Transcript
 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  1/30

  Academia de Studii Economice Bucuresti

  Auditul resurselor umane

  Auditul gestionarii registrului de evidenta al salariatilor

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  2/30

  !uprins

  !APIT"#$# %& 'ATE 'ESPRE !"MPA(IA A$'IAT)

  !APIT"#$# *& PRI(!IPII#E PR"+ESI"(A#E RESPE!TATE 'E

  !)TRE E!,IPA 'E A$'IT"RI

  2.6 Planificarea actiunii

  !APIT"#$# & I(TER.E(TIA #A +ATA #"!$#$I

  3.1 Lista centalizatoare a obiectivelor auditabile

  3.2 Teste

  /& !onclu0ii

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  3/30

  !APIT"#$# %& 'ATE 'ESPRE !"MPA(IA A$'IAT)

  Automobile Dacia S.A. este cel mai mare producător romn de automobile! care din septembrie1""" apar#ine $rupului francez %enault.

  Pentru a reduce timpul dintre proiectare &i lansarea 'n produc#ia de serie a unui autoturism!autorită#ile romne au considerat necesară producerea unui autoturism sub licen#a ob#inută de la un producător străin. Se dorea o licen#ă pentru un autoturism din clasa medie cu o capacitate cilindricăcuprinsă 'ntre 1.((( &i 1.3(( cm &i să se producă 'ntre )(.((( &i *(.((( de automobile pe an. La licita#ieᶾau participat %enault! Peu$eot! +iat! Alfa %omeo &i Austin. De asemenea s,au testat următoarele modele-%enault 1(! Peu$eot 2()! +iat 11((D! Alfa %omeo 13((! Austin ini otors! 'nsă după vizita istorică a pre&edintelui francez /0arles de aulle 'n %omnia din 1"66! s,a luat decizia la nivel de partid ca uzinaDacia să producă autoturisme sub licen#a %enault. Din cauza unor motive te0nice &i economice! oferta%enault pentru modelul %enault 12 a fost retrasă. odelul era 'n faza de teste! iar produc#ia trebuia să'nceapă 'n +ran#a! 'n a doua umătate a anului 1"6". Dar contractul a fost semnat 'n septembrie 1"66.%enault a permis ambelor păr#i romne să 'nceapă ansamblarea mai devreme a unui model intermediar pnă cnd %enault 12 să fie pre$ătit pentru produc#ie. La 'nceput a fost ales modelul %enault 16! dar 'ncele din urmă s,a optat pentru ansamblarea modelului %enault . 1

  Dacia a luat na&tere 'n 1"66 la /oliba&i! astăzi ioveni! ude#ul Ar$e&! avnd la bază un acord 'ntreautorită#ile comuniste &i producătorul francez de automobile! %enault! ce prevedea asamblarea unui model

  %enault sub marca Dacia. /onstruc#ia 4zinei de Autoturisme ioveni a 'nceput 'n 1"66 &i s,a inc0eiat'ntr,un timp record de doar un an &i umătate.

  Pe 1 iulie 1"6! 'ncep testele la cele 215 sta#ii de lucru din uzină! iar pe 3 au$ust 1"6 se testează primul motopropulsor iar 'n au$ust 1"6 'ncepe produc#ia pentru modelul Dacia 11((! un model sublicen#a %enault %. Aceasta era o berlină cu trac#iune &i motor pe spate. Primul automobil ie&it pe poartafabricii a fost cadou pentru pre&edintele %epublicii Socialiste %omnia de atunci! icolae /eau&escu.

  După Dacia 11((! a urmat modelul Dacia 13(( care a intrat 'n prouc#ie 'n au$ust 1"6"! un modelsub licen#a %12! fiind prezentat la saloane auto de la 7ucure&ti &i la Paris. Acest model era o berlină cu

   patru u&i &i trac#iune pe puntea fa#ă.8ntre 1"5( &i 1"(! Dacia dezvoltă o $amă de modele ce cuprinde mai multe tipuri de ve0icule de persoane &i utilitare.

