Download pdf - Proiect Bovine Bun

Transcript
 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  1/30

  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE SI MEDICINĂ

  VETERINARĂ ,,ION IONESCU DE LA BRAD'' IAŞI

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

  Controlul i calitatea cărnii de bovineș

  Îndrumatr : Prof. univ. dr. Paul- Corneliu Boi teanuș

  Ma!t"rand :Jitariuc Ştefania Elida

  SPECIALIZAREA: Expertiză pe liera produselor alientare

  http://www.uaiasi.ro/zootehnie/index.php?lang=ro&pagina=pagini/sfz/CV_BoisteanuPaul.htmlhttp://www.uaiasi.ro/zootehnie/index.php?lang=ro&pagina=pagini/sfz/CV_BoisteanuPaul.htmlhttp://www.uaiasi.ro/zootehnie/index.php?lang=ro&pagina=pagini/sfz/CV_BoisteanuPaul.htmlhttp://www.uaiasi.ro/zootehnie/index.php?lang=ro&pagina=pagini/sfz/CV_BoisteanuPaul.html

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  2/30

  Cuprins

  Introducere

  Capitolul 1

  Calitatea cărnii i aprecierea carcasei de bovinăș

  1.1 Conceptul privind calitatea carnii

  1.2 Aprecierea carcasei de bovine 

  Capitolul 2

  Aprecierea calitǎ ii comerciale a animalelor destinate sacrificǎrii pentru carneț

   2.1 Aprecierea subiectivǎ

  2.2 Aprecierea obiectivǎ

  Capitolul 3

  Pregatirea bovinelor în vederea sacrificări

  3.1 Fluxul tegnologic de tăiere a bovinelor 

  Capitolul 4Principiile i metodele inspec iei sanitar veterinare dupa tăiereș ț

  .Concluzii

  Bibliografie

   

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  3/30

  IN!"#$C%!%

  intre toate produsele de origine animală!  încadrul sectorului zootehnic, carnea

  constituie producția principală atât sub

  aspect valoric, cât și ca aport proteic, în

  comparație cu producția de lapte și ouă.

  Datorită valorii nutritive, a însușirilor

  gustative și cantitățîi în care este solicitată

  și consumată, pe plan mondial carnea

  deține o pondere importantă în relațiile

  comerciale dintre state. Alimentațiaștiințifcă, în condițiile unei civilizațîi

  moderne, acordă cărnii un rol deosebit în

  structura zilnică a rației.

  "ectorul repre#entat de cre terea bovinelor ocupă un loc prioritar în economiaș produc iilor ț  animaliere. $ovinele furni#ea#ă peste 33% din cantitatea totală de carne ce seconsumă pe glob. Carnea de bovine constituie un aliment complet ! bogat în proteine  iș  însu iriș  organoleptice deosebite. &a con ineț  3'!( % substan ăț  uscată! din care1)!* %

   proteină! 1+!3 % grăsime i ,!( % săruri mineraleș  , av-nd o valoare energetică de 22*, cal/g.

  Conform Codex Alimentarius 0programul mixt FA"4! denumirea de carne este atribuită păr5ilor comestibile ale mamiferelor tăiate în unită5i speciali#ate. Celelalte păr5i comestibile alemamiferelor intră în no5iunea de subproduse 0picioare! urec6i! bur5i! grăsimi! s-nge4 7i cea deorgane 0inimă! ficat! rinic6i! creier! splină4. Carnea este bogată în vitamine din grupul $ 7irepre#intă una din celie mai importante surse de vitamină PP din 6rana omului. Con5inutul învitamine varia#ă mult at-t de la o specie la alta! c-t mai ales în func5ie de starea de îngră7are!carnea grasă fiind mai săracă în vitamine dec-t cea slabă.atorită con5inutului în substan5e nutritive cu rol în procesele de apărare! carnea măre7tere#isten5a organismului fa5ă de infec5ii 7i fa5ă de diferite substan5e toxice8 stimulea#ă activitateanervoasă superioară 7i contribuie la sporirea capacită5ii de muncă a omului.

  atorită utila9elor moderne! te6nologiilor noi 7i îmbunătă5ite! industria cărnii a cunoscut

  o de#voltare deosebită! fapt ce asigură reali#area unor produse de calitate superioară.

  Această ba#ă materială modernă este folosită în vederea perfec5ionării continue a proceselor 

  te6nologice! îmbunătă5irii gamei de sortimente! economisirii de energie.

  :n condi5iile globali#ării comer5ului cu produse alimentare deorigine animală! controlul sanitar 

  veterinar devine o necesitate. "alubritatea alimentelor de origine animală impune ca opera5iunile

  deprelucrare! conservare! transport 7i desfacere să se desfă7oare în celemai severe condi5ii

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  4/30

  igienice. ;ra5ie asigurării 7i respectării normelor sanitare veterinare! consumatorul este asigurat

  at-t de faptul că produsele nui dăunea#ă sănătă5ii! fiind libere de orice noxă fi#ică! c6imică 7i

   biologică! c-t 7i de calitatea nutritivă a acestora

  Capitolul 1

  Calitatea cărnii i aprecierea carcasei de bovinăș

  Conceptul privind calitatea carnii

  Calitatea unui produs alimentar! inclusiv a cărnii! este o no5iune complexă! care

   poate fi abordată diferit! în func5ie de veriga filierei cărnii! de la producător 7i p-nă la

  consumator.

   

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  5/30

  Celelalte parti comestibile din corpul animalelor poarta denumirea de subproduse 0picioare!

  urec6i! burta etc.4 si de organe 0 limba! ficat! creier! inima! rinic6i! splină4 .

  Astfel! carnea 7i subprodusele comestibile trebuie să pre#inte caractere organoleptice

  normale! fără nici un fel de modificări.

  Acest lucru este cu at-t mai important! cu c-t exigen ele cumpărătorilor din stateleț

  de#voltate! care sunt relativ bine informa i! sunt destul de mari.ț

  Calită5ile nutritive trebuie să fie cele prevă#ute în normative! nefiind admise în consum

  cărnurile depreciate din punct de vedere alimentar/nutri ional! a7a cum sunt cărnurileț

   provenite de la animale foarte slabe 0ca6ectice4! cărnurile provenite de la fetu7i! cărnurile

  de la animale foarte tinere 0cărnurile imature4 7.a.

