Transcript
 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  1/147

  SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRAVANJE BETONSKIHKONSTRUKCIJA

  Ivan Ignjatovi, dipl. in. gra#.

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  2/147

  UVOD

  Savremeni principi projektovanja

  Eksploatacioni vek konstrukcije

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  3/147

  UVOD

  Stalni zahtevi za ekonomskim razvojem,

  efikasnou, veom upotrebljivou i zatitomokoline imaju veliki uticaj na izgradnju

  1. poveanje i ubrzana gradnja

  2. uvo#enje novih materijala

  3. novi koncepti projektovanja4. sloenije konstrukcije

  5. nova i sloenija optereenja, pitanja trajnosti

  6. vei fokus na nove investicije nego na odravanjepostojeih konstrukcija

  7. gubitak starog znanja

  nerazumevanje posledica ovih promenadovodi do ozbiljnih problema

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  4/147

  UVOD

  posledica ovoga je porast svesti o:

  1. zna$aju trajnosti

  2. velikom kotanju zamene konstrukcije ipotrebi da se maksimizira eksploatacioni vek

  3. vanosti odravanja konstrukcija

  4. potrebi za blagovremenim, pouzdanim isistemati$nim povratnim informacijama oponaanju tokom eksploatacije

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  5/147

  UVOD

  odgovor na ovo je uvo#enje sistema

  upravljanja i odravanja kako bi:

  1. baratali informacijama i $uvali relevantnepodatke

  2. planirali i organizovali odravanje3. pripremali i upravljali budetom za

  odravanje

  4. projektovali nove, trajnije konstrukcije saproduenim vekom eksploatacije

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  6/147

  UVOD

  podaci moraju biti sa$uvani u obliku i na na$inda se mogu koristiti prilikom ocene stanja

  uvode se automatski sistemi za kontrolukombinovani sa razvojem informacionihsistema

  novi propisi imaju tendenciju da preporu$uju ilizahtevaju zna$ajno vei obim dokumentacije

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  7/147

  Ocena stanja Odravanje

  Trajnost

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  8/147

  DEO 1 OSNOVNI POJMOVITRAJNOSTI I POUZDANOSTI

  Trajnost u gra#evinskim propisima

  Upotrebni vek i trajnost konstrukcije

  Mehanizmi deterioracije

  Faze degradacije betona i grani$na stanja

  Pouzdanost konstrukcije

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  9/147

  DEO 2 PRORA&UNSKI DOKAZI ZA

  RAZLI&ITE DETERIORACIONE MEHANIZME

  Depasivizacija armature usled karbonizacije Kvantifikacija parametara Brojni primer

  Depasivizacija armature usled prodora hlorida Kvantifikacija parametara Brojni primer

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  10/147

  RAZVOJ TEME TRAJNOSTI BETONSKIHKONSTRUKCIJA

  Construction Product Directive EuropeanCommission (1988)

  Bilteni, izvetaji, standardi (RILEM, CEB, FIP,ISO)

  Agenda 21 on Sustanable Constructions (1999)

  Model propisa za projektovanje prema

  upotrebnom veku konstrukcije (f ib, 2006.) General principles on the design of structures

  for durability (ISO, 2008.)

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  11/147

  TRAJNOST KONSTRUKCIJE

  Trajnost konstrukcije mera ispunjenja funkcija

  Kvantifikovanje ispunjavanja funkcija projektovanje prema trajnosti zasnovano na

  ponaanju konstrukcije (engl.performancebased durability design)

  Funkcionalni zahtev Odgovarajuci osnovni parametri

  minimalni kapacitet

  nosivosti

  cvrstoca betona i celika, dubina korozije,

  dubina oljuskanog dela zatitnog sloja

  maksimalna prihvatljiva

  deformacija

  moduo elasticnosti, skupljanje, tecenje,

  temperaturne promene, sleganja

  maksimalna propustljivost

  za gasove i tecne supstance

  propustljivost betona, kapilarnost, difuzija,

  velicina i poloaj prslina

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  12/147

  TRAJNOST KONSTRUKCIJE

  Kvalitet betona u smislu trajnosti zavisi odprenosnih (transportnih) karakteristika betona Propustljivost stepen protoka fluida kroz $vrsto telo

  Koeficijent difuzije

  Transportne karakteristike betona Interakcija sredine i betona

  Provo#enje vode, CO2, kiseonik, hloridi...