  După 1"5*! Dacia 'ncearcă să producă un model pentru ora&! acest model purtnd numele DaciaLăstun sau Dacia *(( dar modelul a fost scos din fabrica#ie 'n 1"" datorită problemelor de calitate &i a

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  4/30

  S./. Automobile Dacia S.A. este o societate pe ac#iuni! 'nfiin#ată 'n 1""( &i '&i are sediul social 'nstrada 4zinei! nr. 1 din ora&ul ioveni! ude#ul Ar$e&! %omnia.

  Societatea este 'nre$istrată la /amera de /omer# &i ;ndustrie avnd numărul de ordine=>(3>1>13.12.1""( 'n %e$istrul /omer#ului &i cu certificat de 'nre$istrare 'n scopuri de T9A %

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  5/30

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  6/30

  marimea acesteia. Această aplica ie a fost implementată conform cerin elor companiei pentru că esteț țeficientă 'n administrarea personalului! reprezintă o reducere a costurilor! eCistă o limitare la accesul la

  informa ii confiden iale i oferă securitatea i posibilitatea recuperării datelor.ț ț ș ș

   Programul misiunii de audit intern al gestiunii registrului de evidenta al salariatilor:

  Actiuni Tipultestarii

  Durata?ore@

  Auditorintern

  Loculdesfasurarii

  isiune aprivind auditul intern al performantei- 3*6 total;. Pregatirea misiunii:  1((1. ;ntocmirea siaprobarea

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  7/30

  evidenta alsalariatilor este

  coerenta siadecvata

  Definirea obiectivelor $estionarii re$istrului de

  evidenta al salariatilor 

  Analizavaluare

  9erificare

  32i0ai i0ail Sediul societatii

  audiate

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  8/30

  Transmirea raportuluimisiunii de audit intern al

  $estiunii re$istrului deevidenta al salariatilor /onfruntarea datelorobtinute din verificareadatelor transmise inre$istrul de evidenta alsalariatilor si dosarele de

   personal

  i0ai i0ail Sediul societatiiauditate

  laborarea Raportuluimisiunii de audit 

  intern al gestionarii

  registrului de evidenta al

   personalului

  Difuzarea Raportuluimisiunii de audit 

  intern al gestionarii

  registrului de evidenta al

   personalului

  16

  2

  i0ai i0ail

  i0ai i0ail

  Sediul societatiiauditate

  Sediul societatiiauditate

  ;9.  $rm2rirea recomand2rilor:

  laborarea Fişei deurmărire a

  implementăriirecomandărilor 

   

  i0ai i0ail  Sediulsocietatii

  auditate

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  9/30

  ective ac9iuni Riscurile identificate Ierarhriscu

  ProbabilitateP

  ImpactI

  a inlrii

  lui deal

  lor estesi

  a

  1.1. ;dentificarea!analizarea si definirea

   problemelor in domeniul$estionarii re$istrului deevidenta al salariatilor 

  1.1.1. Problemele 'n domeniul $estionarii re$istrului deevidenta al salariatilor nu sunt evidenteI

  2 3 6

  1.1.2. Problemele identificate 'n domeniul $estionariire$istrului de evidenta al salariatilor I

  1 3 3 e

  1.1.3. Problemele 'n domeniul $estionarii re$istrului deevidenta al salariatilor nu sunt evaluateI

  2 2 ) e

  1.1.). Problemele identificate 'n domeniul $estionariire$istrului de evidenta al salariatilor nu sunt semnificative

  1 2 2 i

  1.2. Definirea obiectivelor

  $estionarii re$istrului deevidenta al salariatilor 

  1.2.1.

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  10/30

  "biective Activit29i5ac9iuni Riscurile identificate

  !riterii de anali02 ariscurilor

  Punta:ultotal ;PT< Ierarhi0area

  riscurilorProbabilitate

  ;P<Impact

  ;I<1.3. laborarea procedurii

  de $estionare a re$istruluide eviedenta al salariatilorI

  1.3.1. Procedura de $estionare a re$istrului de evidenta al

  salariatilor nu acoperă toate cerin#ele de opera#ionalitateI

  3 2 6 are

  1.3.2. Procedura de $estionare a re$istrului de evidenta asalariatilor  nu este revizuită la timpI

  1 2 2 ic

  1.3.3. /riteriile de verificare utilizate 'n procesul de$estionare nu sunt adecvate nevoilorI

  3 3 " are

  1.3.).Procedura de $estionare a re$istrului de evidenta alsalariatilor satisfice partial nevoile persoanelor implicate 'n

   procesI

  3 3 " are

  1.3.*.Procedura de $estionare a re$istrului de evidenta alsalariatilor este incoerentă.

