Transcript
Page 1: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

1

RARAČČUNARSKE MREUNARSKE MREŽŽEE

RRaaččunskiunski centarcentar

Page 2: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

2

DaljinskaDaljinska obradaobrada

RaRaččunarske mreunarske mrežže i distribuirani e i distribuirani sistemisistemi

Računarska mreža (Computer network) Sistem koji se sastoji od većeg broja autonomnih ali međusobno povezanih račnara. Distribuirani sistemi – višeprocesorski sistemi kod kojih je postojanje većeg broja procesora (računara) transparentno (nije vidljivo) za korisnika. Korisnik startuje neki program kao da se radi o virtuelnom jednoprocesorskom sistemu, a operativni sistem vrši raspodelu resursa i određuje na kom procesoru će se koji deo posla izvršiti.

Page 3: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

3

Prednosti raPrednosti raččunarskih mreunarskih mrežžaau poslovnim primenamau poslovnim primenama

Podela rasursa – programi, urešaji i posebno podaci postaju dostupni svim korisnicima u mreži bez obzira na fizičku lokaciju. Veća pouzdanost sistema – koja se postiže time u mreži možemo da imamo više alternativa za isti posao ili podatke. Podaci mogu da budu multiplicirani na više računara i tako da u slučaju otkaza jednog mogu da se koriste sa drugog. Pouzdanost je posebno važna kod vojnih sistema, bankarskih poslova, kontrole saobraćaja, upravljanja tehničkim sistemima sl.

Prednosti raPrednosti raččunarskih mreunarskih mrežžaau poslovnim primenamau poslovnim primenama

Ušteda novca – Mali (PC) računari imaju najbolji odnos izmežu cene i performansi. Veliki Mainframes računari su otprilike 10 puta brži od PC računara a hiljadama puta skuplji od njih. Umesto ulaganja u velike sisteme mnogo racionalnije je obezbediti po jedan računar za svakog korisnika a podatke i aplikacije čuvati na serverima kao što su: File server, Aplication server, Web server i sl.

Page 4: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

4

ŠŠta rata raččunarske mreunarske mrežže e omoguomoguććavaju pojedincimaavaju pojedincima

Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije, forumi). Interaktivna zabava (igrice, pristup

videotekama i sl.)

Tipovi mreTipovi mrežža prema a prema funkcionalnim relacijama funkcionalnim relacijama

Klijent – server komunikacijaPeer- to-Peer komunikacija (Aktuelna kod mobilne telefonije)

Page 5: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

5

ClientClient -- server server konceptkoncept

Server računar koji nudi usluge i servise.

Klijentsvaki računar korisnik usluga

Zahtev

Odgovor

Klijent

Server

KompjuteriKompjuteri u u mremrežžii

Radne stanicePostoji mnogo tipova radnih stanica, neke od njih imaju više procesora, manju ili veću operativnu memoriju, jedan ili više hard diskova i druge uređaje koji odgovaraju različitim specijalnim napenama (Npr. Jače grafičke sisteme i sl.)

Serveri

Page 6: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

6

TipoviTipovi serveraservera

File ServerSluži za čuvanje različitih tipova fajlova i omogućava njihovu distribuciju drugim klijentima u mreži.

Print ServerKontroliše i upravlja jednim ili više štampača, prihvata zahteve za štampanjem od drugih klijenata. Takodje može da obavlja sve ostale zadatke kao i bilo koja druga radna stanica ako je štampač povezan direktno na printer port radne stanice.

TipoviTipovi serveraservera

Mail ServerPamti, šalje, prima, usmerava (rutira) i izvršava druge zadatke vezane za e-mailove drugih klijenata u mreži.

Fax ServerPamti, šalje, prima, usmerava (rutira) i izvršava druge funkcije koje omogućavaju primanje, slanje i distrinuciju faksova.

Telephony ServerIzvršava funkcije koje se odnose na telefonski saobraćaj, kao što su automatsko odgovaranje na pozive, interaktivni govorni automati, pamćenje glasovnih poruka (voice mail), preusmeravanje poruka unutar telefonskih mreža ili na Internet mrežu, (npr., voice over IP ), itd.

Page 7: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

7

TipoviTipovi serveraservera

Proxy ServerIzvršava određene funkcije u korist drugih klijenata u mreži u cilju poboljšanja performansi odredjenih operacija koje se iyvršavaju unutar mreže. Na primer čuva (baferuje) podatke kojima se pristupa veoma često u mreži. Takodje ima i bezbednosnu funkciju da izoluje ostale klijente od spoljašnih upada u mrežu.

