Download pdf - Prezentacija - Vježbe 5

Transcript
 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  1/58

  POSLOVNE FINANSIJEProf.dr Slobodan Luki, predmetni nastavnik

  Msc Nikola kobo, asistent 1POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  2/58

  BIZNIS PLAN

  %POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  3/58

  &vod

  Planiran'e 'e dono(en'e odluka to 'est,odlu)ivan'e (ta,kako i kada ne(to u)initi.

  *o 'e kl'u)no +a poslovni uspe.

  "de'a poslovno- bi+nis/ plana posto'i od kada posto'ipredu+ee,ali sada su potrebni detal'ni'i planovi +bo-napretka tenolo-i'e i ra+vi'an'a tr0i(ta.

  POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  4/58

  Predu+etnici sami treba'u napraviti bi+nis planove,u+pomo stru)n'aka ako 'e potrebno.

  2POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  5/58

  3o treba bi+nis plan4

  5 Predu+etnici

  5 "nvestitori

  5 6ankari

  5 Predu+etnikov tim

  7POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  6/58

  Od ukupno- bro'a predu+etnika samo 78 prave detal'anplan,ostali 978 prave u daleko man'em strukturiranomobliku.

  *o mo0e poslu0iti kao ob'a(n'en'e +a(to mno-i predu+etnicine uspeva'u.

  :POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  7/58

  ;elovi bi+nis poslovno-/ plana. "+raditi marketin(ki plan9. "+raditi or-ani+acioni plan1?. "+raditi pravni plan

  11. "+raditi ra)unovodstveni plan1%. "+raditi plan osi-uran'a1. "+raditi ra)unarski plan12. "+raditi finansi'ski plan17. "+raditi uvodno pismo

  =POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  8/58

  1. Opredeliti se +a pokretan'e vlastito- podu+ea

  @ opredel'en'e da se krene u vlastito podu+ee +atevamalo istra0ivan'a )in'enica

  >POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  9/58

  %. #nali+irati samo-a sebe

  @ predu+etnik treba anali+irati svo'e sposobnosti +a+apo)in'an'e podu+ea

  9POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  10/58

  . Odabrati proi+vod t'. uslu-u

  @ ko'a na'bol'e od-ovara predu+etni)kimsposobnostima i ko'om su se -odinama bavili

  1?POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  11/58

  2. "stra0iti tr0i(ta

  @ vei su i+-ledi +a stvaran'e kupaca u+ profit akopredu+etnici (to vi(e +na'u o svo'im tr0i(tima

  11POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  12/58

  7. Pro-no+irati priode od proda'e

  @ predu+etnik treba proceniti koliki 'e deo tr0i(ta +a ko'i 'era+umno o)ekivati da e -a +adobiti

  1%POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  13/58

  :. Odabrati m'esto

  @ lokaci'a 'e presudan faktor ko'i mo0e +na)iti ra+likui+meAu uspea i propasti

  1POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  14/58

  =. "+raditi proi+vodni plan@ ova' korak se odnosi na predu+etnike ko'i se

  namerava'u baviti proi+vodn'om>. "+raditi marketin(ki plan

  @ primorava predu+etnika da detal'no ra+radi kakostvoriti kupca ko'i e donositi profit

  12POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  15/58

  9. "+raditi or-ani+acioni plan

  @ predu+etnik odreAu'e svo'u or-ani+aci'u prema+atevima struke, a ne prema osobama

  17POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  16/58

  1?. "+raditi pravni plan

  @ predu+etnik odlu)u'e oe li u posao krenuti sam ili eposao deliti s 'ednim ili vi(e partnera ili e osnovatikorporaci'u

  1:POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  17/58

  11. "+raditi ra)unovodstveni plan

  @ predu+etnik vodi evidenci'u kako bi sa+nao kakopredu+ee poslu'e i u ko'em sm'eru se kree

  1=POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  18/58

  1%. "+raditi plan osi-uran'a

  @ predu+etnici osi-urava'u sebe i svo'e poslove odnepredviAeni do-aAa'a ko'i im mo-u pretiti

  1>POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  19/58

  1. "+raditi ra)unarski plan

  @ o+na)ava na)ine na ko'e ra)unarske uslu-e mo-upomoi u planiran'u i nad+oru podu+ea

  19POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  20/58

  12. "+raditi finansi'ski plan

  @ predstavl'a ve+u svi pretodni koraka predvodeioperativne planove @proi+vodne, marketin(ke i svedru-e planove u ve+i s poslovan'ima

  %?POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  21/58

  17. "+raditi uvodno pismo

  @ i-ra va0nu ulo-u iako ni'e deo bi+nis plana

  %1POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  22/58

  Bakl'u)ak

  3ao neopodan korak upodi+an'u svo- poslabudui predu+etnik morapripremiti bi+nis plan ko'imu omo-uava da predvidiprilike, tro(kove, te(koe i+ateve ko'i se 'avl'a'u uposlovan'u podu+ea.