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  13/147

  TRAJNOST KROZ PROPISE

  BAB 87 Veli$ina zatitnog sloja betona Parametri: vrsta elementa,stepen agresivnosti

  sredine, marka betona, pre$nik i vrsta

  armature, na$in ugra#ivanja betonaMarka betona

  agresivnost

  sredine

  grede,

  stubovi

  ploe,

  ljuske,

  zidovi

  grede,

  stubovi

  ploe,

  ljuske,

  zidovi

  slaba 2.5 2.0 2.0 1.5srednja 3.0 2.5 2.5 2.0

  jaka 4.0 3.5 3.5 3.0

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  14/147

  TRAJNOST KROZ PROPISE

  Evrokod 2 anom=amin+adev

  Parametri: uslovi sredine, uslovi prijanjanja, vrsta$elika, klasa $vrstoe betona...

  Klasifikacija sredine

  Pratei standard EN 206-1:2002: vodocementni

  faktor, koli$ina cementa, sadraj uvu$enog vazduha

  Upotrebni vek od 50 godina

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  15/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  16/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  17/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  18/147

  nnUpotrebni vek od 50 godina !Upotrebni vek od 50 godina !

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  19/147

  TRAJNOST KROZ PROPISE

  Pratei standard EN 206-1:2002: vodocementnifaktor, koli$ina cementa, sadraj uvu$enogvazduha

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  20/147

  SERVICE LIFE DESIGN (fib, 2006)

  Model propisa

  Projektovanje u odnosu na trajnost betonskihkonstrukcija bazirano na:

  Ponaanju (engl. Performance based durabilitydesign)

  Pouzdanosti

  Postupak prora$una u 4 koraka

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  21/147

  SERVICE LIFE DESIGN (fib, 2006)

  1. Kvantifikovanje mehanizma deterioracijea) Vrsta deterioracionog procesab) Definisanje modelac) Kvantifikovanje parametara iz modela

  2. Definisanje grani$nog stanja prema kome seprojektuje

  a) depasivizacija armature usled karbonizacijeb) prsline usled korozije armature

  c) odljuskavanje zatitnog sloja betona usled korozijearmatured) lom betonskog preseka usled gubitka popre$nog

  preseka armature

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  22/147

  3. Definisanje tipa grani$nog stanjaa) Grani$no stanje upotrebljivostib) Grani$no stanje nosivosti

  4. Prora$unski dokaz grani$nog stanjaa) potpuna probabilisti$ka metoda,b) metod parcijalnih koeficijenata sigurnosti

  c) metoda bazirana na iskustvenim preporukamad) spre$avanje deterioracionog procesa

  PROJEKTOVANJE PREMA UPOTREBNOM VEKU(SERVICE LIFE DESIGN, fib, 2006)

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  23/147

  MEHANIZMI DETERIORACIJE

  1. Korozija armature i korozija kablova zaprethodno naprezanje usled:a) karbonizacije betona

  b) prodora hlorida

  2. Oteenja usled deterioracije betonaa) ciklusi smrzavanja i odmrzavanja,

  b) alkalno- agregatna reakcija (AAR),

  c) reakcija sulfata sa aluminatima u betonu,

  d) odloeno formiranje etringita,

  e) mikro- bioloko dejstvo.

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  24/147

  MEHANIZMI DETERIORACIJE KOJE TRETIRAMODEL PROPISA

  1. karbonizacija betona

  2. prodor hlorida

  3. oteenja betona usled dejstva mraza i4. oteenja betona usled simultanog dejstvamraza i soli protiv formiranja leda.

