0 29,0 151,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,0 69 Văgiuleşti 3108 3108 1778 396,0 0 63,0 112,0 142,0 0 943,0 0 122,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Vladimir 3309 3309 1973 673,0 0 0 1224,0 0 48,0 0 28,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 250268 250268 106579 32928,4 10799,4 1835,8 20448 7517,6 2046,2 1844,6 6748 2753,95 1195 593 185 0 0 33,1 0 0 1050,95 % 42,59 30,90 10,13 1,72 19,19 7,05 1,92 17,31 6,33 2,58 1,12 0,56 0,17 0,03 0,99

Page 284: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 2

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 30 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA CU OPERATORII ECONOMICI, DEPOZITE ŞI PARCURI DE REZERVOARE, SOCIETĂŢI DE TRANSPORT, DISTRIBUIRE

PRODUSE PETROLIERE

● Operatori economici din domeniul chimiei şi petrochimiei: - SC Artego SA Tg-Jiu; ● Operatori economici din domeniul producerii energiei electrice şi termice: - Complexul Energetic Rovinari; - Complexul Energetic Turceni; - SC Hiroelectrica Bucureşti Sucursala Tg-Jiu; ● Depozite de carburanţi: - SC Compet SA - Sector Bărbăteşti; - Depozit Peco; ● Societăţi transport, distribuţie, reglare şi măsurare a presiunii gazelor naturale: - SC Distrigaz Sud SA Bucureşti Direcţia Regională Vest Craiova –PL Tg-Jiu; ● Parcuri derezervoare şi instaţii de pompare a produselor petroliere de extracţie (ţiţei): - OMV PETROM - Grup Zăcăminte Ţicleni; - OMV PETROM - Grup Zăcăminte Brădeşti Sector Stoina; ● Operatori economici ce au ca obiect de activitate comercializarea carburanţilor pentru autovehicule: Nr. crt.

Denumire Adresa

1. S.C. IPECO SRL. Tg-Jiu Tg-Cărbuneşti,str. Calea Tg-Jiu nr.58 2. S.C. IPECO SRL. Tg-Jiu Tg-Jiu, Ec.Teodoroiu,nr.78, 3. S.C. IPECO SRL. Tg-Jiu Tg-Jiu, Str N.Titulescu nr.9 4. S.C. IPECO SRL Tg-Jiu Tg-Jiu, str. Victoriei nr.353 5. S.C. IPECO SRL Tg-Jiu Motru. Str.Severinului 6. S.C. IPECO SRL Tg-Jiu Com Runcu , sat Răchiţi 7 S.C. MANEL S.R.L Com.Peştişani, Sat.Peştişani - nu există în evidenţele APM

Gorj 8 S.C. SUCCES NIC COM SRL Runcu Com. Bălăneşti 9 S.C. SUCCES NIC COM SRL Runcu Tg-Jiu, str. Macului nr. 1 10 S.C. SUCCES NIC COM SRL Runcu Com. Câlnic 11 S.C. SUCCES NIC COM SRL Runcu Bumbeşti-Jiu, sat Vişina 12 S.C. NOVAMIXT S.R.L. Novaci Novaci, Str. Parâng nr.1 13 S.C. SCORNEA PROD S.R.L. Com. Hurezani 14 S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A Tg-Jiu, str. Luncilor nr. 2

Page 285: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 2

15 S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A Bumbeşti-Jiu, DN 66 km 86+800 16 S.C. LITRO BENZ S.R.L. Tg-Jiu (

actual SC SIMBOLTEX SRL ) Tg-Jiu, Str. Jiului FN

17 S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A. Rovinari

Rovinari, Str. Termocentralei – staţie închisă , neconformă

18 S.C. SUPERTRANSCOM S.R.L. Câlnic

Com. Câlnic, Sat Pieptani

19 S.C. RAFO S.A Tg-Jiu, Calea Severinului - staţie temporar închisă 20 S.C. RAFO S.A Com. Băleşti – nu există în evidenţele APM Gorj 21 S.C. RAFO S.A Com. Scoarţa, Sat.Lintea – staţie închisă 22 S.C. ELIOCONS S.R.L. Tg-Jiu Tg-Jiu, str.Severinului. Nr.61 23 S.C. XINELA PROD S.R.L Baia de

Fier Baia de Fier

24 S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. Tg-Jiu, str.Calea Bucureşti, Nr.64 25 S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. Com. Plopşoru, sat Cursaru 26 S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. Tg-Jiu , Ec.Teodoroiu, Nr.516 27 S.C .GETAX S.A. Peşteana 28 S.C. ATNIP S.R.L. Drăguţeşti Com. Drăguţeşti, sat Cârbeşti – activitate suspendată 29 S.C. NEL KIRO S.R.L. Com . Polovragi - nu există în evidenţele APM Gorj 30 S.C MARY AL BOCHI S.R.L. Tg-Jiu Tg-Jiu; str.Calea Bucureşti – staţie închisă 31 SC OMV PETROM S.A- Staţia nr. 6 Tg-Jiu, str.Calea Bucureşti nr. 9 G 32 SC OMV PETROM S.A – Staţia nr. 1 Tg-Jiu, str. Victoriei nr. 328 ( actual SC MOL SRL ) 33 S.C. OMV PETROM S.A - Staţia nr.

10 Bumbeşti-Jiu, str. Parângului nr. 144

34 S.C. OMV PETROM S.A - Staţia nr. 7 Tg.Cărbuneşti. str. Trandafirilor nr. 149 35 S.C OMV . PETROM S.A– Staţia nr. 3 Motru, Str. Calea Severinului nr. 15 36 S.C. OMV PETROM S.A – Staţia nr.

11 Com. Alimpeşti

37 S.C.OMV PETROM S.A – Staţia nr. 8 Tismana – staţie închisă 38 S.C. OMV PETROM S.A – Staţia nr.12 Mătăsari – staţie închisă 39 S.C. OMV PETROM S.A – Staţia nr.2 Rovinari, Str.Termocentralei 40 S.C. OMV PETROM S.A – Staţia nr.5 str. Victoriei nr. 5 (Abator) 41 S.C. OMV PETROM S.A – Staţia nr.14 Tg-Jiu, str. 9 Mai (LIDO) 42 S.C. OMV PETROM S.A – Staţia nr.13 Tg-Jiu , str. Ec.Teodoroiu nr. 506 43 S.C. OMV PETROM S.A – Staţia nr.16 Tg-Jiu, str. Ec.Teodoroiu nr. 1A (Castelul de apă 44 S.C. NOVASTEF SRL Novaci Novaci, Str.Parâng - activitate suspendată 45 SC AGIP ROMANIA SRL Tg-Jiu, str. Ec.Teodoroiu nr. 88 A 46 S.C. ROMPETROL S.A. Tg-Jiu, str.Ecaterina Teodoroiu nr. 32/38 47 SC PANMOD SRL Băleşti Com. Băleşti, sat Tămăşeşti

Page 286: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 1 din 8 Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 31 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA DEPOZITELOR DE DEŞEURI MENAJERE ŞI INDUSTRIALE ŞI

A STAŢIILOR DE TRANSFER ŞI A STAŢIILOR DE EPURARE (starea de funcţionare)

Nr. crt.

Nume agent economic

Nume depozit

Clasa depozit

Localizare

Auto-rizare

An deschidere

An inchidere

Capacitate initiala (m3)

Cap. ocupata

(m3)

Sup. ocupata

(ha)

Deseuri depozitate

(t)

Deseuri depozitate annual (t)

Tip deseuri

depozitate X Stereo 70

(m) Y Stereo 70

(m)

1 Primaria Tg. Jiu Depozit

municipal DMN Voinicesti

nu 1997 2004 105000

1.05 20 03 01 361677,120 390299,710

2

Primaria Bumbesti Jiu

Depozit municipal DMN Bumbesti

Jiu nu 1994 2009 500000 1 350000 5100 20 03 01 374596.644 405562,933

3 Primaria Motru Depozit

municipal DMN Plostina

nu 1993 2009 600000 1.3 420000 4296 20 03 01 342394.730 372231.799

4 Primaria Ticleni Depozit

municipal DMN

NE Ticleni da 1996 2009 40000 2 38100 1900 20 03 01 375298,070 378961,390

5

Primaria Tg. Carbunesti Depozit

municipal

DMN Dealul Viilor

nu 1970 2009 40000 2 27000 9530 20 03 01 381731,440 386494,890

6 Primaria Turceni Depozit

municipal DMN

Plopsoru da 1990 2009 126000 1.5 78000 6933 20 03 01 373929,044 354366,051

7 Depozit Rovinari Depozit

municipal DMN

nu 1994 2009 10000 20 03 01 355449,200 379885,510

8 Primaria Novaci Depozit

municipal DMN

nu 1990 2009 18000 20 03 01 392688,242 405544,881

9

SC UEG MEDIU SRL Depozit

municipal DMN

da 2009 1925310 37 20 03 01 359516,030 395324,080

Page 287: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 2 din 8 Nesecret

10

EMC Cariera Rosia Halda

interioara HS

Farcasesti da 1994 2,46E+08 472.032 3,44E+08 33730200 01 01 02 356950,000 376700,000

