Download doc - Referat Presciptia2

Transcript
Page 1: Referat Presciptia2

UNIVERSITATEA DIN ____________FACULTATEA DE DREPT

MASTER

REFERATPRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ ÎN NOUL COD

CIVIL

Craiova, 2013Prescripţia extinctivă, denumită şi liberatorie, reprezintă o

instituţie de o importanţă covârşitoare în toate ramurile dreptului, necesară oricărui sistem juridic, reprezentând o modalitate eficientă

Page 2: Referat Presciptia2

de asigurare a stabilităţii şi securităţii în raporturile juridice, menită să asigure înlăturarea incertitudinii din circuitul civil.

Instituţia prescripţiei extinctive cunoaşte o regândire şi sistematizare de ansamblu în NCC.

Astfel, o parte dintre modificări au un caracter de noutate absolută pentru această instituţie în sistemul nostru juridic. O altă categorie o reprezintă cea a modificărilor menite să confere o reglementare expresă unor aspecte anterior dezbătute şi/sau soluţionate în doctrină şi jurisprudenţă.

1. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA – INSTITUTIE JURIDICA DE ORDINE PRIVATA

In lumina modificarilor aduse de N.C.C., prescriptia se transforma dintr-o institutie de ordine publica ce viza apararea interesului general intr-o institutie menita sa protejeze interesele private.

Caracterul imperativ al dispozitiilor Decretului nr.167/1958 relative la prescriptie era consacrat prin instituirea urmatoarelor reguli:- Inadmisibilitatea derogarii prin conventie de la regulile prescriptiei - art.1. alin 1 teza finala: “Orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este nula”;- Obligativitatea aplicarii din oficiu, de catre organul jurisdictional a normelor privitoare la prescriptie – art.18 “ Instanta judecatoreasca si organul arbitral sunt obligate ca, din oficiu, sa cerceteze, daca dreptul la actiune este prescris”.

Potrivit art. 6 alin. 4 NCC – care contine reglementari tranzitorii “Prescriptiile (…) incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a legii noi sunt in intregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.”

Potrivit art. 2512 NCC, prescriptia poate fi invocata NUMAI de partea in beneficiul careia curge, respectiv “organul de jurisdictie competent, nu poate aplica prescriptia din oficiu” ; nu poate fi invocata din oficiu nici atunci cand este vorba de interesele statului sau unitatilor administrativ teritoriale.

Noul Cod Civil admite posibilitatea incheierii unor conventii cu privire la modificarea duratei termenelor de prescriptie si cursului acesteia prin fixarea inceputului termenului de prescriptie si/sau modificarea cauzelor de suspendare/intrerupere – astfel cum prevede art. 2515 NCC; in reglementarea veche orice clauza referitoare la prescriptie prin care se stabilea altfel decat in lege era nula; nu este admisibila insa clauza prin care o actiune prescriptibila este declarata imprescriptibila sau invers.

Termenele de prescriptie pot fi reduse sau majorate, prin acord expres, fara insa ca noua durata a acestora sa fie mai mica de un an si nici mai mare de 10 ani, cu exceptia termenelor de prescriptie de 10 ani sau mai lungi care pot fi prelungite până la 20 de ani.

1

Page 3: Referat Presciptia2

Potrivit art. 2.513 NCC - Prescriptia poate fi opusa numai in prima instanta, prin intampinare sau, in lipsa invocarii, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate.

2. INCEPUTUL PRESCRIPTIEIInceputul prescriptiei este reglementat in art. 2523 NCC care

are urmatorul continut – prescriptia incepe sa curga de la data cand titularul dreptului la actiune A CUNOSCUT sau TREBUIA SA CUNOASCA, nasterea lui, spre deosebire de reglementrarea din Decretul 167/1958, unde se prevedea ca termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune.

3. SUSPENDAREA PRESCRIPTIEIPrin art. 2532 NCC – se introduc noi cazuri de suspendare:

- între soţi, cât timp durează căsătoria şi nu sunt separaţi în fapt;

- cât timp debitorul, în mod deliberat, ascunde creditorului existenţa datoriei sau exigibilitatea acesteia;

- pe întreaga durată a negocierilor purtate în scopul rezolvării pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre părţi, însă numai dacă acestea au fost ţinute în ultimele 6 luni înainte de expirarea termenului de prescripţie;

- în cazul în care cel îndreptăţit la acţiune trebuie sau poate, potrivit legii ori contractului, să folosească o anumită procedură prealabilă, cum sunt reclamaţia administrativă, încercarea de împăcare sau altele asemenea, cât timp nu a cunoscut şi nici nu trebuia să cunoască rezultatul acelei proceduri, însă nu mai mult de 3 luni de la declanşarea procedurii, dacă prin lege sau contract nu s-a stabilit un alt termen.In ultimele doua cazuri, prevederile se aplica si in ceaa ce

priveste prescriptiile incepute anterior intrarii in vigoare a N.C.C., DACA motivul suspendarii a intervenit dupa aceasta data.