  Calită ile nutritive ale cărnii sunt importante at-t în ca#ul v-n#ării ei ca atare 0a se vedeaț

   principalele categorii omerciale4! c-t mai ales pentru procesarea ei industrială 0a se vedea la

  disciplina de te6nologie pentru fiecare tip de preparat se folose te o carne de o anumităș

  calitate! provenită dintro anumită #onă a carcasei4. e asemenea! carnea 7i subprodusele

  comestibile trebuie să aibă proprietă5i normale de conservare! nefiind admisă conservarea

  cărnurilor edematoase! a celor de la animalele obosite! s-ngerate defectuos sau altele. :n

  condi iile economice actuale! care presupun sc6imburi comerciale între state aflate la mii deț

  m distan ă! capacitatea de conservare! în special în stare congelată! devine un element decisivț

  al calită ii.ț

  in punct de vedere igienic se impune ca tot ceea ce re#ultă dintrun animal 7i face obiectul

  consumului uman să fie salubru. Carnea 7i subprodusele destinate consumului trebuie să nu

  fie dăunătoare consumatorilor. Acest lucru presupune ca ele să provină numai de la animale

  sănătoase 7i să nu con5ină para#i5i! microorganisme! toxine! substan5e toxice sau al5i produ7i

   periculo7i pentru om

  Carnea implică numeroase caractere! care determină! în final! puterea de atrac5ie asupra

  consumatorului 7i palatabilitatea cărnii . Conceptul de calitatea cărnii este acea combina5ie de

   proprietă5i organoleptice! fi#ice! structurale 7i c6imice ale cărnii! care determină preferin5a

  maximă a consumatorului din punct de vedere al aspectului exterior 7i consumabilită5ii.

  Calitatea nutritivă/nutri5ională a cărnii este conferită de totalitatea componen5ilor

  săi. Compo#i5ia globală a cărnii este sensibil diferită fa5ă de cea a 5esutului muscular

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  6/30

   propriu#is.

  Compo#i5ia c6imică a cărnii este diferită! în func5ie de o serie de factori!

   precum? specia! rasa! v-rsta! starea de îngră7are/starea de între5inere 7i regiunea

  anatomică.

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  7/30

  •  rasă 0de carne! mixte! de lapte48•  v-rstă 0adult? peste 3 ani! m-n#at? luni 3 ani 7i vi5el sub luni48•  masa corporală.

  Ba aprecierea carcaselor se 5ine seama 7i de alte elemente cum ar fi?

  starea termică a carcasei 0caldă! #v-ntată! refrigerată48modul de tran7are 0carcase întregi! 9umătă5i! sferturi4.

  'tructura carcasei pe por iuni tran ate i categorii de calitateț ș ș

   

  Prin tran area carcasei se poate cunoa te propor ia de participare a păr ilor comercialeș ș ț ț

  valoroase. @ran area este opera5iunea prin care carcasa! semicarcasele sau sferturile de carcasăș

  sunt sec5ionate în por5iuni anatomice în func5ie de calitate! pentru comerciali#are! de#osare

  sau alegere. e#osarea este opera5iunea prin care se separă oasele de carne.

  Alegerea este opera5iunea prin carese îndepărtea#ă o parte din grăsime 7i unele 5esuturi cu

  valoare alimentară redusă! cunoscute sub denumirea de flaxuri 0tendoane! fascii! cordoane

  vasculonervoase4.

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  8/30

  Figura1.1 @ransarea carcasei de bovină

   

  :n urma alegerii! carnea este împăr5ită în următoarele categorii de calitate?

  • specialită5i 0mu7c6iule5ul48• calitate superioară 0 vrabioară! antricotul48• calitatea 0 Pulpă! grebăn! capul de piept fără mugur 48•  calitatea a a 0pieptul cu blet! fleică! spata48• calitatea a a?0;-t! rasol din fa5ă 7i spate! c6eie din fa5ă 7i spate! coadă 48

  Ponderea tesutului con(unctiv )n diferite regiuni de *ăcelărie la bovine - deter*inări

  c+i*ice si +istoc+i*ice

  Figura 1.2 @ran area carcaselor de bovine dupa ponderea esututlui con9uctivș ț

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  9/30

  Capitolul 2

  &precierea calit, ii co*erciale a ani*alelorț

  destinate sacrific,rii pentru carne

    @endin5a de a aprecia capacitatea productivă! 7i ca atare valoarea animalelor! după anumite

  însu7iri exterioare a apărut în urma necesită5ii de a aprecia valoarea unui animal întrun interval

  de timp scurt! fără ai cunoa7te antecedentele 7i fără a avea posibilitatea săi testăm

   productivitatea.

  Această situa5ie survine de obicei atunci c-nd au loc ac6i#i5ii de animale din t-rguri sau expo#i5ii

  7i! în general! din sectorul particular! unde nu se 5ine o eviden5ă a produc5iei animalelor.

  &precierea subiectivă

  &@& "D$&C@E& & AP&C&& A $E

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  10/30

  Formatul corporal se aprecia#ă după forma geometrică în care se înscrie profilul corpului

  animalelor! în care ca# se ia în considera5ie numai raportul dintre înăl5imea la grebăn 7i lungimea

  trunc6iului. 

  a for*atul )nalt , înăl5imea la grebăn depă7e7te lungimea trunc6iului! lafor*atul pătrat aceste două dimensiuni sînt egale! iar la for*atul dreptung+iular lungimea

  trunc6iului este mai mare ca înăl5imea la grebăn. 

  "omatoscopic se aprecia#ă de#voltarea 7i profilul musculaturii coapsei! fesei! crupei! 7alelor 7i

  spinării. nteresea#ă modul de acoperire cu mu7c6i a sc6eletului! în special a proeminen5elor 

  osoase. 

