Download doc - raport practica 2010

Transcript
Page 1: raport practica 2010

CUPRINS:

INTRODUCERE................................................................................................................................................2

I. SINTEZA AFACERII

Denumirea deplină a întreprinderii......................................................................................................................3

Anul infiinţării.....................................................................................................................................................3

Statutul juridic......................................................................................................................................................4

Capitalul statutar..................................................................................................................................................4

Domeniul de activitate.........................................................................................................................................4

Amplasamentul întrepinderii................................................................................................................................4

Actele şi normele juridice ce reglementează constituirea si functionarea intreprinderii, impactul lor asupra

dezvoltarii organizatiei.........................................................................................................................................4

Autorizaţii, restricţii speciale privind exercitarea activităţii comerciale a întreprindeii......................................6

Analiza ciclului de viaţă a întreprinderii cercetate...............................................................................................7

Particularităţile activităţii şi problemele dezvoltării............................................................................................8

II PIAŢA ŞI STRATEGIA VÂNZĂRILOR........................................................................................................9

Analiza pietei produsului serviciului întreprinderii.............................................................................................9

Piata consumatorilor ............................................................................................................................................9

Studiul tendinţelor de dezvoltare a pieţei.............................................................................................................9

Mărimea pieţii date şi cota pe piaţă a întreprinderii.............................................................................................9

Strategia preturilor.............................................................................................................................................10

Caracteristica clienţilor......................................................................................................................................11

Distribuţia şi vânzarea produselor .....................................................................................................................12

III ANALIZA CONCURENŢEI........................................................................................................................13

Concurenţa licită şi concurenţa ilicită................................................................................................................13

IV. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL....................................................................................................14

V.ANALIZA PRODUCERII:............................................................................................................................18

VI. PLANUL FINANCIAR...............................................................................................................................21

CONCLUZII.....................................................................................................................................................33

BIBLIOGRAFIE...............................................................................................................................................34

1

Page 2: raport practica 2010

INTRODUCERE

Am ales să efectuez practica de licenţă la Societatea cu Raspundere Limitata ,,ChisinauGaz,,. Scopul

principal în efectuarea acestei practici era de a obţine anumitre deprinderi de lucru la ,,ChisinauGaz,,prin

aplicarea cunoştinţelor acumulate zi de zi de la facultate, şi care mi-au adus un mare aport în timpul efectuării

practicii de masterat.

Deci fiind maserand la specialitatea „Business şi Administrare” la ASEM am acumulat cunoştinţe

profunde pe care le-am putut utiliza cu succes în timpul efectuării practicii de producţie, şi care au fost în

diferite momente ca un punct de sprijin în efectuarea diferitor însărcinări puse de către conducătorul practicii.

Astfel pot constata că cunoştinţele şi studiile acumulate în perioada ce am petrecut-o la instituţia superioară

de învăţămînt (ASEM) mi-a fost de folos şi cu uşurinţă am fost în stare să însuşesc sarcinile care sunt

atribuite secţiei date.

Pentru a reda mai bine acest lucru am structurat lucrarea în capitole.

Capitolul I vine să ne aducă o informaţie generală a SRL „ChisinauGaz”, istoria acestei

întreprinderi şi care este activitatea de bază a ei.

Capitolul II Piata si stategia vanzarilor a SRL „ChisinauGaz”,

Capitolul III sa vorbit despre concurenta SRL „ChisinauGaz”,

Capitolul IV vine să ne aducă o informaţie generală despre managementul resurselor umane

în cadrul SRL „ChisinauGaz”,. În acest capitol am analizat planificarea, recrutarea, selecţia,

motivarea, recompensarea, instruirea şi integrarea angajaţilor din SRL „ChisinauGaz”,redînd această

analiză în lucrarea dată.

Captolul V aici am încercat să efectuez analiza indicatorilor activităţii economico-financiare cu

ajutorul bilanţului contabil şi cu contul de profit şi pierderi obţinîndule de la SRL „ChisinauGaz”,

stipulînd obiectivele de bază a analizei financiare. În acest capitol am efectuat şi analiza activităţii

socio-economice, analiza economico-sociale nu se limitează la folosirea datelor şi informaţiilor

din documentele contabile în starea lor brută iniţială, acestea sunt prelucrate şi transformate în

vederea obţinerii unor informaţii în măsură să satisfacă scopul şi obectivele analizei

economico- sociale

In conditiile economiei de piata, pentru o activitate profitabila a intreprinderilor, o mare importanta o are

asigurarea oportuna si in volum necesar a tuturor utilizatorilor cu informatie economica.Aceste date se obtin

prin gruparea informatiei in baza conturilor sintetice in registrele contabile care ulterior se transpun in calitate

de indicatori in rapoartele financiare.

2

Page 3: raport practica 2010

I. SINTEZA AFACERII

Denumirea deplină a întreprinderii SRL „Chişinău Gaz”

Anul infiinţării 1947 - conducerea RSS Moldovenească a adoptat hotărîrea privind organizarea gospodăriei

de gaze, au fost montate primele 20 instalaţii de îmbuteliere a gazelor.

1948 - uzina mecanică din Chişinău a valorificat producerea aragazurilor, reductoarelor şi a buteliilor de

gaze.

1963 - a fost recepţionată în exploatare prima instalaţie de rezervoare de gaze lichefiate în grup

1966 - demararea livrării gazelor naturale în RSS Moldovenească; monitorizarea unei părţi din piaţa

energetică a republicii de către "Moldovagaz".

1991 - Guvernul Republicii Moldova a aprobat "Programul de stat de gazificare a Republicii Moldova pînă

în anul 2000"

1995 - a fost elaborat Programul complex de gazificare a RM pînă în anul 2005.

1995 - a fost creată SA "Concernul "Moldova-gaz"" - începutul procesului de privatizare şi demonopolizare

a gospodăriei gaze. La 03 decembrie 1998 a fost aprobată Legea cu privire la gaze.

16.04.1999 - a fost convocată Adunarea constituantă a Societăţii pe acţiuni moldo-rusă de tip deschis

"Moldovagaz":

Aprobat Statutul SA "Moldovagaz";

Aprobată valoarea contribuţiilor, destinate depunerii de către fondatori în capitalul social în

contul achitării acţiunilor - 290 552 187 dolari SUA;

A fost aprobată valoarea nominală a unei acţiuni nominative simple a Societăţii în mărime de

100 lei MLD (21,8 dolari SUA);

Acţiunile au fost repartizate între fondatori;

Au fost alese organele de conducere (Consiliul de Observatori, Consiliul de Administraţie,

Comisia de Cenzori)

20.04.2001 - a fost luată hotărîrea cu privire la construcţia staţiei de măsurare gaze (SMG) Căuşeni RM.

08.04.2002 - SA "Moldovagaz" devine membru al Centrului Gaze al Comisiei Economice a Naţiunilor

Unite pentru ţările din Europa.

31.07.2003 - a fost recepţionată în exploatare staţia de măsurare gaze Căuşeni.

3

Page 4: raport practica 2010

octombrie 2007 - în Moldova a avut loc şedinţa Consiliului Asociaţiei Interrepublicane de colaborare

tehnico-ştiinţifică a gospodăriilor gaze.

2007 - recepţionarea în exploatare a gazoductului cu destinaţie strategică Tocuz - Căinari - Mereni.

2008 - recepţionarea în exploatare a I etape a gazoductului Bălţi-Ungheni.

2008 - primul Program investiţional al SA "Moldovagaz".

18.11.2008 - a fost primită hotărîrea cu privire la propunerile vizînd reorganizarea structurilor

administrative SA "Moldovagaz".

11.12.2008 - SA "Moldovagaz" este membru al Congresului de afaceri european.

Statutul juridic Societate cu răspundere limitată

Capitalul statutar este de 75%

Domeniul de activitate Aprovizionarea cu gaz, deservirea gospodariei de gaz. Verificarea contoarelor de

gaze. Constructia gazoductelor, montarea utilajului de gaz, gazificarea. Contoare de gaze.

Amplasamentul întrepinderii Oficiul central al “Chişinău Gaz” SRL este situat în municipiul Chişinău, pe

strada Chisinau, MD2005, Albisoara , 38. Aici sunt amplasate Departamentul contabilitate şi statistică.

Departamentul de transport “Chişinău Gaz” este situat pe strada Uzinelor. Suprafaţa departamentului de

transport constituie 120 metri pătraţi.

Actele şi normele juridice ce reglementează constituirea şi funcţionarea întreprinderii, impactul lor

asupra dezvoltării organizaţiei

A) Actele şi normele juridice ce reglementează constituirea

Descrierea unei societati comerciale srl societatea cu rspundere limitat.

Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.) este cel mai răspândit tip de societate comercială în sectorul ÎMM.

Activitatea acestui tip de întreprindere este reglementată de normele Codului civil şi o lege specială - Legea

135/14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată //Monitorul Oficial 127-130/548, 17.08.2007/.

Elementele esenţiale ale SRL Chişiău gaz sunt:

- asociaţii

- sistemul organelor de administrare.

- capitalul social şi capitalul de rezervă

-Numărul de asociaţi în S.R.L. nu poate fi mai mare de 50. Numărul asociaţilor este determinat în fiecare caz

în dependenţă de planurile de afaceri şi potenţialul financiar al fiecărui asociat. Trebuie să avem în vedere, că

mărimea părţii sociale determină numărul de voturi ale asociatului, iar adoptarea unor decizii în procesul de

administrare a S.R.L. necesită un anumit număr de voturi. Principiile adoptării deciziilor sunt stabilite în actul

4

Page 5: raport practica 2010

de constituire al S.R.L. conform prevederilor legii: unanim (100%) sau cel puţin ¾ (75%) sau cel puţin

jumătate din voturi. Respectiv, modul în care este repartizat capitalul social va determina eficienţa

administrării S.R.L. În varianta 1, spre exemplu, dezacordul oricărui din cei doi asociaţi poate bloca

adoptarea deciziilor pentru care este necesar votul unanim sau ¾ (75%) din voturi. În variantele 2 şi 4,

asociatul care deţine 75% poate adopta decizii importante la adunarea generală a asociaţilor, indiferent de

poziţia altor asociaţi, afară de deciziile pentru care legea cere vot unanim.

- Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem al S.R.L. care se convoacă în şedinţe ordinare (cel

puţin o dată pe an) şi extraordinare (la necesitate). De competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor

ţine adoptarea deciziilor cu privire la astfel de chestiuni cum ar fi: modificarea şi completarea actului de

constituire sau adoptarea lui în redacţie nouă; modificarea capitalului social; desemnarea membrilor

consiliului societăţii şi a cenzorului şi revocarea acestora înainte de termen; aprobarea bilanţului contabil

anual şi repartizarea între asociaţi a beneficiului; formarea fondurilor societăţii; reorganizarea sau lichidarea

societăţii etc.

Consiliul S.R.L poate fi creat dacă actul de constituire prevede acest organ de administrare. Modul de formare

şi funcţionare a consiliului şi competenţa consiliului sînt stabilite în actul de constituire. Consiliul nu poate

exercita atribuţiile atribuite prin lege adunării generale a asociaţilor.

 

- Administratorul S.R.L este desemnat de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul S.R.L., dacă actul de

constituire prevede aceasta. Administrator poate fi unul din asociaţi sau o persoană terţă. Administratorul

poate fi eliberat oricând cu sau fără motiv. Administratorul exercită actele de gestiune conform scopurilor

prevăzute în actul de constituire şi hotărârile adunării generale a asociaţilor şi reprezintă S.R.L. fără procură

în raporturile cu organele statului, cu partenerii de afaceri şi în instanţele de judecată. Administratorul poartă

răspundere materială deplină pentru daunele pricinuite de el societăţii, inclusiv pentru plăţile ilegale făcute

asociaţilor.

 

Cenzorul S.R.L. exercită controlul asupra gestiunii societăţii şi a acţiunilor administratorului. Dacă numărul

asociaţilor este mai mare de 15, desemnarea cenzorului este obligatoare. Societatea poate să desemneze un

auditor independent în locul cenzorului. Timp de trei ani de la data întocmirii actului de control, cenzorul

răspunde pentru daunele cauzate societăţii prin executarea inadecvată a obligaţiilor ce îi revin prin care au

fost aduse prejudicii societăţii.

 

- Capitalul social al S.R.L. este constituit din aporturile asociaţilor în bani sau în natură pentru a pune baza

economică a unei afaceri. Mărimea minimă a capitalului social al S.R.L. este stabilită prin lege şi constituie

5400 lei. Aporturile asociaţilor în capitalul social pot fi depuse în:

übani numerar şi/sau übunuri evaluate în bani (afară de bunuri consumptibile).

