Download pdf - retele edilitare.ppt

Transcript
 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  1/29

  ReRețele de utilități dințele de utilități din

  localitatelocalitate

  •Rețea de apăRețea de apă•Rețea de canalizareRețea de canalizare•Rețea energeticăRețea energetică•Rețea de gazeRețea de gaze

  •Rețea de telecomunicațiiRețea de telecomunicații•Rețea de transportRețea de transport

  http://reteaua%20de%20canalizare.ppt/http://reteaua%20de%20canalizare.ppt/http://reteaua%20energetica.ppt/http://reteaua%20energetica.ppt/http://retea%20de%20gaze.ppt/http://retea%20de%20gaze.ppt/http://retea%20de%20comunicatii.ppt/http://retea%20de%20comunicatii.ppt/http://retea%20de%20transport.ppt/http://retea%20de%20transport.ppt/http://retea%20de%20transport.ppt/http://retea%20de%20comunicatii.ppt/http://retea%20de%20gaze.ppt/http://reteaua%20energetica.ppt/http://reteaua%20de%20canalizare.ppt/

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  2/29

  Elemente de sistematizareElemente de sistematizare

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  3/29

  Elemente de sistematizareElemente de sistematizare î  î nnlocuinlocuințăță

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  4/29

  RERE

  ŢEAUA DE APĂŢEAUA DE APĂ

    Reprezintă totalitatea construcțiilor și

  instalațiilor utilizate pentru satisfacereanecesarului de apa al populației, industrieiși agriculturii

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  5/29

  SURSELE DE APSURSELE DE AP Ă Ă

  A. de suprafa ăț :

   râuri, fluvii, lacurinaturale sau artificiale;

  B. de adâncime:izvoare, pânze freatice;

  Apa poate fi: potabilă, dură sau minerală.

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  6/29

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  7/29

  Captarea apeiCaptarea apei

  Cuprinde construcCuprinde construcțțiileiile șși instalai instalațțiileiilenecesare colectnecesare colectăării apei din surselerii apei din sursele

  naturalenaturale

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  8/29

  StaStațții de tratareii de tratare

  Instalații speciale încare sunt corectatecaracteristicilecalitative ale apei.

  Apa potabilă este limpede, fărăculoare, miros i gust particular.ș

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  9/29

  RezervoareleRezervoarele

  nmagazinează oanumită cantitate de

  apă pentrucompensarea zilnică adebitelor de consum

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  10/29

  StaStațții de pompareii de pompare

  Asigură ridicarea presiunii apei din

  conducte

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  11/29

  DistribuDistribuțția apeiia apei!e realizează prin

  rețeaua de distribuțiecare cuprinde toateconductele, armăturile,instalațiile șiconstrucțiile asigurării

  transportului șidistribuției apei de larezervoare laconsumatori

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  12/29

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  13/29

  ConsumatoriiConsumatorii

  "asnici #pentru băut, spălat$ Industriali #în procesele

  te%nologice, la răcireainstala iilor, ca agent termic$ț

  &ublic #fântâni arteziene,udat strada i spa iul verde,ș țstingerea incendiilor$

  Agrozoote%nici #iriga ii,ț

  adăparea animalelor,spălarea adăpostului$

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  14/29

  •   Are rolul de a asiguraAre rolul de a asiguraalimentarea clădirilor cualimentarea clădirilor cu

  gaze naturale, folosite dreptgaze naturale, folosite dreptcombustibil pentrucombustibil pentru încălzirea locuiunțelor, încălzirea locuiunțelor,pentru gătit și apă caldăpentru gătit și apă caldă

  RRețeaua de gazeețeaua de gaze

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  15/29

  Extrac ia azuluițExtrac ia azuluiț

  'azul combustibil este e(tras cu a)utorulsondelor de gaz, este tratat cu substan ețodorizante #mercaptan$ în instala iițspeciale i este depozitat în rezervoare deșgaz

  !onde de petrol iș  gaz

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  16/29

  Surse alternative de azSurse alternative de az

  'ropile de gunoi mena)er se pot transforma în surse de gazmetan

  Bălegarul este o importantă sursă de

   biogaz

   pentru producereaenergiei electrice

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  17/29

  !ransportul azului!ransportul azului

  *ransportul se face prin conducte aeriene sausubterane spre localită i.ț&rintr+o sta ie de reglare măsurare, este reglatăț

   presiunea la valoarea de întrebuin are i este trimisț ș prin conducte de distribu ie către utilizatoriț