  Palpaia constă în apăsarea cu m-na asupra pielii! respectiv prinderea între degete 7iapăsarea depo#itelor subcutanate de grăsime! respectiv a maniamentelor. 

  aniamentele au o anumită ordine de apari5ie? 

  G *ania*ente ti*purii 0ceafa! ba#a co#ii! umărul! pliul iei48 

  G *ania*ente se*iti*purii 07alele! ultima coastă 7i flancul! capul pieptului 7i 7oldul48 

  G *ania*ente t/rzii 0ba#a coarnelor 7i ba#a urec6ilorparotidien! gu7a! salba! premamar sau scrotal! perineal sau între fese cordonul4. 

  Figura 2.1 rdinea de apari5ie a maniamentelor 

   1 ceafa8 2 ba#a sau pliul co#ii8 3 umărul8 ' pliul iei8 + 7alele8 ultima coastă 7i flancul8 *

  capul pieptului8 ) 7oldul8 (ba#a coarnelor 7i ba#a urec6ilor8 1, gu7a8 11 salbă sau vena

   9ugulară8 12fesa! perineal 7i cordon8 13 premamar.

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  11/30

  0odalitatea aprecierii *ania*entelor corporale folosite )n aprecierea

  stării de )ngrăare la taurine

  Figura 2.2 odalitatea aprecierii maniamentelor corporale

  nterpretarea stării de îngră7are a animalelor pe ba#a maniamentelor se face! astfel?

  absen5a maniamentelor indică animale de calitate inferioară! iar pre#en5a lor în toate

  #onele de electivitate - calitate superioară8

  maniamentele cu de#voltare bună 7i medie 7i cu o consisten5ă fermă indică animale

  valoroase pentru carne8

  pre#en5a maniamentelor! dar pu5in de#voltate 7i cu o consisten5ă necorespun#ătoare!

  indică animale de calitate intermediară8

  bovinele fără maniamente! furni#ea#ă o carne de calitate inferioară! utili#-nduse pentru

  salamuri! dar 7i animalele extra grase care furni#ea#ă o carne cu valoare comercială mai

  scă#ută.

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  12/30

  &precierea obiectivă

  &@& $&C@E& & AP&C&& A CAB@HI C&CAB& A $E

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  13/30

  ăsurătorile corporale , după scopul urmărit! se împart în măsurători de masă! măsurători

  de conforma5ie 7i măsurători de cre7tere. 

  G 0ăsurătorile de *asă înăl5imea la grebăn! lungimea trunc6iului! perimetrul toracic!

   perimetrul fluierului 7i greutatea corporală. 

  G 0ăsurători de confor*aie putem urmări 7i aspectele legate de gradul de de#voltare al

  regiunilor sau de forma lor . 

  G 0ăsurători de cretere  putem urmări procesul de cre7tere la tineretul animal!

  determin-nd at-t dimensiunile ce ne redau gradul de de#voltare corporală c-t 7i pe cele ce

  oferă indica5ii asupra propor5ionalită5ii.

  Principalele *ăsurători )n aprecierea eteriorului la ani*alele do*estice

  G 0ăsurătorile de )năli*e

  5năli*ea la grebăn6 sau talia! este distan5a de la păm-nt la punctul cel mai înalt al grebănului!

  care este totodată 7i punctul cel mai înalt al trunc6iului. :năl5imea la grebăn este dimensiunea

   principală folosită pentru aprecierea de#voltării corporale a animalelor. &a serve7te de asemenea

  ca termen de compara5ie în aprecierea de#voltării celorlalte dimensiuni! d-nd indica5ii asupra

   propor5ionalită5ii. 

  5năli*ea la spinare repre#intă distan5a de la păm-nt la nivelul spinării. Această dimensiune!

  comparată cu înăl5imea la grebăn! dă indica5ii asupra de#voltării 0înăl5imii4 grebănului 7i asupra

  gradului de în7euare a spinării. 

  5năli*ea la crupă repre#intă verticala de la păm-nt la cel mai înalt punct al liniei sacrale 7i ne

  dă indica5ii asupra de#voltării înăl5imii trenului posterior fa5ă de trenul anterior.

  5năli*ea la baza cozii repre#intă distan5a de la păm-nt la punctul de prindere a co#ii. ai

  frecvent se determină la cabaline! pentru a vedea! prin compara5ie cu înăl5imea la crupă! gradul

  de oblicitate a liniei superioare a crupei! a7anumita >direc5ie estetică= a crupei. Această înăl5ime

  se determină 7i la taurine! pentru a ne informa asupra regularită5ii liniei superioare a crupei.

  5năli*ea toracelui  sau ad-ncimea toracelui repre#intă distan5a de la nivelul inferior al

  sternului! imediat înapoia membrelor! p-nă la punctul cel mai înalt al grebănului. Pre#intă o mare

  importan5ă! deoarece dă informa5ii asupra de#voltării toracelui.

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  14/30

  7idul substernal este distan5a de la păm-nt la partea inferioară a sternului! înapoia membrelor.

  Ealoarea lui se deduce scă#-nd înăl5imea toracelui din talie. Aceasta dă indica5ii pre5ioase în

  legătură cu de#voltarea armonioasa a organismului! în raport cu condi5iile de mediu avute în

   perioada de cre7tere.

  5năli*ea *e*brului anterior se poate lua la articula5ia scapulo6umerală , la olecran  sau la

  genunc6i 0la eminen5a posterioară a pisiformului4. in compararea acestor dimensiuni re#ultă

   propor5ionalitatea de#voltării diferitelor segmente ale membrului anterior.

  5năli*ea *e*brului posterior se poate lua la articula5ia coxofemurală , la graset sau la 9aret în

  acela7i scop ca 7i la membrul anterior.