  1 3 3 ediu

  2. Procesul de$estiune are$istrului deevidenta alsalariatilor este$estionatcorespunzător 

  2.1. Transmiterea corectaa re$istrului de evidenta alsalariatilor 

  2.1.1.Transmiterea corecta a re$istrului de evidenta alsalariatilor nu este corect efectuataI 3 3 " are

  2.1.2. Transmiterea punctuala a datelor in re$istrul de evidentaal salariatilor 

  2 3 6 are

  2.1.3. /unoasterea contraventilor si amenzilor ce pot fiaplicate in cazul in care transmiterea datelor in re$istrul deevidenta al salariatilor nu se realizeaza conform le$islatiei.

  3 3 " are

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  11/30

  "biectiveActivit29i5

  ac9iuni Riscurile identificate

  !riterii de anali02 ariscurilor

  Punta:ultotal ;PT< Ierarhi0area

  riscurilorProbabilitate

  ;P<Impact

  ;I<

  2.2.1 9erificarea transmiterii elementelor de identificare a tuturor 

  salariatilor- nume! prenume! codul numeric personal! cetatenia!tara de provenienta

  1 3 3 ediu

  2.2.2 9erificarea transmiterii datei inceperii activitatii 1 3 3 ediu

  2.2.3 9erificarea transmiterii  perioadei detasarii si denumireaan$aatorului la care se face detasarea

  1 3 3 ediu

  2.2. 9erificarea datelortransmise in re$istrul deevidenta al salariatilor 

  2.2.) 9erificarea transmiterii functiei>ocupatiei conformspecificatiei /lasificarii

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  12/30

  Auditorii au -mp+r*it riscurile, -& %u&c*ie de pu&ctaul acestora, -& urm+toarele categorii:

  riscuri mici: 1 2

  riscuri medii: 1

  riscuri mari:

  entul Audit Intern PRE3)TIREA MISI$(II

  "biectiveActivit29i5

  ac9iuni Riscurile identificate

  !riteriideanali02ariscurilor

  Punta:ultotal ;PT< Ierarhi0area

  riscurilor

  Probabilitate;P<

  Impact;I<

  3. 9erificareaaplicatieisoftHare care

  auta latransmitereare$istrului deevidenta alsalariatilor 

  3.1. 9erificarea datelorintroduse in aplicatie

  3.1.1. Datele introduse in aplicatia care $estioneaza datele de personal si care auta la transmiterea re$istrului de evidenta alsalariatilor nu sunt introduse corectI

  1 2 2 ic

  3.1.2. ;nstruirea personalului pentru adau$area datelor in aplicatiacare $estioneaza si auta la trasnsmiterea re$isturlui de evidenta alsalariatilor nu este realizataI

  1 3 3 ediu

  3.1.3. Propunerile de instruire a personalului dedicat pentruadau$area datelor in aplicatia care $estioneaza datele de personal precum si $enerarea re$istrului de evidenta al salariatilor nu suntincluse 'n cadrul pro$ramelor anuale de pre$ătireI

  3 2 6 are

  3.1.).;n cadrul aplicatiei care auta la $estionarea datelor de personal si de $enerare a re$istrului de evidenta al salariatiloreCista un modul de audit care ne arata eCact persoana care a

  introdus datele eronate.

  3 1 3 ediu

  3.2. ;dentificarea dosarelorde personal pentrucompararea acestora cudatele inre$istrate inaplicatie

  3.2.1. 9erificarea dosarului de personal ale an$aatilor ? dacaacestea sunt ar0ivate corespunzator si daca cuprind toatedocumentele necesare an$aarii precum si cele obtinute pe parcusul timpului @I

  2 2 ) ediu

  3.2.2.9erificarea para$rafului final din contractul individual demunca alocat incetarii activitatii pentru an$aatii care au parasitor$anizatia in 2(1) si daca imputernicitul le$al a semnat sistampilat in spatial special alocat.