Remote Access Server (RAS)Kontroliše modemske linije ili komunikacoione kanale drugih mreža radi prihvatanja zahteva za udaljeni pristup serveru, odgovara na pozive i izvršava niz dodatnih funkcija u cilju zaštite mreže prilikom pristupa udaljenih klijenata.

Application ServerIzvršava odredjene aplikacije, procesiranje podataka ili deo biznis logike klijentske aplikacije. Prihvata od radne stanice instrukcije koje treba da se izvrše i vraća joj rezultate obrade.

TipoviTipovi serveraservera

Web ServerOmogućava iyvršavanje Web aplikacija. Ćuva HTML dokumente, slike, text fajlove, skripte i druge podatke namenjene WEB aplikacijama. Ovi podaci se distribuiraju drugim klijentima na njihov yahtev.

Backup ServerOvaj server ima poseban mrežni softver za čuvanje (backup) podataka. Obično postoji veliki disk ili sistem diskova namenjenih ćuvanju kopija podataka.

Page 8: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

8

Drugi uređaji u mreDrugi uređaji u mrežžii

Postoji još mnogo drugih uređaja koji mogu da budu priključeni na mrežu.

Specijalni mrežni uređaji kao što su: habovi, ruteri, mostovi , prekidači, faervoli i sli ( hubs, routers, bridges, switches, hardware firewalls, etc.). Posebni uređaji koji se koriste u kućnim i mobilnim mrežama kao što su konzole za video igre, mobilni telefoni i sl.

Dijagram mreDijagram mrežžeeDijagramom mreže predstavljeni su čvorovi u računarskoj mreži ili šire komunikacionoj mreži.

Page 9: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

9

TEHNOLOGIJA PRENOSATEHNOLOGIJA PRENOSABroadcast mreBroadcast mrežže e

Broadcast mreže – imaju jedan komunikacioni kanal koji dele sve mašine u mreži. Kratka poruka (paket) poslata od jednog korisnika pristiže svim računarima u mreži. Adresa koja je sastavni deo poruke specificira kome je ta poruka namenjena. Svaki računar koji dobije poruku proverava adresu, ako je poruka namenjena njemu on je prima, a ako nije on je ignoriše.

Ova tehnologija je zastupljena kod manjih, geografski lokalizovanih mreža.

TEHNOLOGIJA PRENOSATEHNOLOGIJA PRENOSApointpoint--toto--point point

Point-to-point mreže se sastoje od mnogo konekcija između pojedinih parova mašina. U ovom slučaju poruka do odredišta stiže tako što prethodno poseti više mašina. Obično postoji više alternativnih puteva različite dužne tako da je u ovim mrežama veoma važno koji se algoritam rutiranja koristi. Ova tehnologija se obično koristi kod većih mreža.

Page 10: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

10

Klasifikacija na osnovu rastojanja Klasifikacija na osnovu rastojanja

InternetPlaneta10 000 km Kontinent1000 km

WANWide Area Network

Zemlja100 km

Gradske mreže MAN

Grad 10 km Blok (Campus)1 kmZgrada100 m

Lokalna mrežaLANLocal Area Network

Soba10 m MultikompjuterSistem 1mData flow mašinePloča0.1m

PrimerLokacijaRastojanje

Tipovi mreTipovi mrežžaa

Local Area Network (LAN):Mreža koja je ogrančena na relativno mali prostor kao što je jedna soba, jedna zgrada, brod ili avion. Nekada se i zovi i Mreže na jednoj lokaciji Single location network.

Nekada se radi jednostavnijeg administriranja veće LAN dele na segmente koji se naivaju radnim grupama (workgroups). To je obićno grupa računara koja deli iste resurse unutar LAN.

Page 11: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

11

Tipovi mreTipovi mrežžaa

Campus Area Network (CAN):Mreža koja povezuje dve ili više LAN mreža ali je ograničena na poseban (nekada i privatan) geografski prostor kao što je Univerzitetski kampus, industrijski kompleks, vojna baza ili sl.