 

5

Page 6: raport practica 2010

Capitalul social al S.R.L. este divizat în părţi sociale – fracţiuni egale cu cuantumul aportului fiecărui

asociat. Partea socială trebuie să se împartă fără rest la o unitate exprimată în lei. Fiecare un leu din capitalul

social acordă dreptul la un vot. În dependenţă de numărul asociaţilor, sunt posibile mai mult variante de

divizare a capitalului social:

 

Øo singură persoană fizică sau juridică şi în acest caz va fi un singur asociat care va deţine 1 (una) parte sau

100% capital social

Ømai multe persoane fizice şi / sau juridice şi în acest caz vor fi mai mulţi asociaţi care vor deţine câte o cotă

în capitalul social conform acordului dintre asociaţi.

Capitalul de rezervă al S.R.L. trebuie format în mod obligatoriu în mărime de cel puţin 10% din capitalul

social. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor sau pentru majorarea capitalului

social. Capitalul de rezervă se formează prin vărsăminte anuale în proporţie de cel puţin 5% din beneficiul net

al S.R.L.

 

Beneficiul (profitul) S.R.L. este format după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii şi se distribuie

asociaţilor S.R.L. proporţional cu cota în capitalul social, în baza deciziei adunării generale a asociaţilor. În

anumite condiţii, prevăzute de lege, asociaţii nu pot adopta hotărîrea privind distribuirea beneficiului: dacă

valoarea activelor nete va fi mai mică decît suma capitalului social şi a capitalului de rezervă; starea de

insolvabilitate (faliment) etc.

B) Actele şi normele juridice ce reglementează funcţionarea întreprinmderii

Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor Pieţei de gaze naturale Nr.192 din 22.09.2005

Furnizor - persoană juridică, deţinătoare de licenţă pentru furnizarea de gaze naturale.

Licenţă - autorizaţie eliberată, persoanei juridice, de către Agenţie prin care se acordă dreptul de a practica

un anumit gen de activitate, conform Normelor, în Sistemul de Gaze al Republicii Moldova.

Norme - acte legislative şi normative, acte normativ-tehnice, normativ economice, regulamente şi reguli,

standarde valabile pe teritoriul Republicii Moldova.

Operator de Sistem - persoană juridică care dirijează procesele de transport, furnizare şi distribuţie din

Sistemul de Gaze al Republicii Moldova. La momentul aprobării Regulilor aceasta este SA "Moldovagaz".

Reţea de distribuţie - sistem format din conducte de gaze de presiune înaltă, medie şi joasă, cu puncte de

distribuţie şi alte instalaţii aflate în aval de punctul de racordare la reţeaua de transport şi de punctul de

delimitare, care servesc în ansamblu la distribuţia şi furnizarea gazelor pînă la punctul de delimitare.

Reţea de gaze - reţea de transport sau de distribuţie.

Reţea de transport - sistem format din conducte de gaze de presiune înaltă, cu staţii de compresoare, de

distribuţie şi de măsurare, care servesc în ansamblu la transportul de gaze.

6

Page 7: raport practica 2010

Autorizaţii, restricţii speciale privind exercitarea activităţii comerciale a întreprindeii

restricţiile la import-export şi debirocratizarea procedurilor administrative de autorizare

restrictii la introducerea si la scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a marfurilor si mijloacelor de

transport, stabilite din considerentele statului, ce prevad licentierea, cotarea si impozitarea;

Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii în zona liberă nu scuteşte rezidentul de obligaţia de a obţine

şi alte licenţe (autorizaţii) stabilite prin legi.

Autorizaţia prevăzută la alin.(14) se eliberează, de regulă, pentru termenul de valabilitate a

contractului încheiat între rezident şi Administraţie. Autorizaţia eliberată rezidentului poate fi retrasă sau

acţiunea ei poate fi suspendată în cazul în care acesta nu îndeplineşte condiţiile contractului sau cerinţele

legislaţiei.

Analiza ciclului de viaţă a întreprinderii cercetate

Ciclul de viaţă, întreprinderile sunt confruntate cu nevoi de finanţare specifice. Dar ele degajă surse de

fonduri în condiţii care se modifică şi care impun probleme de ajustare financiară în termeni proprii fiecărui

stadiu de dezvoltare a lor.

Formularea obişnuită a modelului ciclului de viaţă pentru o întreprindere pune în evidenţă

succesiunea a patru etape tipice pe plan comercial, strategic, tehnic, financiar.

Fază de pornire apare dominată de necesitatea căutării de fonduri externe. Pentru gestiunea financiară,

problema esenţială constă în căutarea mijloacelor de finanţare care să-i permită menţinerea solvabilităţii,

finanţarea cheltuielilor curente şi a investiţiilor necesare pentru demaraj.

În faza de creştere, întreprinderea care a depăşit incertitudinile demarajului cunoaşte o creştere rapidă a

producţiei şi a vânzărilor, în termeni financiari, această creştere înseamnă o sporire a nevoilor de finanţare

legate de investiţiile necesare pentru extinderea capacităţilor, şi de nevoile de fond de rulment (sau de capital

IPornire

IICreştere

IIIMaturitate

IVdeclin

7

Page 8: raport practica 2010

circulant) determinate de necesitatea constituirii de stocuri şi pentru creditarea clienţilor. Resursele de

autofinanţare rămân insuficiente pentru acoperirea acestor nevoi, pentru că rezultatele sunt încă limitate de

mărimea cheltuielilor fixe determinate de demaraj şi de creşterea activităţilor, în schimb, întreprinderea este

de acum înainte bine plasată pentru obţinerea de finanţări externe, în special bancare.

În faza de maturitate, întreprinderea cunoaşte o creştere lentă a producţiei şi a vânzărilor. Nevoile

sale de finanţare cunosc în continuare o puternică reducere, pentru că întreprinderea nu mai este interesată să

crească volumul capitalului fix şi circulant. Pe de altă parte, nivelul ridicat al producţiei permite acoperirea

din plin a cheltuielilor fixe şi degajă abundente resurse de autofinanţare, în această fază de maturitate,

gestiunea financiară e confruntată cu o nevoie de finanţare redusă. Frecvent întreprinderile ajunse la

maturitate prezintă o situaţie de supralichiditate. Ele trebuie atunci să-şi pună mai mult probleme de

plasament sau de investire a excedentelor lor, decât probleme de căutare de finanţări suplimentare.

Particularităţile activităţii şi problemele dezvoltării

Particularităţile activităţii ei de bază. Activitatea de bază a intreprinderii “Chişinău gaz” SRL este

aprovizionarea cu gaz, deservirea gospodariei de gaz. verificarea contoarelor de gaze. constructia

gazoductelor, montarea utilajului de gaz, gazificarea. contoare de gaze. din mun. Chişinău cu gaze naturale.

8

Page 9: raport practica 2010

II PIAŢA ŞI STRATEGIA VÂNZĂRILOR

Analiza pietei produsului serviciului întreprinderii

Calitatea gazelor naturale livrate consumatorilor din Republica Moldova  rămâne a fi semnificativ mai înaltă

decât cea prevăzută de legislaţia în vigoare şi corespunde standardelor stabilite pentru gazele naturale în ţările

europene, informează S.A. „Moldovagaz”.

Piaţa gazelor naturale - sfera de vînzare-cumpărare a gazelor naturale de către participanţii pieţei în scopul

aprovizionării continue şi fiabile a consumatorilor cu gaze naturale în cadrul Sistemului de Gaze a Republicii

Moldova.

Piata consumatorilor

Consumatorii Eligibili

Consumatorul Eligibil este obligat să îndeplinească întocmai obligaţiile stabilite în contract, exigenţele

Regulilor, Normelor şi cerinţele Operatorului de Sistem, Unităţii transportatoare şi/sau Unităţii de distribuţie,

la reţelele de gaze ale căruia sînt racordate instalaţiile sale. Consumatorul Eligibil este obligat să încheie

contracte bilaterale pentru furnizarea gazelor naturale în volumul necesar pentru acoperirea necesităţilor sale,

consumul tehnologic la transportul gazelor naturale prin Reţeaua de transport şi prin Reţeaua de distribuţie, în

cazul în care instalaţiile de gaze ale lui sînt racordate la Reţeaua de distribuţie.

Consumatorul Eligibil este obligat să încheie cu Unitatea transportatoare contract pentru prestarea serviciilor

de transport a gazelor naturale, iar în cazul în care instalaţiile de gaze ce-i aparţin sînt racordate la Reţeaua de

distribuţie şi contract pentru prestarea serviciilor de distribuţie.

Consumatorul Eligibil este în drept să solicite Unităţii de distribuţie, sau Unităţii transportatoare sau

Operatorului de Sistem, care deţin licenţe pentru furnizarea de gaze naturale la tarife reglementate, încheierea

contractului de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, iar Unitatea de distribuţie, sau Unitatea

transportatoare sau Operatorul de Sistem este obligată să-l accepte în limitele volumelor disponibile şi

posibilităţilor tehnice ale Reţelei de gaze.

Studiul tendinţelor de dezvoltare a pieţei

Tendinţe de creştere a cererii de gaze naturale.

Mărimea pieţii date şi cota pe piaţă a întreprinderii

SRL „Chişinăugaz” îşi desfăşoară activitatea în condiţiile pieţei de gaze reglementată de către stat.

Reglementarea pieţei se efectuează de către organul public central Agenţia Naţională pentru Reglementare în

Energetică (ANRE), care exercită funcţiile de supraveghere a pieţei de gaze, licenţiere, determinare şi

aprobare a tarifelor la gazele naturale.

9

Page 10: raport practica 2010

Strategia preturilor

Determinarea tarifelor la gaze naturale se efectuează în conformitate cu Metodologia aprobată de către

ANRE, bazată pe principiile aprovizionării fiabile cu gaze naturale a consumatorilor, cheltuieli minime, şi

asigurării activităţii rentabile, care oferă întreprinderilor de gaze posibilitatea să-şi asigure dezvoltarea şi

reconstrucţia capacităţilor de producţie.Tarifele la gaze naturale, comunicăm, că actualmente compania SA

„Moldovagaz” îşi desfăşoară activitatea în condiţiile pieţei de gaze reglementată de către stat. Reglementarea

pieţei se efectuează de către organul public central Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

(ANRE), care exercită funcţiile de supraveghere a pieţei de gaze, licenţiere, determinare şi aprobare a

tarifelor la gazele naturale.Determinarea tarifelor la gaze naturale se efectuează în conformitate cu

Metodologia aprobată de către ANRE, bazată pe principiile aprovizionării fiabile cu gaze naturale a

consumatorilor, cheltuieli minime, şi asigurării activităţii rentabile, care oferă întreprinderilor de gaze

posibilitatea să-şi asigure dezvoltarea şi reconstrucţia capacităţilor de producţie.

În componenţa tarifelor la gaze sunt incluse cheltuielile pentru procurarea gazelor, transportarea şi distribuţia

acestora, ţinînd cont de consumurile tehnologice şi pierderile tehnice, achitarea taxelor şi impozitelor, precum

şi profitul normat, calculat din costul noilor investiţii şi activele în acţiune.

Modul de calculare a tarifelor la gaze şi procedura formării lor nu depind de acţionarii şi conducerea SA

„Moldovagaz”.

Specificăm, că componentul de bază al tarifului la gaze este preţul de procurare a acestora. În structura

tarifului la gaze, în vigoare din luna septembrie 2009, cota cheltuielilor pentru procurarea gazelor constituie

75 la sută, în acelaşi moment, cota cheltuielilor pentru întreţinerea aparatului SA „Moldovagaz” constituie

1%, ce, practic, nu influenţează asupra mărimii totale a tarifului la gazele naturale. În conformitate cu

cerinţele SAD „Gazprom”, începînd cu a. 2006 preţul la gaze se află în creştere permanentă şi se apropie de

preţul de pe piaţa europeană.

Dinamica preţurilor în mediu pe ani se prezintă după cum urmează:

a. 2006 – 133 dolari SUA pentru 1000 m3 de gaze;

a. 2007 – 173 dolari SUA pentru 1000 m3 de gaze;

a. 2008 – 232 dolari SUA pentru 1000 m3 de gaze;

pentru 9 luni a. 2009 – 300 dolari SUA pentru 1000 m3 de gaze.