  0ăsurători de lungi*e

  ungi*ea trunc+iului este distan5a de la partea anterioară a trunc6iului! si anume de la punctul

  spetei! p-nă la partea posterioară a trunc6iului! la punctul fesei. at fiind faptul că aceste două

   puncte nu se află la acela7i nivel! lungimea trunc6iului poate fi determinată în două feluri?

  lungi*ea oblică a trunc+iului6 repre#entată prin linia ce une7te direct cele două puncte de reper 

  7i lungi*ea orizontală a trunc+iului , repre#entată de linia ori#ontală care une7te cele două

   planuri perpendiculare ce trec prin cele două puncte de reper. Bungimea trunc6iului este una

  din măsurătorile cele mai importante! care dă indica5ii asupra de#voltării corporale! a formatului

  corporal. 

  ungi*ea 8profunzi*ea9 toracelui se ia de la punctul de reper anterior al lungimii trunc6iului

   p-nă la partea posterioară a convexită5ii ultimei coaste. &a dă indica5ii pre5ioase asupra

  de#voltării în profun#ime a cavită5ii toracice. 

  0ăsurători de peri*etre

  Peri*etrul toracic  se ia cu panglica! imediat înapoia spetelor! pe linia verticală ce trece

  tangen5ial prin ung6iul superoposterior al spetei. &ste una din măsurătorile cele mai importante!

  d-ndune indica5ii asupra de#voltării cavită5ii toracice 7i a corpului în ansamblu.

  Peri*etrul fluierului se ia cu panglica la nivelul unde treimea mi9locie a fluierului se une7te cu

  treimea lui superioară! unde deci fluierul are perimetrul cel mai mic.

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  15/30

   Figura 2.' :năl5imi! lungimi 7i perimetre8

  1J1K J înăl5imea la grebăn8 2J2K J înăl5imea la spinare8 3J3K J înăl5imea la crupă8

   'J'K J înăl5imea la ba#a co#ii8 +J+K lungimea oblică a trunc6iului8

  JK J perimetrul toracic.

  0ăsurători de lărgi*e

  ărgi*ea pieptului este distan5a dintre articula5iile scapulo6umerale. Ca puncte de reper în

  determinarea lărgimii pieptului se iau proeminen5ele laterale ale extremită5ii superioare a6umerusului. Pre#intă o importan5ă mare! d-nd indica5ii atît în legătură cu de#voltarea cavită5ii

  toracice c-t 7i cu de#voltarea corporală în ansamblu.

  ărgi*ea toracelui sau dia*etrul bicostal  repre#intă distan5a dintre punctele cele mai

   proeminente ale coastelor! imediat înapoia spetelor.

  Bărgimea toracelui poate fi luată 7i la punctele cele mai proeminente ale coastelor false! dar 

  această dimensiune poate fi modificată! în special la rumegătoare! de gradul de încărcare alaparatului digestiv.

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  16/30

  Această dimensiune dă indica5ii asupra de#voltării cavită5ii toracice 7i asupra formatului ei!

  atunci cînd o comparăm cu adîncimea toracelui.

  ărgi*ea crupei la olduri este distan5a dintre ung6iurile externe ale oaselor iliace. Punctele de

  reper sunt la partea exterioară a acestora. &ste lărgimea cea mai mare a crupei.

  ărgi*ea crupei la articulaiile coofe*urale este distan5a dintre punctele externe ale acestor 

  două articula5ii 7i ea ne dă indica5ii asupra de#voltării plan7eului ba#inului.

  ărgi*ea crupei la isc+ii  este distan5a dintre cele două protuberan5e ale isc6iilor.

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  17/30

  ungi*ea frunii se ia de la creasta occipitală al lungimii capului p-nă la linia care une7te

  ung6iurile interne ale oc6ilor.

  ungi*ea feei se determină scă#-nd lungimea frun5ii din lungimea capului.

  ărgi*ea frunii  este dimensiunea transversală cea mai mare a frun5ii 7i se măsoară cu

  compasul! la punctele cele mai depărtate ale arcadelor orbitare.

  5ngusti*ea frunii este dimensiunea transversală cea mai mică a frun5ii.

  Figura 2. ăsurători ale capului?

  1J1K J lungimea frun5ii8 1J1= Jlungimea capului8 1KJ1= J lungimea fe5ei8 2J2K J 

  îngustimea frun5ii8 3J3K J lărgimea frun5ii

    0etoda ultrasunetelor constituie o metodă obiectivă de apreciere a calită5ii comerciale a

   bovinelor vii! dar mai rar folosită la această specie. "e utili#ea#ă în scopul eviden5ierii grăsimii

  de acoperire 7i a grosimii mu7c6iului Longissimus dorsi. 

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  18/30

  :n acest scop! se folose7te aparatul de ultrasunete! astfel?

  G se stabile7te locul unde se efectuea#ă măsurătoarea 0la nivelul coastei a (a! p-nă la

  articula5iile dintre a 3 a 7i a 'a vertebră lombară48

  G se tunde părul din #ona respectivă 7i se unge suprafa5a tunsă cu ulei de ricin! ulei vegetal

  sau vaselină neutră8

  G se aplică aparatul pe suprafa5a tunsă 7i se cite7te direct grosimea seului de acoperire.

  Capitolul 3

  Pregatirea bovinelor )n vederea sacrificări

  @e6nologia recep5ionării animalelor se face diferen5iat pe specii si categorii de v-rstă! după

  criterii specificate de către standardele si normativele

  în vigoare. ecep5ionarea vi#ea#ă două elemente

  ma9ore! 7i anume? încadrarea în clasa de calitate

  corespun#ătoare condi5iei de îngră7are a animalelor 7i

  stabilirea greută5ii vii reale a acestora. Aprecierea cu

  oca#ia recep5ionării se face individual la animalele

  mari 7i pe loturi la animalele mici de fermă.

  ecep5ionarea calitativă constă în stabilirea clasei de

  calitate! pe ba#a stării de îngră7are. ecep5ionarea cantitativă se efectuea#ă după un post

   prealabil de 12 ore. Cu acordul păr5ilor! recep5ia se poate face 7i fără acest post! însă cu aplicarea

  unui scă#ăm-nt de + % din greutatea stabilită la c-ntărire. Ei5eii în v-rstă de p-nă la ' luni se pot

   prelua fără post 7i fără aplicarea scă#ăm-ntului de +%. "tabilirea greută5ii se face prin c-ntărireaindividuală a animalelor! men5ion-nduse în actul de recep5ionare dacă preluarea sa făcut după

   postul legal amintit. ecep5ia cantitativă este necesară din motive te6nice 7i economice! întruc-t

   permite o interpretare corectă a re#ultatelor abatori#ării

  Pregătirea animalelor necesită reali#area următoarelor opera5ii? timp de odi6nă 7i dietă!

  examenul sanitarveterinar! igieni#area 7i c-ntărirea animalelor vii.

  i*pul de odi+nă i dietă . :n scopul evitării consecin5elor nefavorabile ale transportului 7i pentru refacerea ec6ilibrului fi#iologic! odi6na animalelor înainte de tăiere este obligatorie!