Note: A CAN is generally limited to an area that is smaller than a Metropolitan Area Network

Tipovi mreTipovi mrežžaa

Metropolitan Area Network (MAN):Mreža koja povezuje dve ili više LAN ili CAN mreža u jednu ali je ograničena na područje jednog grada, mesta ili većeg grada (metropolisa). Obično obuhvata više rutera, habova i slično koji su povezani da bi se kreirala MAN mreža.

Page 12: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

12

Tipovi mreTipovi mrežžaa

Wide Area Networks (WAN):WAN je komunikaciona mreža koja pokriva relativno veće geografsko područje i koja obično koristi komunikacionu infrastrukturu opšte namene kao što su telefonske mreže npr.. WAN tehnologije generalno funkcionišu na tri najniža nivoa OSI referentnog modelaČ fizičkom nivou, nivou podataka i nivou mreže. Tipovi WAN mreža:

Centralizovane :Centralizovana WAN mreža saderži centralni računar koji je priključen na dumb terminale ili na drugi tip uređaja za spregu.

Distribuirana:Distribuirana WAN mreža sadrži dva ili više kompjutera na različitim lokacijama preko kojih se ostvaruje veza sa terminalnim uređajima.

ModemskaModemska vevezaza raraččunaraunara

Page 13: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

13

Podela prema naPodela prema naččinu konekcijeinu konekcije

HomePNA ( Phoneline Networking Alliance). Za uspostavljanje veze se koriste standardne telefonske linije. Eternet – Konekcija se vrši preko posebnih mrežnih kablova i mrežnih kartica. Konekcija preko električne mreže.Bezžična (Wireless) komunikacija.

HomePNAHomePNAPrimer: ADSL konekcija

Page 14: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

14

EternetEternet

1990s Ethernet kartica za mrežni interfejs. To je kombinovana kartica koja podržava konekciju preko koaksialnog kabla (BNC connector, levo) i uvrnute parice (8P8C modular connector, desno).

Wireless konekcijaWireless konekcija

Laptop konektovan na mrežu preko Wireless kartice

Page 15: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

15

Wireles arhitekturaWireles arhitektura

Podela mrePodela mrežža prema topologijia prema topologiji

Topologija magistraleTopologija zvezdeLinijska topologija. Topologija prstenaMesh topologija (mreža, graf).Topologija stabla i hiperstabla.Hibridne topologije.

Page 16: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

16

Topologije mreTopologije mrežžaa

TopologijaTopologijatipa magistraletipa magistrale

Topologiju tipa magistrale ima mreža u kojoj su raćunari povezani preko zajedničke magistrale. To je obično najednostavniji način za povezivanje računara ali ne i najefikasniji. Problemi se javljaju kada dva računara istovremeno zahtevaju da koriste magistralu za prenos podataka. Prava mreža tipa magistrale je pasivna mreža u kojoj računari osluškuju signale na magistrali i nisu odgovorni za kontrolu kretanja signala na mreži. Postoji i mnogo aktivnih varijanti mreža tipa magistrale.

Page 17: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

17

Topologija tipa magistraleTopologija tipa magistralePrednosti

Lako se realizuje i proširujeZahteva manje kablova od mreže tipa zvezde.Pogodna za privremene ili manje mreže koje ne zahtevaju veliku brzinu a potrebno je da se brzo podignu. Inicijalno su jeftinije od drugih topologija.Jeftine

NedostaciTeško se održavaju.Ograničena dužina kabla ima za posledicu i ograničen broj računara. Ako se javi problem na magistrali cela mreža pada. Gledano na duži vremenski period održavanje ovakve mreže može da bude skupo. Performanse mreže opadaju dodavanjem novih računara. Novi računar opterećuje magistralu preko koje se odvija komunikacija. Niska sigurnos ( svi računari na magistrali vide sve podatke koji se prenose)Ako jedan računar u mreži otkaže to se reflektuje na celu mrežu, cla mreža pada. If one node fails, the whole network will shut down. Ako je mnogo računara zakačeno na istu magistralu performanse mreže padaju.

Topologija zvezdeTopologija zvezdeMreže sa topologijom zvezde se veoma često sreću u praksi. Topologija je jednostavna sa jednim centralnim računarom ( switch, hub ) koji predstavlja ruter za prenos poruka. Ostali računari u mreži povezani su na ovaj centralni. Prednosti

Dobre performanse. Laka za podizanje i proširenje. Svaki problem na krajnim računarima (koji nije na centralnom) ne izaziva velike posledice na ostatak mreže. Lako se otkrivaju problemi na mreži.Paketi podataka se šalju brzo bez potrebe da putuju preko drugih čvorova u mreži.