  KARBONIZACIJA BETONA

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  25/147

  Pasivizacioni sloj

  KARBONIZACIJA BETONA

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  26/147

  KARBONIZACIJA BETONA

  Depasivizacija armature+vlanost + kiseonik korozija armature

  Konstrukcije naro$ito izloene karbonizaciji: Dimnjaci

  Tuneli

  Ob ekti u visoko-urbanim sredinama

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  27/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  28/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  29/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  30/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  31/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  32/147

  PENETRACIJA HLORIDA

  Izvor hlorida Morska voda So protiv smrzavanja

  Kontaminiran agregat

  Voda za spravljanje betona

  Mehanizmi prenosa hloridnih jona Difuzija

  Kapilarna sukcija

  Potencijalno ugroene konstrukcije: Otvorene javne garae

  Bazeni

  Mostovske konstrukcije

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  33/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  34/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  35/147

  SMRZAVANJE I ODMRZAVANJE

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  36/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  37/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  38/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  39/147

  DEGRADACIJA BETONA I

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  40/147

  DEGRADACIJA BETONA IGRANI&NA STANJA

  Upotrebni vek konstrukcije?

  1

  3

  2

  4

  Period inicijalizacije Period propagacije

  Vreme izloenosti

  [godine]

  Stependeteriorizac

  ije

  1

  2

  3

  4

  Depasivizacija armature

  Formiranje prslina

  Oljuskavanje zatitnog sloja betona

  Kolaps konstrukcije

  UPOTREBNI VEK

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  41/147

  UPOTREBNI VEK

  Upotrebni vek:

  Tehni$ki

  Funkcionalni

  Ekonomski

  Duina upotrebnog veka (ISO 2394):

  Kategorija Proracunski upotrebni vek [god] Primeri

  1 10 Privremeni objekti

  2 10 do 25 Zamenjivi delovi konstrukcije, nosaci, leita

  3 15 do 30 Poljoprivredni i drugi slicni objekti

  4 50 Zgrade i slicne konstrukcije

  5 100 i vie Monumentalne zgrade ili objekti, mostovi

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  42/147

  TIPOVI GRANI&NIH STANJA(SA ASPEKTA TRAJNOSTI)

  Grani$no stanje upotrebljivosti (SLS)

  Grani$no stanje nosivosti (ULS)

  GraniGrani$$no stanje upotrebljivosti (SLS)no stanje upotrebljivosti (SLS)

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  43/147

  GraniGrani$$no stanje upotrebljivosti (SLS)no stanje upotrebljivosti (SLS)

  GraniGrani$$no stanje nosivosti (ULS)no stanje nosivosti (ULS)

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  44/147

  GraniGrani$$no stanje nosivosti (ULS)no stanje nosivosti (ULS)

  GraniGrani$$no stanje upotrebljivosti (SLS)no stanje upotrebljivosti (SLS)

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  45/147

  GraniGrani$$no stanje upotrebljivosti (SLS)no stanje upotrebljivosti (SLS)

  GraniGrani$$no stanje nosivosti (ULS)no stanje nosivosti (ULS)

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  46/147

  GraniGrani$$no stanje nosivosti (ULS)no stanje nosivosti (ULS)

  GraniGrani$$no stanje nosivosti (ULS)no stanje nosivosti (ULS)

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  47/147

  GraniGrani$$no stanje nosivosti (ULS)no stanje nosivosti (ULS)

  PROJEKTOVANJE PREMA UPOTREBNOM VEKU

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  48/147

  Model propisa

  Projektovanje u odnosu na trajnost betonskihkonstrukcija bazirano na:

  Ponaanju (engl. Performance based durabilitydesign)

  Pouzdanosti

  Postupak prora$una u 4 koraka

  PROJEKTOVANJE PREMA UPOTREBNOM VEKU(SERVICE LIFE DESIGN, fib, 2006)

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  49/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  50/147

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  51/147

  POUZDANOST KONSTRUKCIJE

  EN 1990: 2002: tri klase pouzdanosti: RC1, RC2, RC3

  EN 1990: 2002: indeks ( za klasu RC2

  ref. period 1 god. ref. period 50 god.

  RC1 5.2 4.3

  RC2 4.7 3.8

  RC3 5.2 3.3

  Klasa prema

  pouzdanosti

  Minimalne vrednosti za

  ref. period 1 god. ref. period 50 god.

