Transcript
14 – 21. septembar 2015.
R i d v a n A l i t i Muamer Sadiku Ag ron Abdul i
Ridvan Aliti Roen 1974. godine u Kumanovu, Makedonija. Srednju umjetniku školu završio u Pei, Kosovo. Završio je Fakultet za likovne um­ jetnosti Univerziteta u Tetovu, odsjek Grafika, kod profesora Agim Saliu i Fatmir Kripa. Master studij, takoer na odsjeku Grafika, je završio na Univerzitetu iril i Metodije u Skoplju kod profesora Traje Blaevski. Samostalno je izlagao u Makedoniji, Albaniji, Austriji, Bugarskoj i BiH. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja u Makedoniji, Holandiji i SAD­u.
Muamer Sadiku Roen je 1963. godine u mjestu egrane pored Gostivara, Make­ donija. Diplomirao je na odsjeku Kiparstvo Fakulteta za umjetnost Univerziteta u Prištini 1998. godine, a na istoj ustanovi je završio i master studij na odsjeku Kiparstvo 2002. godine pod mentorstvom prof. dr. Agim Rudi. Radi na Fakultetu za umjetnost Univerziteta u Tetovu. Izlagao je na brojnim izlobama u Makedoniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini i Americi. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj umjetniki rad.
Izdava: Fondaca Centar Duga Art, www.art.centar-duga.info • Za izdavaa: Admir Lješanin
Štampa: GRAFIAR Biha • Tira: 100 primjeraka

Recommended