TARIFELE LA GAZELE NATURALE

In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare in

Energetica nr. 376 din 14 mai 2010 ( Monitorul oficial nr. 75-77 (3608-3610) din 18.05.2010), privind

10

Page 11: raport practica 2010

aprobarea si punerea in aplicare de la 18 mai 2010 a tarifelor la gazele naturale furnizate consumatorilor SRL

"Chisinau-gaz": Preturile sunt indicate in lei/1000 m3

nr. d/oDenumirea Tarife de

livrare

fara TVA

TVA Tarife de

livrare incl

TVA

1. Gazele naturale furnizate consumatorilor casnici pentru volumul

pina la 30 m? (inclusiv) lunar la un apartament (casa)

4 118,00 247,08 4 365,08

2. Gazele naturale furnizate consumatorilor casnici pentru volumul

ce depaseste 30 m? lunar la un apartament (casa)

4 536,00 272,16 4 808,16

3. Gazele naturale, furnizate de S.A.

"Moldovagaz" din retelele de distributie,

intreprinderilor care nu intra in sistemul

SA "Moldovagaz" pentru furnizarea lor

ulterioara consumatorilor finali

Presiune inalta 3 433,00 205,98 3 638,98

Presiune medie 3 603,00 216,18. 3 819,18

4. Gazele naturale, furnizate altor

consumatori finali, inclusiv Centralelor

Termice pentru producerea si

aprovizionarea cu energie termica a

consumatorilor prin sisteme de alimentare

locale, concentrati la retelele de

distribuitie de:

Presiune inalta 4 192,00 251,52 4 443,5

Presiune medie 4 653,00 279,18 4 932,18

Presiune joasa 4 782,00 286,92 5 068,92

5. Gazele naturale, furnizate Centralelor Electrice cu Termoficare

(CET), Centralelor Termice pentru producerea si aprovizionarea

cu energie termica a consumatorilor de tip urban prin sistemele

de alimentare centralizata (CET-1,2, Termocom, Apa Canal)

3 603,00 216,18 3 819,18

Nota: 1. Conform normativului NCM G. 05.01-2006, retelele de distributie a gazelor naturale dupa presiune

se clasifica in modul urmator: presiune inalta- peste 0,3MPa pina la 1,2MPa inclusiv; presiune medie peste

0,005MPa pina la 0,3MPa inclusiv; presiune joasa- pina la 0,005MPa inclusiv.

2. Pentru agentii economici care activeaza in zona economica libera facturarea furnizarilor se efectiuaza la

taxa TVA 0%.

Caracteristica clienţilor

11

Page 12: raport practica 2010

Chişinău gaz are succes pentru că îşi gestionează bine activitatea, îşi cunoaşte clienţii şi realizează permanent

produse mai bune. Identifică continuu noi avantaje potenţiale şi le fructifică cu scopul de a împiedica

concurenţa să stabilească un echilibru, prin acest lucru Chişinău gaz obţinând un avantaj major şi o cotă de

piaţă semnificativă. Clienţii Chişinău gaz dispun de o gamă foarte largă de produse pe care le pot achiziţiona.

Alegerea lor se bazează pe modul în care ei percep noţiunile de calitate, valoare. Valoarea oferită clientului

reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a clientului şi costul total al acestuia. Pentru a-şi satisface clienţii,

Chişinău gaz trebuie să-şi administreze atât propriul lanţ valoric, cât şi întregul sistem de ofertă valorică, în

funcţie de interesele clienţilor săi. Principalul obiectiv nu este atât să atragă clienţii, cât să şi-i păstreze.

- caracteristici: reprezintă un instrument competitiv de diferenţiere a prduselor; unul din principalii factori ai

succesului Chişinău gaz îl constituie continua îmbunătăţire a caracteristiclor produselor. De semenea, şi

faptul că lansează primul produse cu noi caracteristici apreciate de cumpărători este o metodă eficientă de

luptă împotriva concurenţei;

Distribuţia şi vânzarea produselor

Reţea de distribuţie - sistem format din conducte de gaze de presiune înaltă, medie şi joasă, cu puncte de

distribuţie şi alte instalaţii aflate în aval de punctul de racordare la reţeaua de transport şi de punctul de

delimitare, care servesc în ansamblu la distribuţia şi furnizarea gazelor pînă la punctul de delimitare.

Unitate de distribuţie - persoană juridică, deţinătoare de licenţă pentru distribuţia de gaze. Unitatea de

distribuţie poate fi concomitent şi furnizor.

12

Page 13: raport practica 2010

III. ANALIZA CONCURENŢEI

În domeniul gazului, concurenţa în cadrul pieţei este promovată în domeniile producerii şi vânzării

(distribuţiei) către clienţii mari, dar rămân semnificative monopoluri naturale. Dublarea parţială a reţelei de

gaze (respectiv conductă dedicată) poate fi eficientă doar pentru clienţii mari. Dat fiind că presiunile pot fi

modulate, În anumite limite fizice, posibilitatea concurenţei între reţelele de gaz. Această concurenţă ar putea

avea două surse: în primul rând, producţia de gaz (extracţia şi prelucrarea gazului brut) poate fi efectuată de

mulţi producători cu contracte de alimentare pe termen lung cu extractorii

zăcămintelor de gaze; în al doilea rând, furnizorii de la distanţă (de exemplu, Gazprom din Siberia, prin

conducte transeuropene; aprovizionări competitive cu gaz .

Concurenţa licită şi concurenţa ilicită

În economia de piaţă, exercitarea concurenţei constituie un drept al oricărui agent economic. Ca orice

drept recunoscut şi protejat de lege, dreptul la concurenţă trebuie exercitat cu bună-credinţă, fără să încalce

drepturile şi libertăţile celorlalţi agenţi economici şi cu respectarea legii şi a bunelor moravuri. Numai dacă

exercitarea concurenţei are loc în aceste limite, concurenţa este licită sau loială şi, deci ea este ocrotită de

lege.

În cazul exercitării abuzive a dreptului la concurenţă, a folosirii de mijloace nepermise de lege pentru

atragerea clientelei, concurenţa este ilicită şi, în consecinţă, este interzisă. Întrucât o asemenea exercitare a

concurenţei este păgubitoare pentru agenţii economici lezaţi, ca şi pentru însăşi desfăşurarea ac tivităţii

comerciale în ansamblul ei, legea instituie anumite măsuri menite să înlăture astfel de consecinţe.

13

Page 14: raport practica 2010

IV. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL

Structura organizatorică a întreprinderii.Anliza organigramei

La momentul de faţă fondatori ai SRL “Chişinău Gaz” sunt următoarele persoane:

Planificarea resurselor umane. Întrebarea cheie pe care o pune în faţă SRL Chişinău gaz pentru

această activitate este: De cîţi oameni şi cu ce caracteristici are nevoie, în prezent şi în viitor cînd un anumit

număr de persone se vor da demisia de la postul de muncă. Analizîndu-se proiectele şi tendinţele viitoare ale

organizaţiei, se estimează numărul de oameni de care este nevoie şi tipul de abilităţi şi competenţe pe care le

solicită eventualele posturi vacante.

Obiectivele planificării resurselor umane în cadrul SRL»Chişinău-gaz»constau în obţinerea:

- oamenilor potriviţi

- în numărul necesar

- cu cunoştinţele, abilităţile şi experienţa necesare

- în posturile potrivite

- la locul şi timpul potrivit

14

Page 15: raport practica 2010

- cu un cost adecvat.

Următorul pas îl constituie recrutarea o procedură folosită pentru atragerea oamenilor calificaţi să

candideze pentru posturile libere din cadrul organizaţiei.

Recrutarea şi selecţia ce se practică în cadrul întreprinderii sunt activităţi complementare în procesul

angajării de personal. Fazele ce le urmăreşte SRL»CHIŞINĂU-GAZ»a acestei activităţi sunt  următoarele:

definirea postului care se concretizează într-o descriere de post în care sunt prezentate general cerinţele

postului şi tipurile de abilităţi de care este nevoie pentru îndeplinirea acestor cerinţe şi a profilului

candidatului ideal; atragerea candidaţilor. Însă în cadrul SRL»CHIŞINĂU-GAZ»se practică mai des o

recrutare internă şi este frecvent utilizată pentru a sublinia că deşi un candidat este deja salariatul firmei, el

trebuie să parcurgă încă diferite etape ale procedurii. Recrutarea internă sau promovarea prezintă anumite

limite în cadrul SRL Chişinău gaz, ea se bazează mai mult pe rezultatele trecute decît pe aptitudinile cerute de

noul post: fie că performanţele bune accelerează cariera pînă la nivel de incompetenţă (conform legii lui

Peter), fie că debarasarea de un colaborator mediocru îl determină pe responsabilul ierarhic să-l promoveze.

În recrutarea internă un rol important trebuie să-l aibă evaluarea performanţelor însă în cadrul întreprinderii

acest moment nu se ia în considerraţie motivînd că nu au resurse financiare disponibile. Rare ori în cadrul

SRL»CHIŞINĂU-GAZ»aplică şi recrutarea externă ce se realizează prin intremediul Oficiulul stării de

muncă, pe baza recomandărilor făcute de angajaţi ai firmei.

După ce oamenii au fost atraşi să solicite postul, este folosită procedura de selecţie. Candidaţilor li se

cere să trimită un curriculum vitae (CV),  o scrisoare de motivare şi scrisore de recomandare. CV-ul poate fi

în format liber sau standardizat. Dintre candidaţii care au trimis aceste documente grupul de candidaţi reţinut

ca interesant pentru firmă se invită:

- la un interviu (prin telefon sau faţă în faţă) după care pot avea loc teste (medicale, de aptitudini, de

inteligenţă, profesionale etc.).

- la o serie de interviuri (cu şeful secţiei, cu managerul de resurse umane, cu managerul general).

Deoarece interviul de selecţie este o întîlnire între oameni, nu poate fi eliminat riscul luării unor

impresii bazate pe prima impresie, şi nici erorile umane. Unii candidaţi cu pregătire tehnică bună se pot

descurca prost în timpul interviului de selecţie, devenind nervoşi sau emoţionaţi şi lăsînd o impresie

nepotrivită. Candidaţii ce doresc să se angajeze în cadrul întreprinderii “Chisinau gaz”sînt supuşi

următoarelor întrebări de genul:

Ce ştii despre activitatea?

Ce contribuţie poţi aduce la atingerea obiectivelor organizaţiei?

De ce vrei să lucrezi la această companie?.

După ce au fost luate în calcul toate dovezile (CV, teste, scrisori de recomandare, interviuri), este

luată în final o decizie. Este făcută o ofertă de angajare candidatului selectat, pe care acesta o poate accepta

sau respinge. Noii angajaţi sunt învăţaţi care sunt regulile şi standardele organizaţiei, iar pentru aceasta este

folosit un tip de program de integrare sau orientare.

Integrarea, instruirea şi dezvoltarea angajaţilor

15

Page 16: raport practica 2010

Integrarea angajatilor. Pentru integrarea personalului de execuţie din cadrul întreprinderii “Chişinău

gaz” se recurge la stabilirea unui ghid în persoana unui coleg mai experimentat sau a şefului direct şi la

înmînarea unui manual al angajatului care conţine informaţii referitoare la: prezentarea firmei, condiţii de

muncă, proceduri disciplinare, organizare sindicală, facilităţi medicale, de transport, salarizare, parcursuri de

carieră etc. După ce oamenii au fost integraţi în sistem, de obicei este necesar să fie ajutaţi să îşi actualizeze

capacităţile, atitudinile şi competenţele generale, aducîndu-le la nivelul considerat potrivit în organizaţie prin

intermediul instruirii şi dezvoltării angajaţilor.

Instruirea şi dezvoltarea angajaţilor. După ce un angajat a fost numit pe un post, sunt folosite cîteva

tipuri de instruire prin care i se permite să îşi actualizeze abilităţile. Pentru unii, accentul cade pe instruirea

tehnică (persoana este ajutată să îşi îmbunătăţească abilităţile de folosire a echipamentelor sau programelor

tehnice).

Obiectivele formării şi perfecţionării angajaţilor în cadrul SRL»CHIŞINĂU-GAZ»sunt: -    ajutarea

acestora în atingerea unui maxim de performanţă în realizarea muncii lor; - pregătirea lor pentru evoluţia

viitoare a locurilor de muncă. Politica de formare profesională permite menţinerea nivelului tehnic al

personalului la un grad constant de competitivitate, adaptează şi obişnuieşte oamenii, maşinile şi

echipamentele în scopul obţinerii unui randament cît mai bun, încurajează efortul în muncă din partea fiecărui

angajat, oferă posibilitatea pentru toţi angajaţii de a cunoaşte mai bine şi de a respecta munca altora. În cadrul

SRL»CHIŞINĂU-GAZ»perfecţionarea angajaţilor se realizează prin următoarele metode:

Aplicabile în cadrul întreprinderii la locul de muncă fără scoaterea din producţie:

- instruirea la locul de muncă;

- participarea în colective de muncă;

- participarea la cursuri şi seminare;

- rotirea în mai multe posturi;

- înlocuirea temporară a şefului;

Avînd în vedere costurile în creştere ale pregătirii şi ale celor privind selecţionarea şi dezvoltarea

personalului, întreprinderea estimează costurile şi eficienţa pregătirii, exprimată în beneficii obţinute de

unitatea bănească cheltuită, creşterea productivităţii muncii sau alte rezultate sau efecte. Însă întreprinderea

susţine şi încurajează creşterea, evoluţia în carieră a angajaţilor care doresc să avanseze în cadrul organizaţiei.

