Transcript
Page 1: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP ASA V ANJE

KLASA: 012-04/17-01/01 URBROJ: 543-01-08-01-17-21 Zagreb, 21. srpnja 2017.

Na temelju clanka 66. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zastite (,,Narodne novine", broj 82115), donosim

ODLUKU o donosenju Programa osposobljavanja vatrogasnib zapovjednika

za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama - I. razina

I.

Donosi se Program osposobljavanja vatrogasnih zapovjednika za vodenje zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama- I. razina.

n.

Program osposobljavanja iz tocke I. sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

DOSTAVITI (elektronickom po.Stam): - Ucilistu vatrogastva, zastite i spafavanja - Sektorima, svima

PUZS-ima, svima - pismohrani - ovdje

Page 2: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

~ @

REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP ASA V ANJE

PROGRAM OSPOSOBLJA V ANJA V ATROGASNIH ZAPOVJEDNIKA ZA VODENJE I ZAPOVIJEDANJE

NA VATROGASNIM INTERVENCIJAMA- I. RAZINA

Zagreb, srpanj 2017.

Page 3: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

1. OPCI PODACI 0 PROGRAMU

1.1. NAZIV PROGRAMA

Program osposobljavanja vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencij ama - I. razina

1.2. OBRAZOVNI SEKTOR

Osobne, usluge zastite i druge usluge

1.3. TRAJANJE PROGRAMA: 34 sata

1.4. OPRAVDANOST DONOSENJA PROGRAMA

Potreba osposobljavanja zapovjednika za zapovijedanje vatrogasnim postrojbama na intervencijama te usvajanje specificnih znanja i vjestina pravilnog vodenja, sukladno karakteristikama dogadaja i situacije na terenu.

1.5. UVJETI UPISA

Zaposlenik vatrogasne postrojbe - osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima, polozen strucni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovomostima. Vatrogasni casnik ili docasnik, clan DVD-a - osoba s posebnim ovlastima i odgovomostima, polozen strucni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

1.6. RADNO OKRUZENJE I UVJETI RADA

• Rad na otvorenom i zatvorenom prostoru u svim vremenskim uvjetima • Smjenski rad • Poslovi s posebnim uvjetima rada

2. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJECE ZAVRSETKOM PROGRAMA

Primijeniti odgovarajuce procedure kod vodenja i zapovijedanja na vatrogasnim intervencijama snagama veliCine vatrogasnog odjeljenja (Vatrogasno odjeljenje je formacija koju sacinjavaju 2-4 vatrogasne grupe. Vatrogasnu grupu cine vatrogasac - voditelj vatrogasne grupe, vatrogasaca -vozac i vatrogasac kada nastupa samostalno, odnosno sastavljena je od vatrogasca - voditelja vatrogasne grupe i vatrogasaca kada nastupaju kao dio odjeljenja) Napraviti zapovijed za pripremu i pokretanje snaga i tehnike za intervenciju Izraditi GPTS (Graficki prikaz takticke situacije) uz koristenje simbola Razlikovati osnovne vrste vatrogasnih intervencija prema slozenosti i vrstama intervencije

3. TRAJANJE PROGRAMA I NACIN IZVODENJA

Programomje predvideno petodnevno osposobljavanje u trajanju od 34 sata. Prva razina obuhvaca usvajanje znanja i vjestina u provodenju procedura koja omogucuju vodenje i zapovijedanje na intervenciji snagama veliCine vatrogasnog odjeljenja.

Page 4: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

Osposobljavanje se provodi u grupama do 12 polaznika. Prvi i drugi dan provode se teorijska predavanja, treCi i cetvrti dan uvjezbavanje kroz prakticne vjeZbe, a peti dan je zavrsna vjezba kroz koju se ocjenjuju polaznici. U praktienom dijelu osposobljavanja na svakih 6 polaznika potrebno je osigurati jednog instruktora. Prakticni dio za I. razinu izvodi se kroz kabinetske vjeZbe.

4. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

4.1. Nastavni plan

Red. Broj sati

broj Nastavne cjeline - I. razina T p Ukupno

1. Uvodno predavanje 1 0 1

2. Sustav zapovijedanja u vatrogastvu RH 1 0 1

3. Psiholoske osobitosti vodenja i zapovijedanja 3 0 3

4. Procedure odlaska na intervenciju 1 4 5

5. Graficki prikaz takticke situacije - GPTS 1 2 3

6. Analiza zone intervencije 1 3 4

7. Procjena rizika i odredivanje prioriteta na 1 3 4

intervencij i

8. Neposredne reakcije po dolasku na intervenciju 1 3 4

9. Poruke o stanju na intervenciji 1 2 3

10. Zavrsna vjeZba I. razine 0 6 6

UKUPNO: 11 23 34

Page 5: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

4.2. Nastavni program

4.2.1. CJELINA: Uvodno predavanje

TEMA

Program vodenja i zapovijedanja u vatrogastvu

Radni procesi odvijanja vatrogasne intervencije

SADRZAJ

Svrha programa Ciljevi programa Nastavni plan i program Osnovni pojmovi - upravljanje, vodenje, rukovodenje, zapovij edanj e