11

EMC Rosia

Halda interioara ,CARIERA Pesteana Sud

HS

Urdari

da 1986 74789765 323.443 14705671 9237200 01 01 02 366050,000 366350,000

12

EMC Rosia

halda interioara Pesteana Nord

HS

Farcasesti

da 1988 12620800 334.135 1,77E+08 21533400 01 01 02 363700,000 371420,000

13

EMC Motru

Halda interioara cariera Lupoaia

HS

Catune

da 1988 3E+08 398.65 21821250 01 01 02 340928,870 373444,544

14

EMC Motru , cariera Rosiuta

Halda interioara Lupoaia

HS

Catune

da 2003 2015 55505000 87.4 4710000 01 01 02 340393,810 371447,000

15

EMC Motru , cariera Rosiuta

Halda Stiucani HS

Slivilesti

da 1988 2010 1,82E+08 203.8 01 01 02 343400,000 372100,000

16

EMC Motru , cariera Rosiuta

Halda Rogoaze HS

Rosiuta

da 1985 2005 63000000 182.5 01 01 02 341800,000 376800,000

17

EMC Motru , cariera Rosiuta

Halda Bujorascu Mic

HS

Rosiuta

da 1990 2020 71000000 153.2 8858750 01 01 02 340500,000 377550,000

18

EMC Motru , cariera Rosiuta

Halda interioara Rosiuta

HS

Rosiuta

da 2005 15000000 67.6 7931250 01 01 02 342200,000 373000,000

19 CE Turceni Halda

Bohorelu HS Dragotesti -Negomir

da 1977 2015 4,4E+08 665 4,54E+08 16290528 01 01 02 350257,790 374970,880

Page 288: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 3 din 8 Nesecret

20

CE Rovinari Halda interioara Rovinari Est

HS

Bilteni

da 1977 2020 3,99E+08 449 3,79E+08 9038127 01 01 02 356500,000 381500,000

21 CE Rovinari

Halda interioara Girla

HS Dragutesti

da 1969 2020 2,8E+08 449 2,4E+08 7126950 01 01 02 355500,000 384000,000

22

CE Rovinari Halda interioara Tismana 1

HS

Cilnic

da 1969 2019 3,46E+08 618 3,23E+08 14629510 01 01 02 351500,000 383500,000

23

CE Rovinari Halda interioara Tismana 2

HS

Cilnic

da 1980 2018 2,2E+08 443 1,89E+08 9749424 01 01 02 349000,000 383500,000

24 CE Rovinari

Halda exterioara Pinoasa

HS Negomir

da 1983 2018 1,9E+08 450 2,14E+08 8308176 01 01 02 354000,000 373800,000

25 CE Rovinari

Halda interioara Pinoasa

HS Farcasesti

da 2006 2020 2E+08 66 16694153 3335623 01 01 02 351800,000 376200,000

26

CEN Craiova Sucursala miniera Prigoria

Halda Valea Rosioara HS

Rosia de Amaradia

da 1989 2012 92500000 120 1,33E+08 2093000 01 01 02 401600,000 393000,000

27

CEN Craiova Sucursala miniera Prigoria

Halda interioara Ruget

HS Rosia de Amaradia

da 1989 2012 30000000 8 8613500 3287000 01 01 02 401600,000 393000,000

28 SC Resmin SRL Halda steril

Seciuri HS Rosia de Amaradia

da 4500000 50 1661337 01 04 09 401965,470 393967,530

29

SC LORFA SRL Halda interioara Valea Vacii

HS

Catune

da 2004 2012 240000 1.5 1722583 910033 01 01 02 334194,020 376381,040

30

SC EXPLOCARB SRL

Halda interioara Miculesti

HS Miculesti

da 2006 2010 800000 0.7 45 25 01 01 02 345210,640 370706,250

Page 289: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 4 din 8 Nesecret

31 SC ERMO SRL Halda steril

Steic HS Catune

da 2002 2022 7200000 15.28 3057 673 01 01 02 335722,750 371468,750

32

SC UATAA Motru SA

Depozit zgura si cenusa

HZC Motru

da 1961 2009 1500000 10.2 1383743 28013 10 01 02 340245,440 368104,550

33

CE Turceni SA

Halda zgura si cenusa Valea Ceplea

HZC

Turceni

da 1978 2013 54000000 254 21872531 1282363 10 01 01 370485,678 352142,212

34

CE Turceni SA Depozit zgura si cenusa nr. 2

HZC

Turceni

da 1986 2026 8000000 107 1300000 200000 10 01 01 374791,487 351912,586

35 CE Rovinari Balta

Unchesului HZC Rovinari

da 1969 1975 6000000 34 5100000 10 01 01 355059,013 380198,002

36 CE Rovinari Cicani

Beterega HZC Rovinari

da 1973 2008 74000000 300 61370000 1400934 10 01 01 355059,013 380198,002

37 SC Artego SA Depozit

industrial DINP Tg. Jiu

da 15000 0.8 07 02 13 366855,870 397882,910

38 SC Petrom SA

Platforma stocare temporara

DIP Ticleni

da 2008 2011 13230 0.5 2329 2329 16 07 08* 373437,660 377876,070

39 SC Petrom SA Batal slam DIP

Ticleni nu 1950 2006 22100 0.52 13600 16 07 08* 373396,790 377952,070

Page 290: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 5 din 8 Nesecret

1. Depozite neconforme pentru deşeuri municipale planificate să sisteze activitatea până la 16 iulie 2010

Nr.crt. Nume depozit / Localizare An sistare depozitare

Act reglementare (de actualizat acolo

unde este cazul, ca de ex. cele care sunt in

procedura de reglementare)

Stadiul actual al lucrarilor de inchidere

Act reglementare pentru inchidere

(nu pentru sistarea activitatii)

Document ce atesta

inchiderea definitiva

Cantitatea totala estimata

existenta in depozit

1 Tg.Jiu 2004 Decizia nr.143/27.08.2010

inchis in anul 2009, acoperit cu pamant Decizia nr.143/27.08.2010 47200

2 Rovinari 2007 Aviz de mediu nr. 66/21.12.2007 inchis fisa tehnica de inchidere

nr.80/6887/24.02.2009 38100

3 Motru 2009 Aviz de mediu nr. 3193/04.06.2009

notificare B nr.345/21.07.2009 pentru

sistare

aviz de mediu , nr.3193/04.06.2009 4296

4 Ţicleni 2009 Aviz de mediu nr. 495 din 17.02.2009

notificare B , nr.347/23.07.2009 pentru

sistare, acoperit cu pamant

aviz de mediu , nr.495/17.02.2009 38100

5 Turceni 2009 Aviz de mediu nr. 3015/04.06.2009

notificare B, nr.344/21.07.2009 pentru

sistare, acoperit cu pamant

aviz de mediu , nr.3015/04.06.2009 12150

6 Novaci 2009 Aviz de mediu nr. 4764/16.07.2009

obligatii de mediu , nr.358/29.07.2009 pentru

sistare

aviz de mediu , nr.4764/16.07.2009 3600

7 Tg-Cărbuneşti 2009 Aviz de mediu nr. 3232/04.06.2009

notificare B , nr. 348/23.07.2009 pentru

sistare

aviz de mediu , nr.3232/04.06.2009 15230

8 Bumbeşti Jiu 2009 Aviz de mediu nr. 4331/10.07.2009

obligatii de mediu , nr.350/27.07.2009 pentru

sistare

aviz de mediu , nr.4331/10.07.2009 28350

Page 291: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 6 din 8 Nesecret

2. Depozite neconforme pentru deşeuri industriale nepericuloase care au sistat activitatea intre 31.12.2006-16.07.2009

Nr.crt. Nume depozit An sistare depozitare

Act reglementare (de actualizat acolo unde este

cazul, ca de ex. cele care sunt in procedura de reglementare)

Stadiul actual al

lucrarilor de inchidere

Act reglementare pentru inchidere

(nu pentru sistarea activitatii)

Document ce atesta

inchiderea definitiva

Cantitatea totala estimata existenta in depozit

1 SC UATAA MOTRU SA 2007-2009

Notificarea nr. 4709/15.07.2009, prin care sunt stabilite obligaţiile de

mediu la sistarea depozitării deşeurilor prin hidro-transport şi

trecerea la depunerea în şlam dens a zgurii şi cenuşii. Conform

notificării menţionate, operatorul are obligaţia ca, până la 31 decembrie

2009, să realizeze lucrările pregătitoare în vederea trecerii la

depozitare în şlam dens IN OPERARE

notificarea nr.4709/15.07.2009 prin

care sunt stabilite obligatiile de mediu la

sistarea activitatii, conform carora operatorul

are obligatia ca pana la 31.10. 2009 sa

intocmeasca proiectul de executie pentru inchiderea

depozitului

1383743

2 SC MACOFIL SA 2007-2009

Notificarea nr. 8716 /20.01.2009 pentru stabilirea obligaţiilor de

mediu în vederea închiderii depozitului de deșeuri industriale

acoperit cu pamant

notificarea nr. 8716 /20.01.2009 pentru

stabilirea obligaţiilor de mediu în vederea

închiderii depozitului de deșeuri industriale

1040

Page 292: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 7 din 8 Nesecret

3. Staţii de transfer deşeuri pe localităţi

Nr.crt. Denumirea proiectului de

investitie/adresa amplasamentului

Beneficiar Facilitati

prevazute in proiectului de

investitie* Capacitati Stadiul

reglementarii** Stadiul de realizare

a proiectului de investitie***

Tip finantare****

1

Implementare sistem de colectare selectiva si amenajare statie de

transfer in zona orasului Turceni. ( Loc. Borascu, Ionesti, Urdari,

Tantareni, Branesti) osas Turceni, zona Jilt

Consiliul local Turceni statie transfer autorizatie de mediu nr.22/03.02.2010 in functiune fonduri PHARE

2 Sistem de colectare selectiva si

valorificare a deseurilor cu centrul zonal in localitatea Rovinari

Primaria orasului Rovinari statie transfer 18100 t/an autorizatie de mediu

nr.168/16.10.2009 in functiune fonduri PHARE 2004

3 Statie pentru transfer ecologic al deseurilor in zona Motru Consiliul local Motru statie transfer 8971,20 t/an autorizatie de mediu

nr.131/08.09.2010 in functiune fonduri PHARE 2005

4 Gestionarea deseurilor in Novaci

si in alte 6 comune invecinate utilizand un sistem de colectare selectiva a fractiilor reciclabile

Orasul Novaci, comunele: Alimpesti,

Bumbesti-Pitic, Bengesti, Polovragi, Baia de Fier,

Crasna

statie transfer in procedura de autorizare in functiune fonduri PHARE

2004

5

Statie de transfer deseuri in orasul Tg Carbunesti. Consiliul local Tg

Carbunesti statie transfer 200mc/h in procedura de autorizare in functiune

fonduri PHARE 2005 si buget

local

Nota: * statii transfer, sortare, compostare, instalatii de balotare, orice alte instalatii pentru tratarea deseurilor ** nr. act de reglementare /in procedura de autorizare *** in functiune/ in derulare **** fonduri proprii/ fondul pentru mediu/altele…. ***** orice alte informatii care considerati ca sunt necesare in completarea celor solicitate de ANPM

Page 293: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 8 din 8 Nesecret

4. Statii epurare:

- Tg. Jiu- statie epurare subdimensionata, nu functioneaza la parametrii. - Motru - statie epurare subdimensionata, nu functioneaza la parametrii - Tg. Carbunesti – statie epurare nu functioneaza - Novaci - statie epurare nu functioneaza - Tismana - statie epurare nu functioneaza - Bumbesti Jiu – nu exista statie de epurare - Ticleni - nu exista statie de epurare - Rovinari - nu exista statie de epurare - Turceni - nu exista statie de epurare - Matasari – statie epurare construita pe fonduri europene - Dragutesti - statie epurare construita pe fonduri europene

Page 294: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 11

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar nr.1 Anexa nr. 32 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA POLUARILOR ACCIDENTALE INREGISTRATE ÎN JUDEŢUL GORJ

1. SITUAŢIA ZONELOR CU POLUARI ACCIDENTALE PE LOCALITĂŢI ÎN ULTIMII 10 ANI

Nr. Crt Localitatea NUMĂR ZONE FENOMEN CAUZA/AGENT EFECTE

1. Albeni 1. Parcul nr.1 Colibasi

Grupul de Zacaminte Ticleni apartinand OMV PETROM SA.Poluant: Produs petrolier (amestec titei si apa sarata) - 50 litri

Sol – teren mlastinos cca. 250 mp S-a scurs o cantitate de aprox. 50 l amestec titei si apa sarata

2. sat Bobaia Sosea

Aparitia unei pelicule de gazolina in fântânile situate pe un aliniament paralel cu DJ 661 Filiasi – Tg. Carbunesti, la o distanta de cca. 350 m de conducta φ 4” gazolina Turburea – Andreesti.

Fenomen infractional: furt de gazolina cu ajutorul a 6 (sase) dispozitive artizanale (sarniera cu furtun) din conducta φ 4” gazolina Turburea – Andreesti apartinand SC CONPET SA Ploiesti – Sector Barbatesti.

Afectarea panzei freatice datorita prezentei peliculei de gazolina.

2. Aninoasa,

3. sat Groserea , rau Gilort

Poluare rau Gilort si rau Jiu cu produs petrolier usor Spargerea unei prize de presiune (φ 1/2” ) pe oala de colectare produs petrolier usor (colector de gaze ce alimenteaza SE Turceni), apartinand Sectiei 2 Turburea a Schelei de Petrol Stoina, Sucursala Craiova.

Cca. 0.5 t produs petrolier usor s-au scurs in raul Gilort, formandu-se irizatii de produs petrolier usor pe raurile Gilort si Jiu.