Odată ce oamenii au început să funcţioneze în cadrul organizaţiei la nivelul potrivit apare problema

recompensării lor adecvate.

Recompensarea, motivarea angajaţilor

Recompensarea salariaţilor este un domeniu de activitate deosebit de important pentru întreprindere

prin care se influienţează atît comportamentul salariaţilor cît şi performanţelor întreprinderii. În cadrul

SRL»CHIŞINĂU-GAZ»componentele sistemului de recompense are două categorii:

- recompense directe: salariul de bază, premii;

16

Page 17: raport practica 2010

- recompense indirecte: plata concediilor, muncii suplimentare, muncii de noapte, maşina de serviciu,

echipamentele de protecţie.

Recompensarea angajaţilor are drept scop asigurarea unor recompense financiare şi nonfinanciare

consistente, echitabile şi motivante. Salariul se plăteşte în conformitate cu cantitatea muncii, nivelul de

calificare, vechimea în muncă pe data de 3 a fiecărei luni cu posibilitatea luării în avans a 50% din salariu pe

data de 20 a fiecărei luni. Pe lîngă recompensele directe în care se include salariul de bază şi salariul de merit,

se mai plătesc recompensele indirecte, dintre care fac parte: concediile anuale constituite din 28 zile

calendaristice, sărbătorile legale, concediile medicale, pauza de masă cît şi timpul de deplasare în interesul

întreprinderii. Întreprinderea oferă maşini de serviciu şi asigură personalul cu echipament de protecţie ş.a.

Sunt stabilite salariile considerate corecte pentru oamenii cu anumite abilităţi şi responsabilităţi ale postului,

precum şi procedura potrivită de evaluare a performanţelor prin care conducerea poate lua decizii corecte de

acordare a recompenselor oferite sub forma salariului sau promovării. Pe măsură ce oamenii se stabilesc în

organizaţie, devin preocupaţi de beneficiile (asigurări de sănătate, concedii medicale şi de odihnă, fonduri de

pensii) care le sunt oferite. Orice organizaţie, printre care şi SRL»CHIŞINĂU-GAZ»este cointeresată şi în

direcţia motivării personalului prin acele activităţi care vor stimula angajaţii în vederea obţinerii unor

rezultate ce ar realiza obiectivele organizaţiei şi, în acelaşi timp, ar satisface nevoile angajaţilor.

Motivarea. O necesitate care ar putea fi satisfăcută prin locul de muncă este recunoaşterea rolului

important şi contribuţia avută într-o organizaţie. SRL»CHIŞINĂU-GAZ»are angajaţi care şi-au dedicat

muncii în această întreprindere mai mult de 15 de ani. Aceştia dispun de un moral ridicat care conduce la

dedicare totală şi la loialitate în favoarea organizaţiei. În cadrul întreprinderii “Chişinău gaz” se practică

motivarea pozitivă a personalului prin oferirea de premii lunare în funcţie de rezultatele obţinute, oferirea

unui salariu lunar suplimentar la finele anului, cît şi motivarea nonfinanciară sub formă de laude din partea

superiorilor, diplome, promovări în carieră. Întreprinderea se conduce după un regim strict de respectare a

normelor de muncă şi uneori este nevoită să aplice şi motivarea negativă sub formă de mustrări, reduceri din

premiale. Totuşi, se practică şi motivarea afectivă, urmărindu-se ca salariatul să se simtă bine la locul de

muncă şi în cadrul întreprinderii, să fie apreciat şi simpatizat de colegi, şefi, subordonaţi. Încurajarea pozitivă

este una care dezvoltă dorinţa coportamentală de a obţine o recompensă. Mulţi angajaţi reacţionează pozitiv

la laude, recunoaşterea venită din partea superiorilor, ceea ce duce la creşterea dorinţei angajatului de a obţine

performanţe bune în viitor. Un factor esenţial al funcţiei de motivare care este aplicat în cadrul

SRL»CHIŞINĂU-GAZ»rămîne a fi remunerarea angajaţior. Banii vor fi întotdeauna o importantă parte a

recompensei aşteptată de către angajaţi. Funcţia de motivare include în sine activitatea de evaluare a

performanţelor.

17

Page 18: raport practica 2010

V. ANALIZA PRODUCERII:

1. Scurta descriere a procesului de prodctie.

Gazul natural furnizat de Chisinau gaz este doar de provenienta de import,deaceea ei au activitati

doar de asigurare a transportului prin conducte si de depozitare pe cind procesul de extractive si de

prelucrare este efectuat de catre furnizor (Rusia). Serviciile de transportare a gazelor şi deservire a

gazoductelor magistrale, gazoductelor-branşamente, SDG şi altor obiecte sunt exercitate de, SRL

„Moldovatransgaz”

2. Echipamentul necesar.

Pentru a transporta gazul natural este nevoie de conducte sau de alte mijloace de

transport(vapoar,tren) în stare comprimată sau în stare lichidă. Pentru depozitarea Chisinau gaz are

nevoie de cisterne.

3. Furnizorii echipamentului.

Echipamentul este importatdin Rusia,precum si insasi gazul natural.

4. Furnizorii de gaze naturale.

Furnizarea gazelor în Republica Moldova se efectuează în conformitate cu acordurile adiţionale la

Contractul nr.1ГМ-07-11, încheiate anual între SAD „Gazprom” şi SA „Moldovagaz”.  SA

„Moldovagaz” nu importă gaze naturale de la alţi furnizori şi acest lucru este momentan imposibil

din punct de vedere tehnic. Iar SA „Moldovagaz” la rindul sau realizează gaze întreprinderilor de

distribuţie,inclusiv si pentru Chisinau gaz, pentru livrarea gazului natural către consumatori.

5. Tipul de aprovizionare si contractile stabilite.

Transportul şi distribuţia gazelor naturale se efectuează conform unor regulamente şi documente

tehnico-normative, aprobate de autoritatea publică centrală de administrare a energeticii.

Chisinau gaz este obligate să efectueze la nivelul cuvenit procesul tehnologic de transportul şi

distribuţia gazului natural, să execute în termen lucrările curente de exploatare şi reparaţie a

obiectivelor şi utilajului, să asigure eficient consumatorii cu resurse energetice, respectînd legislaţia

cu privire la ecologie.

Articolul 12. Relaţiile dintre furnizor şi consumator

Relaţiile dintre furnizor şi consumator

(1) Furnizarea şi consumul combustibililor, gazelor naturale, energiei electrice şi termice se

18

Page 19: raport practica 2010

efectuează conform unor regulamente aprobate de Guvern.

(2) Furnizorul este obligat să asigure parametrii resurselor energetice prevăzuţi de standardele în

vigoare conform clauzelor din contract.

(3) În contract se stipulează cantitatea, calitatea, fiabilitatea şi regimul de furnizare şi consum al

resurselor energetice, condiţiile de reglare a graficului de consum, tarifele, modul de plată, se prevăd

sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.

(4) Consumatorul de resurse energetice are dreptul:

a) de conectare, în modul stabilit, la reţele electrice, termice şi la conducte de gaze;

b) de majorare a capacităţilor de consum al energiei şi a puterii instalate, respectîndu-se condiţiile

tehnice;

c) de creare, independent sau în colaborare cu alţi consumatori, a unui sistem local propriu de

alimentare cu energie sau de conectare la un alt sistem local, cu permisiunea proprietarilor acestuia.

(5) Consumatorul în a cărui funcţionare întreruperea energiei sau deconectarea ei poate periclita viaţa

oamenilor sau provoca pierderi materiale trebuie să dispună de sursă energetică de rezervă, instalată

din cont propriu.

(6) Deţinătorul de sursă autonomă de energie electrică şi termică are dreptul să transmită în reţea

surplusul de energie în conformitate cu actele normative în vigoare.

(7) În cazul în care consumatorul nu plăteşte integral, în termenul stipulat în contract, energia

electrică şi termică, gazele naturale consumate, furnizorul este în drept să întrerupă livrarea în modul

stabilit.

(8) Furnizorul este obligat să reînceapă livrarea de energie electrică şi termică, de gaze naturale după

efectuarea plăţii pentru consum.

(9) Pentru pagubele cauzate consumatorului, furnizorul poartă răspundere în conformitate cu

legislaţia în vigoare şi cu contractul.

(10) Pentru consumul de energie peste limitele prevăzute în contract, consumatorul plăteşte

furnizorului taxe majorate.

(11) Pentru plata întîrziată a consumului de energie, consumatorul plăteşte penalitate în mărime

determinată în modul stabilit.

(12) Se interzice conectarea şi deconectarea consumatorului de la sursele de energie fără autorizaţia

persoanelor responsabile din întreprinderile energetice sau a serviciilor tehnice operative, cu excepţia

cazurilor cînd astfel de acţiuni asigură securitatea oamenilor, cazurilor de avarie sau situaţiilor de

forţă majoră.

(13) Consumatorul nu este în drept să împiedice accesul liber al reprezentanţilor furnizorului, abilitaţi

cu funcţii de control, pentru înregistrarea indicaţiilor aparatelor de evidenţă a consumului de resurse

energetice, conform contractului încheiat între consumator şi furnizor.

6. Formarea stocurilor si organizarea depozitarii.

Chisinau gaz este obligat să formeze rezerve de combustibili pînă la începutul perioadei de toamnă-

iarnă.

19

Page 20: raport practica 2010

7. Cai de imbunatatire a utilizarii resurselor mareriale a intreprinderii.

8. Tipul de productie ce sa stabilit la intreprindere si metoda aferenta de organizare a productiei.

9. Structura de productie a intreprinderii.

10. Programul de producție.

11. Durata și structura ciclului de producție.

Gazele naturale furnizate de Chisinau gaz in procesul transportarii parcurg trei etape pina a ajung la

consumatorii finali:

a)la prima etapa - Gazprom livreaza gazul natural catre Moldova gaz;

b)la a doua etapa – Moldova gaz livreaza gazul natural catre Chisinau gaz;

c)la a trea etapa – Chisinau gaz furnizeaza gazul natural catre consumatorii finali.

12. Analiza fondurilor fixe ale intreprinderii. Calculul uzurii morale și fizice.

13. Capacitatea de producție a unitatii economice.

Chisinau gaz importa un volum de gaz natural necesar si suficient pentru a satisface necesitatile

consumatorilor din municipiu Chisinau.

14. Dirijarea cu calitatea producției. Planificarea și certificarea calitații producției.

la 3 septembrie 2010, a fost efectuată analiza parametrilor fizico-chimici a gazelor prelevate în

laboratorul chimico-analitic al SRL Chisinau gaz, acreditat de către organele de stat. Procedura de

prelevare a probelor de gaze naturale şi procesul de analiză de laborator au fost supravegheate

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie şi MoldovaGaz SA. Testele de laborator au arătat:

„căldura calorifică inferioară de ardere a gazelor naturale (parametrul ce reprezintă calitatea gazelor),

prelevate de la staţiile de predare menţionate mai sus, constituie 8095, 8088 şi 8081 kcal/m3, care

respectiv depăşeşte valoarea minimă (7600 kcal/m3), stabilită în documentul normativ în vigoare

GOST 5542-87, cu circa 500 kcal/m3”.

Produse si servicii:

1. Descrierea produselor și serviciilor oferite.

Produsul oferit de Chisinau gaz este gazul natural importat din Rusia si furnizat consumatorilor

autohtoni, iar serviciile oferite sunt sistemele de gazificare.

2. Caracteristicile tehnologice și calitative ale produselor principale.

20

Page 21: raport practica 2010

3. Analiza sortimentului și nomenclaturii, cu precizarea cantitaților anuale exprimat in unitati fizice si

valorice.

4. Evaluarea etapei ciclului de vata a produsului.

VI. PLANUL FINANCIAR

Analiza indicatorilor activităţii economico-financiare

O întreprindere plasată în cîmpul operaţional al pieţei, nu poate răspunde favorabil fenomenelor de

incertitudene şi de risc fără o gestiune eficientă a activităţii economico – financiară.

Problema gestiunii riscurilor financiare devin cu cît mai acută cu cît astăzi cînd întreprinderile din

Republica Moldova sunt supuse presiunii unei puternice creşteri a ratei dobînzii, ca urmare a creşterii ratei

inflaţiei şi a unei incertitudini a creşterii economice, pentru a nu mai vorbi că în unele sectoare de activitate,

Republica Moldova se confruntă cu o “creştere economică negativă”. Orice activitate de conducere

economico-financiară la toate nivelurile organizatorice la nivel macroeconomic, microeconomic şi în

profil teritorial este în esenţa ei o activitate permanentă de cunoaştere profundă şi complexă a stării

economice şi financiare, o activitate de aplicare a deciziilor adoptate şi de urmărire sistematică a

înfăptuirii acestora. Atît în activitatea de fundamentare şi aplicare a deciziilor adoptate, un rol important

revine analizei economico-financiare.