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  19/30

  indiferent de specie. "e recomandă ca înainte de tăiere! animalele să aibă la dispo#i5ie un timp

   pentru odi6nă de 12 ore vara 7i ore iarna8 medicul veterinar poate prelungi timpul în ca#ul

  animalelor surmenate! dar nu mai mult de ') de ore de la sosirea în unitate. ieta diferă în

  func5ie de specie 02' ore pentru bovine 7i ovine! cu excep5ia mieilor la care dieta este de ) ore!

  iar pentru suine de 12 ore etc.4. ieta presupune suprimarea totală a 6rănirii! iar adăparea trebuie

  întreruptă cu 3 ore înainte de sacrificare. Cercetările efectuate arată însă că lipsa de apă este

  resim5ită foarte mult! animalele neadăpate în această perioadă înregistrea#ă pierderi destul de

  mari în greutate! care! la bovine! a9ung în 2' ore la 1!2%.

  %a*enul sanitar-veterinar înaintea taierii. @oate animalele destinate tăierii vor fi supuse! cu

  cel mult 3 ore înaintea sacrificării! unui examen sanitarveterinar! în urma căruia se pot stabili

  următoarele trei grupe de animale? sănătoase! animale destinate sacrificării la sala sanitară!animale respinse. Animalele sănătoase se prelucrea#ă în 6alele cu flux normal de tăiere8

  animalele respinse de la tăiere!sunt animalele cu stări fi#iologice anormale sau suspecte de boli

  infectocontagioase. espingerile datorate stărilor fi#iologice anormale pot fi cau#ate de? starea

  de gesta5ie8 femelele la care nu au trecut încă 1, #ile de la ultima fătare8 animalele obosite8 vierii

  necastra5i sau care au sub 3 luni de la castrare. "e resping de la tăiere animalele suspecte de

  următoarele boli? antrax! turbare! morvă! cărbune emfi#ematos! pestă bovină! edem malign!

  enterotoxiemie anaerobă a ovinelor 7i porcinelor! anemie infec5ioasă! limfangită epi#ootică acailor! tetanos cu forme clinice grave. e la tăiere se mai resping tineretul femel bovin si ovin

  nereformat! sau animalele cu greută5i mai mici decît cele minime stabilite pe specii! rase 7i

  v-rste.

  Igiena i toaletarea ani*alelor . :nainte de tăiere! animalele sunt supuse unor opera5iuni de

  igieni#are prin spălare 7i cură5ire. :n acest scop se utili#ea#ă instala5ii mecani#ate de cură5ire a

  animalelor cu apă 0periidu74 la temperatura de 2)3,LC în timpul iernii 7i de 1,2, LC în timpul

  verii. Pe l-ngă îndepărtarea impurită5ilor mecanice de pe suprafa5a pielii! spălarea cu apăactivea#ă circula5ia sanguină! av-nd un efect favorabil asupra proceselor bioc6imice care au loc

  în mod normal după sacrificare. "pălarea se face în spa5ii special amena9ate pe fluxul te6nologic!

  înainte de asomare. Pentru ob5inerea unor carcase ferite de riscurile infectării ce se poate

   produce cu oca#ia 9upuirii! fermele si producătorii trebuie să livre#e animalele în stare de

  sănătate 7i igienă corespun#ătoare.

  'C:%0& %:N""IC; #% &B&"!I

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  20/30

  $E

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  21/30

  Pe lîngă scopul te6nic! tăierea trebuie să asigure suprimarea vie5ii animalelor fără suferin5e! motiv

   pentru care aceasta trebuie să fie precedată de asomare. :n ma9oritatea 5ărilor tăierea precedată de

  asomare este obligatorie! utili#înduse c6iar dispo#itive luminoase care distrag aten5ia 7i permit o

  mai u7oară manevrare a animalelor.

    &so*area ani*alelor. Begisla5ia actuală de protec5ie a animalelor prevede diminuarea la

  maximum a suferin5ei provocate prin brutalită5ile practicate la sacrificare 7i prevenirea unor 

  accidente la abordarea animalelor.etodele de asomare se deosebesc în func5ie de speciile de animale. Asomarea repre#intă

  opera5iunea de suprimare func5ională a activită5ii centrilor nervo7i ai vie5ii de rela5ie! fără însă a

  afecta centrii neurovegetativi care coordonea#ă activitatea organelor interne! în special aparatul

  circulator 7i respirator! pentru a se asigura o c-t mai completă emisiune sanguină.