4. Avarie colector titei Balteni-Ticleni, apartinand schelei Ticleni, din cadrul SNP Petrom SA

Fisurarea imbinarii sudate a colectorului Scurgerea titeiului cu apa sarata din colectorul Balteni-Ticleni la supratraversarea cursului de apa nepermanent Valea Rea si antrenarea acestuia in paraul Cioiana

5. Poluare cu titei a ogasului Romanat (debit nepermanent) prin evacuarea a cca. 1.8-2 t titei, cantonat pe o lungime de cca. 300 m ogas.

Avaria colectorului de pompare titei φ 6” Parc 3 Bâlteni – Parc 14 Ticleni, apartinand Schelei Ticleni, in punctul “Eforie”, cauzata de cedarea materialului la sudura.

Poluarea ogasului Romanat

6. Ţiţeiul scurs din colector ca urmare a avariei a fost evacuat pe un teren arabil limitrof

Spărtură în colectorul de pompare ţiţei Ø=5 1/2’’ Parc 3 Bâlteni - parc nr. 14 Ţicleni, ca urmare a coroziunii accentuate a colectorului în zona Peşteana.

Factori de mediu afectaţi : - sol – cca 3000 mp teren arabil

3. Bâlteni

7.

Peşteana - Parc 3 Bâlteni – Parc 14 Ticleni apartinand Schelei Ticleni

parc nr. 3 Bâlteni- parc nr. 14 Ţicleni, Schela Ţicleni - curs de apă Romanat. Deversarea a cca 900 l ţiţei şi cca 100 l apă sărată pe un teren arabil cultivat cu porumb. Ca urmare a precipitaţiilor abundente din ultimele 24 h, o parte din ţiţeiul scurs pe terenul arabil a fost antrenat în cursul de apă Romanat.

Spărtură în colectorul de pompare ţiţei Ø=6’’, datorată coroziunii colectorului

Factori de mediu afectaţi : - apă – curs de apă Romanat - sol – cca 1000 mp

Page 295: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 2 / 11

Nr. Crt Localitatea NUMĂR ZONE FENOMEN CAUZA/AGENT EFECTE

4. Barbatesti 8. Pâraul

Purcareata SC CONPET SA- coroziunea conductei de titei Apa Sol

Infiltrarea si scurgerea de titei in paraul Purcareata

9. S.C. PETROM S.A. Grup de Zăcăminte Ţicleni - nesupravegherea rezervorului de ulei rezidual Apă

- deversarea accidentală ulei uzat cca. 200 l în pârăul Amaradia.

10. La 500 m de Parcul nr.1 al sectorului Bustuchin apartinând Grupului de Zacaminte Ticleni. incidentul s-a produs ca urmare a montarii pe colector a unei instalatii artizanale in vederea sustragerii de produse petroliere , de catre autori necunoscuti. Se estimeaza scurgerea unei cantitati de cca. 600 l amestec titei+apa sarata, fiind afectata o lungime de cca. 2 km curs de apa Amaradia si cca. 6 mp sol.

Pârâul Amaradia pe o lungime de cca. 2 km / irizatii Cca. 6 mp sol

S-a scurs o cantitate de aprox. 600 l amestec titei+apa sarata, afectand cca.6 mp sol si cursul de apa Amaradia, pe o lungime de aproximativ 2 km / irizatii.

11. Parcul 5-3 la Parcul 1 Bustuchin, in sona 814, apartinand SC Petrom SA – Grup de Zacaminte Ticleni Avaria colectorului de pompare titei-apa sarata a fost provocata de coroziunea in timp

Irizatii pe o lungime de aproximativ 500 m pe pârâul Amaradia

S-a scurs o cantitate de aprox. 400 l amestec, afectand cca. 80 mp teren agricol si s-au produs irizatii pe cursul de apa Amaradia, pe o lungime de aprox. 500 m

12.

Parcul nr.1 al sectorului Bustuchin.

S.C. PETROM S.A. Grup de Zăcăminte Ţicleni sector Bustuchin - spargerea accidentală a colectorului de pompare ţiţei Bustuchin - Ţicleni Sol

- Scurgerea a circa 1500l ţiţei şi 500l apă sărată care au afectat aproximativ 1500 mp fond forestier.

13. Câmpul Bisericii

Incendiu oala de condens de pe colector de 20” Bustuchin –Turburea

Cauza: Tentativa furt gazolina Agent: Schela Turburea

600 mp pasune afectata de apa de zacamant. 6 victime

14. Zona sondei 814 Bustuchin

Avarie colector de pompare( 6 5/8 inch) titei Parc 3 Bustuchin - Parc 1 Bustuchin - scurgerea unei cantitati aproximative de 1 t titei in batalul sondei si pe terenullimitrof

Fisurarea colectorului

Afectarea solului – 850 mp pasune si 150 mp arabil

5. Bustuchin

15. Pârâului Vieru Poluare cu fluid de foraj (continand: soda caustica, fero-crom-sperser, barita) a pr. Vieru afluent al r. Amaradia

Deversare fluid de foraj de la sonda 3005 Coltesti a Schelei Foraj Craiova.

Poluarea pârâului Vieru

6. Catune 16. Valea Manastirii

Refulare masa pamant in albia minora a r. Motru Cauza: Supraincarcarea halzii de steril Valea Manastirii; depasirea capacitatii portante a maselor de pamant de la baza halzii. Agent: EM Motru

Obturarea albiei raului Motru pentru cateva ore

Page 296: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 3 / 11

Nr. Crt Localitatea NUMĂR ZONE FENOMEN CAUZA/AGENT EFECTE

17. SC Petrom SA – coroziunea conductei de titei

Aer Apa Sol

Evaporarea, infiltrarea si scurgerea de titei in paraul Amaradia

18. SC Petrom SA – defect de material la conducta de titei Apa

Sol Infiltrarea si scurgerea de titei in paraul Amaradia

19. SC Petrom SA- Perforarea intentionata a colectorului de titei Apa Scurgerea de titei in paraul Slavuta si

paraul Amaradia 20. Incendiu – Sonda 4794 Cauza: Deteriorarea capului de eruptie de

catre persoane neidentificate, in scopul sustragerii de produs petrolier Agent economic: Schela Stoina, Parc 3 Slavuta

Au ars cca. 10 t produs petrolier usor si cca. 200 mc gaze.

21. Parc 1 Slăvuţa şi Depozit Varteju, apartinand Grupului de Zacaminte Bradesti din cadrul SC Petrom SA Avaria colectorului de amestec titei+apa sarata apartinand Grupului de Zacaminte Bradesti din cadrul SC Petrom SA ca urmare a aparitiei unei fisuri urmare a coroziunii

Cca. 100 mp teren arabil S-au scurs aprox. 1000 l amestec titei + apa sarata

7.

Cruset

22.

Sat. Slavuta

S.C. PETROM S.A. Grup de Zăcăminte Brăneşti. - spargerea accidentala a colectorului de transport ţiţei-apă sărată Parc 1 Slăvuţa – Parc 4 Slăvuţa Sol

- a fost evacuată o cantitate de aprox. 80l de ţiţei - apă sărată care au afectat aprox. 500 mp teren arabil, proprietate privată din care aprox. 250 mp afectaţi de poluare şi aprox. 250 mp afectaţi de utilajele care au intervenit în vederea remedierii

8. Danciulesti 23. Sat Obarsia Avaria colectorului de etan Turburea-Pitesti, apartinand SC CONPET SA Ploiesti

Alunecare de teren pe raza localitatii Obarsia Vegetatie cultivata distrusa prin ardere, anexe gospodaresti din vecinatate distruse de incendiu

24. Pârâul Vieru - Parc 38 Hurezani

Deversare ape de zacamant cu produs petrolier usor in pârâul Vieru, afluent al raului Amaradia

Accident tehnic produs la haba de injectie - Parc 38 Hurezani apartinand Schelei Ticleni

Poluarea pârâului Vieru 9. Hurezani

25. SC CONPET SA

Perforarea intentionata a magistralei de transport gazolina Aer Sol

Scurgere de gazolina pe rigola pluviala a drumului si evaporarea acesteia in atmosfera

Page 297: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 4 / 11

Nr. Crt Localitatea NUMĂR ZONE FENOMEN CAUZA/AGENT EFECTE

26. Avaria colectorului de pompare titei Bustuchin-Ticleni, apartinand Schelei Ticleni

Defect material( por) pe colector scurgerea titeiului ( aprox 500 l)pe drumul de acces, pe o lungime de 50 m si in fond forestier, pe o lungime de 150m.

27. Poluare cu titei Cauza:Avarie colector titei 4” Bustuchin – Ticleni Agent ec.: Schela Ticleni

S-au scurs cca. 10 t titei afectand sol, vegetatie si cca. 3 km ogas.

10. Jupanesti

28.

sat. Viersani

Pulverizarea jetului de condens şi apă sărată peste grădinile a doi proprietari din vecinătatea locului spărturii în colector. Ulterior opririi pompării şi închiderii colectorului, zestrea de condens şi apă sărată s-a scurs în Ogaşul Borangic, ajungând în lunca râului Gilort, unde a fost localizat intr-o microdepresie. Nu afost afectat cursul de apă Gilort .

Spărtură în colectorul de transport condens Ø=6’’ de la parcul Totea la Parcul Mare Ţicleni

Factori de mediu afectaţi : - apă – Ogaşul lui Borangic - sol – cca 4000 mp arabil intravilan,

grădini

29. Alunecare halda ext. steril Stiucani apartinand Carierei Rosiuta Precipitatii abundente / Cariera Rosiuta Alunecare halda ext. steril Stiucani apartinand Carierei Rosiuta

11. Motru

30.

Cariera Rosiuta

Alunecarea partii de SV- halda ext. steril Stiucani apartinand Carierei Rosiuta, pe o lungime de cca. 50 m.

Precipitatii abundente cazute in noaptea de 10/11 sept.

Suprafata ocupata de alunecare – cca. 15 ha (teren in perimetrul haldei)

12. Padeş

31. Valea Mare, aparţinând SC Hidroelectrica SA Tg.Jiu

Scurgeri de ulei de-a lungul malului lacului de acumulare sub formă de peliculă, fiind exclusă posibilitatea deversării de debite şi antrenarea uleiului în aval pe cursul de apă al râului Motru. Nu a fost afectată flora şi fauna acvatică.

Defecţiune în circuitul hidrotehnic ( spartură în rezervorul de ulei al unei turbine) ce a condus la inundarea centralei hidroelectrice

Factori de mediu afectaţi : - apa – cca 2000 mp luciu de apă ( lac acumulare)

13. Polovragi 32. Cheile Oltetului Poluarea pârâului Oltet cu compusi organo - clorurati Braconaj Mortalitate fauna piscicola (pastrav).

Page 298: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 5 / 11

Nr. Crt Localitatea NUMĂR ZONE FENOMEN CAUZA/AGENT EFECTE

33. Moi S.C. Complex Energetic Rovinari S.A. - avarie la instalaţia de alimentare cu păcură a blocului 4 Apă

Sol

- deversare păcură în râul Jiu pe o lungime de 1,5 km şi cca. 60% din suprafaţă şi 10 mp sol.

34. Rovinari SC C.E. ROVINARI SA - Avarie conductă transport păcură

Apă

Scurgerea a 300 l de păcură în dreptul unui cămin al canalizării pluviale cu evacuare în râul Jiu

35. - Priza Rovinari – rau Jiu mal stang

Poluarea raului Jiu prin evacuare de hidroamestec zgura- cenusa Cauza: Fisura in conducta de transport (fir 5) hidroamestec zgura – cenusa in depozitul Berega Agent: SE Rovinari

Evacuarea a 0.8 t hidroamestec zgura si cenusa

36. Pinoasa E.M.C. Rovinari, Cariera Tismana I – sector benzi magistrale – Post TRAFO 6 x 0.4 KV - Deversarea a cca. 200 l ulei de transformator in canalul colector Tismana si apoi in raul Jiu

Scurtcircuit la Postul TRAFO 6 x 0.4 KV Pinoasa, urmat de incendiu si spargerea cuvei de ulei

Poluarea canalului colector Tismana si a raului Jiu

14.