Analiza economico-financiară este un proces complex de cunoaştere a stării economico-financiare a unui

agent economic, a unei ramuri sau a economiei naţionale în ansamblu ei, în condiţii concrete de loc şi timp,

folosind metode adecvate şi indicatori specifici în vederea individualizării şi dimensionării factorilor şi

cauzelor cu acţiune pozitivă sau negativă.

Analiza economico-financiară are la bază un set de date şi informaţii preluate din documentele contabile

de sinteză: bilanţul, contul de profit şi perderi, anexe la bilanţ. Analiza financiară nu se limitează la

folosirea datelor şi informaţiilor din documentele contabile în starea lor brută iniţială, acestea sunt

prelucrate şi transformate în vederea obţinerii unor informaţii în măsura să satisfacă scopul şi obectivele

analizei economico-financiare.

Obectivele de bază a analizei financiare îl constituie:

- descompunerea şi mobilizarea rezultatelor;

- diagnoza şi reglarea activităţii întreprinderii;

- întărirea autonomiei relaţiilor financiare;

- creştere eficienţei economice;

- fundamentarea deciziilor financiare;

- informarea întreprinderii cu cerinţele standardelor şi cu nivelul conducerii pe diferite pieţe;

Analiza financiară îndeplineşte următoarele funcţii:

- de informare;

- de evaluare a potenţialului tehnico – economic;

21

Page 22: raport practica 2010

- de realizare a gestiunii eficiente a patrimoniului întreprinderii;

- de materialzare a relaţiilor cu mediul extern.

Rolul analizei economico-financiare poate fi sistematizată astfel:

- analiza financiară reprezintă un mijloc principal în elaborarea unor planuri reale ce sunt

fundamentate pe plan ştiinţific;

- analiza financiară reprezintă instument de cunoaştere şi reglare a procesului de îndeplinire a

planului;

- analizei financiare revine rolul de a contribui la asigurarea echilibrului financiar la

îmbunătăţirea relaţiilor economico-financiare.

Pentru reflectarea rezultatelor activităţilor desfăşurate ale întreprindeilorse folosesc o serie de indicatori

financiari, analiza acestor indicatori permite acţionarilor, să verifice modul în care întreprinderea îşi

gestionează resursele de care dispune.

S.R.L. „Chişinău – Gaz” a înregistrat următoarele rezultate.

În anul 2007 venitul din activitatea economico–financiară a constituit 1611,2 mil. lei, inclusiv: venit din

activitatea reglementată 1589,0 mil. lei şi 22,2 mil. lei – venit din activitatea nereglementată. Rezultatul

financiar în acest an a fost negativ, adică a obţinut pierderi (până la impozitare) în valoare de 18,3 mil. lei,

inclusiv din vânzarea gazelor naturale - 22,6 mil. lei.

În anul 2008 venitul din activitatea economico – financiară a constituit 1963,3 mil. lei, inclusiv: venit

din activitatea reglementată în sumă de 1941,6 mil. lei şi venit din activitatea nereglementată (servicii prestate

consumatorilor, arendă, etc.) - 21,7 mil. lei. În acest an întreprinderea a obţinut profit (până la impozitare) în

sumă de 17,7 mil. lei, inclusiv din vânzarea gazelor naturale - 12,4 mil. lei. Astfel, rentabilitatea financiară în

anul 2008 a fost de 0,9 %.

În anul 2009 venitul din activitatea economico – financiară a constituit 1292,8 mil. lei, inclusiv: din

activitatea reglementată - 1280,1 mil. lei şi din activitatea nereglementată - 12,7 mil. lei. Rezultatul financiar

în acest an a fost negativ, întreprinderea a obţinut pierderi (până la impozitare) în sumă de 5,8 mil. lei,

inclusiv pierderi din vânzarea gazelor naturale în sumă de 2,5 mil. lei.

Rezultatele negative în activitatea S.R.L. „Chişinău - Gaz” în anii 2007 şi 2009 au influenţat la

creşterea pierderilor financiare totale, care la data de 31.12.2009 au constituit 47,8 mil. lei.

În anul 2007 au fost procurate gaze naturale în volum de 729672,75 mii m3, iar consumatorilor au fost

livrate gaze naturale în volum de 710629,3 mii m3, ce constituie 97,39 % din totalul volumului de gaze

achiziţionate. Diferenţa de 19043,5 mii m3 este constituită din consumul propriu al SRL „Chişinău Gaz” -

330,21 mii m3 (0,04 %) şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie - 18713,3 mii m 3, ce constituie

2,57% din volumul de gaze naturale procurate, din care 2321,1 mii m3 (0,32%) sunt pierderile

supranormative. Adică, având în integral pe an pierderi de gaze la nivel mai mic decât cele normative

aprobate, întreprinderea în unele luni a înregistrat pierderi supranormative în volum de 2321,1 mii m3

(0,32%). Ca rezultat, existenţa în 2007 a pierderilor supranormative au condus la suportarea de cheltuieli

neproductive şi nenecesare pentru desfăşurarea activităţii şi diminuarea rezultatului financiar cu 241,7 mii lei

ce ţine de achitarea TVA aferente acestor pierderi.

22

Page 23: raport practica 2010

În anul 2008 volumul gazelor naturale procurate a constituit 699153,4 mii m3 sau o reducere faţă de

anul 2007 cu 4,2 %. În acest an consumatorilor finali le-au fost livrate gaze naturale în volum de 677441,4

mii m3 sau 95,3 % faţă de anul 2007. Diferenţa dintre volumul de gaze procurate şi volumul de gaze livrate

consumatorilor constituie 21712,0 mii m3, din care 311,1 mii m3 - consumul propriu şi restul 21400,9 mii m3 -

pierderile de gaze în reţelele de distribuţie, ce constituie 3,19 % din volumul gazelor naturale procurate. Ca şi

în anul 2007, având pierderi anuale mai mici decât cele normative aprobate cu 1334, 6 mii m 3, la Chişinău -

Gaz s-au înregistrat pierderi supranormative lunare în volum de 1648,8 mii m3 sau 0,24 %, existenţa cărora a

condus la generarea de cheltuieli neproductive, şi, evident, la diminuarea profitului cu 265,3 mii lei (achitarea

TVA).

În anul 2009 volumul gazelor naturale procurate a constituit 392928,8 mii m3 sau o reducere faţă de

anul 2008 cu 43,8 %. Consumatorilor finali în acest an au fost livrate gaze naturale în volum de 378624,3 mii

m3. Diferenţa dintre volumul de gaze procurate şi volumul de gaze livrate consumatorilor constituie 14304,5

mii m3, din care 213,13 mii m3 - consumul propriu şi restul 14091,4 mii m3 - pierderile de gaze în reţelele de

distribuţie, ce constituie 3,59 % din volumul gazelor naturale procurate. Din aceste pierderi 598,1 mii m 3 sau

0,15 % au constituit pierderile supranormative, existenţa cărora a condus la generarea de cheltuieli

neproductive în valoare de 82,1 mii lei (achitarea TVA).

Analizând în detalii pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie se constată, că din partea

întreprinderii nu se efectuează o analiză minuţioasă a acestora, a factorilor de influenţă şi nu se iau măsuri de

reducere atât a pierderilor supranormative, care apar în unele luni ale anului, cât şi a pierderilor totale. Cele

mai mari pierderi din an în an se înregistrează în lunile octombrie-decembrie, acestea fiind la nivel de 2,7-4,9

%, faţă de 2,26-3,36 % - în lunile ianuarie-martie (luni comparative cu octombrie – decembrie) şi faţă de

pierderile de 0,05-1,0%- în lunile mai - august.

La situaţia din 01.01.2010, suma creanţelor pe termen scurt ale întreprinderii constituia 362,3 mil. lei,

din care 94,8% (343,6 mil. lei) – creanţe pentru gaze naturale livrate consumatorilor. Ponderea cea mai mare

din aceste creanţe (197,6 mil. lei sau 57,5 %), revine întreprinderilor din sectorul energetic şi anume: S.A.

„Termocom” - 60,7 mil. lei, S.A. „CET - 1”- 44,5 mil. lei şi S.A. „CET - 2” - 92,4 mil. lei.

Totodată, S.R.L. „Chişinău - Gaz” a înregistrat la situaţia din 01.01.2010 datorii în valoare de 399,6

mil. lei, din care 337,9 mil. lei sunt datorii faţă de S.A. „Moldovagaz”, inclusiv:

- datorii pentru gaze naturale procurate - 332,4 mil. lei;

- penalitatea calculată pentru neachitarea în termen a gazelor naturale - 2,2 mil. lei;

- datorii pentru lucrări de reparaţie a spaţiilor arendate în blocul administrativ al S.R.L. „Chişinău –

Gaz” – 3,3 mil. lei.

Restul datoriilor în valoare de 61,7 mil. lei sunt:

- datorii financiare pe termen lung – 50,1 mil. lei;

- datorii faţă de furnizori pentru mărfuri, materiale şi servicii – 6,2 mil. lei;

- datorii faţă de personal privind retribuirea muncii şi alte datorii – 4,2 mil. lei.

S-a constatat, că şi în cazul încasării totale a creanţelor pe termen scurt formate la 01.01.2010 în sumă

de 362,3 mil. lei, întreprinderea nu va putea achita datoriile sale de 399,6 mil. lei, adică formându-se datorii

fără acoperire în valoare de 37,3 mil. lei (399,6-362,3).

23

Page 24: raport practica 2010

La crearea datoriilor şi pierderilor financiare ale întreprinderii a influenţat:

- existenţa, în fiecare an, a unor cheltuieli, care nu sunt ordinare şi necesare pentru desfăşurarea

activităţii reglementate;

- utilizarea mijloacelor financiare în construcţia gazoductelor de racordare a unor agenţi economici;

- menţinerea unor stocuri de materiale şi construcţii nefinalizate neutilizate în procesul de producere

într-o perioadă îndelungată de timp;

- casarea înainte de termen şi transmiterea cu titlu gratuit a mijloacelor fixe;

- existenţa unor neajunsuri şi abateri de la actele normative, etc.

Astfel, în anii 2007-2009 S.R.L. „Chişinău - Gaz” a efectuat investiţii în valoare de 5799,5 mii lei în

construcţia a 4,29 km de gazoducte cu luarea la bilanţ a acestora, care în realitate sunt destinate doar

racordării anumitor consumatori (SRL „Likoil Moldova”, „Saltica Lux”, „Mezon”, „Oltavim”) şi care,

conform actelor normative, trebuiau să fie construite şi luate la bilanţ de către aceşti consumatori. Astfel,

S.R.L. „Chişinău - Gaz” a sustras mijloacele sale financiare din circuit şi suportă anual cheltuieli

suplimentare legate de uzura mijloacelor fixe, întreţinere şi exploatarea acestora în valoare de 426,1 mii lei.

Mai mult decât atât, la investiţiile susmenţionate se aplică şi rata de rentabilitate, care constituie în mediu 695

mii lei anual. Astfel, prin efectuarea investiţiilor susmenţionate SRL „Chişinău-Gaz” a majorat costurile de

furnizare a gazelor naturale cu 1 mil. 121 mii lei, care nu trebuie să fie suportate de toţi consumatorii de gaze

naturale şi care urmează a fi excluse din tarif.

De asemenea s-a constatat că în perioada 2007 - iunie 2008 S.R.L. „Chişinău - Gaz” a livrat gaze

naturale SRL „Belvilcom” pentru ca acesta ulterior să le livreze consumatorilor, care anterior erau

consumatori, sau noi potenţiali consumatori ai acestuia. La aceştia se referă SA „Zorile”, racordată la reţelele

de distribuţie gaze ale „Chişinău - Gaz” din str. Calea Eşilor, SRL „Zernoff” (Alco Kaizer) şi SRL „Marik

stil”, racordaţi la reţeaua de pe str. Munceşti, 793 şi SRL „Siluma”, racordat la reţeaua de distribuţie din or.

Cricova. Accentuăm, că în perioada respectivă SRL „Belvilcom”, conform licenţelor de activitate eliberate de

ANRE, avea dreptul să distribuie şi să furnizeze gaze naturale doar în zona autorizată de pe str. Manole, 9,

mun. Chişinău. Astfel, doar în 2007-2008 livrând acestor consumatori gaze naturale în volum de 2577,9 mii

m3 SRL „Belvilcom” a obţinut profit de 1335 mii lei, iar SRL „Chişinău - Gaz” invers a ratat aceste venituri .