Opceniti algoritam tijeka intervencije

ISHODI UCENJA

Opisati svrhu Programa vodenja i zapovijedanja u vatrogastvu

Opisati, primijeniti i raspoznati opceniti algoritam tijeka intervenci j e

Metode rada: usmeno izlaganje uz ppt prezentaciju, metoda razgovora (monoloska i dijaloska) Oblici rada: frontalni, skupni, individualni, rad u grupama Materijalni uvjeti: - klasicna uCionica s PC+ LCD projektorom, ploca s priborom za crtanje i pisanje Kadrovski uvjeti:

BROJ SATI

T-1

Nastavu mofo izvoditi osoba koja ima Uvjerenje UCilista vatrogastva, zastite i spasavanja za voditelja programa - instruktora za osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama. Voditelj programa - instruktor je obvezan tijekom tri godine odrfati jedno predavanje na strucnom skupu (u podrucju zastite od pofara) sto se dokazuje Uvjerenjem o sudjelovanju ili objavljenim radom. Voditelj programa - instruktor mora imati iskustvo od najmanje 5 godina na zapovjednom mjestu.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

1. Coleman, J. (2010.) ,,Incident Management For the Street-Smart Fire Officer", PennWell Corporation

2. Coleman, R. J. (2003.) ,,The fire chiefs handbook", Penn Well Corporation 3. Okray, R. (2004.) ,,Crew Resource Management for the Fire Service", Penn Well Corporation 4. Szabo, N. (2012.) ,,Osnove rukovodenja vatrogasnim intervencijama", Hrvatska vatrogasna

zajednica 5. Teie, W. (2010.) ,,Leadership for the Wildland Fire Officer", Deer Valley Press 6. Ward, M. (2015.) ,,Fire Officer Principles and Practice", Jones and Bartiett Learnig, NFPA, IAFC

Page 6: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

4.2.2. CJELINA: Sustav zapovijedanja u vatrogastvu RH

TEMA

Zakonska regulativa koja utvrduje zapovijedanje na intervencij i

Uloge i zadace voditelja I zapovjednika postrojbi koje sudjeluju na intervenciji

Osobine razliCitih vrsta intervencija

SADRZAJ

Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o sustavu civilne za.Stite Plan intervencija kod velikih pofara otvorenog prostora na teritoriju RH Podzakonski akti

Oznake zvanja i radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca Struktura zapovijedanja u vatrogastvu RH

Tipizacija vatrogasnih intervencij a Osobine razlicitih vrsta intervencija

ISHODI UCENJA

Opisati zakonske odredbe koje se odnose na vodenje i zapovijedanje na intervenciji

Razlikovati oznake zvanja Definirati strukturu zapovijedanja u vatrogastvu RH

Razlikovati osnovne vrste vatrogasnih intervencija prema slozenosti i vrstama intervencije

Metode rada: usmeno izlaganje uz ppt prezentaciju, metoda razgovora (monoloska i dijaloska) Oblici rada: frontalni, skupni, individualni, rad u grupama

Materij~lni uvjeti: - klasicna uCionica s PC+ LCD projektorom, ploca s priborom za crtanje i pisanje Kadrovski uvjeti:

BROJ SATI

T-1

Nastavu moze izvoditi osoba koja ima Uvjerenje UCilista vatrogastva, zastite i spasavanja za voditelja programa - instruktora za osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama. Voditelj programa - instruktor je obvezan tijekom tri godine odrfati jedno predavanje na strucnom skupu (u podrucju zastite od pofara) sto se dokazuje Uvjerenjem o sudjelovanju iii objavljenim radom. Voditelj programa - instruktor mora imati iskustvo od najmanje 5 godina na zapovjednom mjestu.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

1. Coleman, J. (2010.) ,,Incident Management For the Street-Smart Fire Officer", PennWell Corporation

2. Coleman, R. J. (2003.) ,,The fire chiefs handbook", Penn Well Corporation 3. Okray, R. (2004.) ,,Crew Resource Management for the Fire Service", Penn Well Corporation 4. Szabo, N. (2012.) ,,Osnove rukovodenja vatrogasnim intervencijama", Hrvatska vatrogasna

zajednica 5. Teie, W. (2010.) ,,Leadership for the Wildland Fire Officer", Deer Valley Press 6. Ward, M. (2015.) ,,Fire Officer Principles and Practice", Jones and Bartiett Leamig, NFP A, IAFC