Rovinari

37. Loc. Rosia depozitul de combustibil al S.E. Rovinari (carbune provenit de la EMC Pinoasa)- Emisii de poluanti in atmosfera

Autoaprinderea carbunelui aflat in stoc cu o vechime mai mare de 30 zile. Carbunele arde cu foc mocnit.

Emisii de poluanti in atmosfera

15. Saulesti 38. sat Musculesti Poluare cu titei a solului Cauza: Spartura accidentala a colectorului de titei Ticleni – Barbatesti, firul 2; Incendiu provocat de persoana neidentificata. Agent: CONPET Ploiesti – Sector Barbatesti

Teren cultivat cu grau poluat prin scurgerea a 5 mc titei.

16. Stejari 39. Stejari Incendiu litiera padure si fanete Incendiu provocat de persoane neidentificate Au fost afectate cca. 25 ha litiera si 15 ha fanete

40. Brăneşti SC Petrom SA- Grup de Zăcăminte Brăneşti - coroziunea conductei de titei Apă

Sol Scurgerea a circa 1500 l de titei pe sol şi în paraul Amaradia

17. Stoina 41. DJ 605 Stoina-Craiova

Fisurarea recipientului de transport acid clorhidric, apartinand Schelei Stoina Scurgeri de acid clorhidric pe drumul asfaltat

42. Râu Jiu In urma golirii lacului de acumulare Vadeni-Tg.Jiu (operatie programata si avizata de autoritatea de gospodarire a apelor), s-a constatat prezenta unor curenti turbionari in apa care au condus la antrenarea sedimentelor depuse in chiuveta lacului care au afectat fauna acvatica

apa S-a constatat prezenta unor pesti morti de mici dimensiuni la suprafata apei si o crestere vizibila a concentratiei de suspensii minerale in apa

43. SC Edelberg SA- activitate, fabricarea berii

Emisie accidentala de amoniac in atmosfera Decuplarea automata a unei supape de siguranta, ca urmare a suprapresiunii din instalatia frigotehnica a fabricii de bere.

Emisia a fost resimtita de locuitori si salariati ai altor unitati din zona ce au acuzat miros intepator, usturime in zona fetei si ochilor, respiratie greoaie

18. Tg. Jiu

44. Conducta de gaze aparţinând SNTGN Transgaz SA Mediaş

În data de 23.09.2005 , ca urmare a refulării unui colector de gaze naturale, s-a produs eliminarea de fracţiuni lichide de apă sărată şi condens din conducta de gaze aparţinând SNTGN Transgaz SA Mediaş

Page 299: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 6 / 11

Nr. Crt Localitatea NUMĂR ZONE FENOMEN CAUZA/AGENT EFECTE

45. Colectorul Bustuchin – Turburea

Infractiune Perforarea colectorului de gaze φ 20” in scopul sustragerii produsului petrolier usor (condensat) din gazele bogate.

A fost afectata o lungime de 100 m curs apa (albie acoperita cu pod de gheata).

46. Punctul “Bivolaru”

Emisii de gaze in atmosfera Fisurarea colectorului de gaze φ 20” Bustuchin – Hurezani apartinand Schelei Turburea, de catre persoane neidentificate in scopul sustragerii gazolinei.

Emisii de gaze sarace C4- in atmosfera (fenomenul a durat cca. 30’). Datorita presiunii gazelor s-a creat o caverna de cca. 2/2 m.

47. sat. Coltesti Emisii de etan in atmosfera Coroziune colector φ 141 mm, transport etan, Turburea – Pitesti apartinand SC CONPET SA

Etanul a fost aprins in mod dirijat pentru a nu se acumula in atmosfera

48. Incendiu colector gaze Cauza: Avarie provocata; tentativa furt gazolina.

49.

sat Frunza

Fisurarea conductei de transport titei Barbatesti-Orlesti, apartinand SC Conpet SA Ploiesti – Divizia Vest Sector Barbatesti ,

Pârâul Amaradia pe o lungime de cca. 1 km Sol – cca. 100 mp

S-a scurs o cantitate de cca. 2000 litri titei, afectand cca. 1 km curs apa cu debit foarte mic, in aval lipsind in totalitate debitul de apa pe acest curs

19. Tg. Logresti

50. Râu Amaradia Poluarea raului Amaradia cu titei Cauza: Spartura la un colector 10” ce traverseaza r. Amaradia Agent: SC CONPET – Sector Barbatesti

S-au scurs in Amaradia cca. 5 t titei.

51. Lac acumulare Tismana Aval

Poluare cu lubrifianti (uleiuri de ungere) a acumularii Tismana Aval Blocarea etansarii HG1 Tismana subteran apartinand S.C. HIDROELECTRICA S.A. si spalarea pierderilor de ulei din zona capacului turbinei.

Irizatii de ulei pe suprafata lacului 20. Tismana

52. râul Tismana

În data de 01.08.2005 s-a înregistrat o poluare a râului Tismana cu suspensii provenite de la organizarea de şantier Cioclovina

În data de 01.08.2005 s-a înregistrat o poluare a râului Tismana cu suspensii provenite de la organizarea de şantier Cioclovina

21. Turburea 53. Gilort in sectiunile Andreesti si SH Turburea

Aparitia de irizatii de produse petroliere pe raul Gilort Cauza: nu s-a depistat Aparitia de irizatii de produse petroliere pe raul Gilort

Page 300: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 7 / 11

Nr. Crt Localitatea NUMĂR ZONE FENOMEN CAUZA/AGENT EFECTE

54. - fisurarea liniei de amestec a sondei 799

Apă Sol

s-au scurs aprox. 70l amestec ţiţei – apă sărată care au afectat 90 mp sol (ogaş cu debit nepermanent) şi pârâului Suta pe o lungime de 400m.

55. - fisurarea conductei ce face legătura între rezervorul de depozitare a reziduurilor petroliere şi decantoarele de la staţia de epurare Apă

Sol

s-au scurs aprox. 350 l amestec ţiţei – apă sărată care au afectat aproximativ 220 mp proprietate privată şi pârâului Cioieniţa pe o lungime de aprox. 130m

56. Ţiţeiul scurs din colectorul avariat s-a scurs în pârâul Suta Avarie colector de pompare(Ø=4 1/2’’) titei Parc 55 Ţicleni - Parc 807 Suta, ca urmare a coroziunii accentuate a colectorului din zona Parcului 807 Suta

Factori de mediu afectaţi : apa – 200 m curs de apă, respectiv pârâul Suta, afluent a pârâului Cioiana

57.

Tunşi, Schela Ţicleni S.C. PETROM S.A. Grup de Zăcăminte Ţicleni

Sectionare colector de pompare titei φ 5 3/4” Colibasi – Ticleni apartinand Schelei Ticleni

Alunecare zonala teren (zona framantata) ; colector in functiune din anul 1997.

Afectarea unei suprafete de cca. 120 mp pasune comunala.

58. Schela Ticleni, Rampa Monchim

Deversare de acid clorhidric in ogasul situat la cca. 15-20 m de rezervorul de depozitare

Spartura la colectorul metalic, pentru depozitarea acidului clorhidric, de 10 mc

59. SNP PETROM – Sucursala Tg. Jiu, Schela Ticleni, Parc 838 Ticleni

Poluare cu titei – Valea 11 Avaria colectorului de pompare titei φ 4”, apartinand Parcului 838 Ticleni.

S-a evacuat cca. 1 (una) tona titei in ogasul Valea 11 (debit nepermanent), afluent al pârâului Bratuia. Titeiul a fost cantonat pe o lungime de cca. 300 m ogas.

60. Parc Mare Ticleni - parc 12Punctul Ungureanu

Avaria colectorului de pompare titei Parc Mare Ticleni - parc 12, apartinand Schelei Ticleni

Aproximativ 5% din cantitatea de titei a fost antrenat de apa pluviala intr-un afluent al paraului Cioiana, cu debit nepermanent

61. Parc nr. 15 - parc central Ticleni

Avaria colectorului de titei Ø=8’’ apartinand Schelei Ticleni din cadrul SNP Petrom SA

Fisurarea colectorului pe generatoarea inferioara

Afectarea solului pe cca 500 m lungime, prin scurgerea cantitatii de 2 t titei in ogasul cu debit nepermanent din imediata vecinatate

62. Parc nr. 14 Ticleni, Schela Ticleni,

Poluare cu titei Valea 16 Ticleni (ogas cu debit nepermanent) Avaria colectorului de pomare titei φ 4”, apartinand Parcului 18 Ticleni datorita unui defect de material (colectorul a fost inlocuit de aprox. 2 ani).

S-a scurs o cantitate de cca. 500 l titei care a fost cantonat pe o lungime de cca. 300 m ogas.

22. Ţicleni

63. Zona Valea Bratuia – Parc 838- Parc 15 Ticleni

Avaria colectorului titei Ø=5’’1/2 apartinand Schelei Ticleni din cadrul SNP Petrom SA

Fisurare colector Afectarea solului (50 mp) si a cursului de apa nepermanent Valea Bratuia prin scurgerea titeiului

Page 301: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 8 / 11

Nr. Crt Localitatea NUMĂR ZONE FENOMEN CAUZA/AGENT EFECTE

64. Andreesti Evacuarea a 4.1 t produs petrolier usor (gazolina) pe sol Avaria magistralei de gazolina φ 65/8” Ticleni – Ploiesti, apartinand SC CONPET SA Ploiesti – Sector Barbatesti, in punctul Andreesti

Emisie de compusi volatili in atmosfera Efectuarea de catre localnici a 33 de gropi pentru colectarea gazolinei

23. Vladimir

65. Zona Valea Desului – Deal Viersani, jud. Gorj / Colector transport titei Barbatesti-Orlesti

Avarierea colectorului de transport titei Barbatesti-Orlesti, proprietate a SC CONPET SA. Avaria a fost produsa de SC LAVI STAR 2007 SRL in timpul lucrarilor de dezafectare a unui colector nefunctional, in zona Valea Desului – Deal Viersani. Colectorul avariat are diametrul de 10 ¾” .