La S.R.L.„ Chişinău - Gaz” mai există şi alte conducte de gaze naturale, care nu ţin de reţelele de

distribuţie, dar sunt pur şi simplu racorduri ale anumitor agenţi economici, construite din surse proprii ale

SRL „Chişinău – Gaz” sau ale unor agenţi economici cu luarea ulterioară la bilanţ şi suportarea ulterioară a

cheltuielilor, care trebuie să fie suportate de acei agenţi economici pentru care aceste gazoducte (racorduri)

sunt construite.

În perioada anilor 2007 - 2009 S.R.L. „Chişinău - Gaz” a inclus în cheltuielile activităţii reglementate

91,8 mii lei - suma uzurii mijloacelor fixe date în locaţiune, care corect urma a fi reflectată în componenţa

cheltuielilor activităţii nereglementate.

În anul 2007 S.R.L. „Chişinău - Gaz” a efectuat reparaţia privind îmbunătăţirea stării oficiului din

sectorul Botanica în valoare de 570,6 mii lei, care a fost atribuită la cheltuielile perioadei, pe când corect

acestea conform SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” urmau a fi capitalizate.

24

Page 25: raport practica 2010

Reflectarea incorectă a costului reparaţiei a condus la suportarea cheltuielilor duble: sub formă de cheltuieli

curente şi ulterior ca cheltuieli de uzură a clădirii reevaluate în anul 2008.

S.R.L „Chişinău-Gaz” a procurat de la S.R.L „Tanjar-Co” programe „Cifrarea Harţii cartografice a

infrastructurii Gaz” a sectoarelor Centru şi Buiucani or. Chişinău în valoare de 666,5 mii lei, la care în

evidenţa contabilă a fost stabilită o durată de viaţă de numai 3 ani, ce nu este argumentat, dat fiind aceste

programe, în mod normal, trebuie să fie utilizate pe durata de viaţa a infrastructurii pentru care s-au procurat

programele, adică pe o durată de 20 ani. Aceasta corespunde şi prevederilor SNC 13 „Contabilitatea activelor

nemateriale”, care admite stabilirea duratei de exploatare a activelor nemateriale până la 20 ani. Acest fapt a

condus la majorarea în perioada vizată a uzurii anuale incluse în tariful de distribuţie a gazelor naturale cu

188,9 mii lei.

Întreprinderea a înregistrat pierderi de la casarea înainte de termen a mijloacelor fixe şi transmiterea cu

titlu gratuit a mijloacelor fixe în valoare de 1 mil. 501,6 mii lei, din care:

- 1425,5 mii lei - pierderea formată în urma transmiterii la bilanţul APLP nr. 55/34 a casei de locuit

de pe str. M. Drăgan, 14/2 (decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 70/15-1 din 11.04.2007 şi

scrisoarea S.A. „Moldovagaz” nr. 13-1731 din 7.12.2005);

- 26,6 mii lei în 2008, casarea aparatelor „Сапфир”;

- 47,9 mii lei în 2009, casare gazoducte şi automobile.

La întreprindere există obiecte de construcţie nefinisate şi de utilaj, care necesită montaj, în valoare

totală de 1 mil. 305,9 mii lei, inclusiv 442,2 mii lei costul proiectelor efectuate în anii 2006-2007, dar care nu

se planifică de a fi valorificate pe viitor.

În evidenţa contabilă a întreprinderii sunt înregistrate stocuri de mărfuri şi materiale în valoare 1,5 mil.

lei, formate încă în anii 1980-2001, care nu sunt puse în circuit.

În anii 2007-2009 întreprinderea a generat şi alte cheltuieli în sumă de 13,5 mil. lei, care nu pot fi

calificate ca strict necesare în procesul de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale consumatorilor. Din aceste

cheltuieli fac parte:

- pierderi de gaze naturale supranormative, inclusiv TVA – 12,4 mil. lei;

- amenzile, penalităţile – 0,1 mil. lei;

- ajutor material, sponsorizări şi alte plăţi – 1,0 mil. lei.

În rezultatul controlului de asemenea s-a constatat, că în perioada supusă controlului procurările de

mărfuri, lucrări şi servicii s-au efectuat de S.R.L. „Chişinău - Gaz” în baza Regulamentului cu privire la

organizarea licitaţiilor de achiziţionare a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor elaborat în baza Legii privind

achiziţiile publice nr. 96 –XVI din 13.04.07 şi altor acte normative ale Republicii Moldova şi aprobat prin

Hotărârea Consiliului de Administraţie S.A. „Moldovagaz” nr. 58 din 16.09.2009, contractelor încheiate cu

furnizorii de bunuri materiale, precum şi cu antreprenorii de executare a lucrărilor.

Achiziţia bunurilor materiale şi a lucrărilor s-a efectuat în conformitate cu Regulamentul întreprinderii

susmenţionat, însă au existat şi unele abateri, care pun la îndoială transparenţa desfăşurării licitaţiei şi chiar

conferă caracter formal acestora.

Astfel, proiectele de construcţie a reţelelor de gaze şi altor active în unele cazuri se elaborează de

antreprenorii care îndeplinesc lucrările, fără licitaţie, în perioada sau chiar la finele executării lucrărilor.

25

Page 26: raport practica 2010

În perioada supusă controlului au fost încheiate mai multe contracte şi acorduri adiţionale de executare

a lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie a unuia şi aceluiaşi obiect (cu acelaşi tip de lucrări), fără

analiza suplimentară a preţurilor.

Aceste abateri pun la îndoială transparenţa organizării şi desfăşurării licitaţiilor şi chiar conferă

caracter formal acestora. Mai mult, s-au constatat cazuri de achiziţionare de către S.R.L „Chişinău - Gaz” a

bunurilor şi serviciilor fără să se recurgă la licitaţie.

Astfel, doar reieşind din achiziţiile expuse mai sus concluzionăm, că în lipsa efectuării licitaţiilor şi a

unei strategii bine definite, care să fie elaborată în strictă concordanţă cu planurile anuale de activitate ale

întreprinderii, costul de achiziţie a bunurilor susmenţionate a fost majorat cu 84,0 mii lei.

În perioada 2007 – 2009 conducerea S.R.L. ”Chişinău - Gaz” a încheiat cu antreprenorii contracte de

executare a lucrărilor, cu organizarea şi desfăşurarea parţială a licitaţiei în conformitate cu Regulamentul

intern, însă fără a fi respectat principiul costurilor minime, necesare şi justificate, după cum este stipulat în

art.41, lit. f) din Legea cu privire la energetică, nr. 1525/19.02.1998.

Astfel, faţă de antreprenori, S.R.L. „Chişinău - Gaz” a acceptat includerea în devizele de cheltuieli şi

actele de recepţie a lucrărilor executate, a cotelor maxime pe ramură prevăzute prin scrisoarea normativă cu

privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii nr. 11-09/3462 din 14.09.2007 a Ministerului

Finanţelor RM şi scrisoarea Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului al Republicii Moldova nr. 2365-

01-07 din 14.09.2007, după cum urmează:

- cheltuielile de regie în mărime de 14,5 %, calculate la cheltuielile directe;

- cheltuielile de transportare a materialelor de la depozitul antreprenorului până la obiect în proporţie

de 7 şi 10 % de la costul materialelor transportate;

- cheltuieli de depozitare, acceptate pentru toţi antreprenorii în proporţie de 2,0 %;

- beneficiul de deviz acceptat la nivel de 6 %;

- costul pentru utilizarea utilajului şi mecanismelor a fost inclus cel solicitat de antreprenori fără

prezentarea calculelor, argumentărilor;

- costul materialelor utilizate la îndeplinirea lucrărilor a fost acceptat fără prezentarea facturilor fiscale de

procurare la momentul îndeplinirii lucrărilor.

Astfel, S.R.L. ”Chişinău - Gaz” de la bun început exclude competiţia între antreprenori, fără a

examina posibilele costuri suportate de aceştia, încurajându-i la obţinerea de avantaj economic fără nici un

risc.

Drept rezultat, în urma analizei selective a lucrărilor de reconstrucţie şi reparaţii capitale îndeplinite de

antreprenori în perioada 2007-2009 în valoare de 18822,6 mii lei (din totalul de 30365,1 mii lei), s-a constatat

majorarea acestora cu 2483,9 mii lei sau cu 13,2 %, după cum urmează în tabelul de mai jos:

(mii lei)

Denumirea obiectelor construitevaloarea lucrărilor

verificate

suma majorată neargumentat

mii lei %

Blocul administrativ, Albişoara 38 8207,8 1627,9 19,8

Oficiu din sectorul Botanica 570,6 29,7 5,2

Gazoductul SAAGC “Lukoil 5184,5 245,1 4,7

26

Page 27: raport practica 2010

Moldova"

Gazoductul SAAGC "Saltica Lux" 233 8,8 3,8

Gazoductul SAAGC „Oltavim" 279,6 5,4 1,9

Gazoductul "Mezon" 55,3 30,0 54,2

Gazoductul din str. Pietrarilor 101,5 31,4 30,9

Gazoductul din str. Bucovinei 703,8 145,3 20,6

Gazoductul din str. Dimo/Durleşti 2736,3 217,6 8,0

Gazoductul din s. Vatra (BRIZ) 750,2 142,7 19,0

Total 18822,6 2483,9 13,2

Majorarea menţionată a fost condiţionată de abaterile descrise mai jos.

1. În devizele locale anexate la contracte, precum şi în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor

executate, lipsesc volumele şi suprafaţa totală a obiectelor supuse construcţiei, reconstrucţiei şi

reparaţiei, numărul de inventar (parţial), etc.

2. Includerea, fără calcule argumentate, a cheltuielilor de regie în costul lucrărilor;

3. Includerea cheltuielilor de transport şi utilizare a utilajului de construcţii în costul lucrărilor, fără

suport documentar;

4. Includerea, fără documente justificative, a cheltuielilor limitate şi costul construcţiilor provizorii în

costul lucrărilor îndeplinite de antreprenori;

5. Includerea, neargumentată, a energiei electrice şi a cheltuielilor neprevăzute.

În perioada supusă controlului S.R.L. „Chişinău – Gaz” a încheiat contracte pentru executarea

lucrărilor cu S.R.L. „Galaţan-Lex”, S.R.L. „Gazmetan”, S.R.L. „Moldconstruct-Marchet”, S.R.L.„Tantermo -

Comerţ”, S.R.L.„Promintergaz”, etc. pentru îndeplinirea lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie a

gazoductelor, iar pentru îndeplinirea lucrărilor de reconstrucţie, montaj şi reparaţii capitale a edificiilor au

fost contractate S.R.L. „Cosandrex”, S.R.L. „CCM - Meteorconstruct - Marchet” şi .Î. I „Tomaili Agro”.

Cu antreprenorii menţionaţi mai sus au fost încheiate mai multe contracte de executare a lucrărilor de

construcţie, reconstrucţie şi reparaţie a unuia şi aceluiaşi obiect (cu acelaşi tip de lucrări), cu toate că

întreprinderea ştia de la începutul anului, odată cu aprobarea Planului investiţional, ce obiecte are de

construit, reconstruit şi reparat şi în ce volume.

În afară de aceasta s-a constatat că şi materialele utilizate pentru executarea lucrărilor (uşi, ferestre,

amestec uscat, nisip, pietriş şi alte accesorii) în unele cazuri au fost incluse în procese - verbale la preţuri

majorate faţă de cele stipulate în devizul local ori contractate în aceeaşi perioadă la alte obiecte a

întreprinderii, preţurile medii formate pe piaţă, precum şi faţă de preţurile de procurare în aceeaşi perioadă de

însăşi S.R.L. „Chişinău - Gaz”.

Astfel, lucrările de reparaţie a oficiului din sectorul Botanica, str. Titulescu au fost executate de S.R.L.

„Cosandrex”, în baza contractului nr. 43 din 5.09.2007 (deviz local în valoare de 399,9 mii lei, inclusiv TVA)

şi procesul - verbal al grupului de lucru privind achiziţia lucrărilor din 25.07.2007. Efectiv însă, costul

lucrărilor îndeplinite a constituit 684,7 mii lei, inclusiv TVA (f/fiscală RU nr.0007147 din 06.12.07), ceea ce

27

Page 28: raport practica 2010

este cu 71 % mai mult faţă de valoarea iniţială contractată. Lucrările suplimentare au fost executate în baza

contractului adiţional f/n, încheiat la 27.11.2007. Adică desfăşurarea licitaţiei a purtat un caracter formal, dat

fiind că de la bun început nu a fost prezentat tuturor antreprenorilor, participanţi la licitaţie, volumul lucrărilor

reale. Mai mult ca atât, în procesul verificării documentelor primare privind îndeplinirea lucrărilor menţionate

s-a constatat că antreprenorul a inclus, iar beneficiarul a acceptat în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor

materiale la preţuri mai mari faţă de cele utilizate tot de S.R.L. „Cosandrex” în acea perioadă la acelaşi

obiect, spre exemplu:

6. uşi interioare şi exterioare din lemn o bucată costă 3656 lei faţă de 2460 lei, majorând astfel

cheltuielile cu 1196 lei;

7. ferestre din mase plastice 8,55 m2 la preţ de 1369 lei/ m2, ce este mai mult cu 174 lei/m2 faţă de

1195 lei/m2 , diferenţa a constituit 1488 lei;

8. linoleum 64,1 m2 la preţ de 96 lei/m2 , faţă de 80 lei/m2 diferenţa fiind de 738 lei;

9. amestec uscat 3473,67 kg la preţ de 4,60 lei/kg faţă de 4,20 lei/kg, diferenţa de 1390 lei;

10. ciment metalurgic 4594,76 lei/kg la preţ de 1,50 lei/kg faţă de 1,30 lei/kg, diferenţa fiind de 919 lei;

11. corp de iluminat 22 buc. la preţ de 325 lei/bucata faţă de 262 lei/bucata ori faţă de 104 lei/bucata

utilizate la reparaţia oficiului din str. Albişoara 38, astfel majorând costul lucrărilor cu 6922 lei.