Page 7: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

4.2.3 CJELINA: Psiholoske osobitosti vodenja i zapovijedanja

TEMA

Stres i komunikacijske vjestine

Profesionalni stres i psihosocijalna klima u vatrogasnim postrojbama

Vodenje i zapovijedanje

SADRZAJ

Stres i psiholoski aspekti ponasanja u kriznim situacijama Uspjesna komunikacija i socijalne vjestine

Vrste profesionalnog stresa Vaznost psihosocijalne klime unutar postrojbi Psihosocijalna pomo6 za spasavatelje

Teorije vodenja Psihologijske osobitosti zapovijedanja Razine i uvjeti vodenja

ISHODI UCENJA

Opisati negativan utjecaj stresa na eovjeka Opisati i navesti stresne reakcije ljudi u kriznim situacijama Opisati vrste komunikacije Razlikovati elemente uspjesne od neuspjesne komunikacije

Opisati i navesti vrste profesionalnog stresa Objasniti vaznost ispitivanja psihosocij alne klime u radnom okruzenju Objasniti VaZnost psihosocijalne pomo6i kod spasilackih djelatnosti

Opisati i navesti teorije vodenja Objasniti razliku izmedu vodenja i zapovijedanja Razlikovati karakteristike uspjefoog i neuspjefoog vode Navesti razlicite razine vodenja

Metode rada: usmeno izlaganje uz ppt prezentaciju, metoda razgovora (monoloska i dijaloska) Oblici rada: frontalni, skupni, individualni, rad u grupama Materijalni uvjeti: - klasicna uCionica s PC+ LCD projektorom, ploea s priborom za crtanje i pisanje Kadrovski uvjeti:

BROJ SATI

T-3

Nastavu mofo izvoditi predavac koji ima preddiplomski i diplomski sveuCilisni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveucilisni studij ili specijalisticki diplomski strueni studij podrucje psihologije te odredeno radno iskustvo na poslovima iz podrucja civilne zastite. Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

1. Pavlina, Z. i Komar, Z. (2000.) ,,Vojna psihologija", ,,Prirucnik za hrvatske casnike" knjiga prva, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

2. Bahtijarevi6-Siber, F. (1999.) ,,Management ljudskih potencijala", Golden marketing 3. Lavric, A. i Stirn, M. (2016.) ,,Psihosocialna pomoc po nesrecah in drugih kriznih dogodkih",

,,Prirocnik za vsakdanjo rabo", Uprava RS za zascito in resevanje

Page 8: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

4.2.4. CJELINA: Procedure odlaska na intervenciju

TEMA

Zapovijed za pripremu snaga i tehnike

Zapovijed za pokretanje snaga i tehnike

Redovna procedura odlaska na intervenciju

SADRZAJ

Svrha zapovijedi za pripremu snaga i tehnike Elementi zapovijedi za pripremu snaga i tehnike: osoblje, sredstva, OZO, radioveza, logistika, zapovijed, izvrsenje, polaziste

Svrha zapovijedi za pokretanje snaga i tehnike Elementi zapovijedi za pokret: smjer, odrediste, ruta, formacija

Elementi redovnog odlaska na intervenciju

ISHODI UCENJA

Razlikovati elemente zapovijedi za pripremu snaga i tehnike Definirati elemente zapovijedi na vjezbovnim primjerima iz prakse Napraviti zapovijed za pripremu snaga i tehnike za zadanu vjezbovnu situaciju Razlikovati elemente zapovijedi za pokretanje snaga i tehnike Definirati elemente zapovijedi za pokretanje snaga i tehnike na vjezbovnim primjerima iz prakse Napraviti zapovijed za pokretanje snaga i tehnike za zadanu vjezbovnu situaciju

Usporediti elemente redovnog izlaska s elementima zapovijedi za dislokaciju i zapovijedi za pokretanje snaga i tehnike

. Metode rada: usmeno izlaganje uz ppt prezentaciju, metoda razgovora (monoloska i dijaloska) Oblici rada:. frontalni, skupni, individualni, rad u grupama Materijalni uvjeti: - klasicna uCionica s PC + LCD projektorom, ploca s priborom za crtanje i pisanje Kadrovski uvjeti:

BROJ SATI

T-1 P-4

Nastavu mofo izvoditi osoba koja ima Uvjerenje Ucilista vatrogastva, zastite i spafavanja za voditelja programa - instruktora za osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama. Voditelj programa - instruktor je obvezan tijekom tri godine odrfati jedno predavanje na strucnom skupu (u podrucju zastite od pofara) sto se dokazuje Uvjerenjem o sudjelovanju iii objavljenim radom. Voditelj programa - instruktor mora imati iskustvo od najmanje 5 godina na zapovjednom mjestu.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