  1 3 3 ediu

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  13/30

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  14/30

  E.A#$AREA I(I=IA#) A !"(TR"#$#$I I(TER( 7I STABI#IREA "BIE!TI.E#"R 'E A$'IT

  "biective

  Activit29i5

  ac9iuni Riscurile identificate

  Ierarhi

  0areariscuri

  !ontroale interne eistente !ontroale interne a4teptate

  Evaluareaini9ial2a

  controlului intern

  Selectare >n

  auditare

  1. Politica indomeniul$estionariire$istrului deevidenta alsalariatilor estecoerenta siadecvata

  1.1. ;dentificarea!analizarea sidefinirea problemelor indomeniul$estionariire$istrului deevidenta alsalariatilor 

  1.1.1. Problemele 'ndomeniul $estionariire$istrului de evidenta alsalariatilor nu suntevidenteI

  are , 9erificarea bazelor de date alere$istrului de evidenta alsalariatilor 

   , 9erificare mai amanuntita a bazelor dedate ale re$istrului de evidenta alsalariatilor 

  Par#ialconform

  Da

  1.1.2. Problemeleidentificate 'ndomeniul $estionariire$istrului de evidentaal salariatilor I

  ediu , Teste bazate pe le$islatia invi$oare in ceea ce privestecompletarea re$istrului deevidenta al salariatilor 

   , Teste lunare bazate pe le$islatia invi$oare in ceea ce priveste completareare$istrului de evidenta al salariatilor 

  /onform   6u

  1.1.3. Problemele 'ndomeniul $estionariire$istrului de evidenta alsalariatilor nu suntevaluateI

  ediu , Analiza $estionarii re$istruluide evidenta al salariatilor 

   , 4tilizarea aplicatiei de transmiterea re$istrului de evidenta alsalariatilor

  Par#ialconform

  Da

  1.1.). Problemeleidentificate 'ndomeniul $estionarii

  re$istrului de evidentaal salariatilor nu suntsemnificative

  ic , Analiza problemeloridentificate in domeniul$estionarii re$istrului de

  evidenta al salariatilor 

   , /ursuri de formare pe baza/odului uncii

  /onform   6u

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  15/30

  "biectiveActivit29i5

  ac9iuni Riscurile identificateIerarhi0areariscuri

  !ontroale interne eistente !ontroale interne a4teptate

  Evaluareaini9ial2a

  controluluiintern

  Selectare >nauditare

  1.2. Definireaobiectivelor

  $estionariire$istrului deevidenta alsalariatilor 

  1.2.1.

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  16/30

  "biectiveActivit29i5

  ac9iuni Riscurile identificateIerarhi0areariscuri

  !ontroale interne eistente !ontroale interne a4teptate

  Evaluareaini9ial2a

  controluluiintern

  Selectare >nauditare

  1.3. laborarea procedurii

  de $estionare are$istrului deeviedenta alsalariatilorI

  1.3.1. Procedura de$estionare a re$istruluide evidenta alsalariatilor nu acoperătoate cerin#ele deopera#ionalitateI

  are , Analiza oportunită#ii procesului de $estiune are$istrului de evidenta asalariatilor! #innd cont denevoile identificate in cadrulsocietatii

  , Stabilirea unui nou process de$estiune a re$istrului de evidenta alsalariatilor tinand cont de nevoileidentificate in cadrul societatii

   econform   Da

  1.3.2. Procedura de$estionare a re$istruluide evidenta a salariatilor  nu este revizuită la timpI

  1.3.3. /riteriile deverificare utilizate 'n procesul de $estionarenu sunt adecvatenevoilorI

  ic

   

  are

   , %evizuirea procedurii de$estiune a re$istrului deevidenta al salariatilor 'nfunc#ie de necesită#i sau demodificările

  Le$isla#iei

   , 9erificarea criteriilorutilizate in procesul de$estionare al re$istrului deevidenta al salariatilor 

  , Stabilirea elementelor 'n func#ie decare să se realizeze revizuirile procedurii de $estiune a re$istrului