Sol – aprox. 200 mp teren proprietate private; Aer – emisii fractiuni gazoase usoare C1-C4

S-au scurs aprox. 35 t titei care au afectat o suprafata de cca. 200 mp teren proprietate privata

TOTAL 23 localităţi 65 zone poluate

Numărul total de poluări accidentale în ultimii 10 ani

Factor de mediu afectat An Total Apa Aer Sol

2000 9 5 3 4 2001 16 8 4 8 2002 4 2 1 1 2003 5 2 1 3 2004 4 - 1 3 2005 7 5 - 4

2006 5 4 2 4 2007 2 2 - 1 2008 6 4 - 5 2009 4 3 - 2 2010 3 1 - 2

TOTAL 65 36 12 37

Page 302: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 9 / 11

2. SITUAŢIA TERENURILOR CU SOLURI POLUATE

D i n c a r e:

Nr crt

Teritoriul

Supr totală

ha

Supr.

cartată ha

Supr.

afectată ha

Pa Poluare prin

lucrări de excavare

-ha-

Pb Poluare cu

deponii,depozite gunoaie,etc

-ha-

Pc Poluare cu deşeuri şi reziduuri anorganice de la ind.extractivă

-ha-

Pf Poluare cu deşeuri

şi reziduuri organice de la

ind.alim. şi uşoară -ha-

Ph Poluare cu

dejecţii animale

-ha-

Pk Poluare prin sărăturare

-ha-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Albeni 2543 2543 14,47 14,47 - - - - - 2 Alimpeşti 2715 2715 - - - - - - - 3 Aninoasa 4067 4067 - - - - - - - 4 Arcani 1607 1607 - - - - - - - 5 Baia de Fier 4499 4499 - - - - - - - 6 Bâlteni 2425 2425 1437,44 1437,44 - - - - - 7 Bălăneşti 4073 4037 - - - - - - - 8 Băleşti 5662 5662 50,00 50,0 - - - - - 9 Bărbăteşti 1349 1349 - - - - - - - 10 Bengeşti-Ciocadia 4109 4109 - - - - - - - 11 Berleşti 3295 3295 - - - - - - - 12 Bolboşi 2716 2716 - - - - - - - 13 Borăscu 4210 4210 - - - - - - - 14 Brăneşti 2779 2779 - - - - - - - 15 Bumbeşti-Jiu 4988 4988 2 - 1 1 - - - 16 Bumbeşti-Piţic 2942 2942 - - - - - - - 17 Bustuchin 3610 3610 135,37 135,37 - - - - - 18 Câlnic 2649 2649 871,90 871,90 - - - - - 19 Căpreni 2765 2765 - - - - - - - 20 Cătune 1216 1216 892,86 892,86 - - - - - 21 Ciuperceni 2660 2660 - - - - - - - 22 Crasna 8473 8473 - - - - - - -

Page 303: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 10 / 11

D i n c a r e:

Nr crt

Teritoriul

Supr totală

ha

Supr.

cartată ha

Supr.

afectată ha

Pa Poluare prin

lucrări de excavare

-ha-

Pb Poluare cu

deponii,depozite gunoaie,etc

-ha-

Pc Poluare cu deşeuri şi reziduuri anorganice de la ind.extractivă

-ha-

Pf Poluare cu deşeuri

şi reziduuri organice de la

ind.alim. şi uşoară -ha-

Ph Poluare cu

dejecţii animale

-ha-

Pk Poluare prin sărăturare

-ha-

23 Cruşeţ 5073 5073 - - - - - - - 24 Dănciuleşti 3240 3240 - - - - - - - 25 Dăneşti 4882 4882 - - - - - - - 26 Drăgoteşti 1726 1726 244,25 244,25 - - - - - 27 Drăguţeşti 3061 3061 650,00 650,00 - - - - - 28 Fărcăşeşti 2912 2912 1438,96 1438,96 - - - - - 29 Glogova 1378 1378 - - - - - - - 30 Godineşti 3291 3291 - - - - - - - 31 Hurezani 1956 1956 - - - - - - - 32 Ioneşti 1810 1810 - - - - - - - 33 Jupâneşti 1917 1917 - - - - - - - 34 Leleşti 2233 2233 - - - - - - - 35 Licurici 3227 3227 - - - - - - - 36 Logreşti 3655 3655 - - - - - - - 37 Mătăsari 2352 2352 2021,21 2021,21 - - - - - 38 Motru 3036 3036 1498,36 1497,36 1 - - - - 39 Muşeteşti 2894 2894 - - - - - - - 40 Negomir 3322 3322 680 680 - - - - - 41 Novaci 6608 6608 2 - 2 - - - - 42 Padeş 10194 10194 - - - - - - - 43 Peştişani 6623 6623 - - - - - - - 44 Plopşoru 3672 3672 - - - - - - - 45 Polovragi 3267 3267 - - - - - - - 46 Prigoria 3905 3905 - - - - - - - 47 Roşia de Amaradia 2433 2433 320,91 320,91 - - - - - 48 Rovinari 841 841 491,50 491 0,50 - - - - 49 Runcu 6214 6214 - - - - - - -

Page 304: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 11 / 11

D i n c a r e:

Nr crt

Teritoriul

Supr totală

ha

Supr.

cartată ha

Supr.

afectată ha

Pa Poluare prin

lucrări de excavare

-ha-

Pb Poluare cu

deponii,depozite gunoaie,etc

-ha-

Pc Poluare cu deşeuri şi reziduuri anorganice de la ind.extractivă

-ha-

Pf Poluare cu deşeuri

şi reziduuri organice de la

ind.alim. şi uşoară -ha-

Ph Poluare cu

dejecţii animale

-ha-

Pk Poluare prin sărăturare

-ha-

50 Samarineşti 1999 1999 1,07 1,07 - - - - - 51 Săcelu 3194 3194 - - - - - - - 52 Săuleşti 2337 2337 - - - - - - - 53 Schela 2502 2502 - - - - - - - 54 Scoarţa 5735 5735 - - - - - - - 55 Slivileşti 3653 3653 241,85 241,85 - - - - - 56 Stăneşti 4396 4396 - - - - - - - 57 Stejari 3713 3713 - - - - - - - 58 Stoina 2483 2483 - - - - - - - 59 Tg-Cărbuneşti 6142 6142 2 - 2 - - - - 60 Tg-Jiu 6024 6024 14 - 3 4 4 3 - 61 Teleşti 3033 3033 45 45 - - - - - 62 Tismana 9636 9636 - - - - - - - 63 Turburea 4284 4284 - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 64 Turceni 4418 4418 0,50 - 0,50 - - - - 65 Turcineşti 1866 1866 - - - - - - - 66 Tânţăreni 3126 3126 - - - - - - - 67 Ţicleni 2446 2446 2 - 2 - - - - 68 Urdari 1808 1808 433,81 433,81 - - - - - 69 Văgiuleşti 3108 3108 - - - - - - - 70 Vladimir 3309 3309 - - - - - - - TOTAL JUDEŢ 250268 250268 11491,46 11467,46 12 5 4 3 - % 100 4,59 99,79 0,11 0,04 0,03 0,03 -

Page 305: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 2

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 33 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA CONSTRUCŢIILOR/FERMELOR ZOOTEHNICE, LABORATOARELOR DE ANALIZĂ, TÂRGURILOR DE ANIMALE

AUTORIZATE I. Construcţii / ferme zootehnice.

1.Exploataţii comerciale avicole.

2. Exploataţii comerciale de porcine

Profilul Nr. crt. Denumirea societatii

Adresa punctului de lucru Expl. de porcine in

sistem integrat Expl. de porcine numai cu sector de reproductie

Expl de porcine numai cu sector crestere si/sau ingrasare

1 SC SUINPROD SA

Bumbeşti Jiu -Iezureni

tel.213863 fax.217808

- -

Crestere si ingrasare porcine

2 PENITENCIARU

L TG.JIU

Tg.Jiu str.V.Alecsand

ri nr.23 tel.216290

- - Crestere si ingrasare porcine

Nr. crt Denumirea societatii Adresa punctului de lucru Profilul

1 SC AVIINSTANT SRL

Ferma 3 Tg.Jiu sat.Botorogi

tel 227484 fax 227481

Crestere pui carne

2 SC AVIINSTANT SRL Ferma 2

com.Dăneşti sat.Botorogi Crestere pui carne

3 SC AVIINSTANT SRL Ferma 4

Tg.Jiu sat.Preajba Crestere pui carne

4

SC ASSANI IMPEX SRL com.Brăneşti sat Capu Dealului tel

473299 fax 473299

Crestere si exploatare gaini ouatoare

Page 306: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 2

3.Exploataţii comerciale de bovine Nr. crt Denumirea societatii Adresa punctului de lucru Profilul

3 SC.FERMA MORAGIB SRL com Scoarta sat

Colibasi

Comuna Scoarta, satul Colibasi

Crestere si exploatare vaci cu

lapte

II. LABORATOARE DE ANALIZĂ.

1. Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat aparţinând D.S.V.S.A Gorj.

III. TÂRGURI DE ANIMALE SĂPTĂMÂNALE *

1. Tîrgul sătămânal din localitatea Ţânţăreni. 2. Tîrgul sătămânal din localitatea Bâlteni. 3. Tîrgul sătămânal din localitatea Bolboşi. 4. Tîrgul sătămânal din localitatea Alimpeşti. 5. Tîrgul sătămânal din localitatea Novaci. 6. Tîrgul sătămânal din localitatea Logreşti. 7. Tîrgul sătămânal din localitatea Săuleşti. Notă:* TOATE ACESTE TÂRGURI SUNT NEAUTORIZATE SANITAR VETERINAR pentru comerţ cu animale.

IV. TÂRGURI DE ANIMALE ANUALE

1. Tîrgul anual organizat în localitatea Ciuperceni - iunie 2. Tîrgul anual organizat în localitatea Godineşti – august 3. Tîrgul anual organizat în localitatea Dragoteşti - iulie 4. Tîrgul anual organizat în localitatea Polovragi - iulie

Page 307: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 1 din 7 Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 34 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA OPERATORILOR ECONOMICI CLASIFICAŢI DIN PUNCT DE VEDERE A RISCULUI LA INCENDIU

Denumire operator economic

Situaţia obiectivului

Coordonatele operatorului economic

Forma de autorizare

Instalaţie de protecţie la incendii

Obs.

1. Operatori economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu SC Conpet SA Ploieşti Sector Bărbăteşti

exploatare Com.Bărbăteşti, judeţul Gorj, tel 270680, fax 270681,Ciuchiatu Tudor, [email protected]

- hidranţi interiori şi exteriori

SC Complexul Energetic Rovinari SA

exploatare Rovinari, str.Energeticianului, nr.25, tel.372556, Podaru Dan

- Instalaţii detectare şi semnalizare incendii tip Europa, instalaţie stingere cu apă, hidranţi interiori şi exteriori

SC Complexul Energetic Turceni SA

exploatare Turceni, str.Uzinei, tel 334045, Pătru Sorin, e-mail [email protected]

- Instalaţii detectare incendii, instalaţie stingere cu apă, hidranţi interiori şi exteriori

SC Artego SA exploatare Tg-Jiu, str.Ciocârlău, nr.38, tel.2238Huidilă Paul

- hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie sprinkler

Grupul de Zăcăminte Ţicleni Instalaţia de deetanizare-GPL Turburea

exploatare Com.Turburea - hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie stingere cu apă şi spumă, cu abur, gaz, detectori de flacără şi gaze

Grupul de Zăcăminte Ţicleni exploatare Ţicleni, str.Stadionului, nr. - hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie stingere cu apă şi spumă

Compania Naţională Romarm SA-Filiala UM Sadu SA

exploatare Bumbeşti-Jiu, str. Parângului, nr.159, Râiosu Marian

- hidranţi interiori şi exteriori

Page 308: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 2 din 7 Nesecret

Denumire operator economic

Situaţia obiectivului

Coordonatele operatorului economic

Forma de autorizare

Instalaţie de protecţie la incendii

Obs.