4. INTRERUPEREA PRESCRIPTIEIPotrivit art. 2537 N.C.C. Prescriptia se intrerupe:

- printr-un act voluntar de executare sau prin recunoaşterea, in orice alt mod, a dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia; (e.g. recunoastere expresa, plata integral sau partiala a debitului, achitarea dobanzilor, penalitatilor, solicitarea unui termen de plata);

- prin introducerea unei cereri de chemare în judecata sau de arbitrare, prin înscrierea creanţei la masa credală în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererii de intervenţie în cadrul urmăririi silite pornite de alţi creditori ori prin invocarea, pe cale de excepţie, a dreptului a cărui acţiune se prescrie;

- prin constituirea ca parte civila pe parcursul urmăririi penale sau în faţa instanţei de judecată până la începerea cercetării judecătoreşti; în cazul în care despăgubirile se acordă, potrivit

2

Page 4: Referat Presciptia2

legii, din oficiu, începerea urmăririi penale întrerupe cursul prescripţiei, chiar dacă nu a avut loc constituirea ca parte civilă;

- prin orice act prin care cel în folosul căruia curge prescripţia este pus în întârziere, numai daca punerea in intarziere este urmată de chemarea in judecata in termen de 6 luni de la data punerii în întârziere. Se mentin prevederile potrivit carora introducerea unei cereri de

chemare in judecata nu interupe cursul prescriptiei, daca cererea a fost respinsa, anulata, perimata. Element de noutate prevede art. 2.539 alin 2 NCC: daca reclamantul, în termen de 6 luni de la data cand hotararea de respingere sau de anulare a ramas definitiva, introduce o nouă cerere, prescripţia este considerată întreruptă prin cererea de chemare în judecată sau de arbitrare precedenta, cu conditia insa ca noua cerere sa fie admisa.

5. TERMENELE DE PRESCRIPTIETermenul general al prescriptiei ramane la 3 ani, aşa cum a fost

fixat prin Decretul nr.167/1958.Noi termene de prescriptie extinctivă – Termene specialeTermenul de prescripţie de 10 ani.Se prescrie in termen de 10 ani dreptul la actiune privitor

la:- drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile

ori nu sunt supuse altui termen de prescriptie;- repararea prejudiciului moral sau material cauzat unei persoane

prin tortură ori acte de barbarie sau, după caz, a celui cauzat prin violentă ori agresiuni sexuale comise contra unui minor sau asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a seapăra ori de a-si exprima vointa;

- repararea prejudiciului adus mediului înconjurător. Termenul de prescriptie de 2 ani - dreptul la actiune intemeiat pe un raport de asigurare sau reasigurare;Termenul de prescriptie de un an - se prescrie in termen de un an dreptul la actiune în cazul: ospătarilor sau hotelierilor, pentru serviciile pe care le prestează; profesorilor, institutorilor, maestrilor si artistilor, pentru lectiile date cu ora, cu ziua sau cu luna; medicilor, moaselor, asistentelor si farmacistilor, pentru vizite, operatii sau medicamente;  vânzătorilor cu amănuntul, pentru plata mărfurilor vândute si a furniturilor livrate; mestesugarilor si artizanilor, pentru plata muncii lor; avocatilor, împotriva clientilor, pentru plata onorariilor si cheltuielilor. Termenul de prescriptie se va calcula din ziua rămânerii definitive a hotărârii sau din aceea a împăcării părtilor ori a revocării

3

Page 5: Referat Presciptia2

mandatului. În afacerile neterminate nu se vor putea cere onorarii si cheltuieli mai vechi de 3 ani; notarilor publici si executorilor judecătoresti, în ceea ce priveste plata sumelor ce le sunt datorate pentru actele functiei lor. Termenul prescriptiei se va socoti din ziua în care aceste sume au devenit exigibile; inginerilor, arhitectilor, geodezilor, contabililor si altor liber-profesionisti, pentru plata sumelor ce li se cuvin. Termenul prescriptiei se va socoti din ziua când s-a terminat lucrarea. dreptul la acţiune privitor la restituirea sumelor încasate din vânzarea biletelor pentru un spectacol care nu a mai avut loc.  dreptul la actiunea izvorâtă dintr-un contract de transport de bunuri terestru, aerian sau pe apă, îndreptată împotriva transportatorului.

Potrivit art. 2537 N.C.C. – nulitatea relativa a contractului invocata pe cale de actiune este supusa prescriptiei; pe cale de exceptie, nulitatea relativa a contractului poate fi invocata insa oricand;

Potrivit art. 1.394 N.C.C. - In toate cazurile in care despagubirea deriva dintr-un fapt supus de legea penala unei prescriptii mai lungi decat cea civila, termenul de prescriptie a raspunderii penale se aplica si dreptului la actiunea in raspundere civila.

Prin introducerea art. 2.547. N.C.C. – a fost clarificata problema calificarii termenelor in termene de prescriptie si termene de decadere - Daca din lege sau din conventia partilor nu rezulta in mod neindoielnic ca un anumit termen este de decadere, sunt aplicabile regulile de la prescriptie.

Prin art. 2522 N.C.C.   – repunerea in termen este limitata la un termen de 30 de zile, socotit din ziua in care a cunoscut sau trebuia sa cunoasca incetarea motivelor care au justificat depasirea termenului de prescriptie.

4


Recommended