  /onform

   econform

   6u

  Da, Stabilirea unei procedure deverificare a criteriilor utilizare in procesul de $estionare al re$istrului deevidenta al salariatilor 

  1.3.).Procedura de

  $estionare a re$istruluide evidenta al salariatilor satisfice partial nevoile persoanelor implicate 'n procesI

  are , Analizarea modului de

  stabilire a modului decompletare a re$istrului deevidenta al salariatilor 

   , Se stabileste ca o sin$ura persoana sa

  se ocupa de completarea re$istului deevidenta al salariatilor 

  /onform   Da

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  17/30

  1.3.*.Procedura de$estionare a re$istruluide evidenta al salariatilor este incoerentă.

  are , Analizarea solicitărilor persoanelor implicate 'n procesul de completare are$istrului de evidenta alsalariatilor 

   , valuarea persoanei care se va ocupade completarea re$istrului de evidentaal salariatilor 

   econform   Da

  1.3.1. Procedura de$estionare a re$istruluide evidenta alsalariatilor nu acoperătoate cerin#ele deopera#ionalitateI

  ediu , Procedura de completare are$istrului de evidenta alsalariatilor este cunoscută decatre inspectorii de %esurseumane

  , /orectarea bazelor eCistente alere$istrului de evidenta al salariatilordea eCistenta de catre inspectorul de%esurse umane stabilit pentru aceasta procedura

  Par#ialconform

  Da

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  18/30

  "biectiveActivit29i5

  ac9iuni Riscurile identificateIerarhi0areariscuri

  !ontroale interne eistente !ontroale interne a4teptate

  Evaluareaini9ial2a

  controluluiintern

  Selectare >nauditare

  2.2. 9erificareadatelor transmisein re$istrul deevidenta alsalariatilor 

  2.2.1. 9erificareatransmiterii elementelorde identificare a tuturorsalariatilor- nume! prenume! codul numeric personal! cetatenia! tarade provenienta

  ediu, Aplicarea unor c0estionare pe baza le$islatiei in vi$oare

  , Aplicarea unor c0estionare maiamanuntite pe baza le$islatiei invi$oare

  /onform   6u

  2.2.2. 9erificareatransmiterii dateiinceperii activitatii

  are , Aplicarea unor c0estionare pe baza le$islatiei in vi$oare

  , Aplicarea unor c0estionare maiamanuntite pe baza le$islatiei invi$oare

  /onform   Da

  2.2.3. 9erificareatransmiterii  perioadeidetasarii si denumireaan$aatorului la care seface detasarea

  ediu , Aplicarea unor c0estionare pe baza le$islatiei in vi$oare

   , Aplicarea unor c0estionare maiamanuntite pe baza le$islatiei invi$oare

  /onform   6u

  2.2.). 9erificareatransmiteriifunctiei>ocupatieiconform specificatiei/lasificarii

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  19/30

  2.2.6. 9erificareatransmiterii acteloraditionale pentrumodificarea salariuluiminim pe economie de la1 ;ulie 2(1* de la "5* leila 1(*( lei

  ediu , Aplicarea unor c0estionare pe baza le$islatiei in vi$oare

  , Aplicarea unor c0estionare maiamanuntite pe baza le$islatiei invi$oare

   econform   Da

  2.2.5. .9erificareatransmiteriisuspendarilor I

  are , Aplicarea unor c0estionare pe baza le$islatiei in vi$oare

  , Aplicarea unor c0estionare maiamanuntite pe baza le$islatiei invi$oare

   econform   Da

  2.2.. 9erificareatransmiterii sporurilor permanente si asalariuluiI

  ediu , Aplicarea unor c0estionare pe baza le$islatiei in vi$oare

  , Aplicarea unor c0estionare maiamanuntite pe baza le$islatiei invi$oare

   econform   Da

  2.2.". 9erificareatransmiterii durateinormale de lucru sirepartizarea acestuia I

  are , Aplicarea unor c0estionare pe baza le$islatiei in vi$oare

  , Aplicarea unor c0estionare maiamanuntite pe baza le$islatiei invi$oare

   econform   Da

  2.2.1(. 9erificarea

  transmiterii contractelorindividuale de muncaincetate conformle$islatiei I

  ediu , Aplicarea unor c0estionare

   pe baza le$islatiei in vi$oare

  , Aplicarea unor c0estionare mai

  amanuntite pe baza le$islatiei invi$oare

   econform   Da

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  20/30

  "biectiveActivit29i5

  ac9iuni Riscurile identificateIerarhi0areariscuri

  !ontroale interne eistente !ontroale interne a4teptate

  Evaluarea

  ini9ial2acontrolului

  intern

  3.3. 9erificareaaplicatiei softHarecare auta latransmitereare$istrului deevidenta alsalariatilor 