Grupul de Zăcăminte Brădeşti Sector Stoina

exploatare Com. Stoina - hidranţi interiori şi exteriori

Agenţia Naţională a Rezervelor Statului Ţânţăreni

exploatare Com. Ţânţăreni - hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie stingere cu apă şi spumă

SC Rostramo SA Tg-Jiu exploatare Tg-Jiu, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.354, tel.226300, Burducea Constantin

- hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie sprinkler

Societatea Naţională Transport Gaze Naturale Romgaz Mediaş Sector conducte Hurezani

exploatare Com. Hurezani, 231218 -

Societatea Naţională Transport Gaze Naturale Romgaz Mediaş Secţia extracţie gaze naturale Piscuri Stejari

exploatare Com. Stejari, 235217 - hidranţi interiori

SC Petrom membru OMV Group Divizia Marketing-Depozit Peco

exploatare

Tg-Jiu, b-dul Ecaterina Teodoroiu,nr222181

- hidranţi exteriori, instalaţie de stingere cu apă şi spumă, cu abur, butoane de semnalizare incendiu

Agenţia Grup Ateliere Petrol Tg-Jiu

exploatare Tg-Jiu, b-dul Ecaterina Teodoroiu,22- hidranţi interiori şi exteriori

SC Atlas Gip SA Tg-Jiu exploatare Tg-Jiu, str.Unirii, nr.98,215243 - - Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”

exploatare Tg-Jiu, Str.Victoriei,nr.35, tel.215161, Răscol Camelia

Autorizaţie 3303/22.02.2009

Hidranţi interiori, bazin de apă 100 mc, instalaţie specială detectare şi semnalizare incendii tipul Bentel J506 F

2. Operatori economici din industria petrolului SC IOT-Dosco SRL(baza tubula

exploatare

Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.46, tel.216781, fax 212528, e-mail [email protected], Murgulescu Emil

- Hidranţi interiori şi exteriori

Petrom SA Bucureşti membru OMV group Divizia Marketing-(Depozitul Petrom Tg-Jiu)

exploatare

Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu,nr.508,tel.fax 226781,Diaconescu Ion

- Instalaţie de stingere cu spumă, hidranţi interiori şi exteriori

Page 309: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 3 din 7 Nesecret

Denumire operator economic

Situaţia obiectivului

Coordonatele operatorului economic

Forma de autorizare

Instalaţie de protecţie la incendii

Obs.

SC Petrom SA DMM HUB Tg-Jiu

exploatare

Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu,ntel. 218359 Virzure Constantin

- Hidranţi interiori şi exteriori, bazin 5 mc

SC Conpet SA Ploieşti Sector Bărbăteşti

exploatare Com.Bărbăteşti, judeţul Gorj, tel 270680, fax 270681,Ciuchiatu Tudor, [email protected]

- hidranţi interiori şi exteriori

Grupul de Zăcăminte Ţicleni exploatare Ţicleni, str.Stadionului, nr.2, tel. 0765252565, Cotigă Marian, [email protected]

- hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie stingere cu apă şi spumă

Grupul de Zăcăminte Brădeşti Sector Stoina

exploatare Com. Stoina, judeţul Gorj, VlădescuValentin

- hidranţi interiori şi exteriori

SC Petrom SA Bucureşti-EPS Field Cluster Ţicleni- Departamentul Logistică

exploatare

Ţicleni, str.stadionului, nr.5, judeţul Gorj, nr.2, tel. 0765252565, Cotigă Marian, [email protected]

SC Petrom SA Bucureşti-EPSFieCluster Ţicleni- Departament Workover

exploatare

Ţicleni, str.stadionului, nr.5, judeţul Gorj, nr.2, tel. 0765252565, Cotigă Marian, [email protected]

SC Petrom SA Bucureşti-EPSFieCluster Ţicleni- Departamentul Logistică

exploatare

Ţicleni, str.stadionului, nr.5, judeţul Gorj, nr.2, tel. 0765252565, Cotigă Marian, [email protected]

3.Operatori economici cu risc chimic SC Aviinstant SA exploatare Tg-Jiu, str. Mărgăritului, nr.34 -

4. Operatori economici prelucrarea lemnului SC Rostramo SA Tg-Jiu exploatare Tg-Jiu, b-dul Ecaterina Teodoroiu,

226300 - hidranţi interiori şi exteriori,

instalaţie sprinkler

SC Mihaex Troacă SRL exploatare Com.Padeş, Sat.Apa Neagră, tel. 471300

- hidranţi exteriori

SC Concord Trans SA exploatare Tg-Jiu, - hidranţi exteriori SC Şupelniţa SRL exploatare Com. Peştişani, 277486 - - SC Frapet Forest SRL exploatare Bumbeşti-Jiu, str.Gării - hidranţi exteriori

Page 310: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 4 din 7 Nesecret

Denumire operator economic

Situaţia obiectivului

Coordonatele operatorului economic

Forma de autorizare

Instalaţie de protecţie la incendii

Obs.

SC Dumad Comp Forest SRL exploatare Bumbeşti-Jiu, 464131 - Bazin apă 2 mc SC Crilio Duexim SRL exploatare Bumbeşti-Jiu, str.Castru Roman,

463603 - Bazin apă 12 mc

5. Unităţi, producţie, distribuţie, transport energie electrică SC Complexul Energetic Rovinari SA

exploatare

Rovinari, str.Energeticianului, nr.25, tel.372556, Podaru Dan

- Instalaţii detectare şi semnalizare incendii tip Europa, instalaţie stingere cu apă, hidranţi interiori şi exteriori

SC Complexul Energetic Turceni SA

exploatare

Turceni, str.Uzinei, tel 334045, PătruSorin, e-mail [email protected]

- Instalaţii detectare incendii, instalaţie stingere cu apă, hidranţi interiori şi exteriori

Compania Naţională Transelectrica SA, Sucursala de Transport Craiova, CE Tg-Jiu, Staţia 400/200/110 KV Urecheşti

exploatare

Com. Drăguţeşti, judeţul Gorj, tel. 0253/212799, Cicîlteu Florin, e-mail [email protected]

- hidranţi interiori şi exteriori, bazine apă de 75 şi 50 mc

6.Operatori economici care produc, transportă şi distribuie gaze naturale Societatea Naţională Transport Gaze Naturale Romgaz Mediaş Sector conducte Hurezani

exploatare Com. Hurezani, 231218 -

Societatea Naţională Transport Gaze Naturale Romgaz Mediaş Secţia extracţie gaze naturale Piscuri Stejari

exploatare Com. Stejari, 235217 - hidranţi interiori

SC Distrigaz Sud SA Bucureşti Direcţia Regională Vest CraiovaPunctul de lucru Tg-Jiu

exploatare Tg-Jiu, str.A.I.Cuza, nr.5, 216246 - hidranţi interiori şi exteriori

SC Distrigaz Sud SA Bucureşti Direcţia Regională Vest CraiovaPunctul de lucru Tg-Jiu

exploatare Tg-Jiu, str.Zambilelor, 217533 - hidranţi exteriori

Grupul de Zăcăminte Ţicleni Secţia Deetanizare-GPL Turburea

exploatare

Com.Turburea

- hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie stingere cu apă şi spumă, cu abur, detectori de flacără, detectori de gaze

Page 311: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 5 din 7 Nesecret

Denumire operator economic

Situaţia obiectivului

Coordonatele operatorului economic

Forma de autorizare

Instalaţie de protecţie la incendii

Obs.

Grupul de Zăcăminte Brădeşti Sector Stoina

exploatare

Com.Stoina

- hidranţi exteriori, instalaţie de stingere cu apă şi spumă

Transgaz Mediaş - Sector Hurezani

exploatare Com. Hurezani - -

7. Operatori economici întreţinere, reparaţii şi transport CF Denumire operator economic

Situaţia obiectivului

Coordonatele operatorului economic

Forma de autorizare Instalaţie de protecţie la incendii

Staţia CFR Tg-Jiu exploatare Tg-Jiu, b-dul Republicii, 313535 - Hidranţi interiori Revizia de Vagoane Tg-Jiu exploatare Tg-Jiu, b-dul Republicii, - - Revizia de Vagoane Marfă Tg-Jiu

exploatare Tg-Jiu, b-dul Republicii, 242264 - Hidranţi interiori

CFR SA, Secţia Linii 8 Tg-Jiu exploatare Tg-Jiu, str. 9 Mai, nr.115, tel. 225610, Gîrcu Constantin

- -

Remize de Locomotive Tg-Jiu exploatare Tg-Jiu, b-dul Republicii, 225535 - - Staţia CFR Turceni exploatare Turceni - Hidranţi interiori Revizia de Vagoane Depou Turc exploatare Turceni Revizia de Vagoane Turceni Turceni, 334830 - -

8. Operatori economici - Depozite Denumire operator economic

Situaţia obiectivului

Coordonatele operatorului economic

Forma de autorizare Instalaţie de protecţie la incendii

SC Adelia Com SRL- materiale construcţii

exploatare Tg-Cărbuneşti, str. Aleea Gării, nr.10, te.0726684646, Andreoiu Constantin

-

SC Pedvil Prod SRL – materioale construcţii

exploatare Tg-Cărbuneşti, str. Aleea Gării, nr.24, Marin Petre

-

Sc Cereal Com SRL –dep cheres exploatare Tg-Jiu, str.Ciocîrlău, nr.3 SC Dicarilor–dep cherestea exploatare Tg-Jiu, str.Narciselor, FN SC Helpas SRL- dep anvelope şi vulcanizare

exploatare Motru, Calea Severinului

SC Marchetto SRL – anvelope auexploatare Tg-Jiu, str. Narciselor, nr.1 şi Com.Bumbeşti Piţic

SC Ralbex SRL- dep anvelope auto

exploatare Tg-Jiu, str.Liviu Rebreanu, nr.2

Page 312: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 6 din 7 Nesecret

Denumire operator economic

Situaţia obiectivului

Coordonatele operatorului economic

Forma de autorizare

Instalaţie de protecţie la incendii

Obs.

SC TGD Vîlcea SRL - dep exploatare Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.516

Autorizaţie nr. 898003 din 04.02.2009

SC Nazira SRL -dep exploatare Tg-Jiu, str.Barajelor, tel 0253/22396 Autorizaţie nr. 898008 din 02.04.2009

SC Lafarge- hală paletizare exploatare Tg-Jiu, str.Tismana, nr.137 A Autorizaţie nr. 898021 din 09.09.2009

SC Max -depozit exploatare Tg-Jiu, str. Narciselor SC Distribution SA dep produse alimentare, băuturi

exploatare Tg-Jiu, str.Zambilelor, nr.14, Bran Ionuţ

- -

9. Supermarket-uri, market-uri, Complexe comerciale SC Lotus SA - Complexul comerRodna SA SRL

exploatare Tg-Jiu, Aleea Pieţii, nr.1 tel. Ciuclea Ionuţ

Autorizaţie de securitate la incendiu nr.898002 02.04.2009

Hidranţi interiori

SC Lotus SA- Magazinul Parâng, complex comercial

exploatare Tg-Jiu, str.Victoriei, nr.54, Tel.221225, Stănică Dan

Autorizaţie de securitate la

incendiu nr.12019/A 10.08.2005

Hidranţi interiori, bazin de apă de300mc

SC Lotus SA- Complexul Comercial Păltiniş

exploatare Tg-Jiu, Cartier Vădeni, nr. Stănică Dan

- Hidranţi interiori, exteriori

SC Lotus SA -Complexul Comercial Romarta

exploatare Tg-Jiu, str.Victoriei Stănică Dan

- Hidranţi interiori

SC CDE R Interex SA -Tg-Jiu, supermarket

exploatare

Tg-Jiu, str. Aleea Digului, nr.2, 224426, Berindei Valentina

Autorizaţie de securitate la incendiu nr.3314 din17.10.2006

Hidranţi interiori, exteriori, bazin rezerva apă incendiu 150 mc

Sc Kaufland România SCS- Tg-Jiu, supermarket

exploatare

Tg-Jiu, Str. Termocentralei, nr.2 A, Iosif Benone,

Autorizaţie nr. 16522 din 30.05.2008

Hidranţi interiori, exteriori, instalaţie de stingerea incendiilor tip sprinkler, trape pentru evacuarea fumului, bazin rezervaapă incendiu 325 mc

Page 313: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Pagina 7 din 7 Nesecret

Denumire operator economic

Situaţia obiectivului

Coordonatele operatorului economic

Forma de autorizare

Instalaţie de protecţie la incendii

Obs.