  &so*area prin producerea unei co*oii cerebrale Asomarea prin como5ie cerebrală se poate reali#a cu ciocanul sau merlina 7i cu pistolul de

  asomare? folosirea ciocanului sau a merlinei produce asomarea prin lovirea în mi9locul regiunii frontale

  sau între coarne. Asomarea se consideră reu7ită cînd osul din #onă a rămas întreg iar animalul î7i

   pierde cuno7tin5a circa 2 minute. Boviturile prea puternice pot produce 6emoragii cerebrale 7i

  c6iar moartea animalului! ceea ce influen5ea#ă negativ sîngerarea! motiv pentru care actuala

  legisla5ie sanitarveterinară inter#ice folosirea lor. aso*area cu pistolul se reali#ea#ă cu a9utorul unui stilet prevă#ut cu arc ac5ionat pneumatic

  sau prin detonare. "ub ac5iunea for5ei imprimate! stiletul perforea#ă frontalul si pătrunde în creier 

  23 cm. &ste procedeul cel mai apreciat de asomare la bovine.'angerarea bovinelor. Ba bovine , s-ngerarea se face prin sec5ionarea pe o lungime de circa 3,

  cm a 9g6eabului esofagian în treimea mi9locie a g-tului! cu sec5ionarea venei 9ugulare 7i arterei

  carotide! avînd gri9ă să nu se afecte#e esofagul 7i tra6eea. Ba bovine 0îndeosebi la tineret4! c-t 7i la

  suine! s-ngerarea se poate face 7i cu a9utorul unor cu5ite tubulare speciale! care! introduse în

  auriculul drept al inimii 7i prevă#ute cu furtune de cauciuc! asigură o colectare igienică a s-ngeluidestinat unor nevoi alimentare sau medicinale. "-ngerarea se poate face în po#i5ie ori#ontală sau

  verticală a animalului. "-ngerarea pe verticală este metoda preferată pentru actualele fluxuri

  te6nologice adoptate în abatoare.

  e+nologia prelucr,rii carcaselor de bovine

  =upuirea repre#intă procesul te6nologic prin care pielea este deta7ată de pe corpul animaluluisacrificat! în a7a fel încît să se păstre#e integritatea carcasei. Oupuirea se consideră corectă atunci

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  22/30

  cînd se păstrea#ă integritatea 5esutului con9unctiv subcutan! fapt care măre7te durata de

  conservabilitate a cărnii 7i asigură aspectul comercial al acesteia. Prin specificul său! 9upuirea

  solicită un mare volum de muncă 0',%! atunci cînd se face manual4 din durata tuturor 

  opera5iunilor de prelucrare. Procesul de 9upuire este influen5at de numero7i factori biologici 7i

  mecanici. intre principalii factori biologici amintim? starea fi#iologică a animalelor 0re5in-nd că

  organismele epui#ate! #onele contu#ionate sau cu 6emoragii pre#intă raporturi de cre7tere sau

  reducere a re#isten5ei de desprindere a pielii48 starea de între5inere 09upuirea este mai dificilă la

  animalele prea grase sau prea slabe48 gradul de însetare a animalelor 0des6idratarea acestora

  îngreuia#ă 9upuirea4. intre factorii mecanici! for5a de 9upuire este influen5ată de factori

   biologici 7i de direc5ia ac5iunii de 9upuire 0ung6iul de tragere optim 1),L! vite#a de 9upuire '12

  m/min4. @otodată! aderen5a pielii este neuniformă! fiind mai accentuată în #ona articula5iilor 7i a

  regiunilor unde abundă mu7c6ii scur5i. Oupuirea se poate face manual sau mecanic! av-nd

  caracteristici 7i particularită5i diferen5iate în func5ie de specia animalului. Oupuirea mecanică se

  reali#ea#ă după o pre9upuire efectuată pe 2,3,% din suprafa5a corpului pentru porcinele de

  carne 7i ',+,% pentru cele de grăsime.

  Oupuirea bovinelor se reali#ea#ă în două etape. :n prima etapă are loc pre9upuirea! asistată iș

  completată de către un operator care! cu a9utorul unui cu it! a9ută la desprinderea pielii în #oneleț

  cuaderen ă mare! în a a fel înc-t suprafa a carcasei să răm-nă c-t se poate de netedă! fărăț ș țsmulgeri de esut muscular care sa răm-nă aderent la piele.ț

  A doua etapă este repre#entată de 9upuirea propriu#isă care se reali#ea#ă mecanic! cua9utorul

  unor cu ite discoidale sau prin smulgerea pielii cuț  a9utorul unui tambur rotativ.

   Pentru 9upuirea capului se face o inci#ie de la locul de s-ngerare la ba#a inferioară. "e deta ea#ăș

   bu#ele după inci#ie i se pun în tăvi iar apoi se 9upoaie pielea de pe g-t! fălci i eastă. "eș ș ț

  desprinde capul de la locul de unire cu prima vertebră i se sec ionea#ă g-tul 0esofagul iș ț ș

  tra6eea4 între inelele 3 i '! se aga ă capul de un c-rlig iș ț ș  i se atribuie numărul carcasei de la care

   provine

  %viscerarea  repre#intă opera ia prin care se scot viscerele din cavitatea abdominală i ceaț ș

  toracică. :n timpul opera iei de eviscerare este necesar să se păstre#e c-t mai intacte viscereleț

  0tractusul gastrointestinal i organele interne4 precum i carcasa! eviscerarea efectuatăș ș

  incorect put-nd perfora stomacul iș  intestinele al căror con inutț  poate contamina interiorul carcas

  ei. &viscerarea trebuie făcută cel mai t-r#iu după 3,', minute de la tăiere! orice înt-r#ieredăun-nd calită ii intestinelor! unor glande cu secre ie i c6iar carcasei deț ț ș  carne. :n prima fa#ă are

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  23/30

  loc desc6iderea par ială a cavită ii abdominale i sec ionarea longitudinalăa sternului si oaselor ț ț ș ț

   ba#inului pe simfi#a pubiană 0dacă este ca#ul4! după care are loc scoaterea organelor genitale!

  legarea ve#icii urinare i a ro#etei pentru a preveni murdărirea carcasei. Apoi sedesprindeș

   pancreasul i stomacul împreuna cu intestinele si ficatul! fără a sparge ve#ica biliară. :n cele dinș

  urmă se sec ionea#ă diafragma i se scot inima! plam-nii i esofagul. inic6ii nu serecoltea#ă! eiț ș ș

  răm-n-nd la carcasă p-nă la opera ia de toaletare c-nd se scot împreună cu seul aderent.ț

  rganele se a ea#ă pe bandă! se etic6etea#ă i se transmit către inspec ia veterinară!ș ș ț

  sortare! prelucrare iș  depo#itare. 