  Nosivost 4.7 3.8

  Upotrebljivost 2.9 1.5

  Granicno stanjeCiljni indeks pouzdanosti,

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  52/147

  POUZDANOST KONSTRUKCIJE

  EN 1990: 2002: klase prema posledicama(CC1,CC2,CC3)

  CC2Prihvatljive posledice usled gubitka

  ljudskih ivota , prihvatljive

  ekonomske i posledice po okolinu

  Poslovne i stambene zgrade,

  avne zgrade gde su posledice

  loma srednje

  CC1

  Blage posledice usled gubitka

  ljudskih ivota i male ekonomske

  socijalne i posledice po okolinu

  Poljoprivredni objekti gde ljudi

  obino ne ulaze (skladita )

  Klase

  posledicaOpis

  Primeri zgrada ili gra$evinskih

  radova

  CC3

  Teke posledice usled gubitka

  ljudskih ivota ili velike ekonomskesocijalne i posledice po okolinu

  Tribine , avne zgrade gde

  bi posledice loma bile teke

  (koncertne dvorane)

  CC1) RC1, CC2) RC2, CC3) RC3

  POUZDANOST KONSTRUKCIJE

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  53/147

  POUZDANOST KONSTRUKCIJE

  Vrsta konstrukcije klasa posledica (CC)

  Klasa posledica klasa pouzdanosti (RC)

  Klasa pouzdanosti + tip grani$nog stanjaindeks pouzdanosti (()

  Indeks pouzdanostikoeficijent sigurnosti

  POUZDANOST KONSTRUKCIJE

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  54/147

  POUZDANOST KONSTRUKCIJE

  Indeksi pouzdanosti prema predlogu Modela propisa(f ib, 2006)

  SLS ULS

  Depasivizacija Lom

  RC1 1.3 (p f 10-1

  ) 3.7 (pf 10-1

  )

  RC2 1.3 (p f 10-1) 4.2 (pf 10

  -1)

  RC3 1.3 (p f 10-1

  ) 4.4 (pf 10-1

  )

  RC1 1.3 (p f 10-1) 3.7 (pf 10

  -1)

  RC2 1.3 (p f 10-1

  ) 4.2 (pf 10-1

  )

  RC3 1.3 (pf 10-1) 4.4 (p

  f 10-1)

  RC1 1.3 (p f 10-1

  ) 3.7 (pf 10-1

  )

  RC2 1.3 (p f 10-1) 4.2 (pf 10

  -1)

  RC3 1.3 (p f 10-1

  ) 4.4 (pf 10-1

  )

  Korozija izazvana

  hloridima iz

  vazduha, soli protiv

  smrzavanjaKorozija izazvana

  hloridima iz morske

  vode

  OpisKlasa

  pouzdanosti

  Korozija izazvanakarbonizacijom

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  55/147

  POUZDANOST KONSTRUKCIJE

  EN 1990: 2002: tri klase pouzdanosti: RC1, RC2, RC3

  EN 1990: 2002: indeks ( za klasu RC2

  ref. period 1 god. ref. period 50 god.

  RC1 5.2 4.3

  RC2 4.7 3.8

  RC3 5.2 3.3

  Klasa prema

  pouzdanosti

  Minimalne vrednosti za

  ref. period 1 god. ref. period 50 god.

  Nosivost 4.7 3.8

  Upotrebljivost 2.9 1.5

  Granicno stanjeCiljni indeks pouzdanosti,

  PRORAUNSKI DOKAZI

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  56/147

  PRORAUNSKI DOKAZI

  (Pot)puna probabilisti$ka metoda

  Metoda parcijalnih koeficijenata sigurnosti

  Iskustvene preporuke

  Postupci za spre$avanje deterioracije

  Metoda indikatora trajnosti

  Puna probabilisti$ka metoda

 • 8/10/2019 Sanacije, rekonstrukcije i odravanje betonskih konstrukcija

  57/147

  Puna probabilisti$ka metoda

  Model deterioracionog procesa Definisanje parametara modela Predstavljanje parametara preko funkcije raspodele Definisanje jedna$ine grani$nog stanja (grupisane

  vrednosti uticaja od dejstava, E i otpornosti, R)

  Jedna$ina metode:

  Vie parametara sloeniji postupak programi(STRUREL)

  Primena za izuzetno zna$ajne objekte

  0{} { }

  depp p p R E p= =


Recommended