SC Rewe Projekent Wicklung România SRL Magazin -Penny Market Motru

exploatare

Motru, sat Cătunele Autorizatie nr. 20412

Hidranţi interiori

SC Rip Est SRL - Magazin Profi, MARKET

exploatare

Rovinari, Str. Prieteniei, nr.7

Autorizatie nr.898020 din 08.09.2009

SC Litomarket SRL - Complex comercial

exploatare

Tg-Jiu, str. Luncilor, Foanene Spiridon,. tel 0744524429

Autorizatie nr.20422

Page 314: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Page 1 of 5 NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic Anexa nr. 35 la nr. 1138247 din 21.02.2011

CLASIFICAREA

UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE, INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI CIVILE,

ÎN FUNCŢIE DE TIPURILE DE RISCURI SPECIFICE

a) LOCALITĂŢI

Nr. crt.

TIPURI DE RISC

LOCALITATEA Cut

rem

ur

Alu

necă

ri d

e te

ren

Inun

daţii

Sece

Ava

lanşă

Ince

ndii

de

pădu

re

Acc

iden

t ch

imic

Acc

iden

t nu

clea

r

Ince

ndii

de

masă

Acc

iden

te

grav

e p

e că

ile

de tr

ansp

ort

Eşe

c al

ut

ilităţii

pi

blic

eE

pide

mii

Epi

zoot

ii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Mun. Tg.-Jiu c at/ pt Id s Ip Ach an Im Atp Eup Ed Ez

2. Mun. Motru c At/ Pt Id s Ip ach an Im atp eup ed ez

3. Oraş Bumbeşti-Jiu c at/ pt Id s av Ip Ach an im atp Eup ed ez

4. Oraş Novaci c at/ pt Id s Av Ip ach an Im atp eup Ed Ez

5. Oraş Rovinari c at/ pt Id s ip Ach an im atp eup ed ez

6. Oraş Tg. Cărbuneşti c at/ pt id s Ip ach an Im atp Eup ed ez

7. Oraş Ţicleni c at/ pt id s Ip Ach an Im atp eup ed ez

8. Oraş Turceni c at/ pt Id s Ip Ach an im atp eup ed ez

Page 315: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Page 2 of 5 NESECRET

9. Oraş Tismana c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

10. Com. Albeni c At /Pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

11. Com. Alimpeşti c At /Pt Id S Ip ach an im atp eup Ed Ez

12. Com. Aninoasa c at/ pt id s Ip ach an im atp eup ed ez

13. Com. Arcani c at/ pt id s ip ach an im atp eup ed ez

14. Com. Baia de Fier c At /Pt Id s Av Ip ach an im atp eup Ed Ez

15. Com. Bălăneşti c At /Pt Id s Ip ach an im atp ed ez 16. Com. Băleşti c at/ pt Id S Ip ach an im atp eup ed ez 17. Com. Bărbăteşti c at/ pt id S Ip Ach an im atp eup ed ez

18. Com. Bengeşti – Ciocadia c At /Pt Id S Ip ach an Im Atp eup Ed Ez

19. Com. Berleşti c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez 20. Com. Bâlteni c at/ pt Id s Ip ach an im Atp eup ed ez

21. Com. Bolboşi c at/ pt id s ip ach an im atp eup ed ez

22. Com. Borăscu c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez 23. Com. Brăneşti c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

24. Com. Bumbeşti Piţic c At /Pt Id S Ip ach an im Atp eup Ed Ez

25. Com. Bustuchin c At /Pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez 26. Com. Căpreni c at/ pt id s ip ach an im atp eup ed ez

27. Com. Cătunele c At /Pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

28. Com. Ciuperceni c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

29. Com. Câlnic c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup Ed Ez

30. Com. Crasna c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

31. Com. Cruşeţ c at/ pt id s ip ach an im atp eup ed ez

32. Com. Dănciuleşti c at/ pt id S Ip ach an im atp eup ed ez

Page 316: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Page 3 of 5 NESECRET

33. Com. Dăneşti c at/ pt Id s Ip ach an im atp Eup ed ez

34. Com Dragoteşti c at/ pt id s Ip ach an im atp eup ed ez

35. Com. Drăguţeşti c at/ pt Id S Ip ach an im Atp eup ed ez

36. Com. Fărcăşeşti c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

37. Com. Glogova c At /Pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

38. Com. Godineşti c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

39. Com. Hurezani c at/ pt Id S Ip Ach an im atp eup ed Ez

40. Com. Ioneşti c at/ pt Id S Ip Ach An im atp eup ed ez

41. Com. Jupâneşti c at/ pt id s Ip ach an im atp eup ed ez 42. Com. Leleşti c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

43. Com. Licurici c At /Pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

44. Com. Logreşti c at/ pt Id s ip ach an im atp eup ed ez

45. Com. Mătăsari c At /Pt id s Ip ach an im atp Eup ed ez

46. Com. Muşeteşti c at/ pt id s Ip ach an im atp eup ed ez 47. Com. Negomir c At /Pt id S Ip ach an im atp eup ed ez

48. Com. Padeş c at/ pt Id S Ip ach an im atp eup ed ez

49. Com. Peştişani c At /Pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

50. Com. Plopşoru c at/ pt Id s ip ach an im atp eup ed ez

51. Com. Polovragi c at/ pt Id s Ip ach an im Atp eup ed ez

52. Com. Prigoria c At /Pt id s ip ach an im atp eup ed ez

53. Com. Roşia de Amaradia c At /Pt Id S Ip ach an im Atp eup ed ez 54. Com. Runcu c At /Pt id s Ip ach an im atp eup ed ez 55. Com. Samarineşti c At /Pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

56. Com. Săcelu c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

57. Com. Săuleşti c at/ pt Id S Ip ach an im atp eup ed ez

Page 317: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Page 4 of 5 NESECRET

58. Com. Schela c At /Pt Id s Av Ip ach an im atp eup ed ez

59. Com. Scoarţa c At /Pt id s Ip ach an im Atp eup ed ez

60. Com. Slivileşti c At /Pt id S Ip ach an Im atp eup ed ez

61. Com. Stăneşti c at/ pt id s Ip ach an im atp eup ed ez

62. Com. Stejari c at/ pt Id S Ip ach an Im atp eup ed ez

63. Com. Stoina c At /Pt id s ip Ach An im atp eup ed Ez 64. Com. Teleşti c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez 65. Com. Turburea c at/ pt id S Ip Ach an im atp eup ed ez 66. Com. Turcineşti c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

67. Com. Ţânţăreni c at/ pt Id S Ip ach an im atp eup ed ez 68. Com. Urdari c at/ pt Id s Ip ach an im atp eup ed ez

69. Com. Văgiuleşti c at/ pt id s Ip ach an im atp eup ed ez

70. Com.Vladimir c at/ pt id s Ip ach an im atp eup ed ez b) OPERATORI ECONOMICI

Nr. crt.

TIPURI DE RISC OPERATORI ECONOMICI C

utre

mur

Alu

neca

re

de te

ren

Inun

daţie

Sece

Ince

ndiu

de

păd

ure

Acc

iden

t ch

imic

Ava

lanşă

Acc

iden

t gr

av d

e tr

ansp

ort

Epi

dem

ie

Acc

iden

t nu

clea

r

1. S.C.Confecţia S.A. c at/ pt id s ach 2. Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" c at/ pt id s ip ach 3. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj c at/ pt id s ach 4. Distrigaz Sud-Sucursala Tg.Jiu c at/ pt id s ip ach 5. S.C.ROMTELECOM S.A c At /Pt Id s Ip ach 6. Complex C.F.R. TG.JIU c at/ pt id s ip ach 6.1 Sector C.F. Tg.Jiu-Ţânţăreni c at/ pt id s ip ach Atp 6.2. Sector C.F.Tg.Jiu-Strâmbuţa c At /Pt id s ip ach Av Atp 6.3. Sector C.F.Tg.Jiu-Turceni c at/ pt id s ip ach Atp

Page 318: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

Page 5 of 5 NESECRET

6.4. Sector C.F.Turceni-Drăgoteşti c at/ pt id s ip ach Atp 6.5. Sector C.F.Tg.Cărbuneşti-Albeni c at/ pt id s ip ach Atp 6.7. Sector C.F.Motru-Samarineşti c at/ pt id s ip ach Atp 7. Spitalul judeţean Tg.Jiu c at/ pt id s ach Ed 8. E.M.S.Motru c at/ pt id s ip ach 9. E.M.C.Motru c at/ pt id s ip ach 10. SC Uzina de Reparaţii Motru S.A. c at/ pt id s ach 11. S.C.Termoserv Rovinari c at/ pt id s ach 12. SC TPSUT Rovinari c at/ pt id s ach 13. SC Complex Energetic Craiova SM Prigoria c At /Pt id s ip ach

OPERATORI ECONOMICI SURSE DE RISC 1. S.C.Complexul Energetic Turceni S.A. c at/ pt id s Ach 2. S.C.Complexul Energetic Rovinari S.A. c at/ pt id s Ach

3. Compania Nationala ROMARM filiala SC Uzina Mecanică SADU SA c at/ pt id s ip Ach

4. SC Petrom SA Membru OMV Group/Grup de zacaminte Ticleni Departamentul Miscare-tratare

c at/ pt id s Ip Ach

5. SC Petrom SA Membru OMV Group/ Grup de zacaminte Ticleni Instalatia de deetanizare GPL Turburea

c At /Pt id s ip Ach

6. S.C.ARTEGO SA Tg.Jiu c at/ pt id s Ach

7. S.C.COMPET SA Ploieşti- Staţia Pompare Ţiţei Bărbăteşti c at/ pt id s Ach

8. S.C. PETROM S.A. membru OMV grup Divizia Marketing c s ach

9. S.C. RELGAS S.A. TG-JIU c s ach

Page 319: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET 1 / 4

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar unic

Anexa nr. 36 la nr. 1138247 din 21.02.2011

SITUAŢIA INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI SURSĂ DE RISC NUCLEAR SAU RADIOLOGIC

CARE SE SUPUN HG 642/2005 1. INSTITUŢII PUBLICE

Nr. crt.

Denumirea unitatii detinatoare, adresa, tel.

Locul (amplasamentul sursei)

Tipul instalatiei / Sursei inchise, amplasament

Responsabil cu radioprotectia

Personal de

interventie

Serie / an fabricatie

Laborator rdg

Ins. Mercury 332

4 04892685/ 2005

Cabinet radiatii stationar Ins. Eltex 400

4 37611978 / 1977

1. Spitalul Orasenesc Turceni

Cabinet rdg. dentar Ins. Dentix

Dr.Giurea Ioana

Tel. :0253./335035

1 A 112296/ 1976

Cabinet radiatii nr. 1 policlinica Instalatii ELTEX 400 Dr.Mitrulescu Tel.243315,int.268

2 184//1974/1975

Cabinet radiatii dispensar policlinica pediatrie

Instalatii ELTEX 400 7 181//1974/1975

Cabinet radiatii nr.l stationar Instalatii ELTEX 400 6 572//1984/1986 Cabinet radiatii nr.2 stationar Instalatii ELTEX 400 2 184//1974/1975

Cabinet radiatii stationar pediatrie post II

Instalatii ELTEX 400 1 123//1974/1974

Cabinet radiatii mobil pediatrie Inst.POLYMOBIL 10 1 01249/1996 Cabinet rontgendiagnostic Inst.TELEDIAGNOST 2 62126/2000

Cabinet radiatii Inst. SENOGRAPHE DMR (mamograf

1 343159 BUO // 2001/2002

Laborator rdg. Inst.SIEMENS MULTIX COMPACT - K

1 01112S20L // 2001/2001

2.