1. Coleman, J. (2010.) ,,Incident Management For the Street-Smart Fire Officer" , PennWell Corporation

2. Coleman, R. J. (2003.) ,,The fire chiefs handbook", Penn Well Corporation 3. Okray, R. (2004.) ,,Crew Resource Management for the Fire Service", Penn Well Corporation 4. Szabo, N. (2012.) ,,Osnove rukovodenja vatrogasnim intervencijama", Hrvatska vatrogasna

zajednica 5. Teie, W. (2010.) ,,Leadership for the Wildland Fire Officer", Deer Valley Press 6. Ward, M. (2015.) ,,Fire Officer Principles and Practice", Jones and Bartiett Learnig, NFP A, IAFC

Page 9: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

4.2.5. CJELINA: GPTS - Graficki prikaz takticke situacije

TEMA SADRZAJ ISHODI UCENJA

Namjena OPTS-a Opisati namjenu i elemente OPTS-a

OPTS Izrada OPTS-a

f--~~~~~~~~~~--1 Izraditi OPTS na vjezbovnim primjerima iz prakse uz koristenje usvojenih simbola

Simboli

Metode rada: usmeno izlaganje uz ppt prezentaciju, metoda razgovora (monoloska i dijaloska) Oblici rada: frontalni, skupni, individualni, rad u grupama Materijalni uvjeti:

- klasiena ucionica s PC+ LCD projektorom, ploca s priborom za crtanje i pisanje - virtualni 3D simulator - UVI (upravljanje vatrogasnim intervencijama) - NICS (Next Generation Incident Command System)

Kadrovski uvjeti:

BROJ SATI

T-1 P-2

Nastavu moze izvoditi osoba koja ima Uvjerenje UCilista vatrogastva, zastite i spafavanja za voditelja programa - instruktora za osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama. Voditelj programa - instruktor je obvezan tijekom tri godine odrfati jedno predavanje na strucnom skupu (u podrucju zastite od pofara) sto se dokazuje Uvjerenjem o sudjelovanju iii objavljenim radom. Voditelj programa - instruktor mora imati iskustvo od najmanje 5 godina na zapovjednom mjestu.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

1. Coleman, J. (2010.) ,,Incident Management For the Street-Smart Fire Officer", PennWell Corporation

2. Coleman, R. J. (2003.) ,,The fire chiefs handbook", Penn Well Corporation 3. Okray, R. (2004.) ,,Crew Resource Management for the Fire Service", Penn Well Corporation 4. Szabo, N. (2012.) ,,Osnove rukovodenja vatrogasnim intervencijama", Hrvatska vatrogasna

zajednica 5. Teie, W. (2010.) ,,Leadership for the Wildland Fire Officer", Deer Valley Press 6. Ward, M. (2015.) ,,Fire Officer Principles and Practice", Jones and Bartiett Learnig, NFPA, IAFC

Page 10: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

4.2.6. CJELINA: Analiza zone intervencije

TEMA

Parametri analize zone intervencije

SADRZAJ

Meteo uvjeti, topografija, populacija, izgradenost - stanje objekta, zateceno stanje, perifeme aktivnosti

ISHODI UCENJA

Razlikovati okolnosti koje pozitivno i negativno utjecu na razvoj

~-------+----------------1 intervencije kroz parametre analize

Pozitivni i negativni utjecaji na intervenciju

Analiza zone intervencije kroz razmatranje okolnosti koje pozitivno i negativno utjecu na razvoj intervencije

zone intervencije Analizirati zonu intervencije na vjezbovnim primjerima iz prakse

Metode rada: usmeno izlaganje uz ppt prezentaciju, metoda razgovora (monoloska i dijaloska) Oblici rada: frontalni, skupni, individualni, rad u grupama Materijalni uvjeti:

- klasicna uCionica s PC+ LCD projektorom, ploea s priborom za crtanje i pisanje - virtualni 3D simulator

Kadrovski uvjeti:

BROJ SATI

T-1 P-3

Nastavu moze izvoditi osoba koja ima Uvjerenje UCilista vatrogastva, zastite i spasavanja za voditelja programa - instruktora za osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama. Voditelj programa - instruktor je obvezan tijekom tri godine odr:Zati jedno predavanje na strucnom skupu (u podrucju zastite od po:Zara) sto se dokazuje Uvjerenjem o sudjelovanju ili objavljenim radom. Voditelj programa - instruktor mora imati iskustvo od najmanje 5 godina na zapovjednom mjestu.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