NedostaciSkupe suPotreban je dodatni hardver za centralni čvor u mreži.Ako centralni računar otkaže to se reflektuje na celu mrežu.

Page 18: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

18

MreMrežža tipa zvezdea tipa zvezde

Topologija prstenaTopologija prstena

Mreža tipa prstena je topologija u kojoj je svaki računar povezan sa dva susedna pri čemu svi zajedno formiraju prsten. Ove mreže su manje efikasne od mreza tipa zvezde zato što podaci moraju da prođu kroz više ćvorova u mreži pre nego stignu do odredišta. Prednosti

Prenos podataka je relativno jednostavan zato što podaci putuju u jednom smeru. Proširenje mreže je jednostavno. Dodavanje računara malo utiče na performanse mreže.

NedostaciPodaci moraju da prođu preko svih čvorova koji su na putu između računara sa kog se šalju i računara do kog se šalju. Zbog svega toga prenos poidataka je usporen.Ako jedan čvor u mreži otkaže to se reflektuje na celu mrežu.Teško se otkrivaju problemi na mreži. Kada se dodaje novi računar mreža treba da se privremeno isključi

Page 19: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

19

MreMrežža tipa prstenaa tipa prstena

Mesh topologijaMesh topologija

U mreži sa Mesh topologijom svaki računar je povezan sa više drugih. To znači da se veza između dva računara u ovoj mreži može ostvariti preko više različitih puteva. Time se omogućava uspostvljanje veze i u slučaju kada su delovi mreže oštećeni ili blokirani.Mesh mreže kod kojih je svaki računar povezan sa svakim nazivaju se potpuno povezanim mrežama (fully connected network)Ad-Hoc umrežavanje mobilnih uređaja kada se mreža uspostavlja od više mobilnih telefona, PDA uredjaja ili sl. je poseban primer Mesh mreže MANET:

Page 20: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

20

MreMrežža raa raččunaraunara

Aplikacioni

Prezentacioni

Nivo sesije

Transportni

Nivo mreže

Nivo podataka

Fizički nivo

Nivo mreže

Nivo podataka

Nivo mreže

Nivo mreže

Nivo podataka

Nivo mreže

Aplikacioni

Prezentacioni

Nivo sesije

Transportni

Nivo mreže

Nivo podataka

Fizički nivo

Aplikacioni protokol

Prezentacioni protokol

Transportni protokol

Protokol sesije

Komunikaciona podmreža

Open System InterconectionOpen System InterconectionOSI referentni modelOSI referentni model

Page 21: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

21

Aplikacioni nivoAplikacioni nivo

Na ovom nivou definisani su mnogi protokoli koji su potrebni različitim aplikacijama. Na primer u mreži mogu da budu različiti računari, tipovi terminala i sl. i svima njima treba obezbediti izlaz na mrežu.

Nivo prezentacijeNivo prezentacije

Mnoge aplikacije ne razmenjuju binarne sekvence već podatke koje imaju različiti smisao: imena osoba, datumi, valute i sl. Ovi podaci su obično predstavljeni u različitim formatima: nizovi znakova, celi brojevi, realni brojevi i sl. Za kodiranje ovih podataka koriste se različite kodne tablice (ASCII, UNICODE isl.)Protokoli na ovom nivou omogučavaju razmenupodataka različitih formata tako što se ti podaci konvertuju u standardni format namenjen prenosu kroz mrežu i obrnuto.

Page 22: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

22

Nivo sesijeNivo sesije

Na ovom nivou se uspostavlja sesija između računara koji komuniciraju. Npr. na ovom nivou se uspostavlja veza sa udaljenim računarom ili inicira prenos fajlova između dve mašine. Jedna od funkcija ovog nivoa je upravljanje dijalogom. Sesija omogućava da se saobraćaj odvija u oba smera istovremeno ili samo ujednom smeru.

Transportni nivoTransportni nivo

Glavni zadatak ovog nivoa je da preuzme podatke sa nivoa sesije, podeli podatke na manje celine i prosledi ih nivou mreže, pri čemu treba da se obezbedi da podaci do druge strane stignu korektno.