Spitalul Judetean

TG.JIU;243315

Cabinet radiatii pediatrie policlinica

Inst. DUO DIAGNOST 2 72533/2002

Page 320: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 2 / 4

Nr. crt.

Denumirea unitatii detinatoare, adresa, tel.

Locul (amplasamentul sursei)

Tipul instalatiei / Sursei inchise, amplasament

Responsabil cu radioprotectia

Personal de

interventie

Serie / an fabricatie

Laborator rdg. Inst. MERCURY 332 2 97-395//1996/2007 Laborator rdg. MRS PHILIPS 3 97-401/1997 Laborator rdg. TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA tip

SELECT/SP 3 357249//2001/2005

Sectia Ortopedie SIEMENS COMPACT Dr Dascal 4 3. Spitalul Novaci Cabinet radiaţii staţionar OPERA G 500 RFL

Dr.Tataru Mariana 2

G500RFL/RTM101/T30cs/O-I12HR /2007

4 Spital Orasenesc Rovinari Laborator radiologie si imagistica

Ins. Eltex400(dezafectat), Ins.TUR 800 cu amplficator, Ins. OPERA G

500 RFL

Fiz. Schiopoiu Ramona

3 25797/dec.2007

Cabinet radiatii policlinica Ins. OPERA G 500 RFL Dr. Tirziu Constantin 25688/2006 Cabinet radiatii dispensar

TBC Ins. Eltex400 Dr. Tanasa Emil 339/1977

5 Spital Orăşenesc Tg. Cărbuneşti

Laborator rdg. Inst. DUO DIAGNOST Dr. Tirziu Constantin

18

6 Spitalul Municipal Motru Unitatea detine 2 surse de risc radiologic(MERCURY 332 si TUR D 800)- compartimentul radiologie spital si dispensar TBC(ELROM

400) Cabinet radiatii stationar Inst.

DIAGNOMAX UV2 Dr. Stanculete Liviu

3 1631-64-16fab1968

Cabinet radiatii stomatologic Inst.DENTIX Dr. Stanculete Liviu

3 008 fab 1975

7 Spitalul Orasenesc Bumbesti Jiu

Cabinet radiatii Inst .DUO DIAGNOST 0253/463576 3 72534 /8100 1062 fab 2001

8 Spitalul de Pneumoftiziologie T.Vladimirescu

Laborator rdg

Eltex 400

Dr.Negrea Cristian Tel. :0253./278571

4

Page 321: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 3 / 4

2. OPERATORI ECONOMICI

9 SC MEDIRAD SRL TG.JIU Cabinet rad. stomatologie Inst.DENTIX 5D2-Et Dr.Voiculescu 1 10 SC VIS SRL TG.JIU Cabinet rad.stomatologie Inst DENTIX Dr.Voinea

Tel.218895 2

11 SC DENTAL ELLA SRL TG.JIU Cabinet rdg. Inst. Tip X 70 S Dr.Dărvăşan

Tel.211083 1

12 Centrul de Sănătate CĂPRENI Inst.MULTIRADIOGRAPHI

SISTEM- PHILIPS Primărie 1 97402/1998

13 Centrul de Sănătate LOGREŞTI

Inst.MULTIRADIOGRAPHI SISTEM- PHILIPS Primărie

1 97400/1998

Cabinet rdg dentar -intraoral Inst KODAC 8000 C- panoramic şi CEPH(digital)

14 Cabinet medical individual Dr.Cârnu Maria TG.JIU

Cabinet rdg dentar Inst. IRIX 708 Dr.Cârnu

2

15 Cabinet medical individual

Dr.Paşolea Amalia ROVINARI

Cabinet rdg dentar Inst.DELTEX Dr.Praşolea Tel.371318

2

16 SC MIODENT ANA SRL Tg.Jiu Lab.rdg dentar X-MIND AC 1

Lab.rdg dentar Inst.5 D2 Et Tg.Jiu 1 17 SC RADIOMED SRL Craiova Lab.rdg Inst.ROTOGRAPH PLUS Tg.Jiu 1

18 SC LEXXUS COM SRL Motru Lab.rdg.dentar Inst. EXPLOR –X 70 1

19 C.M.I.Dr. Aringhie Simona Tg.Jiu Lab.rdg.dentar Inst.Tip X-MIND AC 1

20 C.M.I.Dr.Giurgiulescu Darius Vasile Lab.rdg.dentar Inst.Tip X-MIND AC 1

Lab.rdg.- inst.tomografie computerizată tip HISPEED DUAL Tg. Cărbuneşti 4

Lab.rdg.- inst.tomografie computerizată tip HISPEED DUAL - Spital municipal Motru

21 SC MEDIX CO SRL BUCUREŞTI

Lab.rdg.- Inst. ALPHA RT – mamograf – Spital municipal Motru

Lab.rdg Inst.KODAK 8000 4 22 SC MEDICAL ONE SRL TG.JIU

Lab.rdg Inst.KODAK 2100

Page 322: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

NESECRET

NESECRET 4 / 4

Lab.rdg Inst.Rx grafie cu vertix tip Multix Swing

23 CMI Dr. Bălan –Tribus R. Iulia Mihaela Lab. rdg. dentar intraoral Inst.KODAK 2200 1

24 SC DENTESTET SRL Tg-Jiu Lab.rdg.dentar Inst. MAX 70 HF/DC 1

25 SC HEVIADENT SRL Tg-Jiu Lab.rdg.dentar Inst. DC MYRAY 2

26 AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CENTRUL JUDEŢEAN DE APARATURĂ MEDICALĂ TG.JIU

5

27 SC Energo Montaj SA Sucursala TURCENI Laborator defectoscopie gamma The.Tulbă Ion 8

28 SC Energo Construcţia Suc. TURCENI; 0251448708

Laborator defectoscopie gamma

0251448708 3

29 SC Energo Montaj SA ROVINARI, 371135 Laborator control nedistructiv 371135 5

30 SC TERMOSERV TURCENI SA; 335067 Laborator CND Ir-192, tip GDP-U5 Puţinelu Ion

335067 3

31 SC GRUPUL DE REPARAŢII INDUSTRIALE ŞI MONTAJ EXCAVATOARE S.R.L.

Lab.CND-

2

32 SC SOCEND IND SA Rovinari Lab.control nedistructiv 4

Page 323: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Page 1 of 1 NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

"Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

NESECRET Exemplar nr.__ Anexa nr. 37 la nr. 1138247 din 21.02.2011

INSTITUŢIILE ŞI OPERATORII ECONOMICI

CARE AU FURNIZAT DATE ŞI INFORMAŢII NECESARE LA ÎNTOCMIREA SCHEMEI CU RISCURILE TERITORIALE

Nr. Crt.

Denumirea instituţiei Observaţii

1. Instituţia Prefectului 2. Consiliul Judeţean Gorj 3. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj 4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

„lt. col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

5. Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Gorj 6. Inspectoratul de Stat în Construcţii Gorj 7. Sistemul de Gospodărire a Apelor Tg-Jiu 8. Garda de Mediu Gorj 9. Direcţia Silvică Gorj 10. Agenţia pentru Protecţie a Mediului Gorj 11. Secţia Drumuri Naţionale Gorj 12. Autoritatea de Sănătate Publică Gorj 13. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 14. Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 15. Direcţia Agricolă şi DezvoltareRurală Gorj 16. Direcţia de Statistică Gorj 17. Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Gorj 18. Sucursala HidrocentraleTg-Jiu 19. Administraţia Naţională a îmbunătăţirilor Funciare- Sucursala Teritorială

Dunărea Olt -Unitatea de Administrare Gorj

20. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj 21. S.C. Întreprinderea Judeţeană de Drumuri şi Poduri S.A 22. Filiala de Cruce Roşie 23. Serviciul Judeţean Public Salvamont 24. S.C. Electrica - Agenţia de Servicii Energetice 25. Centrul Meteorologic Regional al Oltenia Craiova 26. Staţia C.F. Tg.-Jiu şi Secţia "L-8" C.F. Tg-Jiu 27. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 28. S.C. Distrigaz Sud Bucureşti - Direcţia Regională de Distribuţie Vest Craiova-

Sector Gorj

29. S.C.PETROM OMV S.A. – Grup Zăcăminte Ţicleni 30. U.M. Sadu 31. S.C. PETROM OMV S.A. Bucureşti-Depozit Marketing Tg-Jiu 32. S.C. ARTEGO S.A. Tg-Jiu 33. Complexul Energetic Rovinari 34. Complexul Energetic Turceni

35. S.C. Transgaz S.A Exploatarea Teritorială Craiova 36. U.M. Sadu

Page 324: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Anexa nr. 38 la nr. 1138247 din 21.02.2011

TICLENI

TIRGU- CARBUNESTI

ROVINARI

BUMBESTI-JIU NOVACI

TISMANA

TURCENI

MOTRU

TÂRGU-JIU

PADES

PESTISANI

RUNCU

ARCANI

GODINESTITELESTI

BALESTI

CALNIC

STANESTI

TURCINESTI

SCHELAMUSETESTI

CRASNA

BALANESTISACELUBENGESTI-CIOCADIA

PRIGORIA

ALIMPESTI

ROSIA DE AMARADIA

BUMBESTI-PITIC

BAIA DE FIERPOLOVRAGI

SCOARTA

ALBENI

BERLESTI

BUSTUCHINDANESTI

LOGRESTI

LICURICI

JUPINESTIBARBATESTI

GLOGOVACIUPERCENI

DRAGUTESTI

BILTENI

FARCASESTIMATASARI

CATUNELE

SLIVILESTI SAULESTI

SAMARINESTI

VAGIULESTI BOLBOSI

BORASCU

URDARIPLOPSORU

IONESTI

BRANESTI

ANINOASA

TANTARENI CRUSET

STOINA

CAPRENI

TURBUREA

STEJARI

LELESTI

NEGOMIRDRAGOTESTI

VLADIMIRHUREZANI

DANCIULESTI

Judetul Hunedoara

Judetul Vâlcea

Judetul Dolj

Judetul Mehedinti

Judetul Caras Severin

Limite administrative (70)Garda Interventie Nr.3 Hurezani (1)Garda de interventie nr. 2 Tismana (5)Garda de Interventie nr.2 Novaci (11)Garda de interventie nr.3 Bumbesti Jiu (3)Statia pompieri Turceni (17)Detasament de pompieri Motru (7)Detasament pompieri Tg-Jiu (17)

FLOREŞTI

BROŞTENI

HARTA CU RAIONELE DE INTERVENŢIE DIN ZONA DE COMPETENŢĂA INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "LT.COL. DUMITRU PETRESCU" AL JUDEŢULUI GORJ

Page 325: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică

Anexa nr. 39 la nr. 1138247 din 21.02.2011

HARTA CU SURSELE ŞI ZONELE SPECIFICE RISCULUI LA CUTREMURE DIN JUDEŢUL GORJ

Page 326: SCHEMA - ISU Gorj riscuri 2011/SCHEMA CU RISCURI 2011_.pdf · intervenţie este prezentată în anexa nr. 1 (Harta cu raioanele de intervenţie - anexa nr. 38). 2.2. Aşezare geografică