1. Coleman, J. (2010.) ,,Incident Management For the Street-Smart Fire Officer", PennWell Corporation

2. Coleman, R. J. (2003.) ,,The fire chiefs handbook", Penn Well Corporation 3. Okray, R. (2004.) ,,Crew Resource Management for the Fire Service", Penn Well Corporation 4. Szabo, N. (2012.) ,,Osnove rukovodenja vatrogasnim intervencijama", Hrvatska vatrogasna

zajednica 5. Teie, W. (2010.) ,,Leadership for the Wildland Fire Officer", Deer Valley Press 6. Ward, M. (2015.) ,,Fire Officer Principles and Practice", Jones and Bartiett Learnig, NFPA, IAFC

Page 11: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

4.2.7.CJELINA: Procjena rizika i odredivanje prioriteta

TEMA

Procjena rizika

SADRZAJ

Procjena rizika kao mjera za opasnost Procjena rizika kroz promatranje ugrozenosti ljudi, zivotinja, imovine, okolisa

ISHODI UCENJA

Odrediti rizike na razliCitim 1----------+--------------------1 vjezbovnim primjerima

Odredivanje prioriteta

Odredivanje prioriteta kroz promatranje smanjenja ugrozenosti ljudi, zivotinja, imovine, okolisa Odredivanje prioriteta kroz analizu raspolozivosti sredstava (ljudstvo i tehnika)

Odrediti prioritete na razliCitim vje:Zbovnim primjerima

Metode rada: usmeno izlaganje uz ppt prezentaciju, metoda razgovora (monoloska i dijaloska) Oblici rada: frontalni, skupni, individualni, rad u grupama

Materijalni uvjeti: - klasicna uCionica s PC + LCD projektorom, ploea s priborom za crtanje i pisanje - virtualni 3D simulator - UVI (upravljanje vatrogasnim intervencijama) - NICS (Next Generation Incident Command System)

Kadrovski uvjeti:

BROJ SATI

T-1 P-3

Nastavu mo:Ze izvoditi osoba koja ima Uvjerenje Ucilista vatrogastva, zastite i spafavanja za voditelja programa - instruktora za osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama. Voditelj programa - instruktor je obvezan tijekom tri godine odr:Zati jedno predavanje na strucnom skupu (u podrucju zastite od pofara) sto se dokazuje Uvjerenjem o sudjelovanju ili objavljenim radom. Voditelj programa - instruktor mora imati iskustvo od najmanje 5 godina na zapovjednom mjestu.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

1. Coleman, J. (2010.) ,,Incident Management For the Street-Smart Fire Officer", Penn Well Corporation

2. Coleman, R. J. (2003.) ,,The fire chiefs handbook", Penn Well Corporation 3. Okray, R. (2004.) ,,Crew Resource Management for the Fire Service", Penn Well Corporation 4. Szabo, N. (2012.) ,,Osnove rukovodenja vatrogasnim intervencijama", Hrvatska vatrogasna

zajednica 5. Teie, W. (2010.) ,,Leadership for the Wildland Fire Officer", Deer Valley Press 6. Ward, M. (2015.) ,,Fire Officer Principles and Practice", Jones and Bartiett Leamig, NFPA, IAFC

Page 12: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

4.2.8. CJELINA: Neposredne reakcije po dolasku na intervenciju

TEMA

Operativna orgamzac1p zone intervencije

SADRZAJ

Operativna organizacija zone intervencije na temelju utvrdenih rizika i definiranih prioriteta Zona neposrednog djelovanja, Zona podrske, Zona opce podrske

ISHODI UCENJA

Definirati zone intervencij e na razlicitim vjezbovnim pnmJenma

1--- -------1-------- ----------4 Odrediti neposredne reakcije

Neposredne reakcije

Razmatranje neposrednih reakcija kroz element smanjenja rizika za ljude, zivotinje, imovinu i okolis Neposredne aktivnosti u praksi

na razliCitim vjezbovnim pnmJenma

Metode rada: usmeno izlaganje uz ppt prezentaciju, metoda razgovora (monoloska i dijaloska) Oblici rada: frontalni, skupni, individualni, rad u grupama Materijalni uvjeti:

- klasicna uCionica s PC+ LCD projektorom, ploca s priborom za crtanje i pisanje - virtualni 3D simulator - UVI (upravljanje vatrogasnim intervencijama) - NICS (Next Generation Incident Command System)

Kadrovski uvjeti:

BROJ SATI

T-1 P-3

Nastavu moze izvoditi osoba koja ima Uvjerenje Ucilista vatrogastva, zastite i spafavanja za voditelja programa - instruktora za osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama. Voditelj programa - instruktor je obvezan tijekom tri godine odrfati jedno predavanje na strucnom skupu (u podrucju zastite od pofara) sto se dokazuje Uvjerenjem o sudjelovanju ili objavljenim radom. Voditelj programa - instruktor mora imati iskustvo od najmanje 5 godina na zapovjednom mjestu.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

1. Coleman, J. (2010.) ,,Incident Management For the Street-Smart Fire Officer", PennWell Corporation

2. Coleman, R. J. (2003.) ,,The fire chiefs handbook", Penn Well Corporation 3. Okray, R. (2004.) ,,Crew Resource Management for the Fire Service", Penn Well Corporation 4. Szabo, N. (2012.) ,,Osnove rukovodenja vatrogasnim intervencijama", Hrvatska vatrogasna

zajednica 5. Teie, W. (2010.) ,,Leadership for the Wildland Fire Officer", Deer Valley Press 6. Ward, M. (2015.) ,,Fire Officer Principles and Practice", Jones and Bartiett Leamig, NFPA, IAFC

Page 13: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

4.2.9. CJELINA: Poruke o stanju na intervenciji

TEMA

Dolazna i odlazna poruka

SADRZAJ

1--~~~~~~~_,Namjenaporuke

Ambijentalna poruka Vremenski okvir poruke

1----------< SadrZaj poruke

Izvjestajna poruka

ISHODI UCENJA .

Razlikovati dolaznu, ambijentalnu i izvjestajnu poruku i odlaznu poruku Usporediti dolaznu, ambijentalnu i izvjestajnu poruku Napraviti dolaznu, ambijentalnu i izvjestajnu poruku na razliCitim vjezbovnim primjerima

Metode rada: usmeno izlaganje uz ppt prezentaciju, , metoda razgovora (monoloska i dijaloska) Oblici rada: frontalni, skupni, individualni, rad u gruparna Materijalni uvjeti:

- klasicna ucionica s PC + LCD projektorom, ploca s priborom za crtanje i pisanje - virtualni 3D simulator - UVI (upravljanje vatrogasnim intervencijama) - NICS (Next Generation Incident Command System)

Kadrovski uvjeti:

BROJ SATI

T-1 P-2

Nastavu moze izvoditi osoba koja ima Uvjerenje Ucilista vatrogastva, zastite i spasavanja za voditelja programa - instruktora za osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama. Voditelj programa - instruktor je obvezan tijekom tri godine odrfati jedno predavanje na strucnom skupu (u podrucju zastite od pozara) sto se dokazuje Uvjerenjem o sudjelovanju iii objavljenim radom. Voditelj programa - instruktor mora imati iskustvo od najmanje 5 godina na zapovjednom mjestu.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

1. Coleman, J. (2010.) ,,Incident Management For the Street-Smart Fire Officer", PennWell Corporation

2. Coleman, R. J. (2003.) ,,The fire chiefs handbook", Penn Well Corporation 3. Okray, R. (2004.) ,,Crew Resource Management for the Fire Service", Penn Well Corporation 4. Szabo, N. (2012.) ,,Osnove rukovodenja vatrogasnim intervencijama", Hrvatska vatrogasna

zajednica 5. Teie, W. (2010.) ,,Leadership for the Wildland Fire Officer", Deer Valley Press 6. Ward, M. (2015.) ,,Fire Officer Principles and Practice", Jones and Bartiett Learnig, NFPA, IAFC

Page 14: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

4.2.10.

TEMA

Zavrfoa vje:Zba I. razme

CJELINA: Zavrsna vjezba

SADRZAJ

Procjena usvojenosti gradiva I. razine Programa na vjezbovnim primjerima iz prakse

Metode rada: metoda demonstracije

ISHODI UCENJA

Opisati: • opceniti algoritam tijeka

intervencij e • zakonske odredbe koje se odnose

na vodenje i zapovijedanje na intervenciji

Napraviti: • zapovijed za pripremu snaga i

tehnike • zapovijed za pokretanje snaga i

tehnike • analizu zone intervencij e • procjenu rizika i odrediti prioritete • operativne zone intervencije i

neposredne reakcije • dolaznu, ambijentalnu i izvjestajnu

poruku

Oblici rada: frontalni, skupni, individualni, rad u grupama

Materijalni uvjeti: - klasicna uCionica s PC+ LCD projektorom, ploca s priborom za crtanje i pisanje - virtualni 3D simulator - UVI (upravljanje vatrogasnim intervencijama) - NICS (Next Generation Incident Command System) - ZEOS (Zemljopisno obavijesni sustav)

Kadrovski uvjeti:

BROJ SATI

P-6

Nastavu moze izvoditi osoba koja ima Uvjerenje Ucilista vatrogastva, zastite i spasavanja za voditelja programa - instruktora za osposobljavanje vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama. Voditelj programa - instruktor je obvezan tijekom tri godine odr:Zati jedno predavanje na strucnom skupu (u podrucju zastite od po:Zara) sto se dokazuje Uvjerenjem o sudjelovanju ili objavljenim radom. Voditelj programa - instruktor mora imati iskustvo od najmanje 5 godina na zapovjednom mjestu.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

1. Coleman, J. (2010.) ,,Incident Management For the Street-Smart Fire Officer", Penn Well Corporation

2. Coleman, R. J. (2003.) ,,The fire chiefs handbook", Penn Well Corporation 3. Okray, R. (2004.) ,,Crew Resource Management for the Fire Service", Penn Well Corporation 4. Szabo, N. (2012.) ,,Osnove rukovodenja vatrogasnim intervencijama", Hrvatska vatrogasna

zajednica 5. Teie, W. (2010.) ,,Leadership for the Wildland Fire Officer", Deer Valley Press 6. Ward, M. (2015.) ,,Fire Officer Principles and Practice", Jones and Bartiett Learnig, NFPA, IAFC

Page 15: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

5. PROVJERA ZNANJA

Ispitu zavrsne provjere maraju pristupiti svi palaznici aspasabljavanja. Na ispitu zavrsne provjere acjenjuju se strucna i tearijska znanja te vjestine i spasabnasti palaznika kaje su stekli u Programu aspasabljavanja. Ispit zavrsne provjere provadi se za svaku razinu Programa aspasabljavanja zasebna. Ispit provjere provadi se pred Ispitnim pavjerenstvam kaje ima predsjednika i dva (2) clana. Predsjednik Ispitnag pavjerenstva je ujedna i vaditelj programa, a clanavi se adabiru iz redava vjezbatelja. Ispit se provadi u abliku prakticne provjere izvadenjem zavrsne vjezbe. Za I. razinu Programa aspasabljavanja zavrsna vjezba je kabinetskag tipa gdje se palazniku zadaje praktiena zadaea kaju utvrduje Ispitna pavjerenstva na prijedlag vaditelja Programa u skladu s nastavnim planam i programam prakticnag dijela nastave. Prakticni dia ispita provadi se pajedinacna i skupna. U prakticnam dijelu ispita palaznik samastalna izvadi adredene radnje, tehnike ili njihave dijelave prema zahtjevu Ispitnag pavjerenstva.

5.1. OCJENJIVANJE POLAZNIKA

Rad palaznika prati se putem acjenjivacke liste i acjenjuje sa: 1. - nije polozio: palaznik radi pagresna ne primjecuje svaje pagreske, ne provjerava. 2. - polozio: palaznik radi besprijekama, radi pravilna i provjerava rad, radi nesiguma, ali

tehnicki ispravna, napravljenu pagresku primjecuje i ispravlja. Prakticnu zadaeu palaznik mara izvrsiti u realnam vremenu.

5.2. POPRAVNI ISPITI

Papravne ispite palaznik Programa aspasabljavanja ima prava palagati tri puta, a u slueaju neuspjeha panavna se upucuje na predmetna aspasabljavanje. Papravni ispiti palazu se u roku kaji ne maze biti kraCi ad 15 dana niti duzi ad 60 dana ad dana palaganja ispita na kajemje palaznik acijenjen acjenam nije polozio. 0 ispitu zavrsne provjere vadi se Zapisnik.

6. EVIDENCl)A

UCiliste vatrogastva, zastite i spasavanja je dufoa vaditi evidenciju a izdanim uvjerenjima - Maticnu knjigu palaznika aspasabljavanja. Evidencija se maze vaditi ruena iii u elektronskam abliku. Evidencija se euva trajna u arhivi UCilista vatrogastva, zastite i spafavanja. Maticna knjiga palaznika sadrzi: padatke a maticnaj knjizi (redni broj maticne knjige, naznaka i padatak a maticnim brojevima i razdablju kaje knjiga abuhvaea, ime, prezime i patpis adgavame asabe u vrijeme pacetka vadenja knjige i u vrijeme zavrsetka vadenja knjige), apce padatke a ustanavi (naziv i sjediSte ustanave, naziv :Zupanije, aznaka za mjesta pecata skale), maticni broj palaznika, asabne padatke a palazniku (prezime i ime palaznika, dan, mjesec, gadina, mjesta i drfava rodenja, drfavljanstva, spal, asabni identifikacijski broj (OIB), adresa stanavanja palaznika, ime roditelja), datum upisa u program, trajanje programa, naziv programa u kaji se upisuje, temelj upisa, papis nastavnih predmeta, sadrfaja ili stupnjeva i uspjeh palaznika, padatke a izdanim ispravama (naziv isprave, naziv i vrsta programa abrazavanja, klasifikacijska aznaka - klasa, urbroj i datum izdavanja), ime i prezime i vlastarucni patpis vaditelja programa abrazavanja (abrazavne skupine), padatke a izdavanju prijepisa padataka iz maticne knjige (razlazi izdavanja, datum izdavanja i patpis odgavarne asabe), upute a abveznam i jedinstvenam naCinu vodenja knjige.