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  18/29

  Distribu ia azului la consumator țDistribu ia azului la consumator ț

  "lădirile se leagă la conducta de gaz printr+un bran ament de unde se poate opri alimentarea cușgaz.

  a intrarea în clădire se montează un contor careînregistrează consumul de gaz

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  19/29

  Consumatorii de azConsumatorii de az"onsumatorii casnici folosesc gazul pentru:

  + încălzire #soba de teracotă, centrala termică$

   + prepararea apei calde

   + gătit #aragaz$

  "onsumatorii industriali folosesc gazul în scopuriindustriale #procese te%nologice i energie electrică$ș

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  20/29

  RETEAUA ENERGETICARETEAUA ENERGETICA

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  21/29

  SISTEMUL ENERGETIC NATIONALSISTEMUL ENERGETIC NATIONAL

    este o reeste o rețțea cu circuitea cu circuit î  î nchisnchis,,

   în care centralele electrice în care centralele electricedebitează energie iardebitează energie iarconsumatorii o absorb înconsumatorii o absorb în

  momentul în care estemomentul în care esteprodusă.produsă.

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  22/29

  Producerea energieiProducerea energiei

  electriceelectrice• Energia electrică se produce înEnergia electrică se produce încentrale electrice. Acesteacentrale electrice. Acesteafuncționează pe baza uneifuncționează pe baza unei

  surse de energie. n funcție desurse de energie. n funcție deaceasta, centralele pot !aceasta, centralele pot !""

  a.a. #on$en#on$ențționale % termocentraleionale % termocentrale

  șși hidrocentralei hidrocentraleb.b. &econ$en&econ$ențționale % eolieneionale % eoliene șșii

  solaresolare

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  23/29

  'idrocentralele'idrocentralele

  • (uncționează datorită energiei apei(uncționează datorită energiei apeicare prin cădere pune în mișcarecare prin cădere pune în mișcareniște turbineniște turbine..

  !e ob ine astfel cea mai ieftină energie i nu se poluează mediulț ș

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  24/29

   )ermocentralele )ermocentralele

  • Prin arderea combustibililorPrin arderea combustibililor * carbune, petrol, gaze naturale +* carbune, petrol, gaze naturale +, se, seproduce abur care acționează oproduce abur care acționează oturbinăturbină

  *ermocentralele poluează grav mediul

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  25/29

  #entrale nucleare#entrale nucleare

  • (uncționează pe baza combustibilului(uncționează pe baza combustibiluluinuclearnuclear

  !e produce energie ieftină, dar prezintă risc de poluare

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  26/29

  #entrale eoliene#entrale eoliene

  transformtransformăă energia $energia $ntuluintului î  î n energie electricn energie electricăă 

  • -e folosesc în zonele-e folosesc în zonelecu $nturi puternicecu $nturi puternice

  !e valorifică o sursă de energie inepuizabilă i nepoluantăș

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  27/29

  #entrale solare#entrale solare

  folosesc lumina solarfolosesc lumina solarăă pentru producereapentru producereaenergiei electrice * cu autorul unorenergiei electrice * cu autorul unorpanouri solare +panouri solare +

  -alorifică resurse nepoluante i inepuizabileș

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  28/29

 • 8/19/2019 retele edilitare.ppt

  29/29

  #onsumatorii#onsumatorii

  • LegLegăătura dintretura dintre rețeaua electrică șrețeaua electrică și o cli o clăădire sedire serealizeazrealizeazăă rintr!unrintr!un "ran"ranșșa#enta#ent$$• Consu#atorii dintr!o localitate ot %& industriali'Consu#atorii dintr!o localitate ot %& industriali'

  stații de o#are a aei' consu#ul casnic'stații de o#are a aei' consu#ul casnic'

  ilu#inatul u"lic și transorturile electriceilu#inatul u"lic și transorturile electrice(tra#)ai' #etrou' trolei"uz*(tra#)ai' #etrou' trolei"uz*