Suma totală a cheltuielilor suportate suplimentar numai de la diferenţa de preţ a constituit 12653 lei, la

care se adaugă cheltuielile de transportare şi depozitare a materialelor, cheltuieli de regie, beneficiu şi alte

cheltuieli în sumă de 3779 lei, mărind valoarea lucrărilor cu 16432 lei.

În total costul lucrărilor de reparaţie a fost majorat nejustificat cu 29662,9 lei, ceea ce constituie 5,2 %

faţă de costul total al lucrărilor îndeplinite şi acceptate de întreprindere.

După cum a fost menţionat mai sus reparaţia obiectului dat a fost contabilizată la cheltuieli curente, pe

când trebuia să fie reflectate la investiţii (capitalizare), dat fiind obiectul respectiv după reparaţie a fost

reevaluat şi, evident, cheltuielile efectuate la reparaţie au influenţat la valoare acestuia după reevaluare.

De asemenea, verificând selectiv procesele–verbale de recepţie a lucrărilor de reparaţie a blocului

administrativ din str. Albişoara 38, s-a constatat că acestea au fost executate în trei etape, fără a fi prevăzute

în planul investiţional. Suma totală a reparaţiei înregistrată în evidenţa contabilă a S.R.L. „Chişinău – Gaz” a

constituit 9849,4 mii lei, inclusiv TVA, care, în opinia comisiei, au fost majorate neargumentat cu 1627,9 mii

lei (cu 19,8 %), după cum urmează:

1. Reparaţia încăperilor de la etajul 5 a fost efectuată în anii 2007-2008 în baza contractului încheiat cu

S.R.L „Cosandrex” nr. 31 din 26.06.07 în sumă de 646,3 mii lei, cu TVA, proces verbal al grupului de lucru

privind achiziţia lucrărilor din 19.06.07. Însă în perioada octombrie - noiembrie 2007 au fost încheiate 4

acorduri adiţionale în sumă de 305,2 mii lei, ce constituie 47,2 % faţă de suma iniţial contractată. Efectiv

lucrările au fost îndeplinite în sumă de 951,5 mii lei, cu TVA, din care: în 2007 - 164,6 mii lei, iar în 2008 -

786,9 mii lei. Totodată, în procesul verificării documentelor primare privind îndeplinirea lucrărilor

menţionate s-a constatat, că antreprenorul a inclus, iar beneficiarul a acceptat în procese-verbale de

îndeplinire a lucrărilor, materiale la preţuri mai mari faţă de preţurile medii formate pe piaţă în aceeaşi

perioadă şi anume:

28

Page 29: raport practica 2010

- costul unei uşi interioare şi exterioare din lemn a constituit 3979 lei faţă de preţul mediu format pe

piaţă - 2460 lei, astfel costul lucrărilor a fost majorat cu 12152 lei (opt uşi la 1519 lei);

- ferestre din mase plastice 17,10 m2 la preţ de 1385 lei/ m2 faţă de 1195 lei/m2, diferenţa a constituit

3249 lei;

- prize cu preţul de 80 lei/bucata faţă de 48 lei/bucata, diferenţa fiind de 1472 lei (46 buc. la 32

lei/bucata);

- costul unei ore de utilizare a autocamionului inclus în procesul - verbal în mărime de 320 lei, ce este

cu 25 lei mai mult faţă de preţul mediu 295 lei/ora, diferenţa a constituit 548 lei (21,9 h/ut la 25

lei/ora).

Suma totală a cheltuielilor suportate suplimentar numai de la diferenţa de preţ a constituit 17,4 mii lei,

la care se adaugă cheltuielile de transportare a materialelor, cheltuieli de regie, beneficiu şi alte cheltuieli în

sumă de 5,2 mii lei.

Astfel, numai diferenţa de preţ la materialele utilizate şi a mecanismelor a condus la majorarea costului

lucrărilor cu 22,6 mii lei (17,4+5,2).

În afară de aceasta în procesele–verbale de recepţie a lucrărilor executate la acest obiect au fost incluse

în plus cheltuieli în mărime de 115,5 mii lei, formate din:

- cheltuieli pentru lucrul în condiţii strâmtorate în mărime de 16,7 mii lei, calculate incorect la toată

suma cheltuielilor directe. Însă, conform prevederilor stipulate în ordinul Agenţiei de Construcţii şi

Dezvoltare a Teritoriului nr.117 din 03.09.2007, acestea urmau a fi calculate numai la suma

manoperei şi a utilajului folosit la îndeplinirea lucrărilor;

- cheltuieli de transport – 12,3 mii lei;

- cheltuieli de regie şi beneficiu - 40,2 mii lei, calculate incorect şi la costul materialelor procurate de

S.R.L. „Chişinău – Gaz” şi predate antreprenorului pentru instalare;

- cheltuieli de beneficiu – 8,9 mii lei;

- cheltuieli de proiectare, design, neconfirmate documentar – 31,1 mii lei;

- cheltuieli limitate - 6,3 mii lei.

Astfel, cheltuielile de reparaţie a oficiului de la etajul 5 au fost majorate neargumentat cu 138,1 mii lei,

ceea ce constituie 21 % din costul de reparaţii.

De asemenea s-a constatat că în costul reparaţiei au fost incluse: cada pentru duş la preţ de 4940 lei,

mobila pentru bucătărie – 94439 lei, lustra de 17500 lei bucata, suma totală fiind de 116879 lei, la care se

adaugă cheltuieli de manoperă şi asigurări aferente, transportul materialelor, regie şi beneficiu în mărime de

34907 lei. Toate acestea nu sunt de primă necesitate şi nu trebuie incluse la formarea tarifului de livrare a

gazelor naturale.

2. Lucrări de reparaţie a holului, etajelor 5 şi 6 ale blocului administrativ din str. Albişoara 38, efectuate în

baza contractului nr. 50 din 26.06.2009 încheiat de S.R.L. „Chişinău –Gaz” cu S.R.L „CCM-

Meteorconstruct” în sumă de 3602,7 mii lei, cu TVA (proces-verbal al grupului de lucru cu privire la

desfăşurarea licitaţiei nr. 3 din 09.06.2009).

29

Page 30: raport practica 2010

Efectiv, lucrările au fost recepţionate la 30.09.09, factura fiscală SW2597334. În urma verificării

devizului local anexat la contract şi actul de recepţie a lucrărilor s-a constatat, că antreprenorul a inclus, iar

S.R.L. „Chişinău – Gaz” a acceptat salariul pe unitate în mărime de 30 lei h/om, ceea ce este cu 10,49 lei

h/om mai mult faţă de 19,51 lei h/om prevăzut în scrisoarea normativă cu privire la determinarea valorii

obiectivelor de construcţii nr. 11-09/3462 din 14.09.2007 a Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

Aceasta a condus la majorarea consumurilor la categoria „salarii” cu 205,4 mii lei (19584,8 h/om*10,49 lei

h/om) şi „asigurări sociale şi medicale” cu 54,4 mii lei, cheltuieli de regie -37,7 mii lei şi beneficiu 17,8 mii

lei, suma totală a majorării fiind de 315,3 mii lei.

De asemenea a fost majorat costul lucrărilor cu 472,3 mii lei, din care:

12.majorarea volumelor de lucrări la codul cu simbolul CG08 A1 „Pardoseli din materiale plastice montate

pe suport existent...” la obiectul „Casa” unde conform procesului-verbal de recepţie au fost instalate

pardoseli pe o suprafaţă de 360,3 m2, cu valoarea de 105686 lei, pe când efectiv au fost scoase pardoseli

vechi şi instalate noi doar pe o suprafaţă de numai 10,4 m2 şi care au fost acoperite cu 10,92 m2 de

mochetă. În rezultat cheltuielile de reparaţie la capitolul „Casa” au fost majorate neargumentat cu 142,7

mii lei, formate din: cheltuieli directe-105,7 mii lei, cheltuieli de asigurări sociale şi medicale - 3,9 mii lei

(14592 lei x 26,5 %), cheltuieli de transportare şi depozitare a materialelor – 8,1 mii lei (89473 x 9 %),

cheltuieli de regie 17,1 mii lei (117606 x 14,5 %) şi cheltuieli de beneficiu – 8,1 mii lei (134659 lei x 6

%);

13.majorarea volumelor la reparaţia veceului pentru bărbaţi de la etajul 6 al blocului administrativ, cod

simbol RpCM19A „Înlocuirea placajelor interioare cu plăci de gresie ceramică...”, şi anume: au fost

demontate placaje din faianţă, gresie de pe o suprafaţă de 10,4 m2, iar înlocuirea placajelor a fost efectuată

pe o suprafaţă de 101,6 m2 ori cu 91,2 m2 mai mult, ce constituie 104,9 mii lei (116852:101,6 x 91,2 m2).

Plus la aceasta se adaugă cheltuieli de asigurări sociale şi medicale – 6,5 mii lei, de transportare şi

depozitare a materialelor – 5,6 mii lei, cheltuieli de regie – 17,0 mii lei (116976x14,5 %), cheltuieli de

beneficiu – 8,0 mii lei (133938 x 6 %). Suma totală de majorare neargumentată a valorii lucrărilor la acest

cod a constituit 142,0 mii lei;

14.majorarea costului lucrărilor cu 99,6 mii lei, dat fiind în procesul controlului persoanele responsabile a

întreprinderi nu au putut să demonstreze unde au fost instalate 3 rolette cu preţul de 14725 lei/bucata, 4

rolette a câte 8125 lei bucata şi foaia de compoziţie în complet 187,556 m2 la preţ de 700 lei/m2, la care se

adaugă cheltuieli de transportare, regie şi beneficiu - 22900 lei, fapt ce pune la îndoială realitatea

executării lucrărilor (volumul, costul materialelor şi costul lucrărilor aferente instalării);

15.diferenţa de preţ în mărime de 88,0 mii lei, inclusiv cheltuieli de transport, regie şi beneficiu, calculate la

materiale utilizate la executarea lucrărilor de reparaţie, spre exemplu: corp de iluminat 25 bucăţi la preţ de

480 lei, ce este cu 220 lei/bucata mai mult faţă de preţul mediu la „Cosandrex” SRL, suma majorării fiind

de 5,5 mii lei, amestec uscat finiş marca T2 4842,12 kg la preţul de 14,5 lei/kg, ce este mai mult decât 2,5

lei/kg (în aceeaşi perioada la acelaşi obiect), majorând astfel costul lucrărilor cu 58,1 mii lei, costul de

utilizare a unei ore a autocamionului 5 t variază de la 295 lei/ora până la 360 lei/ora, ce este cu 65 lei/ora

mai mult şi care în final a majorat costul obiectului cu 4,2 mii lei (65,1 h-ut x 65 lei/ora).

30

Page 31: raport practica 2010

Suma totală de majorare a costului lucrărilor executate în baza contractului nr. 50 a constituit 787,6 mii

lei, fără TVA, ceea ce constituie 26,2 % din total.

3. Lucrări de reparaţie a coridorului şi a scărilor în blocul administrativ de pe str. Albişoara, 38 de la etajul

1 până la etajul 4, executate de S.R.L „CCM-Meteorconstruct” în baza acordului adiţional nr. 1 din

13.07.2009 la contractul nr. 50 din 26.06.09, fără desfăşurarea licitaţiei, în sumă totală de 873,8 mii lei, cu

TVA (f/f nr. SW 2597331 din 29.09.09 şi SW2597336 din 01.10.09). Această sumă de asemenea a fost

majorată neargumentat cu 80,7 mii lei (11,1 %), formate din:

- diferenţa de cost a unei h/om în mărime de 10,49 lei/ora ce a constituit 62,6 mii lei, inclusiv: salariu -

49,5 mii lei şi asigurări sociale şi medicale aferente - 13,1 mii lei;

- diferenţa de preţ în mărime de 18,1 mii lei, recalculată la: linoleum utilizat – 10,4 mii lei (144,65

m2*160 lei/m), ce este cu 72 lei/m mai mult faţă de preţul mediu de 88 lei/m şi diferenţa de preţ de

4,5 mii lei diferenţa formată în urma recalculării preţului la broasca Yalle 9,3 mii lei (24 bucăţi*388

lei/bucata), faţă de 4,8 mii lei (24*200 lei/bucata), la care se adaugă cheltuieli de regie şi beneficiu –

3,2 mii lei.