  3.1. 9erificareadatelor introduse inaplicatie

  3.1.1. Datele introduse inaplicatia care $estioneazadatele de personal si careauta la transmitereare$istrului de evidenta alsalariatilor nu sunt introdusecorectI

  ic , %ealizarea rapoartelor care autala verificare

   , ;mplementarea unui raport care se$enereaza automat din aplicatie

   econform

  3.1.2. ;nstruirea personalului pentru adau$area datelor inaplicatia care $estioneaza siauta la trasnsmitereare$isturlui de evidenta alsalariatilor nu este realizataI

  ediu , Trainin$,uri pentru aplicatie , Trainin$,uri frecvente pentru aplicatie Par#ialconform

  3.1.3. Propunerile deinstruire a personaluluidedicat pentru adau$area

  datelor in aplicatia care$estioneaza datele de personal precum si$enerarea re$istrului deevidenta al salariatilor nusunt incluse 'n cadrul pro$ramelor anuale de pre$ătireI

  are

   , Trainin$,uri pentru aplicatie

  Par#ialconform

  , Trainin$,uri frecvente pentru aplicatie

  "biectiveActivit29i5

  ac9iuni Riscurileidentificate

  Ierarhi 0areariscuri !ontroale interne

  eistente!ontroale interne

  a4teptate

  Evaluareaini9ial2a controlului

  internSelectare >n

  auditare

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  21/30

  3.1.)..;n cadrul aplicatieicare auta la $estionareadatelor de personal si de$enerare a re$istrului deevidenta al salariatiloreCista un modul de auditcare ne arata eCact persoana care a introdusdatele eronate.

  ediu , 9erificarea datelor introduse inaplicatie

   , 9erificarea mai amanuntita a datelorintroduse in aplicatie

  Par#ialconform

  3.2. ;dentificareadosarelor de personal pentru comparareaacestora cu dateleinre$istrate inaplicatie

  3.2.1. 9erificareadosarului de personal alean$aatilor ? daca acesteasunt ar0ivatecorespunzator si dacacuprind toate

  documentele necesarean$aarii precum si celeobtinute pe parcusultimpului @I

  ediu , 9erificarea fiecarui dosar de personal, ;dentificarea documentelorobli$atorii din dosarul de personal

   , 9erificarea amanuntita a fiecarui dosar de personal care trebuie sa cuprinda toatedocumentele necesare ? /opie /;!copiecertificat de nastere!copii dupa diplomele destudii! atestari! /ontract ;ndividual deunca! /9! +isele de medicina muncii>

  adeverinta medic de familie! aneCe!declaratii! acte adionale! decizii@

  Par#ialconform

  3.2.2..9erificarea para$rafului final dincontractul individual demunca alocat incetariiactivitatii pentru an$aatii

  care au parasit or$anizatiain 2(1) si dacaimputernicitul le$al asemnat si stampilat inspatial special alocat.

  ediu , verificarea fiecarui contractindividual de munca al fiecarei persoane care si,a incetatactivitatea

  , verificarea fiecarui contract individual demunca al fiecarei persoane care si,a incetatactivitatea ! daca are para$raful final semnatsi stampilat in spatial special alocat

  Par#ialconform

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  22/30

  !APIT"#$# & I(TER.E(TIA #A +ATA #"!$#$I

  &% #ista centali0atoare a obiectivelor auditabile

  Domeniul

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  23/30

  1.  Iniţiale Data

  !"MPA(IE: A$T"M"BI#E 'A!IAS&A&

  ?ntocmit de: . (*.(1.2(16

  Perioada: @%&@%&*@%-%&%*&*@% Revi0uit de: A.;(6.(1.2(16

  &*& Teste

  a. estul 1

  "biectiv:9erificarea aplicatiei softHare care auta la transmiterea re$istrului de evidenta al salariatilor 