Page 23: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

23

Nivo mreNivo mrežžee

Glavna funkcija ovog nivoa je kontrola operacija na nivou podmreža. Upravlja rutiranjem paketa od polaznogčvora do odredišta.

Nivo podatakaNivo podatakaData link layer Data link layer

Komunikacija se ostvaruje na nivou sekvenci (frejmova) podataka koje se obično sastoje od nekoliko stotina ili hiljada bitova. Pošiljalac šalje sekvencu podataka na odredište i dobija nazad sekvencu potvrde (acknowledgement frame).

Page 24: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

24

FiziFiziččki nivoki nivo

Na ovom nivou se vodi računa o prenosu sekvence bitova kroz komunikacioni kanal. Glavni problem se svodi na to da kad jedna strana pošalje bit 1 druga strana dobije taj bit kao 1 a ne kao 0. Fizičko ostvarivanje veze.

KoriKoriššććenje OSI modelaenje OSI modela

FizičkiFizički

Nivo podatakaNivo podataka

MrežniMrežni

TransportniTransportni

SesijaSesija

PrezentacioniPrezentacioni

Aplikacioni Aplikacioni

Podaci

PodaciAH

PodaciPH

PodaciSH

PodaciTH

PodaciNH

PodaciDH

Sekvenca bitova

Page 25: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

25

Komunikacioni protokoliKomunikacioni protokoli

Komunikacioni protokol je skup pravila koja moraju da slede računari da bi komunicirali jedni sa drugima. Internet protokol definiše pravila komunikacije unutar Interneta kao globalne mreže.Klijenti koriste ovaj protokol da bi uputili zahtev serveru, a serveri da bi vratili odgovor klijentu.Na primer, mail server koristi ovaj protokol da bi se konektovao na Internet i poslao mail. Dok je e’mail adresa deo tog protokola.

TCP/IP protokolTCP/IP protokolTTransmission ransmission CControl ontrol PProtocol / rotocol / IInternet nternet PProtocolrotocol

Fizički Host-to-networkNivo podataka

InternetMrežni

TransportniTransportni

Sesija

Prezentacioni

Aplikacioni Aplikacioni

OSI TCP/IP

Page 26: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

26

TCP omogućava komunikaciju između aplikacija. Kada jedna aplikacija hoće da uspostavi komunikaciju sa drugom preko TCP protokola, ona šalje zahtev. Taj zahtev mora da bude poslat na tačno određenu adresu. Posle predstavljanja uspostavlja se direktna dupleks veza između dve aplikacije. Ova veza se odrzava sve dok je jedna od aplikacija ne zatvori.

IP protokol definiše komunikaciju između računara, pri čemu se ne zauzima komunikacioni kanal između računara. Ovim protokolom poruka se razbija na manje pakete i šalje kroz mrežu. IP protokol je odgovoran za rutiranje (usmeravanje) te poruke. TCP i IP protokoli rade u zajednici. TCP vodi računa o komunikaciji između aplikacija, između Web čitača na pr. i mrežnog softvera, a IP o komunikaciji sa drugim računarima.

TCP/IP protokolTCP/IP protokolTTransmission ransmission CControl ontrol PProtocol / rotocol /

IInternet nternet PProtocolrotocol

Aplikacioni nivoAplikacioni nivo

Sadrži sve protokole visokog nivoa. Izvorno su to bili:

TELNET- protokol za konekciju na daljinuFTP- File transfer protocolSMTP – Elektormnska pošta

Kasnije su dodati:DNS – Domain name ServiceHTTP – protokol za WWW

Page 27: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

27

Transportni nivoTransportni nivo

TCP – Transmision Control Protocol Omogućava da se sekvenca bitova generisana na jednoj mašini prenese bez grešaka drugoj mašini.

UDP – User Datagram Protocol – Koristi se na primer kod prenosa govora i slike.

Internet nivoInternet nivo

Omogućava hostovima da ubace pakete u mrežu i proslede ih do odredišta (potencijalno različitim putevima).

IP – glavni zadatak je rutiranje paketa

Page 28: RAČUNARSKE MREŽE - Telekomunikacije · PDF file4 Šta računarske mreže omogućavaju pojedincima Pristup udaljenim informacijama Međusobnu komunikaciju (email, videokonferencije,

28

Host Host –– to to –– Network nivoNetwork nivo

Nije generalno definisan i razlikuje se za različite tipove mreža. ARPANET, SATNET, Packet Radio, LAN i sl.