În afară de aceasta nu este clar la care cod de simbol au fost instalate uşile interioare din MDF fără

dimensiuni şi cantitate în sumă de 14572 lei, cu atât mai mult că conform procesului verbal din septembrie

2009 de asemenea au fost montate 45,33 m2 uşi interioare gata confecţionate din MDF (simbol RpCO22A),

costul unui m2 fiind de 2800 lei.

4. Lucrări de reparaţie a faţadei executate de S.R.L „CCM-Meteorconstruct” (contract adiţional nr. 2 la

contractul nr. 50) în sumă de 655,3 mii lei, cu TVA (f/f nr. SW 2597335 din 30.09.09).

S-a constatat majorarea lucrărilor cu 54,3 mii lei, inclusiv 9,2 mii lei cheltuieli de regie şi beneficiu,

după cum urmează:

- salariul achitat în plus - 19,0 mii lei, inclusiv asigurări sociale şi medicale;

- diferenţa de cost a nisipului sortat nespălat de râu în mărime de 3,1 mii lei (20,4 m3*250 lei/ m3 ce

este mai mult cu 154 lei/m3 faţă de 96 lei/m3, preţ format pe piaţă;

- diferenţa de cost a plăcilor din granit artificială 20,9 mii lei (30,352 m2*800 lei/m2, mai mult cu 625

lei/m3, faţă de plăcile utilizate în aceeaşi perioadă la acelaş obiect.

5. Lucrări de reparaţie a holului executate, în baza acordului adiţional nr. 2 la contractul nr. 50 cu valoarea

de 173,4 mii lei. Conform datelor din devizul - local şi procesul- verbal de recepţie a lucrărilor executate (f/f

nr. SW 2597335 din 30.09.09), costul lucrărilor a fost majorat cu 23,1 mii lei, din care: 15,0 mii lei, salariul

calculat reieşind din salariul de 30 lei h/om, în loc de 19,51 lei h/om permis, plus 4,0 mii lei asigurările

sociale şi medicale aferente, cheltuieli de regie şi beneficiu – 4,1 mii lei.

În integral, în baza contractului nr. 50 din 26.06.2009 şi acordurile adiţionale nr. 1 şi 2, au fost

efectuate lucrări de reparaţie a blocului administrativ în valoare de 5305,2 mii lei, cu TVA, din care 1702,5

mii lei, fără desfăşurarea licitaţiei, iar costul lucrărilor îndeplinite a fost majorat cu 945,7 mii lei

(787,6+80,7+54,3+23,1), ce constituie 21,4 % din total cost de reparaţie.

31

Page 32: raport practica 2010

6. Lucrări executate de S.R.L. „CCM-Meteorconstruct” contractate de S.A. „Moldovagaz”:

- lucrările de reparaţie a etajului 7 al blocului administrativ din str. Albişoara 38 au fost efectuate în

baza contractului nr. 12/30 din 30.12.2008, încheiat de S.A. „Moldovagaz” cu S.R.L „CCM-

Meteorconstruct”, în sumă de 3592,7 mii lei, cu TVA (proces-verbal al grupului de lucru cu privire la

desfăşurarea licitaţiei nr. 3 din 09.06.2009). Efectiv lucrările au fost recepţionate de S.A.

„Moldovagaz” la 31.03.09, f/f SW1640398 (2206,9 mii lei, cu TVA) şi la 29.05.09, f/f RU 2539277

(1385,1 mii lei, cu TVA). Suma totală a lucrărilor recepţionate a fost refacturată către S.R.L.

„Chişinău –Gaz” la data de 08.10.09, f/f XT2464301.

În procesul verificării s-a constatat, că analogic lucrărilor executate în cadrul contractului nr. 50,

menţionat mai sus, S.A. „Moldovagaz”, a acceptat includerea în devizul local şi procesul - verbal de recepţie

a lucrărilor cheltuieli la salariul pe unitate în mărime de 30 lei h/om, ceea ce este cu 10,49 lei h/om mai mult

faţă de 19,51 lei h/om prevăzut în scrisoarea normativă nr. 11-09/3462 din 14.09.2007. Aceasta a condus la

majorarea consumurilor la categoria „salarii” cu 202,2 mii lei (19277 h/om*10,49 lei h/om) şi „asigurări

sociale şi medicale” cu 54,6 mii lei (202,2*27), în total suma majorării a constituit 311,7 mii lei, inclusiv

cheltuieli de regie şi beneficiu – 54,9 mii lei.

În afară de aceasta costul lucrărilor a fost majorat cu cheltuieli pentru lucrări îndeplinite în condiţii

strâmtorate în mărime de 169,1 mii lei (13 % din total), care a fost calculată la suma totală a consumurilor,

inclusiv cheltuieli de transportare, regie şi beneficiu, fapt ce contravine prevederilor stipulate în ordinul

Agenţiei construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului nr. 117 din 03.09.2007, care în special prevede aplicarea

coeficienţilor de majorare numai la norme de manoperă şi norme de timp de funcţionare a utilajelor de

construcţie respective pentru condiţii ce diferă de cele normale.

De asemenea, în procesele–verbale de recepţie a lucrărilor au fost majorate cheltuielile de transportare

a materialelor la obiect cu 29,6 mii lei (inclusiv cheltuieli de regie şi beneficiu - 5,2 mii lei), ce constituie

diferenţa dintre 10 % incluse în loc de 7 % permise, calculate din costul materialelor utilizate.

32

Page 33: raport practica 2010

CONCLUZII

Petrecîndu-mi practica de masterat la S.R.L. “ChisinauGaz” am fost atent la toate lucrurile ce se

petreceau în jurul meu, şi în general la ceea ce se petrece în incinta S.R.L. “ChisinauGaz” zi de zi.

Aici masterandul are posibilitatea să se familiarizeze cu activitatea acestei întreprinderi, astfel să

facă primii paşi în aplicarea cunoştinţelor teoretice căpătate pe parcursul anilor de studii în cadrul instituţiei

superioare de învăţămînt, la nivel practic.

Deasemenea el mai are posibilitatea de a căpăta o experinţă în domeniu foarte utilă pentru viitor.

Sarcinile care le execută în cadrul direcţiei în care activează pe durata practicii îi dau posibilitatea de a se

afirma ca un potenţial specialist în domeniul, astfel demonstrîndu-şi atît cunoştinţele cît şi responsabilitatea

pe care şi-o asumă executînd un oarecare lucru.

Deci efectuînd această practică am ajuns la următoarea concluzie:

- Pentru a creste eficienţa lucrului în S.A. „AROMA” au fost aduse tehnologii noi care duce la o creştere

rapidă a deservirii persoanelor contribuabile de către S.A. „AROMA”.

- Recrutarea în cadrul S.R.L. “ChisinauGaz” este procesul de dezvoltare a bazei de date cu resurse

umane calificate şi interesate să lucreze pentru întreprindere şi din care întreprinderea îi alege pe cei mai buni

pentru angajare. Cea mai bun angajare, are loc cînd obiectivele celor două părţi sunt convergente. Deoarece

în cadrul S.R.L. “ChisinauGaz”procesului de recrutare a presonalului nu i se acordă o atenţie prea mare, este

necesar de a raţionaliza acest proces.

Ca propunere aş putea spune că în cadrul S.R.L. “ChisinauGaz” trebuie ca recrutarea şi selectarea

personalului să se efectueze prin intermediul internetului, deoarece recrutarea şi selectarea personalului prin

intermediul internetului este mai rentabil şi mai puţin costisitor. Practica de producţie vine în ajutorul

studentului astfel verificîndu-şi cunoştinţele şi propriile forţe, cu acumulare de experienţă a lucrului practic

care îi va fi de mare ajutor în timpul apropiat, fiind angajat în cîmpul muncii

33

Page 34: raport practica 2010

Bibliografie:

1. L E G E cu privire la energetică Nr.1525-XIII din 19.02.98

2. L E G E privind protecţia consumatorilornr. 105-XV din 13.03.2003

3. L E G E cu privire la gazele naturale nr. 123-XVIII din 23.12.2009

4. Legea Republicii Moldova privind contractul colectiv de muncă şi convenţiile colective.

5. Legea Republicii Moldova privind contractul individual de muncă.

6. Legea Republicii Moldova privind salarizarea şi normarea muncii.

7. Legea Republicii Moldova privind protecţia muncii.

8. Codul Muncii al Republicii Moldova, Firma editorial-poligrafică „Elena-V.I”

9. Alic Bîrcă – “Managementul resurselor umane”, Editura ASEM, Chişinău, 2005.

10. Armstrong Michael – “Managementul resurselor umane”, ”Walton”, Editura CODECS, Bucureşti,

1998.

11. Branuţa D – “ Analiza gestionară”, Editura ASEM, Chişinău, 2003.

12. Burduş Eugen, Căprărescu G – “Fundamentele managementul organizaţiei”, Ediţia Economică,

Bucureşti, 1999.

13. Burloiu Petre – “Managementul resurselor umane”, Bucureşti, 1998.

14. Cole G.A – “ Managementul personalului”, Editura CODECS, Bucureşti, 2000.

15. Corneliu Russu – “Managementul resurselor umane”, Editura Chişinău, 2001.

16. Emilian Radu – “Conducerea resurselor umane”, Editura Expert, Bucureşti, 2000.

17. Gordilo L, Gromov L, Isac M, Hristea N, Cojocaru O, IvanovP. Corectori: Moraru V, Stratan A, Oprea,

Virschi T – “Dicţionar Rus – Român”, editura Enciclopedică, Chişinău, 1991.

18. Ioana Maria Mureşean, Rodica Adina Bejan – “Managementul resurselor umane”, Editura VICTOR,

Iaşi, 2000.

19. Lefter Viorel – “Managementul resurselor umane”, Bucureşti 1995.

20. Lefter Viorel, Manolescu Aurel – “Managementul resurselor umane”, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 2001.

21. Manolescu Aurel – “Managementul resurselor umane”, Bucureşti, 2001.

22. Manolescu Aurel – “Managementul resurselor umane, ediţia a treia”, Editura Economică, Bucureşti,

2003.

23. Marian Jalencu – “Managementul resurselor umane”, Chişinău, 2003.

24. Nedelea Alexandru – “ Marketing”, Bucureşti, 2005.

25. Nica Panaite – “Managementul resurselor umane”, Bucureşti, 1997.

26. Nica Panaite – “Managementul firmei”, Editura Condor, Chişinău.1994

27. Nicolaie Verboncu – “Managementul resurselor umane”, Bucureşti 1998.

34

Page 35: raport practica 2010

28. Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion – “Management”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

29. Petre Burloiu – “Managementul resurselor umane”, capitolul XXIV, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

1997.

30. Petrovici S, Cristafovici P, Ţurcan N, Ciolac M – “Dicţionar explicativ Rus – Român de termeni

economici şi comerciali”, Editura Enciclopedică “Gheorghe Asachi”, Chişinău, 1993.

31. Pitariu Horea D – “Managementul resurselor umane. Măsurarea performanţelor profesionale”, Eiditura

ALL, Bucureşti, 1994.

32. Rotaru Anton, ProdanAdriana – “Managementul resurselor umane”, editura Sedcom Libris, Iaşi 1998.

33. Robert L. Malthis, Panaite C. Nica, Costache Rusu – “Mangementul resurselor umane”, Editura

Economică, Iaşi, 1997.

34. Rusu C, Voicu M – “Managementul firmei”, Editura ASE, Bucureşti, 2003.

35. Satancioiu şi George Militariu – “Management”, Editura Bucureşti, 1998.

36. Şavga Larisa – “Managementul prevezional al necesarului a resurselor umane”, Editura ASEM,

Chişinău, 2001.

37. Ţiriulnicova Natalia – “ Analiza rapoartelor financiare”, Editura ASEM, Chişinău, 2004.

38. Vreboncu Ion – “Cum conducem. Ghid metodologic pentru manageri”, Editura Tehnică, Bucureşti,

2000.

39. www.fbb.ro. “Managementul resurselor umane”.

40. www.afga.ru. Aудиторская фирма „Гарант Аудит” 2004.

41. www.kadrovik.ru. „КОГДА ВЫБИРАЕТ СОИСКАТЕЛЬ” 2006.

42. www. bnro.ro. „Personel & Management Consulting International”

35