  Activitate desfasurata-S,au solicitat departamentului de %esurse 4mane B subdepartamentul Administrare de personal B aplica ia 'n care se face administrarea de personal. c0ipa de audit a verificat dacă 'n aceastățaplica ie datele se introduc corespunzător! dacă sunt 'n conformitate cu datele transmise 'n re$istrulțde eviden ă al salaria ilor.ț ț

  Re0ultat:

  8n urma activită#ii desfă&urate! s,a constatat că eCistă diferen e 'ntre datele introduse 'n aplica iaț țcare $estionează procesul de administrare de personal.

  !onclu0ie:

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  24/30

  Perioada: @%&@%&*@%-%&%*&*@% Revi0uit de: A.;(6.(1.2(16

  "biectiv:Procesul de $estiune a re$istrului de eviden ă al salariatilor este $estionat corespunzător ț

  Activitate desf2 urat2ș -S,au solicitat departamentului de %esurse 4mane B subdepartamentul Administrare de personal Bre$istrul de eviden ă al salaria ilor. c0ipa de audit a verificat dacă se transmit corect datele.ț țRe0ultat:8n urma activită#ii desfă&urate! s,a constatat că lipsesc elemente de identificare a unor salaria i!ț

   precum i faptul că unii salaria i nu erau 'ncadra i corect conform specifica iilor /

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  25/30

  "biectiv:

  Stabilirea unei politici in domeniul $estionarii re$istrului de evidenta al salariatilor care sa fiecoerenta si adecvataActivitate desfasurata:S,au identificat! analizat si definit problemele in domeniul $estionarii re$istrului de evidenta alsalariatilor.Re0ultat:8n urma activită#ii desfă&urate! s,au stabilit urmatoarele proceduri operationale- %e$istrul se

  completeaza in ordinea inc0eierii! modificarii! suspendarii sau incetarii contractelor individuale demunca. /ompletarea elementului referitor la salariu se realizeaza si pentru contractele dJKinre$istrate in termen de "( de zile de la data intrarii in vi$oare a 0otararii. %e$istrul secompleteaza de catre an$aatori cu autorul aplicatiilor informatice proprii ale an$aatorilor./ompletarea re$istrului se face de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin deciziascrisa de catre an$aator. Daca! pentru infiintarea si completarea re$istrului $eneral de evident asalariatilor! an$aatorii folosesc aplicatii informatice proprii de $estiune a salariatilor! acesteatrebuie sa cuprinda sis a furnizeze elemente obli$atorii! similar aplicatiei informatice puse ladispozitie de ;nspectia uncii.%e$istrul se transmite catre ;T cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat./oncluzie;n cazul modificarilor ulterioare stabilite de citre inisterul uncii! se pot instala variante noi! iar

  in %e$istru se pot face corectii la fiecare salariat. 7aza de date astfel constituita se salveaza incalculator pentru a avea oricand acces la datele transmise si la eliberarea unor documente solicitatede salariati! care fac obiectul %9;SAL,ului

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  26/30

  /& !onclu0ii;n conteCul celor mentionate in prezentul proiect! transpare ideea ca re$lementarea

  completarii in %9;SAL a unor elemente ale contractului individual de munca! precum siinstituirea unor contraventii diferentiate! conu$ate cu instituirea posibilitatii pentru an$aator dea contracta! in conditiile *((>2(11! serviciile unor prestatori pentru completarea sitransmiterea re$istrului au ca scop declarat inte$rarea unui numar cat mai mare de an$aatinedeclarati in economia formala! precum si reducerea pericolului pe care,l $enereaza fenomenulmuncii ile$ale pentru toate domeniile economico,sociale.

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  27/30

   

  7;7L;>ro.HiGipedia.or$>HiGi>AutomobileDaciaS.A2. %aportul de estiune al /onsiliului de Administra#ie al societă#ii Automobile Dacia3.  *((>2(11

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  28/30

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  29/30

 • 8/17/2019 Proiect Auditul Resurselor Umane

  30/30