  #espicarea carcasei repre#intă opera5ia de separare a semicarcaselor ce se practică de regulă la

  carcasele mari 0bovine 7i porcine4! execut-nduse manual sau mecanic. Pentru despicarea

  carcaselor se folosesc ferăstraie mobile lamelare iar pentru cele de porcine ferăstraie mobile

  circulare. :n acest scop se inci#ea#ă mu7c6iul spinal 7i se sec5ionea#ă coloana vertebrală de sus

  în 9os! pe marginea canalului medular. "e cere ca această opera5ie să se facă în linie dreaptă!

   păstr-nduse integritatea măduvei 7i aspectul lucios al corpului vertebrelor. @rebuie evitată

  despicarea în #ig #ag 7i fără devieri deoarece se deprecia#ă aspectul general al carcasei 7i

  mic7orea#ă timpul de păstrare! ca urmare a neregularită5ilor ce favori#ea#ă de#voltarea de

  microorganisme.

  oaletarea carcasei.  Aceasta se cură5ă de c6eaguri de s-nge! de impurită5i! se fasonea#ă

  sec5iunile 7i se spală cu apă caldă. @otodată! se scot măduva spinării! rinic6ii 7i seul aderent.

  @oaletarea carcasei asigură o bună igieni#are 7i o calitate comercială corespun#ătoare a cărnii.

  %a*enul sanitar-veterinar al carcaselor i organelor  este impus de legisla5ia sanitar

  veterinară 7i are ca principal scop protec5ia consumatorului. &xamenul sanitarveterinar se

  execută pe parcursul procesului te6nologic 0s-ngerare! 9upuire! eviscerare4! 7i mai ales în finalul

   prelucrării carcasei. "e reali#ea#ă prin inspec5ia carcasei 0cărnii4! prin palpare! prin examensen#orial 7i prin anali#e de laborator.

  "e examinea#ă cu aten5ie capul! organele interne 0plăm-ni! ficat! splină! rinic6i4! ganglionii

  limfatici! tractusul digestiv 0esofag! stomac! intestine4 7i carnea sub raport 6istologic 7i sanitar

  veterinar.

  %a*enul calităii carcasei constă în stabilirea clasei de calitate a carcasei 7i destina5ia de prelucrare.

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  24/30

  Figura 3.3  Carcasele de bovinaAbator oma! $oto aniș

  0arcarea cărnii i a organelor co*estibile se face în raport de normele în vigoare! respectivde scop/destina5ie 0consum intern! export4. Prin marcare se eviden5ia#ă? denumirea abatorului 0seaplică 7tampilă rotundă cu diametrul de 3!+ cm! pe diferite regiuni corporale în func5ie despecie48

  arcarea în seria animala la bovine adulte? laturile g-tului! partea posterioară a antebra5ului!spetele! spinarea în regiunea lombară! suprafa5a internă 7i externă a pulpelor! mu7c6iulmasticator extern! limba! fiecare lob pulmonar! inima! ficatul 0pe lobul drept 7i st-ng48

  C/ntărirea carcasei se reali#ea#ă la cald 7i la rece! servind pentru stabilirea re#ultatelor

  abatori#ării.I 0%"#%% IN'P%C I%I '&NI&! Ț

  7%%!IN&!% #$P& ;I%!%

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  25/30

  nspec5ia sanitar veterinară după tăiere se va face numai la lumina naturală a #ilei sau la o sursă

  de lumină care să imite lumina naturală! de minimum ++, luc7i.

  Ba abatoarele :n flux discontinuu 0la macara4! acela7i medic veterinar examinea#ă carnea 7i

  organele întrun singur punct! pe c-nd la abatoarele cu linii continue! examinarea aceluia7i

  animal se face de personalul sanitar veterinar în puncte de control diferite.

  Punctele fixe de control sanitar veterinar după tăiere! sunt următoarele?

  :n sala de tăiere a bovinelor.

  Ba primul punct se supraveg6ea#ă modul cum se execută asomarea 7i s-ngerarea.

  Al 2lea punct de examinare este la căpă5-ni care! 9upuite 7i deta7ate de la carcasă! se aduc lamasa unde se spală cu 9et de apă introdusă prin cavită5ile na#ale. "e sec5ionea#ă maseterii

  0pentru

  cisticerco#ă4 7i se numerotea#ă căpă5-nile cu numărul carcasei.

  Al 3lea punct de examinare este locul unde se face eviscerarea organelor din cavitatea

  abdominală.

  Al 'lea punct este locul unde se eviscerea#ă organele din cavitatea toracică.

  Al +lea punct este locul unde se examinea#ă carcasele. Fiecare linie de bovine va avea al lea

   punct de control final! unde se aprecia#ă condi5iile de prelucrare 7i igienă ale carcasei.

  Ba punctele 1' pot activa te6nicieni sau asisten5i veterinari.

  C-nd la inspec5ia sanitar veterinară a diferitelor componente ale animalelor se constată

  suspiciuni! examinatorul va opri banda sau conveierul transportor! va identifica por5iunea cu

  le#iuni 7i va anun5a pe medicul veterinar coordonator al sălii. Acesta va identifica toate păr5ile

  componente ale animalului pe care le va diri9a! sub restric5ii sanitare veterinare! la punctul de

  control final 0pe o linie alăturată marcată cu culoare galbenă4.

  edicii veterinari 7i personalul a9utător trebuie să fie perfect sănăto7i! să aibă m-inile curate!

  spălate 7i să poarte ec6ipament de protec5ie.

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  26/30

  &xarninatorul de carne trebuie să aibă cel pu5in două cu5ite! unul pentru 5esuturi normale 7i

  celălalt pentru 5esuturi septice. "ala de tăiere trebuie să fie prevă#ută cu dispo#itive de sterili#are

  a cu5itelor! în număr suficient.

  nspec5ia sanitar veterinară după tăiere se face prin metode macroscopice! completate la

  nevoie cu examen de laborator.

  etodele macroscopice sunt? inspec5ia vi#uală! palpa5ia! sec5ionarea! mirosul 7i gusta5ia.

  Inspec ia-ț  "e aprecia#a aspectul general al tesuturilor si organelor! volumul! culoarea! existenta

  diferitelor modificari de suprafata.