Page 16: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

7. UVJERENJE

Vatrogasnom zapovjedniku koji zavrsi ovaj Program osposobljavanja izdaje se Uvjerenje o uspJesno zavrsenom osposobljavanju za vatrogasnog zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na intervencijama -I. razina.

8. PRILOG

1. Prijavnica-upisnica za program osposobljavanja 2. Prijavnica za zavrsnu provjeru 3. Zapisnik o ispitu zavrfae provjere 4. Uvjerenje

Page 17: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP ASA V ANJE UCILISTE V ATROGASTV A, ZASTITE I SP ASA V ANJA

PRIJA VNICA- UPISNICA

NAZIV PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA: PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA VATROGASNIH ZAPOVJEDNIKA ZA VODENJE I ZAPOVIJEDANJE NA VATROGASNIM INTERVENCIJAMA-1. RAZINA

PODACI 0 POLAZNIKU: 1--iME-i"iiiIB-Zii\fi~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,--s-p~i~--:----M---T------z-------j

I I J i I 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l-------------- ---------------------------------{ I OIB: I 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J j IME RODITELJA: ! I I ! ! I I t--------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i I DAN, MJESEC I GODINA ROl>ENJA: I I I I I

1--~~~~--I~~~~~~~~~~; ~==--:~=~-~--:· --===-----:==----== ~---~--i I DRZA VLJANSTVO: I 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i I ADRESA STANOVANJA: I I I

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------r _______________________________________________________________________________________________________ _j ! Telefon: e-mail: I I I I ' I ,--TE-MEii-urisA:-1Ti>iioc:RA:~i;-----------------------------"--------------------------------------------------------------------------------------------------------1

1--zANIMANm/zv-ANJE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I I 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J

U ,dana ----- --------

Vlastorueni potpis

Page 18: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

(ime i prezime polaznika)

(adresa stanovanja)

DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP ASA V ANJE UCILISTE V ATROGASTV A, ZASTITE I SP ASA V ANJE

PRIJA VNICA ZA ZAVRSNU PROVJERU (naziv programa osposobljavanja)

Zagreb, ________ _ (datum prijave)

Potpis polaznika

Page 19: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

DRZA VN A UPRA VA ZA ZASTITU I SPAS AV ANJE UCILISTE VATROGASTVA, ZASTITE I SP ASA VANJA

ZAPISNIK 0 ISPITU ZA VRSNE PROV JERE

(ime i prezime polaznika)

(naziv programa osposobljavanja)

Datum polaganja: ___________ _

Pismena provjera:

Postignuti broj bodova u postocima: POLOZIO-LA/NIJE POLOZIO-LA

Prakticna provjera: POLOZIO-LA/NIJE POLOZIO-LA

ZAKLJUCNA OCJENA POLOZIO-LA/NIJE POLOZIO-LA

NAPOMENA:

Clanovi Povjerenstva: Predsjednik Povjerenstva:

1. --------

2 ---- --- -

Page 20: REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP …vz-vpz.hr/wp-content/uploads/2018/11/Program-Osposobljavanja... · SADRZAJ Odredbe iz Zakona o vatrogastvu Odredbe Zakona o

I

REPUBLIKA HRV ATSKA DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP ASA V ANJE

UVJERENJE

0 ZA vRSENOM OSPOSOBLJAVANJU VATROGASNIH ZAPOVJEDNIKA ZA VODENJE I ZAPOVIJEDANJE NA VATROGASNIM INTERVENCIJAMA- I. RAZINA

datum rodenja (ime i prezime)

godine, mjesto rodenja

MIZ (spa!)

~ drfava rodenja drfavlj anstvo

zavrsio je

Program osposobljavanja vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje na vatrogasnim intervencijama - I. razina

KLAS A: URBROJ:

U Zagrebu, NACELNIK/CA

. Odluka ravnatelja Drfavne uprave o donosenju Programa osposobljavanja vatrogasnih zapovjednika za vodenje i zapovijedanje ~ na vatrogasnim intervencijama - I. razina, KLASA: 012-04/17-01/01 URBROJ: 543-01-08-01-17-21 od 21. srpnja 2017. godine.


Recommended