  %%POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  23/58

  PL#N "NVS*"C"$#

  POSLOVN !"N#NS"$ %

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  24/58

  Pretpostavke planiran'a

  Osnovne pretpostavke planiran'a investici'a. DraAen'e

  %:POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  27/58

  !a+e reali+aci'e inv. pro'ekta

  5 Priprema

  5 Ocena

  5 "+voAen'e

  5 Praen'e efekata

  %=POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  28/58

  Studi'e +a dono(en'e odluke

  5 Predinvesticiona studi'a @ sada(n'e stan'eposlovan'a or-ani+aci'e

  5 "nvesticiona studi'a @ procena prioda irasoda

  5 Studi'a i+voAen'a @ proces reali+aci'e ipredu+iman'e aktivnosti

  %>POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  29/58

  &slovi privatan'a inv. pro'ekta

  5 Eentabilitet investicioni odluka @ permanentnapo+itivna ra+lika i+meAu priliva i odliva t'. efekatai ula-an'a

  5 3riteri'umi +a i+bor @ mera vrednostipostavl'enim cil'evima maksimalna proi+vodn'a,minimalni tro(kovi i sl./

  5 "+bor metoda +a ocenu efikasnosti investiciono-ula-an'a.

  %9POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  30/58

  "nvesticione metode

  Statike metode

  Dinamike metode

  ?POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  31/58

  Stati)ke metode

  5 konomi)nost5 Eentabilnost5 Ee+ultat investicioni odluka

  5 Produktivnost5 *eni)ka opreml'enost rada5 Prinos po 'edno' novo' 'edinici

  5 Prose)an prinos5 Eok povraa'a sredstava kao stati)ka metoda

  1POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  32/58

  ;inami)ke metode

  5 NSV neto sada(n'a vrednost/

  5 Metod anuiteta

  5 "nterna stopa rentabilnosti

  5 "ndks rentabilnosti

  5 Eok povraa'a sredstava kao dinami)ka metoda

  %POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  33/58

  Eok povraa'a kao stati)ki

  metodZADATAK 1.

  "+ra)una'te +a ko'i vremenski period se ulo0ena

  sredstva u 'edan investicioni pro'ekat vrate uobliku neto priliva ako su investiciona ula-an'a%?? n.'. Planirani prose)ni neto priliv 'e 7? n.'.

  POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  34/58

  Rp =I

  NP

  ROPOVRA!AJA INVES"I#IJE

  NE"O PRILIV

  RE$ENJE%

  Rp = &'' n()(*' n()(

  = + ,odine

  2POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  35/58

  5 Od-ovor< Nakon )etiri -odine o)eku'e sepovraa' ulo-0eni sredstava od %?? n.'.

  7POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  36/58

  B#;#*#3 %.

  I-ra.na)te rok po/ra0a)a .1o2eni3 sredsta/aod 4'' n()( ako se oek.). ra-1iiti neto pri1i/i. period. eksp1oata5i)e od * ,odina%

  6odine Neto pri1i/i

  4 &' n()( & 7' n()(

  7 +' n()(

  + 4' n()( * &' n()(

  :POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  37/58

  EN$

  GODINEGODINE NETONETOPRILIVPRILIV

  1.1. 2020

  2.2. 3030

  3.3. 4040

  4.4. 1010

  5.5. 2020

  8 4'' n() 9 -a + ,od(se ost/ar.)e po/ra0a)

  .1o2eni3 sredsta/a

  =POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  38/58

  ZADATAK 3.

  Primenom metoda roka povraa'a sredstava kaostati)ko- metoda ocenite ko'a 'e investiciona

  vari'anta na'privatl'ivi'a ako suPOSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  39/58

  INVESTICIJINVESTICIJEE

  CKCK

  CenaCenakotanjakotanja

  TCTC

  T!"na #enaT!"na #ena

  I 1000 n.j.I 1000 n.j. $00$00 12001200

  II 2000 n.j.II 2000 n.j. %00%00 12001200

  III 4000 n.j.III 4000 n.j. 10001000 12001200

  9POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  40/58

  EN$

  INVESTICIINVESTICI

  JEJE CKCK

  TCTC

  NPNP

  R&R&

  I 1000I 1000 $00$00 12001200 400400 2.52.5

  II 2000II 2000 %00%00 12001200 300300 '.''.'