  Pentru aprecierea aspectului general al tesuturilor si organelor! examinatorul trebuie sa

  aiba solide cunostinte de anatomie! sa cunoasca particularitatile anatomice ale fiecarei specii si

  ale diferitelor categorii de v-rsta.

  Palpa iaț Prin palpatie se aprecia#a consistenta. Consistenta normala difera de la organ la organ.

  Palpatia se efectuea#a initial superficial! apoi profund! prin malaxare bimanuala. :n general

  consistenta poate fi mai crescuta sau mai sca#uta dec-t normal.

  'ecionarea  se face uneori obligatoriu! indiferent dacă constatăm sau nu modificări la

  inspec5ie 7i palpa5ie! alteori numai facultativ sau suplimentar! în scopul elucidări problemelor 

  neclare.

  "e aprecia#ă re#isten5a pe care organul o opune la sec5ionare! precum 7i pre#en5a sau absen5a în

   profun#ime a diferitelor forma5iuni anormale. e asemenea! se observă culoarea! umiditatea!

  luciul! structura 7i con5inutul diferitelor canalicule etc.

  0irosul se aprecia#ă în condi5ii mai bune imediat după eviscerare! în stare caldă a carcasei.

  &ventualele mirosuri străine ale cărnii se pot mai u7or constata în profun#imea musculaturii!după desfacerea capacelor 0fa5a interioară a coapsei4 7i deta7area spetei. Carnea normală are un

  miros specific! fin nuan5at! abia perceptibil.

  ustaia  se aplică numai asupra cărnurilor supuse fierberii sau frigerii! precurn 7i asupra

   preparatelor din came sau altor produce alimentare.

  :n ca#ul c-nd! prin metodele macroscopice de examinare! medicul veterinar nu poate decide

  asupra calită5ii igienice a cărnii 7i organelor! se apelea#ă la examenul de laborator! care constă

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  27/30

  în efectuarea unor investiga5ii bacteriologice! para#itologice! 6istologice! bioc6imice iș

  toxicologice.

  nspec5ia sanitar veterinară după tăiere începe cu supraveg6erea atentă a opera5iilor te6nologice

  de abator. Ba s-ngerare se observă modul cum se face emisiunea sangvină! cantitatea 7i

  caracterul s-ngelui! coagulabilitatea 7i culoarea. Ba 9upuire se pot observa diferite le#iuni

  subcutanate? edeme 7i inflama5ii seroase! sufu#iuni 7i 6ematoame! abcese

  sau tumori. Ba eviscerare se observă diferite exsudate 0seroase! seropurulente! fibrinoase! edeme

  gelatinoase4! at-t în cavitatea abdominală! c-t 7i în cea toracică. :n această fa#ă! în ca#ul

  te6nologiei discontinue se face 7i examenul masei gastrointestinale 7i al organelor genito

  urinare.

  ndiferent de sistemul de prelucrare utili#at! inspec5ia sanitar veterinară după tăiere se

  execută în doi timpi? înt-i se examinea#ă în mod sistematic organele apoi carcasele.

  Concluzii

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  28/30

   $ovinele furni#ea#ă peste 33% din cantitatea totală de carne ce se consumă pe glob.

  Carnea de bovine contribuie la o alimenta ie ra ională i ec6ilibrată a omului! asigur-nd o stareț ț ș

   bună de sănătate i combate subalimenta ia! malnutri ia! fenome înt-lnite pe scară largă în multeș ț ț

  ări de pe glob.Pentruț  valorificarea corectă a carcaselor de bovine! acestea trebuie încadrate

  corespun#ător în clasele de calitate prevă#ute de Dniunea &uropeană.

  $ovinele au o importan5ă socialeconomică! sanitară! biologică 7i ecologică de prim ordin în

  economia multor state.

  &le furni#ea#ă un volum mare de produse animaliere! de certă importan5ă pentru consumul

   popula5iei 7i pentru industria prelucrătoare. Astfel! bovinele furni#ea#ă (% din cantitatea totalăde lapte ce se consumă pe glob! 33% din cea de carne 7i (,% din totalul pieilor grele! de bună

  calitate! ce se utili#ea#ă în industria prelucrătoare.

  :n om-nia se impune implementarea raselor de carne! în condi5iile în care rasele de vaci de

  carne aduc profit mai mare în #onele de munte! dec-t vacile de lapte. Cu alte cuvinte fermierii ar

   putea exploata! în mod gratuit! peste 2!1 milioane de 6ectare de pă7uni 7i pa9i7ti alpine.

  foarte mare importan ă în ob inerea unor carcase corespun#ătoare consumului uman o areț țexaminarea sanitar veterinară înainte de tăiere dar i efectuarea corectă a tuturorș

  opera iilor ț   precesului de sacrificare.

  BIBI"!&?I%

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  29/30

  1. $anu C.! 1(().  Manualul inginerului de industrie alimentară vol I-II, &ditura @e6nică!

  $ucure ti.ș

  2. $anu C.! coord.! "ă6leanu Eiorel! 2,,,. Biotehnologii în industria alimentară! &ditura

  @e6nică! $ucure7ti

  3. $anu C.! 2,,(. Tratat de industrie alimentară.Tehnologii alimentare, Colec ia Siguran aț ț 

  alimentară, &ditura Asab! $ucure ti.ș

  4. $anu C.! i colab.! 2,,*.ș Calitatea i analiza senzorială a roduselor alimentareș ! &ditura

  Agir! $ucure ti.ș

  @.  $răteanu! ;.! 2,,+ . Siguran!a alimentelor, &ditura on onescu de la $rad! a7i. 

  A. "ărbulescu E.! Eacarupri .! o u A.! Eelea C.! 1(**.ș ș Tehnologia i valori"icareaș

   roduselor animale, &ditura idactică i Pedagocică! $ucure ti.ș ș

  .   Baslo!C.! colab. 02,,)4 Controlul calitatii 7i igiena produselor alimetare de origine

  animală! &ditura AcademicPres Clu9

 • 8/20/2019 Proiect Bovine Bun

  30/30