  III 4000III 4000 10010000

  12001200 200200 2020

  2?POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  41/58

  5 Od-ovor< vremenski period povraa'a ulo0enisredstava 'e na'krai kod vari'ante " pa 'e +bo-to-a ova investiciona vari'anta na'po-odni'a saaspekta roka povraa'a sredstava.

  21POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  42/58

  3ONOM"FNOS* "NVS*"C"$#

  E =:k.pan pri3od; do3odak; ak.m.1a5i)a

  6odi

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  43/58

  EN*#6"LNOS* "NVS*"C"$#

  R = :k.pan pri3od; do3odak; ak.m.1a5i)a:k.pna in/esti5iona .1a,an)a

  2POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  44/58

  PEO;&3*"VNOS* "NVS*"C"$#

  P = Proi-/odn)a; pri3od; do3odak; ak.m.1a5i)aBro) radnika

  22POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  45/58

  *GN"F3# OPEML$NOS* "NV.

  "OP =:k.pna in/esti5iona .1a,an)a . osn( sredst/

  Bro) -apos1eni3

  27POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  46/58

  N*O PE"L"V

  NP = :P 9 6"

  NE"O PRILIV::PANPRIOD

  6ODI$NJI"RO$OVI

  Rp =I

  NP

  2:POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  47/58

  ZADATAK 4.

  Easpola0ui sa sledeim podacima i+vr(ite anali+uefikasnosti investiciono- ula-an'a primenomstati)ki metoda?.???.??? n.'.H Dodi(n'i doodak 19?.???.??? n.'.H

  Dodi(n'a akumulaci'a 11?.???.??? n.'.

  2=POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  48/58

  H "nvesticona ula-an'a u osn. sred. %9?.???.??? n.'.

  H 6ro' +aposleni >??

  H Dodi(n'i tro(kovi 1>?.???.??? n.'.

  2>POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  49/58

  EN$

  4( Ekonominost in/esti5i)a

  E4 =

  7>'('''('''

  4?'('''('''= &

  E& =4@'('''('''

  4?'('''('''

  = 4('*>

  E7 =44'('''('''

  4?'('''('''= '(>4

  29POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  50/58

  %. Eentabilnost investici'a

  R4=7>'('''('''

  +?'('''(''' = '(* n()( i1i *

  R& =4@'('''('''

  +?'('''('''= '(7@*? n()( i1i 7@(*?

  R7 =44'('''('''+?'('''(''' = '(&&@ n()( i1i &&(@

  7?POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  51/58

  . Produktivnost investici'a

  P4 =*'('''

  ?'' = >&(* tCradnik.

  P& = 7>'('''('''?'' = +*'(''' n()Cradnik.

  P7 =4@'('''('''

  ?''

  = &7(*'' n()Cradnik.

  P+ =44'('''('''

  ?'' = 47(*'' n()Cradnik.

  71POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  52/58

  2. *OPteni)ka opreml'enost/

  "OP =

  &@'('''('''

  ?''= 7>&(*'' n()Crad(

  7%POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  53/58

  7. Neto priliv

  NP = 7>'('''(''' 4?'('''('''=4?'('''('''

  Rp =

  +?'('''('''4?'('''('''

  = &(>

  Je rok po/rata

  .1o2eni3 sredsta/a

  7POSLOVN !"N#NS"$

  ZADATAK 5

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  54/58

  ZADATAK 5.

  Easpola0uci sa sledeim poka+atel'ima, i+vr(ite

  anali+u efikasnosti investicioni ula-an'aprimenom stati)ki metoda?.???.??? din.,Hinvestici'e u osnovna sredstva su %?.???.???

  din.,Hbro' +aposleni 'e 9??,H-odi(n'i tro(kovi su 'ednaki 19?.???.??? din.

  72POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  55/58

  EN$

  1.konomi)nost investici'a

  1 I %.:

  % I 1.1: I ?.97

  77POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  56/58

  %. Eentabilnost investici'a

  R4 = '(> i1i >R& = '(7 i1i 7

  R7 = '(7' i1i 7'

  7:POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  57/58

  . Produktivnost investici'a

  P4 = ??(?@ tCradnik.

  P&= *''(''' n()Cranik.P7 = &++(+++;++ n()Cradnik.

  P+ = &''(''' n()Cradnik.

  7=POSLOVN !"N#NS"$

 • 7/24/2019 Prezentacija - Vjebe 5

  58/58

  2. *eni)ka opreml'enost

  "OP = 7**(***;** n()Cradnik.

  *( Rp i NpNp = &>'('''('''Rp = &(&

  7>POSLOVN !"N#NS"$